Vælg

Referat Aarhus Byråd 24-06-2020

  Udbygning og modernisering af Højvangskolen og FU

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 22. juni 2020.
  Resumé
  For Højvangskolen og FU er der projekteret et samlet anlægsprojekt, der omfatter lokalefællesskab mellem undervisning og fritid på Højvangskolen for 4.-6. klasse, nye faglokaler og fælleslokaler til undervisning og fritid til 22,5 mio. kr.
  I 2017 blev der frigivet 7,6 mio. kr. i anlægsmidler i årets priser til etablering af lokalefællesskab mellem undervisning og fritid på Højvangskolen for 4.-6. klasse, nyt håndværk og designlokale samt skoleudbygning af et fælleslokale til undervisning og SFO.
  Højvangskolen mangler allerede i 2020 kapacitet til tre klasser, hvilket stiger i de kommende år. På grundlag af de seneste års elevprognoser er skolens udbygning tilrettelagt som en udbygning med i alt fem fælleslokaler til undervisning og SFO samt et natur- og teknologilokale til indskoling. Etableringen af håndværk og design i det eksisterende sløjdlokale medfører en rokade af faglokaler og nyt naturfagslokale.
  Det foreslås, at der gives tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. til det samlede projekt.
  Indstilling
  Det indstilles: At 1) der til anlægsbevilling til Højvangskolen på kr. 8,0 mio. kr. gives tillæg på kr. 14,5 mio. kr. finansieret med 3,1 mio. kr. fra midler afsat til faglokaler, 3,0 mio. kr. fra skoleudbygningsprogrammet, 4,0 mio. kr. fra fremsynet skoleudbygning og 4,4 mio. kr., der er omprioriteret fra et aflyst RULL-dagtilbudsprojekt i Sabro.
  At 2) der frigives restrådighedsbeløb på kr. 14,5 mio. kr., hvorefter det samlede rådighedsbeløb er fordelt med 3,0 mio. kr. i 2020, 11,3 mio. kr. i 2021 og 7,6 mio. kr. i 2022, idet 0,6 mio. kr. er forbrugt i 2019 til projektering.
  At 3) 2 % af den samlede anlægssum til anlægsprojektet anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Børn og Unge foreslår i indstillingen at bruge 3,9 mio. kr. fra KB til fremsynet skoleudbygning til udbygning af to fælleslokaler, hvor der ikke kan påvises et behov både på nuværende tidspunkt og på 10-års sigt. Denne KB blev oprettet netop for at give mulighed for en udbygning med enkelte lokaler, selvom kravene til finansiering fra Skoleudbygningsprogrammet ikke aktuelt er til stede. Oprindelig var der ca. 10 mio. kr. til rådighed, og der vil over tid blive tilbageført midler fra Skoleudbygningsprogrammet, efterhånden som de finansierede projekter lever op til kravene om behov på 10-års sigt.
  Der er med dette projekt et overtræk på kontoen på ca. 27 mio. kr. Borgmesterens Afdeling anbefaler, at der bliver bragt balance, så KB’en ikke er overtrukket og foreslår derfor efter aftale med Børn og Unge, at Børn og Unge udarbejder en vurdering af behovet for finansiering til KB’en samt en handlingsplan for, hvordan de beløb, der ikke forventes tilbageført fra Skoleudbygningsprogrammet, kan finansieres. Det foreslås, at Børn og Unge eftersender vurderingen som et forslag til den 10-årige anlægsplan, således at byrådet kan tage stilling til udgiftsbehovet på området.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 

  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 8. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 17. juni 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 22. juni 2020.

  Bilag

  Hjælp til erhvervslivet i lyset af COVID-19

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 22. juni 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 13.
  Udvalget skal tage stilling til, om betingelsen for at anvende Servicelovens § 58 er opfyldt.
  Resumé
  Teknik og Miljø ser forskellige muligheder for at understøtte erhvervslivet og bidrage til at afbøde de økonomiske konsekvenser, som COVID-19 pandemien har skabt for de erhvervsdrivende. Dette kan ske ved midlertidigt at annullere betalingsordninger for brug af offentligt vejareal og ved at lempe krav til den forretningsmæssige brug af byens rum.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) opkrævning af betaling for råden over vejareal annulleres i 2020 jf. afsnit 5.
  At 2) den manglende indtægt på ca. 4,2 mio. kr. håndteres i forbindelse med en samlet håndtering af de økonomiske konsekvenser ved COVID-19 for Aarhus Kommune. I det omfang, indtægtstabet ikke kan kompenseres ad denne vej, afholdes mindreindtægten inden for sektorens økonomiske ramme.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 22. juni 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 13.

  Bilag

  Rutebilstationen og øvrige parkeringskældre

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  Beslutning om opfyldning af garageanlæg under rutebilstationen, så den kan fungere midlertidigt, mens områdets fremtid afklares, og orientering om status på øvrige parkeringskældre.

  Resumé
  Garageanlægget under Aarhus Rutebilstation er lukket, og rutebilstationens areal er delvis afspærret på grund af risiko for sammenstyrtning. Reduktionen af rutebilstationens areal er til stor gene for afvikling af busdriften.
  Derfor indstilles det til byrådet, at garageanlægget fyldes op med sand/grus, og arealet oven over retableres til busdrift – gerne med et grønt islæt – indtil byrådet har truffet beslutning om arealets fremtidige anvendelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Parkeringskælderen under rutebilstationen fyldes med sand/grus og arealet over genetableres med vejopbygning, så det igen kan bruges til busdrift. Der indarbejdes et grønt islæt i genetableringen.
  At 2) Teknik og Miljø afholder udgifter, der er forbundet med projektet som forskud, til efterfølgende afregning over udviklingsøkonomien i forbindelse med eventuel senere udvikling af rutebilstationens areal.
  At 3) Der meddeles en anlægsbevilling på 18,6 mio. kr. til opfyld af parkeringskælder og retablering af rutebilstationen og afledte udgifter hertil, hvoraf 0,6 mio. kr. disponeres til etablering af et grønt islæt i projektet.
  At 4) Orientering om status på øvrige parkeringskældre tages til efterretning.  
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at der på det samlede parkeringsområde, herunder også parkeringskældre, i en årrække har været et indtægtsgrundlag, der har muliggjort finansiering af den løbende vedligeholdelsesopgave for både parkering i kælder og på overflade. Dette er ikke sket for en række parkeringskældre, men det anbefales alligevel, at det opståede efterslæb, midlertidige foranstaltninger og genopretningsbehov både generelt for parkeringskældrene og konkret for Rutebilstationen finansieres herfra, så der skabes den rette sammenhæng mellem indtægter og udgifter på området.
  Det anbefales derudover, at Byrådet først ved den konkrete igangsætning af et byudviklingsprojekt – med dertilhørende beslutningsgrundlag – beslutter, om der er udgifter vedrørende opfyldning og reetablering, der er relevante at slutfinansiere fra eventuelle byudviklingsindtægter.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 17. juni 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
   
  Borgmesterens Afdeling belyser grundlaget for påtegningen.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat som nærmere beskriver grundlaget for overslaget.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Banegårdskvarteret – mobilitetssystem

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. juni 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at de er bekymrede for at lukke for biltrafikken på Park Allé og Banegårdsgade, men er åbne overfor at drøfte fredeliggørelse af Banegårdspladsen.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i forbindelse med helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret.
  Resumé
  Indstillingen omhandler det forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i området, der skal indgå i helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret.
  Helhedsplanen bliver det samlende grundlag for den videre byudvikling i området. Forudsætningsgrundlaget udstikker rammerne for, hvordan de enkelte mobilitetsformer skal prioriteres og indpasses i området og det samlede mobilitetssystem. Gennem en samlende mobilitetsplanlægning vil området blive konsolideret og udviklet som det centrale mobilitetsknudepunkt i Aarhus.
  Et centralt element i helhedsplanen er placering af en ny busterminal. Her anbefales det, at en ny busterminal placeres på Rutebilstationsgrunden.
  Forudsætningsgrundlaget for mobilitetssystemet vil blive indarbejdet i det forslag til helhedsplan for Banegårdskvarteret, som Teknik og Miljø senere i 2020 vil fremlægge for byrådet med henblik på en efterfølgende offentlig høring.
  Forudsætningsgrundlaget indgår også i andre byudviklingsopgaver, herunder arbejdet med en eventuel overdækning og byudvikling over Banegraven.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)  forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i Banegårdskvarteret, som vist i bilag 1, indgår som grundlag i helhedsplanlægning for Banegårdskvarteret og i andre relevante byudviklingsopgaver.
  At 2)  der i helhedsplanen for Banegårdskvarteret arbejdes videre med en placering af ny busterminal på Rutebilstationsgrunden, beskrevet i bilag 3.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. maj 2020.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold. 
  Det blev præciseret, at der er tale om et forudsætningsnotat, som skal danne rammen for det videre arbejde frem mod indstilling om overdækning og indstilling om helhedsplan for Banegårdsområdet, som kommer senere på året.
  Der blev rejst en række spørgsmål, som indgår i det videre arbejde – herunder hvordan potentialet i Banegårdspladsen bedst kan udnyttes rekreativt, muligheder for i højere grad at ”vende busserne” udenfor Bymidten, og mulighederne for at lave busterminal øst for banegården. Det blev understreget, at det er en kompleks sag, som Byrådet og offentligheden får mulighed for at forholde sig til flere gange i takt med at planlægningen skrider frem. Der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat om muligheden for placering øst for banegården.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Jan Ravn Christensen, Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingens At 1) i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha tog forbehold i forhold til indstillingens At 1), da grundlaget for bilag 1 primært er et udtryk for Mobilitetsplanen for midtbyen, som Venstre har stemt imod. Venstre er bekymrede for at lukke for biltrafikken på Park Allé og Banegårdsgade, men er åbne overfor at drøfte fredeliggørelse af Banegårdspladsen.
   
  Udvalget kunne ikke tiltræde indstillingens At 2), men udtrykte ønske om, at der arbejdes videre med at placere en ny busterminal øst for M.P. Bruuns Gade.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. juni 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at de er bekymrede for at lukke for biltrafikken på Park Allé og Banegårdsgade, men er åbne overfor at drøfte fredeliggørelse af Banegårdspladsen.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. juni 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Endelig vedtagelse af Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø med tilhørende miljørapport samt anlægsbevilling til en pulje til aktiviteter – herunder en midlertidig bypark.
  Resumé
  Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø (bilag 1) med tilhørende miljørapport (bilag 2) har været fremlagt i offentlig høring i perioden 14. november 2018 til 23. januar 2019.
  Der er modtaget i alt 41 høringssvar. Inden høringsperioden har forvaltningen desuden modtaget henvendelse fra ejeren af Havnens Perle (bilag 4) samt 278 støtteerklæringer.
  Blandt disse høringssvar har høringssvaret fra Fællesrådet for Aarhus Ø givet anledning til en fortløbende dialog med fællesrådet i løbet af 2019. Fremlæggelse af nærværende indstilling har afventet denne dialog.
  På baggrund af dialogen har Fællesrådet for Aarhus Ø fremsendt supplerende høringssvar. Høringssvarene er vedlagt samlet som bilag 3.
  Teknik og Miljøs forslag til besvarelse af de indkomne bemærkninger er vedlagt i sin fulde længde som bilag 5. Derudover er som bilag 6 vedlagt et opsummerende overblik samt resume af forvaltningens bemærkninger.
  Teknik og Miljø anbefaler, at der på baggrund af høringen indarbejdes en ændring i miljørapporten.
  Teknik og Miljø anbefaler desuden under henvisning til de mange høringssvar - herunder fra Fællesrådet - at der i udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø foretages en ændring af udviklingsplanens afsnit vedr. udbud (se nedenfor).
  Endvidere anbefales det, at parkeringsafsnittet side 14 tilrettes i henhold til den gældende parkeringsnorm (se ligeledes nedenfor).
  Af udviklingsplanen fremgår det desuden, at der etableres letbanelinjeføring ud på Aarhus Ø. Det anbefales i denne forbindelse, at det af udviklingsplanen skal fremgå, at dette afhænger af de pågående undersøgelser af højklasset kollektiv trafik, etape 2 (se nedenfor).
  En del af bemærkningerne vil desuden indgå i det efterfølgende arbejde med realisering af udviklingsplanen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø med tilhørende forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes endeligt med de anbefalinger og ændringer, der fremgår af indstillingen samt vedlagte bilag.
  At 2) Bemærkningerne indkommet under den offentlige høring af forslaget besvares som angivet i vedlagte bilag 5.
  At 3) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre udbud af byggefelter inden for området.
  At 4) Der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til Teknik og Miljø i 2020 til en pulje til aktiviteter i forbindelse med udviklingsplanen – herunder den midlertidige bypark på Pier 2.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. maj 2020.
  Formulering om almene boliger præciseres.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. juni 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Forslag til udviklingsplan for Indre Aarhus Ø

  Bilag 2: Miljørapport

  Bilag 3: Kommentarer og bemærkninger indkommet i forbindelse med den offentlige høring – samlet udgave

  Bilag 4: Henvendelse fra Havnens Perle

  Bilag 5: Forslag til besvarelse af de indkomne bemærkninger

  Bilag 6: Opsummerende overblik over de indkomne høringssvar samt resume af forvaltningens bemærkninger

  Bilag 7: Højdeprofiler Indre Aarhus Ø - scenarier

  Bilag 8: Sammenfattende redegørelse om miljøvurdering

  Bilag 9: Tidligere beslutninger

  Bilag 10: Anlægsbevilling AB-20-202-002

  Bilag 11: Tillægsbevilling T-20-202-002

  Ændringsforslag fra S (tilføjet 10.06.2020)

  Notat MTM 09.06.2020 (eftersendt 10.06.2020)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 11.06.2020 (eftersendt 19.06.2020)

  Bilag 1 til notat: Vandkvalitet og muligheder for udnyttelse af havnebassinerne (eftersendt 19.06.2020)

  Bilag 2 til notat: Højdeprofiler Indre Aarhus Ø (eftersendt 19.06.2020)

  Bilag 3 til notat: Supplerende scenarie med friholdelse af Hængslet for byggeri (eftersendt 19.06.2020)

  Lokalplan 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. juni 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen men ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt: "Dansk Folkeparti er meget kritisk over for det foreslåede byggeri i lokalplanen. Vi anser det for en beskidt proces, at man i 2017 afviste at medtage denne grund i et tillæg til højhuspolitikken, netop for at friholde området mod havnen for høje byggerier, for nu alligevel at foreslå en dispensation til et højhus på grunden. En godkendelse af denne lokalplan vil være med til at genskabe den adskillelse af by og vand, som byrådet i ti år ellers har kæmpet for at bryde ned, men som desværre så småt er begyndt at komme tilbage i form af stål, glas og beton."
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, samt Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8. Lokalplanen gælder for et område ved Europaplads og Mindegade i Aarhus Midtby.
  Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.900 m2 og var ved planens udarbejdelse privatejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra en privat ejer om at muliggøre, at lokalplanplanområdet kan anvendes til cityformål og mulighed for fortætning med etagebebyggelse, der rummer kontor­virksomhed, liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende med tilhørende opholdsarealer på tage og fællesfaciliteter såsom parkeringskælder.
  Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af bebyggelse, bl.a. ved angivelse af maksimalt etageareal og ved udlæg af byggefelter. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om bevaring af forhuset på Mindegade 10 og giver mulighed nedrivning af Mindegade 12A.
  Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 16.820 m² og den maksimale højde er fastsat til 40 m med mulighed for op til 9 etager samt tagterrasse.
  Der er i forbindelse med formgivningen af projektet arbejdet med tilpasning til eksisterende bebyggelse og i særlig grad til kulturmiljøet i Mindegade.
  Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede strategi for byudvikling, herunder at skabe mulighed for attraktive arbejdspladser centralt placeret i byen og samtidigt skabe byliv med bylivsskabende aktiviteter i stueetagen. Lokalplanen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer for området og afgrænsning i forhold til høje huse. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Der har været gennemført en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen forud for lokalplanlægningen, hvori der er indkommet i alt 9 høringssvar. Høringssvarene er taget med i den efterfølgende bearbejdning af projektet og det tilhørende lokalplanforslag.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.3 og bilag 5.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. maj 2020.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  Udvalget fremsender spørgsmål til forvaltningens besvarelse inden næste udvalgsbehandling.

  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard og Almaz Mengesha kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Peter Hegner Bonfils og Liv Gro Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen med henvisning til den eksisterende højhuspolitiks udelukkelse af højhuse i det område og de overvejelser der lå til grund for den udelukkelse.
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. juni 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen men ønskede følgende mindretalsudtalelse medsendt: "Dansk Folkeparti er meget kritisk over for det foreslåede byggeri i lokalplanen. Vi anser det for en beskidt proces, at man i 2017 afviste at medtage denne grund i et tillæg til højhuspolitikken, netop for at friholde området mod havnen for høje byggerier, for nu alligevel at foreslå en dispensation til et højhus på grunden. En godkendelse af denne lokalplan vil være med til at genskabe den adskillelse af by og vand, som byrådet i ti år ellers har kæmpet for at bryde ned, men som desværre så småt er begyndt at komme tilbage i form af stål, glas og beton."

  Bilag

  Lokalplan 1128, Tivoli Friheden - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 17. juni 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1128 Tivoli Friheden og Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 samt forslag til udbygningsaftale.
  Resumé
  Lokalplan 1128 gælder for Tivoli Friheden. Området er afgrænset af vejene Skovbrynet, Stadion Allé og Havreballe Skovvej.
  Området, der er ca. 77.900 m² stort, er privat ejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelse af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra Tivoli Friheden.
  Lokalplanens overordnede formål er at forny plangrundlaget for Tivoli Friheden med henblik på at sikre gode betingelser for fortsat at kunne drive en forlystelsespark. Herunder er formålet med lokalplanen at sikre gode rammer for afholdelse af events ved at muliggøre etablering af en ny udendørs scene med forbedrede rammer for publikum samt opføre en bygning, der bl.a. rummer et indendørs koncerthus.
  Det er dertil formålet med lokalplanen at omdisponere parkens indretning med vandløb, beplantning og høje attraktioner. Der er udarbejdet et forslag til udbygningsaftale – bilag 3.
  Der er også udarbejdet et forslag til brugsaftale – se afsnit 5.4.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer, hvorfor der i perioden d. 12. december 2019 til d. 9. januar 2020 er gennemført en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen for Tivoli Frihedens udviklingsmuligheder – bilag 4. Der blev afgivet 49 høringssvar. Temaerne fra høringssvarene har været behandlet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1128 godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 2) forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det fremgår af indstillingens afsnit 5.5
  At 6) Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at indgå en brugsaftale med Tivoli Friheden A/S
  Sagens forløb
  04-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. juni 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Der udarbejdes notat med tidsforløbet frem til nu til byrådsbehandlingen.
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Michael Krog Hansen, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det forventes, at Tivoli Friheden forpligter sig til at indgå i Kongelundsprojektet for så vidt angår bidrag til investeringer i løsninger, der skal afhjælpe trafikale udfordringer i området.
   
  Peter Hegner Bonfils tog forbehold med henblik på drøftelse i gruppen.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 17. juni 2020.

  Bilag

  Svar på forslag om ophævelse af forbud

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 24. juni 2020, da sagen ikke er færdigbehandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Beslutningsforslag fra V
  Forslag: Rådmand Jette Skive, Aarhus Kommune skal – til rette retsinstans – anmode om at få ophævet fogedforbuddet mod at TV2 viser optagelser fra Kongsgården i Viby. Optagelserne er foretaget med skjult kamera og mikrofon hos en 90-årig beboer på plejehjemmet Kongsgården i efteråret 2019.
   
  Begrundelse: Vi finder at offentligheden bør have mulighed for at se optagelserne og vores begrundelse er at Århus Stiftstidende den 22. april 2020 bragte flere artikler, herunder en artikel hvor familien til den konkrete borger beskriver forholdene – sådan som de ser situationen. Endvidere er der i artiklen gengivet uddrag af de klager som familien har fremført. I samme udgave af Århus Stiftstidende er en artikel hvoraf der fremgår at 13 medarbejdere har været kaldt til tjenstlige samtaler. Med henvisning til disse offentliggjorte bør Aarhus Kommune - efter Venstres opfattelse – anmode om at fogedforbuddet straks ophæves.
   
  Venstre har selvfølgelig den tilgang at lovgivningen skal overholdes og lovgivningen gælder også de danske medier.
   
  Som politikere lader vi os gerne belære såfremt ovenstående forslag er ulovligt/strider imod dansk og international lovgivning.
   
  Endvidere ser vi i artikel i Århus Stiftstidende den 24. april 2020 at alle udvalgsmedlemmerne – repræsenterende Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Venstre – i Sundheds- og Omsorgsudvalget gerne vil se optagelserne. Det taler – efter vores opfattelse også for at udsendelsen kan offentliggøres. Sagen udvikler sig – senest med en søn der flytter sin far fra Kongsgården – og derfor skal vi politisk – og på veldokumenteret grund – kunne forholde os til de forhold der beskrives i Århus Stiftstidende den 22. april 2020.
   
  Det er tilliden til hele omsorgen og plejen i Aarhus Kommune der udfordret. Vi har et kæmpe hensyn til alle de ældre og sårbare borgere som vi skal passe på og vi har et kæmpe hensyn til alle de tusindvis af dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere og i hundredvis af dygtige ledere, som hver dag leverer en formidabel indsats til vore ældre og sårbare borgere.
   
  Vi ønsker at sagen om Kongsgården behandles så hurtigt det er muligt.
   
  På vegne af Venstres Byrådsgruppe
  Hans Skou.
  Medlem af -Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Politisk ordfører.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  Svar på forslag om ophævelse af forbud

  Resumé
  Byrådet behandlede den 13. maj forslag fra Venstre om anmodning om ophævelse af forbud mod visning af optagelser foretaget af TV2 med skjult kamera i en plejehjemsbeboers bolig på Plejehjemmet Kongsgården. Byrådet fremsendte sagen til Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling.
   
  Retten i Aarhus nedlagde den 13. marts 2020 forbud mod, at TV2 viser optagelserne foretaget med skjult kamera. Retten fandt blandt andet at:
   
  "Kommunen har desuden som driftsherre for plejehjemmet Kongsgården ikke alene en forpligtelse som udlejer af plejehjemsboligen, men også en selvstændig forpligtelse som myndighed til at beskytte plejehjemmets beboere mod krænkelser, der måtte opstå under deres ophold på hjemmet.
   
  Kommunen besidder således søgsmålsret i sagen både i forhold til medarbejderne og i forhold til [plejehjemsbeboeren]."
   
  Retten fandt, at behovet for offentliggørelse måtte vige for den meget grove krænkelse af især beboerens rettigheder. Retten i Aarhus nedlagde derfor forbud mod at TV2 viser optagelserne.
   
  TV2 har anket sagen til Landsretten. Landsretten har indkaldt til hovedforhandling den 9. og 10. juni 2020.
   
  Advokatfirmaet Horten har for Aarhus Kommune vurderet hvorvidt Aarhus Byråd kan træffe en beslutning om ophævelse af det meddelte forbud. Advokatfirmaet Horten vurderer:
   
  "Det er således Hortens vurdering, at Aarhus Kommune ikke kan træffe beslutning om ophævelse af det meddelte forbud (tage bekræftende til genmæle), uden at dette samtidig vil være ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens retlige pligter på det materielle grundlag, idet kommunen dermed ikke vil leve op til sin pligt til at beskytte en bruger på en kommunal institution mod grove krænkelser."
   
  I forhold til en eventuel vedtagelse af forslaget fra Venstre skal der gøres opmærksom på, at Horten vurderer, at det vil være "ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens retlige pligter", og at der foreligger mulighed for "en overtrædelse af kommunestyrelseslovens § 61 for de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der måtte stemme for en sådan beslutning".
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) tage advokatfirmaets vurdering til efterretning.
  Sagens forløb
  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-05-2020 Sundhed og Omsorg
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
  04-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tager Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs vurdering af 28. maj 2020 til efterretning.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at den videre behandling af sagen bør afvente kendelse fra landsretten angående fogedforbuddet. Kendelsen kommer den 30. juni 2020.
   
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 24. juni 2020, da sagen ikke er færdigbehandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at sagen er endt, hvor et flertal af udvalget ønskede det.
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen 17. juni. Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 5. august.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 5. august 2020.

  Bilag

  Salg af Restaurant Skovmøllen

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 22. juni 2020.
   
  Eva Borchorst Mejnertz og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Resumé
  Moesgaard Museum har haft planer om et frasalg af Restaurant Skovmøllen siden 2017, hvor en ny drifts- og udviklingsplan for museet blev iværksat, efter den nye bygning blev taget i brug.
  Der er et betinget gaveskøde med en anvendelsesklausul fra overdragelsen af godset Moesgaard Hovedgaard til Moesgaard Museum i 1965. Det fremgår af skødet, at museet skal anvende godset til museumsformål og andre nærmere opregnede forskningsformål. Det er i øvrigt bestemt, at gavegiver kan kræve, at godset helt eller delvist skal falde tilbage til giver, hvis og i det omfang Moesgaard Museum måtte blive anvendt til andet formål end oprindeligt forudsat. Der er således ikke tale om en hjemfaldsklausul, men om en anvendelsesklausul.
  Der ændres ikke på anvendelsen i forbindelse med salget. Bygningen, der drives restaurant fra, er ikke en del af Moesgaard Museums primære aktiviteter. Der har siden overdragelsen til Moesgaard Museum været restaurationsdrift på Skovmøllen, og Skovmøllen fortsætter med en klausul om restaurationsdrift. Provenuet fra salget skal anvendes til videreudvikling af Moesgaard Museum.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender Moesgaard Museums planer om salg af Restaurant Skovmøllen, som derfor kan gennemføres som beskrevet i udkast til deklarationer og vedtægter til ejerforening.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 9. juni 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold og ønsker en belysning af Moesgaard Museums økonomi.
   
  Lone Norlander Smith kunne ikke tiltræde indstillingen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 22. juni 2020.
   
  Eva Borchorst Mejnertz og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Svar på forslag om beskyttelse af vores træer og fritagelse af træer fra valgkamp

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  Beslutningsforslag fra RV
   
  Det stikker altid lidt i hjertet, når der i hver valgkamp sættes valgplakater op på de mange gamle som helt unge træer, der findes rundt omkring i kommunen. Dette er dog ikke ulovligt, og det fremgår således af vejloven og privatvejloven, at træer godt må benyttes til at hænge valgplakater op i, så længe, der ikke gøres skade på træet.
   
  Dette mener vi dog ikke bliver håndhævet tilstrækkeligt, og vi er især nervøse for den skade, vi risikerer at gøre på vores gamle såvel som helt nyplantede træer.
   
  De gamle træer er desuden enormt vigtige, da de er meget effektive til at lagre CO2 og har stor betydning for biodiversiteten. Vi ser rundt omkring i kommunen, at de gamle træer ikke passes og plejes i overensstemmelse med den ekstra værdi de har for os som CO2 lagre og hjemsted for biodiversitet.
   
  I Radikale ønsker vi derfor at tage de nødvendige skridt for at ’fritage træerne fra valgkampen’, hvad end det skal gøres her i kommunen eller i det relevante ministerium. Derudover ønsker vi, at vi i højere grad sætter handling bag vores flotte ord om at øge biodiversiteten.
   
  Vi foreslår derfor:
  1) Aarhus Kommune vedtager et lokalt forbud om at hænge valgplakater i træer
  eller
  2) Aarhus Kommune indgår i dialog med det relevante ministerium om en lovændring, der forbyder kandidater at ophænge valgplakater i træer
  og
  3) Aarhus kommune laver en handlingsplan for hvordan vi passer, plejer og beskytter de ældre træer i vores kommune - i særlig grad de gamle træer der er placeret i udsatte positioner ud til store indfaldsveje som fx Viborgvej.
   
  Venlig hilsen
  Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad, Radikale
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om beskyttelse af træer og fritagelse af træer for valgplakater i forbindelse med valgkamp

  Resumé
  Byrådet vedtog den 22. januar 2020, at Teknik og Miljø skulle udarbejde en indstilling i forhold til forslag fra Det Radikale Venstre om ”beskyttelse af træer og fritagelse af træer for valgplakater i forbindelse med valgkamp”.
  Teknik og Miljø vurderer som udgangspunkt ikke, at vejtræer tager skade af opsætning af valgplakater. Dog skal eksisterende retningslinjer følges, så der udvises forsigtighed, når plakater sættes op og tages ned. Det anbefales imidlertid at partiforeningerne i Aarhus i fællesskab indgår en aftale om, at vejtræer ikke benyttes til valgplakater.
  Teknik og Miljø fremsender medio 2020 en indstilling om en samlet vision for naturen og det grønne i Aarhus Kommune, ”Et grønnere Aarhus”. Hensigten er, at visionen og tilhørende mål og indsatser i de kommende år vil danne rammen for udviklingen af naturen og det grønne i Aarhus Kommune. Udgangspunktet er således, at alle ”grønne indsatser” kobles sammen med denne vision. Det gælder også for indsatsen for beskyttelse af kommunens træer.
  Teknik og Miljø har allerede forskellige velfungerende administrationsgrundlag for beskyttelse og bevarelse af træer langs vejene og i byens grønne områder.
  Teknik og Miljø foreslår, at der med udgangspunkt i Teknik og Miljøs nuværende administrationsgrundlag og visionen ”Et grønnere Aarhus” udarbejdes en vejledning til beskyttelse og bevarelse af træer, som retter sig til både private og offentlige grundejere.
  Det bemærkes, at besvarelsen er blevet forsinket, hvilket skyldes, at emnet har mange faglige forgreninger, som har skullet koordineres på tværs.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø udarbejder ”vejledning til beskyttelse og bevarelse af træer” og stiller sig til rådighed for dialog med de øvrige magistratsafdelinger i forhold til at arbejde med beskyttelse og bevarelse af træer.
  At 2) de generelle regler for ophængning af valgplakater fastholdes.
  At 3) partiforeningerne i Aarhus opfordres til at indgå en aftale om, at vejtræer ikke benyttes til plakatophængning.
  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  20-05-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  10-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i Byrådet d. 29. april 2020.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. maj 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Svar på forslag om støtte til internationale familier

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  Beslutningsforslag fra KF
  Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe:
  •  Støtte til internationale familier inden for dagtilbud og ordblindeundervisning.
  •  Mulighed for samme informationsniveau i forhold til børn med særlige behov.
   
  Sagsfremstilling:
  I den netop vedtagne Erhvervsplan "Partnerskab for bæredygtig vækst" er et af fokusområderne tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft, internationale specialister, der er med til at sikre undervisning af høj kvalitet på uddannelsesinstitutioner og special kompetencer i virksomhederne, så regionens virksomheder kan konkurrere på den globale scene.
   
  Rammerne for et godt familieliv er et væsentligt parameter ved tiltrækningen af specialisterne. En god by med tryghed, kultur, natur, pasning af børn der matcher forventningerne til en international familie, tilbud om hjælp til børn med særlige behov og hjælp til ægtefællen kan få et job, er altafgørende. Kort sagt alt det som en ganske almindelig familie i Danmark ønsker, blot med et internationalt perspektiv.
   
  I Det Konservative Folkeparti har vi fokus på internationale familiers trivsel i Aarhus Kommune. Derfor ønsker vi at styrke den internationale indsats.
   
  Der findes allerede flere pasningstilbud til internationale børn. Der er på nuværende tidspunkt et tilbud i en privat børnehave, der en del af Aarhus International School, som er en del af IB skoleprogrammet. Programmet starter ved 3-årsalderen. Der findes ikke et engelsksproget tilbud før børnehavealderen, hverken privat eller offentlig. Manglende pasning til internationale familier betyder at begge forældre ikke har mulighed for at komme på arbejdsmarkedet.
   
  Børn med behov for en særlig indsats findes også blandt de internationale familier. Det er en udfordring for forældre, da de ikke forstår sproget og systemet ved kontakt med fx. PPR. Familierne oplever at der bliver udleveret materiale på dansk, at der ikke er afsat ekstra tid til vigtige samtaler hvor der er tolk på og at diagnoser ikke bliver anerkendt ved ankomsten til Danmark, så der går lang tid inden barnet får den rette hjælp. Referater fra møder er på dansk, så de kan ikke forstå hvad der står og har svært at være forberedt til fremtidige møder. Derfor ønsker vi fokus på hvordan vi kan støtte både personalet i daginstitutioner og skoler, og hjælpe familierne med at forstå processen og blive en værdi i forløbet. Lad os udnytte, at dette er ressourcestærke forældre, som ønsker at sætte sig ind i systemet før mødet med kommunen.
   
  Med dette for øje vil vi have alle informationer oversat til engelsk, både på internettet og fysisk form, samt en undersøgelse af efterspørgslen på informationer om internationale børn med særlige behov. Aarhus kommunes hjemmeside er på engelsk, men der hvor familierne bliver sårbar og skal have en særlig hjælp, er den ikke på engelsk.
   
  Med udgangspunkt i ovenstående foreslår Det Konservative Folkeparti følgende:
  • Der etableres et tilbud om engelsksproget dagtilbud til børn i alderen 0-36 måneder.
  • Materiale der anvendes til internationale forædre udleveres påengelsk.
  • Oversætelse af Aarhus Kommunes hjemmeside omkring ·Bøn med sælige behov·, såforældre kan læse om proces og muligheder hvis de har børn med særlige behov.
  • Skolerne skal tilbyde understøttelse og IT-rygsæk til engelsksprogede ordblinde, på samme vilkår som de danske børn.
  • Beslutninger og aftaler lavet omkring samarbejdet mellem forældre og institutionen skal oversættes, så de er forståelige for alle parter.
   
  Det Konservative Folkeparti
  Mette Skautrup / Peter Sporleder
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge
  Svar på forslag om støtte til internationale familier
  Indstilling om forslag om støtte til internationale familier. Herunder forslag om etablering af international vuggestue og styrket kommunikation på engelsk til internationale familier med børn med særlige behov.
   

  Resumé
  På baggrund af forslag fra KF om støtte til internationale familier behandlet i byrådet den 25. marts 2020, fremsendes indstilling med forslag om at etablere en engelsktalende vuggestue til 24 børn til drøftelse. Vuggestuen etableres som en selvstændig afdeling i et dagtilbud. Den pædagogiske praksis tager afsæt i en dansk vuggestuekultur. Vuggestuen er ikke en del af pasningsgarantien og der tilføjes et supplement til anvisningsreglerne. Med henblik på at sikre pladser til internationale familier, der kommer til byen løbende, indgår vuggestuen ikke i de etablerede garantidistrikter. Ved ledig kapacitet i vuggestuen vil danske forældre til børn på ventelisten få tilbudt plads i vuggestuen jævnfør lighedsprincippet.
  Forslaget er ufinansieret, og kun byrådet eller et parti kan henvise det til budgetdrøftelserne. Når de lovmæssige spørgsmål er endeligt afklaret med ministeriet og der eventuelt er givet budget til opgaven, fremsender Børn og Unge en indstilling til byrådet om anlægsbevilling.
  Indstilling
  Det indstilles, at byrådet drøfter forslaget om
  1) at der oprettes en international vuggestue i kommunalt regi med to stuer af 12 børn (i alt 24 børn)
   2) at vuggestuen er ikke en del af pasningsgarantien for familier, der ikke ønsker plads i vuggestuen
  3) at der udarbejdes et supplement til anvisningsreglerne med henblik på at tilgodese målgruppen
  Sagens forløb
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 25. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  03-06-2020 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  10-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 3. juni 2020.
   
  Indsatser i forhold til ordblindhed for engelsksprogede belyses ved notat til byrådsbehandlingen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  19-08-2020 Børn og Unge-udvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Årlig status på personaleområdet 2019

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 15. juni 2020.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.
  Personale politiske målsætninger og den attraktive arbejdsplads
  Resumé
  Siden 2003 har Byrådet hvert år fået forelagt en personaleredegørelse med status på personaleområdet. Efter tidligere beslutninger i byrådet udarbejdes der ikke længere en samlet personaleredegørelse, som vi kender fra tidligere år. Med et forenklet materiale og data fra kommunens ledelsesinformationssystem (Aarhus i Tal) lægges der op til, at byrådet behandler årlig status på personaleområdet og fælles strategisk udvikling af den attraktive arbejdsplads.
  Indstillingen belyser en række personalemæssige forhold i Aarhus Kommune, som bidrag til Byrådets årlige status på personaleområdet.
  Dygtige og højt motiverede medarbejdere og ledere er Aarhus Kommunes vigtigste ressource i forhold til at kunne løse opgaverne og skabe værdi for og sammen med aarhusianerne, herunder bidrage til visionen ’Aarhus – en god by for alle’. Vi skal kunne tiltrække og fastholde de bedste. Velkvalificerede og engagerede medarbejdere, der har lyst til og evner at arbejde, samarbejde og tage aktiv del i løbende at udvikle vores velfærd er afgørende for, at Aarhus Kommune lykkes med Aarhus-målene under visionen ’En god by for alle’. Det er derfor vigtigt med et vedvarende fokus på personalepolitikkens og arbejdsmiljøpolitikkens målsætninger om attraktive og bæredygtige arbejdspladser
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager afrapporteringen af politiske målsætninger til efterretning samt drøfter Aarhus Kommune som arbejdsplads, herunder om politiske målsætninger, fokus og retninger er de rigtige i forhold til at løfte fremtidens velfærdsopgaver og personalepolitikkens målsætning om attraktive arbejdspladser.
  Sagens forløb
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 15. juni 2020.
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  Bilag

  Tiltag ift. afbødning af negative effekter af COVID-19 på Aarhus midtby

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 15. juni 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 2.
  Resumé
  Nedlukningen som følge af COVID-19 har store økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i Aarhus, ikke mindst detailhandel, restaurationserhverv, hoteller og kulturinstitutioner, som er afhængige af en levende bymidte. Der er behov for en økonomisk håndsrækning til igangsætning af konkrete initiativer, som på kort sigt kan skabe ”mere gang i byen”.
  Som støtte til dette allokerer Aarhus Kommune 1 mio. kr. i 2020 fra Erhvervspuljen.
  Indstilling
  At 1) der bevilges 1 mio. kr. i 2020 fra Erhvervspuljen til igangsætning af aktiviteter.
  Sagens forløb
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. juni 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom bemærkede, at også mulige initiativer i forhold til kollektiv trafik bør belyses.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 15. juni 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 2.

  Bilag

  Landstrøm til krydstogtskibe i Aarhus Havn

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 17. juni 2020.
   
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ansøgning om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond

  Resumé
  Aarhus Havn har indsendt en ansøgning til Klimafonden om medfinansiering til etablering af et landstrømsanlæg til krydstogtskibe.
  Et landstrømsanlæg vil kunne tilbyde krydstogtskibene at anvende el, fremfor olie, til at genere den energi, der anvendes, mens skibene ligger til kaj. Ved at erstatte det fossile brændstof med el fra den kollektive forsyning kan der opnås en CO2-reduktion konservativt anslået til 1.775 tons CO2 om året i 2030.
  Det er usikkert, om kommuner har hjemmel til at yde støtte til denne type anlæg. Derfor er der rettet henvendelse til Transportministeriet for en afklaring af, om havneloven eller anden lovgivning er til hinder for, at Aarhus Kommune giver tilskud til, at Aarhus Havn kan etablere et landstrømsanlæg til krydstogtskibe.
  Under forudsætning af en positiv afklaring af ovenstående indstilles det, at Aarhus Kommune yder et tilskud på 8 mio. kr. fra Klimafonden. Siden det ansøgte beløb er over 1 mio. kr., skal dette vedtages i byrådet jf. rammerne for Klimafonden.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 8 mio. kr. til at støtte projektet fra Aarhus Havn om etablering af landstrømsanlæg til krydstogtskibe, under forudsætning af at Aarhus Kommune har hjemmel til at yde støtten.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. maj 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Lone Norlander Smith og Mette Skautrup tog forbehold.
  Til byrådsbehandlingen udarbejdes et notat som beskriver, hvad havnen selv bidrager med af finansiering og mulighederne for finansiering fra brugerne. Endvidere beskrives muligheder for at bruge anlægget til andet end krydstogtsskibe.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Mahad Yussuf, Ali Nuur, Lene Horsbøl og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Skautrup tog forbehold.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 17. juni 2020.
   
  Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Status på udviklingen i udsatte boligområder

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 17. juni 2020.
   
  Et ændringsforslag fra Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper blev ikke vedtaget, det blev støttet af et mindretal bestående af forslagsstillerne.
  Resumé
  Byrådet har tidligere besluttet, at der foreløbigt i en fireårig periode skal laves en årlig politisk opfølgning på udviklingen i de almene boligområder i Aarhus. Det sker bl.a. med afsæt i BL’s 5. kreds’ og Aarhus Kommunes fælles kategoriseringsmodel.
  Årets billede er, at der samlet set ses en stigende udsathed i de almene boligområder over 500 beboere. Der er positiv udvikling på beskæftigelse og uddannelse, men omvendt negativ udvikling på en række indikatorer i forhold til børn og unge samt tryghed.
  Billedet dækker også over, at der ses fremgang eller stabilitet i nogle boligområder. Det gælder blandt andet Gellerup-Toveshøj, Bispehaven og Viby Syd[1], hvor der er tydelig fremgang på beskæftigelse og uddannelse.
  I andre områder ses imidlertid tilbagegang. Det gælder bl.a. områderne Langkærparken, Skovgårdsparken, Vejlby Vest og Viby C[2], hvor der nu arbejdes med at etablere forebyggende indsatser, som byrådet besluttede med sidste års indstilling om status på udviklingen i udsatte boligområder. 
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) kategoriseringsmodellen for 2020 tages til efterretning (bilag 1).
  At 2) afrapporteringen på målene for områder med en udviklingsplan eller fysisk helhedsplan tages til efterretning (bilag 3).
  At 3) magistratsafdelingerne og Borgmesterens Afdeling sammen med de relevante boligforeninger arbejder videre med forebyggende indsatser i de fem spor som beskrevet (bilag 4).
  At 4) modellen for monitorering af områder under 500 beboere godkendes (bilag 5). 
  Sagens forløb
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 15. maj 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Generelt var der enighed om vigtigheden af en nuanceret belysning, hvor der også er fokus på de lidt mindre boligområder.
  Til en kommende udvalgsbehandling kan muligheden for at supplere med andre kriterier, herunder børn, der taler et alderssvarende dansk belyses. Borgmesteren vil inden længe efter et møde med Brabrand Boligforening invitere til møde i den politiske styregruppe for Gellerup.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 17. juni 2020.
   
  Et ændringsforslag fra Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Alternativets byrådsgrupper blev ikke vedtaget, det blev støttet af et mindretal bestående af forslagsstillerne.

  Bilag

  Styrkelse af grønt iværksætteri og grøn innovation

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  Resumé
  Det indstilles, at der bevilges i alt 4,0 mio. kr. fra Klimafonden til en styrket indsats rettet mod grønt iværksætteri og grøn innovation – til gennemførelse i årene 2020 og 2021.
  Hovedparten af midlerne – 3,5 mio. kr. – går til etableringen af en investeringspulje målrettet grønne startup-virksomheder. En pulje, der kan medfinansiere aarhusianske iværksætteres arbejde med udvikling, test og/eller demonstration af nye grønne løsninger - og således kan bidrage til de grønne startsups udvikling, vækst og jobskabelse. Puljen kan alene støtte grønne projekter og løsninger, der kan være med til at sikre en mere grøn og bæredygtig kommunal drift/serviceproduktion og/eller kan bidrage til realiseringen af klimamålene for Aarhus - som bysamfund og som virksomhed/organisation. Dette vil udgøre en strategisk mulighed for grønne startups, at de har Aarhus Kommune som reference samt hurtigt at kunne fremvise storskala projekter i en by af Aarhus’ størrelse. Midler fra puljen tildeles efter ansøgning – og der kan maksimalt søges op til 250.000 kr.
  Det resterende beløb på 0,5 mio. kr. anvendes til aktiviteter, der skal udvikle og brande økosystemet for grønne iværksættere. Målet for den del af indsatsen er at sørge for, at de mange nationalt rettede tiltag, projekter, investeringer, støttemidler etc., som allerede findes og tilbydes til grønne iværksættere, i højere grad kommer de grønne iværksættere i Aarhusområdet til gavn.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) der fra Klimafonden bevilges 4,0 mio. kr. til en styrket indsats for grønt iværksætteri og grøn innovation
  At 2) 3,5 mio. kr. af beløbet anvendes til etableringen af en investeringspulje, der skal understøtte grønne iværksættere i Aarhusområdet
  At 3) de resterende 0,5 mio. kr. anvendes til at videreudvikle og brande økosystemet for grønne iværksættere i Aarhus
  At 4) en styregruppe bestående af stadsdirektøren og direktøren for Teknik og Miljø bemyndiges til at bevilge midler af de to puljer
  Sagens forløb
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. april 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Anbefalinger fra opgaveudvalg Integration

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 17. juni 2020.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2018 at nedsætte det midlertidige §17.4-opgaveudvalg for Integration med deltagelse af byrådsmedlemmer og eksterne medlemmer.
  Udvalgets opgave var at komme med forslag til initiativer, der kan bidrage til at løse to store udfordringer blandt borgere med ikke-vestlig baggrund:
  1) At mange unge ikke er i uddannelse eller job
  2) At mange kvinder har været på offentlig forsørgelse i en årrække  
  Udvalget indstiller, at byrådet tager anbefalingerne fra Opgaveudvalg Integration til efterretning. Anbefalinger kan iværksættes, hvis det besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-2024.
  Det bemærkes, at anbefalingerne skal ses i lyset af den nye situation som følge af Corona, og således skal perspektiveres i takt med udviklingen i den aktuelle situation.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager anbefalingerne fra Opgaveudvalg Integration til efterretning.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 29. april 2020.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  17-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 17. juni 2020.

  Bilag

  Styrket samarbejde mellem Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse om trivsel og elevfravær

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 17. juni 2020.
   
  Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold.
  Resumé
  MBU og MSB foreslår, med indstillingen, at der igangsættes et tværgående udviklingsarbejde om øget trivsel og nedbringelse af elevfraværet i tre spor. Et ledelses- og kulturspor med en fælles værdimæssig ramme. En øget systematik i fraværsopfølgningen og en styrkelse af understøttelsen af skolerne og familierne. Herunder bl.a. med forslag om at omprioritere midlerne fra Familieskolen til et fælles tværfagligt trivselsteam. Udviklingsarbejdet ligger i forlængelse af det allerede igangsatte kvalitetsarbejde i MBU og udarbejdelse af en bæredygtighedsplan i MSB.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tiltræder, at MBU og MSB igangsætter et udviklingsarbejde om nedbringelse af elevfraværet, og at Byrådet, som led heri, omprioriterer midlerne fra Familieskolerne over i et nyt tværgående trivselsteam.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 29. april 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020. Børn og Unge-udvalget inviteres med til udvalgsbehandlingen af sagen.
  17-06-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Liv Gro Jensen, Anette Poulsen, Steen Bording, Peder Udengaard og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkninger:
  Udvalget tilslutter sig etableringen af trivselsteamet og ønsker i denne sammenhæng at forlænge Familieskolens virke i en overgangsperiode frem til årsskiftet for at sikre, at Familieskolen ikke lukkes ned, før Trivselsteamet er godt undervejs.

  Udvalget ønsker samtidig en opmærksomhed på, at de gode erfaringer og tilgange fra Familieskolen medtages i det videre arbejde, hvorfor der skal skabes mulighed for at medarbejdere fra Familieskolen kan indgå i udviklingsarbejdet omkring Trivselsteamet. Som følge heraf vil Familieskolen køre med færre forløb i efteråret 2020.

  Udvalget lægger desuden vægt på at trivselsteamet er et decentralt praksisteam, der arbejder med et helhedsorienteret perspektiv på barnets situation.

  Udvalget ønsker en tæt opfølgning omkring det videre udviklings- og implementeringsarbejde med to orienteringer til udvalgene i efteråret 2020. Herunder mulighed for evt. at etablere yderligere fælles udvalgsmøder.

  Gert Bjerregaard og Knud N. Mathiesen tog forbehold.

  Børn- og Unge-udvalget deltog i Social og Beskæftigelsesudvalgets behandling af sagen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 17. juni 2020.
   
  Venstres og Dansk Folkepartis byrådsgrupper tog forbehold.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Evaluering af Familieskolen fra 2019

  Bilag 2: Høringsparter og høringssvar

  Bilag 3: Eksempler på ydelser i det fælles trivselsteam

  Høringssvar efter fristen (tilføjet 09.06.2020)

  Notat MBU 08.06.2020 (eftersendt 10.06.2020)

  Vejledning om skolernes arbejde med elevfravær (tilføjet 10.06.2020)

  Samarbejdet om ulovligt fravær (tilføjet 10.06.2020)

  Overblik over elevfravær i Aarhus Kommune (tilføjet 10.06.2020)

  Overblik over eksisterende indsatser (tilføjet 10.06.2020)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MBU og MSB 11.06.2020 (tilføjet 12.06.2020)

  Foretrædebemærkninger fra Stine Villumsen og Liza Ratgen

  Yderligere bemærkninger fra Stine Villumsen

  Fælles udviklingsproces (tilføjet 17.06.2020)

  Notat MBU 22.06.2020 (tilføjet 23.06.2020)

  Notat MSB 23.06.2020 (tilføjet 24.06.2020)

  Redegørelser for magtanvendelser 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  Resumé
  Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som byrådet er ansvarlig for. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet redegørelser over indberettede magtanvendelser i 2019.
  For Sociale Forhold og Beskæftigelse viser redegørelsen, at der er sket et fald fra 325 registrerede indberetninger om magtanvendelse i 2018 til 231 i 2019 på kommunens egne tilbud samt tilbud der er indgået driftsoverenskomst med. Der er derudover registreret 304 indberetninger om magtanvendelse over for borgere bosat på private og regionale tilbud i Aarhus Kommune samt på private, regionale og kommunale tilbud uden for Aarhus Kommune, hvis handlekommune er Aarhus. Dertil har Familieretshuset i 2019 godkendt kommunens indstilling om flytning uden samtykke af otte borgere.
  For Sundhed og Omsorg viser redegørelsen, at der er registreret 80 indberetninger om magtanvendelse i 2019, herudover to over for en Aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune. I 2018 blev der i alt indberettet 88 magtanvendelser, heraf en på en aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune.
  Indstilling
  At 1) Magtanvendelsesredegørelserne for 2019 tages til efterretning (bilag 1 og 2).
  Sagens forløb
  03-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 25. maj 2020.
  Betydningen af personaleudskiftning og medarbejdernes baggrund belyses til byrådsbehandlingen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.

  Bilag

  Årsrapport 2019 og budget 2021, Østjyllands Brandvæsen

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den  har 24. juni 2020 vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 8. juni 2020.
  Orientering til Aarhus Byråd om årsrapport 2019 og bud-get 2021 for Østjyllands Brandvæsen I/S. Orientering om justeret finansieringsmodel.
  Resumé
  Østjyllands Brandvæsen har fremsendt årsrapporten for 2019 og budgettet for 2021 til orientering. Selskabet oplyser om et samlet mindreforbrug på 14,9 mio. kr. i 2019, blandt andet med henvisning til fravær af langvarige indsatser i 2019, flere indtægter end budgetteret fra alarmer og overvågning, og tidsforskydning vedrørende byggeprojekter.
  Budgettet for 2021 er en fremskrivning af budgettet for 2020. Der er balance mellem selskabets budget og de midler, som Aarhus Kommune har afsat til betaling af bidrag til selskabet.
  Der er aftalt en justeret finansieringsmodel for de fire ejerkommuner, med virkning fra 2023. Bidraget fra Aarhus Kommune fastholdes på 2020-niveauet, mens bidraget reduceres for de tre mindre ejerkommuner. Finansieringsmodellen vedlægges til orientering.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Årsrapport 2019, budget 2021 for Østjyllands Brandvæsen I/S og ændret fordelingsmodel fra 2023 tages til efterretning
  Sagens forløb
  04-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den  har 24. juni 2020 vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 8. juni 2020.

  Bilag

  Helhedsplan og Kommuneplantillæg nr. 60 for Ø-gadekvarteret - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til helhedsplan for Ø-gadekvarteret, kvartererne i kvarteret samt tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Helhedsplanen og kommuneplantillægget gælder for det område af Midtbyen, der betegnes Ø-gadekvarteret.
  Området har en størrelse på ca. 482.000 m2 og ligger i byzone.
  En stor del af området er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2017.
  Teknik og Miljø har gennemført en omfattende, tværgående proces som er mundet ud i en helhedsplan, der ledsages af et detaljeret kommuneplantillæg.
  Formålet med helhedsplan og kommuneplantillæg er et mere præcist plangrundlag for lokalplanlægning og byggesagsbehandling samt at gøre det tydeligere for både borgere og udviklere hvilke retningslinjer og muligheder, der er gældende fremover.
  Et mere præcist plangrundlag forventes at begrænse antallet af enkeltsager, der fremsendes til behandling i byrådet samt større effektivitet og mindre ressourceforbrug i sagsbehandlingen af lokalplansager.
  Planen består af to dele; en redegørende del og tillægget med ændringer af de konkrete bygningsregulerende rammebestemmelser samt en opdateret SAVE registrering af alle områdets bygninger.
  Der er gennemført en forudgående offentlig høring om ændringen af Kommuneplanen. Der kom 21 bemærkninger i høringsperioden. Bemærkningerne er indgået som en del af grundlaget for arbejdet med helhedsplanen og kommuneplantillægget.
  Indstilling
  At 1) forslag til Helhedsplan for Ø-gadekvarteret, kvartererne i kvarteret godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.5.
  Sagens forløb
  09-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. maj 2020.
   
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Høring af nyt regulativ for husholdnings – og erhvervsaffald

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. juni 2020.
  Offentlig høring for regulativ om husholdningsaffald og erhvervsaffald.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2017 at indføre obligatorisk husstandsindsamling af genanvendeligt affald som glas, plast, metal, papir og pap. Med de erfaringer, der er gjort siden, vurderes det hensigtsmæssigt at tilpasse regulativet for husholdningsaffald.
  De væsentligste forslag til regulativændringer er gennemgået under ”Baggrund” i nærværende indstilling. Der henvises desuden til bilag 1, som er udkastet til det tilpassede regulativ.
  AffaldVarme Aarhus blev med virkning fra den 1. januar 2020 omdannet til et kommunalejet aktieselskab. Det gældende regulativ for erhvervsaffald justeres i overensstemmelse hermed, jf. bilag 2. 
  Med denne indstilling søges Byrådets godkendelse af, at regulativerne sendes i fire ugers offentlig høring. Byrådet vil efterfølgende få forelagt regulativerne til endelig vedtagelse på baggrund af høringen.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  At 1) Byrådet sender regulativ for husholdningsaffald i fire ugers offentlig høring.
  At 2) Byrådet sender regulativ for erhvervsaffald i fire ugers offentlig høring.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. april 2020.
  De lovgivningsmæssige rammer for affaldsområdet drøftes pt. Indstillingen er udarbejdet på basis af de nugældende rammer.
   

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  22-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 22. juni 2020.

  Bilag

  Ansøgning om landzonetilladelse, Langengevej 143

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 17. juni 2020.
  Byrådet anmodes om at bemyndige Teknik og Miljø til at give landzonetilladelse til etablering af et jorddepot/rekreativt naturlandskab på Langengevej 143, Risskov.

  Resumé
  Jord.dk ApS har på vegne af ejeren af Langengevej 143 ansøgt om landzonetilladelse til at etablere et jorddepot, som, når det er fyldt op, vil fremstå som et rekreativt naturlandskab.
  Ansøgningen vedrører et landbrugsareal på cirka 1,4 hektar som ligger imellem erhvervsområdet ved IKEA og erhvervsområdet langs Sindalsvej. 
  Etableringen af jorddepotet/det rekreative naturlandskab kræver landzonetilladelse efter planloven § 35, da området er i landzone. Det er Teknik og Miljøs praksis, at der meddeles landzonetilladelse til etablering af jorddepoter, hvis de øvrige hensyn til etableringen er opfyldt.
  Derudover skal anlægget godkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33, da der er tale om anlæg som nyttiggør ikke-farligt affald.
  Da størrelsen af jorddepotet/det rekreative naturlandskab overstiger sædvanlig praksis, sendes sagen til behandling i Byrådet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At) Aarhus Byråd bemyndiger Teknik og Miljø til at give den nødvendige landzonetilladelse.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18.maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. maj 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  17-06-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 17. juni 2020.

  Bilag

  Aarhus Kommunes Eventstrategi 2020-2025

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 17. juni 2020 med bemærkning om,
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for events uden for Aarhus Kommune og, at det er et mål, at der afholdes flere og flere events.
   
  Danske Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for events uden for Aarhus Kommune.
  Resumé
  Aarhus er gennem de seneste år blevet en både kendt og anerkendt international eventby, der samlet set har en professionel håndtering af udvikling, planlægning og gennemførelse af events.
  Events bidrager til Aarhus’ vækst og udvikling, og events er med til at gøre Aarhus til en attraktiv by at bo, arbejde, studere, drive virksomhed i eller at besøge som gæst. Events bidrager til at realisere byens overordnede visioner om Aarhus som ’En god by for alle’.
  Eventstrategi 2020-2025 lægger op til at fastholde og udbygge den position og udvikling.
  Der vil fremadrettet være et særligt fokus på fem områder:
  • Bæredygtighed og grøn omstilling
  • Aarhus som attraktiv fysisk ramme for events
  • Den samarbejdende, eksperimenterende by
  • Aarhusregionen som eventdestination
  • En stærk og inkluderende frivilligorganisering
  Den nuværende tværmagistratslige organisering samt forankring og koordinering hos Aarhus Events fastholdes.
  Indstilling
  Det indstilles at:
  1) Eventstrategi 2020-2025 vedtages
  Sagens forløb
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 20. maj 2020.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Vigtigheden af at eventstrategien har fokus på vækstlagene, på børn og unge, på anerkendelse af de frivillige og på sundhed, herunder blev tobaksforebyggelse fremhævet.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende tilføjelse i Eventstrategien:
   
  Aarhus skal være en god by for alle og aktiveringen skal indtænke flere målgrupper med særlig fokus på børn og unge. Målgrupperne kan bl.a. indtænkes i selve hovedeventen eller i sideevents, som bakker op om og aktiverer hovedeventen yderligere.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   
   

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 17. juni 2020 med bemærkning om,
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for events uden for Aarhus Kommune og, at det er et mål, at der afholdes flere og flere events.
   
  Danske Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for events uden for Aarhus Kommune.

  Bilag

  Initiativpakke sports- og fritidsområdet som følge af Covid-19

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 17. juni 2020.
  Resumé
  Covid-19 nedlukningen har betydet, at forenings- og fritidslivet for en længere periode har og har haft lukket ned for sine almindelige aktiviteter. Det betyder, at foreningerne i 2020 oplever en væsentlig aktivitetsnedgang og økonomiske tab og udfordringer.
   
  Med henblik på at reducere foreningernes økonomiske udfordringer og sikre, at Covid-19 nedlukningen ikke får negative konsekvenser for foreningernes tilskud fra Aarhus Kommune, foreslås det, at Aarhus Byråd vedtager den vedlagte initiativpakke på sports- og fritidsområdet.
   
  Ved at dispensere fra de normale regler og tildelingskriterier skal pakken sikre, at alle afsatte budgetter for 2020 på de forskellige tilskudsområder fortsat udbetales, uanset at der sker et fald i aktivitetsniveau. Ligeledes skal initiativerne sikre, at foreninger og faciliteter ikke bliver negativt påvirket i kommende år af den aktivitetsnedgang, de forventes at få i 2020.
  Indstilling
  Det indstilles
   
  At 1) Byrådet godkender Covid-19 initiativpakken (som beskrevet i bilag 1) på sports- og fritidsområdet.
  Sagens forløb
  26-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 26. maj 2020.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf, Mette Bjerre og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 24. juni 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 17. juni 2020.

  Bilag

  Forslag fra DF om plan mod ensomhed i Aarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  Beslutningsforslag fra DF
  Bekæmpelsen af ensomhed er vigtig. Vi ved, at følelsen af ensomhed har stor betydning for, hvordan vi går og har det, og det kan have store konsekvenser for vores helbred og trivsel.
   
  Den nye måling af Aarhusmålene fortæller os, at vi skal tage ensomhed alvorligt. 32 % af aarhusianerne fortæller, at de ofte eller en gang imellem er uønsket alene. Det gælder særligt for unge, udlændinge og borgere med handicap og helbredsproblemer.
  Aarhusmålingen står ikke alene. De seneste år har undersøgelser om danskernes trivsel vist en stigning i oplevelsen af ensomhed. Senest viste ’Hvordan har du det’ undersøgelsen, at andelen af folk, der føler sig svært ensomme, er steget fra 5% i 2013 til 8% i 2017 i Region Midtjylland.
   
  Corona-pandemien har ikke gjort behovet for handling mod ensomheden mindre. Den begrænser os alle i vores relationer til vores nærmeste og de fællesskaber, som vi er en del af. I Aarhus har en beboer på plejehjem udtalt "Jeg vil hellere dø af corona end af sorg". Det er stærke ord.
   
  I Aarhus er bekæmpelsen af ensomhed en vigtig del af vores fortælling om Aarhus som vejen til et styrket medborgerskab. Og der eksisterer allerede gode initiativer for forskellige borgere - store som små. Men når ensomhed rammer så bredt i befolkningen, når oplevelsen af ensomhed er stigende, og når corona-krisen minder os om, hvor stor betydning fællesskaber har for vores sundhed og livskvalitet, så kalder det på et fælles fokus på, hvordan vi samarbejder om at komme ensomhed til livs. Ensomhed er en følelse, der altid bæres alene, men som ofte skal løses i fællesskab.
   
  Derfor indstilles der til, at byrådet beslutter at: ?
  • Aarhus Kommune inviterer til en fælles konference om bekæmpelsen af ensomhed. ?
  • At der med afsæt i konferencen udarbejdes en plan mod ensomhed med anbefalinger til indsatser og initiativer til bekæmpelsen af ensomhed.

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt bakke op om, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg går i gang med planen, dog uden konferencedelen.
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 5. august 2020.

  Bilag

  Forslag fra SF, RV, EL og Dorthe Borgkvist om uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  Beslutningsforslag fra SF, RV, EL og Dorthe Borgkvist
  Byrådsforslag om at Aarhus kommune skal tage imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland.
   
  Det foreslås besluttet:
  At Byrådet beder Borgmester Jacob Bundsgaard at rette henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren med henblik på at gøre det muligt for Aarhus at tilslutte sig initativet fra foreløbig 10 Europæiske storbyer om at tage imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland i regi af ”Eurocities Solidarity Cities Initative”.
   
  Motivation:
  Selvom mediedækningen ikke er den samme som tidligere, udspiller der sig stadigvæk en humanitær katastrofe i de overfyldte flygtningelejre i Grækenland og ved den græsk/ tyrkiske grænse.
   
  Her lever flygtninge under uværdige og forfærdelige forhold, og blandt flygtningene er der en stor gruppe uledsagede børn. De uledsagede flygtningebørn udgør en særlig sårbar gruppe, og de har brug for vores hjælp.
   
  Det er indtil nu desværre ikke lykkedes at løse denne krise på regeringsniveau, og bystyrerne i Europæiske storbyer, deriblandt Barcelona og Amsterdam, har derfor tilbudt deres hjælp til EU.
   
  Byerne har i regi af ”Eurocities Solidarity Cities” henvendt sig til EU den 22/4- 2020med et ønske om at samarbejde med nationale og europæiske myndigheder for at tilbyde uledsagede flygtningebørn et hjem og en tilværelse. Som medlem af Eurocities vil det være oplagt at Aarhus kommune også bidrager til at løfte denne opgave og dermed hjælper med at bringe en meget sårbar og udsat gruppe børn og unge i sikkerhed.
   
  Forslagsstillerne ønsker, at Borgmesteren retter henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren med henblik på at gøre det muligt for Aarhus kommune at tilslutte sig initiativet.
   
  Lone Norlander Smith, Enhedslisten de rød-grønne
  Eva Borchorst Mejnertz, Radikale Venstre
  Mette Bjerre, Socialistisk Folkeparti
  Dorthe Borgkvist, ufp

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dorthe Borgkvists byrådsgruppers forslag blev støttet af et mindretal bestående af forslagsstillerne.

  Bilag

  Forslag fra SF om hjemløse

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  Beslutningsforslag fra SF
  Alle aarhusianere skal have tag over hovedet. Det er en falliterklæring for Aarhus, at alt for mange er hjemløse, og for unge er det den værst tænkelige start på voksenlivet at leve uden en fast base i form af et hjem. Byrådet har et særligt ansvar overfor denne befolkningsgruppe og Byrådet vedtog da også sidste år Masterplanen på hjemløseområdet der bygger på stærke ambitioner og nyder bred opbakning i Byrådet. Men det er SF’s opfattelse at der er brug for flere initiativer og yderligere finansiering før vi for alvor kan reducere hjemløshed i Aarhus. Vi har været i dialog med en række brugere, medarbejdere og frivillige på hjemløseområdet og foreslår på den baggrund en række konkrete tiltag der kan forbedre og støtte flere hjemløse i Aarhus. Vi foreslår derfor følgende
   
  1. Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
  2. MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
  3. Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
  4. Det foreslås, at bostøtteordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning
   
  Begrundelse
  Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
   
  Når vi taler om Housing First, så er herberget Skrænten, der er etableret ud fra en kollektiv, samskabende og brugerstyret tankegang, et rigtig godt eksempel på en boform, der kan fungere når det drejer sig om hjemløse, der har levet på gaden længe. Dog begynder der at være pladsmangel på Skrænten, idet flere hjemløse ønsker mulighed for at bo i den form for bofællesskab, der findes på stedet.
  Derfor ønsker vi at styrke herberget Skrænten, samt skabe mulighed for at etablere yderligere lignende bofællesskaber for ældre hjemløse. Dette kunne evt. gøres med en mulighed for, at herberget i sommerperioden, hvor der er færre hjemløse der føler behov for bolig, i stedet kan drives som et hostel, hvor det er beboerne selv, der står for driften, med mulighed for at gøre brug af deres sociale frikort.
   
  MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
   
  Beliggenheden på Sydhavnen, tæt på nåleparken og det hårde misbrugsmiljø gør det svært at holde de unge væk fra de hårde stoffer. Det er derfor nødvendigt at overveje, hvordan der kan sættes ind, for at mindske tilgangen af unge til misbrugsmiljøet.
   
  Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
   
  Foreningen for Midtbyens Subkulturer (FMS) yder en stor indsats i arbejdet med de udsatte unge, der har tilholdssted på Sidesporet. Netværket på Sidesporet er med til at sørge for, at de unge holdes væk fra det hårde misbrugsmiljø, samt at de har et tilholdssted, hvor der bliver taget hånd om de problematikker, den enkelte slås med.
  Ledelsen fra FMS har bekræftet, at grunden til, at Housing First ideen ikke har fungeret efter hensigten for de unge, og mange vender tilbage til forsorgshjemmene eller ender på gaden igen, efter at være blevet henvist en bolig, skyldes at de pga. PTSD, angst og andre problemer, har svært ved at rumme ensomheden i en lejlighed. Det er ikke nok, at der blot kommer en bostøtte hos den unge en gang imellem.
   
  Derfor er en gentænkning af boformen i forbindelse med Housing First nødvendig. Der er behov for en boform, der er etableres ud fra en kollektiv og samskabende tankegang, hvor der dels er et netværk der kan tage hånd om de unge, samt en mulighed for, at de unge selv kan være med til at skabe rammerne, de skal bo under. Herudover er det vigtig, at boformen har en hvis grad af selvstyring, idet det er med til at fremme ansvarsfølelsen og selvstændigheden hos de unge. Housing First bør først og fremmest have fokus på det netværk, der er nødvendigt for at støtte og løfte den enkelte. Derfor bør der være et bredere samarbejde mellem det kommunale, og de etablerede organisationer på området, samt græsrodsorganisationer som f.eks. FMS.
   
  Konkret foreslås det at Sidesporet får en permanent placering, hvor det ligger i dag, og at der i tilknytning til Sidesporet etableres skæve ungeboliger. På Godsbanearealet er der på nuværende tidspunkt et antal kontorpavilloner, der bruges til midlertidig genhusning af en børnehave. Når pavillonerne ikke længere anvendes som børnehave, kunne en mulig løsning være, at flytte dem ud på det yderste godsbaneareal, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt byggeri. På den måde kan de unge selv være med til at skabe deres ønskede boform, og de kan tage ejerskab for deres egen bolig ud fra den samme tankegang, der ligger til grund for herberget Skrænten. Dette vil samtidig også få dem i gang med at gøre noget aktivt sammen.
  Som udgangspunkt skal boformen være for unge hjemløse. Dog bør man ikke kun se på alderen, når beboerne udvælges, men også på deres evne til at kunne støtte og løfte de øvrige beboere.
   
  Projekt Udenfors huse ved det gamle amtssygehus kan evt. også tænkes ind i projektet, idet lejeaftalen for arealet hvor disse står udløber, og da der ikke er planer om at forlænge aftalen, hvilket vil gøre beboerne i husene hjemløse igen.
   
  Det foreslås, at bostøtte ordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning.
   
  Mange unge udsatte har behov for en mentor, der er i stand til at sætte sig i deres sted og kender den situation som de står i. Der er derfor behov for at supplere det arbejde, som de kommunale medarbejdere kan tilbyde.
  Dette vil man kunne løse ved, i samarbejde med byens hjemløse organisationer, at etablere en mentor ordning, hvor tidligere alkoholikere og tidligere misbrugere kan fungere som mentorer og vejledere for de udsatte unge, der er på vej ud i misbrug, og støtte dem i at få vendt deres situation. Samtidig vil det give mulighed for anvendelse af det sociale frikort i forbindelse med arbejdet som mentorer for de udsatte unge.
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom (ordfører på sagen)

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om trivselsfolder, lige muligheder for trivsel og læring til alle børn

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  i samarbejde med organisationer, forældre samt Børn- og Unge-Byrådet.
   
  Trivselsfolderens hovedformål er at styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmet, og den skal ses som et forsøg på at styrke elevernes trivsel, motivation og læring. Den er dermed ikke en løftet pegefinger men i stedet tiltænkt som en guide.
   
  I Aarhus har vi en børn- og unge-politik som siger, at "Alle forældre skal følge sig mødt, set, hørt og respekteret, og alle har noget at bidrage med i samarbejdet". Trivselsfolderen som denne indstilling vil vedtage, er netop endnu et skridt i denne retning. Det vil være en styrkelse af forældresamarbejdet i hele kommunen, hvilket vil udmønte sig på skolerne, hvor børn vil opleve bedre trivsel. Der er således ikke tale om nogen ændringer på folkeskoleområdet. Men i stedet en pixiudgave af lovgivningen med henblik på bedre vilkår for kommunens børn.
   
  På nuværende tidspunkt skal man som forældre selv søge hjælp i Folkeskoleloven for at finde svar på, hvilke muligheder og rettigheder man som forældre, har til at kunne hjælpe sit barn. Det er det, som Trivselsfolderen ønsker et ændre på. Trivselsfolderen skal ses som en håndsrækning til pressede og bekymrede forældre. En folder hvor de, letlæseligt og forståeligt, kan se, hvad de har af handlemuligheder. Uanset køn, alder, uddannelsesniveau, indkomst, overskud, kontakter og lignende fortjener alle forældre og børn de samme muligheder for at sikre en god trivsel.
   
  Flere forskningsprojekter peger på, at samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for børns udvikling og trivsel. En stigning i forældre som ikke kender til de eksisterende muligheder for at hjælpe børn i mistrivsel er dermed en kærkommen hjælp. Forældre som er bekymrede for deres barns trivsel, er i forvejen i en udsat position, hvor de med stor sandsynlighed føler sig presset.
   
  Dorte Kousholt, psykolog, ph.d. og lektor på DPU, Aarhus Universitet, peger også på, at skole/hjem-samarbejdet har stor betydning:
  "Det har i flere forskningsprojekter været tydeligt, hvordan udfordringer i voksnes samarbejde om børns udvikling og trivsel handler om, at problemerne bliver forstået forskelligt, og at der er konflikter om placering af skyld og ansvar. Derfor har der været behov for at undersøge vanskeligheder og konflikter i skolen set fra alle de forskellige involverede parter."
   
  Denne trivselsfolder kan bidrage til et mere ligeværdigt samarbejde mellem skole og hjem, hvor alle kender til mulighederne for barnet. Børn- og Unge-Byrådet samt flere af de foreninger, organisationer og forældre som har vist opbakning til udarbejdelse af denne 2 trivselsfolder, peger ligeledes på, at en guide med et gennemsigtigt og klart overblik er en mangelvare. Folderen giver ligeledes oplysninger om, hvor man som forældre kan søge mere information end det overblik, som den præsenterer.
   
  Det foreslås derfor, at:
  1. Byrådet godkender, at trivselsfolderen bliver lagt på alle skolers hjemmesider og samtidig bliver udleveret til alle forældre, som henvender sig med bekymringer.
  2. Trivselsfolderen oversættes til de sprog som findes nødvendige, så alle forældre får mulighed for at gøre brug af folderen uden sproglige forhindringer (hvilket forventes at kunne gøres inden for budgettet, da det er en meget lille udgift). 
   

  Sagens forløb
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF og KF om hvilepladser til døende

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforslag fra DF og KF 
  De fleste ønsker at dø hjemme, men for nogle kan smerter og behov for pleje og sygepleje være så stort, at det ikke er muligt at blive hjemme. Der er ældre som kommer på plejehjem kort før de dør, og de skal derfor til at flytte ind i en ”ny” bolig kort før deres død. Det er meget ressourcekrævende for både den ældre og dennes pårørende. Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti ønsker i stedet, at det gøres muligt for ældre og deres pårørende, at de kan bruge tiden på at være sammen i ro og fred med den rette pleje i den sidste tid, hvor den palliative indsats vigtig for at få en god afslutning på livet.
   
  Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti foreslår derfor, at der oprettes særlige hvilepladser, som det er muligt at flytte ind i, i den terminale fase. Målet er, at de borgere der er i slutningen af livet, og som ikke bor på plejehjem, kan flytte ind i en særlig bolig på et plejehjem/lokalcenter. Her kan kommunen tilbyde ro til den ældre og familien mens der er  personale der har særlige kompetencer inden for den palliative pleje.
   
  Økonomi: Der afsættes 2 mio. kr. årligt til indsatsen.
   

  Sagens forløb
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om stop busordning

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforslag fra EL
   
  Enhedslisten foreslår at stoppe den bus ordning der har fungeret siden 2006.
   
  Vi forslår at pengene der anvendes til formålet, omprioriteres til indsats på de dagtilbud og skoler der er beliggende i børnenes nærområder. Indsatsen kan omfatte flere to lærere, pædagogisk indsats i dagtilbuddene og bedre overgange mellem daginst. og skoler. Vi ønsker flere  familie rettede indsatser til de børn der har særlige udfordringer på det sproglige område.
   
  Forskning viser at den ordning vi har haft siden 2006 ikke giver den effekt der var ønsket , derfor skal vi stoppe op og gå nye veje for de samme penge.
   
  Lone Norlander Smith  Enhedslisten -De rød Grønne
   
   

  Sagens forløb
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om styrk folkeskolens arbejde med mellemformer og børnefællesskaber

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforslag fra SF
   
  Antallet af børn og unge, der går i et specialpædagogisk undervisningstilbud, stiger fortsat i Aarhus kommune og er steget med 34 % siden 2014. I samme periode er elevgrundlaget kun stedet med 3,4 %.
   
  At flere børn henvises til specialpædagogiske tilbud, opleves ikke kun i Aarhus men også nationalt og landsgennemsnittet for børn i segregerede specialundervisning i skoleåret 2019/2020 er ifølge KL’s opgørelser 4,69 % af alle elever mens det i Aarhus er 4,23 % af eleverne.
   
  For skoleåret 2020/2021 forventes antallet af elever i specialundervisning af stige yderligere og dermed presses skolernes økonomi endnu mere.
   
  Fx forventes det i Aarhus kommune, at skolernes i skoleåret 2019/2020 skal finansiere specialpædagogiske undervisningstilbud for 50 mio. kr. mere end de får tildelt i deres budget. Hvis stigningen af elever i specialklasser fortsætter i 2020/2021 vil skolernes udgift tilsvarende stige endnu mere.
   
  Sidste års finansforhandlinger resulterede i, at Aarhus Kommune fik 30 mio. kr. til specialundervisningen. Men udviklingen i Aarhus har med alt tydelighed vist, at behovet er langt større og presser skolernes økonomi hårdt.
   
  De manglende ressourcer kan skolerne kun tage fra deres faste budget, hvilket reelt svarer til, at der på hver skole i kommunen yderligere skal effektiviseres næsten en lærerstilling væk, for alene at kunne opfylde behovet for specialpædagogiske undervisningstilbud og for at kunne finansiere disse.
   
  Derfor foreslår SF, at der afsættes 23 mio. kr. årligt i en tre-årig periode. Pengene skal bruges inden for tre områder:
   
  • Børne- og læringsfællesskaber på skolerne. Målet er, at skolerne gives mulighed for at arbejde med børne- og læringsfællesskabet for alle elever på den enkelte skole, og dermed give bedre mulighed for, at man på den lokale skole kan arbejde med mellemformer mellem special- og almenundervisning.
   
  • Mellemformer mellem specialundervisning og almene klasser i skolen. Målet er, at den lokale skole kan udvikle lokale løsninger for, hvordan der kan arbejdes med mellemformer mellem special- og almenundervisning. Mellemformerne skal tilgodese børn med specialpædagogiske behov men også det generelle børnefællesskab på skolen. Mellemformerne skal samtidig være med at reducere det økonomiske pres skolerne oplever til køb af specialklassepladser idet det med mellemformerne bliver muligt at lave lokale løsninger, der ikke nødvendigvis kræver køn af specialklasseplads.
   
  • Fortsat sikring af et højt fagligt niveau i specialklasserne. Med budgetforliget for 2017/2020 afsatte kommunen midler til, at Børn og Unge kunne arbejde for, at flere elever i specialklasser bestod folkeskolens afsluttende prøver og dermed blev givet bedre muligheder for senere at tage en ungdomsuddannelse. Tiltaget har været medvirkende til et forøget fagligt fokus i specialklasserne. For at sikre børn i specialklassers reelle mulighed for at indgå i mellemformer, og de børnefællesskaber der er i den lokale skole, ønskes tiltaget videreført med 0,5 mio. kr. i de tre kommende år.
   
  Med i tiltagene i budgetforslaget skal det desuden sikres, at elevernes trivsel og personlige udvikling er i fokus og at forældrene inddrages lokalt i forhold til udviklingen af mellemformer på den enkelte skole.
   
  For at tiltagene skal opnå den fulde effekt skal der med budgetforslaget ligeledes etableres et endnu tættere og praksisnært samarbejde mellem den lokale skole og PPR, hvor der gives sparring om de konkrete muligheder og udfordringer den enkelte skole måtte opleve i arbejdet med børne- og læringsfællesskaber og mellemformerne.
   
  Budgetforslaget er stillet af: Jan Ravn Christensen, Thomas Medom og Mette Bjerre, SF Aarhus

  Sagens forløb
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF og ALT om stress i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforslag fra SF og ALT
   
  Til kamp mod stress i Aarhus Kommune 
   
  Beslutningspunkter:  
  • Der afsættes midler til at Aarhus Kommune opretter to stressklinikker.
   
  • Aarhus Kommune intensiverer indsatsen for et godt arbejdsmiljø og for at reducere stress blandt egne medarbejdere og indgå samarbejde med private arbejdspladser om det samme.
   
  • Sundhed og Omsorg bedes beskrive yderligere initiativer mod stress
   
  Begrundelse:
  Stress er en af de helt store folkesygdomme i Danmark. Op mod 300.000 lider af alvorlige stresssymptomer, og stress anslås at koste samfundet 14 milliarder kroner om året, i form af tabte arbejdsdage, tidlige dødsfald og udgifter til sundhedsvæsenet. Også Aarhus Kommune er hårdt ramt af stress, og det har store menneskelige, sociale og økonomiske omkostninger.
   
  Det mener vi er et kæmpe problem. Der er behov for at borgerne i Aarhus Kommune skal have mulighed for at få mere ro på. For at gøre det kræver det en meget mere aktiv og forebyggende indsats mod stress. Stress er en sygdom, der skal tages meget alvorligt, og for at gøre det kræver det bedre mulighed for at borgerne kan blive behandlet og bedre forebyggelse.
   
  Derfor foreslår Alternativet og SF at der oprettes to stressklinikker. Københavns Kommune har haft gode erfaringer med at oprette stressklinikker, hvor borgerne i København har haft mulighed for at indgå i behandlingsforløb. Evalueringen af behandlingsforløbet i stressklinikkerne viser positive effekter på ikke bare stresssymptomer, men også søvnbesvær og depressionssymptomer.
   
  Derudover foreslår vi også at kommunen intensiverer indsatsen mod stress, blandt egne ansatte. Også her kan vi lade os inspirere af Københavns Kommune. Her har man haft gode erfaringer med at udbrede viden om stress, samt redskaber til at reducere stress på arbejdspladsen. Disse redskaber handler både om at spotte stresssymptomer blandt medarbejdere, men også hvordan man som arbejdsplads kan være med til at modvirke stress. Redskaberne skal både målrettes ledere, MED-repræsentanter og medarbejdere i kommunen. Ligeledes vil det være relevant at vidensdele, erfaringsudveksle og inspirere på tværs af de private og det offentlige arbejdsmarked, så der udvikles flere indsatser der forebygger stress og hjælper mennesker der er blevet ramt af stress.
   
  I SF og Alternativet er vi overbeviste om, at det både menneskeligt og økonomisk vil være en god prioritering at investere i at forebygge stress.
   
  Stillet af Liv Gro Jensen (Å), Mette Bjerre (SF), Jan Ravn Christensen (SF) og Thomas Medom (SF)

  Sagens forløb
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF og ALT om reduktion af luftforurening

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforsalg fra SF og ALT
  Det foreslås at:
  1. Der afsættes ressourcer til yderligere måling af luftforurening i det centrale Aarhus i form af en stationær måleenhed eller mere mobile måleredskaber.
  2. Gratis parkering for el-biler på kommunale parkeringspladser.
  3. Der afsættes midler til en analyse af luftforureningen i Aarhus med særligt fokus på initiativer Byrådet kan igangsætte for at mindske luftforureningen og gerne med fokus på hvordan vi særligt kan skåne børn for luftforurening. Herudover bør positive effekter på andre mål og indsatser inddrages.
   
  Begrundelse
  Alt for mange får luftvejssygdomme og andre sygdomme på baggrund af luftforurening. Samtidigt fører luftforurening årligt til over 3.000 for tidlige dødsfald på landsplan. Meget luftforurening stammer fra udlandet, men vi mulighed for selv at påvirke en væsentlig del lokalt i Aarhus. Det kan være gennem kraftigere regulering eller tilskyndelse til at bruge mindre forurenende transportformer, opvarmningsformer mm.
   
  For det første ønsker vi at målingen af luftforureningen i Aarhus styrkes. I dag er der ikke målestationer, der hvor der formentligt er kraftigst luftforurening. Derfor har vi et ønske om yderligere en målestation, der placeres, hvor det vurderes at luftforureningen er kraftigst.
   
  En af vejene til at reducere luftforurening og CO2-udledning er at væsentlige flere anvender elbiler i det centrale Aarhus. For at øge tilskyndelsen til at skifte til elbil foreslås det at elbiler fritages for parkeringsafgifter. Uanset om de parkerer ved almindelige parkeringspladser, eller ved parkeringspladser, der er reserveret til elbiler.
   
  Endeligt ønsker vi at byrådets handlemuligheder bliver tydeligere, så vi kan være mere ambitiøse i kommunens indsats for at reducere luftforurening. Fokus skal særligt være på, hvordan vi kan skåne børn for luftforurening. Københavns Kommune har for nyligt taget skridt til en lignende analyse, og man kan evt. kigge i den retning for inspiration.
   
  Stillet af Alternativet og SF
  Liv Gro Jensen (ordfører for Å), Thomas Medom, Mette Bjerre og Jan Ravn Christensen (ordfører for SF)

  Sagens forløb
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om henvisningsordningen som løftestang

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforslag fra RV
  I forbindelse med aftalen om skoletilbuddet i de udsatte boligområder skulle rapporten om henvisningsordningen have ligget klar. Det gjorde den ikke, men blev derimod betydeligt forsinket. Bl.a. derfor indgår henvisningsordningen som et vigtigt element i aftalen, der skal være med til at sikre en god fordeling af børn på skolerne. Underskriverne af aftalen er således bundet af aftalen og dermed til henvisningspolitikken indtil denne med fordel kan udfases eller ikke længere er nødvendig. Imidlertid viser rapporten nu, at ordningen ikke har haft den ønskede virkning for de børn rapporten har undersøgt og ud fra de data der har været anvendt.
   
  Derfor ønskes det belyst i forbindelse med budgetforhandlingerne, hvad der skal til for, at henvisningsordningen bliver den løftestang den var tiltænkt at være og hvilken ressourcetilførsel og/eller opfølgning dette kræver. Dette gælder også i forhold til evt behov for kompetenceløft vedrørende dansk som andetsprog på de berørte skoler.
   
  Herunder ønskes belyst hvordan følgende elementer kan indarbejdes i henvisningspolitikken og med hvilke økonomiske konsekvenser.
  1. Børn må som udgangspunkt kun henvises til en anden skole end deres lokale skoledistrikt inden de starter i skole, da skoleskift helt bør undgås. Skoleskift er i sig selv stærkt belastende for et barn og dets familie. Er dette ikke muligt, må et skoleskift senest finde sted i 4. klasse.
  2. Hele familien skal med. Et barn er dybt afhængig af, at forældrene støtter op om skoletilbuddet. Derfor skal det sikres, at forældrene er med i ordningen som en aktiv medspiller og som en afgørende vigtig part i et godt, stærkt og helt nødvendigt forældresamarbejde.
  3. Modtagerskolerne skal arbejde aktivt for at sikre, at børnene mødes positivt og fordomsfrit, så de skolehenviste kammerater hverken stigmatiseres af elever, forældre, lærere eller pædagoger, men i stedet modtager den støtte og håndsrækning de har brug for. Her bør kommunikation om ordningen og børnene i særdeleshed indgå, da mærkater som “busbørn” har negative konsekvenser for børnene og deres familier.
  4. Valgfrihed indarbejdes i ordningen. Oplevelsen af tvang eller ufrihed fører sjældent noget godt med sig. Derfor skal et element af valgfrihed tydeligt indarbejdes i ordningen fx som et valg mellem flere mulige modtagerskoler. På denne måde muliggøres det også, hvis en familie har overvejelser om at flytte nærmere deres barns skoletilbud. Samtidig skal det være tydeligt, at man ikke henvises, hvis man af egen drift har valgt en anden skole, hvor der er plads.
  5. Formidling. Det er afgørende, at man ærligt kan formidle, at henvisningsordningen er god og vil have en god virkning og betydning for barnet - både fagligt, men i særdeleshed også socialt og i forhold til barnets trivsel og netværk. Derfor skal der arbejdet med formidling af ordningen og de forandringer ordningen gennemgår, sådan at forældre trygt kan sende deres børn afsted velvidende, at henvisningsordningen er en løftestang - både fagligt og socialt.
  6. Leg på tværs. Rapporten om henvisningsordningen pegede på, at børn på kommunens skoler i det hele taget ofte leger opdelt efter etniske skel. Det er normalt, at børn ofte vil finde sammen med andre børn der ligner dem selv og som de evt allerede har fælles oplevelser med og dermed forståelse for. Det gør transaktionsomkostningerne i relationerne mindre. Ofte er det dog hensigtsmæssigt, at børn har adgang til et langt større børnefællesskab og får reel mulighed for at skabe nye relationer på tværs. Derfor skal der i lighed med det arbejdet der gøres i dagtilbud, arbejdes med positive børnefællesskaber på tværs af økonomiske, sociale og etniske skel. Det vil kræve metode, faglighed og ressourcer på de fleste skoler i kommunen. Opgaven kan evt løftes via efteruddannelse og/eller vejlederroller eller ressourcepersoner med stor viden og praksis erfaring.
  7. Kvalitet i test. Det er selvsagt afgørende, at vi tester de rigtige og på en god og hensigtsmæssig måde, hvis resultatet af en test kan betyde, at et barn skal henvises til en anden skole. Den test der ligger til grund skal derfor undersøges og om nødvendigt udvikles og tilpasses både i indhold og målgruppe, hvis der er behov for det.
  8. Evaluering. Et vigtigt element i læringsarbejde er den løbende evaluering. Evaluering i relation til henvisningsordningen og de berørte børn, familier, pædagoger, lærere og ledelse skal derfor gennemtænkes, så den løbende evaluering tjener til at udvikle en ordning, der opleves af alle som et aktiv.
   
  Eva Borchorst Mejnertz
  Byrådsmedlem og politisk ordfører
  Radikale Venstre

  Sagens forløb
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF og ALT om skatterabat til byggerier til fremtiden i Aarhus

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Budgetforslag fra SF og ALT
  Der hersker ingen tvivl om, at byggeri i Aarhus i langt højere grad, end det er tilfældet nu, skal bygges til en fremtid, hvor bygningerne efter opførsel både producerer og kan lagre energi til eget behov -men også gerne derudover. Indtil videre har vi som byråd ikke gode muligheder for at kræve vedvarende energiløsninger i denne størrelsesorden i lokalplaner i henhold til planloven. Indtil det ændrer sig, foreslår vi, at vi som byråd etablerer et økonomisk incitament for at bygherrer udvikler fremadsynede byggerier i forhold til vedvarende energi.
   
  Vi foreslår:
  • at et antal byggeprojekter, der efterlever yderst ambitiøse kriterier udviklet af Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling omkring selvforsyning af vedvarende energi og lagringsmuligheder, fritages for betaling af dækningsafgift og/eller grundskyld i 10 år. Antallet af byggeprojekter begrænses, så det maksimalt koster kommunen 5 mio. kr. årligt. Borgmesterens Afdeling bedes også pege på eventuelle alternative økonomiske incitamentsstrukturer, vi som kommune kan udvikle.
  • at forslaget fungerer som en forsøgsordning, indtil planloven ændres på dette område og giver flere muligheder for at stille ambitiøse klimakrav i lokalplaner. Varigheden for nye projekter, der kan få skatterabat, er dog maksimalt fem år.
   
  Forslaget stilles af:
  Mette Bjerre, SF
  Liv Gro Jensen, Alternativet

  Sagens forløb
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 24. juni 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag