Vælg

Referat Aarhus Byråd 23-09-2020

  Svar til Ankestyrelsen om konsulenter på socialområdet

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. september 2020.
  Indstillingen omhandler svar til Ankestyrelsen vedr. opfølgning på tilsynsudtalelse om brug af konsulenter på det sociale område.
  Resumé
  Sociale Forhold og Beskæftigelse har udarbejdet svar til Ankestyrelsen på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse vedr. opfølgning på tidligere byrådsgodkendt tilsynsudtalelse. Tilsynsudtalelsen omhandlede brugen af private konsulenter på det sociale område, hvor konsulenterne aflønnes efter ”no cure no pay”-princippet. Ankestyrelsen beder nu Aarhus Byråd om at besvare en række yderligere spørgsmål i sagen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender vedlagte svar til Ankestyrelsen.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 31. august 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. september 2020.

  Bilag

  Høringssvar, VVM for udbygning af E45 til seks spor

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  Aarhus Kommunes høringssvar til VVM-undersøgelser for udbygning af E45 mellem henholdsvis Aarhus S og Aarhus N samt Aarhus N og Randers N.
  Resumé
  Vejdirektoratet har gennemført to VVM-undersøgelser for udbygning af E45 til seks spor for strækninger beliggende i Aarhus Kommune. Dette høringssvar er ét samlet bidrag til VVM-undersøgelsen for udbygning af E45 mellem Aarhus S og Aarhus N samt VVM-undersøgelsen mellem Aarhus N og Randers N.
  Høringssvaret fokuserer på strækningerne indenfor Aarhus Kommune. Høringssvaret opfordrer Vejdirektoratet til at påbegynde en udbygning af E45 hurtigst muligt begyndende med strækningen mellem Aarhus S og Aarhus N. I forbindelse med udbygningen påpeges hvilke tekniske løsninger, som anses for bedst egnede i forhold til trafikafviklingen samt koordineringen med øvrige vejprojekter såsom Bering-Bedervejen, udbygning af Viborgvej samt byudviklingen omkring Trige og Lisbjerg.
  Høringssvaret opfordrer desuden til at tilpasse projektet bedst muligt i forhold til miljø- og naturinteresser samt at reducere støjpåvirkningen af borgere og naturområder i Aarhus Kommune.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Udkastet til høringssvar fremsendes til Vejdirektoratet som Aarhus Kommunes høringssvar på VVM-redegørelserne for de to strækninger Aarhus S til Aarhus N og Aarhus N til Randers N.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. august.
   
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith ønsker i stedet et øget statsligt engagement i den kollektive trafik.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.

  05-10-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Sander Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at pengene i stedet bør bruges på den kollektive trafik. Dog bakkes op om initiativer til støjdæmpende foranstaltninger.
   
  Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at man er imod en udvidelse af E45, men dog er enig i behovet for støjdæmpende foranstaltninger.
   
  Et enigt udvalg bemærkede desuden, at udvalget er opmærksomt på problemstillingerne vedrørende støj, og det deraf følgende behov for gode støjdæmpende foranstaltninger, samt belastningen af rekreative områder, herunder Åbo Skov.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 5. oktober 2020.

  Bilag

  Ladeinfrastruktur til nye el-bybusser

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  Projekterings- og anlægsbevilling til etablering af elladeinfrastruktur på kommunens busanlæg.

  Resumé
  Byrådet har fremrykket beslutningen om omstilling af bybusdriften til el til 2027. De førstkommende 29 elbusser leveres i foråret 2021. Herefter udskiftes ca. 30 dieselbusser med elbusser årligt frem mod 2027.
  Elbusserne kan først sættes i drift, når der er etableret elladeinfrastruktur på busanlæggene.
  Det samlede udgiftsniveau for etablering af ladeinfrastruktur skønnes til ca. 98 mio. kr., mod de 50 mio. kr., som var skønnet ved budgetforhandlingerne for 2020. Derfor foreslås investeringerne i ladeinfrastruktur mv. taget i 3 etaper frem mod 2027.
  Første etape haster at få igangsat fordi den omhandler ladeinfrastruktur til de 29 førstkommende elbusser samt muliggørelse af ladeinfrastruktur til samtlige elbusser.
  Der er afsat 21 mio. kr. til formålet og der foreslås nu yderligere afsat 22,9 mio. kr. fra reserven til ladestandere ved kommunale bygninger og midler afsat til køb af elbusser, så der samlet kan finansieres 43,9 mio. kr. til udførelse af etape 1.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) projektering, omdisponering og ombygning samt etablering af elladeinfrastruktur på busanlæggene på Jegstrupvej 5 og Munkevejen 4 igangsættes.
  At 2) der afsættes et rådighedsbeløb på i alt 43,9 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til indkøb af ladestandere samt projektering og etablering af ellade-infrastruktur på busanlæggene Jegstrupvej 5 og Munkevejen 4, herunder afledt ombygning og omdisponering af busanlægget Jegstrupvej 5.
  At 3) rådighedsbeløbet på 43,9 finansieres af reserven til formålet på 21,0 mio. kr., af 10 mio. kr. afsat til indkøb af el-busser (driftsmidler) og 12,9 mio. kr. fra reserven, som ellers er afsat til ladestandere til elbiler ved kommunale bygninger. De resterende 7,1 mio. kr. af sidstnævnte reserve reserveres i stedet til finansiering af anden etape i etablering af ladeinfrastruktur til elbusser dvs. at reserveformålet ændres.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. september 2020.
  Muligheder for samarbejde med private busselskaber om udnyttelse af ladeinfrastrukturen og konsekvenser ved et kommende udbud af busdriften behandles i den kommende udvalgsbehandling.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  05-10-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 5. oktober 2020.

  Bilag

  Forslag til Indsatsplan for StorAarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 2. september 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der indgås frivillige aftaler med landmændene. Samt at jordfordeling og landbrugets forslag omkring tidsbegrænsede aftaler skal indtænkes i de konkrete aftaler.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 5.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Indsatsplan StorAarhus

  Resumé
  Den tilgængelige drikkevandsressource i Aarhus Kommune er fuldt udnyttet, og det er ikke muligt at finde nye vandressourcer i kommunen, hvis grundvandet forurenes. Det er især forurening med pesticider, som er årsag til, at drikkevandet fremover ikke vil kunne leve op til kvalitetskravene, medmindre kommunen sørger for, at grundvandet beskyttes.
  Indsatsplan StorAarhus er den tredje indsatsplan i Aarhus Kommune og bygger på samme principper og retningslinjer, som i de foregående vedtagne indsatsplaner: Indsatsplan Beder (2013) og Indsatsplan StautrupÅbo (2016).
  Det indstilles, at vedlagte forslag fremlægges i offentlig høring i 12 uger, hvorefter byrådet tager endelig stilling til indsatsplanen på grundlag af indkomne bemærkninger.
  Med Indsatsplan StorAarhus vil stort set alle områder i Aarhus Kommune, hvor drikkevandet har særligt behov for at blive beskyttet, være omfattet af indsatsplanlægning. En fjerde indsatsplan for Viby og Stautrup Kildepladserne afventer Statens kortlægning.
  Der er ikke tilført midler til realisering af indsatsplanerne. Det belyses i indstillingen, hvad der skal tilføres af midler for at realisere indsatsplanerne over en 20-årig periode. Tilfører byrådet ikke disse midler, vil indsatsplanerne blive realiseret over en meget lang årrække. Dette vil indebære en stor risiko for drikkevandskvaliteten, og lodsejerne vil ikke kunne få en afklaring indenfor en rimelig tidshorisont.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslag til Indsatsplan Stor­­Aarhus godkendes til offentlig høring i 12 uger.
  At 2) Realiseringen af indsatsplanerne sker som beskrevet i afsnit 7.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det er pt. uafklaret i hvilket omfang Aarhus Kommune modtager DUT-midler til den 10-årige plan, som Teknik og Miljø fremfører som rimelig ift. drikkevandskvalitet og lodsejere.
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at kommunale udgifter som ikke dækkes af DUTkompensation findes ved intern omprioritering, jf. de generelle decentraliseringsprincipper, medmindre der tilføres midler til området i det kommende budget.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 15.

  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at indsatsplanerne ønskes realiseret hurtigst muligt, finansieringen ønskes henlagt til budgetforhandlingerne samt at anvendelsen af tidsbegrænsede aftaler ikke kan tiltrædes.
   
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at jordfordeling og landbrugets forslag omkring tidsbegrænsede aftaler skal indtænkes i de konkrete aftaler.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 9. september 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 2. september 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at der indgås frivillige aftaler med landmændene. Samt at jordfordeling og landbrugets forslag omkring tidsbegrænsede aftaler skal indtænkes i de konkrete aftaler.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 5.

  Bilag

  Opfølgning på Indsatsplan Beder for beskyttelse af drikkevandet

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 2. september 2020.  
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 4.
  Vilje til at pålægge rådighedsindskrænkninger.
  Resumé
  Med det formål at beskytte drikkevandet mod forurening vedtog byrådet den 17. april 2013 Indsatsplan Beder. Vandforsyningerne har efter vedtagelsen forsøgt at indgå frivillige aftaler med lodsejere om ikke at benytte pesticider i landbrugsdriften.
  Med denne indstilling udspecificeres de berørte matrikler, hvor Aarhus Kommune er villig til at pålægge rådighedsindskrænkninger, hvis der ikke indgås frivillige aftaler med lodsejerne om ikke at benytte pesticider i landbrugsdriften. Der henvises til matrikellisten og kortet i bilag 1.
  Ved at byrådet udtrykker eksplicit vilje til at pålægge disse konkrete matrikler de nødvendige rådighedsindskrænkninger, sikres der mulighed for at gennemføre den ønskede beskyttelse af drikkevandet med frivillige aftaler. Konsekvensen er også, at de berørte lodsejere kan opnå skattefritagelse for erstatningen ved indgåelse af frivillige aftaler på tilsvarende vis, som hvis rådighedsindskrænkningen skete efter pålæg fra kommunen.
  Indstilling
  At 1) Aarhus Byråd viser villighed til at påbyde rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a på de matrikler, som er nævnt i bilag 1, hvis det ikke er muligt for vandforsyninger eller kommunen at indgå frivillige aftaler om tilsvarende rådighedsindskrænkninger.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. maj 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 14.

  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 9. september 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 2. september 2020.  
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 4.

  Bilag

  Klimatilpasningsstrategi - "Aarhus med mere blåt"

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 31. august 2020.
  Som ramme for klimatilpasningen i Aarhus Kommune er udarbejdet strategien ”Aarhus med mere blåt”. Anvendelsen af 3 mio. kr. fra budgetforlig 2020 til klimatilpasning er afgørende for at etablere analysegrundlaget for klimatilpasning fremover, og udgør det første skridt til at implementere strategien.
  Resumé
  Klimaforandringerne medfører øgede nedbørsmængder og hyppigere ekstremvandstande, som kan forårsage oversvømmelser af bygninger og infrastruktur, og påvirke vigtige samfundsfunktioner. Der er derfor et stort behov for at tilpasse sig til en fremtid med mere vand.
  Oversvømmelsesskader har store økonomiske konsekvenser for både det offentlige, virksomheder og private grundejere. Det kan derfor betale sig at investere i klimatilpasning.
  Teknik og Miljø har udarbejdet strategien ”Aarhus med mere blåt” som ramme for en forebyggende klimatilpasningsindsats (bilag 1).
  Visionen for klimatilpasningen er:
  I Aarhus Kommune vil vi samarbejde om at skabe tid og plads til vandet, så vi beskytter vores værdier samfundsøkonomisk optimalt, og samtidig skaber en attraktiv blå og grøn kommune.
  I budgetforlig 2020 afsatte Byrådet en anlægsbevilling til klimatilpasning i 2022-2023. Det indstilles, at 3 mio. kr. heraf anvendes til udarbejdelse af regnvandsdispositionsplaner som essentielt analysegrundlag for implementeringen af klimatilpasningsstrategien, da viden om vandets veje er nødvendig for at planlægge og investere klogt og langsigtet.
  Den resterende anlægsbevilling til klimatilpasning og sikring af kritisk infrastruktur foreslås henvist til den strategiske dialog mellem Aarhus Kommune og Aarhus Vand A/S, forankret i det nyoprettede Selskabssekretariat.
  For at sikre realisering af klimatilpasningsstrategien har Teknik og Miljø desuden formuleret en række forslag til klimatilpasning til Byrådets 10-årig investeringsplan for 2024-2033 (se prioriteringsrammen i bilag 3).
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Aarhus Kommunes klimatilpasningsstrategi ”Aarhus med mere blåt” vedtages som ramme for klimatilpasning
  At 2) der gives en anlægsbevilling på 3 mio. kr. (3,1 mio. kr. i løbende priser) af de afsatte midler fra budgetforlig 2020 til udarbejdelse af regnvandsdispositionsplaner som grundlag for implementeringen af klimatilpasningsstrategien.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. 
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at det af Teknik og Miljøs indstilling fremgår, at halvdelen af det afsatte beløb til klimasikring af bebyggelse og grønne områder fra Budget 2020 foreslås udmøntet til eksterne undersøgelser, analyser og planlægning som grundlag for efterfølgende anlæg. Der er ikke sikret medfinansiering fra Aarhus Vand A/S til dette arbejde. 
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at Teknisk Udvalg drøfter den konkrete problemstilling, og hvordan de fremadrettede anlægsopgaver kan tilrettelægges, så de er bedst mulig i harmoni med Aarhus Vand A/S’ prioriteringer, og dermed naturligt kan medfinansieres af Aarhus Vand A/S.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen

  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. august 2020 i overensstemmelse med påtegning af 26. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 9. september 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 31. august 2020.

  Bilag

  Et grønnere Aarhus - Politik for naturen og det grønne

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  ”Et grønnere Aarhus” fastlægger ambitioner, mål og indsatser for naturen og det grønne i Aarhus Kommune. ”Et grønnere Aarhus” afløser en række mere specifikke politikker og planer på området.
  Resumé
  Naturen og det grønne bidrager til at gøre Aarhus til et godt sted at leve for alle og medvirker til at indfri Aarhusmålene. Naturen og det grønne er samtidig en del af svaret på den globale biodiversitetskrise og de globale klimaudfordringer med heraf følgende regnmængder.
  Som ramme for kommunens fortsatte arbejde med naturen og det grønne har Teknik og Miljø udarbejdet ”Et grønnere Aarhus – Aarhus Kommunes politik for naturen og det grønne”.
  ”Et grønnere Aarhus” afløser en række tidligere mere specifikke politikker og planer for naturen og det grønne. Målet har været at skabe en overordnet og klar politisk ramme og retning og dermed også et bedre grundlag for synergier og prioriteringer.
  Tanken er, at ”Et grønnere Aarhus” skal revideres én gang i hver byrådsperiode, og én gang om året vil Byrådet få forelagt en status på mål og indsatser i ”Et grønnere Aarhus”.
  ”Et grønnere Aarhus” spiller sammen med en række andre politikker og strategier i Aarhus Kommune om, hvordan det gode liv kan udfoldes i attraktive og bæredygtige rammer. Politikken har derfor været i høring i udvalgte fora og i magistratsafdelingerne og er blevet tilrettet på baggrund af høringen.
  ”Et grønnere Aarhus” skal også ses i sammenhæng med kommuneplanen, der omsætter politikkens ambitioner og mål til konkrete retningslinjer og rammer for anvendelsen af arealer.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) ”Et grønnere Aarhus” vedtages som ramme for arbejdet med naturen og det grønne i Aarhus Kommune.
  At 2) Der fremsendes hvert år en status på arbejdet med naturen og det grønne til Byrådet.
  At 3) ”Et grønnere Aarhus” revideres én gang i hver byrådsperiode.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. juli 2020.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 9. september 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  19-10-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Energiparker og CO2-fangst

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. september 2020.
  Ansøgning om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond
  Resumé
  Teknik og Miljø ansøger Klimafonden om op til 5 mio. til en taskforce, der skal bidrage til udviklingen af en eller flere energiparker – inklusiv CO2-fangst – i Aarhus.  
  Indsatsen bidrager til Aarhus Kommunes grønne omstilling og Aarhus-målet om CO2-neutralitet i 2030. Med bidraget til etablering af et energiparkdemonstrationsprojekt vil indsatsen reducere CO2-udledningen med nogle tusind tons årligt og i fuldskalaniveau 600.000 tons årligt samtidig med produktion af electro fuels fra CO2-fangsten, der kan bruges som brændsler i den tunge transport.
  Projektet vil komme til at foregå i partnerskab med private virksomheder og vil kunne udvikle Aarhus Kommunes erhvervsmæssige styrker inden for grønne løsninger. Projekter som dette vil desuden være med til at fremme udbygningen af Aarhus’ sektor for vedvarende energi, hvilket også er til gavn for den grønne erhvervsudvikling i Aarhus.
  Indstilling
  Det indstilles:
  1) At Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 5 mio. kr. til at støtte projektet fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø vedr. en taskforce til fremrykket indsats om energiparker og CO2-fangst.
  Sagens forløb
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. september 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. september 2020.

  Bilag

  Deltagerbudgetter i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 16. september 2020.
  Resumé
  Som følge af medborgerskabspolitikken er der i 2020 gennemført en evaluering af kommunens anvendelse af deltagerbudgetter. Det sker som opfølgning på den første evaluering, som blev gennemført i 2017, og som viste de foreløbige erfaringer med metoden og arbejdet.
  Formålet med deltagerbudgetter i Aarhus er at sikre bedre løsninger, engagere bredere og styrke samarbejdet mellem borgere, politikere og kommune.
  ”Evaluering af brugen af deltagerbudgetter i Aarhus Kommune” del 2 samler op på erfaringerne med deltagerbudgetter fra 2017 og frem til i dag. Den gennemgår de oplevede effekter af arbejdet med metoden, med fokus på blandt andet den demokratiske proces, værdiskabelse for borgerne og medborgerskab. Den kommer også med fremadrettede anbefalinger for det videre arbejde med deltagerbudgetter i Aarhus Kommune.
  Med denne indstilling beslutter byrådet om der også fremadrettet skal arbejdes med deltagerbudgetter i Aarhus Kommune, og den fremtidige organisering heraf.
  Sagens forløb
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. august 2020.
  Rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog for behold. Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad anbefaler, at det indgår i budgetforhandlingerne, at en fast del af budgettet reserveres til deltagerbudgetter.
   
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl tog forbehold.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 16. september 2020.

  Bilag

  Videreførelse af det temabaseret tilsyn på folkeoplysningsområdet

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 16. september 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at antallet af tilsyn sænkes og at størrelsen af tilsyn tages med i evalueringen løbende og bliver grundigt overvejet i evalueringen om tre år.
  Resumé
  Jævnfør Folkeoplysningslovens § 33, stk. 5, skal kommunen føre tilsyn med de folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov.
  Byrådet besluttede med indstillingen ”Temabaseret tilsyn på folkeoplysningsområdet”, vedtaget d. 21.12.2016, at Kultur og Borgerservices tilsyn med de folkeoplysende foreninger skulle føres med en temabaseret tilgang.
  Jævnfør byrådsindstillingen skal der foretages en evaluering af tilsynsindsatsen efter tre år, hvorefter Byrådet skal tage stilling til om indsatsen skal fortsætte uændret eller justeres.
  Det er Kultur og Borgerservices anbefaling, på baggrund af evalueringen og resultatet af de sidste tre års tilsyn, at det temabaseret tilsyn på folkeoplysningsområdet videreføres på samme niveau som hidtil.
  Kultur og Borgerservice anbefaler derudover, at retningslinjerne for tilsynet videreføres, men at der foretages enkelte ændringer af tilsynsindsatsen, herunder en forenkling af udvælgelsesprocessen.
  Det foreslås blandt andet, at Byrådet med denne indstilling vedtager syv temaer for udvælgelse af foreninger til tilsyn, som forvaltningen kan udvælge foreningerne på baggrund af hvert år, jf. afsnit 5.1.
  De syv temaer tager udgangspunkt i følgende: størrelse på det årlige tilskud, stigning i aktivitets- og tilskudsniveau, udvikling i medlemstal, opmærksomhedspunkter jf. tidligere års tilsyn, tvivl om efterlevelse af folkeoplysningslovens bestemmelser samt tilfældig udvælgelse af foreninger.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet tager evalueringen af ”Det temabaseret tilsyn på folkeoplysningsområdet” til efterretning.
  At 2) Byrådet fastholder det nuværende tilsynsniveau og viderefører ”Det temabaseret tilsyn på folkeoplysningsområdet”
  At 3) Byrådet godkender Kultur & Borgerservices anbefalinger til ændringer af tilsynsindsatsen, herunder at Byrådet fastsætter syv temaer, som forvaltningen kan bruge til udvælgelse af foreninger, med folkeoplysningsudvalget som høringspart.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 20. august 2020.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Peter Sporleder, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre tog forbehold for omfanget af tilsyn.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 16. september 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at antallet af tilsyn sænkes og at størrelsen af tilsyn tages med i evalueringen løbende og bliver grundigt overvejet i evalueringen om tre år.

  Bilag

  ARoS - The Next Level

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 16. september 2020.
  Indstillingen handler om at sætte gang i projektet The Next Level og forandring af Musikhusparken.
  Resumé
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice foreslår, at der sættes gang i projektet med The Next Level og forandring af Musikhusparken med Kultur og Borgerservice som bygherre.
  The Next Level, som er en udvidelse af ARoS, består af flere elementer: Et underjordisk udstillingsgalleri på 1000 kvadratmeter og det gigantiske værk The Dome af James Turrell. The Dome vil med sin loftshøjde på 15 meter, en diameter på 40 meter, et kig til det uendelige himmelhvælv, og en inderside af rummet, der oplyses af skiftende farvet lys byde på en international unik kunstoplevelse.
  The Next Level vil give anledning til at samles på de forandrede udendørsarealer omkring The Dome og kunne facilitere udendørs undervisning og tværkulturelle events med alt fra børneteater til naturvejledning, i samspil med kunst, flora og fauna.
  Musikhusparken vil blive et centrum for kulturen i Aarhus og et åndehul for byens borgere og gæster året rundt. Målet er at skabe en fremtidssikret bypark, der byder velkommen, inkluderer og inviterer til nye fællesskaber.
  Opførelsen af The Next Level vil finansieres via fonde, en kommunal bevilling samt konverterede driftsmidler.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  At 1) der gives en anlægsudgiftsrådighedsbeløb/bevilling på 215,017 mio. kr.
  At 2) der gives anlægsindtægtsrådighedsbeløb på 148,017 mio. kr. (ekstern finansiering) – restfinansiering på 67,0 mio. kr. sker som en driftsfinansieret anlægsbevilling jf. afsnit 6.
  At 3) Kultur og Borgerservice oversender anmodning om lokalplanlægning til Teknik og Miljø.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Jævnfør kommunens økonomiske politik kan måltallet for kommunens finansielle egenkapital ændres som følge af større driftsfinansierede anlægsinvesteringer. Borgmesterens Afdeling skal på den baggrund anbefale, at måltallet for kommunens finansielle egenkapital justeres med 67 mio. kr., svarende til kommunens andel af den samlede anlægsinvestering.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 19. august 2020 i overensstemmelse med påtegning af 26. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith mener, at de 0,75 mio. bør findes indenfor Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices eksisterende budget.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
   Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Peter Sporleder, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens beslutning.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Kulturudvalget af 16. september 2020.

  Bilag

  Klimavenligt dagtilbudsbyggeri i Åbyhøj, Brabrand og Malling

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. september 2020.
  Resumé
  Aarhus Byråd har med Budget 2020-2023 sat klima på dagsordenen. 
  Byforandringen som følge af helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj medfører fraflytning af flere eksisterende dagtilbudsafdelinger i området, herunder på Lenesvej, Janesvej og Gudrunsvej.
  I Beder-Malling anvisningsdistrikt er det nødvendigt at anvise børn fra Malling uden for anvisningsdistriktet i garantidistrikt Oddervej.
  For at få erfaringer med klimavenligt byggeri og fortsat at kunne fastholde pasningsgarantien, og tilbyde en bedre fordeling af pasningspladser, foreslås det, at bygge tre dagtilbudsafdelinger klimavenligt inden for rammerne af forventet tilskud fra RealDania.
  Det omfatter en ny dagtilbudsafdeling i Malling, og to afdelinger i Brabrand og Åbyhøj, der erstatter fraflyttede dagtilbudsafdelinger i Gellerup.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 21,0 mio. kr. til planlægning, projektering og etablering af seks nye dagtilbudsgrupper på Lokesvej i Åby-Gammelgaard anvisningsdistrikt, finansieret af reserven til sikring af pasningsgarantien i Aarhus Kommune.
  At 2) der gives anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. til planlægning, projektering og etablering af fire nye dagtilbudsgrupper på Høiriisgårdsvej 2 i Brabrand, hvor 14,0 mio. kr. finansieres af KB til genhusning af 10 dagtilbudsgrupper fra Gellerup-Toveshøj og 1,0 mio. kr. til oprensning af forurenet jord m.v. finansieres af KB til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri.
  At 3) der gives anlægsbevilling på 14,0 mio. kr. til planlægning, projektering og etablering af fire nye dagtilbudsgrupper på Mallinggårdsvej, finansieret af reserven til sikring af pasningsgarantien i Aarhus Kommune.
  At 4) der til at afprøve anlægsmæssige tiltag til at begrænse klimaaftrykket ved dagtilbudsbyggeri på de ovennævnte tre dagtilbudsbyggerier gives indtægtsbevilling på 2,5 mio. kr. til forventet tilskud fra RealDania og udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. til en tværgående klimaindsats.
  At 5) der frigives rådighedsbeløb på 52,5 mio. kr. fordelt med 3,2 mio. kr. i 2020, 26,6 mio. kr. i 2021 og 22,7 mio. kr. i 2022 fordelt på de tre bevillinger som beskrevet i afsnit 7.
  At 6) to procent af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 17. august 2020.
  Muligheder for at arbejde med et mindre antal koncepter for daginstitutionsbyggeri generelt undersøges.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. september 2020.

  Bilag

  Etablering af erstatningskapacitet på Louisevej 37

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. september 2020.
  På Louisevej bygges fire dagtilbudsgrupper som erstatningskapacitet i Engdal-Sødal-Ellehøj anvisningsdistrikt og én dagtilbudsgruppe som udvidelse af dagtilbudskapaciteten til fortsat sikring af pasningsgarantien.
  Resumé
  En del af byforandringen i Gellerup som følge af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj medfører, at Børn og Unge bliver opsagt fra en firegruppers dagtilbudsafdeling på Gudrunsvej 66A i Ellehøj skoledistrikt til oktober 2022.
  Det foreslås i stedet at oprette en ny dagtilbudsafdeling for lokalområdet på Louisevej 37 i Sødal skoledistrikt, hvor Børn og Unge tidligere har haft en SFO-bygning.
  For at Aarhus Kommune fortsat kan sikre pasningsgarantien, foreslås det desuden, at det stigende børnetal i garantidistrikt Silkeborgvej på femårs sigt imødekommes ved at udvide dagtilbudskapaciteten i området med én ekstra dagtilbudsgruppe, så den nye dagtilbudsafdeling på Louisevej rummer fem pasningsgrupper til ca. 84 børn. 
  Anlægsudgifterne til udvidelsen af dagtilbudskapaciteten forventes at udgøre 17,5 mio. kr., som finansieres af reserven til sikring af pasningsgarantien.
  Programmering og projektering af de fem nye dagtilbuds-grupper kan begynde medio 2020, så bygningen forventes at være klar til, ibrugtagning i slutningen af 2021.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. til planlægning, projektering og etablering af fem nye dagtilbudsgrupper på Louisevej 37, finansieret af midler afsat på reserven til sikring af pasningsgarantien.
  At 2) der frigives KB bevilling på 1,6 mio. kr. til eventuelle udgifter til at flytte bygningen og reetablering af den lejede grund Gudrunsvej 66A finansieret ved en kapitalisering af de nuværende lejeudgifter.
  At 3) det samlede rådighedsbeløb på 19,1 mio. kr. frigives fordelt med 2 mio. kr. i 2020, 15 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. i 2022.
  At 4) to procent af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 17. august 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold i forhold til 5 grupper.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. september 2020.

  Bilag

  Bedre tid til børnene i en kortere åbningstid

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 16. september 2020.
  Rammer for at forkorte åbningstiden i dagtilbud med henblik på at have flere voksne til stede, mens de fleste børn er til stede.
  Resumé
  Indstillingen udmønter byrådsbeslutningen i budgetforliget, Budget 2020, om dagtilbudsbestyrelsers mulighed for at placere den ugentlige åbningstid i dagtilbud. Hensigten er at undgå at anvende medarbejderressourcer på ydertidspunkter, hvor der er få eller ingen børn. Det forventes, at det pædagogiske arbejde med kvalitet kan styrkes ved en øget tilstedeværelse af pædagogisk personale, mens de fleste børn er til stede.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) bestyrelser i kommunale og i selvejende dagtilbud kan beslutte at nedsætte den ugentlige åbningstid fra 52 timer til minimum 50,75 timer i udvalgte dagtilbudsafdelinger. De derved sparede lønkroner skal bruges til pædagogisk personale i den reducerede åbningstid i de pågældende dagtilbudsafdelinger.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 19. august 2020.
  Det belyses, hvor mange, der benytter sig af deltidspladser.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Lene Horsbøl, Mette Bjerre, Lone Norlander Smith og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Eva Borchorst Mejnertz og Dorthe Borgkvist kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det er vigtigt, at de midler, der frigives, går til bedre normeringer og ikke besparelser.
   

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Børn og Unge-udvalget af 16. september 2020.

  Bilag

  Årlig opfølgning på masterplan på hjemløseområdet

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at indstillingen blev taget til efterretning i byrådets møde den 23. september 2020 i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 16. september 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.
  Resumé
  I forbindelse med vedtagelsen af Masterplan på hjemløseområdet den 6. marts 2019 besluttede byrådet, at der skal laves en årlig opfølgning til byrådet, som indeholder opfølgning på udviklingen i antallet af hjemløse samt opfølgning på mål og delmål. Sociale Forhold og Beskæftigelse har derfor udarbejdet dels en status på at-punkterne i Masterplan på hjemløseområdet, som redegør for status på de enkelte punkter, dels en præsentation af relevant talmateriale på området.
  Til udmøntning af konkrete punkter i masterplan på hjemløseområdet blev der nedsat to tværmagistratslige arbejdsgrupper, som skulle arbejde med henholdsvis bolig- og støtteløsninger til ældre og udsatte borgere med plejebehov og, i dialog med Kirkens Korshær, finde frem til andre løsninger i forhold til aktiviteterne i Nørre Allé. Der afrapporteres særskilt på disse to arbejdsgruppers arbejde.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tager vedlagte status på at-punkter i Masterplan på hjemløseområdet og årlig opfølgning på Masterplan 2019 til efterretning.
  At 2) byrådet tager vedlagte status på arbejdet med bolig- og støtteløsninger til ældre og udsatte borgere med plejebehov til efterretning.
  At 3) byrådet tager vedlagte anbefalinger fra arbejdsgruppen vedr. Kirkens Korshærs aktiviteter i Nørre Allé til efterretning.   
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 24. august 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek understreger, at der minimum bør foregå 1:1 nedtrapning på Nørre Alle i forhold til nye tilbud.
  • Nettoudgifter ved dedikeret plejehjemstilbud belyses
  • Der udarbejdes status på Housing First og på brugerinvolvering 

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Peder Udengaard, Sander Jensen og Peter Bonfils kunne tiltræde indstillingen.
   
  Knud N. Mathiesen og Gert Bjerregaard tog forbehold.
   
   

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at indstillingen blev taget til efterretning i byrådets møde den 23. september 2020 i overensstemmelse med erklæring fra Social- og Beskæftigelsesudvalget af 16. september 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Bilag

  Etablering af etageboligbebyggelse på Edouard Suensons Gade 3, Trøjborg

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  Ansøgning om at opføre en etageboligbebyggelse i seks etager til 29 boliger samt kælder.

  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse i seks etager samt kælder til samlet 29 nye boliger. Det eksisterende lægehus nedrives.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse på grund af byggeriets omfang og beliggende og på grund af indsigelserne i høringen. Ligesom projektet fraviger kommuneplanens krav om bygningens dybde samt kravet om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelse samt etageantal samt kommuneplanens krav om opholdsareal på mindst 30 %.
  I indsigelserne fra de omkringboende peges der hovedsageligt på indbliksgener, skyggegener, udsigtsforhold, bebyggelsens omfang og karakter, parkering og bevarelse af de grønne områder.
  Teknik og Miljø vurderer samlet, at det foreliggende projekt er konkret tilpasset den øvrige bebyggelse på ejendommen, og giver tilfredsstillende opholdsarealer af høj kvalitet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  07-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. august 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med henvisning til parkeringsforhold.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  19-10-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Bedre by i Viby – Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. september 2020.
  Offentlig fremlæggelse af ’Bedre by i Viby – Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej’ med tilhørende miljørapport og kommuneplantillæg.
  Resumé
  Forslaget til helhedsplanen omfatter et stort areal i Viby, der strækker sig ca. 5 km langs Skanderborgvej fra Øllegårdsvej i sydvest til Marselis Boulevard i nordøst og fra Holmevej i sydøst til Aarhus Syd Motorvejen i nordvest.
  Baggrunden for helhedsplanen er udpegningen af Skanderborgvej som vækstakse i Kommuneplan 2017 og de mange projektønsker især i området omkring Viby Torv. 
  Helhedsplanen skal sætte retningen for den fremtidige byudvikling i Viby. Med byudviklingsindsatser, klima- og infrastrukturprojekter skal bydelen opgraderes, så Viby bliver en bedre og mere sammenhængende bydel med et trygt og blomstrende byliv. Helhedsplanen fungerer både som strategisk plan for byudviklingen og som klimastrategi for regnvandshåndtering.
  Forud har der været gennemført en inddragende proces med borgermøde og en lang række workshops med magistratsafdelinger, private interessenter, borgere, Viby Fællesråd, grundejerforeninger, Viby Kirke mm. Den inddragende proces er baggrunden for indholdet i helhedsplanens 5 strategier.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til ’Bedre by i Viby – strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej’ godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til miljørapport for helhedsplanen godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det fremgår af indstillingens afsnit 5.6.
  At 4) forslag til Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. august 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. september 2020.

  Bilag

  Nye offentlige veje og stier samt bemyndigelse til åstedsforretning

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  Optagelse af visse veje og stier som offentlige samt anmodning om bemyndigelse af Teknik og Miljø til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation til vejanlæg.

  Resumé
  Indstillingen omhandler forslag om optagelse af en række veje og stier som offentlige: en sidevej til Blomstervej i Tilst, Egevej i Skødstrup og kommende shuntforbindelse fra Randersvej til Dusager i Skejby som offentlig vej, samt en sti mellem Ringvej Syd og Bushøjvej i Holme og en sti ved Fuglebakkevej i Hasle som offentlig sti.
  Indstillingen omhandler herudover forslag om bemyndigelse af Teknik og Miljø til afholdelse af nødvendig åstedsforretning som indledning til ekspropriation til vejanlæg, der er fremrykket på grund af coronakrisen. Det gælder buslommer på Brendstrupgårdsvej i Skejby, cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg og cykelsti langs Kærbyvej i Kasted
  Indstilling
  At 1)  Byrådet, jf. Vejlovens §15, godkender optagelse af den private fællesvej, Blomstervej (ved Blomstervej 8-72, ca. 440 m), og den kommende shuntforbindelse (inkl. sti) fra nyt højresvingsspor på Randersvej til den private fællesvej Dusager (ca. 175 m), som offentlig vej.
  At 2   Byrådet, jf. Vejlovens § 15, som følge af Privatvejslovens § 58, stk. 3, godkender, at den private fællesvej Egevej i Skødstrup (ca. 375 m) optages som offentlig vej på vilkår, som fremgår af indstillingens afsnit 3.
  At 3)  At Byrådet, jf. Vejlovens § 15, godkender optagelsen af sti i Holme mellem Ringvej Syd og Bushøjvej (ca. 250 m) og sti mellem Haslevangsvej og Fuglebakkevej (ca. 50 m) som offentlige stier.
  At 4)  At Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at afholde åstedsforretninger, jf. Vejlovens § 100, som forberedelse til eventuel ekspropriation af nødvendige arealer til de vejanlæg, som Byrådet har fremrykket til udførelse i 2020/21 på grund coronakrisen jf. oplistning sidst i afsnit 5
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. august 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Etablering af etagebebyggelse på Vestergade 50

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  Ansøgning om at opføre en etagebebyggelse i fem etager med fem boliger og erhverv i stueetagen på Vestergade 50.

  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre en etagebebyggelse på Vestergade 50 i fem etager til erstatning for det eksisterende forhus i 2 ½ etager, som nedrives.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse grundet bebyggelsens beliggenhed i Vestergade, på grund af indsigelserne i høringen samt Lokalt Kulturmiljøråds udtalelse til sagen.
  Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen og kommuneplanrammen for området.
  I indsigelserne fra de omkringboende og Lokalt Kulturmiljøråd peges der hovedsageligt på Vestergades charme og karakter og det forhold, at gadeforløbet udgør en samlet bevaringsværdig helhed, som projektet vil forringe. Derudover peges på indbliksgener, forringelse af lysforhold samt opholdsarealer.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet, at bebyggelsen er tilpasset de øvrige bebyggelser og er indpasset den historiske gade, og at lys- og indbliksgener ikke ligger udover det forventelige i den tæt bebyggede midtby.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. august 2020.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  19-10-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1136, Erhverv ved Hasselager Centervej, Hasselager - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. september 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1136, Erhverv ved Hasselager Centervej og Hasselager Allé, Hasselager, samt Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017.

   


  Resumé
  Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1136, Erhverv ved Hasselager Centervej og Hasselager Allé. Lokalplanen gælder for et område ved Hasselager Centervej og Hasselager Allé i den nordlige del af bydelen ”Hasselager Center” ved Skanderborgvej og Genvejen.
  Lokalplanområdet, der er ca. 3,7 ha stort, var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og beliggende i landzone.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra Aarhus Vand om at muliggøre, at lokalplanområdet kan anvendes til erhvervsformål og med mulighed for opførelsen af et nyt domicil med plads til virksomhedens kontor- og servicebaserede medarbejdere.
  Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål, og giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse i 1-4 etager samt kælder.
  Lokalplanområdet er disponeret til at indeholde byggefelter til ny bebyggelse, opholds-, service- og parkeringsarealer samt friareal i form af et vandhul, omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.
  Lokalplanen indeholder bestemmelser om maksimal bygningshøjde, etageantal og arkitektonisk udtryk for de enkelte byggefelter, samt bestemmelser for karakteren af udendørsarealer i lokalplanområdet.
  Samlet set må der inden for lokalplanen opføres maks. 11.500 m² etageareal, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 44.
  Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede strategi for byudvikling og at kunne tilbyde attraktive arealer til erhvervsformål. Lokalplanen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer for området og afgrænsning. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017.
  Der har ikke været gennemført en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen forud for lokalplanlægningen. Det vurderes, at ændringen af kommuneplanens rammer ikke vil medføre en væsentlig ændring af områdets karakter eller fremtidige udvikling.    
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1136, Erhverv ved Hasselager Centervej og Hasselager Allé, Hasselager, godkendes til offentlig fremlæggelse i fire uger,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse i fire uger,
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. september 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. september 2020.

  Bilag

  Etagebebyggelse på Sølystgade 21, Aarhus C

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til fornyet behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  Ansøgning om ny etagebebyggelse med 8 boliger på Sølystgade 21, 8000 Aarhus C - Ø-gadekvarteret.
  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre ny etagebebyggelse i 4 etager samt tagterrasse og kælder på Sølystgade 21 i forlængelse af den eksisterende hjørnebebyggelse på grunden. To lave bygninger i et plan nedrives.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse om anvendelse til etageboligbebyggelse i maksimalt 5 etager og fastholder karakteren af bebyggelse i facadelinje.
  En høring har medført indsigelser, bl.a. vedrørende tilpasning til gadens og områdets øvrige ejendomme samt skygge- og indbliksgener.
  Teknik og Miljøs vurderer, at det foreslåede byggeri godt kan indpasses på stedet, som i dag rummer et tidstypisk og velbevaret miljø. Nybyggeriet vil være med til at understrege og styrke gadeforløbet og kvarterets karakteristika som helhed.
  Indstilling
  Det indstilles, at
  (1)     Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. maj 2019.
  Det undersøges, hvordan sagen forholder sig til kommuneplanens krav om opholdsarealer - eventuelt uden for matriklen.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  24-06-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat med henblik på foretræde for udvalget.
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat. Forvaltningen fremsender notat om lignende projekter i området, hvor ansøgeren har modtaget afslag, til udvalget.

  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Sander Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det ansøgte byggeri er for stort, omfangsrigt og i øvrigt ikke er tilpasset området.
   
  Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det ansøgte byggeri er for stort og omfangsrigt. Det ansøgte byggeri er i øvrigt ikke tilpasset området og hindrer et godt baggårdsmiljø for de omkringliggende boliger.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til fornyet behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  05-10-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen udarbejder et notat om myndighedsbehandlingens faser, herunder hvad der udgør byggesagsbehandlingen, der ikke bliver behandlet i udvalget.
   
  Derudover udarbejder forvaltningen et notat om et sammenligneligt byggeri på hjørnet af Thunøgade og Sjællandsgade, som tidligere har modtaget afslag.

  19-10-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigtskort

  Bilag 2: Skitseprojekt inkl. skyggediagram

  Bilag 3: Indsigelser

  Bilag 4: Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 5: Dataark

  Notat MTM 06.06.2019

  Meningstilkendegivelse, Midtbyens Fællesråd

  Notat MTM 12.06.2019 (tilføjet 12.06.2019)

  Bilag 1 til notat: Udtalelse fra Lokalt Kulturmiljøråd (tilføjet 12.06.2019)

  Bilag 2 til notat: Udtalelse fra Team Kulturmiljø (tilføjet 12.06.2019)

  Byrådsdebat 12.06.2019

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 18.06.2019

  Bilag 1 til notat: Oversigt over opholdsarealer

  Foretræde E+N Arkitektur

  Foretræde Dorthe Iversen og Morten Kyndrup

  Foretræde Midtbyen Fællesråd for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro

  Foretræde Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret

  Foretræde Vibeke Skjøttgaard

  Notat MTM, 30.07.20

  Bilag 1 Tegningsmateriale (dateret februar 2020)

  Bilag 2 Reviderede tegninger efter høringen

  Bilag 3 Indsigelser

  Bilag 4 Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 5 Udtalelse fra Lokalt Kulturmiljøråd

  Bilag 6 - Dataark

  Foretræde Midtbyens Fællesråd

  Foretræde Dorthe Iversen og Morten Kyndrup

  Foretræde Vibeke Skjøttgaard

  Foretræde Jette Harboe

  Foretræde Kirsten Skov

  Foretræde Poul Gregersen

  Meningstilkendegivelse Beboerforeningen for Øgaderne

  Notat MTM 31.08.2020

  Bilag 1: Revideret projektmateriale

  Meningstilkendegivelse Beboerforeningen for Øgaderne pr. 04.09.2020

  Meningstilkendegivelse Dorthe Iversen og Morten Kyndrup (eftersendt 22.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Vibeke Skjøttgaard (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Marianne Glien Nielsen & Ib Andersen (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Jette Meldgaard Harboe (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Midtbyens Fællesråd (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Peter Brøgger Christensen (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Klaus Bjerre (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Beboerforeningen i Øgadekvarteret (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Helle Dalgaard (eftersendt 23.09.2020)

  Notat MTM 22.09.2020 (eftersendt 23.09.2020)

  Åbent brev om sagen på Sølystgade 21 (eftersendt 23.09.2020)

  Byrådsdebat 23.09.2020

  Etablering af etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til fornyet behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  Ansøgning om at opføre en boligbebyggelse i fem etager i baggården – fire etager til bolig samt en tagterrasse på den femte etage.
  Resumé
  Der er ansøgt om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b med otte boliger i fem etager til erstatning for det eksisterende baghus i 2½ etage, som nedrives.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse på grund af byggeriets omfang og beliggenhed og på grund af indsigelserne i høringen. Ligesom projektet fraviger kommuneplanens krav om bygningens dybde samt kravet om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse.
   
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelse og etageantal samt kommuneplanens krav om opholdsareal på mindst 30 %.
   
  I indsigelserne fra de omkringboende peges der hovedsageligt på indbliksgener, skyggegener, udsigtsforhold, bebyggelsens omfang, karakter og adgangsforhold.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet, er tilpasset arkitektonisk, og at skygge- og indbliksgener ikke ligger udover det forventelige i den tæt bebyggede midtby.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. marts 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 29. april 2020.
  11-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  25-05-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  02-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.

  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Louise Lindskrog og Ango Winther tog forbehold.
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
   

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til fornyet behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigtskort

  Bilag 2: Tegningsmateriale

  Bilag 3: Skyggediagram

  Bilag 4: Indsigelser

  Bilag 5: Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 6: Dataark helhedsvurdering

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 04.05.2020

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A99 Marstrandsgade 15B Visualisering. Nybygning set i fugleperspektiv fra Domhuset

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A98 Marstrandsgade 15B Visualisering Nybygning set i fugleperspektiv fra Musikhuset

  Foretræde Bygherre, Jesper Warming: Tegn. A34 Marstrandsgade 15B Facader mod Aros Allé

  Foretræde Birgitte Hansen

  Foretræde Andelsboligforeningen Marstrandsgade 9-11 v/Peter Andersen

  Notat MTM 20.05.2020

  Bilag 1 til notat: Fremsendelsesbrev

  Bilag 2 til notat: Visualisering

  Bilag 3 til notat: Visualisering

  Bemærkninger fra Stadsarkitekten (eftersendt 25.05.2020)

  Notat MTM 10.08.2020

  Bilag 1 til notat: Redegørelse fra bygherren Marstrandsgade 15B

  Bilag 2 til notat: Visualiseringer

  Bilag 3 til notat: Situationsplan

  Bilag 4 til notat: Skyggediagrammer

  Bilag 5 til notat: Facadeskitser

  Meningstilkendegivelse Lars Dige Knudsen

  Meningstilkendegivelse Birgitte Hansen

  Meningstilkendegivelse Peter Andersen (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Lars Dige Knudsen (eftersendt 23.09.2020)

  Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 7. september 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 24 og 25.
  Beslutningsforslag fra ALT
   Byggematerialerne i nye bygninger vejer miljømæssigt langt tungere, end det samlede driftsforbrug i bygningernes levetid. På verdensplan udgør produktion af byggematerialer 10-15% af den samlede udledning af drivhusgasser. Selvom vi i Danmark er langt mere udviklede end mange andre lande, og er blevet dygtige til at bygge energieffektive bygninger, så kan vi gøre det langt bedre. Vi stiller mange krav til energiforbruget, men ingen til de tonsvis beton, stål, isolering og glas, vi bruger til at opføre en bygning. Eksempelvis er betonproduktion ansvarlig for 4-8% af verdens CO2-udledning.  
   
  Vi bliver flere og flere mennesker på planeten, og bygger nye boliger hele tiden. Det er nødvendigt at omstille sig til klimavenlige løsninger, så vi kan opfylde Parisaftalens mål om en global opvarmning på maksimum 1,5 grader. Vi skal sætte en retning og hjælpe byggebranchen med at løse klimaudfordringen og sætte konkrete grænser for, hvor meget CO2 et byggeri må udlede.
   
  Alternativet ønsker desuden at fremme brugen af mere bæredygtige materialer. Træ er et materiale, som har flest fordele, modsat fossile byggematerialer. I træbyggerier binder træet det kulstof, der oprindeligt var bundet i træerne. Derfor holder man kulstoffet fra atmosfæren al den tid, at træhuset er i brug, og endnu længere, hvis materialerne genanvendes. Produktionen kræver relativt lidt energi, er hurtigere at opføre, lettere, og kræver færre kraner. Træet kan altid genanvendes til mange forskellige formål. På sigt kan det blive billigere at bygge.
   
  Bruges der beton, bør det sammensættes på en måde, så det kan genanvendes. Vi kan minimere materialernes miljøbelastning ved at fokusere på lang levetid, og sørge for at konstruktionen kan adskilles helt, uden at skade materialet, så det kan genbruges nemt.
   
  Der indstilles:
  1. Al offentligt byggeri i Aarhus Kommune skal bestå af klimavenlige og genanvendelige byggematerialer, og fremme mere brug af træ i byggerier.
  2. Aarhus Kommune skal stille krav til hvor store emissioner af drivhusgasser, der må være i byggeriet, og lave en miljøcertificering af alt offentligt byggeri.
  3. Aarhus Kommune skal stille krav om, at privat og alment boligbyggeri følger samme principper som 1) og 2).
  4. Aarhus Kommune skal inden 2020 formulere en konkret strategi for at indføre CO2-venlige byggematerialer i fremtidens byggeri. I tæt samarbejde med aktørerne på området.
   
  Forslaget stillet af Alternativet i Aarhus byråd, byrådsmedlem Sander Jensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri
  Indstillingen er svar på tre beslutningsforslag vedr. klimavenligt og bæredygtigt byggeri fra SF, ALT, EL og RV.

  Resumé
  På byrådsmøder 24. april 2019 og 11. marts 2020 blev det besluttet, at Teknik og Miljø skulle udarbejde byrådsindstilling på baggrund af forslag fra ALT om klimakrav til byggematerialer, fra SF om bæredygtigt byggeri og fra SF, RV, EL og ALT om bæredygtigt byggeri, anlæg og bedre kapacitetsudnyttelse.
   
  Denne indstilling adresserer alle ovennævnte forslag. De tre beslutningsforslag er alle relevante input til arbejdet med klimavenligt byggeri. Mange af elementerne i forslagene indgår dog allerede i forskellige sammenhænge, herunder i arbejdet med Klimaplanen for 2021-2024 og den 10-årige anlægsinvesteringsplan 2024-2033. Derudover er bæredygtigt og klimavenligt byggeri en dagsorden, som realiseres og udvikles løbende i det tværmagistratslige arbejde på bygningsområdet.
   
  En hovedmålsætning i klimaplanen er at nedbringe CO2- udledningen på bygningsområdet med 70% i 2030 i forhold til 1990.
   
  Målopfyldelsen er afhængig af national byggelovgivning, den markedsmæssige og teknologiske udvikling og kommunens egne krav. Således søger Aarhus Kommune at påvirke både marked, lovgivning og teknologi gennem kommunens adfærd på området.
   
  Nærværende byrådsindstilling giver et overblik over det igangværende arbejde samt ambitionerne for klimavenligtog bæredygtigt byggeri i Aarhus Kommune. Det omfatter bl.a. fokus på energirenovering, implementering af frivillig bæredygtighedsklasse for byggerier samt at medvirke til at skabe fælles nationale modeller, værktøjer og sikre ambitiøse målsætninger for bæredygtigt og klimavenligt byggeri og byudvikling.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø i samarbejde med øvrige magistratsafdelinger i forbindelse med Klimaplan 2021-24 formulerer ambitiøse initiativer, der sikrer, at Aarhus Kommune på bygningsområdet realiserer 70% reduktion af CO2- udledningen i 2030 (i forhold til 1990).
   
  At 2) Teknik og Miljø i samarbejde med øvrige magistratsafdelinger og centrale aktører i byggeriet i Aarhus fortsætter revision af publikationen ’Miljø og energirigtigt byggeri’ og udformer vejledninger og værktøjer til at sikre brugen af bæredygtige og klimavenlige byggematerialer og - metoder.
   
  At 3) Teknik og Miljø i samarbejde med øvrige magistratsafdelinger fastholder dialog og samarbejde med andre kommuner og offentlige organisationer samt øvrige interessenter, i relevante fora, for at medvirke til at skabe fælles nationale modeller, værktøjer og sikre ambitiøse målsætninger for bæredygtigt og klimavenligt byggeri og byudvikling.
  Sagens forløb
  03-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den  om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 2 og 3.

  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils tog forbehold for en drøftelse i gruppen.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 7. september 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 24 og 25.

  Bilag

  Svar på forslag om bæredygtigt byggeri

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 7. september 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 23 og 25.
  Beslutningsforslag fra SF
  Det foreslås at vi i Aarhus byråd beslutter
  • At Aarhus kommune skal have som målsætning at i 2025 skal CO2 udledningen fra byggeri udført eller bestilt af Aarhus kommune være sænket med 30% og 60% i 2030.
  • At Aarhus kommune indbyder de øvrige seks-byer til et samarbejde om mere bæredygtigt byggeri, og opfordrer de øvrige kommuner til også at fastsætte en målsætning for CO2 udledning ved byggeri.
  • At Borgmesterens Afdeling udarbejder et forslag til hvordan et krav om mindre CO2 udledning ved byggeri kan indarbejdes i kommunens udbud.
  • At der fremover i bygningsreglementet fastsættes en grænseværdi for hvor meget CO2 pr kvadratmeter der må udledes ved opførelsen af bygningen. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bedes komme med et bud på hvad denne grænseværdi kunne være.
   
  Bagrund
  Verden står midt i en klimakrise, og det er alvorligt. For at komme ud af krisen skal alle hjælpe til, der bliver lavet store internationale aftaler, men også helt ned på kommuneniveau kan og skal vi gøre noget. Vi har i Aarhus kommune vedtaget et ambitiøst mål om at være CO2 neutral i 2030. For at nå dette, skal vi grundlæggende lave om på store dele af hvordan vi driver kommune, og vi skal hjælpe virksomhederne med at gøre det samme. Vi har to opgaver - selv at blive CO2 neutrale, og at være med til at drive udviklingen af CO2-neutrale alternativer, så vi kan inspirere andre til også at blive mere klimavenlige.
   
  En af de helt store CO2-udledere i verden er produktionen af cement. Vi må og skal bygge mere bæredygtigt, hvis vi skal vende udviklingen på CO2 udledning. Den danske beton- og byggebranche er gået sammen om at ville mindske udledningen af CO2 i initiativet Bæredygtig Beton. Der findes allerede flere bæredygtige former for cement, og danske virksomheder er med til at udvikle disse.
   
  Vi tror på at Danmark kan blive førende på dette område og være med til at inspirere andre lande til også at bygge bæredygtigt. For at understøtte denne udvikling, mener vi, at Aarhus kommune bør stille krav om at bygge bæredygtigt og dermed støtte virksomhedernes udvikling af nye og bedre former for byggeri og særligt for cement, og selvfølgelig også sænke Aarhus kommunes egen udledning af CO2.
   
  Stillet af Jan Ravn Christensen, Thomas Medom og Mette Bjerre
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om bæredygtigt byggeri
  Der henvises til sagen "Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri".

  Sagens forløb
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagerne 16 og 29 blev behandlet sammen.
   

  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1 og 3.

  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils tog forbehold for en drøftelse i gruppen.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 7. september 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 23 og 25.

  Bilag

  Svar på forslag om klimavenligt byggeri

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 7. september 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 23 og 24.
  Beslutningsforslag fra SF, RV, EL og ALT
  Tid til klimahandling
  De handlinger og initiativer, der indtil videre er igangsat for at reducere Aarhus Kommunes klimaaftryk, ikke er tilstrækkelige til at indfri vores ambitiøse klimamålsætning. Det er nu, der er forståelse i befolkningen for krisens alvorlighed og derfor også momentum for handling. Akut handling er nødvendig for at reducere og forsinke klimaforandringerne, og det forpligter vi os derfor som byråd til at igangsætte samtidig med, at vi vil skrue gevaldigt op for intensiteten, så borgerne også mærker, at vi griber dette momentum.
   
  Over 900 byer rundt omkring i verden - bl.a. byer i USA, Australien og Europa har erklæret klima nødsituation. Det samme har det britiske parlament og EU parlament. Vi foreslår, at Aarhus også skruer op for handlekraften og følger op med helt konkret klimahandling.
   
  Aarhus byråd har taget en lang række beslutninger på vejen mod det ambitiøse mål at blive CO2 neutrale i 2030. Men seneste beregninger viser, at vi som kommune er udfordret på at nå målet med en manko på ca. 600.000 tons CO2 på trods af kendte ambitiøse planer for reduktion. Og dette forholder sig til vores egen direkte udledning som virksomhed og som samfund (Scope 1 og 2). Vi er også som byråd nødt til at forholde os til forbrugsbaseret udledning som virksomhed og samfund (Scope 3).
   
  Det kalder på, at vi viser politisk ansvar og stiller endnu højere krav til vores egen organisation, virksomhederne og organisationerne i vores kommune og ikke mindst borgerne. Vi skal overholde Parisaftalen, og det kræver akut klimahandling.
   
  Aarhus byråd forpligter sig derfor på konkret og intensiv handling på baggrund af denne erkendelse af, at vi som verdenssamfund står i en klima nødsituation.
   
  Den store udfordring
  Realdania har for byrådet fremlagt en række risici og effekter ved gennemsnitlige globale temperaturstigninger på henholdsvis 1,5 og 2 grader. Ved en 2 graders stigning kan sundhedskonsekvenserne ikke beregnes. Globalt anslås det, at over 350 millioner mennesker vil være eksponerede for dødelige hedebølger i megabyerne som følge af en 1,5 graders temperaturstigning.
   
  Samtidig vil vi risikere at tabe 70-90% af vores økosystemer, herunder koralrev. Stiger den gennemsnitlige temperatur til 2 grader vil tabsrisikoen øges til 99%.
   
  Ved en temperaturstigning på 1,5 grader vil 496 millioner mennesker være under livstruende pres, når det gælder vand. 32-36 millioner vil være berørt af forringet udbytte fra landbrugssektoren. Stiger den globale temperatur med 2 gradervil dette tal stige til 330-396 millioner mennesker.
   
  Disse tal sætter flygtningekrisen i perspektiv. Der bliver tale om uhyggelige masser af klimaflygtninge og en migrantkrise af proportioner som vi hverken kan eller vil forestille os.
   
  Der står udenfor diskussion, at vi også i Aarhus skal løfte vores indsats for at reducere CO2 yderligere. Vi er nødt til at gå målrettet efter de største potentialer for at reducere klimaaftrykket og ressourceforbruget.
   
  Aarhus kommune er godt i gang med at igangsætte meningsfulde tiltag for at opnå 70% reduktion af CO2. Flere forslag om energirigtigt byggeri er fx allerede fremsendt og under behandling.
   
  Klimakrisen kalder på en anderledes tænkning i alle beslutninger og beslutningsgange fremover. Her peger vi på første store skridt. De næste store skridt vil dreje sig om mobilitet og vedvarende energi.
   
  Første store skridt: Bæredygtigt byggeri, anlæg og bedre kapacitetsudnyttelse
  En rapport fra FN´s Miljøorganisation viser, at 39 procent af al energirelateret CO2-udledning på verdensplan kommer direkte eller indirekte fra byggeindustrien.
   
  I Aarhus kommune benytter vi publikationen “Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus kommune”, når kommunale bygninger renoveres og vedligeholdes. Her er krav til fx el, vand, materialer og affalds klima- og miljøpåvirkning.
   
  Publikationen har rigtig mange fornuftige krav til bæredygtigt byggeri. Partierne ønsker derfor at udbrede publikationens krav til også at omfatte områder, hvor kommunen sælger byggeretter til private developere, så byens udvikling, både på kommunal og privat foranledning, bliver i overensstemmelse med vores klimamål.
   
  Derudover ønsker vi, at der ved hvert bygge- og anlægsprojekt fremlægges CO2 regnskab, der opgør hvad projektets CO2 belastning er, så der er klarhed om, hvor langt vi er fra målet om CO2-neutralitet i 2030, samt om hvordan projektet bidrager til at opfylde vores målsætninger om reduktion af CO2. Opgørelser over fodaftryk er allerede et krav flere steder, og CO2 aftrykket kan bl.a. opgøres ved at benytte Environmental Product Declaration.
   
  Både det offentlige og private energiforbrug er trods energibesparende tiltag for højt og kalder på et markant lavere energiforbrug i både privat og offentlig drift. Vi ved, at godt 40% af al energi forbruges i bygninger og at ca. 20% af CO2-udslippet stammer fra drift af bygninger. Derfor er et af de vigtige tiltag vi som kommune anbefales en bedre kapacitetsudnyttelse af vores bygninger. Vi vil derfor stille større krav til udnyttelsen af vores bygninger. Det betyder, at driftsansvaret også skal omfatte overblik over hvor og hvornår der er ledig kapacitet samt indgåelse af partnerskaber, der kan sikre en bedre kapacitetsudnyttelse. Samtidig med, at vi udnytter vores bygningsmasse bedre skal der i driften arbejdes med energisparetiltag helt ude på gulvet i plejehjem og daginstitutioner. Effekten skal være væsentlig reduktion i energiforbruget samt større viden om hvordan den enkelte kan og skal være med til at spare energi.
   
  Med tanke på den ufravigelige forskning og dertil hørende beslutninger vedrørende den klimakrise vi står overfor, beslutter Aarhus byråd herved:
  1. Ved salg af byggeretter indføres en klausul, der stiller krav til private developere om at efterleve de samme krav som kommunens eget byggeri skal efterleve.
  2. I forbindelse med bygge og anlægsprojekter skal der fremlægges CO2 regnskab for produktion, anlæg og proces som klarlægger hvordan projektet i sin helhed bidrager til at opfylde vores målsætninger om CO2 reduktion.
  3. Der udarbejdes en kommunal energisparepolitik og strategi med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen, andelen af partnerskaber og viden om energibesparende handlemuligheder.
   
  Forslagsstillere:
  Eva Borchorst Mejnertz (Radikale)
  Liv Gro Jensen (Alternativet)
  Mette Bjerre (Socialistisk Folkeparti)
  Keld Hvalsø (Enhedslisten)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om klimavenligt byggeri
  Der henvises til sagen "Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri".

  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagerne 16 og 29 blev behandlet sammen.
   

  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1 og 2.

  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils tog forbehold for en drøftelse i gruppen.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 7. september 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 23 og 24.

  Bilag

  Lokalplan 1122, Boligbebyggelse ved Nørreport, Aarhus C - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 7. september 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstilling, men ønskede følgende mindretalsudtalelse tilføjet. Dansk Folkepartis byrådsgruppe er bekymret for parkeringsforholdene eller manglen derpå.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1122, Boligbebyggelse ved Nørreport, Aarhus C samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet omfatter ejendommene Nørreport 15 og 17, en del af Studsgade og en mindre del af Nørreport.
  Ejer af ejendommene Nørreport 15 og 17 har anmodet om en lokalplan, der omdanner ejendommene til blandet bolig og erhverv.
  Formålet med lokalplanen er at bevare de to eksisterende bygninger, ombygge og udvide dem med 2 etager (samlet 5 etager) mod Nørreport og nedtrappe højden til 3 etager mod de bagvedliggende ejendomme. En del af Studsgade og Nørreport omdannes til nye byrum.
  Der kan opføres op til 4.925 m2. Ejendommene anvendes til boliger med erhverv, caféer og mindre butikker i stueetagen mod Nørreport.
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens mål, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer. Lokalplanen er derfor ledsaget af Kommuneplantillæg nr. 68, som fastsætter anvendelsen til blandet byområde og muliggør en højere bebyggelsesprocent og højere bebyggelse mod Nørreport.
  I arbejdet med en helhedsplan for Nørreport har der været en forudgående høring. De indkomne høringssvar er delvist indarbejdet i lokalplanen.
  Der er indgået en udbygningsaftale med bygherre om omdannelse af en del af Studsgade og Nørreport.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1122 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8 og bilag 4.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. juni 2020.
   
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med hensyn til p-forhold.
   
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 7. september 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstilling, men ønskede følgende mindretalsudtalelse tilføjet. Dansk Folkepartis byrådsgruppe er bekymret for parkeringsforholdene eller manglen derpå.

  Bilag

  Redegørelser for magtanvendelser 2019

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 16. september 2020.
   
  Sagen ønskes drøftet i Børn og Unge-udvalget.
  Resumé
  Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som byrådet er ansvarlig for. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet redegørelser over indberettede magtanvendelser i 2019.
  For Sociale Forhold og Beskæftigelse viser redegørelsen, at der er sket et fald fra 325 registrerede indberetninger om magtanvendelse i 2018 til 231 i 2019 på kommunens egne tilbud samt tilbud der er indgået driftsoverenskomst med. Der er derudover registreret 304 indberetninger om magtanvendelse over for borgere bosat på private og regionale tilbud i Aarhus Kommune samt på private, regionale og kommunale tilbud uden for Aarhus Kommune, hvis handlekommune er Aarhus. Dertil har Familieretshuset i 2019 godkendt kommunens indstilling om flytning uden samtykke af otte borgere.
  For Sundhed og Omsorg viser redegørelsen, at der er registreret 80 indberetninger om magtanvendelse i 2019, herudover to over for en Aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune. I 2018 blev der i alt indberettet 88 magtanvendelser, heraf en på en aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune.
  Indstilling
  At 1) Magtanvendelsesredegørelserne for 2019 tages til efterretning (bilag 1 og 2).
  Sagens forløb
  03-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 25. maj 2020.
  Betydningen af personaleudskiftning og medarbejdernes baggrund belyses til byrådsbehandlingen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  02-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sagens behandling blev udsat til kommende møde.

  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 23. september 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Sundheds- og Omsorgsudvalget af 16. september 2020.
   
  Sagen ønskes drøftet i Børn og Unge-udvalget.

  Bilag