Vælg

Referat Aarhus Byråd 07-10-2020

  Magistratens budget 2021-2024

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistraten med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget budgettet i overensstemmelse med ændringsforslaget fra forligspartierne.
   
  Et samlet byråd stemte for de tekniske korrektioner fremlagt på 1. og 2. fællesmøde.
   
  Et samlet byråd stemte for valg af statsgaranti for skat og generelle tilskud.
   
  Venstres byrådsgruppe og Dorthe Borgkvist stemte for ændringsforslagene fra Venstre, Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper stemte imod.
   
  Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper stemte for ændringsforslaget fra forligspartierne (Budgetforliget). Dorthe Borgkvist tog forbehold i forhold til letbanen.
   
  Venstres byrådsgruppe kan ikke støtte/stemme ja til følgende 4 punkter:
  1. Skatteforhøjelsen
  2. Investeringsmodeller, beskæftigelse
  3. Finansieringsbidraget afskaffes
  4. Letbanen etape 2 – her ønsker vi i stedet at beløbet skal res. til højklasset kollektiv trafik
  Når alt vægtes sammen tager Venstre således forbehold for ændringsforslaget fra forligspartierne.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.
  Resumé
  I disse måneder gennemlever vi en Coronapandemi, der har haft gennemgribende indflydelse på alle befolkninger og på den økonomiske situation i Danmark og resten af verden. Dette års budgetlægning er derfor præget af Corona-situationen.
  I løbet af foråret har Byrådet besluttet en række ekstraordinære anlægsudgifter for at være med til at imødegå den økonomiske krise, som er fulgt i kølvandet på Corona. Internt i kommunen har Byrådet besluttet, at afdelingerne ikke skal aflevere det såkaldte finansieringsbidrag til budgetmodellerne i 2021.
  Usikkerheden omkring udligningsreformen har i flere år været betragtelig. Reformen er nu på plads, og selvom der endnu ikke er erfaringer med de langsigtede konsekvenser af reformen, er en stor del af den hidtidige usikkerhed fjernet. Ikke mindst i forhold til beskæftigelsestilskuddet, som i de senere år har givet anledning til store og stadigt stigende tab for den kommunale økonomi i Aarhus Kommune. Det ser dog ud til, at reformen betyder et større tab over tid i Aarhus Kommune, end forventet ved vedtagelsen af reformen.
  Aftalen om kommunernes økonomi for 2021 indeholder en række positive elementer. Måske vigtigst er, at kommunerne kompenseres for den demografiske udvikling, samt at kommunerne får mulighed for et højere anlægsniveau i 2021. Aftalen indeholder en forudsætning om, at kommunerne kan spare penge ved at reducere brugen af eksterne konsulenter. I budgetforslaget er der derfor indeholdt en besparelse på 30 mio. kr. årligt, der forventes at kunne realiseres ved at nedsætte brugen af eksterne konsulenter. Hertil kommer en forudsat yderligere besparelse på kommunens interne administration på 20 mio. kr. årligt. Besparelserne fordeles på de decentrale økonomiske rammer, og der iværksættes initiativer i det fælles effektiviseringsprogram ”Fælles Om Nye Løsninger”, så målet om at nedbringe udgifterne til eksterne konsulenter og intern administration kan nås. I de årlige effektiviseringskataloger følges der op på målsætningerne.
  I budget 2021 prioriteres der over 7,5 mia. kr. til anlæg i den 10-årige periode 2024-2033. Prioriteringen af så store beløb vil få en afgørende betydning på byens udvikling og udtryk i generationer. Budgetforslaget indeholder et udkast til en 10-årig anlægsplan hvor de områder, der har det største og mest oplagte behov, er prioriteret. Prioriteringen af den resterende del af midlerne i anlægsplanen vil ske i budgetforhandlingerne. 
  I finansloven for 2020 blev der afsat penge til minimumsnormeringer i daginstitutioner, flere lærere i folkeskolen samt midler til ældreområdet. Pengene er foreløbig kun fordelt i 2020, men afsat permanent. Det står klart, at Folketinget vil videreføre bevillingerne til kommunerne permanent, hvilket vil give mulighed for en markant og varigt forbedret service på områderne. Det foreslås, at der i budgetdrøftelserne tages stilling til, hvordan ovennævnte midler prioriteres i Aarhus Kommune.
  Den seneste tid har vist, at der er behov for store forandringer på ældreområdet, for at sikre en god og værdig pleje af de ældste medborgere. Ud over de midler der tilføres i finansloven afsættes derfor i budgetforslaget 30 mio. kr. årligt til et yderligere løft af området. Beløbet stiger fra år til år som følge af befolkningsvæksten i perioden. Pengene skal sikre en ekstra indsats, der kan bidrage til at løfte hele området. Det er dog vigtigt at understrege, at udfordringerne på ældreområdet langtfra kun handler om penge. I de politiske drøftelser om budgettet, vil der blive taget stilling til, hvordan midlerne bedst anvendes for at håndtere de udfordringer i ældreplejen, som er blevet meget tydelige hen over sommeren.
  I foråret vedtog Byrådet en række bindende klimamål for Aarhus Kommune som samfund og organisation frem til 2030. Målene følger bl.a. op på den beslutning, som Byrådet vedtog for 12 år siden, om at skabe en bæredygtig fremtid med en vision om et CO2-neutralt samfund i 2030.I budgetforslaget er der afsat 100 mio. kr. til at sikre gennemførslen af den ambitiøse Klimastrategi frem til 2030 via de initiativer, der er beskrevet i Klimaplanen, som er fremsendt til Byrådet med henblik på at blive sendt i høring. Pengene er fordelt på de 4 år 2021-2024.
  Klimahandlingsplanens initiativer vurderes i alt at koste 312 mio. kr. frem til 2024. Heraf vil en hel del kunne finansieres af eksterne midler – herunder fra Affald Varme, ligesom noget naturligt kan finansieres af de eksisterende budgetter i afdelingerne, men der er også behov for at afsætte nye midler. Den samlede ramme kan i forbindelse med drøftelserne om budget 2021 fordeles på de enkelte spor i klimastrategien og klimaplanen. Det er vigtigt at understrege, at der ikke med budgetforslaget sendes et signal om, at der skal skrues ned for klimahandlingsplanens høje ambitionsniveau. Budgetforslaget er tværtimod ment som et realistisk bud på hvad der er nødvendigt af ny kommunal finansiering for at fastholde klimahandlingsplanens høje ambitionsniveau.
  Socialområdets økonomi har i en årrække været under pres. På den baggrund behandlede Byrådet i foråret ”Balanceplan 2020” fra Sociale Forhold og Beskæftigelse. Planen genoprettede balancen mellem forbrug og budget i 2020. Det skete blandt andet ved, at socialområdet blev tilført 15 mio. kr. i 2020 samt 10 mio. kr. i efterfølgende år til at håndtere udfordringerne på socialområdet. Som det blev besluttet ved byrådsvedtagelsen af ”Balanceplan 2020” er den permanente tilførsel på 10 mio. kr. årligt fra og med 2021 indarbejdet i budgetforslaget.
  Der er dog fortsat brug for Byrådets opmærksomhed på ressourcer til området, hvis det fortsatte pres på området ikke skal medføre nye opbremsninger. På den baggrund afsættes yderligere 30 mio. kr. årligt i budgetforslaget, hvoraf 10 mio. kr. målrettes området for socialpsykiatri og udsatte voksne. Beløbene stiger fra år til år som følge af befolkningsvæksten i perioden.
  En etablering af The Next Level - som består af The Dome, en 1.000 m2 stor installation i en halkuppel over jorden, samt et stort underjordisk galleri på 1.000 m2 under Officerspladsen - vil være med til at give en international unik kunstoplevelse på ARoS. Projektet, der koster 215 mio. kr., er stort set finansieret. Restfinansieringen på 25 mio. kr. er i budgetforslaget finansieret via en driftsfinansieret anlægsinvestering. Kultur og Borgerservice / AroS tilføres hertil et øget driftstilskud på 750.000 kr. årligt.
  Corona har medført en stigende ledighed. På den baggrund er der afsat en ramme på 30 mio. kr. til nye investeringer på beskæftigelsesområdet, heraf finansieres de 10 mio. kr. via interne omprioriteringer i beskæftigelsesindsatsen.
  Der er afsat 10 mio. kr. årligt til en ”Grøn og ren by” samt 5 mio. kr. årligt til at fremme trafiksikkerhed. Herudover er der i budgetforslaget afsat penge til initiativer indenfor miljø og biodiversitet samt indsatsplaner for at værne om grundvandet.
  Social- og Indenrigsministeriet har beregnet at Aarhus Kommune vil tabe 78 mio. kr. om året på det nye udligningssystem. Efterfølgende har det vist sig, at omlægningen af refusionssystemet på særlige dyre enkeltsager - som blev vedtaget sammen med udligningsreformen – indebærer en mindreindtægt på yderligere 40 mio. kr. om året. Samtidig kan det konstateres, at Aarhus har større udgifter til udligning af det kommunale udgiftsbehov, end det var forventet.
  Disse og andre væsentlige forværringer i budgetforudsætningerne - set i sammenhæng med behovet for at imødegå udfordringerne på ældre og socialområdet - betyder, at det i budgetforslaget er valgt at tage imod muligheden for at hæve skatten svarende til det oprindelige tab på udligningsreformen. Det betyder, at kommuneskatten stiger med 0,11 %-point i 2021 og yderligere 0,01 %-point i 2022. Dette giver merindtægter på 68 mio. kr. i 2021 stigende til 78 mio. kr. i 2022.
  Med de forudsætninger der er lagt ind i budgetforslaget, viser nøgletallene et årligt råderum på ca. 39 mio. kr. i budgetperioden. Råderummet giver mulighed for at igangsætte nye initiativer fra de budgetforslag, som partierne har fremsendt eller reducere dele af det finansieringsbidrag, der ligger i overslagsårene.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet drøfter og godkender eventuelle ændringer til budgetforslaget 2021. Budgetforslaget er beskrevet i nedenstående.
  Sagens forløb
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratens indstilling af 21. august 2020.
  Rådmand Thomas Medom anfører, at finansieringsbidrag og midler til Børn og Unge bør være temaer i den kommende proces.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold.
  Lone Norlander Smith tog forbehold, særligt i forhold til socialområdet, ældre og børn og unge.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til behandling i 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Økonomiudvalget og Magistarten blev orienteret og drøftede alle punkter på dagsordenen under et.
  Sagerne sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget d. 30. september 2020.

  30-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Jacob Bundsgaard, Kristian Würtz, Lone Hindø, Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Thomas Medom, Mette Bjerre, Rabih Azad-Ahmad, Mahad Yussuf, Lone Norlander Smith, Jette Skive og Mette Skautrup kunne tiltræde en række tekniske ændringer til budgetforslaget jf. notatet ’Tekniske korrektioner til budgetforslaget 2021-2024’. De kunne desuden tiltræde, at indkomstskatteprocenten hæves fra 24,40 % til 24,51 % i 2021 mens øvrige skatteprocenter og -promiller fastholdes uændret samt valg af statsgaranti 2021.

  Bünyamin Simsek og Lene Horsbøl tog følgende generelle forbehold: Venstre tager et generelt forbehold og kan konstatere, at sidste års budgetforlig sænkede skatten med belønning fra staten, og dette års forlig aflevere ca. halvdelen (18,3 mio.) af denne belønning tilbage. Dette er et resultat af en skattestigning til borgerne i dette års budgetforlig, hvis staten straffer Aarhus Kommune for skattestigningen. Venstre er opmærksomme på, at ovenstående endeligt skal afklares, men Venstre har noteret sig, at det er statens melding til Aarhus Kommune.

  Jette Skive, Lone Hindø og Rabih Azad-Ahmad var forhindrede i at deltage i 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistraten med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget budgettet i overensstemmelse med ændringsforslaget fra forligspartierne.
   
  Et samlet byråd stemte for de tekniske korrektioner fremlagt på 1. og 2. fællesmøde.
   
  Et samlet byråd stemte for valg af statsgaranti for skat og generelle tilskud.
   
  Venstres byrådsgruppe og Dorthe Borgkvist stemte for ændringsforslagene fra Venstre, Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper stemte imod.
   
  Socialdemokratiets, Socialistisk Folkepartis, Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes, Dansk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper stemte for ændringsforslaget fra forligspartierne (Budgetforliget). Dorthe Borgkvist tog forbehold i forhold til letbanen.
   
  Venstres byrådsgruppe kan ikke støtte/stemme ja til følgende 4 punkter:
  1. Skatteforhøjelsen
  2. Investeringsmodeller, beskæftigelse
  3. Finansieringsbidraget afskaffes
  4. Letbanen etape 2 – her ønsker vi i stedet at beløbet skal res. til højklasset kollektiv trafik
  Når alt vægtes sammen tager Venstre således forbehold for ændringsforslaget fra forligspartierne.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Budgetredegørelsen 2021-2024

  Bilag 2: Forudsætninger i forslag til budget 2021-2024

  Bilag 3: Ændringer i økonomien siden budget 2020-2023

  Bilag 4: Måltal for den finansielle egenkapital i budget 2021-2024

  Bilag 5: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes belysninger af beslutningsforslag

  Bilag 6: BA’s opdaterede bemærkninger til anlægsforslag i budget 2020-2023

  Bilag 6.1: Oversigt over anlægsforslag til den 10-årige investeringsplan

  Bilag 7: Oversigt over budgetudfordringer i Magistratsafdelingernes følgebreve

  Bilag 8: Analyse af budgetmodeller

  Bilag 9: Business case - Reduktion i anvendelsen af eksterne konsulenter i Aarhus kommune

  Bilag 10: Finansiering til ”Kendt hjemmehjælper”

  Bilag 11: Forslag om udvidelse af budgetmodel for vejsektoren: Standard signalanlæg

  Bilag 12: Finansiering og indbetaling af tilgodehavende feriemidler

  Bilag 13: Status for økonomien i den kollektive trafik

  Bilag 14: Børn og Unges udtalelse vedr. budgetforligs-kredsen 2020 beslutning om at fremrykke evalueringen af kommunens ABA investeringsprojekt

  Bilag 15: Oversigt over forslag til investeringsplan 2024-2033

  Bilag 15.1: Forslag til Investeringsplan 2024-2033

  Fælleserklæring fra Magistraten og Økonomiudvalget

  Foretrædebemærkninger, Aarhus Søfarts Museum

  Forlig om budget 2021 -2024

  Ændringsforslag fra Venstre til budget 2021-2024

  Afstemningsliste for budget 2021-2024 (påført 05.10.2020)

  Baggrundsmateriale til Magistratens budget 2021

  Beslutning
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.
  Sagens forløb
  31-08-2020 Magistraten
  Til orientering.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til behandling i 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Økonomiudvalget og Magistarten blev orienteret og drøftede alle punkter på dagsordenen under et.
  Sagerne sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget d. 30. september 2020.

  30-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Sagerne 1-10 blev behandlet samlet. Der henvises til beslutningen fra sag 1 'Magistratens budget 2021-2024'.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

  Bilag

  Materiale til 1. fællesmøde

  Beslutning
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Økonomiudvalget og Magistarten blev orienteret og drøftede alle punkter på dagsordenen under et.
  Sagerne sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget d. 30. september 2020.

  30-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Sagerne 1-10 blev behandlet samlet. Der henvises til beslutningen fra sag 1 'Magistratens budget 2021-2024'.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 10.

  Bilag

  Budgetforslag: Ældre og sundhed

  Beslutning
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 og 10.
  1. Flere varme hænder til DemensCentrum Aarhus, DF
  2. Flere demenspladser på Skovvang, DF
  3. Timer og økonomi til dansk og demens undervisning under oplæringstiden på plejehjemmene, EL
  4. Styrkelse af indsatsen for borgere med sygdomme og/eller skader i hjernen, DF
  5. Styrkelse af handicapområdet, S
  6. Understøttelse af flere ældre med handicap, DF
  7. Exo-skeletter til træningsbrug og til brug i eget hjem, DF
  8. Tid til pleje og omsorg for de ældre, SF
  9. Hvilepladser til døende, DF og KF
  10. Gennemgribende løft af ældreplejen, S
  11. Genopretningsplan, EL
  12. Genopret tilliden til ældreplejen, V
  13. Bedre budgetfordeling på ældreområdet, DF
  14. Omsorgspleje, DF
  15. Mere tid i hjemmeplejen om aftenen og i weekenderne, DF
  16. Fast minimumsnormering og -kvalitet på uddannede indenfor ældre- og handicapområdet, UFP
  17. Tilstedeværelsestid til borgerne på plejehjemmene i Aarhus, EL
  18. Stærkere ledelse og kompetenceløft i institutioner og plejecentre, RV
  19. Fast vikarkorps på skoler, plejehjem, institutioner, bofællesskaber etc., UFP
  20. Opnormering på plejehjem om aftenen og i weekenden, DF
  21. Styrkelse af antallet af personale i aften- og nattevagterne på vores plejehjem, EL
  22. Forhøjelse af timetallet til ledsageordningen for døvblinde, EL
  23. Døveindsats, RV og V
  24. Det frie valg, V
  25. To årlige hovedrengøringer, DF
  26. Fortsættelse af Kendt hjemmehjælper, DF
  27. Flere sygeplejersker på plejehjemmene DF
  28. Flere diætister, DF
  29. Kommunalt kræftcenter – senfølger efter kræft, DF
  30. Styrkelse af økonomien til IV-behandling i eget hjem, EL
  31. IV-medicin og behandling tættere på borgerne, V
  32. Finansiering af samarbejdsaftale om IV-behandling, DF
  33. IV-behandling, S
  34. Fast lægetilknytning på plejehjem og i ældreboliger, S
  35. Fast lægetilknytning på plejehjemmene, DF
  36. Lighed i sundhed, RV
  37. Stress i Aarhus kommune, SF og ALT
  38. Oplysning til unge omkring røg og snus, RV


  Sagens forløb
  31-08-2020 Magistraten
  Henvist til budgetforhandlingerne.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til behandling i 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Økonomiudvalget og Magistarten blev orienteret og drøftede alle punkter på dagsordenen under et.
  Sagerne sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget d. 30. september 2020.

  30-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Sagerne 1-10 blev behandlet samlet. Der henvises til beslutningen fra sag 1 'Magistratens budget 2021-2024'.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 og 10.

  Bilag

  Flere varme hænder til DemensCentrum Aarhus

  Belysning MSO, Flere varme hænder til DemensCentrum Aarhus

  Flere demenspladser på Skovvang

  Belysning MSO, Flere demenspladser på Skovvang

  Timer og økonomi til dansk og demens undervisning under oplæringstiden på plejehjemmene

  Belysning MSO, Timer og økonomi til dansk og demens undervisning under oplærings tiden på plejehjemmene

  Styrkelse af indsatsen for borgere med sygdomme og/eller skader i hjernen

  Belysning MSO, Styrkelse af indsatsen for borgere med sygdomme og/eller skader i hjernen

  Styrkelse af handicapomra°det

  Belysning MSB, Styrkelse af handicapområdet

  Understøttelse af flere ældre med handicap

  Belysning MSO, Understøttelse af flere ældre med handicap

  Exo-skeletter til træningsbrug og til brug i eget hjem

  Belysning MSO, Exo-skeletter til træningsbrug og til brug i eget hjem

  Tid til pleje og omsorg for de ældre

  Belysning MSO, Tid til pleje og omsorg for de ældre - mere sosu-personale på plejehjemmene

  Belysning MSO, Tid til pleje og omsorg for de ældre - flere sygeplejersker på plejehjemmene

  Belysning MSO, Tid til pleje og omsorg for de ældre - mere omsorgstid

  Hvilepladser til døende

  Belysning MSO, Hvilepladser til døende

  Gennemgribende løft af ældreplejen

  Belysning MSO, Gennemgribende løft af ældreplejen

  Geopretningsplan

  Belysning MSO og MSB, Genopretningsplan

  Genopret tilliden til ældreplejen

  Belysning MSO, Genopret tilliden til ældreplejen

  Bedre budgettildeling på ældreområdet

  Belysning MSO, Bedre budgetfordeling på ældreområdet

  Omsorgspleje

  Belysning MSO, Omsorgspleje

  Mere tid i hjemmeplejen om aftenen og i weekenderne

  Belysning MSO, Mere tid i hjemmeplejen om aftenen og i weekenderne

  Fast minimumsnormering og -kvalitet på uddannede inden for ældre- og handicapområdet

  Belysning MSO og MSB, Fast minimumsnormering og -kvalitet på uddannede inden for ældre- og handicapområdet

  Tilstedeværelsestid til borgere på plejehjemmene i Aarhus

  Belysning MSO, Tilstedeværelsestid til borgerne på plejehjemmene i Aarhus

  Stærkere ledelse og kompetenceløft i institutioner og plejecentre

  Belysning MSO og MSB, Stærkere ledelse og kompetenceløft i institutioner og plejecentre

  Opnormering på plejehjem om aftenen og i weekenden

  Belysning MSO, Opnormering på plejehjem om aftenen og i weekenden

  Fast vikarkorps på skoler, plejehjem, institutioner, bofællesskaber etc

  Belysning MSO, Fast vikarkorps på skoler, plejehjem, institutioner, bofællesskaber etc.

  Belysning MBU, Fast vikarkorps på skoler, plejehjem, institutioner, bofællesskaber etc.

  Belysning MSB, Fast vikarkorps på skoler, plejehjem, institutioner, bofællesskaber etc.

  Styrkelse af antallet af personale i aften- og nattevagterne på vores plejehjem

  Belysning MSO, Styrkelse af antallet af personale i aften og nattevagterne på vores plejehjem

  Forhøjelse af timetallet til ledsageordningen for døvblinde

  Belysning MSO, Forhøjelse af timetallet til ledsageordningen for døvblinde

  Døveindsats

  Belysning MSO, Døveindsats

  Det frie valg

  Belysning MSO, Det frie valg

  To årlige hovedrengøringer

  Belysning MSO, To årlige hovedrengøringer

  Fortsættelse af Kendt hjemmehjælper

  Belysning MSO, Fortsættelse af Kendt hjemmehjælper

  Flere sygeplejersker på plejehjemmene

  Belysning MSO, Flere sygeplejersker på plejehjemmene

  Flere diætister

  Belysning MSO, Flere diætister

  Kommunalt kræftcenter - Senfølger efter kræft

  Belysning MSO, Kommunalt kræftcenter - Senfølger efter kræft

  Styrkelse af økonomien til IV-behandling i eget hjem

  Belysning MSO, Styrkelse af økonomien til IV behandling i eget hjem

  IV-medicin og behandling tættere på borgerne

  Belysning MSO, IV-medicin og behandling tættere på borgerne

  Finansiering af samarbejdsaftale om IV-behandling

  Belysning MSO, Finansiering af samarbejdsaftale om IV-behandling

  IV-behandling

  Belysning MSO, IV-behandling

  Fast lægetilknytning på plejehjem og ældreboliger

  Belysning MSO, Fast lægetilknytning på plejehjem og i ældreboliger

  Fast lægetilknytning på plejehjemmene

  Belysning MSO, Fast lægetilknytning på plejehjemmene

  Lighed i sundhed

  Belysning MSO, Lighed i sundhed

  Stress i Aarhus Kommune

  Belysning MSO, Stress i Aarhus Kommune

  Oplysning til unge om røg og snus

  Belysning MSO og MBU, Oplysning til unge omkring røg og snus

  Budgetforslag: Social- og beskæftigelsesområdet

  Beslutning
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10.
  39: Den økonomiske ramme på socialområdet, EL
  40: Revurdering af ydelsen til gadesygeplejersker, KF og EL
  41: Lukning af stofindtagelsesrum, DF
  42: Familieorienteret stofbehandling, KF
  43: Kortlægning af handicapområdet, V
  44: Støtte til psykisk handicappede, DF
  45: Flere handicappede børn og unge i idræts-, fritids- og foreningslivet, UFP
  46: Bekæmpelse af ensomhed blandt unge og borgere med handicap, V
  47: ”Tættere på familien” skal være fast efter 2021, UFP
  48: Bofællesskaber for aarhusianske borgere med kognitive handicaps, UFP
  49: Voksenvenner til udsatte børn, SF
  50: Styrket tidlig indsats og bedre anbringelser, S
  51: Flere midler til plejefamilier, DF
  52: Psykiatriens Hus, EL
  53: Indsatser for unge psykisk sårbare, RV
  54: Indsatser mod vold i familie, RV
  55: Renovering af Aarhus Kvindekrisecenter, EL
  56: Omsorgstandpleje, EL
  57: Plads til socialt udsatte på Godsbanen, S
  58: Styrkede hjemløseindsatser med fokus på housing first, S
  59: Værestedet i økonomisk balance, SF
  60: Kvalitets- og kompetenceløft af Aarhus kommunes borgercentre, V
  61: Taskforce målrettet bandemedlemmer og kriminelle på sociale ydelser, DF
  62: Repatriering af flygtninge og indvandrere, DF
  63: Egenbetaling for tolk efter 3 år i Danmark, DF
  64: Indsats mod ungdomsarbejdsløshed, EL
  65: Initiativer mod ungdomsarbejdsløshed, SF
  66: Tvungen aktivering af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og revurdering af langtidsledige på kontanthjælp, DF
  67: Ekstraordinær beskæftigelsesindsats rettet mod AC-området, EL
  68: Opkvalificering af ledige i offentligt privat samarbejde, V
  Sagens forløb
  31-08-2020 Magistraten
  Henvist til budgetforhandlingerne.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til behandling i 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Økonomiudvalget og Magistarten blev orienteret og drøftede alle punkter på dagsordenen under et.
  Sagerne sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget d. 30. september 2020.

  30-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Sagerne 1-10 blev behandlet samlet. Der henvises til beslutningen fra sag 1 'Magistratens budget 2021-2024'.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 og 10.

  Bilag

  Den økonomiske ramme på socialområdet

  Belysning MSB, Den økonomiske ramme på socialområdet

  Revurdering af ydelsen til gadesygeplejersker

  Belysning MSB og MSO, Revurdering af ydelsen til gadesygeplejersker

  Lukning af stofindtagelsesrummet

  Belysning MSB, Lukning af stofindtagelsesrum

  Familieorienteret stofbehandling

  Belysning MSB, Familieorienteret stofbehandling

  Kortlægning af handicapområdet

  Belysning MSB, Kortlægning af handicapområdet

  Støtte til psykisk handicappede

  Belysning MSB, Støtte til psykisk handicappede

  Flere handicappede børn og unge i idræts- fritids- og foreningslivet

  Belysning MSB, Flere handicappede børn og unge i idræts-, fritids- og foreningslivet

  Bekæmpelse af ensomhed blandt unge og borgere med handicap

  Belysning MSB, Bekæmpese af ensomhed blandt unge og borgere med handicap

  "Tættere på Familien" skal være fast efter 2021

  Belysning MSB, "Tættere på familien" skal være fast efter 2021

  Bofællesskaber for borgere med kognitive handicaps

  Belysning MSB, Bofællesskaber for aarhusianske borgere med kognitive handicaps

  Voksenvenner til udsatte børn

  Belysning MSB, Voksenvenner til udsatte børn

  Styrket tidlig indsats og bedre anbringelser

  Belysning MSB, Styrket tidlig indsats og bedre anbringelser

  Flere midler til plejefamilier

  Belysning MSB, Flere midler til plejefamilier

  Psykiatriens Hus

  Belysning MSB, Psykiatriens Hus

  Indsatser for unge psykisk sårbare

  Belysning MSB, Indsatser for unge psykisk sårbare

  Indsatser mod vold i familien

  Belysning MSB, Indsatser mod vold i familien

  Renovering af Aarhus Kvindekrisecenter

  Belysning MSB, Renovering af Aarhus Kvinde Krisecenter

  Budget til omsorgstandpleje

  Belysning MBU, MSO og MSB, Budget til omsorgstandpleje

  Plads til socialt udsatte på Godsbanen

  Belysning MSB, Plads til socialt udsatte på Godsbanen

  Belysning MTM, Plads til socialt udsatte på Godsbanen

  Styrkede hjemløseindsatser med fokus på housing first

  Belysning MSB, Styrkede hjemløseindsatser med fokus på houising first

  Værestedet i økonomisk balance

  Belysning MSB, Værestedet i økonomisk balance

  Kvalitets- og kompetenceløft af Aarhus kommunes borgercentre

  Belysning MSB, Kvalitets- og kompetenceløft af Aarhus kommunes borgercentre

  Task force målrettet bandemedlemmer og kriminelle på sociale ydelser

  Belysning MSB, Taskforce målrettet bandemedlemmer og kriminelle på sociale ydelser

  Repatriering af flygtninge og indvandrere

  Belysning MSB, Repatriering af flygtninge og indvandrere

  Egenbetaling for tolk efter 3 år i Danmark

  Belysning MSB og MBU, Egenbetaling for tolk efter 3 år i Danmark

  Belysning MTM, Egenbetaling for tolk efter 3 år i Danmark

  Indsats mod ungdomsarbejdsløshed

  Belysning MSB, Indsats mod ungdomsarbejdsløshed

  Initiativer mod ungdomsarbejdsløshed

  Belysning MSB, Initiativer mod ungdomsarbejdsløshed

  Tvungen aktivering af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og revurdering af langtidsledige på kontanthjælp

  Belysning MSB, Tvungen aktivering af langtidsledige kontanthjælpsmodtagere og revurdering af langtidsledige på kontanthjælp

  Ekstraordinær beskæftigelsesindsats rettet mod AC-området

  Belysning MSB, Ekstraordinær beskæftigelsesindsats rettet mod AC-området

  Opkvalificering af ledige i offentlig privat samarbejde

  Belysning MSB, Opkvalificering af ledige i offentligt privat samarbejde

  Budgetforslag: Miljø, byudvikling, infrastruktur og kollektiv trafik

  Beslutning
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 10.
  69: Robust klimaindsats, EL
  70: Finansiering af klimahandlingsplan, S
  71: Vedvarende energi i 2030, ALT
  72: Solceller på kommunale bygninger, UFP
  73: Styrket grøn profil, RV
  74: Reduktion af luftforurening, SF og ALT
  75: Flere folkeejede vindmøller og solceller i Aarhus, SF
  76: Klimatilpasning: Regnbede og vejbump, V
  77: Klimatilpasning – anlæg af Hede Engsø, V
  78: Bedre grundlag for bevarelse af bymiljøer, DF og KF
  79: Sikre en grøn by, V
  80: Mere bynær natur, V
  81: Grønne områder på Aarhus Ø, RV
  82: Drikkevandsbeskyttelse 2021, EL
  83: Grøn Ring, EL
  84: Bevægelseslommer og legepladser, RV
  85: Flere bynære legepladser, V
  86: Lommeparker i byens rum, V
  87: Pocket Park på Fredens Torv, KF
  88: Begrønningspulje, V
  89: Begrønning af Midtbyen og havnen, V
  90: Etablering af folkeskov, UFP
  91: Naturcentre, EL
  92: Belysning – ønsk et lys, V
  93: Belysning på Brabrandstien, V
  94: Skov-klatrepark i Aarhus, V, SF, KF og UFP
  95: Lovliggørelse af parkering for udekørende medarbejdere i MSO, EL
  96: Sikkerhed på havnen, EL
  97: Videoovervågning på Århus Ø, DF
  98: Sikkerhed ved Å og havn, V
  99: Realisering af cykelhandlingsplanen, SF
  100: Trafikcentral – restfinansiering, V
  101: Trafiksikkerhedspulje, V
  102: Trafiksikkerhed i oplandsbyer, herunder bygennemfartsprojekter, V
  103: Tilgængelighedspulje, V
  104: Sikker skolevej for Gl. Egå og Gl. Harlev, UFP
  105: Signalreguleret kryds Randersvej/Pannerupvej i Trige, V
  106: Dynamisk skiltning, V
  107: Vanddragen er fløjet – hvad nu?, V
  108: Ren by, V
  109: Rabat på busbilletter ved højtider og større events, DF
  110: Gratis parkering første time i Århus Midtby, DF
  111: Flere cykelpladser ved busstop i oplandsbyer, DF
  112: Finansiering af Letbanens etape 2, EL
  113: Mobilitetsplanen for midtbyen finansieres fuldt ud, EL
  114: Sikre skoleveje og fritidsveje, EL
  115: Smart mobilitet, EL
  116: Billigere parkering i Aarhus for el- og hybridbiler, S
  117: Privatisering af kommunale veje, V
  118: En sammenhængende og fællesskabende by, RV
  119: Fuld finansiering af cykelhandlingsplanen, EL
  120: Skatterabat til byggerier til fremtiden i Aarhus, SF og ALT
  121: Budgetforslag til anlægsprioriteringen, V
  122: Almene boliger, EL
  123: Nybyggeri af boligforeningsboliger til en mangfoldig by, S og SF

  Sagens forløb
  31-08-2020 Magistraten
  Henvist til budgetforhandlingerne.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til behandling i 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Økonomiudvalget og Magistarten blev orienteret og drøftede alle punkter på dagsordenen under et.
  Sagerne sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget d. 30. september 2020.

  30-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Sagerne 1-10 blev behandlet samlet. Der henvises til beslutningen fra sag 1 'Magistratens budget 2021-2024'.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 og 10.

  Bilag

  Robust klimaindsats

  Belysning MTM, Robust klimaindsats

  Solceller på kommunale bygninger

  Belysning MTM, Solceller på kommunale bygninger

  Vedvarende energi i 2030

  Belysning MTM, Vedvarende energi i 2030

  Finansiering af klimahandlingsplan

  Belysning MTM, Finansiering af klimahandlingsplan

  Styrket grøn profil

  Belysning MTM, Styrket grøn profil

  Reduktion af luftforurening

  Belysning MTM, Reduktion af luftforurening

  Flere folkeejede vindmøller og solceller i Aarhus

  Belysning MTM, Flere folkeejede vindmøller og solceller i Aarhus

  Klimatilpasning – regnbede og vejbump

  Belysning MTM, Klimatilpasning: Regnbede og vejbump

  Klimatilpasning - anlæg af Hede Engsø

  Belysning MTM, Klimatilpasning - anlæg af Hede Engsø

  Bedre grundlag for bevarelse af bymiljøer

  Belysning MTM, Bedre grundlag for bevarelse af bymiljøer

  Sikre en grøn by

  Belysning MTM, Sikre en grøn by

  Mere bynær natur

  Belysning MTM, Mere bynær natur

  Grønne områder på Aarhus Ø

  Belysning MTM, Grønne områder på Aarhus Ø

  Drikkevandsbeskyttelse 2021

  Belysning MTM, Drikkevandsbeskyttelse 2021

  Grøn Ring

  Belysning MTM, Grøn Ring

  Bevægelseslommer og legepladser

  Belysning MTM, Bevægelseslommer og legepladser

  Flere bynære legepladser

  Belysning MTM, Flere bynære legepladser

  Lommeparker i byens rum

  Belysning MTM, Lommeparker i byens rum

  Pocketpark på Fredens Torv

  Belysning MTM, Pocket Park på Fredens Torv

  Begrønningspulje

  Belysning MTM, Begrønningspulje

  Begrønning af Midtbyen og havnen

  Belysning MTM, Begrønning af Midtbyen og havnen

  Etablering af folkeskove

  Belysning MTM, Etablering af folkeskove

  Naturcentre

  Belysning MTM og MBU, Naturcentre

  Belysning på Brabrandstien

  Belysning MTM, Belysning på Brabrandstien

  Belysning – ønsk et lys

  Belysning MTM, Ønsk et lys

  Skov-klatrepark i Aarhus

  Belysning MTM, Skov-klatrepark i Aarhus

  Lovliggørelse af parkering for udekørende medarbejdere i MSO

  Belysning MTM, Lovliggørelse af parkering for udekørende medarbejdere i MSO

  Sikkerhed på havnen

  Belysning MTM, Sikkerhed på havnen

  Videoovervågning på Århus Ø

  Belysning MTM, Videoovervågning Aarhus Ø

  Sikkerhed ved å og havn

  Belysning MTM, Sikkerhed ved å og havn

  Realisering af cykelhandlingsplanen

  Belysning MTM, Realisering af cykelhandlingsplanen

  Trafikcentral - restfinansering

  Belysning MTM, Trafikcentral restfinansiering

  Trafiksikkerhedspulje

  Belysning MTM, Trafiksikkerhedspulje

  Trafiksikkerhed i oplandsbyer, herunder bygennemfartsprojekter

  Belysning MTM, Trafiksikkerhed i oplandsbyer, herunder bygennemfartsprojekter

  Tilgængelighedspulje

  Belysning MTM, Tilgængelighedspulje

  Sikker skolevej for Egå og Harlev

  Belysning MTM, Sikre skoleveje for Gl. Egå og gl. Harlev

  Signalreguleret kryds Randersvej Pannerupvej i Trige

  Belysning MTM, Signalreguleret kryds Randersvej/Pannerupvej i Trige

  Dynamisk Skiltning

  Belysning MTM, Dynamisk skiltning

  Vanddragen er fløjet - hvad nu

  Belysning MTM, Vaddragen er fløjet - hvad nu

  Ren by

  Belysning MTM, Ren by

  Rabat på busbilletter ved højtider og større events

  Belysning MTM, Rabat på busbilletter ved højtider og større events

  Gratis parkering den første time i Århus Midtby

  Belysning MTM, Gratis parkering den første time i Aarhus Midtby

  Flere cykelpladser ved busstop i oplandsbyer

  Belysning MTM, Flere cykelpladser ved busstop i oplandsbyer

  Finansiering af Letbanens etape 2

  Belysning MTM, Finansering af Letbane etape 2

  Mobilitetsplanen for midtbyen finansieres fuldt ud

  Belysning MTM, Mobilitetsplanen for midtbyen finansieres fuldt ud

  Sikre skoleveje og fritidsveje

  Belysning MTM, Sikre skoleveje og fritidsveje

  Smart mobilitet

  Belysning MTM, Smart mobilitet

  Billigere parkering i Aarhus i el- og hybridbiler

  Belysning MTM, Billigere parkering i Aarhus for el- og hybridbiler

  Privatisering af kommunale veje

  Belysning MTM, Privatisering af kommunale veje

  En sammenhængende og fællesskabende by

  Belysning MTM, En sammenhængende og fællesskabende by

  Fuld finansiering af cykelhandlingsplanen

  Belysning MTM, Fuld finansiering af cykelhandlingsplanen

  Skatterabat til byggerier, SF og ALT

  Belysning MTM, Skatterabat til byggerier til fremtiden i Aarhus

  Budgetforslag til anlægsprioriteringen

  Belysning MTM, Budgetforslag til anlægsprioriteringen

  Belysning MBU, Budgetforslag til anlægsprioriteringen

  Belysning MKB, Budgetforslag til anlægsprioriteringen

  Almene boliger

  Belysning MTM, Almene boliger

  Nybyggeri af boligforeningsboliger til en mangfoldig by

  Belysning MTM, Nybyggeri af boligforeningsboliger til en mangfoldig by

  Budgetforslag: Børn og Unge

  Beslutning
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10.
  142: Minimumsnormeringer, SF
  143: Styrk dagtilbudsområdet, RV
  144: Senere børnehavestart, SF, RV, EL, ALT og UFP
  145: International vuggestue i Aarhus Kommune, KF
  146: Indretning af institutioner, EL
  147: Trafiklegeplads, SF
  148: Flere lærere og pædagoger i folkeskolen, SF, RV og EL
  149: Løft skolerne, RV
  150: Styrk folkeskolens arbejde med mellemformer og børnefællesskaber, SF
  151: Opnåelse af den kommunale gennemsnitsudgift pr. skoleelev, UFP
  152: En bedre skoledag i udskolingen og flere i erhvervsuddannelse, SF og EL
  153: Øget tilslutning til folkeskolen i Aarhus, S
  154: 10. klasse: Budgettema i BU, RV
  155: Bevar Familieskolen, UFP
  156: Familieskolen skal bevares, V
  157: Permanentgørelse af Familieiværksætterne, V, SF, RV og EL
  158: Belysning af anvendelse af mellemformer i folkeskolen, S
  159: Belysning af støtteordninger på almenområdet, S
  160: Støttetimer til børn og unge med særlige udfordringer, UFP
  161: Øget bevægelse i folkeskolen, S
  162: Stop brugen af aldersintegrerede specialklasser, UFP
  163: Væresteder for unge, EL
  164: Henvisningsordningen som løftestang, RV
  165: Stop busordningen, EL
  166: Solokørsel til børn og unge med særlige behov, UFP
  167: Lokal forældretilfredshedsundersøgelse, UFP
  168: Produktionskøkkener i folkeskolerne, SF
  169: Forsøg med madordning på udsatte skoler, RV
  170: Sikring af en bæredygtig økonomi til at varetage praktik og lærepladser, EL
  171: Kulturrygsæk til folkeskolen, KF
  172: Et godt børneliv i Aarhus, S
  173: Legeplads til Sødalskolen, SF
  174: DSA-området: Budgettema i BU, RV
  175: Sikre børn og unge i Aarhus bedre vilkår, når det gælder fællesskaber, læring og fritid, RV og V
  176: FU-området som stillads for foreningslivet, RV
  177: Indeklima på skoletoiletter, RV
  178: Styrkelse af den hygiejniske indsats i kommunens institutioner, EL
  179: Opretholdelse af rengøringsniveau på skoler og institutioner efter corona, RV
  180:  Nultolerance overfor narkotika på kommunens institutioner og folkeskoler, DF
  Sagens forløb
  31-08-2020 Magistraten
  Henvist til budgetforhandlingerne.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til behandling i 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Økonomiudvalget og Magistarten blev orienteret og drøftede alle punkter på dagsordenen under et.
  Sagerne sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget d. 30. september 2020.

  30-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Sagerne 1-10 blev behandlet samlet. Der henvises til beslutningen fra sag 1 'Magistratens budget 2021-2024'.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10.

  Bilag

  Minimumsnormeringer

  Belysning MBU, Minimumsnormeringer

  Styrk dagtilbudsområdet

  Belysning MBU, Styrk dagtilbudsområdet

  Senere børnehavestart

  Belysning MBU, Senere børnehavestart

  International vuggestue i Aarhus Kommune

  Belysning MBU, International vuggestue i Aarhus Kommune

  Indretning af institutioner

  Belysning MBU, Indretning af institutioner

  Trafiklegeplads

  Belysning MBU, Trafiklegeplads

  Belysning MTM, Trafiklegeplads

  Flere lærere og pædagoger i folkeskolen

  Belysning MBU, Flere lærere og pædagoger i folkeskolen

  Løft skolerne

  Belysning MBU, Løft skolerne

  Styrk folkeskolen arbejde med mellemformer og børnefællesskaber

  Belysning MBU, Styrk folkeskolens arbejde med mellemformer og børnefællesskaber

  Opnåelse af den kommunale gennemsnitsudgift pr. skoleelev

  Belysning MBU, Opnåelse af den kommunale gennemsnitsudgift pr. skoleelev

  En bedre skoledag i udskolingen og flere i erhvervsuddannelse

  Belysning MBU, En bedre skoledag i udskolingen og flere i erhvervsuddannelse

  Øget tilslutning til folkeskolen i Aarhus

  Belysning MBU, Øget tilslutning til folkeskolen i Aarhus

  10. klasse budgettema i BU

  Belysning MBU, 10. klasse: Budgettema i BU

  Bevar Familieskolen

  Belysning MSB og MBU, Bevare Familieskolen

  Familieskolen skal bevares

  Belysning MSB og MBU, Familieskolen skal bevares

  Permanentgørelse af Familieiværksætterne

  Belysning MBU, Permanentgørelse af Familieiværksætterne

  Belysning af anvendelse af mellemformer i folkeskolen

  Belysning MBU, Belysning af anvendelse af mellemformer i folkeskolen

  Belysning af støtteordninger på almenområdet

  Belysning MBU, Belysning af støtteordninger på almenområdet

  Støttetimer til børn og unge med særlige udfordringer

  Belysning MBU, Støttetimer til børn og unge med særlige udfordringer

  Øget bevægelse i folkeskolen

  Belysning MBU, Øget bevægelse i folkeskolen

  Stop brugen af aldersintegreret specialklasser

  Belysning MBU, Stop brugen af aldersintegreret specialklasser

  Væresteder for de unge

  Belysning MBU, Væresteder for unge

  Henvisningsordningen som løftestang

  Belysning MBU, Henvisningsordningen som løftestang

  Stop busordningen

  Belysning MBU, Stop busordning

  Solokørsel til børn og unge med særlige behov

  Belysning MBU og MSB, Solokørsel til børn og unge med særlige behov

  Lokal forældretilfredshedsundersøgelse

  Belysning MBU, Lokal forældretilfredshedsundersøgelse

  Produktionskøkkener i folkeskolen

  Belysning MBU, Produktionskøkkener i folkeskolerne

  Forsøg med madordning på udsatte skoler

  Belysning MBU, Forsøg med madordning på udsatte skoler

  Sikring af en bæredygtig økonomi til at varetage praktik og lærepladser

  Belysning MSB, Sikring af en bæredygtig økonomi til at varetage praktik og lærerpladser

  Kulturrygsæk til folkeskolen

  Belysning MBU og MKB, Kulturrygsæk til folkeskolen

  Et godt børneliv i Aarhus

  Belysning MBU, Et godt børneliv i Aarhus

  Legeplads til Sødalskolen

  Belysning MBU, Legeplads til Sødalskolen

  DSA-området Budgettema i BU

  Belysning MBU, DSA-området: Budgettema i BU

  Sikre børn og unge i Aarhus bedre vilkår, når det gælder fællesskaber, læring og fritid

  Belysning MKB, Sikre børn og unge i Aarhus bedre vilkår, når det gælder fællesskaber, læring og fritid

  FU-området som stillads for foreningslivet

  Belysning MBU, FU-området som stillads for foreningslivet

  Indeklima på skoletoiletter

  Belysning MBU, Indeklima på skoletoiletter

  Styrkelse af den hygiejniske indsats i kommunens institutioner

  Belysning MBU og MSO, Styrkelse af den hygiejniske indsats i kommunens institutioner

  Opretholdelse af rengøringsniveauer op skoler og institutioner efter corona

  Belysning MBU, Opretholdelse af rengøringsniveau på skoler og institutioner efter corona

  Nultolerance over for narkotika på kommunens institutioner og folkeskoler

  Belysning MBU, MSB og MSO, Nultolerance overfor narkotika på kommunens institutioner og folkeskoler

  Budgetforslag: Sport, fritid og kultur

  Beslutning
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10.
  124: Budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter, V
  125: Budgetmodeller for idrætsfaciliteter, DF
  126: Budgetmodel på idræts- og fritidsområdet, EL
  127: Idrætsfaciliteter, S og RV
  128: Pulje til løft af fritidsfaciliteter, RV og KF
  129: Udvide idræts- og foreningsfaciliteter, UFP
  130: Bedre udnyttelse af svømmehallerne, KF
  131: PUKK – Puljen til Ung Kunst og Kultur som en permanent kulturpulje, EL
  132: Øget tilskud til ungemiljøerne Frontløberne og Ungdomskulturhuset – UKH, EL
  133: Ekstraordinær hjælp til kulturlivet i forbindelse med Corona-krisen, EL
  134: Børn og Unges forenings-, fritids- og kulturliv, RV
  135: Ramme til initiativer ifm. Kultur- og Sundhedsplan, RV
  136: Kultur som løftestang for sundhed og fællesskaber, RV
  137: Styrkelse af bibliotekernes rum og rammer for leg, læring og fællesskaber for børn og unge, RV
  138: Genstart af spillestedet Atlas, S
  139: Styrk lokalområderne, RV og V
  140: Sigrids Stue, EL
  141: Samspil mellem kultur- og erhvervsliv, RV
  Sagens forløb
  31-08-2020 Magistraten
  Henvist til budgetforhandlingerne.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til behandling i 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Økonomiudvalget og Magistarten blev orienteret og drøftede alle punkter på dagsordenen under et.
  Sagerne sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget d. 30. september 2020.

  30-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Sagerne 1-10 blev behandlet samlet. Der henvises til beslutningen fra sag 1 'Magistratens budget 2021-2024'.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 10.

  Bilag

  Budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter

  Belysning MKB, Budgetmodel for idræts- og foreningsfaciliteter

  Budgetmodel for idrætsfaciliteter

  Belysning MKB, Budgetmodeller for idrætsfaciliteter

  Budgetmodel på idræts- og fritidsområdet

  Belysning MKB, Budgetmodel på idræts- og fritidsområdet

  Idrætsfaciliteter

  Belysning MKB, Idrætsfaciliteter

  Pulje til løft af fritidsfaciliteter

  Belysning MKB, Pulje til løft af fritidsfaciliteter

  Udvide idræts- og foreningsfaciliteter

  Belysning MKB, Udvide idræts- og foreningsfaciliteter

  Bedre udnyttelse af svømmehallerne

  Belysning MKB, Bedre udnyttelse af svømmehallerne

  PUKK - Puljen til Ung Kunst og Kultur som en permanent kulturpulje

  Belysning MKB, PUKK – Puljen til Ung Kunst og Kultur som en permanent kulturpulje

  Øget tilskud til ungemiljøerne Frontløberne og Ungdomskulturhuset - UKH

  Belysning MKB, Øget tilskud til ungemiljøerne Frontløberne og Ungdomskulturhuset - UKH

  Ekstraordinær hjælp til kulturlivet i forbindelse med Corona-krisen

  Belysning MKB, Ekstraordinær hjælp til kulturlivet i forbindelse med Corona-krisen

  Børn og Unges forenings- fritids- og kulturliv

  Belysning MKB, Børn og unges forenings- fritids- og kulturliv

  Ramme til initiativer ifm. Kultur og Sundhedsplan

  Belysning MBK, Ramme til initiativer ifm. Kultur og Sundhedsplan

  Kultur som løftestang for sundhed og fællesskaber

  Belysning MKB, Kultur som løftestang for sundhed og fællesskaber

  Styrkelse af bibliotekernes rum og rammer for leg, læring og fællesskaber for børn og unge

  Belysning MKB Styrkelse af bibliotekernes rum og rammer for leg, læring og fællesskaber for børn og unge

  Styrk lokalområderne

  Belysning MKB, Styrke lokalområderne

  Genstart af spillestedet Atlas

  Belysning MKB, Genstart af spillestedet Atlas

  Sigrids stue

  Belysning MKB, Sigrids Stue

  Samspil mellem kultur og erhvervsliv

  Belysning MKB, Samspil mellem kultur- og erhvervsliv

  Budgetforslag: Økonomi og andet

  Beslutning
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9.
  181: Løft af velfærd og klima, SF
  182: Styrket medborgerskab for unge og oplandsbyerne, V
  183: Etablering af klagebank for magistratsafdelingerne i Aarhus kommune, UFP
  184: Reducering af finansieringsbidraget i MSB, MBU og MSO, SF
  185: Understøttelse af Sager der Samler, S og RV
  186: Gevinst fra selvbudgettering over i Klimafonden, RV

  Sagens forløb
  31-08-2020 Magistraten
  Henvist til budgetforhandlingerne.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til behandling i 1. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget efter behandling i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Økonomiudvalget og Magistarten blev orienteret og drøftede alle punkter på dagsordenen under et.
  Sagerne sendes til 2. fællesmøde mellem Magistraten og Økonomiudvalget d. 30. september 2020.

  30-09-2020 Fælles udvalgsmøde
  Sagerne 1-10 blev behandlet samlet. Der henvises til beslutningen fra sag 1 'Magistratens budget 2021-2024'.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagen blev behandlet sammen med sagerne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9.

  Bilag

  Løft af velfærd og klima

  Belysning BA, Løft af velfærd og klima

  Belysning MBU, Løft af velfærd og klima

  Belysning MSO, Løft af velfærd og klima

  Belysning MTM, Løft af velfærd og klima

  Styrket medborgerskab for unge og oplandsbyerne

  Belysning BA, Styrket medborgerskab for unge og oplandsbyerne

  Etablering af klagebank for magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune

  Belysning BA, Etablering af klagebank for magistratsafdelingerne i Aarhus Kommune

  Reducering af finansieringsbidraget i MSB, MBU og MSO

  Belysning BA, Reducering af finansieringsbidraget i MSB, MBU og MSO

  Understøttelse af Sager der Samler

  Belysning BA, Understøttelse af Sager der Samler

  Gevinst fra selvbudgettering over i Klimafonden

  Belysning BA, Gevinst fra selvbudgettering over i Klimafonden

  Belysning MTM, Gevinst fra selvbudgettering over i Klimafonden

  Klimafondsansøgning - Grøn strøm i Eskelunden

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Resumé
  Teknik og Miljø ansøger i samarbejde med Kultur og Borgerservice og NorthSide Festival Aarhus Kommunes Klimafond om 2,1 mio. kr. til færdigetableringen af elforsyning i det nye event- og naturområde Eskelunden.
  Indsatsen bidrager til Aarhus Kommunes grønne omstilling og Aarhus-målet om CO2-neutralitet i 2030. Fx vil man ifm. afholdelse af NorthSide Festival – der for første gang finder sted i Eskelunden i 2021 – kunne spare ca. 88 tons CO2 ved at erstatte festivalens dieselgeneratorer med adgang til grøn strøm.
  Ejerskabet over elinstallationerne vil ligge hos Aarhus Kommune, og strømforsyningen vil derfor være tilgængelig for alle kommende events i Eskelunden med et krav om, at indkøb af grøn strøm er en forudsætning for at leje arealet. Udover den direkte CO2-besparelse ved at erstatte dieselgeneratorer med adgang til grøn strøm kan projektet også bidrage til den grønne omstilling i bredere forstand ved at brande Aarhus som grøn foregangsby, ved at skabe forudsætningerne for andre dele af den grønne omstilling og ved at inspirere Eskelundens gæster til at tilvælge grøn strøm også privat.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 2,1 mio. kr. til Teknik og Miljø til projektet med at færdigetablere strømforsyningen i Eskelunden. 
  At 2) der godkendes en anlægsbevilling til Teknik og Miljø på 2,1 mio. til projektet.
  At 3) der frigives et rådighedsbeløb til projektet på 2,1 mio. kr. i 2020. 
  Sagens forløb
  30-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  05-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. september 2020.
  Lone Hindø deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Brint som drivmiddel i køretøjer

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 5. oktober 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Ansøgning om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond – et udviklingsprojekt med sigte på erhvervskørslen
  Resumé
  Teknik og Miljø, Mobilitet har indsendt en ansøgning til Klimafonden om finansiering til et udviklingsprojekt omkring brint som drivmiddel med sigte på erhvervskørslen i kommunen.
  Eksterne aktører har henvendt sig til Aarhus Kommune om mulig støtte til projekter, der skal fremme brintinfrastrukturen og understøtte udviklingen af markedet.
  I projektet indsamler og udveksler Aarhus Kommune erfaringer med brint-infrastrukturen og anvendelsen af brint som drivmiddel i en Aarhus Kommune kontekst.
  Konkret vil Aarhus Kommune i perioden 2021-2024 finansiere forskellen i drivmiddelprisen mellem brint og diesel på et forhåndsbestemt antal kørte kilometer indenfor kommunens grænser pr. brintbil pr. kvartal udbetalt til støttede virksomheder efter de kan dokumentere kørslen.
  Dette vil, udover at give en direkte CO2-reduktion samt miljø- og sundhedsmæssige effekter via fortrængningen af dieseldrevne køretøjer, kunne skabe gnisten til en større grøn omstilling af erhvervsbilparken i Aarhus Kommune.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 5 mio. kr. til udviklingsprojektet fra Teknik og Miljø omhandlende brint som drivmiddel med sigte på erhvervskørslen.
  Sagens forløb
  05-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. september 2020.
  Lone Hindø deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 5. oktober 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  Bilag

  Udvidelse af Aarhus Havn – opsamling på forudgående høring

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 30. september 2020.
  Opsamling på forudgående offentlig høring om udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen) som grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg og miljøvurdering.
  Resumé
  Teknik og Miljø har afholdt en offentlig høring om udvidelse af Aarhus Havn for at indkalde idéer og forslag til dels udarbejdelse af kommuneplantillæg (og lokalplan), dels gennemførelse af miljøvurderingsprocedure (VVM).
  Der er indkommet 99 høringssvar. Emnerne er bl.a. Aarhus Havns konkurrenceevne, arealbehov og havnens udformning, vandsport og anden rekreativ anvendelse, trafik, miljø og natur.
  Der er overvejende opbakning til udvidelsen blandt erhvervsorganisationer, virksomheder og enkelte privatpersoner. Mange søsportsforeninger og privatpersoner er imod udvidelsen.
  Teknik og Miljø foreslår at gå videre med planlægningen for en havneudvidelse, der omfatter containerterminal, kraner, pakhuse, tankanlæg og vejstruktur samt et offentligt tilgængeligt rekreativt område, ”Blueline”, ved den nye mole.
  Byrådet skal fastlægge, hvad der skal belyses i miljøvurdering af planerne og i den del af miljøvurderingen (VVM), der vedrører landdelen af det konkrete havneprojekt. De øvrige dele af havneudvidelsen, der foregår på søterritoriet, har statslige VVM-myndigheder (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen).
  Teknik og Miljø foreslår, at hovedparten af miljøemnerne i høringssvarene indgår i vurderingen af landdelen. Dog foreslås det ikke at medtage forslaget om en sejlbar kanal, der kan give kajakker og roere adgang til at sejle ”indenom” havnen, da byrådet tidligere har afvist at etablere en kanal på denne strækning.
  Størrelsen af havneudvidelsen og konsekvenserne for udsigten til Aarhus Bugt og Mols er vigtige emner. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der afgør, hvor meget havnen kan udvides, herunder placering af ydermolen. Teknik og Miljø foreslår, at Aarhus Kommune anbefaler Aarhus Havn og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at belyse en alternativ placering af ydermolen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering af planerne og det konkrete havneprojekt som beskrevet i afsnit 5,
  At 2) miljøvurderingen for landdelen af havneprojektet indeholder alternativer og hovedemner som beskrevet i afsnit 5 med tilhørende bilag, samt
  At 3) der videregives miljøemner til de statslige myndigheder og anbefales, at Aarhus Havn og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen belyser en alternativ moleplacering som beskrevet i afsnit 5.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. juli 2020.
  Mette Skautrup tog forbehold.
  Der blev rejst en række spørgsmål og temaer, som indgår i den videre behandling – herunder mulighederne for vindmøller, økonomi i og vurdering af en kanal, vandkvalitet og biodiversitet, sports- og fritidsaktiviteter, belysning af alternativ moleplacering og optimering i forhold til anlæg af Marselistunnel.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 30. september 2020.

  Bilag

  Klimastrategi og klimahandlingsplan i høring

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. september 2020.
  Offentlig høring af udkast til klimastrategi 2030 og klimahandlingsplan 2021-2024.

  Resumé
  Byrådet vedtog for 12 år siden en vision om et CO2-neutralt samfund i 2030. En vision der har til formål at bidrage til løsningen af de globale klimaudfordringer.
  For at nå denne vision vedtog Byrådet 29. april 2020 årlige bindende klimamål, og bad Teknik og Miljø i samarbejde med Direktørgruppen at udarbejde en plan for at nå målet om et CO2-neutralt samfund i 2030.
  Byrådet præsenteres nu for et udkast til en klimastrategi frem til 2030 og en klimahandlingsplan for perioden frem til 2024 inklusiv et indsatskatalog (bilag 2-4). Udkastet er udarbejdet af seks tværmagistratslige arbejdsgrupper med bred involvering af ledere og medarbejdere samt en række eksterne parter.
  Byrådet præsenteres for klimastrategi og klimahandlingsplan med henblik på at sende materialet i offentlig høring i fire uger.
  Byrådets endelige vedtagelse vil således kunne ske på baggrund af indkomne høringssvar fra borgere, virksomheder og interesseorganisationer.
  Indstilling
  Det indstilles;
  At 1) følgende udkast til dokumenter sendes i fire ugers offentlig høring:
  - Klimastrategi 2030 ”På vejen mod fossilfrihed”
  - Klimahandlingsplan 2021-2024 ”Grøn genstart”
  - Indsatskatalog 2021-2024
  At 2) ovenstående materiale sendes til AffaldVarme Aarhus A/S med henblik på at sikre selskabets tilslutning til de dele som forudsættes varetaget af selskabet.
  Sagens forløb
  13-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. juli 2020.
  Der var ros til et gennemarbejdet oplæg med et højt ambitionsniveau – og det blev fremhævet, at der forud havde været en god og grundig involveringsproces. Rådmand Thomas Medom fremhævede fokus på scope 3 og holdningen til som udgangspunkt ikke at købe kvoter som positivt, men tog forbehold mht. biomasse, carbon capture, indsats mod drivhusgasser fra landbruget og stærkere fokus på cyklisme mm. Det blev understreget, at der skal ske en økonomisk prioritering i forbindelse med budgetdrøftelserne.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
   

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at høringsfasen udvides til 6 uger, så borgerne har lejlighed til at forholde sig til det omfattende materiale.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.
   
  Forvaltningen fremsender et kort notat, hvor 2025-målene i klimahandlingsplanen opgøres i procenter, til udvalget.
   
  Derudover fremsender forvaltningen et notat om muligheder for et større klimafokus i aktiviteterne under Magistratsafdelingen for Kultur- og Borgerservice, til udvalget.
   
  Endeligt fremsender forvaltningen et kort notat med henvisning til Klimarådets nye rapport, som beskriver et indsatsspor og et udviklingsspor, til udvalget.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. september 2020.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigt over planer

  Bilag 2: Udkast til Klimastrategi 2020-2030

  Bilag 3: Udkast til Klimahandlingsplan 2021-2024

  Bilag 4: Udkast til Indsatskatalog 2021-2024

  NYT Bilag 5: Oversigt over høringsproces

  TIDLIGER bilag 5: Oversigt over høringsproces

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Meningstilkendegivelse: Klimaborgerrådets brev til byrådet

  Notat MTM 07.09.2020

  Bilag 1 til notat: Kommentering af DNs forslag til klimaplan for Aarhus

  Bilag 2 til notat: DN klimaplan

  Meningstilkendegivelse Jacob Willer Holm

  Foretræde Cyklistforbundet Aarhus

  Foretræde Jacob Willer Holm og Brice Bedos

  Foretræde v Klimaborgerrådet for Aarhus

  Notat MTM 07.10.2020 - Klimaplanens effekt (påført 07.10.2020)

  Notat BA og MKB 07.10.2020 - Aarhus Omstiller (påført 07.10.2020)

  Notat MTM 07.10.2020 - klimarådsrapport (påført 07.10.2020)

  Energistrategi Aarhus

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. september 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 2.
  Aarhus Kommune har i samarbejde med de fire energiforsyningsselskaber formuleret en fælles energistrategi med ti fokusområder for udvikling af et aarhusiansk energisystem, så det understøtter et samfund på 100 % vedvarende energi.
  Resumé
  Et energisystem, der understøtter 100% vedvarende energi, er en forudsætning for at gennemføre en fuldstændig grøn omstilling af samfundet. Energisystemet er i dag ikke forberedt til dette, og som situationen er i dag har ingen det samlede ansvar herfor.
  Med vedtagelsen af klimaplan 2016-20 bestilte Byrådet derfor en strategi for rettidig og omkostningseffektiv udvikling af det samlede energisystem i Aarhus. ’Energistrategi Aarhus’ er nu udarbejdet og forelægges Byrådet. Strategien er et produkt af et partnerskab mellem Aarhus Kommune og ejerne af energisystemet: AffaldVarme Aarhus A/S, NRGi A/S, Aura Energi A/S og Ørsted A/S.
  Strategien fastlægger en fælles ramme og identificerer snitflader, synergimuligheder og innovationsindsatser i forbindelse med grøn omstilling indenfor energisektoren og Aarhus Kommunes byudvikling.
  Strategisk energiplanlægning er i dag ikke en lovbunden opgave i Danmark, og partnernes engagement i udvikling af Energistrategien er derfor på frivillig basis. Godkendelse af ’Energistrategi Aarhus’ foregår parallelt i energiselskaberne samtidig med Byrådets behandling.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet vedtager ’Energistrategi Aarhus’ som strategisk ramme for udvikling af energisystemet frem mod 2030 
  At 2) Teknik og Miljø i 2021 fremlægger en sag for Byrådet, der anviser, hvorledes brugen af biomasse kan reduceres mest muligt. 
  Sagens forløb
  13-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. juli 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.
   
  Forvaltningen udarbejder et notat med svar på de oftest stillede spørgsmål til CO2-regnskab, herunder en beskrivelse af måle- og opgørelsesmetoder, samt hvordan vi bogfører i forhold til CO2, og hvorfor det er tilfældet, til udvalget. Notatet kan således anvendes som en læsevejledning til det kommen klimaregnskab.
   
  Energistrategi-partnerne udarbejder en årlig skriftlige afrapportering til byrådet. Den første afrapportering vil ske i 2022.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. september 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 2.

  Bilag

  Høringssvar, VVM for udbygning af E45 til seks spor

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 5. oktober 2020.
  Aarhus Kommunes høringssvar til VVM-undersøgelser for udbygning af E45 mellem henholdsvis Aarhus S og Aarhus N samt Aarhus N og Randers N.
  Resumé
  Vejdirektoratet har gennemført to VVM-undersøgelser for udbygning af E45 til seks spor for strækninger beliggende i Aarhus Kommune. Dette høringssvar er ét samlet bidrag til VVM-undersøgelsen for udbygning af E45 mellem Aarhus S og Aarhus N samt VVM-undersøgelsen mellem Aarhus N og Randers N.
  Høringssvaret fokuserer på strækningerne indenfor Aarhus Kommune. Høringssvaret opfordrer Vejdirektoratet til at påbegynde en udbygning af E45 hurtigst muligt begyndende med strækningen mellem Aarhus S og Aarhus N. I forbindelse med udbygningen påpeges hvilke tekniske løsninger, som anses for bedst egnede i forhold til trafikafviklingen samt koordineringen med øvrige vejprojekter såsom Bering-Bedervejen, udbygning af Viborgvej samt byudviklingen omkring Trige og Lisbjerg.
  Høringssvaret opfordrer desuden til at tilpasse projektet bedst muligt i forhold til miljø- og naturinteresser samt at reducere støjpåvirkningen af borgere og naturområder i Aarhus Kommune.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Udkastet til høringssvar fremsendes til Vejdirektoratet som Aarhus Kommunes høringssvar på VVM-redegørelserne for de to strækninger Aarhus S til Aarhus N og Aarhus N til Randers N.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. august.
   
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith ønsker i stedet et øget statsligt engagement i den kollektive trafik.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.

  05-10-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Sander Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at pengene i stedet bør bruges på den kollektive trafik. Dog bakkes op om initiativer til støjdæmpende foranstaltninger.
   
  Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at man er imod en udvidelse af E45, men dog er enig i behovet for støjdæmpende foranstaltninger.
   
  Et enigt udvalg bemærkede desuden, at udvalget er opmærksomt på problemstillingerne vedrørende støj, og det deraf følgende behov for gode støjdæmpende foranstaltninger, samt belastningen af rekreative områder, herunder Åbo Skov.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 5. oktober 2020.

  Bilag

  Ladeinfrastruktur til nye el-bybusser

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 5. oktober 2020.
  Projekterings- og anlægsbevilling til etablering af elladeinfrastruktur på kommunens busanlæg.

  Resumé
  Byrådet har fremrykket beslutningen om omstilling af bybusdriften til el til 2027. De førstkommende 29 elbusser leveres i foråret 2021. Herefter udskiftes ca. 30 dieselbusser med elbusser årligt frem mod 2027.
  Elbusserne kan først sættes i drift, når der er etableret elladeinfrastruktur på busanlæggene.
  Det samlede udgiftsniveau for etablering af ladeinfrastruktur skønnes til ca. 98 mio. kr., mod de 50 mio. kr., som var skønnet ved budgetforhandlingerne for 2020. Derfor foreslås investeringerne i ladeinfrastruktur mv. taget i 3 etaper frem mod 2027.
  Første etape haster at få igangsat fordi den omhandler ladeinfrastruktur til de 29 førstkommende elbusser samt muliggørelse af ladeinfrastruktur til samtlige elbusser.
  Der er afsat 21 mio. kr. til formålet og der foreslås nu yderligere afsat 22,9 mio. kr. fra reserven til ladestandere ved kommunale bygninger og midler afsat til køb af elbusser, så der samlet kan finansieres 43,9 mio. kr. til udførelse af etape 1.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) projektering, omdisponering og ombygning samt etablering af elladeinfrastruktur på busanlæggene på Jegstrupvej 5 og Munkevejen 4 igangsættes.
  At 2) der afsættes et rådighedsbeløb på i alt 43,9 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til indkøb af ladestandere samt projektering og etablering af ellade-infrastruktur på busanlæggene Jegstrupvej 5 og Munkevejen 4, herunder afledt ombygning og omdisponering af busanlægget Jegstrupvej 5.
  At 3) rådighedsbeløbet på 43,9 finansieres af reserven til formålet på 21,0 mio. kr., af 10 mio. kr. afsat til indkøb af el-busser (driftsmidler) og 12,9 mio. kr. fra reserven, som ellers er afsat til ladestandere til elbiler ved kommunale bygninger. De resterende 7,1 mio. kr. af sidstnævnte reserve reserveres i stedet til finansiering af anden etape i etablering af ladeinfrastruktur til elbusser dvs. at reserveformålet ændres.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. september 2020.
  Muligheder for samarbejde med private busselskaber om udnyttelse af ladeinfrastrukturen og konsekvenser ved et kommende udbud af busdriften behandles i den kommende udvalgsbehandling.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  05-10-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 5. oktober 2020.

  Bilag

  Svar på forslag om digitale og online møder

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 30. september 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 2.
  Beslutningsforslag fra V
  Venstre ønsker igangsat en analyse af, hvilke og hvor mange møder, som giver mening at afholde som digitale videomøder, på den anden side af aktuelle coronakrise.
   
  Undersøgelsen skal igangsættes af borgmesterens afd., som bliver tovholder på at afdække, hvordan kommunen for fremtiden kan anvende digitale kommunikationsplatforme bedst muligt. Endvidere skal undersøgelsen afdække, hvilket effektiviseringspotentiale flere digitale videomøder får af effekt på økonomien og klimapåvirkningen. Desuden skal undersøgelsen indeholde en redegørelse af, hvilke erfaringer Århus kommunen har gjort sig ved digitale videomøder under covid-19.
   
  Motivation
  Coronakrisen har på rekordtid sat sit præg på vores mødekultur i Århus, i Danmark og har fremskyndet den digitale kommunikation hurtigere end noget andet. Mens coronakrisen har besværliggjort alt fra byrådsmøder til interne- såvel som eksterne møder i Århus kommune, har det givet os anledning til at gentænke vores kommunikationsformer. Virtuelle kommunikationsplatforme har vist sig at være essentielle, for at kunne afholde møder – i det offentlige såvel som i det private. I Venstre ønsker vi at gentænke samt efterleve en ny mødekultur, som indebærer flere virtuelle møder, der afholdes på de digitale kommunikationsplatforme – også efter coronakrisen er ovre. Venstre ønsker, at Århus Kommune skal gå forrest når det gælder online- og virtuelle møderi fremtiden.
   
  En ny, moderne mødekultur, som indebærer flere digitale videomøder, kan give kommunen enorme besparelsespotentialer, hvad angår såvel klimabelastning som økonomi. Rejser koster CO2, tid og store mænger transportomkostninger. Desuden skal vi gentænke om mængden af konferencer kan begrænses. Konferencer kan være epicenter for smittespredningen af vira – især hvad angår covid-19. Lokalt, nationalt og internationalt har vi allerede kunne måle en betydelig reduktion af CO2-udledningen, grundet den manglende, massive transport.
   
  Vi kan og skal naturligvis ikke undvære de fysiske møder, men Venstre ønsker med beslutningsforslaget at iværksætte tiltag, der kan reducere vores CO2 udspil, og vi vil derfor gerne undersøge, om flere virtuelle møder er de rigtige greb. Venstre mener derfor, at Århus Kommune, som landets 2.største kommune, skal gribe momentum og indføre de klima- og økonomiske gevinster coronakrisen måtte have givet os.
   
  Stillet af Gert Bjerregaard (V)
  På vegne af Venstre i Århus Kommune
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Svar på forslag om digitale og online møder.
  Erfaringer med digitale møder i Aarhus Kommune som følge af Corona-krisen.


  Resumé
  Byrådet tiltrådte d. 29. april 2020 forslaget fra Venstre om igangsætning af en analyse af hvilke og hvor mange møder, det giver mening at fastholde som digitale møder. Borgmesterens Afdeling har i samarbejde med Aarhus Kommunes Digitaliseringsstyregruppe gennemført undersøgelsen i løbet af juni 2020.
  Undersøgelsen har fokuseret på opsamling af erfaringer med digitale møder i løbet af forårets coronaperiode. Brugen af digitale møder er blot et delelement i digitalt samarbejde, og de digitale tigerspring, som er set på velfærdsområderne, vedrører mere end interne digitale møder. Der er der gjort positive erfaringer med andre typer af digitalt samarbejde med borgerne, som fx digital undervisning, sundhedspleje, træning og jobcentersamtaler. Dette er dog ikke behandlet i dette notat.
  Konklusionen på erfaringsopsamling viser, at der er et effektiviseringspotentiale ved en fastholdelse af digitale møder, såvel som en oplevelse af serviceforbedringer.
  Erfaringsopsamlingen er gennemført digitalt blandt kontorchefer og topledelse i alle magistratsafdelinger, med henblik på at afdække, hvordan kommunen for fremtiden kan anvende den digitale videoplatform bedst muligt.
  Den gennemførte spørgeundersøgelse har fokus på:
  • Anvendelsesgraden af digitale møde- og samarbejdsformer
  • Typer af video-møder, der ses et fastholdelsespotentiale omkring efter corona-perioden
  • Oplevede forbedringer ved brug af digitale møder set i forhold til fysiske møder
  • Udfordringer ved digitale møder samt
  • Relevante fastholdelsesstrategier
  I sammenhæng med den type af digitale møder, som der er et fastholdelsespotentiale omkring, er der udarbejdet specifikke cases med effektiviseringspotentiale ved fastholdelse af digitale møder og effekt på økonomien og klimapåvirkning. Se bilag 1: Beregningsgrundlag og casebeskrivelser. Der er yderligere igangsat en række af indsatser, som understøtter udbredelse og fastholdelse af digitale møder, jf. afsnit 6 Ydelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) undersøgelsens resultater tages til efterretning
  At 2) de lokale handleplaner for fastholdelse af digitale møder indgår som en del af Effektiviseringskataloget med Borgmesterens Afdeling som ansvarlig
  Sagens forløb
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 29. april 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  14-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  24-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 24. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. august 2020.
  Til byrådsbehandlingen belyses i hvilket omfang, der tidligere er gennemført besparelser med henvisning til digitale møder e.l. Det blev fremført, at det burde have været præciseret i overskriften, at indstillingen er foranlediget af et beslutningsforslag fra Venstre, og at indstillingen er forsinket i forhold til de gældende frister.
  Indstillingen tilpasses inden sagen sættes på byrådets dagsorden.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  30-09-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Lene Horsbøl tog forbehold.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 30. september 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tiltræde indstillingens At 2.

  Bilag

  Afrapportering fra databeskyttelsesrådgiver

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 30. september 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tage indstillingen til efterretning.
  Resumé
  Aarhus Kommune har siden 2018 haft stort fokus på at leve op til den nye Databeskyttelsesforordning og Databeskyttelseslov, der afløste Persondata-loven i maj 2018. Den nye lovgivning har givet skærpede krav til dokumentation og gennemsigtighed i behandlingen af personoplysninger.
  Databeskyttelsesforordningen tilsiger at Aarhus Kommune skal have en data-beskyttelsesrådgiver, der har til opgave at rådgive og understøtte organisationen i at overholde reglerne. Databeskyttelsesrådgiveren rapporterer ifølge lovgivningen årligt til det øverste ledelsesniveau, som i Aarhus Kommune er byrådet.
  ”Rapport om databeskyttelse i Aarhus Kommune 2019”, er den rapport, som Databeskyttelsesrådgiveren har udformet til byrådet. Byrådet kan således tilse, at Aarhus Kommune agerer i overensstemmelse med Databeskyttelses-forordningen og Databeskyttelsesloven
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Rapportens beskrivelse af arbejdet med databeskyttelse tages til efterretning af Aarhus Byråd. Herunder at Databeskyttelsesrådgiverens vurdering er, at Aarhus Kommune har et godt fundament for arbejdet med sikker behandling af personoplysninger.
  At 2) Anbefalingerne i rapporten tages til efterretning, og at de handlingsplaner, der er foreslået i afsnit ”3. Handlingsplaner” i nærværende rapport, er udgangspunktet for det videre arbejde.
  Sagens forløb
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 25. august 2020.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  30-09-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Louise Lindskrog, Anders Winnerskjold, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Mette Skautrup kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. 

  Lene Horsbøl tog forbehold.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 30. september 2020.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne ikke tage indstillingen til efterretning.

  Bilag

  Grøn Transportplan fase 2

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Resumé
  Med Klimaplan 2016-2020 vedtog Byrådet, at Aarhus Kommunes egen transport skal være fossilfri i 2030. Med budget 2020 besluttede Byrådet at skærpe denne målsætning, så Aarhus Kommunes egen bilflåde skal være omstillet til fossilfri drift senest ultimo 2025.
  Med denne indstilling leveres anden og afsluttende fase af Grøn Transportplan. Med fase 2 fastlægges milepæle for indkøb og omstilling af forskellige køretøjskategorier frem mod 2025 for egen flåde.
  For transporten i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser vil Aarhus Kommune igennem krav og konkurrenceparametre i udbud og kontrakter påvirke den transport, som følger af opgaven, i en grøn retning.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Grøn Transportplan fase 2 samt nye skærpede minimumskrav for 2021 for både egen flåde og indkøbt transport vedtages
  At 2) Teknik og Miljø udarbejder plan for grøn omstilling af Aarhus Kommunes egne arbejdsmaskiner herunder anvendelse af fossilfrie drivmidler i Entreprenørenheden
  Sagens forløb
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. september 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Høring af Råstofplan 2020

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 28. september 2020.
  Resumé
  Region Midt har sendt Råstofplan 2020 i høring. Høringsperioden var den 8. juni – 1. september 2020. Teknik og Miljø har med forbehold for Byrådets godkendelse udarbejdet et høringssvar (bilag 1), som er fremsendt til Region Midt.
  I råstofplanen har Region Midt udlagt et areal sydvest for Spørring til råstofgraveområde. Området er i dag af Aarhus Kommune udlagt til skovrejsning, men ønskes udlagt til vedvarende energianlæg. Teknik og Miljø gør i høringssvaret indsigelse mod udpegning af arealet, da Aarhus Kommune er begrænset arealmæssigt i forhold til disse anlæg. Aarhus Kommune kan som høringspart komme med bemærkninger og ønsker, men kan ikke bremse udpegningen til råstofgraveområde, hvis Region Midt fastholder denne.
  Hvis Region Midt fastholder råstofgraveområdet, anmoder Teknik og Miljø i høringssvaret om, at området efterbehandles, så det efterfølgende er muligt at etablere VE-anlæg.
  Region Midt er oplyst om, at høringssvaret er fremsendt med forbehold for byrådets godkendelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender høringssvar til Råstofplan 2020
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. september 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 28. september 2020.

  Bilag

  Forslag til temaplan for omstilling til grøn energi (forslag til kommuneplantillæg nr. 81)

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 28. september 2020.
  Fremlæggelse af forslag til temaplan for omstilling til grøn energi i offentlig høring.
  Resumé
  Byrådet vedtog den 15. maj 2019 at sende debatoplæg om temaplaner i offentlig høring med henblik på indkaldelse af forslag og idéer. Debatoplægget omfattede bl.a. temaplan for omstilling til grøn energi.
  Temaplanen udarbejdes som en del af revisionen af kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. Forslaget til temaplan for omstilling til grøn energi er vedlagt som bilag til indstillingen (bilag 1) med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.
  Hensigten med temaplanen er at kvalificere den fysiske planlægning og byggesagsbehandlingen forud for byudvikling og byomdannelse for derigennem at bidrage til at nå målene i Aarhus Kommunes Klimastrategi og Energistrategi Aarhus. Herunder også at understøtte en rettidig og omkostningseffektiv grøn omstilling af det samlede energisystem i Aarhus.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til temaplan for omstilling til grøn energi fremlægges til offentlig debat i 8 uger.
  At 2) arealreservation til deponering (losseplads) mellem Åstrup og Studstrup bliver udtaget af kommuneplanen i forbindelse med forslag til temaplan for omstilling til grøn energi.
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. september 2020.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold, bl.a. med henvisning til formuleringer om biomasse.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
   

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 28. september 2020.

  Bilag

  Kommuneplantillæg om VE-anlæg

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Endelig vedtagelse af temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Temaplanen om VE-anlæg udpeger områder, der vurderes at være potentielt egnede til henholdsvis store vindmøller og store solenergianlæg. Andre arealer kan vurderes som egnede efter en konkret vurdering.
  Forslag til temaplan har været i offentlig høring ultimo 2019. Der indkom i alt 263 høringsbidrag, hvor hovedparten er positive i forhold til grøn omstilling, men samtidig forholder sig kritisk til konkrete udpegninger i deres nærområde. På baggrund af høringen foreslås en række justeringer, herunder at udpegning til vindmøller udgår ved hhv. Vosnæs og Havnen, samt tilskæres ved Kasted.
  Herudover foreslås det, at to af udpegningerne til solenergianlæg udgår ved hhv. Elev (område 9) og Framlev (område 13) og udpegningen til solenergianlæg ændres fra ovaludpegninger til mere præcise områder-udpegninger.
  Endvidere foreslås en række øvrige justeringer i temaplanen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Temaplan om VE-anlæg vedtages endeligt som vedlagt i bilag 1 og med de rettelser der fremgår af bilag 2 og 3, herunder reduktion i antal vindmølleområder fra tre til et og områder til solenergianlæg fra 13 til 11.
  At 2) de indkomne høringssvar besvares, som det fremgår af bilag 5.
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. september 2020.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1113, Rolighedsvej 16 A - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Endelig vedtagelse af lokalplan 1113, Rolighedsvej 16A.

  Resumé
  Bygherre har henvendt sig med ønske om at igangsætte planlægning for Delområde 10 i lokalplan 1031, Omdannelse af Psykiatrisk Hospital.
  Delområde 10 i lokalplan 1031 er identisk med matrikel 6pt, Vejlby By, Risskov, Rolighedsvej 16A. Delområdet er i lokalplan 1031 udlagt til én bolig. På matriklen, der er 3.091 m2, ligger ”Strandhuset” med en bevaringsværdi på 3. Matriklen ligger langs Letbanens tracé i det nordvestlige hjørne af det rekreative offentlige område Risskov Strandpark ud mod Aarhusbugten. Ejendommen er privat ejet.
  Bygherre ønsker at udstykke Delområde 10 i lokalplan 1031 i to ejendomme. Den eksisterende bevaringsværdige bygning bevares og tilbygges. På den nye matrikel planlægges opført en yderligere bolig med anneks.
  Den nye matrikel (lokalplanområdets delområde 2) gennemløbes af en regnvandsledning optaget i spildevandsplanen. Det er i forbindelse med planprocessen blevet udarbejdet og tinglyst en betinget deklaration, der bortfalder, hvis lokalplanen ikke vedtages.
  Høringssvar
  I den udvidede offentlige høring fra 9. marts til 15. maj 2020, er der indkommet 180 høringssvar, hvor af flere er på vegne af større afsendergrupper. Samlede høringssvar er vedlagt som bilag 6. Forslag til tematisk besvarelse af bemærkninger fra den offentlige høring er vedlagt som bilag 7. Hovedparten af høringssvarene omhandler den politiske proces, og kun i mindre omfang selve indholdet af lokalplanen. Centralt i høringssvarene med fokus på lokalplanens indhold kan fremhæves: forhold omkring den eksisterende regnvandsledning, kotering/opfyld og korrekthed ved illustrationer samt bevarelsen af Risskov Strandpark og det kulturhistoriske miljø, og endelig kritik af byggeriets mulige barriereeffekt mod Aarhus Bugt.
  Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen foretaget en række faglige vurderinger og valg, og de indkomne høringssvar vedrørende lokalplanens indhold giver ikke anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.
  Udvidet fælles foretræde i forbindelse med udvalgsbehandling
  På byrådsmødet den 13. maj 2020 blev det besluttet, at sagen sendes til behandling i Teknisk Udvalg, hvor udvalgsbehandlingen kombineres med afholdelse af et udvidet fælles foretræde, i forbindelse med lokalplanforslagets forelæggelse for byrådet til endelig vedtagelse. Modellen for foretrædet blev forelagt og tiltrådt af Teknisk Udvalg på møde den 10. august 2020.
  Indstilling
  Det indstilles at:
  1) forslag til lokalplan 1113 godkendes til endelig vedtagelse
  2) de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget
  3) at lokalplanforslaget tilrettes, så det klart fremgår, at lokalplanområdet og  Rolighedsvej 16A ikke er omfattet af det udpegede kulturmiljø ifm. Psykiatrisk Hospital. Den østlige grænse herfor går til og med hospitalsparken og omfatter alene hospitalets område
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. september 2020.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Hindø tog forbehold. Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
   

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1116, Trælasten - Daugbjergvej 15-19 og 18-20 - Forslag

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1116, Trælasten, Daugbjergvej 15-19 og 18-20 og Tillæg til kommuneplan nr. 65.

  Resumé
  Forslag til lokalplan 1116 ligger inden for Ringgaden og omfatter Silvans og Starks arealer ved Daugbjergvej 15-19 og 18-20.
  Lokalplanområdet ligger i et byomdannelsesområde og indgår i ”Udviklingsplanen for det nye brokvarter”.
  Den private bygherre har anmodet om en lokalplan til blandet bolig og erhverv med udlæg til daginstitution og almene boliger.
  Lokalplanen har således til formål at udmønte byomdannelsesområdet med tilvejebringelse af boliger og erhverv i en kompakt, bymæssig bebyggelse. Bebyggelsen er med udgangspunkt i bæredygtighed, fællesskaber og det faldende landskab ned mod Aarhus Å en del af ”det nye brokvarter”.
  Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 65. Tillægget sikrer et sammenhængende midtby-område med en omdannelse til blandet bolig og erhverv.
  I forhøringen, afholdt fra 23/5 – 23/6 2019, indkom 13 høringssvar med primær fokus på trafik, bygningshøjder og udsigt, grønne områder og biodiversitet. Temaerne er indgået i den efterfølgende udarbejdelse af lokalplanforslaget.
  Der er udarbejdet udkast til udbygningsaftale.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1116 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 65 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. september 2020.
  Der blev rejst en række spørgsmål, som ønskes belyst/drøftet i den videre proces:
  • Andelen af almene boliger, hvorfor er det fastsat til 20%, og hvornår fastsættes det højere krav om 25%?
  • Der ønskes kort over påtænkt placering af almene boliger
  • Bør der arbejdes med en rækkefølgebestemmelse?
  • Etagehøjden mod Silkeborgvej og Ringgaden ønskes drøftet/belyst
  • Gaderummets kvalitet ønskes nærmere drøftet/belyst; er forholdet mellem relativt høje bygninger og smalle gader det rigtige?
  • Bredden af fortovs- og cykelstiarealet på Ringgaden og Silkeborgvej ønskes belyst
  • Børn og Unge har fortsat nogle uklarheder - hvordan sikres det, at legepladsen er indrettet med udgangspunkt i børnenes og i daginstitutionens behov? Handicap- og cykel-P i kældrene, kommer det til at fungere?
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1129, Ny indgang ved Den Gamle By - Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. september 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1129 Ny indgangsbygning med forplads til Den Gamle By ved Cereskrydset og tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplan 1129 gælder for et område i den sydlige del af Den Gamle By og Botanisk have. Området afgrænses mod nordvest af Dronning Margrethes Gade, som er en intern vej i Den Gamle By, og Botanisk Have. Mod syd / sydvest afgrænses området af Viborgvej samt mod nord og øst af Botanisk Have. Mod syd ligger Cereskrydset.
  Lokalplanområdet er ca. 0,2 ha stort, beliggende i byzone og offentlig ejet, men anvendes af Den Gamle By.
  Den Gamle By er et statsanerkendt, landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, organiseret som selvejende institution.
  På baggrund af anmodning fra den selvejende institution er der udarbejdet et forslag til en lokalplan for ovennævnte område.
  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til en ny hovedindgang til Den Gamle By samt en forplads til denne. Forpladsen er overgangen til den sydligste del af Botanisk Have.
  Den nye bygning kan opføres i 3 etager og bliver ca. 1.500 m2 stort.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da det er nødvendigt at justere afgrænsningen mellem to rammeområder. Lokalplanforslaget er derfor ledsaget af et tillæg til kommuneplanen.
  Der er indgået en brugsaftale mellem Den Gamle By og Teknik og Miljø omkring anvendelsen, vedligeholdelsen og udseendet af den sydligste del af Botanisk Have mellem den nye hovedindgang og Cereskrydset.
  Forslag til lokalplan 1129 og forslag til kommuneplantillæg 73 har været offentlig fremlagt i perioden 25. juni til 20. august 2020. Der fremkom ingen bemærkninger til forslagene. Der foreslås på den baggrund ingen ændringer til planforslagene.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1129 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillings afsnit 5.6 og,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. september 2020.
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 21. september 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat.

  Bilag

  Svar på forslag om vaskepladser ved genbrugsstationer

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Beslutningsforslag fra S og SF
  Baggrund:
  Mange bilejere - særligt i parcelhuskvartererne - vasker i dag deres biler på deres egen matrikel. Følgevirkninger heraf er, at miljøskadelige stoffer som rengørings- og opløsningsmidler, olier, brændstofrester, motorvæsker, bremsestøv m.m. ledes videre til regnvandsbassiner eller siver urenset ned i grundvandet. Det skader miljøet og naturen. Endvidere er det betænkeligt, at der bruges uforholdsmæssigt meget rent drikkevand ved brug af denne fremgangsmåde.
   
  I EU arbejdes der p.t. på direktiver, der bl.a. skal sætte nye grænser for, hvilke miljøskadelige stoffer, man som privat borger må udlede til vandmiljøet; herunder sprøjtegifte og tagrensningsmidler, som ender i vandmiljøet.
   
  Aarhus kommune skal være på forkant og ændre adfærd i forhold miljøpåvirkning og bæredygtighed samt tænke FN`s klimamål ind i alle relevante tiltag.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF:
  At Aarhus Kommune undersøger muligheden for at oprette "vask-selv-pladser" på kommunes genbrugsstationer til private bilejere, herved kan man sikre miljøet og vandet kan renses og genbruges. I samme ombæring ønsker Socialdemokratiet og SF, at forvaltningen peger på en mulig økonomisk model, som forhåbentligt kan hvile i sig selv. Der opfordres til at indhente erfaring fra tankstationer i den udstrækning, det er relevant for ovenstående model.
   
  Genbrugsstationen er et oplagt sted, da mange bilejere, efter at have kørt med affald, kan have brug for en rengøring af bilen, både med vand og sæbe samt støvsugning.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og SF i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Ango Winther og Jan Ravn Christensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Svar på forslag om vaskepladser ved genbrugsstationer
  Forslag fra Socialdemokraterne og SF om etablering af vaskepladser ved genbrugsstationerne.

  Resumé
  Socialdemokraterne og SF har foreslået, at der etableres vaskepladser ved genbrugsstationer.
  Forslaget vil have en positiv miljømæssig effekt, under forudsætning af at man reelt flytter bilvask ”fra kantsten” til en vaskeplads. Såfremt forslaget øget frekvensen for bilvask vil dette trække i modsat retning.
  AffaldVarme A/S har oplyst, at selskabet ikke har interesse i at etablere vaskepladser på genbrugsstationerne. Teknik og Miljø foreslår i stedet, at Aarhus Kommune udbyder en erhvervsgrund i Malling til formålet. Grunden ligger lige overfor genbrugspladsen på Holmskovvej.
  De forventede mindreindtægter ved at gennemføre salg eller udleje med en sådan binding – op mod 425.000 kr. - foreslås finansieret af Aarhus Kommunes Klimafond.
  Indstilling
  Teknik og Miljø vurderer, at der i forvejen er god kapacitet i markedet for bilvask, og kan ikke anbefale at gennemføre forslaget i en form, som indebærer, at kommunen skal udføre egentlig erhvervsaktivitet. Det er desuden usikkert, om man med det foreslåede primært flytter bilvask fra etablerede vaskeanlæg til et nyt tilbud eller øger frekvensen hvormed bilejere vasker deres bil. I så fald er den miljømæssige effekt begrænset.
  De efterfølgende indstillingspunkter skal ses i lyset af disse forbehold. De udstikker en ramme, hvorunder forslaget kan søges gennemført, hvis et byrådsflertal skulle ønske dette, konkret ved at muligheden for at etablere en vaskeplads afklares via udbud.
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø udbyder en erhvervsgrund på Holmskovvej i Malling til etablering af en vaskeplads for biler, der har besøgt den nærliggende genbrugsstation.
  At 2) Den forventede mindreindtægt ved at gennemføre salg eller udleje med en sådan binding – op mod 425.000 kr. - finansieres af Aarhus Kommunes Klimafond.
  At 3) Teknik og Miljø gennemfører en kampagne, rettet mod hjemmevask af biler.
  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  05-11-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 25. september 2019.
   
  Teknik og Miljø afviser forslaget, som efter deres juridiske vurdering er i strid med kommunalfuldmagten.
   
  Borgmesterens Afdeling vurderer, at forslaget lovligt kan gennemføres på følgende grundlag:
   
  Aarhus Kommune kan etablere og drive vaskepladser på genbrugsstationer, da miljøhensyn samt ordningens karakter gør, at etablering af vaskepladserne kan begrundes i almene kommunale interesser.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. november 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, rådmand Kristian Würtz og Lone Hindø tog forbehold.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 5. februar 2020 om fornyet magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  12-06-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at der i indstillingen foreslås en finansiering, der på en række områder bryder med kommunens styringsprincipper, praksis på jordsalgsområdet og nyligt byrådsvedtagne retningslinjer for udmøntninger fra Klimafonden. For det første anvises der i indstillingen finansiering uden for de decentraliserede rammer som Teknik og Miljø i overensstemmelse med styringsprincipperne kan anvise finansiering inden for. For det andet er praksis på jordsalgsområdet, at et salg til et mindre indbringende formål konkret oplyses til Byrådet, men ikke særskilt finansieres uden for jordsalgsområdet. Dette gør sig gældende, når der sælges til almene frem for private boliger, men vil også kunne blive relevant i tilfælde, hvor der sælges til åbent-lavt frem for tæt-lavt byggeri. For det tredje har Byrådet på indstilling fra Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling d. 11. marts 2020 besluttet retningslinjer for udmøntninger fra Klimafonden. Retningslinjerne er ikke fulgt i indstillingen.
  På den baggrund anbefaler Borgmesterens Afdeling, at finansieringen følger styringsprincipper og almindelig praksis på jordsalgsområdet, hvis forslaget om at sælge jord tiltrædes.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger.

  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Hindø tog forbehold.
  Lone Norlander Smith og Mette Skautrup kan ikke tiltræde indstillingen.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  Idet At 1) og At 2) ikke længere lader sig gøre, da erhvervsgrunden på Holmskovvej i Malling er solgt, anbefaler et enigt udvalg, at denne del af indstillingen udgår.
   
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingens At 3) i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils indstiller, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø pålægges at finde en egnet grund, der kan udbydes som vaskeplads for biler. Grunden behøver ikke ligge i forbindelse med en genbrugsstation. En eventuelt mindre indtægt fra grundsalget end forudsat skal finansieres i henhold til Aarhus Kommunes styringsprincipper og almindelige praksis på jordsalgsområdet.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Visionsplan for Aarhus Midtby

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Resumé
  Byrådet besluttede den 15. maj 2019 dels, at der skulle gennemføres en forundersøgelse af behovet for at udarbejde en visionsplan for Aarhus midtby, og dels, at Byrådet på baggrund heraf skulle forelægges et oplæg til drøftelse af det videre arbejde med en eventuel visionsplan.
   
  Fundamentet for forundersøgelsen udgøres af en interviewrunde blandt nøgleaktører i forhold til udviklingen af Aarhus Midtby. Undersøgelsen har for hvert fokusområde identificeret styrker, muligheder, udfordringer og svagheder ved midtbyen, som den ser ud nu.
   
  Forundersøgelsen har samlet set konkluderet, at der synes et behov for en visionsplan for Aarhus Midtby. På tværs af nøgleaktørerne efterspørges der konkrete handlinger, der adresserer de oplevede udfordringer.
   
  Det blev i juni 2020 besluttet, at der som følge af COVID-19 nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg med deltagelse fra en række repræsentanter fra blandt andet byens restauranter, kulturinstitutioner, turistindustrien og kommunen, som skulle sættes gang i Midtbyen hen over sommeren frem mod Aarhus Festuge. En række af de planlagte tiltag adresserer på kort sigt nogle de behov, der også fremkom i forundersøgelsen til visionsplanen.
   
  På baggrund af forundersøgelsen, anbefaler Teknik og Miljø, at der nu igangsættes en proces, som i tæt og forpligtende samarbejde med relevante interessenter sikrer udarbejdelsen af en visionsplan for midtbyen, som dels viser en langsigtet retning for Aarhus Midtby, dels forpligter alle parter i samarbejdet på konkrete handlinger.
   
  Gennemførelse af en proces for og udarbejdelse af en egentlig visionsplan for Aarhus Midtby, samt afholdelse af en visionskonference, ligger ud over Teknik og Miljøs kerneopgaver. Hvis visionsprocessen skal gennemføres, vil det derfor kræve, at byrådet prioriterer særlige midler hertil, svarende til mellem kr. 500.000 og kr. 1.000.000.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet på baggrund af forundersøgelsen drøfter, hvorvidt der skal gennemføres en visionsproces for Aarhus Midtby.
   
  At 2) Et eventuelt arbejde igangsættes, hvis der afsættes midler hertil i budget 2021, og at arbejdet indledes med en visionskonference.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Det blev præciseret, at der i det videre arbejde skal fokuseres på at involvere udsatte og involvere de unge.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at det forudsættes i budgetforliget, at arbejdet med en visionsplan for Aarhus midtby igangsættes, samt at forvaltningen fremsender projektbeskrivelsen og tidsplanen til udvalgets drøftelse, inden arbejdet med visionsplanen igangsættes.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Nye offentlige veje og stier samt bemyndigelse til åstedsforretning

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Optagelse af visse veje og stier som offentlige samt anmodning om bemyndigelse af Teknik og Miljø til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation til vejanlæg.

  Resumé
  Indstillingen omhandler forslag om optagelse af en række veje og stier som offentlige: en sidevej til Blomstervej i Tilst, Egevej i Skødstrup og kommende shuntforbindelse fra Randersvej til Dusager i Skejby som offentlig vej, samt en sti mellem Ringvej Syd og Bushøjvej i Holme og en sti ved Fuglebakkevej i Hasle som offentlig sti.
  Indstillingen omhandler herudover forslag om bemyndigelse af Teknik og Miljø til afholdelse af nødvendig åstedsforretning som indledning til ekspropriation til vejanlæg, der er fremrykket på grund af coronakrisen. Det gælder buslommer på Brendstrupgårdsvej i Skejby, cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg og cykelsti langs Kærbyvej i Kasted
  Indstilling
  At 1)  Byrådet, jf. Vejlovens §15, godkender optagelse af den private fællesvej, Blomstervej (ved Blomstervej 8-72, ca. 440 m), og den kommende shuntforbindelse (inkl. sti) fra nyt højresvingsspor på Randersvej til den private fællesvej Dusager (ca. 175 m), som offentlig vej.
  At 2   Byrådet, jf. Vejlovens § 15, som følge af Privatvejslovens § 58, stk. 3, godkender, at den private fællesvej Egevej i Skødstrup (ca. 375 m) optages som offentlig vej på vilkår, som fremgår af indstillingens afsnit 3.
  At 3)  At Byrådet, jf. Vejlovens § 15, godkender optagelsen af sti i Holme mellem Ringvej Syd og Bushøjvej (ca. 250 m) og sti mellem Haslevangsvej og Fuglebakkevej (ca. 50 m) som offentlige stier.
  At 4)  At Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at afholde åstedsforretninger, jf. Vejlovens § 100, som forberedelse til eventuel ekspropriation af nødvendige arealer til de vejanlæg, som Byrådet har fremrykket til udførelse i 2020/21 på grund coronakrisen jf. oplistning sidst i afsnit 5
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. august 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om overblik over indkomne klager

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  En klage er ikke et negativt indspark. En klage er en mulighed for at blive endnu bedre til det, vi gør.
   
  Der er ikke noget økonomi i forslaget. I stedet er det et spørgsmål om en kulturændring. Jeg mener, at det er nødvendigt, at indkomne klager registreres i hver enkel magistratsafdeling. Der skal kigges på, hvilke retningslinjer og arbejdsgange magistratsafdelingerne har i dag i forhold til klager. På den måde kan vi også undgå, at sager som dem fra Kongsgården og bofællesskaberne opstår, hvor klager ikke er blevet opsamlet, handleplaner ikke er blevet udarbejdet og udmøntet i flere år og derefter ender i pressen. I stedet er det vigtigt, at vi får retningslinjer omkring indkomne klager, så der handles på klagerne.
   
  Det behøver ikke nødvendigvis være en samlet klagebank, men det er nødvendigt, at alle magistratsafdelinger hvert år opgøre deres klager og hvilke områder klagerne finder afsæt i, så der kan foretages tidlige indsatser og opspores eventuelle røde tråde, og byrådet kan få indblik ved behov. Jeg synes derfor, at det er nødvendigt med nedskrevne retningslinjer for klagehåndtering i kommunen. Bl.a. er det vigtigt, at magistratsdirektørerne som minimum har et overblik over, hvilke områder der klages over eller som er grund til frustration blandt borgerne  i deres afdelinger. Af respekt for borgerne bør vi lytte til dem, når de fortæller os, at der er noget som ikke fungerer og ligge handleplaner.
  I min optik er dette forslag fuldstændig essentielt for, at vi kan gøre vores velfærdsopgave godt nok over for borgerne.

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvis om SORAS-projektet som en døgnordning

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  SORAS kan have glæde af de nye økonomiske rammer i MSB:
   
  SORAS-projektet, men som en døgnordning, så borgerne kan få den hjælp, som de har brug for hele døgnet. Fx kan psykotiske anfald, selvskadende adfærd mv. lige så vel ske om natten som om dagen. Omvendt kan nogle med autisme+ sagtens bo i egen lejlighed og fungere i det, men hvor de i stedet har brug for at være en del af et socialt fællesskab som er tilpasset deres behov.
   
  Hvad er SORAS:
  • Bostøtte til borgere i austime-spekteret med egen bolig med henblik på at blive mere selvhjulpen, der har behov for varierende hjælp fx 1x hver anden uge eller 3 gange pr. uge til indkøb, madlavning, rengøring eller lign.
  • Bostøtte Støtten foregår mellem kl. 8-19.
  • Der hjælpes ikke aften og nat i denne ramme
  • Antal borger er steget fra oktober 2016 / 250 borger til nu juli 2020 / 450 borgere, der er tilknyttet
  • Samme ramme trods en næsten fordobling af brugere, kun få ekstra bevillinger
  • Alle socialpædagogers kalender er fuldt booket med støttende borgerbesøg
  • Dermed kan nu ikke hjælpes i nødsituationer uden at faste besøg aflyses
   
  Budgetforslaget omhandler derfor:
  Ad 1: Ekstra rammebevilling til døgnbemyndiget SORAS, der nu skal klare næsten dobbelt så mange borgere inden for samme ramme. Med et stigende antal borger over 18 år med autisme, der har behov for den velfungerende og roste bostøtte.
   
  Forslag til finansiering:
  1. Hvad koster et magistratsstyr? Det virket som et tungt system og giver lang behandlingstid og tager flere gang i byrådet, Vi kan så give rådmands lignende egenskaber til udvalgsformænd/-kvinder/-personer så der stadig er en bred og demokratisk styring. Jeg tænker der ligger en stor besparelse her, der kan få udløst penge til mere trivsel og velfærd?
  2. Opsparinger over 5 % fjernes og går til borgerforslag.
  3. Opsparingen på 10 mio. til velfærdsteknologi halveres.
  4. Direktørgruppens innovationsmidler en opsparing på 5 mio. halveres
  5. Nedsæt central opsparing fra 2 % til ½ % (vil give ca. 42 mio.)

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om “Tættere på Familien” skal være fast efter 2021

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  Omhandler det gode projekt “Tættere på Familien”, der med god følgeforskning fra “MetodeCenteret”, skal indsættes i daglig drift, når pilotprojektet udløber 2021.
  SverigeModellen omsat til dansk model “Tættere på Familien” tager udgangspunkt i familier med handicappede børn. Det, at møde familien hvor den er, og lave en indsatstrappe på både barnet men også familien. At man lytter til, hvad barnet siger, observerer barnet og beder familien beskrive deres behov er grundtankerne i “Tættere på Familien”.
   
  Dette har affødt tæt og personlig kontakt mellem det administrative personale og familierne. Det har en positiv indvirkning på borgernes følelse af, at de bliver lyttet til. De bliver mødt af personale som kender til lige præcis deres familie, sagens essentielle områder samt det pågældende specialområde. Dette har bevirket færre klager, højere støttetilfredshed samt afrapportering med gode datakilder. 
   
  Så familier med fx et barn med autisme, bliver mødt af en rådgiver som ved noget om netop det område. Eller familier med børn med fysiske handicaps bliver mødt af rådgivere som kan vejlede og guide i netop det område. Det er ikke kun barnet der tages hånd om, fx en mor der er system stressramt hjælpes retur på arbejdsmarkedet og ved en fx skilsmisse og søskende der bliver påvirket tages med i samme billede. Eller at familier kan blive tryg i plej og aktivitet, så de kan komme på besøg, hos deres større børn på fx et bosted, uden at blive bekymret over rengøring, pleje og trivsel.
   
  Feltprojekt fik afsat penge til 2021 - budgetforslaget handler om, at Tættere på Familien skal være fast et fast tilbud også efter 2021. Og allerede her i 2020 udvides projektet, så alle familier kan få gavn af det.  
   
  Ligeledes ønskes den borgerinddragende og anerkendende tilgang skal overføres til andre magistrater. 
   
  Forslag til finansiering:
  1. Hvad koster et magistratsstyr? Det virket som et tungt system og giver lang behandlingstid og tager flere gang i byrådet, Vi kan så give rådmands lignende egenskaber til udvalgsformænd/-kvinder/-personer så der stadig er en bred og demokratisk styring. Jeg tænker der ligger en stor besparelse her, der kan få udløst penge til mere trivsel og velfærd?
  2. Opsparinger over 5 % fjernes og går til borgerforslag.
  3. Opsparingen på 10 mio. til velfærdsteknologi halveres.
  4. Direktørgruppens innovationsmidler en opsparing på 5 mio. halveres
  5. Nedsæt central opsparing fra 2 % til ½ % (vil give ca. 42 mio.)

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om oversigt over magtanvendelser 0-18 års området

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
   
  Der skal årligt udarbejdes en rapport, hvori magtanvendelser overfor 0-18-årige opgøres. Rapporten kan med fordel tage udgangspunkt i den, som bliver udarbejdet for ældre- og handicapområdet. Oversigten skal hvert år indsendes til byrådsbehandling med henblik på orientering og eventuel drøftelse i Børn- og Unge-Udvalget.
  Det er vigtigt, at dette område bliver belyst, så vi kan sikre, at børn og unge oplever en anerkendende tilgang i deres dagligdag uden brug af unødvendige magtanvendelser. Det er derfor også vigtigt, at man kan kigge på en udvikling og sammenligne resultaterne år for år, så der kan tages hånd om det ved eksempelvis en stigning i brugen af magtanvendelser.

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om støttetimer til børn og unge med særlige udfordringer

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
   
  I Aarhus kommune, har vi en folkeskole som er presset. De nye økonomiske rammer kan gøre en forskel. Alle lærere, pædagoger, skoleledere osv. gør uden tvivl deres allerbedste for at få det hele til at lykkes, men de skulle nu have flere ressourcer. I Kvalitetsrapporten 2020, så vi, at elevfravær, kedsomhed i undervisningen, manglende støtte og inklusion er nogle af de hovedpunkter, som mangler midler. Flere skolebestyrelser pegede ligeledes i deres udtalelser på, at skolerne er presset på disse parametre. I den nyeste forældretilfredshedsundersøgelsen så vi lignende resultater, da forældretilfredsheden med skolens faglige støtte til barnet ligger på 55,8% [1] og forældretilfredsheden med skole-/hjemsamarbejdet ligger på 63% [2] At hver 8. barn (12%.) i Aarhus Kommune ikke opnår 02 i dansk og matematik peger ligeledes i samme retning – skolerne mangler midler. Undersøgelser viser, at en tidligere indsats har effekt og det handler derfor om at hjælpe eleverne så hurtigt så muligt, både socialt og økonomisk.
   
  Det foreslås derfor, at man i kommunen afsætter midler til at sikre, at de 12% af børnene i kommunen kan få støttetimerne så snart lærere eller forældre ser besværet jf. Folkeskoleloven §3, så de kan opnå 02 i dansk og matematik.
   
  I den nyeste inklusionsopgørelse ser vi samtidig, at skolerne sender flere elever i specialtilbud end tidligere. Dette viser også, at skolerne har brug for flere ressourcer, så de kan tilbyde eleverne den støtte, som de har brug. I Folkeskolelovens §3 [3] står der, at elever, der ikke kan gennemføre den almindelige undervisning uden støttetimer, har krav på 9 timer/12 lektioners støtte. Det er de timer som dette forslag gerne vil sikre, at børnene får.
   
  I Kend Din Kommune 2020[4] ses det, at vi i Aarhus har en udgift på 80.682 kr. pr. skoleelev. Den gennemsnitlige udgift blandt kommuner er 87.639 kr. Altså er vi i Aarhus 6.957 kr. under de gennemsnitlige udgifter pr. skoleelev i kommunen. Matchede man i stedet gennemsnitsudgiften pr. skoleelev, ville skolerne få mulighed for at sikre de nødvendige rammer til at højne den sociale og faglige trivsel i skolerne. Hvis vi bare tog en mindre procentdel af det beløb, som kommunen ligger under gennemsnitsudgiften pr. skoleelev, ville man kunne tilbyde langt flere børn og unge i folkeskolerne de lovpligtige støttetimer, så de ville opnå bedre resultater både fagligt og socialt. Når vi ikke tilbyder denne støtte, så vælter vi ikke kun barnet, vi vælter også familien, som har et barn der er enormt presset og i mistrivsel. Flere forældre beretter nemlig, at når man som forældre har et barn i mistrivsel, så påvirker det hele hjemmet, forældrenes arbejdsliv og kan i sidste ende føre til sygemeldinger hos forældrene.
   
  Det foreslås, at sygefravær samt forældrehenvendelser angående enten faglig eller social mistrivsel skal være en udløsende faktor for, at der bliver bevilliget støttetimer til eleven.  Samtidig vil en tidligere indsats også kunne føre til, at støttetimerne kan have kortere varighed end det ville være tilfældet med en senere indsats. Ligeledes skal lærerteamets og klassepædagogens vurdering også optræde som en udløsende faktor. Som det er i dag kan der gå 1-2 år med afklaring og udredning og evt. det ofte skal forbi Ankeklagenævnet for Specialundervisning, eleven bør støttes i denne periode og støtten kan efter udredning tilpasses til det nøjagtige behov.
   
  Forslag til finansiering:
  1. Hvad koster et magistratsstyr? Det virket som et tungt system og giver lang behandlingstid og tager flere gang i byrådet, Vi kan så give rådmands lignende egenskaber til udvalgsformænd/-kvinder/-personer så der stadig er en bred og demokratisk styring. Jeg tænker der ligger en stor besparelse her, der kan få udløst penge til mere trivsel og velfærd?
  2. Opsparinger over 5 % fjernes og går til borgerforslag.
  3. Opsparingen på 10 mio. til velfærdsteknologi halveres.
  4. Direktørgruppens innovationsmidler en opsparing på 5 mio. halveres
  5. Nedsæt central opsparing fra 2 % til ½ % (vil give ca. 42 mio.)

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om sikker skolevej for Gl. Egå og Gl. Harlev

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  Både Gl. Egå og Gl. Harlevs børn og unge er udsat for tung og farlig trafik til og fra skole, da de ikke har en sikker skolevej. Fra forskningen ved vi, at nærheden til grønne områder og muligheden for at bevæge sig ud til disse trygt og sikkert har stor betydning for, hvor meget borgerne bruger områderne. Jo tættere på og jo bedre forbindelse - jo mere opholder borgerne sig ude, hvilket er godt for vores fysiske og særligt mentale sundhed.
   
  Rådet for Sikker Trafik anbefaler forældre, at de finder en skolevej til deres børn, hvor de netop skal krydse så få veje som overhovedet muligt. Problematikken for børnene i Gl. Harlev og Gl. Egå er bare, at det ikke er en mulighed. De bliver nødt til at krydse stærkt trafikerede veje for at komme frem til skole. Udfordringerne omkring sikker skolevej kræver derfor en løsning nu, inden det går galt.
   
  I Gl. Egå bliver børnene i stedet nødt til at cykle på fortovene, hvis de skal føle sig sikre. Det bliver vi nødt til at ændre på, så vi sikre, at børnene i både Gl. Harlev og Gl. Egå kan komme sikkert til og fra skole uden at måtte springe til siden af frygt for at blive kørt ned. Bump på vejen i Gl.Egå bevirker at biler køre helt ud til fortovskanten så cyklister ikke kan være der. Der har længe været en omfartsvej på tegnebrættet og beboerne har været meget tålmodige trods usikkerheden for deres børns skolevej. De ønsker nu handling.
   
  I stedet for, at forældre bliver tvunget til at køre deres børn til og fra skole, hvilket skaber endnu mere tæt trafik omkring skolerne, så vil vi jo netop gerne have, at børnene cykler eller går til skole. Det skaber en positiv start på dagen med bevægelse, hvilket er godt for deres trivsel og sundhed. Men den gode start på dagen forsvinder, hvis børnene ikke får en sikker vej til skole.
   
  Fra Gl. Harlev cykler børn og unge på landeveje, hvor mange trafikanter suser afsted lige om ørerne på dem. Samtidig skal de krydse Stillingvejen, der fungerer som en erstatning for motorvejen. Børnene skal dermed krydse vejen i myldretiden, hvor borgere fra Harlev samtidig ikke kan få lov til at komme ud på Stillingvejen pga. den tætte trafik, dette kryds har kostet menneskeliv. Ved at etablere en stitunnel under Stillingvej også vil forbedre borgernes mulighed for at komme trygt og sikkert ud i de rekreative og grønne områder i Åbo skov, Årslev Engsø og Brabrand søen. Det vil forbedre den grønne/blå forbindelsen fra Harlev, langs søerne helt ind til Århus midtby, hvilket understøttet Cykelhandlingsplanen og den nye by og arkitekturpolitik.
   
  En rundkørsel vil kunne forbedre afviklingen af trafikken i og omkring Harlev, hvilket er vigtigt ift. sikker skolevej, samt sikker udkørsel for byens beboer når de skal på arbejde men også for bosætning og udviklingen af lokalområdet samt udvikling af erhvervslivet (temaplan om erhvervsarealer, hvor et stort område nord for Harlev vil give øget trafik på Stillingvej og dermed øge behovet for sikker overgang).
   
  Det foreslås derfor, at der skal budgetteres med følgende:
  At 1: Der etableres en sikker skolevej for børnene fra Gl. Egå gennem den omfartsvej, der har været på tegnebrættet af flere omgange
  At 2: Der etableres en sikker skolevej for børnene fra Gl. Harlev til Harlev med tunnel under Stilling/Hadsten-vejen og en rundkørsel ved Ketting Parkvejs tilkørsel til Stilling/Hadsten-vejen
   
  Forslag til finansiering:
  1. Hvad koster et magistratsstyr? Det virket som et tungt system og giver lang behandlingstid og tager flere gang i byrådet, Vi kan så give rådmands lignende egenskaber til udvalgsformænd/-kvinder/-personer så der stadig er en bred og demokratisk styring. Jeg tænker der ligger en stor besparelse her, der kan få udløst penge til mere trivsel og velfærd?
  2. Opsparinger over 5 % fjernes og går til borgerforslag.
  3. Opsparingen på 10 mio. til velfærdsteknologi halveres.
  4. Direktørgruppens innovationsmidler en opsparing på 5 mio. halveres
  5. Nedsæt central opsparing fra 2 % til ½ % (vil give ca. 42 mio.)

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om solceller på kommunale bygninger

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
   
  For at opnå målet om 70 pct. reduktion inden 2030 er det nødvendigt, at hele Danmark samarbejder. Her er solceller et afgørende skridt i retningen mod fremtidens vedvarende energikilder. Det skal kommunerne have lov til at kunne bidrage med. Vi har simpelthen ikke tid og råd til at lade vær!
   
  Kommunernes Landsforenings klimaudspil viser med al tydelighed, at kommunerne er klar til at opføre solcelleanlæg og andre vedvarende energiformer. Men lovgivningen spænder ben for, at kommunerne kan gå i den retning.
   
  Målet er påvirke lovgivning evt. med frikommuneforsøg så der kan opføres solceller på kommunale bygninger, fra klimafonden. Samtidig ønskes det, at der bliver lagt et markant pres på regeringen for ændring af lovgivningen, så andre kommunerne også får mulighed for at bidrage med vedvarende energi uden benspænd.
   
  https://www.altinget.dk/energi/artikel/energifond-solcelle-regler-er-bureaukratiske-benspaend-for-kommunerne

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om at bevare Familieskolen

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  Fraværs- og AKT-teams (Adfærd, Kontakt og Trivsel) har prøvet at hjælpe på skolerne i mange år uden succes. Det skal læres af Familieskolernes succes blandt medarbejdere, børn og deres forældre - og det er det, der skal udvides.
   
  Familieskolerne skal køre videre, og der skal være en god og medinddragende behandling i udvalgene for Social og Beskæftigelse samt Børn og Unge. Det skal være muligt for alle skoler at kunne deltage i Familieskoler. Alle skoler skal derfor også have mulighed for at få hjælp til deres elever gennem Familieskolerne, evt. med familieklasser på de enkelte skoler som en mellemform. Opleves det, at børnene har behov for at komme væk fra stamskolen for at komme i trivsel, kan nærliggende skolerne bytte indbyrdes.
   
  Samtidig skal der være krav om, at kommunen følger projektet langt mere kontrolleret end det tidligere har været tilfældet. Både SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) og FIT (Feedback Informed Treatment) skal gennemføres blandt alle medarbejdere, elever og forældre, så resultaterne kan bruges, vurderes og fremlægges.
   
  Familieskolen har været det eneste tilbud, hvor medarbejdere fra "BørneTelefonen" har kunne henvise børn med stress, angst, selvmordstanker m.m. til. Det at få barnet væk fra den skole, hvor mistrivslen eller fraværet er, har vist sig at være godt. Børnenes arbejde med deres individuelle udfordringer to dage om ugen, i trygge rammer, med familie opbakning og så hjem på egen skole i tre dage og prøve om de værktøjer, der er tillært, var nok. Og efterfølgende gentage dette i de uger der var behov for. Der er lige nu børn, der står og venter på at komme på Familieskolen til januar 2021. Disse børn i mistrivsel kan ikke få et andet tilbud til den tid, hvis Familieskolerne lukkes uden etablering af et velafprøvet tilbud med gode resultater.
   
  Disse høringssvar taler for sig selv:
   
  Morten Højbjerre, tidligere medarbejder i Familieskolen samt nuværende tillidsrepræsentant på Sødalskolen 
  • "Gennem mine 3 år i familieskolen lærte jeg meget, af familieskolens dygtige medarbejdere, om værdien af flerfamilieterapi. Og jeg har ved selvsyn set, hvor mange familier der har haft stort udbytte af at komme i Familieskolen. Det har de, fordi formålet for familieskolen har været: øget inklusion, læring og trivsel samt et styrket samarbejde mellem forældre og lærere/skole og at Indsatsen har skulle bidrage til at undgå mere indgribende indsatser og til at eleven fortsætter i almenklassen."
   
  Aarhus Lærerforening
  • "Foreningen udtrykker dog bekymring for, om det store fokus på fravær alene bliver styrende for de indsatser, der skal til for at hjælpe børnene, de unge og deres familier. Det tilbud, der er ved Familieskolen i Aarhus Kommune, har mange facetter. Fravær er en del af udfordringen for de børn og familier, der går på familieskolen, men det er vigtigt at forholde sig til, at der bag højt fravær ligger årsager og udfordringer som mistrivsel, manglende relationer og venskaber og eller manglende større og forståelse fra familien."
   
  Aarhus Skolelederforening
  • "Kvaliteten ved Familieskolen er det tætte samarbejde mellem barn, forældre og de professionelle. Aarhus Skolelederforening har oplevet, at familieskolen har været med til at sætte struktur på barnets og familiens dag og styrket forældrerollen. Familieskolen er blevet evalueret men evalueringen sker på et spinkelt grundlag hvilket også° fremgår af evalueringsmaterialet. Umiddelbart kan det være svært at forstå° at Elevtrivselsmålingen indgår som valid data i evalueringen. For hvad svarer barnet ind i "hjemklassen", "Familieskolen" eller noget helt tredje?"
   
  Forslag til finansiering:
  1. Hvad koster et magistratsstyr? Det virket som et tungt system og giver lang behandlingstid og tager flere gang i byrådet, Vi kan så give rådmands lignende egenskaber til udvalgsformænd/-kvinder/-personer så der stadig er en bred og demokratisk styring. Jeg tænker der ligger en stor besparelse her, der kan få udløst penge til mere trivsel og velfærd?
  2. Opsparinger over 5 % fjernes og går til borgerforslag.
  3. Opsparingen på 10 mio. til velfærdsteknologi halveres.
  4. Direktørgruppens innovationsmidler en opsparing på 5 mio. halveres
  5. Nedsæt central opsparing fra 2 % til ½ % (vil give ca. 42 mio.)

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.

  Bilag

  Forslag fra SF om at forlænge sommergågaderne til jul og nytår

  Beslutning
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 bemyndiger rådmanden til at foretage forlængelse jf. beslutningsforslaget.
  Beslutningsforslag fra SF
  SF foreslår at Aarhus Byråd forlænger perioden for sommergågaderne Graven, Klostergade og Vestergade i lyset af Corona-krisen. Nuværende periode udløber 19. oktober 2020.
   
  Det vil give cafeer, restauranter og forretninger fortsat plads til udendørsservering og handel. Det vil samtidig nedsætte farten for gennemgående trafik, og dermed gøre det mere attraktivt at handle og spise i de berørte gader for byens handlende.
   
  I de pågældende gader er det typisk mindre spisesteder og forretninger, der i denne tid er særligt pressede på plads og omsætning med afstands- og maskekrav.
   
  Det vil være omkostningsneutralt for kommunen, og samtidig gøre en stor forskel for de små erhvervsdrivende og byens borgere i denne svære tid.
   
  SF har forhørt sig hos Vestergadeforeningen og Gadeforeningen for Latinerkvarteret, der begge er meget positive overfor en forlængelse. Kommunen skal i forbindelse med en forlængelse samarbejde med de relevante gadeforeninger og aktører om eventuelle løsninger og tiltag.
   
  SF foreslår at perioden udvides til året ud i 2020.

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 bemyndiger rådmanden til at foretage forlængelse jf. beslutningsforslaget.

  Bilag

  Forslag fra SF, RV og EL om dispensation til at skovbørnehaven Skovtrolden kan anvende busgadeforløbet

  Beslutning
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget foranstående forslag.
  Beslutningsforslag fra SF, RV og EL
  Det foreslås
  1. At skovbørnehaven Skovtrolden får dispensation til at benytte busgadeforløbet i forbindelse med buskørsel for institutionens børn og ansatte mellem Børnehavens adresse ved Klostertorvet og børnehavens base i Hørhaven.
   
  Begrundelse
  Skovtrolden har igennem adskillige år benyttet busgadeforløbet i forbindelse med Børnehavens daglige busture frem og tilbage mellem Klostertorvet og Hørhaven. For et halvt års tid siden fik Skovtrolden besked om, at de ikke længere må benytte Busgadeforløbet.
   
  Skovtrolden har uden held kontaktet Rådmanden for Teknik og Miljø for at få dispensation til at anvende busgadeforløbet.
   
  Generne for Skovtroldens børn og voksne er store ved ikke at kunne anvende busgadeforløbet. De har dagligt mere tid i bus og mindre tid i skoven - op til 10 minutter hver vej. Busturen kan desuden ikke længere bruges til pædagogisk koordinering og planlægning på tværs af personalet, fordi personalet er splittet op i to busser.
   
  Hertil kommer at beslutningen koster kommunen omkring 440.000 kr. ekstra årligt. Kommunen dækker udgifterne til, at Skovtrolden nu er nødsaget til at køre i to busser, da det ikke er muligt at færdes med store busser i Latinergadekvarteret. Herudover skal der bruges mere pædagogisk personale i busserne, hvilket koster på kerneydelsen og det pædagogiske arbejde.
   
  Endeligt er det generelt problematisk for øvrige trafikanter i Latinergadekvarteret, at busserne kører igennem de små gader i kvarteret.
   
  På baggrund af helt særlige forhold, der gør sig gældende for Skovtrolden og den begrænsede gene for den kollektive trafik, der er forbundet med at Skovtroldens bus 2 gange dagligt anvender Busgadeforløbet er det forslagsstillernes opfattelse, at Aarhus Kommune bør give dispensation til at Skovtrolden kan anvende busgadeforløbet.

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 7. oktober 2020 har vedtaget foranstående forslag.

  Bilag