Vælg

Referat Aarhus Byråd 10-06-2020

  Gentænkning af Erhvervskontaktudvalget, herunder nye vedtægter for udvalget

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 8. juni 2020.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.
  Resumé
  Aarhus Kommunes Erhvervskontaktudvalg (EKU) besluttede på dets møde d. 30. september 2019 at igangsætte en gentænkning af EKU. På den baggrund er der gennemført en interviewrunde blandt medlemmerne af EKU samt relevante andre parter, herunder Aalborg og Københavns Kommuner.
  Med afsæt i de gennemførte interviews er der udarbejdet forslag til nye vedtægter for udvalget, som bl.a. rummer ny organisering af EKU i form af et bredere udvalg, suppleret af et forretningsudvalg.
  Forslag til nye vedtægter har været i høring blandt medlemmerne af EKU og deres baglande i perioden 9. marts – 30. april 2020. På baggrund af de indkomne høringssvar er vedtægterne justeret og er efterfølgende blevet godkendt af Erhvervskontaktudvalget på dets møde d. 11. maj 2020.
  Vedtægterne træder i kraft pr. 1. september 2020 og skal evalueres efter et år.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet godkender de nye vedtægter for Erhvervskontaktudvalget, herunder ny organisering af udvalget, med henblik på at vedtægterne træder i kraft pr. 1. september 2020.
  Sagens forløb
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 18. maj 2020.
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 8. juni 2020.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Aarhus Ø – Byggemodning - Etape 11

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. juni 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder på Aarhus Ø.

  Resumé
  Nærværende indstilling omfatter anlægsarbejder i forbindelse med den fortsatte udvikling af Aarhus Ø.
  På baggrund af ”Dispositionsplan for de nordlige områder” og ”Delområdeplanerne for De Bynære Havnearealer” søges anlægsbevilling til kommunale byggemodningsarbejder som en del af de salgsforberedende anlægsarbejder på Aarhus Ø.
  Anlægsarbejderne omfatter etapevis færdiggørelse af de kommunale arealer på Aarhus Ø. Med nærværende indstilling omfatter det bl.a. færdiggørelse af en gade, anlæg af broer, kanaludgravning, etablering af et signalanlæg mm.
  Rådighedsbeløbet til finansiering af anlægsudgiften på 90,5 mio. kr. (2020-priser) tilvejebringes dels via et mindreforbrug på 40 mio. kr. på anlægsbevillingen til ”Rekreativ forbindelse Nord – Aarhus Ø, etape 6” samt udmøntning af de resterende 50,5 mio. kr. fra den afsatte reserve ”De Bynære Havnearealer, byggemodning mv”.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)  Byrådet godkender igangsætning af projektering og udførelse af de i indstillingen og bilag 1 nævnte anlægsarbejder.
  At 2)  Byrådet giver en projekterings- og anlægsbevilling på i alt 92,3 mio. kr. (løbende priser) til udførelse af de nævnte anlægsarbejder og omkostninger til byggemodning. Anlægsbevillingen til ”Rekreativ forbindelse Nord – Aarhus Ø, etape 6” reduceres med 40,0 mio. kr., svarende til finansieringen til etape 11.
  At 3)  Det tilhørende rådighedsbeløb på 90,5 mio. kr. (2020-priser) tilvejebringes dels via et mindreforbrug på 40 mio. kr. på anlægsbevillingen til ”Rekreativ forbindelse Nord – Aarhus Ø, etape 6”; dels via udmøntning af de resterende 50,5 mio. kr. fra den afsatte reserve ”De Bynære Havnearealer, byggemodning mv”.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. maj 2020.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. juni 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  Bilag

  Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  Endelig vedtagelse af Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø med tilhørende miljørapport samt anlægsbevilling til en pulje til aktiviteter – herunder en midlertidig bypark.
  Resumé
  Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø (bilag 1) med tilhørende miljørapport (bilag 2) har været fremlagt i offentlig høring i perioden 14. november 2018 til 23. januar 2019.
  Der er modtaget i alt 41 høringssvar. Inden høringsperioden har forvaltningen desuden modtaget henvendelse fra ejeren af Havnens Perle (bilag 4) samt 278 støtteerklæringer.
  Blandt disse høringssvar har høringssvaret fra Fællesrådet for Aarhus Ø givet anledning til en fortløbende dialog med fællesrådet i løbet af 2019. Fremlæggelse af nærværende indstilling har afventet denne dialog.
  På baggrund af dialogen har Fællesrådet for Aarhus Ø fremsendt supplerende høringssvar. Høringssvarene er vedlagt samlet som bilag 3.
  Teknik og Miljøs forslag til besvarelse af de indkomne bemærkninger er vedlagt i sin fulde længde som bilag 5. Derudover er som bilag 6 vedlagt et opsummerende overblik samt resume af forvaltningens bemærkninger.
  Teknik og Miljø anbefaler, at der på baggrund af høringen indarbejdes en ændring i miljørapporten.
  Teknik og Miljø anbefaler desuden under henvisning til de mange høringssvar - herunder fra Fællesrådet - at der i udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø foretages en ændring af udviklingsplanens afsnit vedr. udbud (se nedenfor).
  Endvidere anbefales det, at parkeringsafsnittet side 14 tilrettes i henhold til den gældende parkeringsnorm (se ligeledes nedenfor).
  Af udviklingsplanen fremgår det desuden, at der etableres letbanelinjeføring ud på Aarhus Ø. Det anbefales i denne forbindelse, at det af udviklingsplanen skal fremgå, at dette afhænger af de pågående undersøgelser af højklasset kollektiv trafik, etape 2 (se nedenfor).
  En del af bemærkningerne vil desuden indgå i det efterfølgende arbejde med realisering af udviklingsplanen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø med tilhørende forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes endeligt med de anbefalinger og ændringer, der fremgår af indstillingen samt vedlagte bilag.
  At 2) Bemærkningerne indkommet under den offentlige høring af forslaget besvares som angivet i vedlagte bilag 5.
  At 3) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre udbud af byggefelter inden for området.
  At 4) Der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til Teknik og Miljø i 2020 til en pulje til aktiviteter i forbindelse med udviklingsplanen – herunder den midlertidige bypark på Pier 2.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. maj 2020.
  Formulering om almene boliger præciseres.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. juni 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  Bilag

  Lokalplan 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, samt Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8. Lokalplanen gælder for et område ved Europaplads og Mindegade i Aarhus Midtby.
  Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.900 m2 og var ved planens udarbejdelse privatejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra en privat ejer om at muliggøre, at lokalplanplanområdet kan anvendes til cityformål og mulighed for fortætning med etagebebyggelse, der rummer kontor­virksomhed, liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende med tilhørende opholdsarealer på tage og fællesfaciliteter såsom parkeringskælder.
  Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af bebyggelse, bl.a. ved angivelse af maksimalt etageareal og ved udlæg af byggefelter. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om bevaring af forhuset på Mindegade 10 og giver mulighed nedrivning af Mindegade 12A.
  Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 16.820 m² og den maksimale højde er fastsat til 40 m med mulighed for op til 9 etager samt tagterrasse.
  Der er i forbindelse med formgivningen af projektet arbejdet med tilpasning til eksisterende bebyggelse og i særlig grad til kulturmiljøet i Mindegade.
  Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede strategi for byudvikling, herunder at skabe mulighed for attraktive arbejdspladser centralt placeret i byen og samtidigt skabe byliv med bylivsskabende aktiviteter i stueetagen. Lokalplanen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer for området og afgrænsning i forhold til høje huse. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Der har været gennemført en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen forud for lokalplanlægningen, hvori der er indkommet i alt 9 høringssvar. Høringssvarene er taget med i den efterfølgende bearbejdning af projektet og det tilhørende lokalplanforslag.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.3 og bilag 5.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. maj 2020.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  Udvalget fremsender spørgsmål til forvaltningens besvarelse inden næste udvalgsbehandling.

  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen med henvisning til den eksisterende højhuspolitiks udelukkelse af højhuse i det område og de overvejelser der lå til grund for den udelukkelse.
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. juni 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen men ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt: "Dansk Folkeparti er meget kritisk over for det foreslåede byggeri i lokalplanen. Vi anser det for en beskidt proces, at man i 2017 afviste at medtage denne grund i et tillæg til højhuspolitikken, netop for at friholde området mod havnen for høje byggerier, for nu alligevel at foreslå en dispensation til et højhus på grunden. En godkendelse af denne lokalplan vil være med til at genskabe den adskillelse af by og vand, som byrådet i ti år ellers har kæmpet for at bryde ned, men som desværre så småt er begyndt at komme tilbage i form af stål, glas og beton."

  Bilag

  Lokalplan 1128, Tivoli Friheden - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1128 Tivoli Friheden og Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 samt forslag til udbygningsaftale.
  Resumé
  Lokalplan 1128 gælder for Tivoli Friheden. Området er afgrænset af vejene Skovbrynet, Stadion Allé og Havreballe Skovvej.
  Området, der er ca. 77.900 m² stort, er privat ejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelse af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra Tivoli Friheden.
  Lokalplanens overordnede formål er at forny plangrundlaget for Tivoli Friheden med henblik på at sikre gode betingelser for fortsat at kunne drive en forlystelsespark. Herunder er formålet med lokalplanen at sikre gode rammer for afholdelse af events ved at muliggøre etablering af en ny udendørs scene med forbedrede rammer for publikum samt opføre en bygning, der bl.a. rummer et indendørs koncerthus.
  Det er dertil formålet med lokalplanen at omdisponere parkens indretning med vandløb, beplantning og høje attraktioner. Der er udarbejdet et forslag til udbygningsaftale – bilag 3.
  Der er også udarbejdet et forslag til brugsaftale – se afsnit 5.4.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer, hvorfor der i perioden d. 12. december 2019 til d. 9. januar 2020 er gennemført en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen for Tivoli Frihedens udviklingsmuligheder – bilag 4. Der blev afgivet 49 høringssvar. Temaerne fra høringssvarene har været behandlet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1128 godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 2) forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det fremgår af indstillingens afsnit 5.5
  At 6) Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at indgå en brugsaftale med Tivoli Friheden A/S
  Sagens forløb
  04-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. juni 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Der udarbejdes notat med tidsforløbet frem til nu til byrådsbehandlingen.
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det forventes, at Tivoli Friheden forpligter sig til at indgå i Kongelundsprojektet for så vidt angår bidrag til investeringer i løsninger, der skal afhjælpe trafikale udfordringer i området.
   
  Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppen.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 17. juni 2020.

  Bilag

  Svar på forslag om ophævelse af forbud

  Beslutning
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  Beslutningsforslag fra V
  Forslag: Rådmand Jette Skive, Aarhus Kommune skal – til rette retsinstans – anmode om at få ophævet fogedforbuddet mod at TV2 viser optagelser fra Kongsgården i Viby. Optagelserne er foretaget med skjult kamera og mikrofon hos en 90-årig beboer på plejehjemmet Kongsgården i efteråret 2019.
   
  Begrundelse: Vi finder at offentligheden bør have mulighed for at se optagelserne og vores begrundelse er at Århus Stiftstidende den 22. april 2020 bragte flere artikler, herunder en artikel hvor familien til den konkrete borger beskriver forholdene – sådan som de ser situationen. Endvidere er der i artiklen gengivet uddrag af de klager som familien har fremført. I samme udgave af Århus Stiftstidende er en artikel hvoraf der fremgår at 13 medarbejdere har været kaldt til tjenstlige samtaler. Med henvisning til disse offentliggjorte bør Aarhus Kommune - efter Venstres opfattelse – anmode om at fogedforbuddet straks ophæves.
   
  Venstre har selvfølgelig den tilgang at lovgivningen skal overholdes og lovgivningen gælder også de danske medier.
   
  Som politikere lader vi os gerne belære såfremt ovenstående forslag er ulovligt/strider imod dansk og international lovgivning.
   
  Endvidere ser vi i artikel i Århus Stiftstidende den 24. april 2020 at alle udvalgsmedlemmerne – repræsenterende Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Venstre – i Sundheds- og Omsorgsudvalget gerne vil se optagelserne. Det taler – efter vores opfattelse også for at udsendelsen kan offentliggøres. Sagen udvikler sig – senest med en søn der flytter sin far fra Kongsgården – og derfor skal vi politisk – og på veldokumenteret grund – kunne forholde os til de forhold der beskrives i Århus Stiftstidende den 22. april 2020.
   
  Det er tilliden til hele omsorgen og plejen i Aarhus Kommune der udfordret. Vi har et kæmpe hensyn til alle de ældre og sårbare borgere som vi skal passe på og vi har et kæmpe hensyn til alle de tusindvis af dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere og i hundredvis af dygtige ledere, som hver dag leverer en formidabel indsats til vore ældre og sårbare borgere.
   
  Vi ønsker at sagen om Kongsgården behandles så hurtigt det er muligt.
   
  På vegne af Venstres Byrådsgruppe
  Hans Skou.
  Medlem af -Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Politisk ordfører.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  Svar på forslag om ophævelse af forbud

  Resumé
  Byrådet behandlede den 13. maj forslag fra Venstre om anmodning om ophævelse af forbud mod visning af optagelser foretaget af TV2 med skjult kamera i en plejehjemsbeboers bolig på Plejehjemmet Kongsgården. Byrådet fremsendte sagen til Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling.
   
  Retten i Aarhus nedlagde den 13. marts 2020 forbud mod, at TV2 viser optagelserne foretaget med skjult kamera. Retten fandt blandt andet at:
   
  "Kommunen har desuden som driftsherre for plejehjemmet Kongsgården ikke alene en forpligtelse som udlejer af plejehjemsboligen, men også en selvstændig forpligtelse som myndighed til at beskytte plejehjemmets beboere mod krænkelser, der måtte opstå under deres ophold på hjemmet.
   
  Kommunen besidder således søgsmålsret i sagen både i forhold til medarbejderne og i forhold til [plejehjemsbeboeren]."
   
  Retten fandt, at behovet for offentliggørelse måtte vige for den meget grove krænkelse af især beboerens rettigheder. Retten i Aarhus nedlagde derfor forbud mod at TV2 viser optagelserne.
   
  TV2 har anket sagen til Landsretten. Landsretten har indkaldt til hovedforhandling den 9. og 10. juni 2020.
   
  Advokatfirmaet Horten har for Aarhus Kommune vurderet hvorvidt Aarhus Byråd kan træffe en beslutning om ophævelse af det meddelte forbud. Advokatfirmaet Horten vurderer:
   
  "Det er således Hortens vurdering, at Aarhus Kommune ikke kan træffe beslutning om ophævelse af det meddelte forbud (tage bekræftende til genmæle), uden at dette samtidig vil være ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens retlige pligter på det materielle grundlag, idet kommunen dermed ikke vil leve op til sin pligt til at beskytte en bruger på en kommunal institution mod grove krænkelser."
   
  I forhold til en eventuel vedtagelse af forslaget fra Venstre skal der gøres opmærksom på, at Horten vurderer, at det vil være "ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens retlige pligter", og at der foreligger mulighed for "en overtrædelse af kommunestyrelseslovens § 61 for de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der måtte stemme for en sådan beslutning".
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) tage advokatfirmaets vurdering til efterretning.
  Sagens forløb
  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-05-2020 Sundhed og Omsorg
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
  04-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tager Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs vurdering af 28. maj 2020 til efterretning.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at den videre behandling af sagen bør afvente kendelse fra landsretten angående fogedforbuddet. Kendelsen kommer den 30. juni 2020.
   
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 24. juni 2020, da sagen ikke er færdigbehandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at sagen er endt, hvor et flertal af udvalget ønskede det.
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen 17. juni. Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 5. august.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 5. august 2020.

  Bilag

  Samarbejdsaftale om IV-behandling mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 8. juni 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.
  Resumé
  Region Midtjylland og regionens 19 kommuner har i regi af Sundhedsaftalen udarbejdet en samarbejdsaftale om IV-behandling i kommunalt regi. IV-behandling vil sige, at medicin gives direkte ind i blodårerne/venerne. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag 1.
  Samarbejdsaftalen skal give mulighed for, at IV-behandlingen kan foregå tæt på borgerens hverdag, når der ikke længere er behov for behandling på hospitalet udover med IV.
  Aftalen omfatter alle borgere over tre år, der i forlængelse af hospitalsbehandling har behov for IV-behandling, samt borgere, hvor der med IV-behandling forebygges en hospitalsindlæggelse. Aftalen er begrænset til IV-antibiotika behandling og behandling med isotone væsker. Aftalen forventes at træde i kraft i perioden mellem den 1. juni og 1. september 2020.
  Det vurderes, at samarbejdsaftalen for alle kommuner i Region Midtjylland vil omfatte 4.000 borgere årligt. De samlede omkostninger til selve IV-behandlingen er beregnet til 16,2 mio. kr. årligt, hvor regionen finansierer 70 % svarende til 11,3 mio. kr. og kommunerne 30 % svarende til 4,9 mio. kr.
  For Aarhus Kommune vil det forventede omfang være i alt 1000 IV-behandlinger årligt, hvortil den kommunale udgift vil være 1,2 mio. kr. (30%) og en regional udgift på 2,8 mio. kr. (70%).
  Afregningen dækker alene den tid, som personalet skal bruge til selve behandlingen. Den omfatter ikke udgifter til pleje, praktisk hjælp og evt. sygepleje, som Sundhed og Omsorg skal levere til borgeren som følge af, at borgeren nu behandles lokalt og ikke på hospitalet. Denne udgift er opgjort til 1,7 mio. kr. årligt.
  I alt forventes en merudgift for Aarhus Kommune i 2020 på 1,7 mio. kr. (7 måneders virkning) og fra og med 2021 en varig ny merudgift på 2,9 mio. kr.
  MSO finansierer udgiften til IV behandling i 2020 inden for afdelingens decentraliseringsordning.
  IV-samarbejdsaftalen evalueres løbende i det lokale sundhedsaftalesamarbejde i klyngerne. Det gælder bl.a. for, at aftalen om 4.000 borgere årligt overholdes. På tværs af Region og de 19 kommuner er aftalt, at IV-samarbejdsaftalen evalueres primo 2022.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender, at Aarhus Kommune tiltræder samarbejdsaftalen på IV-området
  At 2) MSO finansierer udgiften på 1,7 mio. kr. indenfor afdelingens decentraliseringsordning.
  At 3) At merudgifterne til IV-samarbejdsaftalen, der årligt udgør 2,9 mio. kr. for MSO behandles i den kommende budgetproces som et politisk beslutningsforslag.
  Sagens forløb
  29-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Byrådet har vedtaget, at kun partierne og ikke afdelingerne kan stille udgiftskrævende forslag. Derfor foreslås det at beslutningspunkt 3 udgår, og at Sundhed og Omsorg selv må afholde udgiften, medmindre et eller flere partier stiller forslag, der vedtages i budgetforhandlingerne.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 26. maj 2020 i overensstemmelse med påtegning af 29. maj 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 8. juni 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg udarbejder notat.

  Bilag

  Landstrøm til krydstogtskibe i Aarhus Havn

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  Ansøgning om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond

  Resumé
  Aarhus Havn har indsendt en ansøgning til Klimafonden om medfinansiering til etablering af et landstrømsanlæg til krydstogtskibe.
  Et landstrømsanlæg vil kunne tilbyde krydstogtskibene at anvende el, fremfor olie, til at genere den energi, der anvendes, mens skibene ligger til kaj. Ved at erstatte det fossile brændstof med el fra den kollektive forsyning kan der opnås en CO2-reduktion konservativt anslået til 1.775 tons CO2 om året i 2030.
  Det er usikkert, om kommuner har hjemmel til at yde støtte til denne type anlæg. Derfor er der rettet henvendelse til Transportministeriet for en afklaring af, om havneloven eller anden lovgivning er til hinder for, at Aarhus Kommune giver tilskud til, at Aarhus Havn kan etablere et landstrømsanlæg til krydstogtskibe.
  Under forudsætning af en positiv afklaring af ovenstående indstilles det, at Aarhus Kommune yder et tilskud på 8 mio. kr. fra Klimafonden. Siden det ansøgte beløb er over 1 mio. kr., skal dette vedtages i byrådet jf. rammerne for Klimafonden.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 8 mio. kr. til at støtte projektet fra Aarhus Havn om etablering af landstrømsanlæg til krydstogtskibe, under forudsætning af at Aarhus Kommune har hjemmel til at yde støtten.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. maj 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Lone Norlander Smith og Mette Skautrup tog forbehold.
  Til byrådsbehandlingen udarbejdes et notat som beskriver, hvad havnen selv bidrager med af finansiering og mulighederne for finansiering fra brugerne. Endvidere beskrives muligheder for at bruge anlægget til andet end krydstogtsskibe.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur, Lene Horsbøl og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Skautrup tog forbehold.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 17. juni 2020.
   
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Forberedelse af helhedsplan for Skovgårdsparken

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 3. juni 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Resumé
  Skovgårdsparken har siden 2016 været karakteriseret som en ”ghetto” og blev 1. december 2019 for fjerde gang udpeget som sådan af Transport- og Boligministeriet. Området er i alvorlig risiko for at blive udpeget for femte gang 1. december 2020.
  Herefter vil boligområdet som ”hård ghetto” blive mødt med et krav om, at der skal udarbejdes en udviklingsplan, der sikrer, at boligområdet i 2030 maksimalt omfatter 40 % almene familieboliger.
  Uanset om området udpeges som ”ghetto” igen, er der behov for at igangsætte et forberedende arbejde med at lave en samlet og helhedsorienteret plan for området, som kan sikre en varig forandring af området, så det i fremtiden har en blandet beboersammensætning og både består af attraktive almene boliger og private boliger.
  I stedet for at afvente næste ”ghettoliste”, foreslås det, at arbejdet igangsættes nu ud fra de angivne pejlemærker.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  At 1) det forberedende arbejde med en helhedsplan for Skovgårdsparken, der omfatter fysiske og sociale tiltag, påbegyndes
  At 2) arbejdet tilrettelægges ud fra de angivne pejlemærker
  Sagens forløb
  27-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. april 2020.
   
  Lone Norland Smith tog forbehold.
   
  Til byrådsbehandlingen beskrives de initiativer, der har været taget siden 2019, herunder på beskæftigelsesområdet. Lone Norlander Smidth fremsender eventuelt spørgsmål inden byrådsbehandlingen. Det belyses til byrådsbehandlingen, hvor meget boligsammensætningen skal ændres (nedrivninger, nybyggeri mm), hvis Skovgårdsparken kommer på den hårde ghettoliste.

  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. maj 2020.
  03-06-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Lene Horsbøl tog forbehold.

  Mette Skautrup var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 3. juni 2020.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Byrådets opgaveudvalg

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 3. juni 2020.
  Resumé
  Med indstillingen nedsætter byrådet et opgaveudvalg efter Styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalget består af fem byrådsmedlemmer og skal afslutte sit arbejde senest i første kvartal af 2021.
  Formålet med udvalgets arbejde er samlet set at skabe de bedst mulige vilkår for byrådet til at sætte retning for byens udvikling. Udvalgets opgave bliver at evaluere og fremsætte forslag og anbefalinger til byrådet angående:
  1. Byrådets rammer med særligt fokus på politikudvikling i de faste udvalg samt anvendelsen af anvendelsen af opgaveudvalg
  2. Borgernes formelle og uformelle muligheder for indflydelse.
  3. Introduktion af nyt byråd
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet nedsætter et midlertidigt opgaveudvalg med opgaver og tidsplan som beskrevet i denne indstilling.
  At 2) Byrådet udpeger de nævnte fem byrådsmedlemmer til udvalget som beskrevet i denne indstilling.
  Sagens forløb
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11.maj 2020.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  03-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen om, at opgaveudvalget i deres arbejde inviterer byrådsmedlemmer ind, som sidder i deres første valgperiode.  

  Mette Skautrup var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 3. juni 2020.

  Bilag

  Aarhus Kommunes Eventstrategi 2020-2025

  Beslutning
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  Resumé
  Aarhus er gennem de seneste år blevet en både kendt og anerkendt international eventby, der samlet set har en professionel håndtering af udvikling, planlægning og gennemførelse af events.
  Events bidrager til Aarhus’ vækst og udvikling, og events er med til at gøre Aarhus til en attraktiv by at bo, arbejde, studere, drive virksomhed i eller at besøge som gæst. Events bidrager til at realisere byens overordnede visioner om Aarhus som ’En god by for alle’.
  Eventstrategi 2020-2025 lægger op til at fastholde og udbygge den position og udvikling.
  Der vil fremadrettet være et særligt fokus på fem områder:
  • Bæredygtighed og grøn omstilling
  • Aarhus som attraktiv fysisk ramme for events
  • Den samarbejdende, eksperimenterende by
  • Aarhusregionen som eventdestination
  • En stærk og inkluderende frivilligorganisering
  Den nuværende tværmagistratslige organisering samt forankring og koordinering hos Aarhus Events fastholdes.
  Indstilling
  Det indstilles at:
  1) Eventstrategi 2020-2025 vedtages
  Sagens forløb
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 20. maj 2020.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Vigtigheden af at eventstrategien har fokus på vækstlagene, på børn og unge, på anerkendelse af de frivillige og på sundhed, herunder blev tobaksforebyggelse fremhævet.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende tilføjelse i Eventstrategien:
   
  Aarhus skal være en god by for alle og aktiveringen skal indtænke flere målgrupper med særlig fokus på børn og unge. Målgrupperne kan bl.a. indtænkes i selve hovedeventen eller i sideevents, som bakker op om og aktiverer hovedeventen yderligere.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 17. juni 2020 med bemærkning om,
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for events uden for Aarhus Kommune og, at det er et mål, at der afholdes flere og flere events.
   
  Danske Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for events uden for Aarhus Kommune.

  Bilag

  Status på udviklingen i udsatte boligområder

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  Resumé
  Byrådet har tidligere besluttet, at der foreløbigt i en fireårig periode skal laves en årlig politisk opfølgning på udviklingen i de almene boligområder i Aarhus. Det sker bl.a. med afsæt i BL’s 5. kreds’ og Aarhus Kommunes fælles kategoriseringsmodel.
  Årets billede er, at der samlet set ses en stigende udsathed i de almene boligområder over 500 beboere. Der er positiv udvikling på beskæftigelse og uddannelse, men omvendt negativ udvikling på en række indikatorer i forhold til børn og unge samt tryghed.
  Billedet dækker også over, at der ses fremgang eller stabilitet i nogle boligområder. Det gælder blandt andet Gellerup-Toveshøj, Bispehaven og Viby Syd[1], hvor der er tydelig fremgang på beskæftigelse og uddannelse.
  I andre områder ses imidlertid tilbagegang. Det gælder bl.a. områderne Langkærparken, Skovgårdsparken, Vejlby Vest og Viby C[2], hvor der nu arbejdes med at etablere forebyggende indsatser, som byrådet besluttede med sidste års indstilling om status på udviklingen i udsatte boligområder. 
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) kategoriseringsmodellen for 2020 tages til efterretning (bilag 1).
  At 2) afrapporteringen på målene for områder med en udviklingsplan eller fysisk helhedsplan tages til efterretning (bilag 3).
  At 3) magistratsafdelingerne og Borgmesterens Afdeling sammen med de relevante boligforeninger arbejder videre med forebyggende indsatser i de fem spor som beskrevet (bilag 4).
  At 4) modellen for monitorering af områder under 500 beboere godkendes (bilag 5). 
  Sagens forløb
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 15. maj 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Generelt var der enighed om vigtigheden af en nuanceret belysning, hvor der også er fokus på de lidt mindre boligområder.
  Til en kommende udvalgsbehandling kan muligheden for at supplere med andre kriterier, herunder børn, der taler et alderssvarende dansk belyses. Borgmesteren vil inden længe efter et møde med Brabrand Boligforening invitere til møde i den politiske styregruppe for Gellerup.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 17. juni 2020.
   
  Et ændringsforslag fra Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper blev ikke vedtaget, det blev støttet af et mindretal bestående af forslagsstillerne.

  Bilag

  Initiativpakke sports- og fritidsområdet som følge af Covid-19

  Beslutning
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  Resumé
  Covid-19 nedlukningen har betydet, at forenings- og fritidslivet for en længere periode har og har haft lukket ned for sine almindelige aktiviteter. Det betyder, at foreningerne i 2020 oplever en væsentlig aktivitetsnedgang og økonomiske tab og udfordringer.
   
  Med henblik på at reducere foreningernes økonomiske udfordringer og sikre, at Covid-19 nedlukningen ikke får negative konsekvenser for foreningernes tilskud fra Aarhus Kommune, foreslås det, at Aarhus Byråd vedtager den vedlagte initiativpakke på sports- og fritidsområdet.
   
  Ved at dispensere fra de normale regler og tildelingskriterier skal pakken sikre, at alle afsatte budgetter for 2020 på de forskellige tilskudsområder fortsat udbetales, uanset at der sker et fald i aktivitetsniveau. Ligeledes skal initiativerne sikre, at foreninger og faciliteter ikke bliver negativt påvirket i kommende år af den aktivitetsnedgang, de forventes at få i 2020.
  Indstilling
  Det indstilles
   
  At 1) Byrådet godkender Covid-19 initiativpakken (som beskrevet i bilag 1) på sports- og fritidsområdet.
  Sagens forløb
  26-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 26. maj 2020.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf, Mette Bjerre og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 17. juni 2020.

  Bilag

  Veteranstrategi for Aarhus Kommune

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. juni 2020.
  Resumé
  Byrådet har besluttet, at en tværmagistratslig arbejdsgruppe skal komme med udkast til en strategi for veteranindsatser, som skal styrke indsatsen for veteraner og pårørende. Strategien har været i offentlig høring i marts-april 2020.
  Arbejdsgruppen anbefaler, at der afsættes midler svarende til 1½ stilling, fordelt på to veteranrådgivere, som forankres i hhv. i Kultur og Borgerservice (1 stilling) og Sociale Forhold og Beskæftigelse (½ stilling). Strategien og de beskrevne aktiviteter forudsætter tilførsel af midler som beskrevet under afsnit 7, ressourcer.
  Veteranrådgiverne får til opgave
  - at være en synlig indgang og vejviser for veteraner og pårørende
  - at styrke den opsøgende indsats ift. de mest udsatte veteraner
  - at understøtte koordinering udadtil og på tværs i kommunen
  - at fungere som indgang også for andre relevante samarbejdsparter
  - at understøtte samarbejdet med relevante eksterne samarbejdsparter
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet tiltræder indstillingen i det omfang, den kan gennemføres inden for de eksisterende budgetmæssige rammer
  At 2) At forslaget fra den tværmagistratslige veteran-arbejdsgruppe om at afsætte 1.150.000 kr. årligt behandles i den kommende budgetproces som et politisk beslutningsforslag.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 11. maj 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med henvisning til, at det er en kerneopgave for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, og at opgaven derfor bør håndteres uanset om der tilføres ekstra ressourcer eller ej.  
  I en kommende udvalgsbehandling belyses det, hvad der kan lade sig gøre uden at der tilføres ressourcer til ansættelse af en koordinator.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. juni 2020.

  Bilag

  Styrket samarbejde mellem Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse om trivsel og elevfravær

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020. Børn og Unge-udvalget inviteres med til udvalgsbehandlingen af sagen.
  Resumé
  MBU og MSB foreslår, med indstillingen, at der igangsættes et tværgående udviklingsarbejde om øget trivsel og nedbringelse af elevfraværet i tre spor. Et ledelses- og kulturspor med en fælles værdimæssig ramme. En øget systematik i fraværsopfølgningen og en styrkelse af understøttelsen af skolerne og familierne. Herunder bl.a. med forslag om at omprioritere midlerne fra Familieskolen til et fælles tværfagligt trivselsteam. Udviklingsarbejdet ligger i forlængelse af det allerede igangsatte kvalitetsarbejde i MBU og udarbejdelse af en bæredygtighedsplan i MSB.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tiltræder, at MBU og MSB igangsætter et udviklingsarbejde om nedbringelse af elevfraværet, og at Byrådet, som led heri, omprioriterer midlerne fra Familieskolerne over i et nyt tværgående trivselsteam.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 29. april 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020. Børn og Unge-udvalget inviteres med til udvalgsbehandlingen af sagen.
  17-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Liv Gro Jensen, Anette Poulsen, Steen Bording, Peder Udengaard og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkninger:
  Udvalget tilslutter sig etableringen af trivselsteamet og ønsker i denne sammenhæng at forlænge Familieskolens virke i en overgangsperiode frem til årsskiftet for at sikre, at Familieskolen ikke lukkes ned, før Trivselsteamet er godt undervejs.

  Udvalget ønsker samtidig en opmærksomhed på, at de gode erfaringer og tilgange fra Familieskolen medtages i det videre arbejde, hvorfor der skal skabes mulighed for at medarbejdere fra Familieskolen kan indgå i udviklingsarbejdet omkring Trivselsteamet. Som følge heraf vil Familieskolen køre med færre forløb i efteråret 2020.

  Udvalget lægger desuden vægt på at trivselsteamet er et decentralt praksisteam, der arbejder med et helhedsorienteret perspektiv på barnets situation.

  Udvalget ønsker en tæt opfølgning omkring det videre udviklings- og implementeringsarbejde med to orienteringer til udvalgene i efteråret 2020. Herunder mulighed for evt. at etablere yderligere fælles udvalgsmøder.

  Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen tog forbehold.

  Børn- og Unge-udvalget deltog i Social og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 17. juni 2020.
   
  Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold.

  Bilag

  Anlægsregnskab for 14 almene boliger på Tingagergården i Tilst

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. maj 2020.
  Resumé
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse fremsender hermed anlægsregnskaber for:
  • 14 boliger på Tingagergården i Tilst – bevilling på 23.764.000 kr.
  • Serviceareal tilknyttet de 14 boliger – bevilling 1.824.000 kr.
   
  Tabel 1: Anskaffelsessum for 14 almene boliger samt serviceareal
  Projekt (beløb i kr.)
  Anskaffelsessum boliger, inkl. moms
  Anskaffelsessum serviceareal ekskl. moms
  14 almene boliger i Tilst
  21.043.631 kr.
  1.508.650 kr.
   
  Samlet set er der for de to regnskaber tale om en samlet kommunal netto mindreudgift på 587.387 kr., som primært kan henføres til et positivt licitationsresultat samt de valgte bygningsløsninger i forbindelse med ombygning af de eksisterende bygninger. Mindreforbruget betyder en økonomisk fordel for de 14 lejemål, da den månedlige husleje reduceres med brutto ca. 400 kr. pr. måned.
  Indstilling
  At 1) Byrådet godkender anlægsregnskaberne med de anførte afvigelser fra bevillingerne.
  At 2) Anskaffelsessummen som fremgår af tabel 1 godkendes
  At 3) Mindreforbruget afregnes i forhold til MSB’s ”Rammebevilling til realisering af anlægsplanen”, statuskontoen ifm. beboerindskud samt låneoptag i Kommunekredit.
  Sagens forløb
  19-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 29. april 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. maj 2020.

  Bilag

  Ændrede vedtægter for Metodecentret

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. maj 2020.
  Resumé
  Metodecentrets medarbejdere blev den 1. januar virksomhedsoverdraget fra Region Midtjylland til Metodecentret, hvilket har medført behov for godkendelse af justerede vedtægter for Metodecentret.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Vedhæftede udkast til justerede vedtægter for Metodecentret godkendes.
  Sagens forløb
  19-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 29. april 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 25. maj 2020.

  Bilag

  Psykiatriens Hus – status efter det første års drift

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 3. juni 2020.
  Resumé
  Psykiatriens Hus i Aarhus er etableret i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune.
  Den 25. februar 2019 modtog Psykiatriens Hus i Aarhus sin første borger til overnatning i huset, hvorfor man den 25. februar i år fejrede husets 1-års fødselsdag.
  Visionen for Psykiatriens Hus i Aarhus er at etablere et fremtidssikret psykiatritilbud af høj kvalitet. Psykiatriens Hus i Aarhus indeholder en række forskellige indsatser, herunder blandt andet overnatningspladser, åben fleksibel rådgivning, hjemmebehandlerteam, Recovery-skole, Socialvagten og en række gruppeforløb og aktiviteter.
  Det første år i Psykiatriens Hus i Aarhus er forløbet planmæssigt og har vist mange eksempler på, hvor let og smidigt samarbejdet mellem region og kommune kan være til gavn for borgeren, når mulighederne herfor bliver givet. De mange kompetencer i Psykiatriens Hus bidrager til, at man hurtigt kan iværksætte den rette indsats til den enkelte borger.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tager status efter det først års drift af Psykiatriens Hus til efterretning
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 4. maj 2020.
  Der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat om antal brugere, samt hvilke grupper det er, der ikke bruger huset. MSO deltager gerne i det videre arbejde.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  03-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 3. juni 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1129, Ny indgang ved Den Gamle By - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. juni 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1129 Ny indgangsbygning med forplads til Den Gamle By ved Ceres krydset og tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplan 1129 gælder for et område i den sydlige del af Den Gamle By og Botanisk have. Området afgrænses mod nordvest af Dronning Margrethes Gade, som er en intern vej i Den Gamle By, og Botanisk Have. Mod syd / sydvest afgrænses området af Viborgvej samt mod nord og øst af Botanisk Have. Mod syd ligger Cereskrydset.
  Lokalplanområdet er ca. 0,2 ha stort, beliggende i byzone og offentlig ejet, men anvendes af Den Gamle By.
  Den Gamle By er et statsanerkendt, landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, organiseret som selvejende institution.
  På baggrund af anmodning fra den selvejende institution påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område.
  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til en ny hovedindgang til Den Gamle By samt en forplads til denne. Forpladsen er overgangen til den sydligste del af Botanisk Have.
  Den nye bygning kan opføres i 3 etager og bliver ca. 1.500 m2 stort.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da det er nødvendigt at justere afgrænsningen mellem to rammeområder. Lokalplanforslaget er derfor ledsaget af et tillæg til kommuneplanen.
  Der har ikke været afholdt en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen, da ændringerne ikke vurderes at være principielle.
  Der vil blive udarbejdet en brugsaftale mellem Den Gamle By og Teknik og Miljø omkring anvendelsen, vedligeholdelsen og udseendet af den sydligste del af Botanisk Have mellem den nye hovedindgang og Cereskrydset.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1129 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til indgåelse af brugsaftale med Den Gamle By
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. maj 2020.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. juni 2020.

  Bilag

  Forslag fra EL om forlængelse af kontrakten med City Sleep-in i 10 år

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 25. maj 2020. Byrådet kunne dermed ikke tiltræde beslutningsforslaget fra Enhedslisten de Rød-Grønne.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige forslag.
  Beslutningsforslag fra EL
  City Sleep-in er en del af det århusianske kulturmiljø og har været det i mange år. Virksomheden drives med succes, løfter et stort socialt ansvar og bidrager til det det Århus vi kender og elsker. Det er vigtigt for Århus at vi også i fremtiden kan have små tilbud til unge og mennesker uden stor økonomiskformåen der gerne vil besøge vores by.
  Hvis City sleep-in skal udvikles, skal de have en forlængelse af en vis årrække og ikke bare forlænges med et par år ad gangen. Derfor skal City Sleep-in have et perspektiv, der gør at en god virksomhed, kan udvikles til fortsat at være til gavn for Århus og de mange vi gerne for en kortere stund vil dele vores by med.
   
  Bilag
  • Brev til Aarhus Byråd fra City Sleep-in
  • Artikel fra Stiften 

  Sagens forløb
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde forslaget.
   
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 25. maj 2020. Byrådet kunne dermed ikke tiltræde beslutningsforslaget fra Enhedslisten de Rød-Grønne.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes oprindelige forslag.

  Bilag

  Temaplan om detailhandel

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. juni 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Endelig vedtagelse af Temaplan om detailhandel. Tillæg nr. 61 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Temaplanen om detailhandel er en af de temaplaner, der indgår i Kommuneplan 2021, og er en opfølgning på den ændring af planlovens detailhandelsbestemmelser, Folketinget vedtog i 2017.
   
  Med temaplanen ændres der på hovedstrukturteksten, der indeholder retningslinjerne om detailhandel og på de konkrete rammer.
   
  Temaplanen følger langt overvejende kun op på de konkrete emner, der indgik i lovændringen:
   
  Planen muliggør dagligvarebutikker på op til 5.000 m2 i City og bydelscentre i lokalsamfund på over 15.000 indbyggere. I de samme områder muliggøres udvalgsvarebutikker på op til 5.000 m2. I City muliggøres en særskilt planlægning for butikker på over 5.000 m2. Det mulige butiksareal for enkeltstående dagligvarebutikker og dagligvarebutikker i lokalcentre hæves til 1.200 m2.
   
  Der foreslås ikke udvidelse af aflastningscentre, men der fastlægges ud fra et fleksibilitetshensyn et maksimalt butiksareal på 10.000 m2, så eksisterende butikker i sammenhængende bygninger vil kunne sammenlægges. Der er kun beskeden restrummelighed i aflastningscentrene.
   
  Muligheden for salg i forbindelse med showroom tilknyttes alene produktions- og håndværkervirksomheder. Dette underbygges ved at justere på retningslinjerne, så det præciseres, at der kun kan ske direkte salg af egne produkter fra e-butikker i tilknytning til produktions- og håndværkervirksomheder.
   
  Der er i forbindelse med den offentlige høring indkommet 16 høringssvar. Det er kun få af høringsbidragene, der forholder sig til de rejste spørgsmål i temaplanforslaget. Ni af høringsbidragene er konkrete placeringsønsker for nye dagligvarebutikker. Størstedelen af ønskerne har være fremsendt ved tidligere lejligheder.
   
  I enkelte af høringsbidragene udtrykkes bekymring for effekten af større butikker.
   
  Det indstilles, at de indkomne høringsbidrag ikke giver anledning til ændringer af temaplanforslaget.
  Indstilling
  At 1) forslag til Temaplan om detailhandel vedtages endeligt.
   
  At 2) de indkomne høringsbidrag besvares, som det fremgår af Bilag 2.
  Sagens forløb
  04-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. april 2020.
  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. maj 2020.
  03-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. juni 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1114, Boliger og erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg – Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. juni 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1114 - Boliger og erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg, og tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet ligger i byzone i den nordlige del af byen, er omtrent 2,6 ha stort og privat ejet.
   
  Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra en privat bygherre, som ønsker at udvikle området.
   
  Lokalplanen giver i delområde I mulighed for at etablere et torv, der skal understøtte bylivet. Omkring torvet etableres en dagligvarebutik, erhverv, syv etageboliger og otte rækkehuse. I delområde II etableres cirka 100 etageboliger i bebyggelse i op til tre etager. Stiforbindelsen til Solbjerg Skov bliver styrket.
   
  Lokalplanen er i overensstemmelse med målsætningerne i Kommuneplan 2017 om byvækst. Kommuneplanen peger således på muligheden for fortætning omkring centerområdet i Solbjerg, hvor arealerne skal udnyttes bedre med henblik på at give området et kvalitativt løft og sikre et varieret bysamfund. Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammedelen i Kommuneplan 2017 og ledsages af et forslag til kommuneplantillæg.
  Forslaget til lokalplanen ledsages desuden af en udbygningsaftale med tre emner.
   
  I december 2019 blev forslag til ændring af kommuneplanens rammer sendt i forudgående offentlig høring. Der indkom 15 svar, heraf tre fra foreninger, 10 fra privatpersoner og to fra myndigheder. Svarene repræsenterer i alt 27 husstande. Høringssvarene udtrykker blandt andet ønske om, at nyt byggeri indpasser sig i det eksisterende miljø og ikke bliver højere end tre etager.
  Indstilling
  Det indstilles,
   
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1114 godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 2) forslag til Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse, og
   
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse.
  Sagens forløb
  30-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  04-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 4. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. april 2020.
   
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
   
  Til Byrådsmødet beskrives grundlaget for vurderingen af, at der ikke er behov for almene boliger i lokalplanområdet.

  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 13. maj 2020.
  03-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der ønskes arbejdet med mulighederne for etablering af almenboliger i lokalplansområdet.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 10. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 3. juni 2020.

  Bilag

  Forslag fra DF om plan mod ensomhed i Aarhus

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  Beslutningsforslag fra DF
  Bekæmpelsen af ensomhed er vigtig. Vi ved, at følelsen af ensomhed har stor betydning for, hvordan vi går og har det, og det kan have store konsekvenser for vores helbred og trivsel.
   
  Den nye måling af Aarhusmålene fortæller os, at vi skal tage ensomhed alvorligt. 32 % af aarhusianerne fortæller, at de ofte eller en gang imellem er uønsket alene. Det gælder særligt for unge, udlændinge og borgere med handicap og helbredsproblemer.
  Aarhusmålingen står ikke alene. De seneste år har undersøgelser om danskernes trivsel vist en stigning i oplevelsen af ensomhed. Senest viste ’Hvordan har du det’ undersøgelsen, at andelen af folk, der føler sig svært ensomme, er steget fra 5% i 2013 til 8% i 2017 i Region Midtjylland.
   
  Corona-pandemien har ikke gjort behovet for handling mod ensomheden mindre. Den begrænser os alle i vores relationer til vores nærmeste og de fællesskaber, som vi er en del af. I Aarhus har en beboer på plejehjem udtalt "Jeg vil hellere dø af corona end af sorg". Det er stærke ord.
   
  I Aarhus er bekæmpelsen af ensomhed en vigtig del af vores fortælling om Aarhus som vejen til et styrket medborgerskab. Og der eksisterer allerede gode initiativer for forskellige borgere - store som små. Men når ensomhed rammer så bredt i befolkningen, når oplevelsen af ensomhed er stigende, og når corona-krisen minder os om, hvor stor betydning fællesskaber har for vores sundhed og livskvalitet, så kalder det på et fælles fokus på, hvordan vi samarbejder om at komme ensomhed til livs. Ensomhed er en følelse, der altid bæres alene, men som ofte skal løses i fællesskab.
   
  Derfor indstilles der til, at byrådet beslutter at: ?
  • Aarhus Kommune inviterer til en fælles konference om bekæmpelsen af ensomhed. ?
  • At der med afsæt i konferencen udarbejdes en plan mod ensomhed med anbefalinger til indsatser og initiativer til bekæmpelsen af ensomhed.

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt bakke op om, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg går i gang med planen, dog uden konferencedelen.
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 5. august 2020.

  Bilag

  Forslag fra SF, RV, EL og Dorthe Borgkvist om uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  Beslutningsforslag fra SF, RV, EL og Dorthe Borgkvist
  Byrådsforslag om at Aarhus kommune skal tage imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland.
   
  Det foreslås besluttet:
  At Byrådet beder Borgmester Jacob Bundsgaard at rette henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren med henblik på at gøre det muligt for Aarhus at tilslutte sig initativet fra foreløbig 10 Europæiske storbyer om at tage imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland i regi af ”Eurocities Solidarity Cities Initative”.
   
  Motivation:
  Selvom mediedækningen ikke er den samme som tidligere, udspiller der sig stadigvæk en humanitær katastrofe i de overfyldte flygtningelejre i Grækenland og ved den græsk/ tyrkiske grænse.
   
  Her lever flygtninge under uværdige og forfærdelige forhold, og blandt flygtningene er der en stor gruppe uledsagede børn. De uledsagede flygtningebørn udgør en særlig sårbar gruppe, og de har brug for vores hjælp.
   
  Det er indtil nu desværre ikke lykkedes at løse denne krise på regeringsniveau, og bystyrerne i Europæiske storbyer, deriblandt Barcelona og Amsterdam, har derfor tilbudt deres hjælp til EU.
   
  Byerne har i regi af ”Eurocities Solidarity Cities” henvendt sig til EU den 22/4- 2020med et ønske om at samarbejde med nationale og europæiske myndigheder for at tilbyde uledsagede flygtningebørn et hjem og en tilværelse. Som medlem af Eurocities vil det være oplagt at Aarhus kommune også bidrager til at løfte denne opgave og dermed hjælper med at bringe en meget sårbar og udsat gruppe børn og unge i sikkerhed.
   
  Forslagsstillerne ønsker, at Borgmesteren retter henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren med henblik på at gøre det muligt for Aarhus kommune at tilslutte sig initiativet.
   
  Lone Norlander Smith, Enhedslisten de rød-grønne
  Eva Borchorst Mejnertz, Radikale Venstre
  Mette Bjerre, Socialistisk Folkeparti
  Dorthe Borgkvist, ufp

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dorthe Borgkvists byrådsgruppers forslag blev støttet af et mindretal bestående af forslagsstillerne.

  Bilag

  Forslag fra SF om hjemløse

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  Beslutningsforslag fra SF
  Alle aarhusianere skal have tag over hovedet. Det er en falliterklæring for Aarhus, at alt for mange er hjemløse, og for unge er det den værst tænkelige start på voksenlivet at leve uden en fast base i form af et hjem. Byrådet har et særligt ansvar overfor denne befolkningsgruppe og Byrådet vedtog da også sidste år Masterplanen på hjemløseområdet der bygger på stærke ambitioner og nyder bred opbakning i Byrådet. Men det er SF’s opfattelse at der er brug for flere initiativer og yderligere finansiering før vi for alvor kan reducere hjemløshed i Aarhus. Vi har været i dialog med en række brugere, medarbejdere og frivillige på hjemløseområdet og foreslår på den baggrund en række konkrete tiltag der kan forbedre og støtte flere hjemløse i Aarhus. Vi foreslår derfor følgende
   
  1. Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
  2. MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
  3. Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
  4. Det foreslås, at bostøtteordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning
   
  Begrundelse
  Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
   
  Når vi taler om Housing First, så er herberget Skrænten, der er etableret ud fra en kollektiv, samskabende og brugerstyret tankegang, et rigtig godt eksempel på en boform, der kan fungere når det drejer sig om hjemløse, der har levet på gaden længe. Dog begynder der at være pladsmangel på Skrænten, idet flere hjemløse ønsker mulighed for at bo i den form for bofællesskab, der findes på stedet.
  Derfor ønsker vi at styrke herberget Skrænten, samt skabe mulighed for at etablere yderligere lignende bofællesskaber for ældre hjemløse. Dette kunne evt. gøres med en mulighed for, at herberget i sommerperioden, hvor der er færre hjemløse der føler behov for bolig, i stedet kan drives som et hostel, hvor det er beboerne selv, der står for driften, med mulighed for at gøre brug af deres sociale frikort.
   
  MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
   
  Beliggenheden på Sydhavnen, tæt på nåleparken og det hårde misbrugsmiljø gør det svært at holde de unge væk fra de hårde stoffer. Det er derfor nødvendigt at overveje, hvordan der kan sættes ind, for at mindske tilgangen af unge til misbrugsmiljøet.
   
  Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
   
  Foreningen for Midtbyens Subkulturer (FMS) yder en stor indsats i arbejdet med de udsatte unge, der har tilholdssted på Sidesporet. Netværket på Sidesporet er med til at sørge for, at de unge holdes væk fra det hårde misbrugsmiljø, samt at de har et tilholdssted, hvor der bliver taget hånd om de problematikker, den enkelte slås med.
  Ledelsen fra FMS har bekræftet, at grunden til, at Housing First ideen ikke har fungeret efter hensigten for de unge, og mange vender tilbage til forsorgshjemmene eller ender på gaden igen, efter at være blevet henvist en bolig, skyldes at de pga. PTSD, angst og andre problemer, har svært ved at rumme ensomheden i en lejlighed. Det er ikke nok, at der blot kommer en bostøtte hos den unge en gang imellem.
   
  Derfor er en gentænkning af boformen i forbindelse med Housing First nødvendig. Der er behov for en boform, der er etableres ud fra en kollektiv og samskabende tankegang, hvor der dels er et netværk der kan tage hånd om de unge, samt en mulighed for, at de unge selv kan være med til at skabe rammerne, de skal bo under. Herudover er det vigtig, at boformen har en hvis grad af selvstyring, idet det er med til at fremme ansvarsfølelsen og selvstændigheden hos de unge. Housing First bør først og fremmest have fokus på det netværk, der er nødvendigt for at støtte og løfte den enkelte. Derfor bør der være et bredere samarbejde mellem det kommunale, og de etablerede organisationer på området, samt græsrodsorganisationer som f.eks. FMS.
   
  Konkret foreslås det at Sidesporet får en permanent placering, hvor det ligger i dag, og at der i tilknytning til Sidesporet etableres skæve ungeboliger. På Godsbanearealet er der på nuværende tidspunkt et antal kontorpavilloner, der bruges til midlertidig genhusning af en børnehave. Når pavillonerne ikke længere anvendes som børnehave, kunne en mulig løsning være, at flytte dem ud på det yderste godsbaneareal, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt byggeri. På den måde kan de unge selv være med til at skabe deres ønskede boform, og de kan tage ejerskab for deres egen bolig ud fra den samme tankegang, der ligger til grund for herberget Skrænten. Dette vil samtidig også få dem i gang med at gøre noget aktivt sammen.
  Som udgangspunkt skal boformen være for unge hjemløse. Dog bør man ikke kun se på alderen, når beboerne udvælges, men også på deres evne til at kunne støtte og løfte de øvrige beboere.
   
  Projekt Udenfors huse ved det gamle amtssygehus kan evt. også tænkes ind i projektet, idet lejeaftalen for arealet hvor disse står udløber, og da der ikke er planer om at forlænge aftalen, hvilket vil gøre beboerne i husene hjemløse igen.
   
  Det foreslås, at bostøtte ordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning.
   
  Mange unge udsatte har behov for en mentor, der er i stand til at sætte sig i deres sted og kender den situation som de står i. Der er derfor behov for at supplere det arbejde, som de kommunale medarbejdere kan tilbyde.
  Dette vil man kunne løse ved, i samarbejde med byens hjemløse organisationer, at etablere en mentor ordning, hvor tidligere alkoholikere og tidligere misbrugere kan fungere som mentorer og vejledere for de udsatte unge, der er på vej ud i misbrug, og støtte dem i at få vendt deres situation. Samtidig vil det give mulighed for anvendelse af det sociale frikort i forbindelse med arbejdet som mentorer for de udsatte unge.
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom (ordfører på sagen)

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om trafiklegeplads

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 10. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforslag fra SF
  Beslutningspunkter:
  1. At der reserveres et areal på 1500 kvm til en pædagogisk ledet legeplads og et cykelværksted,
  2. At der afsættes 4,5 mio. kr. til at etablere en pædagogisk ledet legeplads i form af en trafiklegeplads,
  3. At der afsættes midler til at etablere et cykelværksted,
  4. At der afsættes midler til den løbende drift af pædagogisk ledet legeplads og cykelværksted.
   
  Begrundelse
  SF foreslår at der etableres en pædagogisk ledet legeplads i form af en trafiklegeplads i Aarhus. Formålet er at skabe et aktivt byrum, der samtidig giver mulighed for bevægelse, leg og læring, uden en forudsætning af et foreningsmedlemsskab. Vi vurderer, at der vil være behov for et areal på minimum 1500 kvm til etableringen.
   
  Trafiklegepladsen indrettes med trafikelementer i form af kørebaner med trafiksignaler, hajtænder, pæle og andre udfordringer, man som cyklist kan møde, når man færdes i byens trafik. SF ønsker at Aarhus bliver en by hvor endnu flere tager cyklen i brug som transportmiddel. Formålet med legepladsen er at kunne ruste både børn og voksne, gennem fællesskab, leg og læring, til at kunne blive bedre cyklister, og dermed bedre trafikanter, i en by, hvor færre biler og flere cykler er en vigtig del af målet for den grønne omstilling.
   
  Samtidig kan der etableres legeplads-elementer, borde, bænke, grillplads og toiletfaciliteter, så området kan fungere som et samlingspunkt for hele familien. Trafiklegepladsen etableres med fokus på, at den skal have funktion som en park, dvs. hvor grønne områder og beplantning skal gøre legepladsen attraktiv for hele familien.
   
  Ved siden af trafiklegepladsen etableres et cykelværksted, hvor der kan skabes rum for, at sårbare og udsatte mennesker, der befinder sig langt fra det etablerede arbejdsmarked, kan få mulighed for et beskæftigelsestilbud med henblik på skabe ramme for en stabil hverdag.
   
  Politiet finder mange cykler, som ikke længere har ejere og som er gået i stykker. Det er vores forslag, at der etableres et samarbejde mellem cykelværkstedet og politiet, så cykelværkstedet kan reparere ødelagte cykler, som politiet finder. De reparerede cykler kan så enten sælges videre eller bruges på legepladsen. Salg af reparerede cykler kan indgå i finansieringen af driften at cykelværkstedet og trafiklegepladsen.
   
  Der er etableret en lignende legeplads i Fælledparken i København for 4,5 mio. kr. Cykelværkstedets pris kommer oven i dette.
   
  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Thomas Medom, Mette Bjerre og Jan Ravn Christensen

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 10. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om minimumsnormeringer

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 10. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforslag fra SF
  SF foreslår at
  • Minimumsnormeringer i daginstitutionerne skal være fuldt indfaset i Aarhus kommune i 2024
   
  I SF har vi et mål om at skabe mere "ro på", nærvær og tid omkring børnene i de Aarhusianske daginstitutionerne - og det haster. Derfor foreslår SF, at minimumsnormeringerne i Aarhus fremrykkes, så vi er klar tidligere end 2025, hvor folketinget har besluttet at minimumsnormeringer skal være indført.
   
  Vores vision er, at alle børn uanset hvor de kommer fra og hvem deres forældre er, har lige gode muligheder for at vokse op, få et godt liv og udleve deres drømme. Det kræver gode vuggestuer og gode børnehaver med kvalificerede voksne, der kan hjælpe børnene.
   
  Længe var der på Christiansborg og i kommunerne stor modstand mod at sikre minimumsnormeringer, Men forældre, bedsteforældre, pædagogisk personale, børn og helt almindelige bekymrede danskere gik på gaden og krævede handling. Forældreoprøret blev hjulpet på vej af fire tv-udsendelser, der dokumenterede konsekvenserne ved de dårlige normeringer: Børn overses, konflikterne vokser, mens gode normeringer derimod sænker stresshormonet hos børnene og sikre bedre trivsel for børnene og arbejdsglæde hos medarbejderne.
   
  Dagtilbuddene i Aarhus skal understøtte og fremme alle børns trivsel og udvikling. For at kunne løfte denne opgave skal vi have dagtilbud med en høj kvalitet.
   
  Kvalitet i dagtilbud er i høj grad forbundet med normeringerne. Dagtilbuddenes normering har betydning for alt det der foregår mellem børn og personale i dagtilbud. Dansk forskning viser, at høj normering og mindre grupper giver mulighed for bedre voksen-barn-kontakt og mere sensitive og opmærksomme voksne, der tilbyder flere udviklingsrelevante aktiviteter. Tilsvarende kan normeringen i dagtilbud have betydning for børnenes udvikling af sociale og kognitive kompetencer. Ved højere normering og mindre grupper udviser børnene eksempelvis bedre sociale interaktioner med hinanden, driller mindre og viser færre tegn på stress. Hvilket erfaringerne senest fra corona-tiden også har vist flere fortællinger om.
   
  Særligt barn-voksen-interaktionen beskrives i flere forskningsundersøgelser som det mest afgørende parameter, når der skal arbejdes med kvalitet i dagtilbud. I praksis kan det dog være svært for pædagogiske personale at sikre en optimal inddragelse af børnene i en travl hverdag. For at sikre høj kvalitet i dagtilbuddene er det således vigtigt, at der skabes gode rammer for den pædagogiske praksisudøvelse - herunder at der sikres tid og rum til nærværende interaktion med børnene og ikke mindst til faglig refleksion og videndeling.
   
  Folketinget har besluttet at minimumsnormeringer skal være fuldt indfaset i 2025. I Aarhus har vi høje ambitioner på dagtilbudsområdet. En indfasning af minimumsnormeringer et år før planen vil afspejle denne ambition. En tidligere indfasning af minimumsnormeringer vil samtidig sikre, at en årgang svarende til cirka 4.000 børn yderligere får gavn af minimumsnormeringerne, og dermed får en bedre afslutning i dagtilbuddet inden deres skolestart.
   
  Med forslaget vil SF samtidig sikre, at minimumsnormeringer bliver et reelt løft for alle børn i alle dagtilbud. Minimumsnormeringer skal ikke modregnes øvrige sociale og pædagogiske kriterier, der måtte anvendes i kommunen for tildeling af midler til dagtilbuddene. Minimumsnormeringer skal derimod sikre, at alle børn kan få tilgodeset deres basale behov for tryghed, omsorg og udvikling.
   
  Hvis det øgede niveau i 2024 permanentgøres, vil det i 2025 svare til en forbedring af budgetter på området, som vil afspejle kommunens ambitionsniveau i forhold til at forbedre servicen på området til gavn for alle børn.
   
  Stillet af Jan Ravn Christensen, Thomas Medom og Mette Bjerre (ordfører), SF

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 10. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om tid til pleje og omsorg for de ældre

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 10. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforslag fra SF
  Forslag
  1. Der afsættes 12,5 mio. kr. årligt til ansættelse af ekstra social- og sundhedspersonale på plejehjemmene. Med løftet kan der opnormeres med ½ SOSU-assistent pr. plejehjem.
  2. Der afsættes 13,2 mio. kr. til ansættelse af ekstra sygeplejersker på plejehjemmene. Med løftet kan der opnormeres med ½ sygeplejerske pr. plejehjem.
  3. Der afsættes 5 mio. kr. årligt til et løft af hjemmeplejen. Med løftet sikres de ansatte i weekendvagter og i aftenvagter omsorgstid, hvor der kan løses ekstra uforudsete opgaver, der er mere tidskrævende, end hvad der er muligt at løse inden for den visiterede tid.
   
  Begrundelse
  Første halvår af 2020 har med udgangspunkt i situationen på Kongsgården og Demenscentrum Aarhus (DCA) vist alle, at ældreplejen i Aarhus er under stort pres. De konkrete udfordringer på Kongsgården og DCA handler om mere end normeringer, men der kan ikke være nogen tvivl om at normeringer spiller en stor rolle. Presset på medarbejdere og ledelse bliver til stadighed større. Borgerne der flytter i plejeboliger, bliver ældre og svagere for hvert år der går og kompleksiteten for personalet stiger, alt imens ressourcerne til mere personale ikke følger med.
  Den nuværende situation er ikke tilfredsstillende for hverken de ældre, de pårørende eller personalet. Beretninger om personale, der må lave dokumentationsarbejde mens de på skift hjælper to borgere med at spise, eller benhårde prioriteringer af hvilke plejehjemsbeboere, der kan vente længst tid på at få hjælp, er ikke en del af den ældrepleje vi ønsker. På den baggrund foreslås det, at der gives et samlet løft til kommunens plejehjem målrettet hhv. ansættelse af social- og sundhedspersonale og sygeplejersker.
   
  Hjemmeplejen har også været under et voldsomt pres. Her er det lykkedes gennem ekstra budgettilførsler at få standset den stigende utilfredshed, men også i hjemmeplejen er der brug for mere tid til personalet, så de kan løfte de store opgaver som de står med.
  Hjemmeplejen er også udfordret af stigende kompleksitet og herudover af stram visitation til ydelser.
  Medarbejderne og borgerne oplever at personalet har uhyre travlt, og derfor kan have svært ved at løse andet end de mest nødvendige opgaver. Med forslaget udvides den nuværende ordning med omsorgstid i hjemmeplejen, så medarbejderne i aften og weekendvagter også får adgang til 10 minutters omsorgstid. Umiddelbart lyder det ikke af meget med 10 min., men de 10 ekstra minutter kan gøre hele forskellen for de borgere, der har et ekstra behov den enkelte dag. Med lidt ekstra tid, der ikke er lagt i skema, bliver det muligt at løse flere af de udfordringer, der opstår i løbet af dagen og som medarbejderne ikke føler, de har tid til at løse i dag. Indsatsen skulle gerne give medarbejderne en oplevelse af, at der er tid til at gøre arbejdet godt og omsorgsfuldt. Samtidigt er det håbet at den relativt lave borgertilfredshed med hjemmeplejen vil stige.
   
  Forslagene kan finansieres af SF’s fremsendte forslag om skattestigninger.
   
  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Thomas Medom og Jan Ravn Christensen

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 10. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag