Vælg

Referat Aarhus Byråd 26-08-2020

  Anmodning fra Liv Gro Jensen om orlov

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. august 2020.
  Anmodning fra byrådsmedlem Liv Gro Jensen om barselsorlov fra den 26. august 2020 til den 31. januar 2021 (begge dage inklusive).
  Resumé
  Byrådsmedlem Liv Gro Jensen har anmodet om barselsorlov fra sine kommunale hverv i perioden fra den 26. august 2020 til den 31. januar 2021 (begge dage inklusive).
  Det indstilles, at første stedfortræder Sander Jensen, indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
  Ovenstående har en række nærmere beskrevne konsekvenser i relation til de faste udvalg mv., som det indstilles, at Aarhus Byråd godkender.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Liv Gro Jensen bevilges orlov fra sine kommunale hverv fra den 26. august 2020 til den 31. januar 2021 (begge dage inklusive).
  At 2) Sander Jensen indtræder som stedfortræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
  At 3) de midlertidige ændringer i de faste udvalg mv., som er beskrevet i indstillingens afsnit 3, gennemføres.
  Sagens forløb
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. august 2020.
  Fejl mht. ophørsdato for orlov rettes til 31. januar 2021.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. august 2020.

  Bilag

  Udvidelse af Aarhus Havn – opsamling på forudgående høring

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  Opsamling på forudgående offentlig høring om udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen) som grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg og miljøvurdering.
  Resumé
  Teknik og Miljø har afholdt en offentlig høring om udvidelse af Aarhus Havn for at indkalde idéer og forslag til dels udarbejdelse af kommuneplantillæg (og lokalplan), dels gennemførelse af miljøvurderingsprocedure (VVM).
  Der er indkommet 99 høringssvar. Emnerne er bl.a. Aarhus Havns konkurrenceevne, arealbehov og havnens udformning, vandsport og anden rekreativ anvendelse, trafik, miljø og natur.
  Der er overvejende opbakning til udvidelsen blandt erhvervsorganisationer, virksomheder og enkelte privatpersoner. Mange søsportsforeninger og privatpersoner er imod udvidelsen.
  Teknik og Miljø foreslår at gå videre med planlægningen for en havneudvidelse, der omfatter containerterminal, kraner, pakhuse, tankanlæg og vejstruktur samt et offentligt tilgængeligt rekreativt område, ”Blueline”, ved den nye mole.
  Byrådet skal fastlægge, hvad der skal belyses i miljøvurdering af planerne og i den del af miljøvurderingen (VVM), der vedrører landdelen af det konkrete havneprojekt. De øvrige dele af havneudvidelsen, der foregår på søterritoriet, har statslige VVM-myndigheder (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen).
  Teknik og Miljø foreslår, at hovedparten af miljøemnerne i høringssvarene indgår i vurderingen af landdelen. Dog foreslås det ikke at medtage forslaget om en sejlbar kanal, der kan give kajakker og roere adgang til at sejle ”indenom” havnen, da byrådet tidligere har afvist at etablere en kanal på denne strækning.
  Størrelsen af havneudvidelsen og konsekvenserne for udsigten til Aarhus Bugt og Mols er vigtige emner. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der afgør, hvor meget havnen kan udvides, herunder placering af ydermolen. Teknik og Miljø foreslår, at Aarhus Kommune anbefaler Aarhus Havn og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at belyse en alternativ placering af ydermolen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering af planerne og det konkrete havneprojekt som beskrevet i afsnit 5,
  At 2) miljøvurderingen for landdelen af havneprojektet indeholder alternativer og hovedemner som beskrevet i afsnit 5 med tilhørende bilag, samt
  At 3) der videregives miljøemner til de statslige myndigheder og anbefales, at Aarhus Havn og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen belyser en alternativ moleplacering som beskrevet i afsnit 5.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. juli 2020.
  Mette Skautrup tog forbehold.
  Der blev rejst en række spørgsmål og temaer, som indgår i den videre behandling – herunder mulighederne for vindmøller, økonomi i og vurdering af en kanal, vandkvalitet og biodiversitet, sports- og fritidsaktiviteter, belysning af alternativ moleplacering og optimering i forhold til anlæg af Marselistunnel.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Klimastrategi og klimahandlingsplan i høring

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  Offentlig høring af udkast til klimastrategi 2030 og klimahandlingsplan 2021-2024.

  Resumé
  Byrådet vedtog for 12 år siden en vision om et CO2-neutralt samfund i 2030. En vision der har til formål at bidrage til løsningen af de globale klimaudfordringer.
  For at nå denne vision vedtog Byrådet 29. april 2020 årlige bindende klimamål, og bad Teknik og Miljø i samarbejde med Direktørgruppen at udarbejde en plan for at nå målet om et CO2-neutralt samfund i 2030.
  Byrådet præsenteres nu for et udkast til en klimastrategi frem til 2030 og en klimahandlingsplan for perioden frem til 2024 inklusiv et indsatskatalog (bilag 2-4). Udkastet er udarbejdet af seks tværmagistratslige arbejdsgrupper med bred involvering af ledere og medarbejdere samt en række eksterne parter.
  Byrådet præsenteres for klimastrategi og klimahandlingsplan med henblik på at sende materialet i offentlig høring i fire uger.
  Byrådets endelige vedtagelse vil således kunne ske på baggrund af indkomne høringssvar fra borgere, virksomheder og interesseorganisationer.
  Indstilling
  Det indstilles;
  At 1) følgende udkast til dokumenter sendes i fire ugers offentlig høring:
  - Klimastrategi 2030 ”På vejen mod fossilfrihed”
  - Klimahandlingsplan 2021-2024 ”Grøn genstart”
  - Indsatskatalog 2021-2024
  At 2) ovenstående materiale sendes til AffaldVarme Aarhus A/S med henblik på at sikre selskabets tilslutning til de dele som forudsættes varetaget af selskabet.
  Sagens forløb
  13-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. juli 2020.
  Der var ros til et gennemarbejdet oplæg med et højt ambitionsniveau – og det blev fremhævet, at der forud havde været en god og grundig involveringsproces. Rådmand Thomas Medom fremhævede fokus på scope 3 og holdningen til som udgangspunkt ikke at købe kvoter som positivt, men tog forbehold mht. biomasse, carbon capture, indsats mod drivhusgasser fra landbruget og stærkere fokus på cyklisme mm. Det blev understreget, at der skal ske en økonomisk prioritering i forbindelse med budgetdrøftelserne.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
   

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at høringsfasen udvides til 6 uger, så borgerne har lejlighed til at forholde sig til det omfattende materiale.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.
   
  Forvaltningen fremsender et kort notat, hvor 2025-målene i klimahandlingsplanen opgøres i procenter, til udvalget.
   
  Derudover fremsender forvaltningen et notat om muligheder for et større klimafokus i aktiviteterne under Magistratsafdelingen for Kultur- og Borgerservice, til udvalget.
   
  Endeligt fremsender forvaltningen et kort notat med henvisning til Klimarådets nye rapport, som beskriver et indsatsspor og et udviklingsspor, til udvalget.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Energistrategi Aarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  Aarhus Kommune har i samarbejde med de fire energiforsyningsselskaber formuleret en fælles energistrategi med ti fokusområder for udvikling af et aarhusiansk energisystem, så det understøtter et samfund på 100 % vedvarende energi.
  Resumé
  Et energisystem, der understøtter 100% vedvarende energi, er en forudsætning for at gennemføre en fuldstændig grøn omstilling af samfundet. Energisystemet er i dag ikke forberedt til dette, og som situationen er i dag har ingen det samlede ansvar herfor.
  Med vedtagelsen af klimaplan 2016-20 bestilte Byrådet derfor en strategi for rettidig og omkostningseffektiv udvikling af det samlede energisystem i Aarhus. ’Energistrategi Aarhus’ er nu udarbejdet og forelægges Byrådet. Strategien er et produkt af et partnerskab mellem Aarhus Kommune og ejerne af energisystemet: AffaldVarme Aarhus A/S, NRGi A/S, Aura Energi A/S og Ørsted A/S.
  Strategien fastlægger en fælles ramme og identificerer snitflader, synergimuligheder og innovationsindsatser i forbindelse med grøn omstilling indenfor energisektoren og Aarhus Kommunes byudvikling.
  Strategisk energiplanlægning er i dag ikke en lovbunden opgave i Danmark, og partnernes engagement i udvikling af Energistrategien er derfor på frivillig basis. Godkendelse af ’Energistrategi Aarhus’ foregår parallelt i energiselskaberne samtidig med Byrådets behandling.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet vedtager ’Energistrategi Aarhus’ som strategisk ramme for udvikling af energisystemet frem mod 2030 
  At 2) Teknik og Miljø i 2021 fremlægger en sag for Byrådet, der anviser, hvorledes brugen af biomasse kan reduceres mest muligt. 
  Sagens forløb
  13-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. juli 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.
   
  Forvaltningen udarbejder et notat med svar på de oftest stillede spørgsmål til CO2-regnskab, herunder en beskrivelse af måle- og opgørelsesmetoder, samt hvordan vi bogfører i forhold til CO2, og hvorfor det er tilfældet, til udvalget. Notatet kan således anvendes som en læsevejledning til det kommen klimaregnskab.
   
  Energistrategi-partnerne udarbejder en årlig skriftlige afrapportering til byrådet. Den første afrapportering vil ske i 2022.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Rutebilstationen og øvrige parkeringskældre

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 20220 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. august 2020.
   
  Radikale Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen under forudsætning af, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø hurtigst muligt kommer med en tidsplan for en permanent løsningsmodel for en ny rutebilstation tæt på Aarhus Hovedbanegård.
  Beslutning om opfyldning af garageanlæg under rutebilstationen, så den kan fungere midlertidigt, mens områdets fremtid afklares, og orientering om status på øvrige parkeringskældre.

  Resumé
  Garageanlægget under Aarhus Rutebilstation er lukket, og rutebilstationens areal er delvis afspærret på grund af risiko for sammenstyrtning. Reduktionen af rutebilstationens areal er til stor gene for afvikling af busdriften.
  Derfor indstilles det til byrådet, at garageanlægget fyldes op med sand/grus, og arealet oven over retableres til busdrift – gerne med et grønt islæt – indtil byrådet har truffet beslutning om arealets fremtidige anvendelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Parkeringskælderen under rutebilstationen fyldes med sand/grus og arealet over genetableres med vejopbygning, så det igen kan bruges til busdrift. Der indarbejdes et grønt islæt i genetableringen.
  At 2) Teknik og Miljø afholder udgifter, der er forbundet med projektet som forskud, til efterfølgende afregning over udviklingsøkonomien i forbindelse med eventuel senere udvikling af rutebilstationens areal.
  At 3) Der meddeles en anlægsbevilling på 18,6 mio. kr. til opfyld af parkeringskælder og retablering af rutebilstationen og afledte udgifter hertil, hvoraf 0,6 mio. kr. disponeres til etablering af et grønt islæt i projektet.
  At 4) Orientering om status på øvrige parkeringskældre tages til efterretning.  
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at der på det samlede parkeringsområde, herunder også parkeringskældre, i en årrække har været et indtægtsgrundlag, der har muliggjort finansiering af den løbende vedligeholdelsesopgave for både parkering i kælder og på overflade. Dette er ikke sket for en række parkeringskældre, men det anbefales alligevel, at det opståede efterslæb, midlertidige foranstaltninger og genopretningsbehov både generelt for parkeringskældrene og konkret for Rutebilstationen finansieres herfra, så der skabes den rette sammenhæng mellem indtægter og udgifter på området.
  Det anbefales derudover, at Byrådet først ved den konkrete igangsætning af et byudviklingsprojekt – med dertilhørende beslutningsgrundlag – beslutter, om der er udgifter vedrørende opfyldning og reetablering, der er relevante at slutfinansiere fra eventuelle byudviklingsindtægter.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 17. juni 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
   
  Borgmesterens Afdeling belyser grundlaget for påtegningen.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat som nærmere beskriver grundlaget for overslaget.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at udvalget har fået et meget bedre overblik over økonomien i projektet, men fortsat forventer at blive holdt løbende orienteret om sagen, ikke mindst om resultatet af udbudsprocessen.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 20220 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. august 2020.
   
  Radikale Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen under forudsætning af, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø hurtigst muligt kommer med en tidsplan for en permanent løsningsmodel for en ny rutebilstation tæt på Aarhus Hovedbanegård.

  Bilag

  Revisionsberetningerne for 2019 og Endelig godkendelse af regnskab 2019

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. august 2020.
  Resumé
  Borgmesterens Afdeling har modtaget beretningerne om resultatet af revisionen af regnskabet for regnskabsåret 2019.
   
  Beretningerne indeholder ingen revisionsbemærkning, som Byrådet skal besvare overfor Tilsynsrådet.
   
  I revisionens beskrivelse af det udførte revisionsarbejde og afrapporteringen af de udførte revisionsanalyser er der forslag og kommentarer, som har karakter af anbefaling om ændringer af den fremtidige praksis på enkelte områder.
   
  Revisionsberetningerne har været forelagt magistratsafdelingerne til udtalelse. Magistratsafdelingerne har ikke haft væsentlige bemærkninger til revisionsberetningerne.
   
  Borgmesterens Afdeling forventer på den baggrund, at de kommenterede forhold enten er afklarede, eller at der arbejdes på en afklaring heraf snarest muligt.
   
  På den baggrund indstilles, at regnskabet for 2019 godkendes endeligt.
  Indstilling
  På baggrund af revisionens beretninger nr. 8 og 9 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2019 indstiller Borgmesterens Afdeling:
   
  At 1) Regnskabet for 2019 godkendes endeligt.
  Sagens forløb
  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. august 2020.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. august 2020.

  Bilag

  Deltagerbudgetter i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  Resumé
  Som følge af medborgerskabspolitikken er der i 2020 gennemført en evaluering af kommunens anvendelse af deltagerbudgetter. Det sker som opfølgning på den første evaluering, som blev gennemført i 2017, og som viste de foreløbige erfaringer med metoden og arbejdet.
  Formålet med deltagerbudgetter i Aarhus er at sikre bedre løsninger, engagere bredere og styrke samarbejdet mellem borgere, politikere og kommune.
  ”Evaluering af brugen af deltagerbudgetter i Aarhus Kommune” del 2 samler op på erfaringerne med deltagerbudgetter fra 2017 og frem til i dag. Den gennemgår de oplevede effekter af arbejdet med metoden, med fokus på blandt andet den demokratiske proces, værdiskabelse for borgerne og medborgerskab. Den kommer også med fremadrettede anbefalinger for det videre arbejde med deltagerbudgetter i Aarhus Kommune.
  Med denne indstilling beslutter byrådet om der også fremadrettet skal arbejdes med deltagerbudgetter i Aarhus Kommune, og den fremtidige organisering heraf.
  Sagens forløb
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. august 2020.
  Rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog for behold. Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad anbefaler, at det indgår i budgetforhandlingerne, at en fast del af budgettet reserveres til deltagerbudgetter.
   
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl tog forbehold.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 16. september 2020.

  Bilag

  Fremrykket ladeinfrastrukturindsats

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. august 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Ansøgning om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond
  Resumé
  Teknik og Miljø ansøger Klimafonden om op til 5 mio. til en task force, der som demoprojekt skal etablere ladestandere til elbiler og udarbejde planer for fossilfrie tankstationer i Aarhus.
  Indsatsen bidrager til Aarhus Kommunes grønne omstilling og Aarhus-målet om CO2-neutralitet i 2030. Selvom ladeinfrastruktur ikke i sig selv har nogen direkte CO2-reducerende effekt, er rettidig og nødvendig udbygning af infrastruktur dog en forudsætning for transportsektorens omstilling til el og vedvarende energi.
  Projektet vil komme til at foregå i partnerskab med private virksomheder og vil kunne udvikle Aarhus Kommunes erhvervsmæssige styrker inden for grønne løsninger. Projekter som dette vil desuden være med til at fremme udbygningen af Aarhus’ sektor for vedvarende energi, hvilket også er til gavn for den grønne erhvervsudvikling i Aarhus.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 5 mio. kr. til at støtte projektet fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø vedr. en fremrykket indsats omkring ladeinfrastruktur.
  Sagens forløb
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. august 2020.
   
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. august 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  Bilag

  Styrkelse af grønt iværksætteri og grøn innovation

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 19. august 2020.
  Resumé
  Det indstilles, at der bevilges i alt 4,0 mio. kr. fra Klimafonden til en styrket indsats rettet mod grønt iværksætteri og grøn innovation – til gennemførelse i årene 2020 og 2021.
  Hovedparten af midlerne – 3,5 mio. kr. – går til etableringen af en investeringspulje målrettet grønne startup-virksomheder. En pulje, der kan medfinansiere aarhusianske iværksætteres arbejde med udvikling, test og/eller demonstration af nye grønne løsninger - og således kan bidrage til de grønne startsups udvikling, vækst og jobskabelse. Puljen kan alene støtte grønne projekter og løsninger, der kan være med til at sikre en mere grøn og bæredygtig kommunal drift/serviceproduktion og/eller kan bidrage til realiseringen af klimamålene for Aarhus - som bysamfund og som virksomhed/organisation. Dette vil udgøre en strategisk mulighed for grønne startups, at de har Aarhus Kommune som reference samt hurtigt at kunne fremvise storskala projekter i en by af Aarhus’ størrelse. Midler fra puljen tildeles efter ansøgning – og der kan maksimalt søges op til 250.000 kr.
  Det resterende beløb på 0,5 mio. kr. anvendes til aktiviteter, der skal udvikle og brande økosystemet for grønne iværksættere. Målet for den del af indsatsen er at sørge for, at de mange nationalt rettede tiltag, projekter, investeringer, støttemidler etc., som allerede findes og tilbydes til grønne iværksættere, i højere grad kommer de grønne iværksættere i Aarhusområdet til gavn.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) der fra Klimafonden bevilges 4,0 mio. kr. til en styrket indsats for grønt iværksætteri og grøn innovation
  At 2) 3,5 mio. kr. af beløbet anvendes til etableringen af en investeringspulje, der skal understøtte grønne iværksættere i Aarhusområdet
  At 3) de resterende 0,5 mio. kr. anvendes til at videreudvikle og brande økosystemet for grønne iværksættere i Aarhus
  At 4) en styregruppe bestående af stadsdirektøren og direktøren for Teknik og Miljø bemyndiges til at bevilge midler af de to puljer
  Sagens forløb
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. april 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Herudover ønsker udvalget at fremhæve, at formålet med investeringspuljen er at skabe CO2-neutralitet.
   
  Udvalget forslår desuden, at medfinansiering bliver en del af evalueringen, og at der er opmærksomhed på, at det ikke kun er startup-virksomheder, som kan modtage midler fra investeringspuljen. Etablerede virksomheder, der kan udvikle grønne innovations projekter, skal også kunne modtage midler. Der bør således være et bredt fokus på innovation.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 19. august 2020.

  Bilag

  Etablering af Tilgængelighedsråd

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 19. august 2020.
  Resumé
  Byrådet vedtog i august 2019 Aarhus Kommunes handicappolitik 2019-2023: ’Aarhus - en god by for alle’. I denne sættes der særligt fokus på, hvordan Aarhus Kommune kan sikre lige adgang og god tilgængelighed for borgere med fysiske og psykiske handicap. Ved tilgængelighed forstås både fysisk, psykisk, sensorisk og kommunikativ tilgængelighed.
  Det indstilles, at byrådet, som et led i udmøntningen af Handicappolitikken, godkender etableringen af et Tilgængelighedsråd. Tilgængelighedsrådet skal bidrage til at god tilgængelighed tænkes fra start i udviklings- og anlægsprojekter i Aarhus Kommune.
  Der etableres en tværmagistartslig koordineringsgruppe, som udvælger og indstiller projekter til Tilgængelighedsrådet.
  Målet er at sikre, at Aarhus er en god by for alle, hvor alle borgere – uanset handicap – kan deltage lige og ligeværdigt i byens muligheder og faciliteter.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet godkender, at der etableres et tilgængelighedsråd
  At 2) byrådet godkender, at der nedsættes en tværmagistratslig koordineringsgruppe, som indstiller projekter til Tilgængelighedsrådet.
  At 3) byrådet godkender, at der gives mulighed for, at der udbetales diæter til repræsentanterne fra handicaporganisationerne, som skal rådgive i tilgængelighed
  Sagens forløb
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 28. maj 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 19. august 2020.

  Bilag

  Et sammenhængende Tilst/Langkær

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 19. august 2020.
  Resumé
  I 2018 vedtog Byrådet ”Aftale om udsatte boligområder i Aarhus Kommune”. Som led heri blev det besluttet, at der i risikoområder skal udvikles handleplaner med mulighed for fysisk udvikling, så der ikke er flere boligområder, der lander i kategorien ”hårde ghettoer”. Handleplanerne skal udvikles i fællesskab mellem kommune, boligforening og øvrige aktører og skal adressere de lokale udfordringer i de pågældende områder.
  Langkærparken er et af disse områder, og Langkær/Tilst indgik som case i Magistratens temadrøftelse af forebyggende indsatser 2. september 2019.
  Med afsæt i arbejdet med udsatte boligområder er der afholdt workshops med deltagelse af en række lokale interessenter og borgere i Tilst/Langkær. Der er i forløbet peget på en række udfordringer, som handler om mere end Langkærparken. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny skitseplan for området.
  De første initiativer er finansieret og igangsættes nu – fase 2, jf. indstillingens afsnit 5. Det drejer sig om bl.a. forbedring af trafik, beskæring og belysning, placering af ny dagtilbudsafdeling ved skolen og udarbejdelse af en samlet plan for Tilst Skole.
  Det foreslås, at skitseplanen danner retningen for den videre udvikling. Mulige initiativer heri kan være opgradering af skolen, flytning og udvikling af regnvandsbassin til rekreativt gadekær, samlet plan for landskab og beplantning med nye mødesteder, udvikling af arealer og fortætning, udvikling af sport- og fritidsområdet m.v.
  Byrådspartierne har mulighed for at lade overslaget over anlægsøkonomien til disse mulige initiativer indgå i den 10-årige anlægsprioritering.
  Der er herudover i forløbet peget på, at der er behov for at arbejde med den sociale sammenhængskraft ved siden af de fysiske spor. Der kan bl.a. arbejdes med dette tema gennem fortsat inddragelse af lokalområdet, ligesom det foreslås at knytte ressourcer og sparringspartnere uden for bydelen til arbejdet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender skitseplanen som retning for det videre arbejde
  At 2) Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling forestår den videre fysiske planlægning og udvikling sammen med øvrige magistratsafdelinger, borgere, interessenter, erhvervsliv m.fl.
  Sagens forløb
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. juni 2020.
  Rådmand Thomas Medom ønsker belyst, hvordan en pædagogisk ledet legeplads kan indgå i planerne.
  Der ønskes en uddybning af, hvem der har deltaget i udviklingsarbejdet, herunder workshops.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  19-08-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Udvalget ønsker en temadrøftelse i udvalget, når planerne for området er blevet mere konkrete. De partier, der ikke er repræsenteret i Økonomiudvalget, bliver inviteret med.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 19. august 2020.

  Bilag

  Udvidelse af bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. august 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens "At 2", det udpegede medlem skal være den bedste kandidat og ikke vælges ud fra en kønsvotering.
  Resumé
  Det foreslås, at Aarhus Letbanes bestyrelse udvides med ét eksternt medlem med professionel relevant erhvervserfaring. Baggrunden er bl.a. ønsket om en styrkelse af bestyrelsens faglige kompetencer.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) det godkendes, at bestyrelsen for Aarhus Letbane udvides med ét ekstra medlem med relevant erhvervserfaring.
   
  At 2) Borgmesteren og rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå aftale med Region Midtjylland og Aarhus Letbane om udpegning af medlemmet under hensyn til, at der ønskes repræsentation af begge køn i bestyrelsen.
  Sagens forløb
  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 16. juni 2020.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. august 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens "At 2", det udpegede medlem skal være den bedste kandidat og ikke vælges ud fra en kønsvotering.

  Bilag

  Afsluttede anlægsregnskaber for Teknik og Miljø 2019

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. august 2020.
  Indstillingen vedrører anlægsregnskaber for anlægsprojekter over 50 mio. kr. afsluttet i 2019.
  Resumé
  Teknik og Miljø aflægger et enkelt anlægsregnskab:
   
  AB-13-235-004 Lokalplan 951, Lisbjerg Bygade: Bevillingen omfatter etablering af 1. etape af Lisbjerg Bygade mod øst samt etablering af Letbanen til Lisbjerg Skole. Anlægsregnskabet afsluttes i henhold til Udviklingsplan for Lisbjerg, hvori det er besluttet at opgøre de ældste bevillinger.
   
  Anlægsbevillingen overstiger 50 mio. kr., hvorfor anlægsregnskabet aflægges via særskilt indstilling.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Anlægsregnskabet godkendes med de anførte afvigelser fra bevillingerne. 
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. august 2020.

  Bilag

  Visionsplan for Aarhus Midtby

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  Resumé
  Byrådet besluttede den 15. maj 2019 dels, at der skulle gennemføres en forundersøgelse af behovet for at udarbejde en visionsplan for Aarhus midtby, og dels, at Byrådet på baggrund heraf skulle forelægges et oplæg til drøftelse af det videre arbejde med en eventuel visionsplan.
   
  Fundamentet for forundersøgelsen udgøres af en interviewrunde blandt nøgleaktører i forhold til udviklingen af Aarhus Midtby. Undersøgelsen har for hvert fokusområde identificeret styrker, muligheder, udfordringer og svagheder ved midtbyen, som den ser ud nu.
   
  Forundersøgelsen har samlet set konkluderet, at der synes et behov for en visionsplan for Aarhus Midtby. På tværs af nøgleaktørerne efterspørges der konkrete handlinger, der adresserer de oplevede udfordringer.
   
  Det blev i juni 2020 besluttet, at der som følge af COVID-19 nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg med deltagelse fra en række repræsentanter fra blandt andet byens restauranter, kulturinstitutioner, turistindustrien og kommunen, som skulle sættes gang i Midtbyen hen over sommeren frem mod Aarhus Festuge. En række af de planlagte tiltag adresserer på kort sigt nogle de behov, der også fremkom i forundersøgelsen til visionsplanen.
   
  På baggrund af forundersøgelsen, anbefaler Teknik og Miljø, at der nu igangsættes en proces, som i tæt og forpligtende samarbejde med relevante interessenter sikrer udarbejdelsen af en visionsplan for midtbyen, som dels viser en langsigtet retning for Aarhus Midtby, dels forpligter alle parter i samarbejdet på konkrete handlinger.
   
  Gennemførelse af en proces for og udarbejdelse af en egentlig visionsplan for Aarhus Midtby, samt afholdelse af en visionskonference, ligger ud over Teknik og Miljøs kerneopgaver. Hvis visionsprocessen skal gennemføres, vil det derfor kræve, at byrådet prioriterer særlige midler hertil, svarende til mellem kr. 500.000 og kr. 1.000.000.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet på baggrund af forundersøgelsen drøfter, hvorvidt der skal gennemføres en visionsproces for Aarhus Midtby.
   
  At 2) Et eventuelt arbejde igangsættes, hvis der afsættes midler hertil i budget 2021, og at arbejdet indledes med en visionskonference.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Det blev præciseret, at der i det videre arbejde skal fokuseres på at involvere udsatte og involvere de unge.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at det forudsættes i budgetforliget, at arbejdet med en visionsplan for Aarhus midtby igangsættes, samt at forvaltningen fremsender projektbeskrivelsen og tidsplanen til udvalgets drøftelse, inden arbejdet med visionsplanen igangsættes.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ændret projektindhold Bautavej 1

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. august 2020.
  Ændring af projektindhold så Bautavej 1 fremover bliver Østjyllands Brandvæsens hovedlokalitet, og desuden rummer aktiviteter for AffaldVarme Aarhus A/S og ambulancebase for Region Midt.
  Resumé
  AffaldVarme Aarhus A/S kan flytte beholderværkstedet fra Bautavej 1 til affaldscentret i Lisbjerg. Det har givet mulighed for fortsat at imødekomme ønsker fra Østjyllands Brandvæsen om samling af alle sine hovedfunktioner på Bautavej 1, og samtidig imødekomme et ønske fra Region Midt om etablering af en ambulancebase på ejendommen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) det ændrede projektindhold for Bautavej 1 godkendes.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. august 2020.

  Bilag

  Belysningsstrategi

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 10. august 2020.
  Belysningsstrategi for Aarhus Kommune.
  Resumé
  Teknik og Miljø foreslår en ”Belysningsstrategi for Aarhus Kommune”, som beskriver visioner og målsætninger, samt tekniske og designmæssige krav til såvel funktions- og effektbelysning.
  Formålet med en belysningsstrategi for Aarhus Kommune er overordnet at sikre trafiksikkerhed og tryghed. Derudover skal strategien understøtte udviklingen af byens rum, hvor der bl.a. ønskes mere aktivitet i de mørke timer. Belysningsstrategiens tre målsætninger er følgende:
  • Tryghed – Lys skal skabe trafiksikkerhed, tryghed og tilgængelighed i hverdagen.
  • Byliv – Lys skal skabe stemning og identitet ved at fremhæve de særlige karaktertræk i vores kommune og understøtte aktivitet, ophold og rekreation.  
  • Teknik – Lys skal bruges med omtanke for miljø og ressourcer. Vi skal balancere udvikling og drift, for at sikre teknisk velfungerende anlæg.
  Strategien erstatter den tidligere plan fra 2002: ”Overordnet belysningsplan for Århus Kommune”.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender Belysningsstrategien for Aarhus Kommune.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. april 2020
  Muligheder for lokale solcelleanlæg vil blive belyst i forbindelse med klimahandlingsplanen.

  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 27. maj 2020.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 10. august 2020.

  Bilag

  Svar på forslag om beskyttelse af vores træer og fritagelse af træer fra valgkamp

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 10. august 2020.
  Beslutningsforslag fra RV
   
  Det stikker altid lidt i hjertet, når der i hver valgkamp sættes valgplakater op på de mange gamle som helt unge træer, der findes rundt omkring i kommunen. Dette er dog ikke ulovligt, og det fremgår således af vejloven og privatvejloven, at træer godt må benyttes til at hænge valgplakater op i, så længe, der ikke gøres skade på træet.
   
  Dette mener vi dog ikke bliver håndhævet tilstrækkeligt, og vi er især nervøse for den skade, vi risikerer at gøre på vores gamle såvel som helt nyplantede træer.
   
  De gamle træer er desuden enormt vigtige, da de er meget effektive til at lagre CO2 og har stor betydning for biodiversiteten. Vi ser rundt omkring i kommunen, at de gamle træer ikke passes og plejes i overensstemmelse med den ekstra værdi de har for os som CO2 lagre og hjemsted for biodiversitet.
   
  I Radikale ønsker vi derfor at tage de nødvendige skridt for at ’fritage træerne fra valgkampen’, hvad end det skal gøres her i kommunen eller i det relevante ministerium. Derudover ønsker vi, at vi i højere grad sætter handling bag vores flotte ord om at øge biodiversiteten.
   
  Vi foreslår derfor:
  1) Aarhus Kommune vedtager et lokalt forbud om at hænge valgplakater i træer
  eller
  2) Aarhus Kommune indgår i dialog med det relevante ministerium om en lovændring, der forbyder kandidater at ophænge valgplakater i træer
  og
  3) Aarhus kommune laver en handlingsplan for hvordan vi passer, plejer og beskytter de ældre træer i vores kommune - i særlig grad de gamle træer der er placeret i udsatte positioner ud til store indfaldsveje som fx Viborgvej.
   
  Venlig hilsen
  Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad, Radikale
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om beskyttelse af træer og fritagelse af træer for valgplakater i forbindelse med valgkamp

  Resumé
  Byrådet vedtog den 22. januar 2020, at Teknik og Miljø skulle udarbejde en indstilling i forhold til forslag fra Det Radikale Venstre om ”beskyttelse af træer og fritagelse af træer for valgplakater i forbindelse med valgkamp”.
  Teknik og Miljø vurderer som udgangspunkt ikke, at vejtræer tager skade af opsætning af valgplakater. Dog skal eksisterende retningslinjer følges, så der udvises forsigtighed, når plakater sættes op og tages ned. Det anbefales imidlertid at partiforeningerne i Aarhus i fællesskab indgår en aftale om, at vejtræer ikke benyttes til valgplakater.
  Teknik og Miljø fremsender medio 2020 en indstilling om en samlet vision for naturen og det grønne i Aarhus Kommune, ”Et grønnere Aarhus”. Hensigten er, at visionen og tilhørende mål og indsatser i de kommende år vil danne rammen for udviklingen af naturen og det grønne i Aarhus Kommune. Udgangspunktet er således, at alle ”grønne indsatser” kobles sammen med denne vision. Det gælder også for indsatsen for beskyttelse af kommunens træer.
  Teknik og Miljø har allerede forskellige velfungerende administrationsgrundlag for beskyttelse og bevarelse af træer langs vejene og i byens grønne områder.
  Teknik og Miljø foreslår, at der med udgangspunkt i Teknik og Miljøs nuværende administrationsgrundlag og visionen ”Et grønnere Aarhus” udarbejdes en vejledning til beskyttelse og bevarelse af træer, som retter sig til både private og offentlige grundejere.
  Det bemærkes, at besvarelsen er blevet forsinket, hvilket skyldes, at emnet har mange faglige forgreninger, som har skullet koordineres på tværs.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø udarbejder ”vejledning til beskyttelse og bevarelse af træer” og stiller sig til rådighed for dialog med de øvrige magistratsafdelinger i forhold til at arbejde med beskyttelse og bevarelse af træer.
  At 2) de generelle regler for ophængning af valgplakater fastholdes.
  At 3) partiforeningerne i Aarhus opfordres til at indgå en aftale om, at vejtræer ikke benyttes til plakatophængning.
  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  20-05-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  10-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i Byrådet d. 29. april 2020.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. maj 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 10. august 2020.

  Bilag

  Helhedsplan og Kommuneplantillæg nr. 60 for Ø-gadekvarteret - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 10. august 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til helhedsplan for Ø-gadekvarteret, kvartererne i kvarteret samt tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Helhedsplanen og kommuneplantillægget gælder for det område af Midtbyen, der betegnes Ø-gadekvarteret.
  Området har en størrelse på ca. 482.000 m2 og ligger i byzone.
  En stor del af området er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2017.
  Teknik og Miljø har gennemført en omfattende, tværgående proces som er mundet ud i en helhedsplan, der ledsages af et detaljeret kommuneplantillæg.
  Formålet med helhedsplan og kommuneplantillæg er et mere præcist plangrundlag for lokalplanlægning og byggesagsbehandling samt at gøre det tydeligere for både borgere og udviklere hvilke retningslinjer og muligheder, der er gældende fremover.
  Et mere præcist plangrundlag forventes at begrænse antallet af enkeltsager, der fremsendes til behandling i byrådet samt større effektivitet og mindre ressourceforbrug i sagsbehandlingen af lokalplansager.
  Planen består af to dele; en redegørende del og tillægget med ændringer af de konkrete bygningsregulerende rammebestemmelser samt en opdateret SAVE registrering af alle områdets bygninger.
  Der er gennemført en forudgående offentlig høring om ændringen af Kommuneplanen. Der kom 21 bemærkninger i høringsperioden. Bemærkningerne er indgået som en del af grundlaget for arbejdet med helhedsplanen og kommuneplantillægget.
  Indstilling
  At 1) forslag til Helhedsplan for Ø-gadekvarteret, kvartererne i kvarteret godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.5.
  Sagens forløb
  09-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. maj 2020.
   
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Almaz Mengesha var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 10. august 2020.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1 del 1 Helhedsplan for Ø-gadekvarteret med tilhørende Tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017

  Bilag 1 del 2 Helhedsplan for Ø-gadekvarteret med tilhørende Tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017

  Bilag 1 del 3 Helhedsplan for Ø-gadekvarteret med tilhørende Tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017

  Bilag 2: Høringsmateriale fra den forudgående offentlige høring

  Bilag 3: Bemærkninger fra den forudgående offentlige høring

  Bilag 4: Helhedsplanlægning i Øgaderne. Erfaringsopsamling fra et års samarbejde mellem øgadebeboere og Aarhus Kommune

  Bilag 5: Forslag til besvarelse af bemærkninger fra den forudgående offentlige høring

  Bilag 6: Forslag til besvarelse af bemærkninger fra den forudgående offentlige høring - trafikale forhold

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM, 25.06.20

  Foretræde Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret

  Foretræde Midtbyens Fællesråd

  Anlægsbevilling vedr. Ny Nedre Foyer, Musikhuset Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. august 2020.
  Resumé
  Det er lykkedes Musikhuset at sikre fondsbidrag fra Købmand Herman Salling Fonden på 11 mio. kr., der muliggør realiseringen af projektet ’Ny Nedre Foyer’.
   
  Projektet er en længe ventet udvidelse og opgradering af Musikhusets foyer foran Symfonisk Sal, Rytmisk Sal, og Det Jyske Musikkonservatorium, som i takt med Musikhusets udvikling med flere arrangementer og flere gæster er blevet alt for trangt og utidssvarende for de mange gæster til både Musikhusets, Aarhus Symfoniorkesters og konservatoriets koncerter.
   
  Den samlede udgift er på 14 mio. kr. De resterende 3 mio. kr. foreslås finansieret af opsparede midler på anlægsområdet i Musikhuset.
  Indstilling
  1. At der bevilges et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 14 mio. kr. til Ny Nedre Foyer projektet i Musikhuset. Bevillingen finansieres via fondsbidrag fra Herman Salling Fonden på 11 mio. kr. og 3 mio. kr. via opsparede midler på anlægsområdet i Musikhuset.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 23. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 10. august 2020.

  Bilag

  Svar på forslag om formidling af byens historie

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 19. august 2020.
  Beslutningsforslag fra S og V
  Baggrund:
  Mennesker fortæller historier. Byrum gør i udgangspunktet ikke, medmindre det aktivt indrettes på en måde, så det inddrager borgere, turister og handlende i de fortællinger, som byrummet gemmer på. Aarhus kan spores tilbage til 700-tallet, hvor byen lød navnet Aros. Der er derfor, helt naturligt, et væld af fortællinger, der kunne være helt oplagte at fortælle i og om vores by. I byens historiske hjerte har vi de gamle torve, der fortæller en historie. Desuden har vi gamle statuer, vejnavne og pladser, hvor man i dag savner en fortælling, når man færdes i byen. Hvem er Peter Sabroe, som står på Østbanetorvet? Hvad er historien bag den jødiske kirkegård ved rådhuset? Hvorfor hedder latinerkvarteret som det gør? Spørgsmål som måske er givet for nogle aarhusianere, men ikke for alle og slet ikke for turister eller besøgende, som lægger vejen forbi vores by. Fortællinger i byrummet kan være en både billig og bæredygtig måde at formidle byens historie på, når vi konkurrerer med andre danske og udenlandske destinationer om, hvor sommerferien skal holdes.
  Udover byrummet, så rummer de kommunale kirkegårde Nordre og Vestre Kirkegård en række gravsteder, der står som monumenter over mennesker, der har haft stor betydning for det Aarhus, som vi kender i dag. Når vi heller ikke på kirkegårdene fortæller eller oplyser, misser vi en oplagt indgang til formidling af vores bys historie.
   
  Som forslagsstillere ønsker vi os en enkelt, let tilgængelig og smidig tilgang til en bedre formidling i det offentlige rum. Vi tror, det kan gøres relativt billigt ved at indgå partnerskaber. I den forbindelse er det oplagt, at vi inddrager nogle af de gode kræfter, som på frivillig basis arbejder med området allerede i dag, samt de professionelle personer og organisationer, der arbejder med byens historie. Herunder bl.a. Aarhus Byhistoriske Fond, Stadsarkivet, Den Gamle By, lokalarkiverne, kirkerne og trossamfundene i Aarhus, Kvinde - og Besættelsesmuseerne samt mange flere. Alle parter, som kan inddrages i arbejdet med at fortælle Aarhus’ historie via kirkegårde, vejnavne, opstillede monumenter, byens torve m.fl. Vi ser en oplagt mulighed for at koordinationen naturligt kunne forankres i organisation omkring Stadsarkivaren. På kulturområdet er det i forvejen en prioritet, at man arbejder i partnerskaber, og da vi allerede har en lang række aktører på området, er det oplagt, at man ikke udelukkende gør det til et kommunalt projekt, men at man indgår i partnerskaber med personer og organisationer. Dette ser vi som en naturlig organisering i et projekt som skal være bredt forankret.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og Venstre:
  • At MKB indkalder interesserede professionelle og frivillige kræfter, som vil være med til løfte opgaven med at indsamle viden om og formidle byens historie via byrum, kirkegårde, vejnavne og deslige. Vi forestiller os, at arbejder skal udmunde i en konkret indstilling til byrådet
  • Denne indstilling skal MKB efterfølgende fremlægge for byrådet ift. at skitserer en organisering og økonomisk ramme, så man kan sikre en systematisk formidling af byens historie
  • At MKB i samarbejde med f.eks. Visit Aarhus udarbejder en kommunikationsstrategi, som er let tilgængelig for en bred offentlighed - herunder turister. 
  • At MKB fremlægger en skitse over de bærende historiske Aarhusfortællinger, sådan at der på sigt kan lægges en ramme om formidlingen.
  • At MKB i samarbejde med MTM får lavet et samlet overblik over, hvor markante personer med betydning for byens historie, herunder hvor fhv. borgmestre, ligger begravet, og at det bliver formidlet på en let tilgængelig måde. Endvidere ønsker vi, at der udarbejdes en beskrivelse af de lapidarier, der findes på de kommunale kirkegårde, herunder Søndre Kirkegård, og de jødiske gravminder.
  • Såfremt projektet ikke kan driftes indenfor eksisterende økonomiske rammer, fremsender MKB en indstilling med forslag til finansiering til byrådet.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og Venstre i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Lene Horsbøl og Peter Sporleder
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
  Svar på forslag om Den gode historie i Aarhus - formidling af byens historie gennem byrum og kirkegårde
   

  Resumé
  Projektet har til formål over en treårig periode at udvikle indhold og koncepter til at bringe Aarhus’ historie tydeligere frem i byrummet. Der lægges op til at virkeliggøre dele af formidlingen hurtigst muligt fra begyndelsen af projektet. Det afsluttes med en evaluering og en strategi til fundraising.
  Projektet opererer med opstilling af skilte og andet byrumsinventar, herunder brug af eksisterende og midlertidige skærme og installationer, til fortællinger om byens historie.
  Projektet udvikles i partnerskab mellem Aarhus Kommune (stadsarkivet og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø), byens museer, frivillige, organisationer og andre interessenter. Indhold og services kan også være sponsorerede.
  En del af initiativerne kan gennemføres indenfor de eksisterende rammer, mens andre dele af initiativerne forudsætter, at byrådet tilvejebringer yderligere 500.000 kr. i finansiering for perioden 2021-2023.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der igangsættes et treårigt forløb med de dele af byrumsformidling af byens historie, der kan holdes inden for den eksisterende økonomi.  
  At 2) Aarhus Stadsarkiv søger sponsoreret samarbejde med private virksomheder og organisationer om udvikling af indhold og formidling af byens historie.
  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev trukket.
  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 27. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  18-06-2020 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 18. juni 2020.
  Der ønskes flere data om anvendelse af foreslået app.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf, Mette Bjerre og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkning:
  At det er op til partierne at stille forslag om evt. øget finansiering til de ikke-finansierede aktiviteter.
   
  Hans Skou tog forbehold.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 19. august 2020.

  Bilag

  Principper for det kommunale frokostmåltid i dagtilbud

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. august 2020.
  Resumé
  Siden 2008 har udgangspunktet i Dagtilbudsloven været, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid.
  I 2010 vedtog Aarhus Byråd indstillingen omkring principperne for den fremtidige organisering af frokostmåltidet i dagtilbud fra 1. januar 2011.
  Reglerne betyder bl.a., at forældrene hvert andet år har mulighed for fravalg af frokostordningen via en afstemning blandt forældrene i den enkelte dagtilbudsafdeling. Et af principperne ved afstemningen om den kommunale frokostordning er, at dagtilbud med flere afdelinger, der er aldersintegrerede, som udgangspunkt skal afholde to afstemninger.
  • Afstemning 1:Forældrene vælger, om de ønsker, at frokostvalget skal deles op i alder.
  • Afstemning 2: Den egentlige afstemning, hvor forældrene vælger, om de ønsker, der skal være et frokostmåltid i dagtilbudsafdelingen.
  Århus Forældreorganisation og Dagtilbudslederforeningen i Aarhus har stillet forslag om, at afstemning 1 vedr. et aldersopdelt valg ændres fra at være obligatorisk til i stedet at være en beslutning dagtilbudsbestyrelsen kan træffe.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) principperne for afstemning om det kommunale frokostmåltid blandt forældre vedr. aldersopdelt valg ændres til følgende:
  ”I dagtilbud med flere afdelinger afgøres det af dagtilbudsbestyrelsen, om afstemningen om det kommunale frokostmåltid i aldersintegrerede afdelinger skal foretages for hele afdelingen, eller om afstemningen skal deles op i alder, så forældre til børn i vuggestuen stemmer om et tilbud i vuggestuen, og forældre til børn i børnehaven stemmer om et tilbud i børnehaven.”
  Sagens forløb
  13-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 5. august 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
   

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 26. august 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 17. august 2020.

  Bilag

  Svar på forslag om støtte til internationale familier

  Beslutning
  Forslaget blev på byrådsmødet den 26. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021. Der henvises til budgetforslaget ”International vuggestue i Aarhus Kommune" fremsendt af det Konservative Folkepartis byrådsgruppe.
  Beslutningsforslag fra KF
  Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe:
  •  Støtte til internationale familier inden for dagtilbud og ordblindeundervisning.
  •  Mulighed for samme informationsniveau i forhold til børn med særlige behov.
   
  Sagsfremstilling:
  I den netop vedtagne Erhvervsplan "Partnerskab for bæredygtig vækst" er et af fokusområderne tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft, internationale specialister, der er med til at sikre undervisning af høj kvalitet på uddannelsesinstitutioner og special kompetencer i virksomhederne, så regionens virksomheder kan konkurrere på den globale scene.
   
  Rammerne for et godt familieliv er et væsentligt parameter ved tiltrækningen af specialisterne. En god by med tryghed, kultur, natur, pasning af børn der matcher forventningerne til en international familie, tilbud om hjælp til børn med særlige behov og hjælp til ægtefællen kan få et job, er altafgørende. Kort sagt alt det som en ganske almindelig familie i Danmark ønsker, blot med et internationalt perspektiv.
   
  I Det Konservative Folkeparti har vi fokus på internationale familiers trivsel i Aarhus Kommune. Derfor ønsker vi at styrke den internationale indsats.
   
  Der findes allerede flere pasningstilbud til internationale børn. Der er på nuværende tidspunkt et tilbud i en privat børnehave, der en del af Aarhus International School, som er en del af IB skoleprogrammet. Programmet starter ved 3-årsalderen. Der findes ikke et engelsksproget tilbud før børnehavealderen, hverken privat eller offentlig. Manglende pasning til internationale familier betyder at begge forældre ikke har mulighed for at komme på arbejdsmarkedet.
   
  Børn med behov for en særlig indsats findes også blandt de internationale familier. Det er en udfordring for forældre, da de ikke forstår sproget og systemet ved kontakt med fx. PPR. Familierne oplever at der bliver udleveret materiale på dansk, at der ikke er afsat ekstra tid til vigtige samtaler hvor der er tolk på og at diagnoser ikke bliver anerkendt ved ankomsten til Danmark, så der går lang tid inden barnet får den rette hjælp. Referater fra møder er på dansk, så de kan ikke forstå hvad der står og har svært at være forberedt til fremtidige møder. Derfor ønsker vi fokus på hvordan vi kan støtte både personalet i daginstitutioner og skoler, og hjælpe familierne med at forstå processen og blive en værdi i forløbet. Lad os udnytte, at dette er ressourcestærke forældre, som ønsker at sætte sig ind i systemet før mødet med kommunen.
   
  Med dette for øje vil vi have alle informationer oversat til engelsk, både på internettet og fysisk form, samt en undersøgelse af efterspørgslen på informationer om internationale børn med særlige behov. Aarhus kommunes hjemmeside er på engelsk, men der hvor familierne bliver sårbar og skal have en særlig hjælp, er den ikke på engelsk.
   
  Med udgangspunkt i ovenstående foreslår Det Konservative Folkeparti følgende:
  • Der etableres et tilbud om engelsksproget dagtilbud til børn i alderen 0-36 måneder.
  • Materiale der anvendes til internationale forædre udleveres påengelsk.
  • Oversætelse af Aarhus Kommunes hjemmeside omkring ·Bøn med sælige behov·, såforældre kan læse om proces og muligheder hvis de har børn med særlige behov.
  • Skolerne skal tilbyde understøttelse og IT-rygsæk til engelsksprogede ordblinde, på samme vilkår som de danske børn.
  • Beslutninger og aftaler lavet omkring samarbejdet mellem forældre og institutionen skal oversættes, så de er forståelige for alle parter.
   
  Det Konservative Folkeparti
  Mette Skautrup / Peter Sporleder
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge
  Svar på forslag om støtte til internationale familier
  Indstilling om forslag om støtte til internationale familier. Herunder forslag om etablering af international vuggestue og styrket kommunikation på engelsk til internationale familier med børn med særlige behov.
   

  Resumé
  På baggrund af forslag fra KF om støtte til internationale familier behandlet i byrådet den 25. marts 2020, fremsendes indstilling med forslag om at etablere en engelsktalende vuggestue til 24 børn til drøftelse. Vuggestuen etableres som en selvstændig afdeling i et dagtilbud. Den pædagogiske praksis tager afsæt i en dansk vuggestuekultur. Vuggestuen er ikke en del af pasningsgarantien og der tilføjes et supplement til anvisningsreglerne. Med henblik på at sikre pladser til internationale familier, der kommer til byen løbende, indgår vuggestuen ikke i de etablerede garantidistrikter. Ved ledig kapacitet i vuggestuen vil danske forældre til børn på ventelisten få tilbudt plads i vuggestuen jævnfør lighedsprincippet.
  Forslaget er ufinansieret, og kun byrådet eller et parti kan henvise det til budgetdrøftelserne. Når de lovmæssige spørgsmål er endeligt afklaret med ministeriet og der eventuelt er givet budget til opgaven, fremsender Børn og Unge en indstilling til byrådet om anlægsbevilling.
  Indstilling
  Det indstilles, at byrådet drøfter forslaget om
  1) at der oprettes en international vuggestue i kommunalt regi med to stuer af 12 børn (i alt 24 børn)
   2) at vuggestuen er ikke en del af pasningsgarantien for familier, der ikke ønsker plads i vuggestuen
  3) at der udarbejdes et supplement til anvisningsreglerne med henblik på at tilgodese målgruppen
  Sagens forløb
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 25. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  03-06-2020 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  10-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 3. juni 2020.
   
  Indsatser i forhold til ordblindhed for engelsksprogede belyses ved notat til byrådsbehandlingen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  19-08-2020 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold og Lene Horsbøl kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.
   
  Eva Borchorst Mejnertz, Dorthe Borgkvist og Lone Norlander Smith tog forbehold med bemærkning om, at man anbefaler, at tilbuddet bliver en del af en almen vuggestue.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Forslaget blev på byrådsmødet den 26. august 2020 henvist til Magistraten med henblik på at indgå i budgetdrøftelserne for 2021. Der henvises til budgetforslaget ”International vuggestue i Aarhus Kommune" fremsendt af det Konservative Folkepartis byrådsgruppe.

  Bilag

  Forslag fra SF om at biomasse skal indgå i klimaregnskabet

  Beslutning
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 26. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  Beslutningsforslag fra SF
  Det foreslås
  1. At der udvikles en retvisende model til beregning af klimabelastningen ved brug af biomasse i Aarhus Kommunes klimaregnskab.
  2. At modellen skal indgå i klimaregnskabet for 2020
  3. At reelle vedvarende energiløsninger altid skal vælges frem for biomasse, når det ægte vedvarende alternativ er teknisk muligt. 
  4. At biomasse senest i 2030 er udfaset som fast energikilde i Aarhus Kommune
   
  Baggrund:
  Biomasse anses teknisk set for at være et CO2-neutralt brændsel, og derfor har det pyntet gevaldigt på bundlinjen i Aarhus og resten af Danmark, at der har været satset massivt på biomasse. Så massivt at biomasse aktuelt udgør omkring 2/3 af den vedvarende energi i Danmark. Heraf importeres omkring halvdelen fra udlandet. Problemet er dog, at biomasse kun på papiret er CO2-neutralt. For at biomasse er bæredygtigt kræver det bl.a., at der reelt plantes nye træer i de områder, hvor man importerer biomasse fra, og at CO2-optaget fra de nye træer er mindst lige så stort som fra de træer, der bliver til træpiller. Og det er det ikke før efter mange år.  Det hele bliver desuden yderligere problematisk af, at nogle af de største eksportlande af biomasse (Rusland og USA) ikke har bindende klimamålsætninger.
   
  I løbet af 2020 er der for alvor sået tvivl om CO2-påvirkningen fra anvendelsen af biomasse. I et notat, som Information fik aktindsigt i, har embedsfolk fra Energistyrelsen og Klimaministeriet anslået, at forbruget af biomasse skal ned på 1/5 af det nuværende niveau for, at Danmark fortsat kan betegne sig som et foregangsland på klimaområdet og reelt leve op til målene om CO2 reduktion. SF mener, at Aarhus skal gå forrest i reduktionen af brugen af biomassen og dermed også i styrkelsen og udbredelsen af reelle vedvarende energiløsninger såsom fx geotermi.
   
  Stillet af SF’s byrådsgruppe
  Thomas Medom, Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Liv Gro Jensen (ordfører)

  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 12. august 2020.
  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 26. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  Bilag