Vælg

Referat Aarhus Byråd 12-08-2020

  Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 2 og 3.
  Beslutningsforslag fra ALT
   Byggematerialerne i nye bygninger vejer miljømæssigt langt tungere, end det samlede driftsforbrug i bygningernes levetid. På verdensplan udgør produktion af byggematerialer 10-15% af den samlede udledning af drivhusgasser. Selvom vi i Danmark er langt mere udviklede end mange andre lande, og er blevet dygtige til at bygge energieffektive bygninger, så kan vi gøre det langt bedre. Vi stiller mange krav til energiforbruget, men ingen til de tonsvis beton, stål, isolering og glas, vi bruger til at opføre en bygning. Eksempelvis er betonproduktion ansvarlig for 4-8% af verdens CO2-udledning.  
   
  Vi bliver flere og flere mennesker på planeten, og bygger nye boliger hele tiden. Det er nødvendigt at omstille sig til klimavenlige løsninger, så vi kan opfylde Parisaftalens mål om en global opvarmning på maksimum 1,5 grader. Vi skal sætte en retning og hjælpe byggebranchen med at løse klimaudfordringen og sætte konkrete grænser for, hvor meget CO2 et byggeri må udlede.
   
  Alternativet ønsker desuden at fremme brugen af mere bæredygtige materialer. Træ er et materiale, som har flest fordele, modsat fossile byggematerialer. I træbyggerier binder træet det kulstof, der oprindeligt var bundet i træerne. Derfor holder man kulstoffet fra atmosfæren al den tid, at træhuset er i brug, og endnu længere, hvis materialerne genanvendes. Produktionen kræver relativt lidt energi, er hurtigere at opføre, lettere, og kræver færre kraner. Træet kan altid genanvendes til mange forskellige formål. På sigt kan det blive billigere at bygge.
   
  Bruges der beton, bør det sammensættes på en måde, så det kan genanvendes. Vi kan minimere materialernes miljøbelastning ved at fokusere på lang levetid, og sørge for at konstruktionen kan adskilles helt, uden at skade materialet, så det kan genbruges nemt.
   
  Der indstilles:
  1. Al offentligt byggeri i Aarhus Kommune skal bestå af klimavenlige og genanvendelige byggematerialer, og fremme mere brug af træ i byggerier.
  2. Aarhus Kommune skal stille krav til hvor store emissioner af drivhusgasser, der må være i byggeriet, og lave en miljøcertificering af alt offentligt byggeri.
  3. Aarhus Kommune skal stille krav om, at privat og alment boligbyggeri følger samme principper som 1) og 2).
  4. Aarhus Kommune skal inden 2020 formulere en konkret strategi for at indføre CO2-venlige byggematerialer i fremtidens byggeri. I tæt samarbejde med aktørerne på området.
   
  Forslaget stillet af Alternativet i Aarhus byråd, byrådsmedlem Sander Jensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri
  Indstillingen er svar på tre beslutningsforslag vedr. klimavenligt og bæredygtigt byggeri fra SF, ALT, EL og RV.

  Resumé
  På byrådsmøder 24. april 2019 og 11. marts 2020 blev det besluttet, at Teknik og Miljø skulle udarbejde byrådsindstilling på baggrund af forslag fra ALT om klimakrav til byggematerialer, fra SF om bæredygtigt byggeri og fra SF, RV, EL og ALT om bæredygtigt byggeri, anlæg og bedre kapacitetsudnyttelse.
   
  Denne indstilling adresserer alle ovennævnte forslag. De tre beslutningsforslag er alle relevante input til arbejdet med klimavenligt byggeri. Mange af elementerne i forslagene indgår dog allerede i forskellige sammenhænge, herunder i arbejdet med Klimaplanen for 2021-2024 og den 10-årige anlægsinvesteringsplan 2024-2033. Derudover er bæredygtigt og klimavenligt byggeri en dagsorden, som realiseres og udvikles løbende i det tværmagistratslige arbejde på bygningsområdet.
   
  En hovedmålsætning i klimaplanen er at nedbringe CO2- udledningen på bygningsområdet med 70% i 2030 i forhold til 1990.
   
  Målopfyldelsen er afhængig af national byggelovgivning, den markedsmæssige og teknologiske udvikling og kommunens egne krav. Således søger Aarhus Kommune at påvirke både marked, lovgivning og teknologi gennem kommunens adfærd på området.
   
  Nærværende byrådsindstilling giver et overblik over det igangværende arbejde samt ambitionerne for klimavenligtog bæredygtigt byggeri i Aarhus Kommune. Det omfatter bl.a. fokus på energirenovering, implementering af frivillig bæredygtighedsklasse for byggerier samt at medvirke til at skabe fælles nationale modeller, værktøjer og sikre ambitiøse målsætninger for bæredygtigt og klimavenligt byggeri og byudvikling.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø i samarbejde med øvrige magistratsafdelinger i forbindelse med Klimaplan 2021-24 formulerer ambitiøse initiativer, der sikrer, at Aarhus Kommune på bygningsområdet realiserer 70% reduktion af CO2- udledningen i 2030 (i forhold til 1990).
   
  At 2) Teknik og Miljø i samarbejde med øvrige magistratsafdelinger og centrale aktører i byggeriet i Aarhus fortsætter revision af publikationen ’Miljø og energirigtigt byggeri’ og udformer vejledninger og værktøjer til at sikre brugen af bæredygtige og klimavenlige byggematerialer og - metoder.
   
  At 3) Teknik og Miljø i samarbejde med øvrige magistratsafdelinger fastholder dialog og samarbejde med andre kommuner og offentlige organisationer samt øvrige interessenter, i relevante fora, for at medvirke til at skabe fælles nationale modeller, værktøjer og sikre ambitiøse målsætninger for bæredygtigt og klimavenligt byggeri og byudvikling.
  Sagens forløb
  03-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den  om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 2 og 3.

  Bilag

  Svar på forslag om bæredygtigt byggeri

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1 og 3.
  Beslutningsforslag fra SF
  Det foreslås at vi i Aarhus byråd beslutter
  • At Aarhus kommune skal have som målsætning at i 2025 skal CO2 udledningen fra byggeri udført eller bestilt af Aarhus kommune være sænket med 30% og 60% i 2030.
  • At Aarhus kommune indbyder de øvrige seks-byer til et samarbejde om mere bæredygtigt byggeri, og opfordrer de øvrige kommuner til også at fastsætte en målsætning for CO2 udledning ved byggeri.
  • At Borgmesterens Afdeling udarbejder et forslag til hvordan et krav om mindre CO2 udledning ved byggeri kan indarbejdes i kommunens udbud.
  • At der fremover i bygningsreglementet fastsættes en grænseværdi for hvor meget CO2 pr kvadratmeter der må udledes ved opførelsen af bygningen. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bedes komme med et bud på hvad denne grænseværdi kunne være.
   
  Bagrund
  Verden står midt i en klimakrise, og det er alvorligt. For at komme ud af krisen skal alle hjælpe til, der bliver lavet store internationale aftaler, men også helt ned på kommuneniveau kan og skal vi gøre noget. Vi har i Aarhus kommune vedtaget et ambitiøst mål om at være CO2 neutral i 2030. For at nå dette, skal vi grundlæggende lave om på store dele af hvordan vi driver kommune, og vi skal hjælpe virksomhederne med at gøre det samme. Vi har to opgaver - selv at blive CO2 neutrale, og at være med til at drive udviklingen af CO2-neutrale alternativer, så vi kan inspirere andre til også at blive mere klimavenlige.
   
  En af de helt store CO2-udledere i verden er produktionen af cement. Vi må og skal bygge mere bæredygtigt, hvis vi skal vende udviklingen på CO2 udledning. Den danske beton- og byggebranche er gået sammen om at ville mindske udledningen af CO2 i initiativet Bæredygtig Beton. Der findes allerede flere bæredygtige former for cement, og danske virksomheder er med til at udvikle disse.
   
  Vi tror på at Danmark kan blive førende på dette område og være med til at inspirere andre lande til også at bygge bæredygtigt. For at understøtte denne udvikling, mener vi, at Aarhus kommune bør stille krav om at bygge bæredygtigt og dermed støtte virksomhedernes udvikling af nye og bedre former for byggeri og særligt for cement, og selvfølgelig også sænke Aarhus kommunes egen udledning af CO2.
   
  Stillet af Jan Ravn Christensen, Thomas Medom og Mette Bjerre
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om bæredygtigt byggeri
  Der henvises til sagen "Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri".

  Sagens forløb
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagerne 16 og 29 blev behandlet sammen.
   

  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1 og 3.

  Bilag

  Svar på forslag om klimavenligt byggeri

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1 og 2.
  Beslutningsforslag fra SF, RV, EL og ALT
  Tid til klimahandling
  De handlinger og initiativer, der indtil videre er igangsat for at reducere Aarhus Kommunes klimaaftryk, ikke er tilstrækkelige til at indfri vores ambitiøse klimamålsætning. Det er nu, der er forståelse i befolkningen for krisens alvorlighed og derfor også momentum for handling. Akut handling er nødvendig for at reducere og forsinke klimaforandringerne, og det forpligter vi os derfor som byråd til at igangsætte samtidig med, at vi vil skrue gevaldigt op for intensiteten, så borgerne også mærker, at vi griber dette momentum.
   
  Over 900 byer rundt omkring i verden - bl.a. byer i USA, Australien og Europa har erklæret klima nødsituation. Det samme har det britiske parlament og EU parlament. Vi foreslår, at Aarhus også skruer op for handlekraften og følger op med helt konkret klimahandling.
   
  Aarhus byråd har taget en lang række beslutninger på vejen mod det ambitiøse mål at blive CO2 neutrale i 2030. Men seneste beregninger viser, at vi som kommune er udfordret på at nå målet med en manko på ca. 600.000 tons CO2 på trods af kendte ambitiøse planer for reduktion. Og dette forholder sig til vores egen direkte udledning som virksomhed og som samfund (Scope 1 og 2). Vi er også som byråd nødt til at forholde os til forbrugsbaseret udledning som virksomhed og samfund (Scope 3).
   
  Det kalder på, at vi viser politisk ansvar og stiller endnu højere krav til vores egen organisation, virksomhederne og organisationerne i vores kommune og ikke mindst borgerne. Vi skal overholde Parisaftalen, og det kræver akut klimahandling.
   
  Aarhus byråd forpligter sig derfor på konkret og intensiv handling på baggrund af denne erkendelse af, at vi som verdenssamfund står i en klima nødsituation.
   
  Den store udfordring
  Realdania har for byrådet fremlagt en række risici og effekter ved gennemsnitlige globale temperaturstigninger på henholdsvis 1,5 og 2 grader. Ved en 2 graders stigning kan sundhedskonsekvenserne ikke beregnes. Globalt anslås det, at over 350 millioner mennesker vil være eksponerede for dødelige hedebølger i megabyerne som følge af en 1,5 graders temperaturstigning.
   
  Samtidig vil vi risikere at tabe 70-90% af vores økosystemer, herunder koralrev. Stiger den gennemsnitlige temperatur til 2 grader vil tabsrisikoen øges til 99%.
   
  Ved en temperaturstigning på 1,5 grader vil 496 millioner mennesker være under livstruende pres, når det gælder vand. 32-36 millioner vil være berørt af forringet udbytte fra landbrugssektoren. Stiger den globale temperatur med 2 gradervil dette tal stige til 330-396 millioner mennesker.
   
  Disse tal sætter flygtningekrisen i perspektiv. Der bliver tale om uhyggelige masser af klimaflygtninge og en migrantkrise af proportioner som vi hverken kan eller vil forestille os.
   
  Der står udenfor diskussion, at vi også i Aarhus skal løfte vores indsats for at reducere CO2 yderligere. Vi er nødt til at gå målrettet efter de største potentialer for at reducere klimaaftrykket og ressourceforbruget.
   
  Aarhus kommune er godt i gang med at igangsætte meningsfulde tiltag for at opnå 70% reduktion af CO2. Flere forslag om energirigtigt byggeri er fx allerede fremsendt og under behandling.
   
  Klimakrisen kalder på en anderledes tænkning i alle beslutninger og beslutningsgange fremover. Her peger vi på første store skridt. De næste store skridt vil dreje sig om mobilitet og vedvarende energi.
   
  Første store skridt: Bæredygtigt byggeri, anlæg og bedre kapacitetsudnyttelse
  En rapport fra FN´s Miljøorganisation viser, at 39 procent af al energirelateret CO2-udledning på verdensplan kommer direkte eller indirekte fra byggeindustrien.
   
  I Aarhus kommune benytter vi publikationen “Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus kommune”, når kommunale bygninger renoveres og vedligeholdes. Her er krav til fx el, vand, materialer og affalds klima- og miljøpåvirkning.
   
  Publikationen har rigtig mange fornuftige krav til bæredygtigt byggeri. Partierne ønsker derfor at udbrede publikationens krav til også at omfatte områder, hvor kommunen sælger byggeretter til private developere, så byens udvikling, både på kommunal og privat foranledning, bliver i overensstemmelse med vores klimamål.
   
  Derudover ønsker vi, at der ved hvert bygge- og anlægsprojekt fremlægges CO2 regnskab, der opgør hvad projektets CO2 belastning er, så der er klarhed om, hvor langt vi er fra målet om CO2-neutralitet i 2030, samt om hvordan projektet bidrager til at opfylde vores målsætninger om reduktion af CO2. Opgørelser over fodaftryk er allerede et krav flere steder, og CO2 aftrykket kan bl.a. opgøres ved at benytte Environmental Product Declaration.
   
  Både det offentlige og private energiforbrug er trods energibesparende tiltag for højt og kalder på et markant lavere energiforbrug i både privat og offentlig drift. Vi ved, at godt 40% af al energi forbruges i bygninger og at ca. 20% af CO2-udslippet stammer fra drift af bygninger. Derfor er et af de vigtige tiltag vi som kommune anbefales en bedre kapacitetsudnyttelse af vores bygninger. Vi vil derfor stille større krav til udnyttelsen af vores bygninger. Det betyder, at driftsansvaret også skal omfatte overblik over hvor og hvornår der er ledig kapacitet samt indgåelse af partnerskaber, der kan sikre en bedre kapacitetsudnyttelse. Samtidig med, at vi udnytter vores bygningsmasse bedre skal der i driften arbejdes med energisparetiltag helt ude på gulvet i plejehjem og daginstitutioner. Effekten skal være væsentlig reduktion i energiforbruget samt større viden om hvordan den enkelte kan og skal være med til at spare energi.
   
  Med tanke på den ufravigelige forskning og dertil hørende beslutninger vedrørende den klimakrise vi står overfor, beslutter Aarhus byråd herved:
  1. Ved salg af byggeretter indføres en klausul, der stiller krav til private developere om at efterleve de samme krav som kommunens eget byggeri skal efterleve.
  2. I forbindelse med bygge og anlægsprojekter skal der fremlægges CO2 regnskab for produktion, anlæg og proces som klarlægger hvordan projektet i sin helhed bidrager til at opfylde vores målsætninger om CO2 reduktion.
  3. Der udarbejdes en kommunal energisparepolitik og strategi med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen, andelen af partnerskaber og viden om energibesparende handlemuligheder.
   
  Forslagsstillere:
  Eva Borchorst Mejnertz (Radikale)
  Liv Gro Jensen (Alternativet)
  Mette Bjerre (Socialistisk Folkeparti)
  Keld Hvalsø (Enhedslisten)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om klimavenligt byggeri
  Der henvises til sagen "Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri".

  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagerne 16 og 29 blev behandlet sammen.
   

  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1 og 2.

  Bilag

  Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til Klimaplan 2021-2024

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. august 2020.
  Resumé
  Den nuværende klimaplan for Aarhus Kommune udløber med udgangen af 2020 og skal erstattes med en ny klimaplan for 2021-2024.
   
  Bæredygtighedsudvalget har i den sammenhæng udarbejdet anbefalinger (bilag 1) til det spor i den kommende klimaplan, der omhandler borgernes, civilsamfundets og erhvervslivets rolle i omstillingen til et CO2-neutralt samfund. Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger bygger videre på de gode eksisterende indsatser i Klimaplan 2016-2020 inden for det tværgående spor Lokalt Engagement og Vækst, og tilføjer forslag til en række nye indsatser. Anbefalingerne har til formål at understøtte de øvrige mål og indsatser i den samlede klimaplan for 2021-2024.
   
  Bæredygtighedsudvalget anbefaler, at det tværgående spor i den kommende klimaplan kommer til at hedde ’Aarhus omstiller’, da udvalget vurderer, at det bedre dækker indholdet og sender et tydeligere signal til borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.
   
  Anbefalingerne fra Bæredygtighedsudvalget skal bidrage til Aarhus Kommunes arbejde med den grønne og klimavenlige omstilling.
   
  Bæredygtighedsudvalgets kommissorium (bilag 2) fastslår, at det er rådmanden for Teknik og Miljø, der fremsender udvalgets anbefalinger til byrådet. Da arbejdet med Lokalt Engagement og Vækst er forankret i Kultur og Borgerservice, sendes anbefalingerne frem sammen med rådmanden for Kultur og Borgerservice.
   
  Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice er grundlæggende positive over for Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger, men det er vurderingen, at flere af anbefalinger bør ses i sammenhæng med andre aktiviteter, herunder også i den kommende klimahandlingsplan, og at der kan være brug for at foretage nærmere politiske drøftelser og prioriteringer i forbindelse med visse af anbefalingerne.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til det tværgående spor ”Aarhus Omstiller” i Klimaplanen til orientering.
   
  At 2) Anbefalingerne fra Bæredygtighedsudvalget indgår i det videre politiske arbejde med Klimaplan 2021-2024 med de opmærksomhedspunkter, som Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice har.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold. Rådmand Thomas Medom finder, at de overordnede målsætninger bør være mere konkrete og ambitiøse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme. Det blev drøftet at måling på den ene side er vigtigt, men at man også skal have fokus på at begrænse byrden herved.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. august 2020.

  Bilag

  Forslag fra SF, RV, EL og Dorthe Borgkvist om uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dorthe Borgkvists byrådsgruppers forslag blev støttet af et mindretal bestående af forslagsstillerne.
  Beslutningsforslag fra SF, RV, EL og Dorthe Borgkvist
  Byrådsforslag om at Aarhus kommune skal tage imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland.
   
  Det foreslås besluttet:
  At Byrådet beder Borgmester Jacob Bundsgaard at rette henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren med henblik på at gøre det muligt for Aarhus at tilslutte sig initativet fra foreløbig 10 Europæiske storbyer om at tage imod uledsagede flygtningebørn fra flygtningelejre i Grækenland i regi af ”Eurocities Solidarity Cities Initative”.
   
  Motivation:
  Selvom mediedækningen ikke er den samme som tidligere, udspiller der sig stadigvæk en humanitær katastrofe i de overfyldte flygtningelejre i Grækenland og ved den græsk/ tyrkiske grænse.
   
  Her lever flygtninge under uværdige og forfærdelige forhold, og blandt flygtningene er der en stor gruppe uledsagede børn. De uledsagede flygtningebørn udgør en særlig sårbar gruppe, og de har brug for vores hjælp.
   
  Det er indtil nu desværre ikke lykkedes at løse denne krise på regeringsniveau, og bystyrerne i Europæiske storbyer, deriblandt Barcelona og Amsterdam, har derfor tilbudt deres hjælp til EU.
   
  Byerne har i regi af ”Eurocities Solidarity Cities” henvendt sig til EU den 22/4- 2020med et ønske om at samarbejde med nationale og europæiske myndigheder for at tilbyde uledsagede flygtningebørn et hjem og en tilværelse. Som medlem af Eurocities vil det være oplagt at Aarhus kommune også bidrager til at løfte denne opgave og dermed hjælper med at bringe en meget sårbar og udsat gruppe børn og unge i sikkerhed.
   
  Forslagsstillerne ønsker, at Borgmesteren retter henvendelse til udlændinge- og integrationsministeren med henblik på at gøre det muligt for Aarhus kommune at tilslutte sig initiativet.
   
  Lone Norlander Smith, Enhedslisten de rød-grønne
  Eva Borchorst Mejnertz, Radikale Venstre
  Mette Bjerre, Socialistisk Folkeparti
  Dorthe Borgkvist, ufp

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dorthe Borgkvists byrådsgruppers forslag blev støttet af et mindretal bestående af forslagsstillerne.

  Bilag

  Forslag fra SF om hjemløse

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra SF
  Alle aarhusianere skal have tag over hovedet. Det er en falliterklæring for Aarhus, at alt for mange er hjemløse, og for unge er det den værst tænkelige start på voksenlivet at leve uden en fast base i form af et hjem. Byrådet har et særligt ansvar overfor denne befolkningsgruppe og Byrådet vedtog da også sidste år Masterplanen på hjemløseområdet der bygger på stærke ambitioner og nyder bred opbakning i Byrådet. Men det er SF’s opfattelse at der er brug for flere initiativer og yderligere finansiering før vi for alvor kan reducere hjemløshed i Aarhus. Vi har været i dialog med en række brugere, medarbejdere og frivillige på hjemløseområdet og foreslår på den baggrund en række konkrete tiltag der kan forbedre og støtte flere hjemløse i Aarhus. Vi foreslår derfor følgende
   
  1. Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
  2. MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
  3. Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
  4. Det foreslås, at bostøtteordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning
   
  Begrundelse
  Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
   
  Når vi taler om Housing First, så er herberget Skrænten, der er etableret ud fra en kollektiv, samskabende og brugerstyret tankegang, et rigtig godt eksempel på en boform, der kan fungere når det drejer sig om hjemløse, der har levet på gaden længe. Dog begynder der at være pladsmangel på Skrænten, idet flere hjemløse ønsker mulighed for at bo i den form for bofællesskab, der findes på stedet.
  Derfor ønsker vi at styrke herberget Skrænten, samt skabe mulighed for at etablere yderligere lignende bofællesskaber for ældre hjemløse. Dette kunne evt. gøres med en mulighed for, at herberget i sommerperioden, hvor der er færre hjemløse der føler behov for bolig, i stedet kan drives som et hostel, hvor det er beboerne selv, der står for driften, med mulighed for at gøre brug af deres sociale frikort.
   
  MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
   
  Beliggenheden på Sydhavnen, tæt på nåleparken og det hårde misbrugsmiljø gør det svært at holde de unge væk fra de hårde stoffer. Det er derfor nødvendigt at overveje, hvordan der kan sættes ind, for at mindske tilgangen af unge til misbrugsmiljøet.
   
  Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
   
  Foreningen for Midtbyens Subkulturer (FMS) yder en stor indsats i arbejdet med de udsatte unge, der har tilholdssted på Sidesporet. Netværket på Sidesporet er med til at sørge for, at de unge holdes væk fra det hårde misbrugsmiljø, samt at de har et tilholdssted, hvor der bliver taget hånd om de problematikker, den enkelte slås med.
  Ledelsen fra FMS har bekræftet, at grunden til, at Housing First ideen ikke har fungeret efter hensigten for de unge, og mange vender tilbage til forsorgshjemmene eller ender på gaden igen, efter at være blevet henvist en bolig, skyldes at de pga. PTSD, angst og andre problemer, har svært ved at rumme ensomheden i en lejlighed. Det er ikke nok, at der blot kommer en bostøtte hos den unge en gang imellem.
   
  Derfor er en gentænkning af boformen i forbindelse med Housing First nødvendig. Der er behov for en boform, der er etableres ud fra en kollektiv og samskabende tankegang, hvor der dels er et netværk der kan tage hånd om de unge, samt en mulighed for, at de unge selv kan være med til at skabe rammerne, de skal bo under. Herudover er det vigtig, at boformen har en hvis grad af selvstyring, idet det er med til at fremme ansvarsfølelsen og selvstændigheden hos de unge. Housing First bør først og fremmest have fokus på det netværk, der er nødvendigt for at støtte og løfte den enkelte. Derfor bør der være et bredere samarbejde mellem det kommunale, og de etablerede organisationer på området, samt græsrodsorganisationer som f.eks. FMS.
   
  Konkret foreslås det at Sidesporet får en permanent placering, hvor det ligger i dag, og at der i tilknytning til Sidesporet etableres skæve ungeboliger. På Godsbanearealet er der på nuværende tidspunkt et antal kontorpavilloner, der bruges til midlertidig genhusning af en børnehave. Når pavillonerne ikke længere anvendes som børnehave, kunne en mulig løsning være, at flytte dem ud på det yderste godsbaneareal, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt byggeri. På den måde kan de unge selv være med til at skabe deres ønskede boform, og de kan tage ejerskab for deres egen bolig ud fra den samme tankegang, der ligger til grund for herberget Skrænten. Dette vil samtidig også få dem i gang med at gøre noget aktivt sammen.
  Som udgangspunkt skal boformen være for unge hjemløse. Dog bør man ikke kun se på alderen, når beboerne udvælges, men også på deres evne til at kunne støtte og løfte de øvrige beboere.
   
  Projekt Udenfors huse ved det gamle amtssygehus kan evt. også tænkes ind i projektet, idet lejeaftalen for arealet hvor disse står udløber, og da der ikke er planer om at forlænge aftalen, hvilket vil gøre beboerne i husene hjemløse igen.
   
  Det foreslås, at bostøtte ordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning.
   
  Mange unge udsatte har behov for en mentor, der er i stand til at sætte sig i deres sted og kender den situation som de står i. Der er derfor behov for at supplere det arbejde, som de kommunale medarbejdere kan tilbyde.
  Dette vil man kunne løse ved, i samarbejde med byens hjemløse organisationer, at etablere en mentor ordning, hvor tidligere alkoholikere og tidligere misbrugere kan fungere som mentorer og vejledere for de udsatte unge, der er på vej ud i misbrug, og støtte dem i at få vendt deres situation. Samtidig vil det give mulighed for anvendelse af det sociale frikort i forbindelse med arbejdet som mentorer for de udsatte unge.
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom (ordfører på sagen)

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om trivselsfolder, lige muligheder for trivsel og læring til alle børn

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  i samarbejde med organisationer, forældre samt Børn- og Unge-Byrådet.
   
  Trivselsfolderens hovedformål er at styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmet, og den skal ses som et forsøg på at styrke elevernes trivsel, motivation og læring. Den er dermed ikke en løftet pegefinger men i stedet tiltænkt som en guide.
   
  I Aarhus har vi en børn- og unge-politik som siger, at "Alle forældre skal følge sig mødt, set, hørt og respekteret, og alle har noget at bidrage med i samarbejdet". Trivselsfolderen som denne indstilling vil vedtage, er netop endnu et skridt i denne retning. Det vil være en styrkelse af forældresamarbejdet i hele kommunen, hvilket vil udmønte sig på skolerne, hvor børn vil opleve bedre trivsel. Der er således ikke tale om nogen ændringer på folkeskoleområdet. Men i stedet en pixiudgave af lovgivningen med henblik på bedre vilkår for kommunens børn.
   
  På nuværende tidspunkt skal man som forældre selv søge hjælp i Folkeskoleloven for at finde svar på, hvilke muligheder og rettigheder man som forældre, har til at kunne hjælpe sit barn. Det er det, som Trivselsfolderen ønsker et ændre på. Trivselsfolderen skal ses som en håndsrækning til pressede og bekymrede forældre. En folder hvor de, letlæseligt og forståeligt, kan se, hvad de har af handlemuligheder. Uanset køn, alder, uddannelsesniveau, indkomst, overskud, kontakter og lignende fortjener alle forældre og børn de samme muligheder for at sikre en god trivsel.
   
  Flere forskningsprojekter peger på, at samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for børns udvikling og trivsel. En stigning i forældre som ikke kender til de eksisterende muligheder for at hjælpe børn i mistrivsel er dermed en kærkommen hjælp. Forældre som er bekymrede for deres barns trivsel, er i forvejen i en udsat position, hvor de med stor sandsynlighed føler sig presset.
   
  Dorte Kousholt, psykolog, ph.d. og lektor på DPU, Aarhus Universitet, peger også på, at skole/hjem-samarbejdet har stor betydning:
  "Det har i flere forskningsprojekter været tydeligt, hvordan udfordringer i voksnes samarbejde om børns udvikling og trivsel handler om, at problemerne bliver forstået forskelligt, og at der er konflikter om placering af skyld og ansvar. Derfor har der været behov for at undersøge vanskeligheder og konflikter i skolen set fra alle de forskellige involverede parter."
   
  Denne trivselsfolder kan bidrage til et mere ligeværdigt samarbejde mellem skole og hjem, hvor alle kender til mulighederne for barnet. Børn- og Unge-Byrådet samt flere af de foreninger, organisationer og forældre som har vist opbakning til udarbejdelse af denne 2 trivselsfolder, peger ligeledes på, at en guide med et gennemsigtigt og klart overblik er en mangelvare. Folderen giver ligeledes oplysninger om, hvor man som forældre kan søge mere information end det overblik, som den præsenterer.
   
  Det foreslås derfor, at:
  1. Byrådet godkender, at trivselsfolderen bliver lagt på alle skolers hjemmesider og samtidig bliver udleveret til alle forældre, som henvender sig med bekymringer.
  2. Trivselsfolderen oversættes til de sprog som findes nødvendige, så alle forældre får mulighed for at gøre brug af folderen uden sproglige forhindringer (hvilket forventes at kunne gøres inden for budgettet, da det er en meget lille udgift). 
   

  Sagens forløb
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Svar på forslag om vaskepladser ved genbrugsstationer

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Beslutningsforslag fra S og SF
  Baggrund:
  Mange bilejere - særligt i parcelhuskvartererne - vasker i dag deres biler på deres egen matrikel. Følgevirkninger heraf er, at miljøskadelige stoffer som rengørings- og opløsningsmidler, olier, brændstofrester, motorvæsker, bremsestøv m.m. ledes videre til regnvandsbassiner eller siver urenset ned i grundvandet. Det skader miljøet og naturen. Endvidere er det betænkeligt, at der bruges uforholdsmæssigt meget rent drikkevand ved brug af denne fremgangsmåde.
   
  I EU arbejdes der p.t. på direktiver, der bl.a. skal sætte nye grænser for, hvilke miljøskadelige stoffer, man som privat borger må udlede til vandmiljøet; herunder sprøjtegifte og tagrensningsmidler, som ender i vandmiljøet.
   
  Aarhus kommune skal være på forkant og ændre adfærd i forhold miljøpåvirkning og bæredygtighed samt tænke FN`s klimamål ind i alle relevante tiltag.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF:
  At Aarhus Kommune undersøger muligheden for at oprette "vask-selv-pladser" på kommunes genbrugsstationer til private bilejere, herved kan man sikre miljøet og vandet kan renses og genbruges. I samme ombæring ønsker Socialdemokratiet og SF, at forvaltningen peger på en mulig økonomisk model, som forhåbentligt kan hvile i sig selv. Der opfordres til at indhente erfaring fra tankstationer i den udstrækning, det er relevant for ovenstående model.
   
  Genbrugsstationen er et oplagt sted, da mange bilejere, efter at have kørt med affald, kan have brug for en rengøring af bilen, både med vand og sæbe samt støvsugning.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og SF i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Ango Winther og Jan Ravn Christensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Svar på forslag om vaskepladser ved genbrugsstationer
  Forslag fra Socialdemokraterne og SF om etablering af vaskepladser ved genbrugsstationerne.

  Resumé
  Socialdemokraterne og SF har foreslået, at der etableres vaskepladser ved genbrugsstationer.
  Forslaget vil have en positiv miljømæssig effekt, under forudsætning af at man reelt flytter bilvask ”fra kantsten” til en vaskeplads. Såfremt forslaget øget frekvensen for bilvask vil dette trække i modsat retning.
  AffaldVarme A/S har oplyst, at selskabet ikke har interesse i at etablere vaskepladser på genbrugsstationerne. Teknik og Miljø foreslår i stedet, at Aarhus Kommune udbyder en erhvervsgrund i Malling til formålet. Grunden ligger lige overfor genbrugspladsen på Holmskovvej.
  De forventede mindreindtægter ved at gennemføre salg eller udleje med en sådan binding – op mod 425.000 kr. - foreslås finansieret af Aarhus Kommunes Klimafond.
  Indstilling
  Teknik og Miljø vurderer, at der i forvejen er god kapacitet i markedet for bilvask, og kan ikke anbefale at gennemføre forslaget i en form, som indebærer, at kommunen skal udføre egentlig erhvervsaktivitet. Det er desuden usikkert, om man med det foreslåede primært flytter bilvask fra etablerede vaskeanlæg til et nyt tilbud eller øger frekvensen hvormed bilejere vasker deres bil. I så fald er den miljømæssige effekt begrænset.
  De efterfølgende indstillingspunkter skal ses i lyset af disse forbehold. De udstikker en ramme, hvorunder forslaget kan søges gennemført, hvis et byrådsflertal skulle ønske dette, konkret ved at muligheden for at etablere en vaskeplads afklares via udbud.
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø udbyder en erhvervsgrund på Holmskovvej i Malling til etablering af en vaskeplads for biler, der har besøgt den nærliggende genbrugsstation.
  At 2) Den forventede mindreindtægt ved at gennemføre salg eller udleje med en sådan binding – op mod 425.000 kr. - finansieres af Aarhus Kommunes Klimafond.
  At 3) Teknik og Miljø gennemfører en kampagne, rettet mod hjemmevask af biler.
  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  05-11-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 25. september 2019.
   
  Teknik og Miljø afviser forslaget, som efter deres juridiske vurdering er i strid med kommunalfuldmagten.
   
  Borgmesterens Afdeling vurderer, at forslaget lovligt kan gennemføres på følgende grundlag:
   
  Aarhus Kommune kan etablere og drive vaskepladser på genbrugsstationer, da miljøhensyn samt ordningens karakter gør, at etablering af vaskepladserne kan begrundes i almene kommunale interesser.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. november 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, rådmand Kristian Würtz og Lone Hindø tog forbehold.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 5. februar 2020 om fornyet magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  12-06-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at der i indstillingen foreslås en finansiering, der på en række områder bryder med kommunens styringsprincipper, praksis på jordsalgsområdet og nyligt byrådsvedtagne retningslinjer for udmøntninger fra Klimafonden. For det første anvises der i indstillingen finansiering uden for de decentraliserede rammer som Teknik og Miljø i overensstemmelse med styringsprincipperne kan anvise finansiering inden for. For det andet er praksis på jordsalgsområdet, at et salg til et mindre indbringende formål konkret oplyses til Byrådet, men ikke særskilt finansieres uden for jordsalgsområdet. Dette gør sig gældende, når der sælges til almene frem for private boliger, men vil også kunne blive relevant i tilfælde, hvor der sælges til åbent-lavt frem for tæt-lavt byggeri. For det tredje har Byrådet på indstilling fra Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling d. 11. marts 2020 besluttet retningslinjer for udmøntninger fra Klimafonden. Retningslinjerne er ikke fulgt i indstillingen.
  På den baggrund anbefaler Borgmesterens Afdeling, at finansieringen følger styringsprincipper og almindelig praksis på jordsalgsområdet, hvis forslaget om at sælge jord tiltrædes.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger.

  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Hindø tog forbehold.
  Lone Norlander Smith og Mette Skautrup kan ikke tiltræde indstillingen.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.

  Bilag

  Svar på forslag om formidling af byens historie

  Beslutning
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Beslutningsforslag fra S og V
  Baggrund:
  Mennesker fortæller historier. Byrum gør i udgangspunktet ikke, medmindre det aktivt indrettes på en måde, så det inddrager borgere, turister og handlende i de fortællinger, som byrummet gemmer på. Aarhus kan spores tilbage til 700-tallet, hvor byen lød navnet Aros. Der er derfor, helt naturligt, et væld af fortællinger, der kunne være helt oplagte at fortælle i og om vores by. I byens historiske hjerte har vi de gamle torve, der fortæller en historie. Desuden har vi gamle statuer, vejnavne og pladser, hvor man i dag savner en fortælling, når man færdes i byen. Hvem er Peter Sabroe, som står på Østbanetorvet? Hvad er historien bag den jødiske kirkegård ved rådhuset? Hvorfor hedder latinerkvarteret som det gør? Spørgsmål som måske er givet for nogle aarhusianere, men ikke for alle og slet ikke for turister eller besøgende, som lægger vejen forbi vores by. Fortællinger i byrummet kan være en både billig og bæredygtig måde at formidle byens historie på, når vi konkurrerer med andre danske og udenlandske destinationer om, hvor sommerferien skal holdes.
  Udover byrummet, så rummer de kommunale kirkegårde Nordre og Vestre Kirkegård en række gravsteder, der står som monumenter over mennesker, der har haft stor betydning for det Aarhus, som vi kender i dag. Når vi heller ikke på kirkegårdene fortæller eller oplyser, misser vi en oplagt indgang til formidling af vores bys historie.
   
  Som forslagsstillere ønsker vi os en enkelt, let tilgængelig og smidig tilgang til en bedre formidling i det offentlige rum. Vi tror, det kan gøres relativt billigt ved at indgå partnerskaber. I den forbindelse er det oplagt, at vi inddrager nogle af de gode kræfter, som på frivillig basis arbejder med området allerede i dag, samt de professionelle personer og organisationer, der arbejder med byens historie. Herunder bl.a. Aarhus Byhistoriske Fond, Stadsarkivet, Den Gamle By, lokalarkiverne, kirkerne og trossamfundene i Aarhus, Kvinde - og Besættelsesmuseerne samt mange flere. Alle parter, som kan inddrages i arbejdet med at fortælle Aarhus’ historie via kirkegårde, vejnavne, opstillede monumenter, byens torve m.fl. Vi ser en oplagt mulighed for at koordinationen naturligt kunne forankres i organisation omkring Stadsarkivaren. På kulturområdet er det i forvejen en prioritet, at man arbejder i partnerskaber, og da vi allerede har en lang række aktører på området, er det oplagt, at man ikke udelukkende gør det til et kommunalt projekt, men at man indgår i partnerskaber med personer og organisationer. Dette ser vi som en naturlig organisering i et projekt som skal være bredt forankret.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og Venstre:
  • At MKB indkalder interesserede professionelle og frivillige kræfter, som vil være med til løfte opgaven med at indsamle viden om og formidle byens historie via byrum, kirkegårde, vejnavne og deslige. Vi forestiller os, at arbejder skal udmunde i en konkret indstilling til byrådet
  • Denne indstilling skal MKB efterfølgende fremlægge for byrådet ift. at skitserer en organisering og økonomisk ramme, så man kan sikre en systematisk formidling af byens historie
  • At MKB i samarbejde med f.eks. Visit Aarhus udarbejder en kommunikationsstrategi, som er let tilgængelig for en bred offentlighed - herunder turister. 
  • At MKB fremlægger en skitse over de bærende historiske Aarhusfortællinger, sådan at der på sigt kan lægges en ramme om formidlingen.
  • At MKB i samarbejde med MTM får lavet et samlet overblik over, hvor markante personer med betydning for byens historie, herunder hvor fhv. borgmestre, ligger begravet, og at det bliver formidlet på en let tilgængelig måde. Endvidere ønsker vi, at der udarbejdes en beskrivelse af de lapidarier, der findes på de kommunale kirkegårde, herunder Søndre Kirkegård, og de jødiske gravminder.
  • Såfremt projektet ikke kan driftes indenfor eksisterende økonomiske rammer, fremsender MKB en indstilling med forslag til finansiering til byrådet.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og Venstre i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Lene Horsbøl og Peter Sporleder
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
  Svar på forslag om Den gode historie i Aarhus - formidling af byens historie gennem byrum og kirkegårde
   

  Resumé
  Projektet har til formål over en treårig periode at udvikle indhold og koncepter til at bringe Aarhus’ historie tydeligere frem i byrummet. Der lægges op til at virkeliggøre dele af formidlingen hurtigst muligt fra begyndelsen af projektet. Det afsluttes med en evaluering og en strategi til fundraising.
  Projektet opererer med opstilling af skilte og andet byrumsinventar, herunder brug af eksisterende og midlertidige skærme og installationer, til fortællinger om byens historie.
  Projektet udvikles i partnerskab mellem Aarhus Kommune (stadsarkivet og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø), byens museer, frivillige, organisationer og andre interessenter. Indhold og services kan også være sponsorerede.
  En del af initiativerne kan gennemføres indenfor de eksisterende rammer, mens andre dele af initiativerne forudsætter, at byrådet tilvejebringer yderligere 500.000 kr. i finansiering for perioden 2021-2023.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der igangsættes et treårigt forløb med de dele af byrumsformidling af byens historie, der kan holdes inden for den eksisterende økonomi.  
  At 2) Aarhus Stadsarkiv søger sponsoreret samarbejde med private virksomheder og organisationer om udvikling af indhold og formidling af byens historie.
  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev trukket.
  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 27. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  18-06-2020 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 18. juni 2020.
  Der ønskes flere data om anvendelse af foreslået app.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf, Mette Bjerre og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkning:
  At det er op til partierne at stille forslag om evt. øget finansiering til de ikke-finansierede aktiviteter.
   
  Hans Skou tog forbehold.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Etablering af Tilgængelighedsråd

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Resumé
  Byrådet vedtog i august 2019 Aarhus Kommunes handicappolitik 2019-2023: ’Aarhus - en god by for alle’. I denne sættes der særligt fokus på, hvordan Aarhus Kommune kan sikre lige adgang og god tilgængelighed for borgere med fysiske og psykiske handicap. Ved tilgængelighed forstås både fysisk, psykisk, sensorisk og kommunikativ tilgængelighed.
  Det indstilles, at byrådet, som et led i udmøntningen af Handicappolitikken, godkender etableringen af et Tilgængelighedsråd. Tilgængelighedsrådet skal bidrage til at god tilgængelighed tænkes fra start i udviklings- og anlægsprojekter i Aarhus Kommune.
  Der etableres en tværmagistartslig koordineringsgruppe, som udvælger og indstiller projekter til Tilgængelighedsrådet.
  Målet er at sikre, at Aarhus er en god by for alle, hvor alle borgere – uanset handicap – kan deltage lige og ligeværdigt i byens muligheder og faciliteter.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet godkender, at der etableres et tilgængelighedsråd
  At 2) byrådet godkender, at der nedsættes en tværmagistratslig koordineringsgruppe, som indstiller projekter til Tilgængelighedsrådet.
  At 3) byrådet godkender, at der gives mulighed for, at der udbetales diæter til repræsentanterne fra handicaporganisationerne, som skal rådgive i tilgængelighed
  Sagens forløb
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 28. maj 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Undersøgelse af området ved Fredspladsen i Gellerup – bygninger, indhold og økonomi

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 22. juni 2020.
  Undersøgelse af udviklingsmulighederne i og omkring bygningerne på Gudrunsvej 78, 80 og 82, herefter kaldet Fredspladsen. Området syd for Karen Blixens Boulevard.
  Resumé
  Som led i udviklingsplanerne for Gellerup har byrådet december 2019 besluttet at udskyde beslutningen om salg af ejendommene omkring Fredspladsen, Gudrunsvej 78, 80 og 82 i foreløbigt to år mens Helhedsplanens intentioner om bolig- og beboersammensætning realiseres.
  To år som det med denne indstilling foreslås anvendt til en nærmere undersøgelse af såvel bygningernes stand, muligheder, indhold og økonomi. Området omkring Fredspladsen skal bidrage til Gellerups udvikling og sikre, at der i området er bydækkende funktioner, som tiltrækker nye brugere og besøgende og bidrager til at skabe et attraktivt byliv i området.
  Der er en række ideer og potentiale som ønskes behandlet i den kommende periode såvel bygningsmæssigt, indholdsmæssigt som økonomisk. Alle med bæredygtighed som den centrale akse såvel fysisk som socialt og med en bred involvering af en lang række interessenter.
  Der har været en indledende dialog med Realdania, der har vist interesse i evt. at bidrage til en behandling af de nærmere undersøgelser.
  Realdania er indforståede med, at den endelige beslutning fra byrådet kan blive, at bygningerne fjernes og området sælges som byggegrunde.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der arbejdes med undersøgelse af potentialet omkring Fredspladsen i Gellerup som beskrevet.
  At 2) Der fortsat arbejdes med at sikre fondsfinansiering af det beskrevne arbejde.
  Sagens forløb
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 10 juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 22. juni 2020.

  Bilag

  Ligestillingsredegørelse Aarhus Kommune 2020

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 29. juni 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog et generelt forbehold i forhold til ligestilling.
  Resumé
  I Ligestillingslovens §4 forpligtes offentlige myndigheder til at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.
  Med ligestillingslovens § 5 og 5a forpligtes kommuner, regioner og staten til at indberette en ligestillingsredegørelse, der følger op på deres arbejde med ligestilling.
  Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status for arbejdet med kønsligestilling og indsamle god praksis, som inspiration til det videre arbejde med kønsligestilling mellem kvinder og mænd.
  Indberetningen indeholder en besvarelse af ministeriets 20 spørgsmål, som omhandler henholdsvis:
  • Personaleområdet
  • Kommunens kerneydelser generelt
  • Særligt tema om kommunens kerneydelser indenfor beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande  
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager ligestillingsredegørelsen 2020 for Aarhus Kommune
  Sagens forløb
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 18. juni 2020.
   
  Rådmand Jette Skive tog et generelt forbehold i forhold til ligestilling.
  Rådmand Bünyamin Simsek ønsker større fokus på tværs af afdelinger, på at indfri opstillede målsætninger.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 29. juni 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe tog et generelt forbehold i forhold til ligestilling.

  Bilag

  Et sammenhængende Tilst/Langkær

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Resumé
  I 2018 vedtog Byrådet ”Aftale om udsatte boligområder i Aarhus Kommune”. Som led heri blev det besluttet, at der i risikoområder skal udvikles handleplaner med mulighed for fysisk udvikling, så der ikke er flere boligområder, der lander i kategorien ”hårde ghettoer”. Handleplanerne skal udvikles i fællesskab mellem kommune, boligforening og øvrige aktører og skal adressere de lokale udfordringer i de pågældende områder.
  Langkærparken er et af disse områder, og Langkær/Tilst indgik som case i Magistratens temadrøftelse af forebyggende indsatser 2. september 2019.
  Med afsæt i arbejdet med udsatte boligområder er der afholdt workshops med deltagelse af en række lokale interessenter og borgere i Tilst/Langkær. Der er i forløbet peget på en række udfordringer, som handler om mere end Langkærparken. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny skitseplan for området.
  De første initiativer er finansieret og igangsættes nu – fase 2, jf. indstillingens afsnit 5. Det drejer sig om bl.a. forbedring af trafik, beskæring og belysning, placering af ny dagtilbudsafdeling ved skolen og udarbejdelse af en samlet plan for Tilst Skole.
  Det foreslås, at skitseplanen danner retningen for den videre udvikling. Mulige initiativer heri kan være opgradering af skolen, flytning og udvikling af regnvandsbassin til rekreativt gadekær, samlet plan for landskab og beplantning med nye mødesteder, udvikling af arealer og fortætning, udvikling af sport- og fritidsområdet m.v.
  Byrådspartierne har mulighed for at lade overslaget over anlægsøkonomien til disse mulige initiativer indgå i den 10-årige anlægsprioritering.
  Der er herudover i forløbet peget på, at der er behov for at arbejde med den sociale sammenhængskraft ved siden af de fysiske spor. Der kan bl.a. arbejdes med dette tema gennem fortsat inddragelse af lokalområdet, ligesom det foreslås at knytte ressourcer og sparringspartnere uden for bydelen til arbejdet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender skitseplanen som retning for det videre arbejde
  At 2) Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling forestår den videre fysiske planlægning og udvikling sammen med øvrige magistratsafdelinger, borgere, interessenter, erhvervsliv m.fl.
  Sagens forløb
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. juni 2020.
  Rådmand Thomas Medom ønsker belyst, hvordan en pædagogisk ledet legeplads kan indgå i planerne.
  Der ønskes en uddybning af, hvem der har deltaget i udviklingsarbejdet, herunder workshops.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Udvalget ønsker en temadrøftelse i udvalget, når planerne for området er blevet mere konkrete. De partier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, bliver inviteret med.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag til Indsatsplan for StorAarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 15.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Indsatsplan StorAarhus

  Resumé
  Den tilgængelige drikkevandsressource i Aarhus Kommune er fuldt udnyttet, og det er ikke muligt at finde nye vandressourcer i kommunen, hvis grundvandet forurenes. Det er især forurening med pesticider, som er årsag til, at drikkevandet fremover ikke vil kunne leve op til kvalitetskravene, medmindre kommunen sørger for, at grundvandet beskyttes.
  Indsatsplan StorAarhus er den tredje indsatsplan i Aarhus Kommune og bygger på samme principper og retningslinjer, som i de foregående vedtagne indsatsplaner: Indsatsplan Beder (2013) og Indsatsplan StautrupÅbo (2016).
  Det indstilles, at vedlagte forslag fremlægges i offentlig høring i 12 uger, hvorefter byrådet tager endelig stilling til indsatsplanen på grundlag af indkomne bemærkninger.
  Med Indsatsplan StorAarhus vil stort set alle områder i Aarhus Kommune, hvor drikkevandet har særligt behov for at blive beskyttet, være omfattet af indsatsplanlægning. En fjerde indsatsplan for Viby og Stautrup Kildepladserne afventer Statens kortlægning.
  Der er ikke tilført midler til realisering af indsatsplanerne. Det belyses i indstillingen, hvad der skal tilføres af midler for at realisere indsatsplanerne over en 20-årig periode. Tilfører byrådet ikke disse midler, vil indsatsplanerne blive realiseret over en meget lang årrække. Dette vil indebære en stor risiko for drikkevandskvaliteten, og lodsejerne vil ikke kunne få en afklaring indenfor en rimelig tidshorisont.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslag til Indsatsplan Stor­­Aarhus godkendes til offentlig høring i 12 uger.
  At 2) Realiseringen af indsatsplanerne sker som beskrevet i afsnit 7.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det er pt. uafklaret i hvilket omfang Aarhus Kommune modtager DUT-midler til den 10-årige plan, som Teknik og Miljø fremfører som rimelig ift. drikkevandskvalitet og lodsejere.
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at kommunale udgifter som ikke dækkes af DUTkompensation findes ved intern omprioritering, jf. de generelle decentraliseringsprincipper, medmindre der tilføres midler til området i det kommende budget.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 15.

  Bilag

  Opfølgning på Indsatsplan Beder for beskyttelse af drikkevandet

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 14.
  Vilje til at pålægge rådighedsindskrænkninger.
  Resumé
  Med det formål at beskytte drikkevandet mod forurening vedtog byrådet den 17. april 2013 Indsatsplan Beder. Vandforsyningerne har efter vedtagelsen forsøgt at indgå frivillige aftaler med lodsejere om ikke at benytte pesticider i landbrugsdriften.
  Med denne indstilling udspecificeres de berørte matrikler, hvor Aarhus Kommune er villig til at pålægge rådighedsindskrænkninger, hvis der ikke indgås frivillige aftaler med lodsejerne om ikke at benytte pesticider i landbrugsdriften. Der henvises til matrikellisten og kortet i bilag 1.
  Ved at byrådet udtrykker eksplicit vilje til at pålægge disse konkrete matrikler de nødvendige rådighedsindskrænkninger, sikres der mulighed for at gennemføre den ønskede beskyttelse af drikkevandet med frivillige aftaler. Konsekvensen er også, at de berørte lodsejere kan opnå skattefritagelse for erstatningen ved indgåelse af frivillige aftaler på tilsvarende vis, som hvis rådighedsindskrænkningen skete efter pålæg fra kommunen.
  Indstilling
  At 1) Aarhus Byråd viser villighed til at påbyde rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a på de matrikler, som er nævnt i bilag 1, hvis det ikke er muligt for vandforsyninger eller kommunen at indgå frivillige aftaler om tilsvarende rådighedsindskrænkninger.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. maj 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 14.

  Bilag

  Lokalplan 1109, Skytower - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 29. juni 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1109, Skytower på Graham Bells Vej i Skejby, og Tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanen gælder for en højhusbebyggelse med anvendelse til centerformål med mulighed for etablering af hotel-, konference- og kontorvirksomhed og lignende. Området ligger centralt placeret ved Skejby Industrikvarter, Skejby, med en beliggenhed på hjørnet af Karl Krøyers Vej og Skejby Nordlandsvej.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra den private ejer om at muliggøre en højhusbebyggelse på arealet. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1,5 ha og er ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Området er i dag ubebygget, og med planlægningen ønsker man at understøtte og profilere byen ved at styrke den arkitektoniske oplevelse af området. Højhusbebyggelsen med hotel- og konferencefunktion vil i kraft af dens volumen, højde og arkitektoniske udformning stå som et vartegn i området. Bebyggelsen vil markere overgangen mellem by og land og profilere byen ved ankomst fra Djurslandmotorvejen, fra Nordjyske Motorvej (E45) og fra øvrige veje i det overordnede vejnet.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer. Et tilhørende tillæg til kommuneplanen indeholder en ændring, hvad angår maksimalt etageantal, maksimale bygningshøjder samt ændring af en note om, at parkering ikke må ske på terræn.
  Arbejdet med planprocessen har resulteret i et udkast til en udbygningsaftale om udbygning af infrastrukturanlæg og beplantning.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1109 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  Sagens forløb
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. juni 2020.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 29. juni 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1122, Boligbebyggelse ved Nørreport, Aarhus C - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1122, Boligbebyggelse ved Nørreport, Aarhus C samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet omfatter ejendommene Nørreport 15 og 17, en del af Studsgade og en mindre del af Nørreport.
  Ejer af ejendommene Nørreport 15 og 17 har anmodet om en lokalplan, der omdanner ejendommene til blandet bolig og erhverv.
  Formålet med lokalplanen er at bevare de to eksisterende bygninger, ombygge og udvide dem med 2 etager (samlet 5 etager) mod Nørreport og nedtrappe højden til 3 etager mod de bagvedliggende ejendomme. En del af Studsgade og Nørreport omdannes til nye byrum.
  Der kan opføres op til 4.925 m2. Ejendommene anvendes til boliger med erhverv, caféer og mindre butikker i stueetagen mod Nørreport.
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens mål, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer. Lokalplanen er derfor ledsaget af Kommuneplantillæg nr. 68, som fastsætter anvendelsen til blandet byområde og muliggør en højere bebyggelsesprocent og højere bebyggelse mod Nørreport.
  I arbejdet med en helhedsplan for Nørreport har der været en forudgående høring. De indkomne høringssvar er delvist indarbejdet i lokalplanen.
  Der er indgået en udbygningsaftale med bygherre om omdannelse af en del af Studsgade og Nørreport.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1122 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8 og bilag 4.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. juni 2020.
   
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med hensyn til p-forhold.
   
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.

  Bilag

  Svar på forslag om ophævelse af forbud

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 5. august 2020.
  Beslutningsforslag fra V
  Forslag: Rådmand Jette Skive, Aarhus Kommune skal – til rette retsinstans – anmode om at få ophævet fogedforbuddet mod at TV2 viser optagelser fra Kongsgården i Viby. Optagelserne er foretaget med skjult kamera og mikrofon hos en 90-årig beboer på plejehjemmet Kongsgården i efteråret 2019.
   
  Begrundelse: Vi finder at offentligheden bør have mulighed for at se optagelserne og vores begrundelse er at Århus Stiftstidende den 22. april 2020 bragte flere artikler, herunder en artikel hvor familien til den konkrete borger beskriver forholdene – sådan som de ser situationen. Endvidere er der i artiklen gengivet uddrag af de klager som familien har fremført. I samme udgave af Århus Stiftstidende er en artikel hvoraf der fremgår at 13 medarbejdere har været kaldt til tjenstlige samtaler. Med henvisning til disse offentliggjorte bør Aarhus Kommune - efter Venstres opfattelse – anmode om at fogedforbuddet straks ophæves.
   
  Venstre har selvfølgelig den tilgang at lovgivningen skal overholdes og lovgivningen gælder også de danske medier.
   
  Som politikere lader vi os gerne belære såfremt ovenstående forslag er ulovligt/strider imod dansk og international lovgivning.
   
  Endvidere ser vi i artikel i Århus Stiftstidende den 24. april 2020 at alle udvalgsmedlemmerne – repræsenterende Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Venstre – i Sundheds- og Omsorgsudvalget gerne vil se optagelserne. Det taler – efter vores opfattelse også for at udsendelsen kan offentliggøres. Sagen udvikler sig – senest med en søn der flytter sin far fra Kongsgården – og derfor skal vi politisk – og på veldokumenteret grund – kunne forholde os til de forhold der beskrives i Århus Stiftstidende den 22. april 2020.
   
  Det er tilliden til hele omsorgen og plejen i Aarhus Kommune der udfordret. Vi har et kæmpe hensyn til alle de ældre og sårbare borgere som vi skal passe på og vi har et kæmpe hensyn til alle de tusindvis af dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere og i hundredvis af dygtige ledere, som hver dag leverer en formidabel indsats til vore ældre og sårbare borgere.
   
  Vi ønsker at sagen om Kongsgården behandles så hurtigt det er muligt.
   
  På vegne af Venstres Byrådsgruppe
  Hans Skou.
  Medlem af -Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Politisk ordfører.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  Svar på forslag om ophævelse af forbud

  Resumé
  Byrådet behandlede den 13. maj forslag fra Venstre om anmodning om ophævelse af forbud mod visning af optagelser foretaget af TV2 med skjult kamera i en plejehjemsbeboers bolig på Plejehjemmet Kongsgården. Byrådet fremsendte sagen til Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling.
   
  Retten i Aarhus nedlagde den 13. marts 2020 forbud mod, at TV2 viser optagelserne foretaget med skjult kamera. Retten fandt blandt andet at:
   
  "Kommunen har desuden som driftsherre for plejehjemmet Kongsgården ikke alene en forpligtelse som udlejer af plejehjemsboligen, men også en selvstændig forpligtelse som myndighed til at beskytte plejehjemmets beboere mod krænkelser, der måtte opstå under deres ophold på hjemmet.
   
  Kommunen besidder således søgsmålsret i sagen både i forhold til medarbejderne og i forhold til [plejehjemsbeboeren]."
   
  Retten fandt, at behovet for offentliggørelse måtte vige for den meget grove krænkelse af især beboerens rettigheder. Retten i Aarhus nedlagde derfor forbud mod at TV2 viser optagelserne.
   
  TV2 har anket sagen til Landsretten. Landsretten har indkaldt til hovedforhandling den 9. og 10. juni 2020.
   
  Advokatfirmaet Horten har for Aarhus Kommune vurderet hvorvidt Aarhus Byråd kan træffe en beslutning om ophævelse af det meddelte forbud. Advokatfirmaet Horten vurderer:
   
  "Det er således Hortens vurdering, at Aarhus Kommune ikke kan træffe beslutning om ophævelse af det meddelte forbud (tage bekræftende til genmæle), uden at dette samtidig vil være ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens retlige pligter på det materielle grundlag, idet kommunen dermed ikke vil leve op til sin pligt til at beskytte en bruger på en kommunal institution mod grove krænkelser."
   
  I forhold til en eventuel vedtagelse af forslaget fra Venstre skal der gøres opmærksom på, at Horten vurderer, at det vil være "ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens retlige pligter", og at der foreligger mulighed for "en overtrædelse af kommunestyrelseslovens § 61 for de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der måtte stemme for en sådan beslutning".
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) tage advokatfirmaets vurdering til efterretning.
  Sagens forløb
  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-05-2020 Sundhed og Omsorg
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
  04-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tager Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs vurdering af 28. maj 2020 til efterretning.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 10. juni 2020.
  17-06-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at den videre behandling af sagen bør afvente kendelse fra landsretten angående fogedforbuddet. Kendelsen kommer den 30. juni 2020.
   
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 24. juni 2020, da sagen ikke er færdigbehandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkningen, at sagen er endt, hvor et flertal af udvalget ønskede det.
  Jan Ravn Christensen og Peter Sporleder var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen 17. juni. Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 5. august.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 5. august 2020.

  Bilag

  Forslag fra DF om plan mod ensomhed i Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 5. august 2020.
  Beslutningsforslag fra DF
  Bekæmpelsen af ensomhed er vigtig. Vi ved, at følelsen af ensomhed har stor betydning for, hvordan vi går og har det, og det kan have store konsekvenser for vores helbred og trivsel.
   
  Den nye måling af Aarhusmålene fortæller os, at vi skal tage ensomhed alvorligt. 32 % af aarhusianerne fortæller, at de ofte eller en gang imellem er uønsket alene. Det gælder særligt for unge, udlændinge og borgere med handicap og helbredsproblemer.
  Aarhusmålingen står ikke alene. De seneste år har undersøgelser om danskernes trivsel vist en stigning i oplevelsen af ensomhed. Senest viste ’Hvordan har du det’ undersøgelsen, at andelen af folk, der føler sig svært ensomme, er steget fra 5% i 2013 til 8% i 2017 i Region Midtjylland.
   
  Corona-pandemien har ikke gjort behovet for handling mod ensomheden mindre. Den begrænser os alle i vores relationer til vores nærmeste og de fællesskaber, som vi er en del af. I Aarhus har en beboer på plejehjem udtalt "Jeg vil hellere dø af corona end af sorg". Det er stærke ord.
   
  I Aarhus er bekæmpelsen af ensomhed en vigtig del af vores fortælling om Aarhus som vejen til et styrket medborgerskab. Og der eksisterer allerede gode initiativer for forskellige borgere - store som små. Men når ensomhed rammer så bredt i befolkningen, når oplevelsen af ensomhed er stigende, og når corona-krisen minder os om, hvor stor betydning fællesskaber har for vores sundhed og livskvalitet, så kalder det på et fælles fokus på, hvordan vi samarbejder om at komme ensomhed til livs. Ensomhed er en følelse, der altid bæres alene, men som ofte skal løses i fællesskab.
   
  Derfor indstilles der til, at byrådet beslutter at: ?
  • Aarhus Kommune inviterer til en fælles konference om bekæmpelsen af ensomhed. ?
  • At der med afsæt i konferencen udarbejdes en plan mod ensomhed med anbefalinger til indsatser og initiativer til bekæmpelsen af ensomhed.

  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  05-08-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt bakke op om, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg går i gang med planen, dog uden konferencedelen.
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 12. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 5. august 2020.

  Bilag

  Forslag fra Børne-og ungebyrådet om ret til at kende børn og unges rettigheder

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
  Forslag om ret til at kende børn og unges rettigheder Vi børn og unge har ret til at kende vores rettigheder, og Aarhus kommune skal være med til at sikre at dette sker. Børne- og ungebyrådet oplever, at spørgsmål om rettigheder fylder meget i børn og unges bevidsthed. Når man fylder 18 år – og dermed bliver myndig – er det rimeligt klart hvilke regler og love, der gælder. Men når man er barn og ung under 18 år, er det uklart hvilke rettigheder man har, og hvad man kan gøre, når disse rettigheder ikke overholdes.
   
  Børne- og ungebyrådet ønsker derfor at sætte børn og unges rettigheder på dagsordenen i Aarhus kommune. Alt for mange børn og unge ved ikke, hvordan de er stillet i svære situationer i livet, eller hvor de kan finde information og vejledning i netop deres situation. Nøglen til at løse denne udfordring er at udbrede kendskabet til rettigheder og sikre at disse bliver overholdt. Hvis vi retter fokus mod dette, får vi ikke blot oplyste borgere, men sikrer tryghed blandt børn og unge i Aarhus kommune.
   
  Børn og unges sikkerhed og tryghed er centrale for et godt børneliv. Derfor fremsætter Børne- og ungebyrådet et forslag, der retter fokus mod børn og unges ret til at kende deres egne rettigheder.
   
  Forslag:
  Børne- og ungebyrådet foreslår at:
  1)     Rettighedsundervisning bliver en del af undervisningen i folkeskolerne.
   
  2)     Kommunen skal sikre at tilbuddet om en bisidder for børn og unge er velfungerende.
   
  Motivation af punkt 1:
  Børne- og ungebyrådet mener, at det er centralt for et godt børneliv, at man fra skolealderen er bevidst om sine rettigheder. Det gælder både de mere fundamentale rettigheder, beskrevet i FN’s Børnekonvention fra 19891, samt de lovmæssige rettigheder, som børn og unge har i forbindelse med skole- og familieliv. Derfor foreslår Børne- og ungebyrådet, at Aarhus kommune sætter rettighedsundervisning på skoleskemaet.
   
  En undersøgelse lavet af UNICEF og Institut for Menneskerettigheder i 2019, viste at kun 45% af danske skoleelever kender til Børnekonventionen. Dette billede kan vi i Børne- og ungebyrådet genkende. Det er ligeledes vores opfattelse, at for få børn og unge kender til deres rettigheder som beskrevet i f.eks. Folkeskoleloven eller de rettigheder de har i forbindelse med udfordringer i familielivet.
   
  Alle børn har ret til at kende deres rettigheder – og det er desværre stadig ikke tilfældet selvom vi skriver år 2020. Det mener vi ikke er godt nok. Derfor ønsker Børne- og ungebyrådet, at Aarhus i fremtiden vil agere foregangskommune for rettighedsundervisning. Vi ønsker, at kommunen gør rettighedsundervisning til en del af folkeskolernes undervisning inden eleverne får deres afgangseksamen i 9. klasse, og at muligheden for at indgå samarbejde med organisationer om inputs til denne type undervisning undersøges. Flere børneorganisationer har stor viden om børnerettigheder, og der eksisterer i forvejen både undervisningsforløb og -materiale fra organisationer som Børns Vilkår, Red Barnet og Børnerådet, som eleverne vil have glæde af. Vi foreslår, at rettighedsundervisningen bliver et forløb i fx samfundsfagsundervisningen for de ældre klasser. Vi mener nemlig ikke, at denne viden kan nøjes med at blive udbredt gennem en enkelt lektion, men rettere gennem et forløb eller over flere undervisningsgange i løbet af skolelivet. Børne- og ungebyrådet stiller sig gerne til rådighed, hvis der ønskes inputs til udformningen af undervisningen, så vi sammen kan sikre en kommune, hvor børn og unge kender til deres rettigheder.
   
  Motivation af punkt 2:
  I Børnekonventionens artikel 12 hedder det, at børn og unge har ret til at deres mening bliver hørt i sager, der vedrører dem. Derfor mener Børne- og ungebyrådet, at det er vigtigt at sætte fokus på at sikre en velfungerende bisidderordning i Aarhus kommune.
   
  Der er forskellige grunde til, at børn oplever at få sager behandlet i det offentlige system. Det kan være sager vedrørende en problematisk skilsmisse eller anbringelse uden for hjemmet. I disse tilfælde står der i Serviceloven, at børn og unge har ret til en bisidder, der taler barnets eller den unges sag og varetager dennes interesser. Desværre er det Børne- og ungebyrådets opfattelse, at dette ikke altid er tilfældet i praksis. Både medlemmer af Børne- og ungebyrådet, og unge i vores omgangskreds, har oplevet ikke at få den nødvendige støtte gennem en bisidder, som loven ellers tilskriver. Det er essentielt for børn i svære livssituationer, at der er en upartisk voksen, som hjælper og guider barnet, så situationen bliver forståelig. Endnu vigtigere er det, at denne person også taler barnets sag, så barnets holdning kommer til udtryk. Vi mener, at børn og unge skal høres, da vi – uanset alder – er eksperter i eget liv.
   
  Børne- og ungebyrådet foreslår derfor, at kommunen sikrer og monitorerer en velfungerende bisidderordning, så børn og unges ret til en upartisk voksen efterleves. I tillæg til dette er det vigtigt, at kommunen sikrer, at børn og unge er informerede om bisidderordningen, hvis de får behov for den. På den måde skaber vi det bedste grundlag for at børn og unge bliver hørt. Børne- og ungebyrådet stiller sig gerne til rådighed, hvis der ønskes inputs til dette.

  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag

  Forslag fra Børne- og ungebyrådet om fejring af mangfoldigheden i Aarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
  Aarhus er en kommune med stor diversitet blandt kommunens knap 350.000 borgere. Når du går en tur i f.eks. Latinerkvarteret, Risskov eller Brabrand, kan du møde mange mennesker med forskellige kulturer, sprog, religioner, kønsidentiteter og meget andet, der gør Aarhus til en mangfoldig og farverig by og kommune. Netop dette mener Børne- og ungebyrådet, er med til at gøre Aarhus til en fantastisk by at bo i. Samtidig har vi et ansvar for at sikre at disse forskelligheder ikke fører til diskrimination. Desværre er der mange, der oplever hverdagsracisme og diskrimination både i Aarhus og i resten af verden. Nu, mere end nogensinde før, er det aktuelt, at vi alle bliver bevidstgjort om, hvordan vi kan blive bedre til at styrke mangfoldigheden i Aarhus – både som kommune og som individer.
  Vi ønsker, at der skabes bedre muligheder for at udforske og fejre de mange forskelligheder i kommunen, så der skabes forståelse og respekt på tværs af forskellighederne. Derfor foreslår Børne- og ungebyrådet en årlig fejring af mangfoldigheden i Aarhus Kommune, som skal have til formål at nedbryde fordomme og udbrede viden om de forskellige mennesker og kulturer i Aarhus.
   
  Forslag:
  Børne- og ungebyrådet foreslår:
  1) En årlig mangfoldighedsfejring i Aarhus Kommune.
   
  Motivation af forslaget:
  Børne- og ungebyrådet oplever desværre, at fordomme og diskrimination lever i bedste velgående – også i Aarhus. Dette er både rettet mod mennesker med en anden kulturel eller religiøs baggrund, LGBT-personer og andre, der er en del af en minoritet i Danmark. Vi mener, at disse fordomme bør udfordres, og at Aarhus Kommune har en forpligtelse til at bidrage til at fordommene nedbrydes. Det mener vi er centralt for at skabe en endnu bedre, mere rummelig og inkluderende kommune og by for alle nuværende og fremtidige aarhusianere. Vi mener, at den bedste måde at gøre dette, er ved at rette fokus på og fejre alle de gode ting som mangfoldighed bidrager med i samfundet.
   
  Børne- og ungebyrådet ønsker at sætte fokus på vores forskelligheder og at hylde mangfoldigheden i Aarhus. Derfor foreslår vi, at Aarhus Kommune i samarbejde med relevante foreninger og aktører i kommunen er ansvarlige for afholdelsen af en årligt tilbagevendende mangfoldighedsfejring.
   
  Fordomme og diskrimination er et tungt, men vigtigt emne. Derfor mener vi, at en fejring af mangfoldigheden netop kan bidrage med den viden og fællesskabsfølelse, der skal til for at sikre at vi fortsat har en kommune, hvor der er plads til alle. Fejringen skal foregå i midtbyen, hvor relevante lokale foreninger og aktører får mulighed for at præsentere deres bidrag til et mangfoldigt Aarhus. Det kan f.eks. være mad, kunst, musik eller noget helt fjerde. Vi ønsker en årlig fejring, da vi mener at det både nu og i fremtiden vil være vigtigt at rette fokus på mangfoldigheden – det kunne være som en del af Aarhus Festuge eller en weekend for sig.
   
  Den årlige fejring skal have til formål at nedbryde fordomme og barrierer i kommunen. Dette er en omfangsrig opgave, og derfor mener vi at der til formålet bør nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Byrådet, Børne- og ungebyrådet, samt lokale foreninger og aktører bredt repræsenteret på tværs af etnicitet, kultur, seksualitet og andre for følgegruppen relevante hensyn. Børne- og ungebyrådet foreslår desuden at fejringen det første år skal evalueres af følgegruppen og justeres på baggrund af erfaringerne.

  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.

  Bilag

  Forslag fra SF om at biomasse skal indgå i klimaregnskabet

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 12. august 2020.
  Beslutningsforslag fra SF
  Det foreslås
  1. At der udvikles en retvisende model til beregning af klimabelastningen ved brug af biomasse i Aarhus Kommunes klimaregnskab.
  2. At modellen skal indgå i klimaregnskabet for 2020
  3. At reelle vedvarende energiløsninger altid skal vælges frem for biomasse, når det ægte vedvarende alternativ er teknisk muligt. 
  4. At biomasse senest i 2030 er udfaset som fast energikilde i Aarhus Kommune
   
  Baggrund:
  Biomasse anses teknisk set for at være et CO2-neutralt brændsel, og derfor har det pyntet gevaldigt på bundlinjen i Aarhus og resten af Danmark, at der har været satset massivt på biomasse. Så massivt at biomasse aktuelt udgør omkring 2/3 af den vedvarende energi i Danmark. Heraf importeres omkring halvdelen fra udlandet. Problemet er dog, at biomasse kun på papiret er CO2-neutralt. For at biomasse er bæredygtigt kræver det bl.a., at der reelt plantes nye træer i de områder, hvor man importerer biomasse fra, og at CO2-optaget fra de nye træer er mindst lige så stort som fra de træer, der bliver til træpiller. Og det er det ikke før efter mange år.  Det hele bliver desuden yderligere problematisk af, at nogle af de største eksportlande af biomasse (Rusland og USA) ikke har bindende klimamålsætninger.
   
  I løbet af 2020 er der for alvor sået tvivl om CO2-påvirkningen fra anvendelsen af biomasse. I et notat, som Information fik aktindsigt i, har embedsfolk fra Energistyrelsen og Klimaministeriet anslået, at forbruget af biomasse skal ned på 1/5 af det nuværende niveau for, at Danmark fortsat kan betegne sig som et foregangsland på klimaområdet og reelt leve op til målene om CO2 reduktion. SF mener, at Aarhus skal gå forrest i reduktionen af brugen af biomassen og dermed også i styrkelsen og udbredelsen af reelle vedvarende energiløsninger såsom fx geotermi.
   
  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Thomas Medom, Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen (ordfører)

  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 12. august 2020.
  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om flere demenspladser på Skovvang

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om timer og økonomi til dansk og demens undervisning under oplærings tiden på plejehjemmene

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om styrkelse af indsatsen for borgere med sygdomme og/eller skader i hjernen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om styrkelse af handicapområdet

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om understøttelse af flere ældre med handicap

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om exo-skeletter til træningsbrug og til brug i eget hjem

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om gennemgribende løft af ældreplejen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om genopretningsplan

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om genopret tilliden til ældreplejen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om bedre budgettildeling på ældreområdet

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om omsorgspleje

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om mere tid i hjemmeplejen om aftenen og i weekenderne

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om tilstedeværelsestid til borgerne på plejehjemmene i Aarhus

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om fast minimumsnormering på uddannede inden for ældre- og handicapområdet

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om stærkere ledelse og kompetenceløft i institutioner og plejecentre

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om fast vikarkorps på skoler, plejehjem etc.

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om opnormering på plejehjem om aftenen og i weekenden

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om styrkelse af antallet af personale i aften og nattevagterne på vores plejehjem

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om forhøjelselse af timetallet til ledsagerordningen for døvblinde

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV og V om døveindsats

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om det frie valg

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om to årlige hovedrengøringer

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om fortsættelse af Kendt hjemmehjælper

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om flere sygeplejersker på plejehjemmene

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om flere diætister

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om kommunalt kræftcenter - senfølger efter kræft

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om styrkelse af økonomien til IV-behandling i eget hjem

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om IV-medicin og behandling tættere på borgerne

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om finansiering af samarbejdsaftale om IV-behandling

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om IV-behandling

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om fast lægetilknytning på plejehjem og i ældreboliger

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om fast lægetilknytning på plejehjemmene

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om lighed i sundhed

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om oplysning til unge omkring røg og snus

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om den økonomiske ramme på socialområdet

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om lukning af stofindtagelsesrum

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om kortlægning af handicapområdet

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om støtte til psykisk handicappede

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om flere handicappede børn og unge i idræts-, fritids- og foreningslivet

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om bekæmpelse af ensomhed blandt unge og borgere med handicap

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om "Tættere på familien" skal være fast efter 2021

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om bofællesskaber for aarhusianske borgere med kognitive handicaps

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om voksenvenner til udsatte børn

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om styrket tidlig indsats og bedre anbringelser

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om flere midler til plejefamilier

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Psykiatriens Hus

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om indsatser for unge psykisk sårbare

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om indsatser mod vold i familien

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om renovering af Aarhus Kvinde Krisecenter

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om budget til omsorgstandpleje

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om plads til socialt udsatte på Godsbanen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om styrkede hjemløseindsatser med fokus på houising first

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om Værestedet i økonomisk balance

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om kvalitets- og kompetenceløft af Aarhus kommunes borgercentre

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om taskforce målrettet bandemedlemmer og kriminelle på sociale ydelser

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om repatriering af flygtninge og indvandrere

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om egenbetaling for tolk efter 3 år i Danmark

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om initiativer mod ungdomsarbejdsløshed

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om indsats mod ungdomsarbejdsløshed

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om tvungen aktivering af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og revurdering af langtidsledige på kontanthjælp

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om opkvalificering af ledige i offentligt privat samarbjede

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om ekstraordinær beskæftigelsesindsats rettet mod AC-området

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra robust klimaindsats

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om finansiering af klimahandlingsplan

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om solceller på kommunale bygninger

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om styrket grøn profil

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om flere folkeejede vindmøller og solceller i Aarhus

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om klimatilpasning: Regnbede og vejbump

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om klimatilpasning - anlæg af Hede Engsø

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om sikre en grøn by

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om mere bynær natur

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om grønne områder på Aarhus Ø

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om drikkevandsbeskyttelse 2021

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om grøn ring

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om bevægelseslommer og legepladser

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om flere bynære legepladser

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om lommeparker i byens rum

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om Pocket Park på Fredens Torv

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om begrønningspulje

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om begrønning af Midtbyen og havnen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om etablering af klagebank for magistratsafdelingerne i kommunen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om naturcentre

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om belysning - ønsk et lys

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om belysning på Brabrandstien

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V, K og UFP om skov-klatrepark i Aarhus

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om lovliggørelse af parkering for udekørende medarbejdere i Sundhed og omsorg

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om sikkerhed på havnen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om videoovervågning på Århus Ø

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om sikkerhed ved Å og Havn

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om realisering af cykelhandlingsplanen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om trafikcentral restfinansiering

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om trafiksikkerhedspulje

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om trafiksikkerhed i oplandsbyer, herunder bygennemfartsprojekter

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om tilgængelighedspulje

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om sikker skolevej for Gl. Egå og Gl. Harlev

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om signalreguleret kryds Randersvej/Pannerupvej i Trige

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om dynamisk skiltning

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om Vanddragen er fløjet - hvad nu?

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om ren by

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om rabat på busbilletter ved højtider og større events

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om flere cykelpladser ved busstop i oplandsbyer

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om gratis parkering den første time i Århus Midtby

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om mobilitetsplanen for midtbyen finansieres fuldt ud

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om finansiering af Letbanens etape 2

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om sikre skoleveje og fritidsveje

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL smart mobilitet

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om billigere parkering i Aarhus for el- og hybridbiler

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om privatisering af kommunale veje

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om en sammenhængende og fællesskabende by

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om fuld finansiering af cykelhandlingsplanen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om budgetforslag til anlægsprioriteringen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om almene boliger

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S og SF om nybyggeri af boligforeningsboliger til en mangfoldig by

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om budgetmodeller for idrætsfaciliteter

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om budgetmodel på idræts- og fritidsområdet

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S og RV om idrætsfaciliteter

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV og KF om pulje til løft af fritidsfaciliteter

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om udvide idræts- og foreningsfaciliteter

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om bedre udnyttelse af svømmehallerne

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om PUKK – Puljen til Ung Kunst og Kultur som en permanent kulturpulje

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om øget tilskud til ungemiljøerne Frontløberne og Ungdomskulturhuset - UKH

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om ekstraordinær hjælp til kulturlivet i forbindelse med Corona-krisen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om børn og unges forenings- fritids- og kulturliv

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om ramme til initiativer ifm. Kultur og Sundhedsplan

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om kultur som løftestang for sundhed og fællesskaber

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV og V om styrkelse af bibliotekernes rum og rammer for leg, læring og fællesskaber for børn og unge

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om genstart af spillestedet Atlas

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V og RV om at styrke lokalområderne

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om Sigrids Stue

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om samspil mellem kultur- og erhvervsliv

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om styrk dagtilbudsområdet

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om international vuggestue i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om indretning af institutioner

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om løft skolerne

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om opnåelse af den kommunale gennemsnitsudgift pr. skoleelev

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF og EL om en bedre skoledag i udskolingen og flere i erhvervsuddannelse

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om Øget tilslutning til folkeskolen i Aarhus

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om 10. klasse: budgettema i BU

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om at bevare Familieskolen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om Familieskolen skal bevares

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om belysning af støtteordninger på almenområdet

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om belysning af anvendelse af mellemformer i folkeskolen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om støttetimer til børn og unge med særlige udfordringer

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om øget bevægelse i folkeskolen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om stop brugen af aldersintegrerede specialklasser

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om væresteder for unge

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om solokørsel til børn og unge med særlige behov

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om lokal forældretilfredshedsundersøgelse

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om forsøg med madordning på udsatte skoler

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om sikring af en bæredygtig økonomi til at varetage praktik og lærerpladser

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra KF om kulturrygsæk til folkeskolen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S om et godt børneliv i Aarhus

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om legeplads til Sødalskolen

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om DSA-området: Budgettema i BU

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV og V om at sikre børn og unge i Aarhus bedre vilkår, når det gælder fællesskaber, læring og fritid

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om FU-området som stillads for foreningslivet

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om indeklima på skoletoiletter

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra EL om styrkelse af den hygiejniske indsats i kommunens institutioner

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om opretholdelse af rengøringsniveau på skoler og institutioner efter corona

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra DF om nultolerance overfor narkotika på kommunens institutioner og folkeskoler

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra V om styrket medborgerskab for unge og oplandsbyerne

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra Dorthe Borgkvist (UFP) om etablering af folkeskov

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra SF om reducering af finansieringsbidraget i MSB, MBU og MSO

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra S og RV om understøttelse af Sager der Samler

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag

  Budgetforslag fra RV om gevinst fra selvbudgettering over i Klimafonden

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 12. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021.

  Bilag