Vælg

Referat Aarhus Byråd 27-05-2020

  Byrådets opgaveudvalg

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  Resumé
  Med indstillingen nedsætter byrådet et opgaveudvalg efter Styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalget består af fem byrådsmedlemmer og skal afslutte sit arbejde senest i første kvartal af 2021.
  Formålet med udvalgets arbejde er samlet set at skabe de bedst mulige vilkår for byrådet til at sætte retning for byens udvikling. Udvalgets opgave bliver at evaluere og fremsætte forslag og anbefalinger til byrådet angående:
  1. Byrådets rammer med særligt fokus på politikudvikling i de faste udvalg samt anvendelsen af anvendelsen af opgaveudvalg
  2. Borgernes formelle og uformelle muligheder for indflydelse.
  3. Introduktion af nyt byråd
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet nedsætter et midlertidigt opgaveudvalg med opgaver og tidsplan som beskrevet i denne indstilling.
  At 2) Byrådet udpeger de nævnte fem byrådsmedlemmer til udvalget som beskrevet i denne indstilling.
  Sagens forløb
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11.maj 2020.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  03-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen om, at opgaveudvalget i deres arbejde inviterer byrådsmedlemmer ind, som sidder i deres første valgperiode.  

  Mette Skautrup var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 3. juni 2020.

  Bilag

  Aarhus Kommunes regnskab for 2019

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 20. maj 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 3 og 4.
  Resumé
  På de skattefinansierede driftsområder har der i 2019 været merudgifter på 26 mio. kr. i forhold til budgettet.
   
  Der er mindreudgifter vedrørende den egentlige drift på 72 mio. kr., som især skyldes en ufinansieret reserve, som ikke er bragt i anvendelse samt lavere udgifter til overførsler og ikke decentraliseret service (primært på børn og unge området og vedrørende danskundervisning). De decentraliserede udgifter under et er meget tæt på budgettet.
   
  Til gengæld er der merudgifter og mindreindtægter vedrørende især Finansielle tilskud (45 mio. kr.), og Generelle tilskud (49 mio. kr.).
   
  På grund af tidsforskydninger har der været mindreindtægter på anlægsområdet på 298 mio. kr.
   
  Samlet set er der tale om en formindskelse af det budgetterede overskud med 324 mio. kr. til et overskud på 316 mio. kr. imod et budgetteret overskud på 640 mio. kr.
   
  På baggrund af det opgjorte regnskabsresultat skønnes det, at regnskab 2019 udviser en mindre engangsforbedring på skønsmæssigt 60 mio. kr.
   
  Forbedringen vedrører primært en engangsgevinst som følge af forskydning i modregningen af P-afgifter, mindre-udgifter vedrørende Børn og Unges ikke-decentraliserede områder og mindreudgifter på de øvrige ikke-decentraliserede områder m.v.
   
  Denne gevinst modsvares for en dels vedkommende af merudgifter, som foreslås bevilget i indstillingen "Diverse forhold med relation til regnskab 2019".
   
  Forbedringen er beskeden i forhold til de meget store udfordringer og usikkerheder som følge af Coronakrisen.
   
  Hertil kommer usikkerhed om en kommende udligningsreform.
   
  Aarhus Kommunes regnskab for 2019 er uddybende beskrevet i en årsberetning og i et egentligt regnskab. Herudover er regnskabet beskrevet i afsnittet "Økonomiske nøgletal for Aarhus Kommune" i Targit.
  Indstilling
  På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2019 indstilles:
   
  At 1) At Byrådet godkender årsberetningen for 2019 jf. bilag 1.
   
  At 2) At Byrådet godkender, at regnskab 2019 oversendes til revision.
   
  At 3) De i regnskabet konstaterede afvigelser på bevillingskonti godkendes jf. regnskabsoversigten i regnskabets bilag 2.
   
  At 4) De beskrevne budget- og rammeændringer og saldokorrektioner godkendes jf. bilag 3.
   
  At 5) 217 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2019 med et samlet nettoforbrug på 1.159 mio. kr. og en samlet nettobevilling på 1.288 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.4.3 og bilag 4.
   
  At 6) Der som følge af tidsforskydninger af anlægsprojekter og heraf afledt behov for priskorrektioner sker justeringer af de tilknyttede anlægsbevillinger jf. bilag 3.
   
  At 7) Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 25 mio. kr. samt kassedifferencer (overskud) på ca. 0,5 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.4.5 og regnskab 2019 (bilag 2).
   
  At 8) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2020 at give AVA Koncernens selskaber en kommunegaranti. Kommunegarantien omfatter lån, der apportindskydes i forbindelse med stiftelsen af selskaberne i AVA koncernen, lån der efter stiftelsen omlægges samt nye lån, der optages efter stiftelsen af AVA Koncernens selskaber jf. Afsnit 7.4.1.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. april 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 6 og 7.

  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Sagerne Aarhus Kommunes regnskab for 2019, Diverse forhold med relation til regnskab 2019 og Afdelingernes planer for anvendelse af opsparing 2019 blev behandlet sammen.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende to bemærkninger:
  • At 25) Moesgaard Museum salg af Skovmøllen udgår af indstillingen og sendes i stedet til Magistraten for at få en afklaring på, om der foreligger tidligere deklarationer på ejendommen.
  • At Økonomiudvalget i juni 2021 følger op på, hvordan det går med gennemsigtigheden i de konsulentrapporter, der er blevet udarbejdet, siden den nye model blev vedtaget.
  Lene Horsbøl var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 20. maj 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 3 og 4.

  Bilag

  Diverse forhold med relation til regnskab 2019

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling med undtagelse af At punkt 6 i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 20. maj 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At punkt 35 om vejområdets økonomi.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen med bemærkning om, at de i juni 2021 ønsker en opfølgning i Økonomiudvalget på, hvordan det går med gennemsigtigheden af de konsulentrapporter, der er blevet udarbejdet, siden den nye model blev vedtaget.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At punkter 19 og 35.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 2 og 4.
  Resumé
  I tilknytning til regnskabet for 2019 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 og i bilag 1 til bilag 14.
  Indstilling
  På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2019 indstilles:
   
  At 1) Notat om kørselsordningens økonomi 2019 samt den tilbudte kompensation i 2020 på 8,0 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.
   
  At 2) Teknik og Miljø kompenseres for udgifter på sammenlagt 2,0 mio. kr. til advokatundersøgelse af Brabrand Boligforening jf. afsnit 7.1.2.
   
  At 3) Redegørelsen for status på opgørelse af indtægtskrav i magistratsafdelingerne tages til efterretning jf. afsnit 7.1.3 og bilag 2.
   
  At 4) Redegørelsen for status på finansieringen af MOVE tages til efterretning jf. afsnit 7.1.4.
   
  At 5) Notat med retningslinjer vedrørende overtagelse af arealer til dagtilbud mv. i lokalplaner med privatejede arealer godkendes jf. afsnit 7.1.5 og bilag 3.
   
  At 6) Byrådet annullerer målet om at få 3.000 færre på offentlig forsørgelse, På den baggrund foreslås det, at målet annulleres med det det samme, og at der fastlægges et nyt mål i budget 2021-2024 jf. afsnit 7.1.6.
   
  At 7) Byrådet tilkendegiver, at evt. dokumenterede merudgifter for samme rengøringsydelse vil kunne dækkes gennem dokumenterede gevinster på beskæftigelsesområdet efter nærmere oplæg fra Økonomistyregruppen, og efter konkret Byrådsbeslutning, såfremt det bliver aktuelt, jf. nærmere beskrivelse i afsnit 7.1.7 og bi-lag 4.
   
  At 8) Den skitserede finansieringsmodel for Sociale Forhold og Beskæftigelses merudgifter til KD-Net tages til efterretning jf. afsnit 7.1.8.
   
  At 9) Budgettet for Sociale Forhold og Beskæftigelse justeres teknisk uden rammeeffekt med -30 mio. kr. i 2020, så der budgetteres med en udgift der svarer til rammen for 2020. jf. afsnit 7.1.9.
   
  At 10) Redegørelsen vedrørende tabte overhead-betalinger og kompensationer i forbindelse med selskabsgørelsen af AffaldVarme tages til efterretning jf. afsnit 7.1.10.
   
  At 11) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15 mio. kr. vedrørende afslutning af byggeriet Karen Blixens Boulevard 7 godkendes jf. afsnit 7.1.11.
   
  At 12) Der udmøntes 9,1 mio. kr. fra reserven til Marselistunlen til finansiering af diverse restarbejder og skadesudbedringer jf. afsnit 7.1.12.
   
  At 13) administrationen bemyndiges til at indgå aftale med de andre kommuner om en ændret fordelingsnøgle for ordinære driftsmæssige omkostninger og ekstraordinære udgifter for Østjyllands Brandvæsen jf. afsnit 7.1.13.
   
  At 14) Forslaget til finansiering merudgifterne til genopretning af de grønne områder og redegørelse for entreprenørenhedens opgaveløsning i Midtbyen godkendes jf. afsnit 7.1.14.
   
  At 15) De bevillingsmæssige ændringer i forlængelse af byrådets behandling af anlægsbevilling for Bering-bedervejen tiltrædes jf. afsnit 7.1.15.
   
  At 16.1) Salg foretaget under administrationsgrundlaget og redegørelser vedr. de økonomiske resultater for 2019 tages til efterretning jf. afsnit 7.1.16 og bilag 5.
   
  At 16.2) Redegørelser vedrørende ledelsesinformation og økonomi på arealudviklingsområdet tages til efterretning og de økonomiske konsekvenser for arealudviklingsøkonomien godkendes - herunder at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til i samarbejde med Teknik og Miljø – efter byrådets vedtagelse af indstillingen - at indberette de afledte bevillingsmæssige konsekvenser til økonomisystemet. jf. afsnit 7.1.16, bilag 5 og bilag 6.
   
  At 17) Der godkendes indtægtsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 37,8 mio. kr. vedrørende salg af areal på godsbaneområdet jf. afsnit 7.1.17.
   
  At 18) Byrådet tager til efterretning, at merudgifterne vedrørende "Nygårdsvej Plejeboliger" lånefinansieres jf. afsnit 7.1.18.
   
  At 19) Projektet under fælles om nye løsninger vedrørende forsøg med Exo-skeletter nedlægges, da det ikke havde den forventede effekt jf. afsnit 7.1.19.
   
  At 20) Det optagne udgiftsrådighedsbeløb på anlægsre-serven vedr. Saltholmsgade til kompensation til køber for jordbundsforhold på 20,9 mio. kr. udmøntes til Kultur og Borgerservice og der gives anlægsbevilling hertil. Der refunderes i første omgang ca. 1,7 mio. kr. til køber sfa. jordbundsforhold jf. afsnit 7.1.20.
   
  At 21) Orienteringen om konsekvenserne for Aarhus Kommune af en posteringsfejl hos Udbetaling Danmark tages til efterretning jf. afsnit 7.1.21.
   
  At 22) Lån på 65.000 kr. til Aarhus Garden afskrives jf. afsnit 7.1.22.
   
  At 23) Kultur og Borgerservice bemyndiges til at hjælpe de selvejende institutioner med deres likviditetsstyring som beskrevet i afsnit 7.1.23.
   
  At 24) Forhøjelsen af kommunegarantien til Mårslet Multihal forhøjes fra 10 mio. kr. til 12 mio. kr. jf. afsnit 7.1.24.
   
  At 25) Moesgaard Museum salg af Skovmøllen godkendes jf. afsnit 7.1.25.
   
  At 26) Finansieringen de resterende udgifter til driften af byparken i Gellerup og Toveshøj godkendes jf. afsnit 7.1.26.
   
  At 27) Nettogevinsten ved datakvalitetsprojektet som er beskrevet i indstillingen "Datakvalitet og ledelsesinformation i 2019" disponeres som beskrevet i afsnit 7.1.27.
   
  At 28) Nulstillingen af Aarhus Kommunes kapitalskud vedrørende Letbanen tages til efterretning jf. afsnit 7.1.28.
   
  At 29) Den hidtidige praksis med udstedelse af garantier for kautionslån i bankerne ændres til ydelse af kommunelån vedrørende beboerindskud i almene boliger jf. afsnit 7.1.29 og bilag 7.
   
  At 30) Redegørelsen for og status over Aarhus Kom-munes kapitalforvaltningsaftaler tages til efterretning jf. afsnit 7.30 og bilag 8.
   
  At 31) At opfølgningen på investeringsmodellerne, herunder forslag til forlængelse og opfølgning, godkendes, jf. bilag 9. Forlængelsen indebærer, at der flyttes 12,5 mio. kr. fra aktivitetsbestemt medfinansiering til indsatser i Børn og Unge og Sundhed og Omsorg i Afdelingernes Budget 2021 jf. afsnit 7.31 og bilag 98.
   
  At 32.1) Vedlagte forslag til model for gennemsigtighed ved anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune anvendes fremadrettet jf. afsnit 7.32, bilag 10 og bilag 11.
   
  At 32.2) Vedlagte status på arbejdet med anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune tages til efterretning jf. afsnit 7.32, bilag 10 og bilag 11.
   
  At 32.3) Økonomiudvalget forelægges løbende status på de initiativer, der er iværksat med indstillingen om anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune jf. afsnit 7.32, bilag 10 og bilag 11.
   
  At 33) Redegørelsen for status på arbejdet omkring modernisering af instruktioner tages til efterretning jf. afsnit 7.1.33.
   
  At 34) Status på udvikling af de sydlige Godsbanearealer tages til efterretning jf. afsnit 7.34 og bilag 12.
   
  At 35) Analyse af parkeringsområdets økonomi tages til efterretning jf. afsnit 7.35 og bilag 13.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. april 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog generelt forbehold, særligt bilag 13 og bilag 14.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Jette Skive, Mette Skautrup og Lone Norlander Smith tog generelt forhold.
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde at-punkt 19.
  Til at-punkt 35 har rådmand Bünyamin Simsek følgende bemærkninger: "Jeg er fundamentalt uenig med MBA i logikken omkring vejområdets økonomi. At budgettet er i balance, er ikke det samme som, at vejkapitalen ikke udhules. Jeg mener at et fokus på vejvedligeholdelse på bekostning af forhold for gående og cyklister ikke er i overensstemmelse med de prioriteringer, byrådet har på mobilitetsområdet. Jeg kan ikke støtte MBA´s forslag om at man så bare kan fokusere på vejbanerne, og nedprioritere indsatsen for fortove, cykelstier, begrønning samt trygheds- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Det er IKKE borgernes forventninger til Byrådet. Cityassistenternes primære opgave er ikke at udskrive p-afgifter, men at vejlede bilisterne til at parkere korrekt. Udskrivelse af afgifter er således ikke et mål, men et nødvendigt middel til adfærdsændring, såfremt det ikke er muligt at komme i dialog med bilisterne. MTM har det princip, at cityassistenterne er mere tilstede i de områder af byen, hvor der opleves størst problemer med at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Et sådant fokus bidrager til at sikre parkeringskontrollens legitimitet i byen og betyder, at de naturligvis også vil være til stede i de dele af byen, hvor vi oplever problemer – også når området udvides. Det foreslås af MBA, at man kan ansætte flere cityassistenter (skrive flere afgifter) og hæve parkeringstaksterne for at få flere penge i kassen. Det er betænkeligt, at MBA på den måde har mere fokus på indtægter end på at regulere adfærd – er dette ulovligt? Det er denne logik, der har medført, at Staten tager endnu større del af indtægterne fra kommunerne, dermed slår MBA fast, at Aarhus Kommune bl.a. selv er årsag til at miste en støtte del af indtægterne til Staten.En udvidelse af antallet af cityassistenter kan jeg ikke støtte.
  Bilag 14:
  Kompensationer i forhold til selskabsgørelse af AffaldVarme – til BA og MTM. Beløbet til MTM (7,7 mio. kr.) er ikke medtaget. Beløbet er indberettet til MBA, i øvrigt efter aftale med MBA".
  Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad har et specifikt forbehold til at-punkt 2.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for prioritering af midler til finansiering af indkøringsomkostninger for datakvalitetsprogrammet i at 27, og peger på, at dette i stedet kunne finansieres af BAs opsparing.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for beskrivelsen mht. konsulentudgifter (at-punkt 32.1).
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for at-punkt 23.
  Rådmand Thomas Medom præciserede til at-punkt 7, at det i lyset af Corona krisen var meget vigtigt, at et kommende udbud havde stort fokus på kvaliteten af rengøringsydelsen. Forvaltningen bekræftede, at dette ville være tilfældet, og at der også vil blive forsøgt at sætte fokus på at der bliver holdt rent, og ikke bare gjort rent.
  Forvaltningen oplyste på forespørgsel,
  • at at-punkt 11 alene er af teknisk karakter. Fordi en mindre del af udgifterne ( 15 mio.)  ikke nåede at komme med i leasingaftalen vedr. Blixens gives der i stedet en anlægsbevilling, og leasingaftalen reduceres tilsvarende,
  • at-punkt 10 alene er den bevillingsmæssige implementering af Byrådets beslutning i forbindelse med selskabsgørelsen af Affald Varme. Det er en fejl, at bevillingsændring vedr. ikke falde bort omkostninger til MTM ikke fremgår af bilag 14. Det bliver rettet.
  Der udarbejdes uddybende notat til Byrådsbehandlingen vedr. Saltholmsgade ( at-punkt 20)

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 5 og 7.

  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Sagerne Aarhus Kommunes regnskab for 2019, Diverse forhold med relation til regnskab 2019 og Afdelingernes planer for anvendelse af opsparing 2019 blev behandlet sammen.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende to bemærkninger:
  • At 25) Moesgaard Museum salg af Skovmøllen udgår af indstillingen og sendes i stedet til Magistraten for at få en afklaring på, om der foreligger tidligere deklarationer på ejendommen.
  • At Økonomiudvalget i juni 2021 følger op på, hvordan det går med gennemsigtigheden i de konsulentrapporter, der er blevet udarbejdet, siden den nye model blev vedtaget.
  Lene Horsbøl var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling med undtagelse af At punkt 6 i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 20. maj 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At punkt 35 om vejområdets økonomi.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe kan tiltræde indstillingen med bemærkning om, at de i juni 2021 ønsker en opfølgning i Økonomiudvalget på, hvordan det går med gennemsigtigheden af de konsulentrapporter, der er blevet udarbejdet, siden den nye model blev vedtaget.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At punkter 19 og 35.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 2 og 4.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Kørselsordningens økonomi 2019

  Bilag 2: Indtægtskrav – afrapportering

  Bilag 3: Køb af private arealer til dagtilbud

  Bilag 4: Rengøringsstrategi

  Bilag 5: Byen Udvikling - Ledelsesinformation, økonomi og bevillinger

  Bilag 6: Arealudviklingsområdets administrationsøkonomi

  Bilag 7: Omlægning af kautionslån til kommunelån

  Bilag 8: Afrapportering om kapitalforvaltning i 2019

  Bilag 9: Investeringsmodel for børn og ældre

  Bilag 10: Status på arbejdet med eksterne konsulenter

  Bilag 11: Svar på forslag fra SF vedrørende status på arbejdet med eksterne konsulenter

  Bilag 12 - Udvikling af de sydlige Godsbanearealer

  Bilag 13: Parkeringsanalyse

  Bilag 14 - Bevillingsændringer vedrørende supplerende indstilling 2019

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat, 14.05.2020, BA

  Notat, 12.05.2020, MKB

  Bilag 1 - Notat vedrørende konsekvenserne af salg af Skovmøllen

  Bilag 1.1 - Udkast til vedtæger for Ejerforening Skovmøllen

  Bilag 1.2 - Udkast deklaration 08102019

  Bilag 1.3 - Kulturhistorisk udtalelse vedr

  Bilag 2 - Kørselsordningernes økonomi 2018-2602 2019

  Notat, 29.04.2020, BA, Eksterne konsultenter

  Foretræde Danmarks Kulturarvsforening

  Afdelingernes planer for anvendelse af opsparing 2019

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 20. maj 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 2 og 3.
  Resumé
  Med regnskabsaflæggelsen for 2019 er afdelingernes samlede opsparing ultimo 2019 400 mio. kr. Der er et samlet fald i afdelingernes opsparing fra 2018 til 2019 på 235 mio. kr. Med denne indstilling er der udarbejdet et fælles grundlag for en drøftelse af retningen for rådmændenes disponering af opsparing.
   
  Børn og Unge har reduceret sin opsparing med 88 mio. kr., så den nu udgør 221 mio. kr.
   
  Sociale Forhold og Beskæftigelse har reduceret sin opsparing med 155 mio. kr., så der nu er en gæld på 40 mio. kr. Afdelingen foreslår med denne indstilling at øge gælden med yderligere 15 mio. kr. som følge af et ønske om at overføre 15 mio. kr. til anlæg. Ønsket sker for at forøge selvforsyningsgraden og dermed opnå en langsigtet effektivisering og besparelse på driftsudgifterne.
   
  Sundhed og Omsorg har reduceret sin opsparing med 25 mio. kr., så den nu udgør 140 mio. kr.
   
  Kultur og Borgerservice har reduceret sin opsparing med 42 mio. kr., så den nu udgør 32 mio. kr. Afdelingen foreslår, at der fra opsparingen overføres 10 mio. kr. til KB-anlæg i 2020-2022.
   
  Teknik og Miljø har samlet set nedbragt sin gæld med 43 mio. kr., så den nu udgør 10 mio. kr.
   
  Borgmesterens Afdelings opsparing er forøget med 18 mio. kr., så den nu udgør 44 mio. kr. Herved er udsvingsgrænsen for sektoren overskredet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Sociale Forhold og Beskæftigelses forslag om at overføre 14,390 mio. kr. fra opsparingen til anlæg i 2020 godkendes.
   
  At 2)     Kultur og Borgerservices forslag om at overføre 10 mio. kr. fra opsparingen til KB-anlæg i 2020-2022 godkendes.
   
  At 3)     Borgmesterens Afdelings opsparing vedrørende midler fra KMD-salg på 13,3 mio. kr. fordeles til afdelingerne som anført i afsnit 7.3.
   
  At 4)     Opsparingen primo 2020 på sektor 9.31 Borgmesterens Afdeling på 11,5 mio. kr., der ligger udover udsvingsgrænserne reserveres på en budgetreserve til imødegåelse af budgetudfordringer på Borgmesterens Afdelings område.
   
  At 5)     Teknik og Miljø anmodes om at udarbejde en handleplan for, hvordan økonomien på sektor 2.51 Ejendomme, Drift kan bringes i balance. Handleplanen bedes afleveret i forbindelse med forventet regnskab 2020.
   
  At 6)     Afdelingernes planer for brug af opsparing i øvrigt drøftes i de relevante fagudvalg.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. april 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 5 og 6.

  20-05-2020 Økonomiudvalget
  Sagerne Aarhus Kommunes regnskab for 2019, Diverse forhold med relation til regnskab 2019 og Afdelingernes planer for anvendelse af opsparing 2019 blev behandlet sammen.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingerne i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende to bemærkninger:
  • At 25) Moesgaard Museum salg af Skovmøllen udgår af indstillingen og sendes i stedet til Magistraten for at få en afklaring på, om der foreligger tidligere deklarationer på ejendommen.
  • At Økonomiudvalget i juni 2021 følger op på, hvordan det går med gennemsigtigheden i de konsulentrapporter, der er blevet udarbejdet, siden den nye model blev vedtaget.
  Lene Horsbøl var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 20. maj 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 2 og 3.

  Bilag

  Musik Erhvervs Pulje - rammer og retningslinjer

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 20. maj 2020.
  Resumé
  I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budgettet for 2020 blev der under overskriften Aarhus som musikby afsat 1. mio. kr. til en styrkelse af Aarhus Kommunes indsats for udviklingen af den rytmiske musik som et kreativt erhverv.
   
  Nærværende indstilling indeholder anbefaling af udmøntningen af bevillingen, herunder den organisatoriske placering i Borgmesterens Afdeling/Erhverv og Bæredygtig Udvikling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice/Kulturforvaltningen.
   
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Bevillingen på 1 mio. kr. udmøntes til beslutning i Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice efter indstilling fra en ekspertgruppe med henblik på oprettelse af en musikerhvervspulje til udvikling af erhvervsrelaterede projekter inden for rytmisk musik.
   
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020  anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 10. marts 2020.
  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Sagen blev udsat til behandling på udvalgets næste møde.
  Baggrunden for udsættelsen er, at udvalget på næste møde kan tage højde for de nationale tiltag, som regeringen i øjeblikket arbejder på.

  20-05-2020 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 20. maj 2020.

  Bilag

  Anbefalinger fra opgaveudvalg Integration

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2018 at nedsætte det midlertidige §17.4-opgaveudvalg for Integration med deltagelse af byrådsmedlemmer og eksterne medlemmer.
  Udvalgets opgave var at komme med forslag til initiativer, der kan bidrage til at løse to store udfordringer blandt borgere med ikke-vestlig baggrund:
  1) At mange unge ikke er i uddannelse eller job
  2) At mange kvinder har været på offentlig forsørgelse i en årrække  
  Udvalget indstiller, at byrådet tager anbefalingerne fra Opgaveudvalg Integration til efterretning. Anbefalinger kan iværksættes, hvis det besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-2024.
  Det bemærkes, at anbefalingerne skal ses i lyset af den nye situation som følge af Corona, og således skal perspektiveres i takt med udviklingen i den aktuelle situation.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager anbefalingerne fra Opgaveudvalg Integration til efterretning.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 29. april 2020.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  17-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 17. juni 2020.

  Bilag

  Psykiatriens Hus – status efter det første års drift

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  Resumé
  Psykiatriens Hus i Aarhus er etableret i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune.
  Den 25. februar 2019 modtog Psykiatriens Hus i Aarhus sin første borger til overnatning i huset, hvorfor man den 25. februar i år fejrede husets 1-års fødselsdag.
  Visionen for Psykiatriens Hus i Aarhus er at etablere et fremtidssikret psykiatritilbud af høj kvalitet. Psykiatriens Hus i Aarhus indeholder en række forskellige indsatser, herunder blandt andet overnatningspladser, åben fleksibel rådgivning, hjemmebehandlerteam, Recovery-skole, Socialvagten og en række gruppeforløb og aktiviteter.
  Det første år i Psykiatriens Hus i Aarhus er forløbet planmæssigt og har vist mange eksempler på, hvor let og smidigt samarbejdet mellem region og kommune kan være til gavn for borgeren, når mulighederne herfor bliver givet. De mange kompetencer i Psykiatriens Hus bidrager til, at man hurtigt kan iværksætte den rette indsats til den enkelte borger.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tager status efter det først års drift af Psykiatriens Hus til efterretning
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 4. maj 2020.
  Der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat om antal brugere, samt hvilke grupper det er, der ikke bruger huset. MSO deltager gerne i det videre arbejde.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  03-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 3. juni 2020.

  Bilag

  Belysningsstrategi

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  Belysningsstrategi for Aarhus Kommune.
  Resumé
  Teknik og Miljø foreslår en ”Belysningsstrategi for Aarhus Kommune”, som beskriver visioner og målsætninger, samt tekniske og designmæssige krav til såvel funktions- og effektbelysning.
  Formålet med en belysningsstrategi for Aarhus Kommune er overordnet at sikre trafiksikkerhed og tryghed. Derudover skal strategien understøtte udviklingen af byens rum, hvor der bl.a. ønskes mere aktivitet i de mørke timer. Belysningsstrategiens tre målsætninger er følgende:
  • Tryghed – Lys skal skabe trafiksikkerhed, tryghed og tilgængelighed i hverdagen.
  • Byliv – Lys skal skabe stemning og identitet ved at fremhæve de særlige karaktertræk i vores kommune og understøtte aktivitet, ophold og rekreation.  
  • Teknik – Lys skal bruges med omtanke for miljø og ressourcer. Vi skal balancere udvikling og drift, for at sikre teknisk velfungerende anlæg.
  Strategien erstatter den tidligere plan fra 2002: ”Overordnet belysningsplan for Århus Kommune”.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender Belysningsstrategien for Aarhus Kommune.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. april 2020
  Muligheder for lokale solcelleanlæg vil blive belyst i forbindelse med klimahandlingsplanen.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Høring af nyt regulativ for husholdnings – og erhvervsaffald

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  Offentlig høring for regulativ om husholdningsaffald og erhvervsaffald.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2017 at indføre obligatorisk husstandsindsamling af genanvendeligt affald som glas, plast, metal, papir og pap. Med de erfaringer, der er gjort siden, vurderes det hensigtsmæssigt at tilpasse regulativet for husholdningsaffald.
  De væsentligste forslag til regulativændringer er gennemgået under ”Baggrund” i nærværende indstilling. Der henvises desuden til bilag 1, som er udkastet til det tilpassede regulativ.
  AffaldVarme Aarhus blev med virkning fra den 1. januar 2020 omdannet til et kommunalejet aktieselskab. Det gældende regulativ for erhvervsaffald justeres i overensstemmelse hermed, jf. bilag 2. 
  Med denne indstilling søges Byrådets godkendelse af, at regulativerne sendes i fire ugers offentlig høring. Byrådet vil efterfølgende få forelagt regulativerne til endelig vedtagelse på baggrund af høringen.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  At 1) Byrådet sender regulativ for husholdningsaffald i fire ugers offentlig høring.
  At 2) Byrådet sender regulativ for erhvervsaffald i fire ugers offentlig høring.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. april 2020.
  De lovgivningsmæssige rammer for affaldsområdet drøftes pt. Indstillingen er udarbejdet på basis af de nugældende rammer.
   

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. juni 2020.

  Bilag

  Banegårdskvarteret – mobilitetssystem

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  Forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i forbindelse med helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret.
  Resumé
  Indstillingen omhandler det forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i området, der skal indgå i helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret.
  Helhedsplanen bliver det samlende grundlag for den videre byudvikling i området. Forudsætningsgrundlaget udstikker rammerne for, hvordan de enkelte mobilitetsformer skal prioriteres og indpasses i området og det samlede mobilitetssystem. Gennem en samlende mobilitetsplanlægning vil området blive konsolideret og udviklet som det centrale mobilitetsknudepunkt i Aarhus.
  Et centralt element i helhedsplanen er placering af en ny busterminal. Her anbefales det, at en ny busterminal placeres på Rutebilstationsgrunden.
  Forudsætningsgrundlaget for mobilitetssystemet vil blive indarbejdet i det forslag til helhedsplan for Banegårdskvarteret, som Teknik og Miljø senere i 2020 vil fremlægge for byrådet med henblik på en efterfølgende offentlig høring.
  Forudsætningsgrundlaget indgår også i andre byudviklingsopgaver, herunder arbejdet med en eventuel overdækning og byudvikling over Banegraven.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)  forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i Banegårdskvarteret, som vist i bilag 1, indgår som grundlag i helhedsplanlægning for Banegårdskvarteret og i andre relevante byudviklingsopgaver.
  At 2)  der i helhedsplanen for Banegårdskvarteret arbejdes videre med en placering af ny busterminal på Rutebilstationsgrunden, beskrevet i bilag 3.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. maj 2020.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold. 
  Det blev præciseret, at der er tale om et forudsætningsnotat, som skal danne rammen for det videre arbejde frem mod indstilling om overdækning og indstilling om helhedsplan for Banegårdsområdet, som kommer senere på året.
  Der blev rejst en række spørgsmål, som indgår i det videre arbejde – herunder hvordan potentialet i Banegårdspladsen bedst kan udnyttes rekreativt, muligheder for i højere grad at ”vende busserne” udenfor Bymidten, og mulighederne for at lave busterminal øst for banegården. Det blev understreget, at det er en kompleks sag, som Byrådet og offentligheden får mulighed for at forholde sig til flere gange i takt med at planlægningen skrider frem. Der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat om muligheden for placering øst for banegården.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Jan Ravn Christensen, Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingens At 1) i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha tog forbehold i forhold til indstillingens At 1), da grundlaget for bilag 1 primært er et udtryk for Mobilitetsplanen for midtbyen, som Venstre har stemt imod. Venstre er bekymrede for at lukke for biltrafikken på Park Allé og Banegårdsgade, men er åbne overfor at drøfte fredeliggørelse af Banegårdspladsen.
   
  Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingens At 2), men udtrykte ønske om, at der arbejdes videre med at placere en ny busterminal øst for M.P. Bruuns Gade.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. juni 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at de er bekymrede for at lukke for biltrafikken på Park Allé og Banegårdsgade, men er åbne overfor at drøfte fredeliggørelse af Banegårdspladsen.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Ansøgning om landzonetilladelse, Langengevej 143

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  Byrådet anmodes om at bemyndige Teknik og Miljø til at give landzonetilladelse til etablering af et jorddepot/rekreativt naturlandskab på Langengevej 143, Risskov.

  Resumé
  Jord.dk ApS har på vegne af ejeren af Langengevej 143 ansøgt om landzonetilladelse til at etablere et jorddepot, som, når det er fyldt op, vil fremstå som et rekreativt naturlandskab.
  Ansøgningen vedrører et landbrugsareal på cirka 1,4 hektar som ligger imellem erhvervsområdet ved IKEA og erhvervsområdet langs Sindalsvej. 
  Etableringen af jorddepotet/det rekreative naturlandskab kræver landzonetilladelse efter planloven § 35, da området er i landzone. Det er Teknik og Miljøs praksis, at der meddeles landzonetilladelse til etablering af jorddepoter, hvis de øvrige hensyn til etableringen er opfyldt.
  Derudover skal anlægget godkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33, da der er tale om anlæg som nyttiggør ikke-farligt affald.
  Da størrelsen af jorddepotet/det rekreative naturlandskab overstiger sædvanlig praksis, sendes sagen til behandling i Byrådet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At) Aarhus Byråd bemyndiger Teknik og Miljø til at give den nødvendige landzonetilladelse.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18.maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. maj 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 17. juni 2020.

  Bilag

  Forslag fra EL om stop salget af Poul Martin Møllers Vej 1-95

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. maj 2020 i overensstemmelse med ændringsforslaget fra Socialdemokratiets byrådsgruppe, men de var frem og tilbage omkring at ejendommene øjeblikkeligt skulle tages af. Et forslag fra Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper, om at ejendommene øjeblikkeligt skulle tages af salgslisten, blev ikke vedtaget.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra Socialdemokratiets byrådsgruppe.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes, Danske Folkepartis og Alternativets byrådsgrupper kunne tiltræde ændringsforslaget fra Socialdemokratiets byrådsgruppe med bemærkning om, at boligerne ønskes taget af salgslisten øjeblikkeligt.
   
  Socialistisk Folkepartis og Radikale Venstres byrådsgrupper kunne tiltræde ændringsforslaget fra Socialdemokratiets byrådsgruppe med bemærkning om, at der ved et aktuelt salg tinglyses en deklaration med begrænsninger omkring ejendommenes bygningsmæssige ændringer.
  Beslutningsforslag fra EL
  Stop salget af Poul Martin Møllers Vej 1 – 95.
  Bevar betalelige boliger i byen.
  Opfyld den kommunale forpligtelse til at huse husvilde og andre boligtrængende
   
  Det følger af salgsmateriale fra Colliers (vedlagt), at 88 unikke kommunalt ejede boliger på Poul Martin Møllers Vej er sat til salg. Boligerne har en central og attraktiv beliggenhed. En evt. privat køber vil med garanti kunne spinde guld (det siges at Blackstone / Kereby har budt) på udlejning eller videresalg. Dermed vil et salg også kunne indbringe kommunen lidt guld til kistebunden, til investeringer eller til at dække de mange huller i kommunens kasse.
   
  I Enhedslisten mener vi ikke, at der skal spindes guld på menneskers bolig. At bo er en menneskeret.
   
  Kommunen skal medvirke til at stoppe boligspekulation. Ikke tilskynde til det, som ved at sælge kommunale boliger til private investorer eller kapitalfonde. Dette guld kommer jo til at blive betalt af kommende lejere. Boligerne vil på sigt blive for de rige og skubbe de "mindrebemidlede" og husvilde, som boligerne oprindelig er bygget til, ud af midtbyen. Fattige, socialt udsatte, hjemløse, aparte borgere og familier overlades til egen skæbne og til de almene boligorganisationers omsorg.
   
  Et salg vil medvirke til at midtbyens beboersammensætning strømlines yderligere (i dag er mere end 50 % i alderen 20 – 29 år), så kun de, der kan betale høje huslejer eller betale en ejerbolig, kan bo her. Farvel mangfoldighed og borgmesterens "blandet by" i Midtbyen. Men det er måske kun i Gellerup og Bispehaven at borgmesteren ønsker befolkningen "blandet"? Enhedslisten mener, at byrådet med sine beslutninger skal medvirke til, at det er muligt for alle at bo i hele byen og at Århus bliver en mangfoldig by.
   
  Salget har ikke hjemmel i nogen beslutninger i byrådet.
  Iflg. artikel i Stiften den 15. november 2019 (vedlagt) så henviser forvaltningen til byrådsbeslutning i 2007 om at kommunale ejendomme der ikke bruges til kommunale formål sættes til salg, når lejemål og kontrakter udløber.
  Ejendommene er ikke omfattet af beslutningen fra 2007, da ejendommene udlejes til boliger, hvor beboere har lejekontrakter, der ikke udløber og da udlejning af boliger tjener et kommunalt formål. Salget er derfor uden hjemmel i en byrådsbeslutning. Udsalget skal stoppe.
   
  Kommunen har pligt til at sikre bolig til forskellige målgrupper som handicappede og husvilde borgere.
  Det fremgår at Serviceloven, at kommunen er forpligtet til at sørge for betalelige, midlertidige såvel som varige boliger til enlige og familier med sociale problemer, handicaps, husvilde, hjemløse, syge, sære m.fl. Der er i den grad brug for kommunale boliger til de formål, herunder de 88 boliger på Poul Martin Møllers Vej. At nedlægge dem, som kommunale og sælge til privat spekulation, er at læsse yderligere sociale opgaver over på Almene Boligorganisationer. For hvem skal ellers huse det kraftigt stigende antal hjemløse og socialt udsatte med behov for bolig? Hvordan vil kommunen ellers opfylde sine visioner om "housing first"?. Skal flere hjemløse og socialt udsatte ind foran i køen i boligorganisationerne, skubber de flere af boligorganisationens medlemmer ned på ventelisten. Boligområdet kan være i fare for at komme på "ghetto"- eller "forebyggelses "listen, hvor konsekvensen kan være at byrådsflertallet påbyder boliger nedrevet. Dermed vil der være endnu færre betalelige boliger.
   
  Det er hul i hovedet at sælge kommunale boliger.
   
  Indstilling:
  Byrådet beslutter at
  1. kommunale ejendomme, der udlejes til boliger bevares som kommunalt ejede
  2. salget af Poul Martin Møllers Vej 1-95 stoppes
  3. social- og beskæftigelsesudvalget drøfter, om der skal ske ændringer i forvaltningen af udlejning af kommunale boliger, og fremkommer i så fald med indstilling til byrådet herom.


   Det ønskes i forbindelse med byrådsbehandlingen skriftligt belyst, om boligerne kommer de målgrupper, som kommunen har forpligtelser til at huse, midlertidigt og varigt, til gavn eller er det helt andre mennesker, der bor der? 

   Der ønskes et overblik over, hvor kommunens boliger ligger. Hvor store er boligerne og hvilken stand er de i?

   Er der udgifter for kommunen forbundet med udlejningen af dem eller løber det rundt?

   Huslejens størrelse og hvilke betingelser er knyttet til lejemålet?

   Hvordan opnår en borger en bolig i kommunens ejendomme?

   Hvem administrerer evt. venteliste?

  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  27-04-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  06-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  11-05-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther og Michael Krog Hansen kunne tiltræde det af Socialdemokratiet fremsatte ændringsforslag.
   
  Jan Ravn Christensen, Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne tiltræde Socialdemokratiets ændringsforslag med bemærkning om, at boligerne ønskes taget af salgslisten øjeblikkeligt.
   
  Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne ikke tiltræde Socialdemokratiets ændringsforslag, da Venstre ønsker at salg af kommunale bygninger realiseres som besluttet i budgetforliget, hvorfor Poul Martin Møllers Vej 1-95 af den grund ønskes fastholdt på salgslisten.
   

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. maj 2020 i overensstemmelse med ændringsforslaget fra Socialdemokratiets byrådsgruppe, men de var frem og tilbage omkring at ejendommene øjeblikkeligt skulle tages af. Et forslag fra Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper, om at ejendommene øjeblikkeligt skulle tages af salgslisten, blev ikke vedtaget.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde ændringsforslaget fra Socialdemokratiets byrådsgruppe.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes, Danske Folkepartis og Alternativets byrådsgrupper kunne tiltræde ændringsforslaget fra Socialdemokratiets byrådsgruppe med bemærkning om, at boligerne ønskes taget af salgslisten øjeblikkeligt.
   
  Socialistisk Folkepartis og Radikale Venstres byrådsgrupper kunne tiltræde ændringsforslaget fra Socialdemokratiets byrådsgruppe med bemærkning om, at der ved et aktuelt salg tinglyses en deklaration med begrænsninger omkring ejendommenes bygningsmæssige ændringer.

  Bilag

  Lokalplan 1111, Etageboligbebyggelse på Ceres Allé, Aarhus C - Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. maj 2020.
   
  Radikale Venstres og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1111, Etageboligbebyggelse på Ceres Allé, Aarhus C samt Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet omfatter ejendommen Ceres Allé 11 og stikvejen til Ceres Allé med stiforbindelse til Aarhus Å.
  Bygherre ejer ejendommen Ceres Allé 11 og har anmodet om en lokalplan, der omdanner ejendommen fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde.
  Formålet med lokalplanen er at kunne opføre en karré i 4-8 etager. Bebyggelsen er 11.650 m2, hvoraf ca. 11.200 m2 er boliger og 450 m2 erhverv og butikker i stueetagen mod Ceres Allé.
  Mindst 30 % af boligerne skal være familieegnede og 20 % af boligarealet almene boliger.
  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens mål, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer. Lokalplanen er derfor ledsaget af Kommuneplantillæg nr. 53, der muliggør, at området ændres fra erhverv til blandet byområde, en højere bebyggelsesprocent samt øget bygningshøjde.
  Der er indgået en frivillig udbygningsaftale med bygherre.
  Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og miljørapport har været i offentlig høring fra den 7. januar til 3. marts 2020. Der er modtaget 4 høringssvar. Teknik og Miljø foreslår, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i planforslagene.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1111 vedtages endeligt,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt,
  At 4) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt, som den fremgår af indstillingens afsnit 5.8 og bilag 5,
  At 5) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8 og bilag 5.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. marts 2020. 
   
  Rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  11-05-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppen.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 11. maj 2020.
   
  Radikale Venstres og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Forslag fra S og V om formidling af byens historie

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 27. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra S og V
  Baggrund:
  Mennesker fortæller historier. Byrum gør i udgangspunktet ikke, medmindre det aktivt indrettes på en måde, så det inddrager borgere, turister og handlende i de fortællinger, som byrummet gemmer på. Aarhus kan spores tilbage til 700-tallet, hvor byen lød navnet Aros. Der er derfor, helt naturligt, et væld af fortællinger, der kunne være helt oplagte at fortælle i og om vores by. I byens historiske hjerte har vi de gamle torve, der fortæller en historie. Desuden har vi gamle statuer, vejnavne og pladser, hvor man i dag savner en fortælling, når man færdes i byen. Hvem er Peter Sabroe, som står på Østbanetorvet? Hvad er historien bag den jødiske kirkegård ved rådhuset? Hvorfor hedder latinerkvarteret som det gør? Spørgsmål som måske er givet for nogle aarhusianere, men ikke for alle og slet ikke for turister eller besøgende, som lægger vejen forbi vores by. Fortællinger i byrummet kan være en både billig og bæredygtig måde at formidle byens historie på, når vi konkurrerer med andre danske og udenlandske destinationer om, hvor sommerferien skal holdes.
  Udover byrummet, så rummer de kommunale kirkegårde Nordre og Vestre Kirkegård en række gravsteder, der står som monumenter over mennesker, der har haft stor betydning for det Aarhus, som vi kender i dag. Når vi heller ikke på kirkegårdene fortæller eller oplyser, misser vi en oplagt indgang til formidling af vores bys historie.
   
  Som forslagsstillere ønsker vi os en enkelt, let tilgængelig og smidig tilgang til en bedre formidling i det offentlige rum. Vi tror, det kan gøres relativt billigt ved at indgå partnerskaber. I den forbindelse er det oplagt, at vi inddrager nogle af de gode kræfter, som på frivillig basis arbejder med området allerede i dag, samt de professionelle personer og organisationer, der arbejder med byens historie. Herunder bl.a. Aarhus Byhistoriske Fond, Stadsarkivet, Den Gamle By, lokalarkiverne, kirkerne og trossamfundene i Aarhus, Kvinde - og Besættelsesmuseerne samt mange flere. Alle parter, som kan inddrages i arbejdet med at fortælle Aarhus’ historie via kirkegårde, vejnavne, opstillede monumenter, byens torve m.fl. Vi ser en oplagt mulighed for at koordinationen naturligt kunne forankres i organisation omkring Stadsarkivaren. På kulturområdet er det i forvejen en prioritet, at man arbejder i partnerskaber, og da vi allerede har en lang række aktører på området, er det oplagt, at man ikke udelukkende gør det til et kommunalt projekt, men at man indgår i partnerskaber med personer og organisationer. Dette ser vi som en naturlig organisering i et projekt som skal være bredt forankret.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og Venstre:
  • At MKB indkalder interesserede professionelle og frivillige kræfter, som vil være med til løfte opgaven med at indsamle viden om og formidle byens historie via byrum, kirkegårde, vejnavne og deslige. Vi forestiller os, at arbejder skal udmunde i en konkret indstilling til byrådet
  • Denne indstilling skal MKB efterfølgende fremlægge for byrådet ift. at skitserer en organisering og økonomisk ramme, så man kan sikre en systematisk formidling af byens historie
  • At MKB i samarbejde med f.eks. Visit Aarhus udarbejder en kommunikationsstrategi, som er let tilgængelig for en bred offentlighed - herunder turister. 
  • At MKB fremlægger en skitse over de bærende historiske Aarhusfortællinger, sådan at der på sigt kan lægges en ramme om formidlingen.
  • At MKB i samarbejde med MTM får lavet et samlet overblik over, hvor markante personer med betydning for byens historie, herunder hvor fhv. borgmestre, ligger begravet, og at det bliver formidlet på en let tilgængelig måde. Endvidere ønsker vi, at der udarbejdes en beskrivelse af de lapidarier, der findes på de kommunale kirkegårde, herunder Søndre Kirkegård, og de jødiske gravminder.
  • Såfremt projektet ikke kan driftes indenfor eksisterende økonomiske rammer, fremsender MKB en indstilling med forslag til finansiering til byrådet.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og Venstre i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Lene Horsbøl og Peter Sporleder

  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev trukket.
  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 27. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  18-06-2020 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 18. juni 2020.
  Der ønskes flere data om anvendelse af foreslået app.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Budgetforslag fra DF og KF om bedre grundlag for bevarelse af bymiljøer

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 27. maj 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforslag fra DF og KF
  Aarhus Kommune rummer unikke, historiske bymiljøer i bykernen såvel som i oplandsbyerne. Disse bygninger har ikke kun en praktisk værdi for de, der benytter bygningerne, men også arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og kvaliteter, som gennem hundrede af år har sat rammerne for vores fælles liv og historie. De fortæller historien, om dem vi er, og hvor vi kommer fra, og netop derfor er det smerteligt for mange af kommunen indbyggere, når dele af deres lokale bymiljø bliver revet væk på baggrund af et vurderingssystem, kommunen ikke har prioriteret at vedligeholde.
   
  Aarhus Kommune opgør i dag bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer efter SAVE-metoden og med udgangspunkt i data fra 1997. Der er således ikke taget højde for ændring i arkitektur, topografi eller historiske sammenhæng til trods for den rivende byudvikling, der er foregået siden registreringen1. Dette har de seneste år resulteret i nedrivning af bygninger, der på nedrivningstidspunktet kunne tænkes at have en højere bevaringsværdi end den registrerede.
   
  I dag indeholder kommunens SAVE-register ligeledes kun bygninger fra før 1940 til trods for, at Slots- og kulturstyrelsen anbefaler at registrere bygninger frem til 1990. Det nuværende skæringsår resulterer således i, at det sene industrisamfunds og velfærdssamfundets bygninger ikke er medtaget og dermed ikke har deres bevaringsværdi vurderet.
   
  Det indstilles at
  • Der afsættes et engangsbeløb i 2021 og 2022 til at få udvidet SAVE-registreringen med bygninger opført i perioden 1940-1990.
  • Der afsættes varige driftsmidler til løbende at kunne opdatere SAVE-registreringen og sikre alle registreringer revurderes senest hvert 5. år.
  • Der gennemføres i 2021 en revision af kulturmiljørådets forretningsorden og betydning for byens udviklingen siden dets oprettelse i 2013. Revisionen skal afsluttes med konkrete anbefalinger til, hvordan rådets rolle kan styrkes yderligere i forhold til bevarelse af de kulturhistoriske værdier og kvaliteter i Århus.
   
  Stillet at Jette Skive og Mette Skautrup på vegne af Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

  Sagens forløb
  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 27. maj 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra ALT om vedvarende energi i 2030

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 27. maj 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforslag fra ALT
  Aarhus Kommune har et mål om at bruge fossilfri energi i 2030 i forbindelse med at blive CO2-neutral. På sigt har kommunen et mål om udelukkende at basere energiforsyningen på vedvarende energikilder for både el og varme. Alternativet foreslog i 2019, at målet om 100% vedvarende energikilder også skal opnås i 2030, hvor Aarhus reelt skal være forsynet med vedvarende energi primært fra vind, sol eller vand. Dette fik vi indskrevet i budgetforligsteksten for 2020-2023, men der har siden manglet opfølgning og handling, ligesom det nu drøftes, om afbrænding af biomasse (primært træ) skal fortsætte i forbindelse med udviklingen af carbon capture (lagring af CO2).
   
  Det er generelt en udbredt misforståelse af biomasse er CO2-neutralt. Afbrænding af biomasse er næppe bedre for CO2-regnskabet end kul ifølge Klimarådet. Derudover er Klimarådet kritiske over, at genrejsning af skov tager tid med en negativ CO2-effekt på kort sigt. Derudover er det usikkert, hvordan man opgør kulstofoptaget i skov i mange forskellige lande med forskellig lovgivning og regulering. Samt at man skal vurdere, hvad træ ellers kan bruges til i en CO2-neutral kontekst, som fx byggematerialer.
   
  Regeringen arbejder på at udfase biomasse i 2050. Alternativet mener, at Aarhus bør gå forrest og udfase så snart det er muligt. Derfor foreslår Alternativet en vedtagelse af at:
   
  Aarhus Kommune skal være CO2-neutral i 2030 med en el- og varmeforsyning, der er baseret på sol, vind, vand og ikke længere afbrænding af biomasse.
   
  Effekt:
  Det betyder, at fjernvarmen efter 2030 er brændselsfri (fra fx træpiller og flis), som kræver en udfasning af biomasse. Der bør dog stadig være rum til forbrænding af affald. Samlet set vil det sikre en reel CO2-neutralitet for hele Aarhus Kommune.
   
  Ydelse:
  Der skal udarbejdes en plan for og investeres i, etableres og indkøbes energi fra:
  • Vindmøller (hav/land) ?
  • Solceller på bygninger / solcelleparker/markanlæg ?
  • Geotermi ?
  • Biogas ?
  • Andre teknologier
   
  Ressourcer:
  Forslaget vil kræve massive investeringer i anlæg til vedvarende energiproduktion, samarbejde med erhvervsliv, energiselskaber mv.
   
  Alternativet anmoder med dette forslag magistraten for Teknik og miljø og/eller Borgmesterens afdeling at beregne omfanget af investeringerne og komme med et forslag til, hvordan der afsættes midler løbende til at nå målsætningen.

  Sagens forløb
  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 27. maj 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Orientering om anvendelse af velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU) samt evaluering

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har taget orienteringen til efterretning i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 20. maj 2020.
  Resumé
  Den tværgående velfærdsteknologiske udviklingspuljes (VTU) mål er at understøtte udvikling, afprøvning og udbredelse af brugen af velfærdsteknologi inden for alle Aarhus Kommunes serviceområder til gavn for borgerne, erhvervslivet og kommunens ansatte, samt fremme effektivisering af kommunens drift.
   
  Byrådet orienteres hermed om anvendelsen af de tværgående midler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019.
   
  Puljen er på 6 mio. kr. årligt. Der er pr. 31.12.2019 disponeret 41,2 mio. ud af de 51,2 mio. der har været afsat til projektpuljen.
   
  Samtidig fremsendes en evaluering af den tværgående velfærdsteknologiske udviklingsindsats i Aarhus Kommune 2018-2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) orienteringen om anvendelse af den Tværgående Velfærdsteknologiske Udviklingspulje samt evalueringen tages til efterretning.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 2. april 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  20-05-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 27. maj 2020 har taget orienteringen til efterretning i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 20. maj 2020.

  Bilag