Vælg

Referat Aarhus Byråd 04-11-2020

  Lokalplan 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, samt Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8. Lokalplanen gælder for et område ved Europaplads og Mindegade i Aarhus Midtby.
  Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.900 m2 og var ved planens udarbejdelse privatejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra en privat ejer om at muliggøre, at lokalplanplanområdet kan anvendes til cityformål og mulighed for fortætning med etagebebyggelse, der rummer kontor­virksomhed, liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende med tilhørende opholdsarealer på tage og fællesfaciliteter såsom parkeringskælder.
  Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af bebyggelse, bl.a. ved angivelse af maksimalt etageareal og ved udlæg af byggefelter. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om bevaring af forhuset på Mindegade 10 og giver mulighed nedrivning af Mindegade 12A.
  Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 16.820 m² og den maksimale højde er fastsat til 40 m med mulighed for op til 9 etager samt tagterrasse.
  Der er i forbindelse med formgivningen af projektet arbejdet med tilpasning til eksisterende bebyggelse og i særlig grad til kulturmiljøet i Mindegade.
  Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede strategi for byudvikling, herunder at skabe mulighed for attraktive arbejdspladser centralt placeret i byen og samtidigt skabe byliv med bylivsskabende aktiviteter i stueetagen. Lokalplanen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer for området og afgrænsning i forhold til høje huse. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  I perioden fra 2. juli 2020 til den 27. august 2020 har forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport været fremlagt. Der er modtaget i alt 9 høringssvar.
  Teknik og Miljø foreslår, at høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer i planforslaget.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4),
  At 2) forslag til Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt (som den fremgår af indstillingens afsnit 5.3) og
  At 4) høringssvarene besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. oktober 2020.
   
  Rådmand Jette Skive, Rabih Azad-Ahmad og Thomas Medom tog forbehold.
   
  Lone Norlander Smith kunne ikke tiltræde indstillingen.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1116, Trælasten - Daugbjergvej 15-19 og 18-20 - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1116, Trælasten, Daugbjergvej 15-19 og 18-20 og Tillæg til kommuneplan nr. 65.

  Resumé
  Forslag til lokalplan 1116 ligger inden for Ringgaden og omfatter Silvans og Starks arealer ved Daugbjergvej 15-19 og 18-20.
  Lokalplanområdet ligger i et byomdannelsesområde og indgår i ”Udviklingsplanen for det nye brokvarter”.
  Den private bygherre har anmodet om en lokalplan til blandet bolig og erhverv med udlæg til daginstitution og almene boliger.
  Lokalplanen har således til formål at udmønte byomdannelsesområdet med tilvejebringelse af boliger og erhverv i en kompakt, bymæssig bebyggelse. Bebyggelsen er med udgangspunkt i bæredygtighed, fællesskaber og det faldende landskab ned mod Aarhus Å en del af ”det nye brokvarter”.
  Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 65. Tillægget sikrer et sammenhængende midtby-område med en omdannelse til blandet bolig og erhverv.
  I forhøringen, afholdt fra 23/5 – 23/6 2019, indkom 13 høringssvar med primær fokus på trafik, bygningshøjder og udsigt, grønne områder og biodiversitet. Temaerne er indgået i den efterfølgende udarbejdelse af lokalplanforslaget.
  Der er udarbejdet udkast til udbygningsaftale.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1116 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 65 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. september 2020.
  Der blev rejst en række spørgsmål, som ønskes belyst/drøftet i den videre proces:
  • Andelen af almene boliger, hvorfor er det fastsat til 20%, og hvornår fastsættes det højere krav om 25%?
  • Der ønskes kort over påtænkt placering af almene boliger
  • Bør der arbejdes med en rækkefølgebestemmelse?
  • Etagehøjden mod Silkeborgvej og Ringgaden ønskes drøftet/belyst
  • Gaderummets kvalitet ønskes nærmere drøftet/belyst; er forholdet mellem relativt høje bygninger og smalle gader det rigtige?
  • Bredden af fortovs- og cykelstiarealet på Ringgaden og Silkeborgvej ønskes belyst
  • Børn og Unge har fortsat nogle uklarheder - hvordan sikres det, at legepladsen er indrettet med udgangspunkt i børnenes og i daginstitutionens behov? Handicap- og cykel-P i kældrene, kommer det til at fungere?
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.

  Bilag

  Svar på forslag om vaskepladser ved genbrugsstationer

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 30. september 2020.
   
  Venstres, Radikale Venstres, Dansk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingens At 3, men de kunne ikke tiltræde, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal finde en egnet grund.
  Beslutningsforslag fra S og SF
  Baggrund:
  Mange bilejere - særligt i parcelhuskvartererne - vasker i dag deres biler på deres egen matrikel. Følgevirkninger heraf er, at miljøskadelige stoffer som rengørings- og opløsningsmidler, olier, brændstofrester, motorvæsker, bremsestøv m.m. ledes videre til regnvandsbassiner eller siver urenset ned i grundvandet. Det skader miljøet og naturen. Endvidere er det betænkeligt, at der bruges uforholdsmæssigt meget rent drikkevand ved brug af denne fremgangsmåde.
   
  I EU arbejdes der p.t. på direktiver, der bl.a. skal sætte nye grænser for, hvilke miljøskadelige stoffer, man som privat borger må udlede til vandmiljøet; herunder sprøjtegifte og tagrensningsmidler, som ender i vandmiljøet.
   
  Aarhus kommune skal være på forkant og ændre adfærd i forhold miljøpåvirkning og bæredygtighed samt tænke FN`s klimamål ind i alle relevante tiltag.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF:
  At Aarhus Kommune undersøger muligheden for at oprette "vask-selv-pladser" på kommunes genbrugsstationer til private bilejere, herved kan man sikre miljøet og vandet kan renses og genbruges. I samme ombæring ønsker Socialdemokratiet og SF, at forvaltningen peger på en mulig økonomisk model, som forhåbentligt kan hvile i sig selv. Der opfordres til at indhente erfaring fra tankstationer i den udstrækning, det er relevant for ovenstående model.
   
  Genbrugsstationen er et oplagt sted, da mange bilejere, efter at have kørt med affald, kan have brug for en rengøring af bilen, både med vand og sæbe samt støvsugning.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og SF i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Ango Winther og Jan Ravn Christensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Svar på forslag om vaskepladser ved genbrugsstationer
  Forslag fra Socialdemokraterne og SF om etablering af vaskepladser ved genbrugsstationerne.

  Resumé
  Socialdemokraterne og SF har foreslået, at der etableres vaskepladser ved genbrugsstationer.
  Forslaget vil have en positiv miljømæssig effekt, under forudsætning af at man reelt flytter bilvask ”fra kantsten” til en vaskeplads. Såfremt forslaget øget frekvensen for bilvask vil dette trække i modsat retning.
  AffaldVarme A/S har oplyst, at selskabet ikke har interesse i at etablere vaskepladser på genbrugsstationerne. Teknik og Miljø foreslår i stedet, at Aarhus Kommune udbyder en erhvervsgrund i Malling til formålet. Grunden ligger lige overfor genbrugspladsen på Holmskovvej.
  De forventede mindreindtægter ved at gennemføre salg eller udleje med en sådan binding – op mod 425.000 kr. - foreslås finansieret af Aarhus Kommunes Klimafond.
  Indstilling
  Teknik og Miljø vurderer, at der i forvejen er god kapacitet i markedet for bilvask, og kan ikke anbefale at gennemføre forslaget i en form, som indebærer, at kommunen skal udføre egentlig erhvervsaktivitet. Det er desuden usikkert, om man med det foreslåede primært flytter bilvask fra etablerede vaskeanlæg til et nyt tilbud eller øger frekvensen hvormed bilejere vasker deres bil. I så fald er den miljømæssige effekt begrænset.
  De efterfølgende indstillingspunkter skal ses i lyset af disse forbehold. De udstikker en ramme, hvorunder forslaget kan søges gennemført, hvis et byrådsflertal skulle ønske dette, konkret ved at muligheden for at etablere en vaskeplads afklares via udbud.
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø udbyder en erhvervsgrund på Holmskovvej i Malling til etablering af en vaskeplads for biler, der har besøgt den nærliggende genbrugsstation.
  At 2) Den forventede mindreindtægt ved at gennemføre salg eller udleje med en sådan binding – op mod 425.000 kr. - finansieres af Aarhus Kommunes Klimafond.
  At 3) Teknik og Miljø gennemfører en kampagne, rettet mod hjemmevask af biler.
  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  05-11-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 25. september 2019.
   
  Teknik og Miljø afviser forslaget, som efter deres juridiske vurdering er i strid med kommunalfuldmagten.
   
  Borgmesterens Afdeling vurderer, at forslaget lovligt kan gennemføres på følgende grundlag:
   
  Aarhus Kommune kan etablere og drive vaskepladser på genbrugsstationer, da miljøhensyn samt ordningens karakter gør, at etablering af vaskepladserne kan begrundes i almene kommunale interesser.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. november 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, rådmand Kristian Würtz og Lone Hindø tog forbehold.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 5. februar 2020 om fornyet magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  12-06-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at der i indstillingen foreslås en finansiering, der på en række områder bryder med kommunens styringsprincipper, praksis på jordsalgsområdet og nyligt byrådsvedtagne retningslinjer for udmøntninger fra Klimafonden. For det første anvises der i indstillingen finansiering uden for de decentraliserede rammer som Teknik og Miljø i overensstemmelse med styringsprincipperne kan anvise finansiering inden for. For det andet er praksis på jordsalgsområdet, at et salg til et mindre indbringende formål konkret oplyses til Byrådet, men ikke særskilt finansieres uden for jordsalgsområdet. Dette gør sig gældende, når der sælges til almene frem for private boliger, men vil også kunne blive relevant i tilfælde, hvor der sælges til åbent-lavt frem for tæt-lavt byggeri. For det tredje har Byrådet på indstilling fra Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling d. 11. marts 2020 besluttet retningslinjer for udmøntninger fra Klimafonden. Retningslinjerne er ikke fulgt i indstillingen.
  På den baggrund anbefaler Borgmesterens Afdeling, at finansieringen følger styringsprincipper og almindelig praksis på jordsalgsområdet, hvis forslaget om at sælge jord tiltrædes.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger.

  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Hindø tog forbehold.
  Lone Norlander Smith og Mette Skautrup kan ikke tiltræde indstillingen.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  Idet At 1) og At 2) ikke længere lader sig gøre, da erhvervsgrunden på Holmskovvej i Malling er solgt, anbefaler et enigt udvalg, at denne del af indstillingen udgår.
   
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingens At 3) i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils indstiller, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø pålægges at finde en egnet grund, der kan udbydes som vaskeplads for biler. Grunden behøver ikke ligge i forbindelse med en genbrugsstation. En eventuelt mindre indtægt fra grundsalget end forudsat skal finansieres i henhold til Aarhus Kommunes styringsprincipper og almindelige praksis på jordsalgsområdet.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 30. september 2020.
   
  Venstres, Radikale Venstres, Dansk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne tiltræde indstillingens At 3, men de kunne ikke tiltræde, at Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal finde en egnet grund.

  Bilag

  Visionsplan for Aarhus Midtby

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. september 2020.
  Resumé
  Byrådet besluttede den 15. maj 2019 dels, at der skulle gennemføres en forundersøgelse af behovet for at udarbejde en visionsplan for Aarhus midtby, og dels, at Byrådet på baggrund heraf skulle forelægges et oplæg til drøftelse af det videre arbejde med en eventuel visionsplan.
   
  Fundamentet for forundersøgelsen udgøres af en interviewrunde blandt nøgleaktører i forhold til udviklingen af Aarhus Midtby. Undersøgelsen har for hvert fokusområde identificeret styrker, muligheder, udfordringer og svagheder ved midtbyen, som den ser ud nu.
   
  Forundersøgelsen har samlet set konkluderet, at der synes et behov for en visionsplan for Aarhus Midtby. På tværs af nøgleaktørerne efterspørges der konkrete handlinger, der adresserer de oplevede udfordringer.
   
  Det blev i juni 2020 besluttet, at der som følge af COVID-19 nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg med deltagelse fra en række repræsentanter fra blandt andet byens restauranter, kulturinstitutioner, turistindustrien og kommunen, som skulle sættes gang i Midtbyen hen over sommeren frem mod Aarhus Festuge. En række af de planlagte tiltag adresserer på kort sigt nogle de behov, der også fremkom i forundersøgelsen til visionsplanen.
   
  På baggrund af forundersøgelsen, anbefaler Teknik og Miljø, at der nu igangsættes en proces, som i tæt og forpligtende samarbejde med relevante interessenter sikrer udarbejdelsen af en visionsplan for midtbyen, som dels viser en langsigtet retning for Aarhus Midtby, dels forpligter alle parter i samarbejdet på konkrete handlinger.
   
  Gennemførelse af en proces for og udarbejdelse af en egentlig visionsplan for Aarhus Midtby, samt afholdelse af en visionskonference, ligger ud over Teknik og Miljøs kerneopgaver. Hvis visionsprocessen skal gennemføres, vil det derfor kræve, at byrådet prioriterer særlige midler hertil, svarende til mellem kr. 500.000 og kr. 1.000.000.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet på baggrund af forundersøgelsen drøfter, hvorvidt der skal gennemføres en visionsproces for Aarhus Midtby.
   
  At 2) Et eventuelt arbejde igangsættes, hvis der afsættes midler hertil i budget 2021, og at arbejdet indledes med en visionskonference.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Det blev præciseret, at der i det videre arbejde skal fokuseres på at involvere udsatte og involvere de unge.

  26-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. august 2020.
  16-09-2020 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  21-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at det forudsættes i budgetforliget, at arbejdet med en visionsplan for Aarhus midtby igangsættes, samt at forvaltningen fremsender projektbeskrivelsen og tidsplanen til udvalgets drøftelse, inden arbejdet med visionsplanen igangsættes.
   
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen den 21. september 2020.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 21. september 2020.

  Bilag

  Nye offentlige veje og stier samt bemyndigelse til åstedsforretning

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 30. september 2020.
  Optagelse af visse veje og stier som offentlige samt anmodning om bemyndigelse af Teknik og Miljø til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation til vejanlæg.

  Resumé
  Indstillingen omhandler forslag om optagelse af en række veje og stier som offentlige: en sidevej til Blomstervej i Tilst, Egevej i Skødstrup og kommende shuntforbindelse fra Randersvej til Dusager i Skejby som offentlig vej, samt en sti mellem Ringvej Syd og Bushøjvej i Holme og en sti ved Fuglebakkevej i Hasle som offentlig sti.
  Indstillingen omhandler herudover forslag om bemyndigelse af Teknik og Miljø til afholdelse af nødvendig åstedsforretning som indledning til ekspropriation til vejanlæg, der er fremrykket på grund af coronakrisen. Det gælder buslommer på Brendstrupgårdsvej i Skejby, cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg og cykelsti langs Kærbyvej i Kasted
  Indstilling
  At 1)  Byrådet, jf. Vejlovens §15, godkender optagelse af den private fællesvej, Blomstervej (ved Blomstervej 8-72, ca. 440 m), og den kommende shuntforbindelse (inkl. sti) fra nyt højresvingsspor på Randersvej til den private fællesvej Dusager (ca. 175 m), som offentlig vej.
  At 2   Byrådet, jf. Vejlovens § 15, som følge af Privatvejslovens § 58, stk. 3, godkender, at den private fællesvej Egevej i Skødstrup (ca. 375 m) optages som offentlig vej på vilkår, som fremgår af indstillingens afsnit 3.
  At 3)  At Byrådet, jf. Vejlovens § 15, godkender optagelsen af sti i Holme mellem Ringvej Syd og Bushøjvej (ca. 250 m) og sti mellem Haslevangsvej og Fuglebakkevej (ca. 50 m) som offentlige stier.
  At 4)  At Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at afholde åstedsforretninger, jf. Vejlovens § 100, som forberedelse til eventuel ekspropriation af nødvendige arealer til de vejanlæg, som Byrådet har fremrykket til udførelse i 2020/21 på grund coronakrisen jf. oplistning sidst i afsnit 5
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. august 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  30-09-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 30. september 2020.

  Bilag

  Udpegning af ny bestyrelsesformand for Aarhus Letbane

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. oktober 2020.
  Resumé
  Bestyrelsesformanden for Aarhus Letbane I/S har besluttet at trække sig tilbage. Steen Stavnsbo tiltrådte i 2018 og har siden varetaget opgaven som bestyrelsesformand for letbanen. Det foreslås, at borgmesteren og rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til sammen med Region Midtjylland at foretage udpegningen af en ny bestyrelsesformand.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Borgmesteren og rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå aftale med Region Midtjylland og Aarhus Letbane om udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til varetagelse af formandskabet i Aarhus Letbane I/S.
  Sagens forløb
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. oktober 2020.

  Bilag

  Ændringsforslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  Offentlig fremlæggelse af ændringer til forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Temaplan for erhvervsarealer er et tillæg til Kommuneplan 2017, der fastlægger nye kommuneplanrammer for byens erhvervsarealer.
  Byrådet vedtog d. 29. april 2020 indstillingen om Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Vedtagelsen betød, at forslaget til Temaplan for erhvervsarealer sammen med miljøvurderingen blev sendt i offentlig høring i otte uger. Derudover betød det, at et forslag til en samlet strategi for den fremtidige udvikling af Aarhus Kommunes erhvervsarealer skulle fremlægges for byrådet sammen med indstillingen om endelig vedtagelse af temaplanen.  
  Den offentlige høring af forslag til temaplan for erhvervsarealer har givet anledning til visse ændringer i de foreslåede rammer, der er fremlagt i forbindelse med i temaforslaget.  Derfor foreslås det, at ændringsforslagene sendes i offentlig høring i to uger.
  Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling har udarbejdet et forslag til en samlet strategi- og handlingsplan for udvikling og monitorering af erhvervsarealerne i Aarhus Kommune. Strategien består af følgende fire indsatsområder:
  1. Løbende monitorering af alle erhvervsområder og forstærket dialog med virksomhederne,
  2. Signal om fastholdelse af erhvervsområder,
  3. Udvikling og fortætning af bebyggede erhvervsområder
  4. Udvikling og markedsføring af ubebyggede erhvervsarealer. Med brugen af disse strategiske virkemidler vil Aarhus også i fremtiden have attraktive erhvervsområder.  
  Indstilling
  At 1) de indkomne høringsbidrag fra ”Erhvervsområdernes fremtid” besvares, som det fremgår af bilag 1, og
  At 2) ændringsforslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune, som fremgår af bilag 5, godkendes til offentlig fremlæggelse i to uger, og
  At 3) forslaget til en samlet strategi- og handlingsplan, som fremgår af bilag 6, for den fremtidige udvikling og monitorering af Aarhus Kommunes erhvervsarealer vedtages.     
  Sagens forløb
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. oktober 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Klimafondsansøgning - Grøn strøm i Eskelunden

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 28. oktober 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Resumé
  Teknik og Miljø ansøger i samarbejde med Kultur og Borgerservice og NorthSide Festival Aarhus Kommunes Klimafond om 2,1 mio. kr. til færdigetableringen af elforsyning i det nye event- og naturområde Eskelunden.
  Indsatsen bidrager til Aarhus Kommunes grønne omstilling og Aarhus-målet om CO2-neutralitet i 2030. Fx vil man ifm. afholdelse af NorthSide Festival – der for første gang finder sted i Eskelunden i 2021 – kunne spare ca. 88 tons CO2 ved at erstatte festivalens dieselgeneratorer med adgang til grøn strøm.
  Ejerskabet over elinstallationerne vil ligge hos Aarhus Kommune, og strømforsyningen vil derfor være tilgængelig for alle kommende events i Eskelunden med et krav om, at indkøb af grøn strøm er en forudsætning for at leje arealet. Udover den direkte CO2-besparelse ved at erstatte dieselgeneratorer med adgang til grøn strøm kan projektet også bidrage til den grønne omstilling i bredere forstand ved at brande Aarhus som grøn foregangsby, ved at skabe forudsætningerne for andre dele af den grønne omstilling og ved at inspirere Eskelundens gæster til at tilvælge grøn strøm også privat.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 2,1 mio. kr. til Teknik og Miljø til projektet med at færdigetablere strømforsyningen i Eskelunden. 
  At 2) der godkendes en anlægsbevilling til Teknik og Miljø på 2,1 mio. til projektet.
  At 3) der frigives et rådighedsbeløb til projektet på 2,1 mio. kr. i 2020. 
  Sagens forløb
  30-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  05-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. september 2020.
  Lone Hindø deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  28-10-2020 Økonomiudvalget
  Anette Poulsen, Anders Winnerskjold, Lene Horsbøl og Mahad Yussuf kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling men med bemærkningen om, at udvalget ønsker en præcisering af hvilke projekter, der kan modtage midler fra Klimafonden. For at byrådet nemmere kan vurdere, om en ansøgning placerer sig inden for Klimafondens ramme, kan ansøgningerne i højere grad ensrettes. Fremover vil udvalget skærpe sit fokus på, om ansøgninger til Klimafonden lever op til de kriterier, der er opsat for at kunne modtage midler.
  Mette Bjerre og Mette Skautrup tog forbehold for indstillingen men kunne tilslutte sig bemærkningen som resten af udvalgets medlemmer.
  Louise Lindskrog var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Økonomiudvalget af 28. oktober 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og det Konservative Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Ændring af vedtægter ved Aarhus Krisecenter for voldsudsatte kvinder

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. oktober 2020.
  Resumé
  Aarhus Krisecenter for voldsudsatte kvinder har sendt forslag til vedtægtsændringer til godkendelse hos Aarhus Kommune. Vedtægterne er godkendt af bestyrelsen for Aarhus Krisecenter samt af Socialtilsyn Midt, som er den tilsynsførende myndighed.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender de ændrede vedtægter ved Aarhus Krisecenter.
  Sagens forløb
  15-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 6. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 19. oktober 2020.

  Bilag

  Regulativ for husholdnings- og erhvervsaffald 2020

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2017 at indføre obligatorisk husstandsindsamling af genanvendeligt affald som glas, plast, metal, papir og pap. Med de erfaringer, der er gjort siden, foreslås regulativet for husholdningsaffald tilpasset. Det tilpassede regulativ for husholdningsaffald fremgår af bilag 1.  
  I forbindelse med at AffaldVarme Aarhus A/S pr. 1. januar 2020 blev omdannet til et kommunalejet aktieselskab, er det gældende regulativ for erhvervsaffald justeret i overensstemmelse hermed, bilag 2. 
  Byrådet besluttede 27. maj 2020 at sende regulativerne i offentlig høring i perioden 1. juli – 14. august 2020. Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar, bilag 4. Begge høringssvar vedrører udfasning af tømningsordning via mobilsug. AffaldVarme Aarhus A/S’ bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag 3, og høringssvarene har ikke medført ændringer i regulativerne.
  Med denne indstilling søges Byrådets endelige godkendelse af regulativerne.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  Ad 1) Byrådet godkender regulativ for husholdningsaffald.
  Ad 2) Byrådet godkender regulativ for erhvervsaffald.
  Sagens forløb
  15-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. september 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.

  Bilag

  Kommunal garanti til overskridelse af anskaffelsessum i forbindelse med Tryghedsrenovering af Bispehaven

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. oktober 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal give en mundtlig orientering om Østjysk Bolig til udvalget.
  Resumé
  Boligforeningen Østjysk Bolig er i gang med en tryghedsrenovering af deres afdeling 6, Bispehaven.
  Renoveringen finansieres med støtte fra Landsbyggefonden i henhold til almenboliglovens § 91. Byrådet har tidligere godkendt at yde den forudsatte kommunale garanti hertil.
  Undervejs i renoveringsprocessen er der stødt uforudsete udgifter og ekstraarbejder til for ca. 85 mio. kr.. Landsbyggefonden er indstillet på at yde støtte hertil, og Østjysk Bolig søger hermed Aarhus Kommune om den krævede kommunegaranti til de ekstra 85 mio. kr. støttede lån fra Landsbyggefonden.
  Overskridelsen kan primært henføres til ekstraarbejder og uforudsete udgifter i forbindelse med jordarbejder og nedbrydning af parkeringsdæk.
  Kommunens accept af garantikravet på lånet er en forudsætning for, at Landsbyggefonden kan yde støtte til overskridelsen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet vedtager at yde kommunal garanti på 100 % af det støttede lån på ca. 85 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af garantien.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. oktober 2020.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø skal give en mundtlig orientering om Østjysk Bolig til udvalget.

  Bilag

  Bautavej 1 - base for ambulancer

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. oktober 2020.
  Driftsfinansieret anlægsbevilling til ombygning og tilbygning på Bautavej 1 til etablering af ambulancebase for Region Midt.
  Resumé
  Region Midt har ønske om, at der etableres en ambulancebase på Bautavej 1 i faciliteter som AffaldVarme har fraflyttet. Samtidig opføres en mindre tilbygning til garage og personalefaciliteter.
  Projektet er i sig selv økonomisk neutral for kommunen – og det bidrager til at udnytte bygninger og arealer på Bautavej 1, som ellers vil være vanskelige at få i spil.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der meddeles en driftsfinansieret anlægsbevilling i 2021 på 10,2 mio. kr. til etablering af ambulancebase for Region Midt.
  At 2) Tilbagebetalingen, som udgør 1,2 mio. kr. årligt, sker via huslejeaftalen, der har en bindingsperiode på ti år.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. oktober 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1141, Erhverv i Sydhavnen - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  Erhvervsområde i Sydhavnen nord for Jægergårdsgade, indeholder Tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017

  Resumé
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret, en efterfølgende bydelsplan og vinderprojektet for Kulkransporet. Lokalplanen rummer desuden overordnede rammebestemmelser for et nyt parkeringshus.
  Lokalplan og kommuneplantillæg udlægger området til cityformål, og indeholder bestemmelser, der gør det muligt, at opføre og indrette bebyggelse til kontorer, hoteller, café- og restaurationsformål, butikker, koncert- og spillested, sports- og fritids-formål samt lignende funktioner. Det er ikke muligt at opføre boliger i området.
  Inden for lokalplanområdet er det muligt at opføre 126.150 m² bebyggelse. I højder fra 1 til 26 etager som giver en højde over terræn på op til 111,5 m.
  Gennem området løber den rekreative forbindelse, der forbinder Risskov i nord med Tangkrogen i syd. Og centralt gennem området er desuden det eksisterende Kulkranspor, der bliver bevaret og indrettet som en ny hævet fodgængerforbindelse med en bro over Spanien til Frederiksplads. På terræn bliver området indrettet som et stort ”bygulv” med ophold og adgange til bebyggelserne. Der er adgang for gående og cykler fra alle sider, ærinde- og servicekørsel med biler fra Jægergårdsgade. Bilparkering er i et p-hus for hele området med adgang fra Sydhavnsgade.
  Lokalplanen er udarbejdet i forlængelse af udviklingsplan og bydelsplan for Sydhavnskvarteret, der begge er vedtaget af Byrådet.
  Forslag til Lokalplan nr. 1141 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, der øger omfanget af bebyggelse og udvider anvendelsen til erhverv til også at omfatte detailhandel.
  I foråret 2020 er der gennemført en forudgående offentlig høring om at ændre kommuneplanen for området, hvad angår bebyggelsens omfang. Hertil kommer, at der efterfølgende er opstået behov for at muliggøre detailhandel indenfor planområdet, det har også krævet en høring, der er gennemført i løbet af sommeren 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1141 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.4 og bilag 5.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.

  Bilag

  Et grønnere Aarhus - Politik for naturen og det grønne

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. oktober 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med den bemærkning, at de penge der er afsat i budgetforliget og den 10 årige anlægsinvesteringsplan, skal prioriteres i de områder, hvor borgerne i dag ikke har et større grønt område i nærheden af deres bolig.
  ”Et grønnere Aarhus” fastlægger ambitioner, mål og indsatser for naturen og det grønne i Aarhus Kommune. ”Et grønnere Aarhus” afløser en række mere specifikke politikker og planer på området.
  Resumé
  Naturen og det grønne bidrager til at gøre Aarhus til et godt sted at leve for alle og medvirker til at indfri Aarhusmålene. Naturen og det grønne er samtidig en del af svaret på den globale biodiversitetskrise og de globale klimaudfordringer med heraf følgende regnmængder.
  Som ramme for kommunens fortsatte arbejde med naturen og det grønne har Teknik og Miljø udarbejdet ”Et grønnere Aarhus – Aarhus Kommunes politik for naturen og det grønne”.
  ”Et grønnere Aarhus” afløser en række tidligere mere specifikke politikker og planer for naturen og det grønne. Målet har været at skabe en overordnet og klar politisk ramme og retning og dermed også et bedre grundlag for synergier og prioriteringer.
  Tanken er, at ”Et grønnere Aarhus” skal revideres én gang i hver byrådsperiode, og én gang om året vil Byrådet få forelagt en status på mål og indsatser i ”Et grønnere Aarhus”.
  ”Et grønnere Aarhus” spiller sammen med en række andre politikker og strategier i Aarhus Kommune om, hvordan det gode liv kan udfoldes i attraktive og bæredygtige rammer. Politikken har derfor været i høring i udvalgte fora og i magistratsafdelingerne og er blevet tilrettet på baggrund af høringen.
  ”Et grønnere Aarhus” skal også ses i sammenhæng med kommuneplanen, der omsætter politikkens ambitioner og mål til konkrete retningslinjer og rammer for anvendelsen af arealer.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) ”Et grønnere Aarhus” vedtages som ramme for arbejdet med naturen og det grønne i Aarhus Kommune.
  At 2) Der fremsendes hvert år en status på arbejdet med naturen og det grønne til Byrådet.
  At 3) ”Et grønnere Aarhus” revideres én gang i hver byrådsperiode.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. juli 2020.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 9. september 2020.
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  19-10-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om at alle borgere og familier i højere grad skal have mulighed for at kunne tilgå og benytte naturen på tværs af sociale skel, ligesom udvalget opfordrer, til at det skal indtænkes, hvordan f.eks. social-, beskæftigelses, og ældreområdet kan have glæde af naturen i deres indsatser. Desuden bemærker udvalget, at naturvejlederne kan spille en rolle for realiseringen af planen for et grønnere Aarhus.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. oktober 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen med den bemærkning, at de penge der er afsat i budgetforliget og den 10 årige anlægsinvesteringsplan, skal prioriteres i de områder, hvor borgerne i dag ikke har et større grønt område i nærheden af deres bolig.

  Bilag

  Etablering af etageboligbebyggelse på Edouard Suensons Gade 3, Trøjborg

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. oktober 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper og Dorthe Borgkvist kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ansøgning om at opføre en etageboligbebyggelse i seks etager til 29 boliger samt kælder.

  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse i seks etager samt kælder til samlet 29 nye boliger. Det eksisterende lægehus nedrives.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse på grund af byggeriets omfang og beliggende og på grund af indsigelserne i høringen. Ligesom projektet fraviger kommuneplanens krav om bygningens dybde samt kravet om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelse samt etageantal samt kommuneplanens krav om opholdsareal på mindst 30 %.
  I indsigelserne fra de omkringboende peges der hovedsageligt på indbliksgener, skyggegener, udsigtsforhold, bebyggelsens omfang og karakter, parkering og bevarelse af de grønne områder.
  Teknik og Miljø vurderer samlet, at det foreliggende projekt er konkret tilpasset den øvrige bebyggelse på ejendommen, og giver tilfredsstillende opholdsarealer af høj kvalitet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  07-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. august 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med henvisning til parkeringsforhold.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  19-10-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils tog forbehold for en drøftelse med gruppen.
   
  Forvaltningen fremsender et notat om de to projekter vedrørende forlængelse gavlene på henholdsvis den sydlige og den nordlige bygning mod Tordenskjoldsgade ind mod gårdrummet, herunder hvad afstanden vil være til det i sagen omhandlede byggeri, hvis projekterne realiseres, til udvalget.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. oktober 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis og Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgrupper og Dorthe Borgkvist kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Etablering af etagebebyggelse på Vestergade 50

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. oktober 2020.
   
  Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Ansøgning om at opføre en etagebebyggelse i fem etager med fem boliger og erhverv i stueetagen på Vestergade 50.

  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre en etagebebyggelse på Vestergade 50 i fem etager til erstatning for det eksisterende forhus i 2 ½ etager, som nedrives.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse grundet bebyggelsens beliggenhed i Vestergade, på grund af indsigelserne i høringen samt Lokalt Kulturmiljøråds udtalelse til sagen.
  Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen og kommuneplanrammen for området.
  I indsigelserne fra de omkringboende og Lokalt Kulturmiljøråd peges der hovedsageligt på Vestergades charme og karakter og det forhold, at gadeforløbet udgør en samlet bevaringsværdig helhed, som projektet vil forringe. Derudover peges på indbliksgener, forringelse af lysforhold samt opholdsarealer.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet, at bebyggelsen er tilpasset de øvrige bebyggelser og er indpasset den historiske gade, og at lys- og indbliksgener ikke ligger udover det forventelige i den tæt bebyggede midtby.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. august 2020.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  19-10-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Sander Jensen tog forbehold for drøftelse med gruppen.
   
  Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Et enigt udvalg bemærkede, at udvalget vil genbesøge behovet for at klarlægge områdets planmæssige rammer.
   
  Forvaltningen indhenter en 3D-visualisering fra bygherre inden sagen behandles i byrådet. Efter forslag fra stadsarkitekten skal 3D-visualiseringen laves i gadeniveau fra én vinkel, hvor der kigges mod vest, således det visualiseres, hvordan gadeforløbet bliver.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 19. oktober 2020.
   
  Radikale Venstres, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Etagebebyggelse på Sølystgade 21, Aarhus C

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 ikke kunne tiltræde indstillingen af 15. maj 2019 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen.
  Ansøgning om ny etagebebyggelse med 8 boliger på Sølystgade 21, 8000 Aarhus C - Ø-gadekvarteret.
  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre ny etagebebyggelse i 4 etager samt tagterrasse og kælder på Sølystgade 21 i forlængelse af den eksisterende hjørnebebyggelse på grunden. To lave bygninger i et plan nedrives.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelse om anvendelse til etageboligbebyggelse i maksimalt 5 etager og fastholder karakteren af bebyggelse i facadelinje.
  En høring har medført indsigelser, bl.a. vedrørende tilpasning til gadens og områdets øvrige ejendomme samt skygge- og indbliksgener.
  Teknik og Miljøs vurderer, at det foreslåede byggeri godt kan indpasses på stedet, som i dag rummer et tidstypisk og velbevaret miljø. Nybyggeriet vil være med til at understrege og styrke gadeforløbet og kvarterets karakteristika som helhed.
  Indstilling
  Det indstilles, at
  (1)     Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  23-05-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-05-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. maj 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. maj 2019.
  Det undersøges, hvordan sagen forholder sig til kommuneplanens krav om opholdsarealer - eventuelt uden for matriklen.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Camilla Fabricius var forhindret i at deltage i sagens behandling.
   

  12-06-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. juni 2019.
  24-06-2019 Teknisk Udvalg
  Sagens behandling udsat.
  10-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat med henblik på foretræde for udvalget.
  19-08-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat. Forvaltningen fremsender notat om lignende projekter i området, hvor ansøgeren har modtaget afslag, til udvalget.

  07-09-2020 Teknisk Udvalg
  Louise Lindskrog, Ango Winther, Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Jan Ravn Christensen og Sander Jensen kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det ansøgte byggeri er for stort, omfangsrigt og i øvrigt ikke er tilpasset området.
   
  Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det ansøgte byggeri er for stort og omfangsrigt. Det ansøgte byggeri er i øvrigt ikke tilpasset området og hindrer et godt baggårdsmiljø for de omkringliggende boliger.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til fornyet behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 23. september 2020.
  05-10-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen udarbejder et notat om myndighedsbehandlingens faser, herunder hvad der udgør byggesagsbehandlingen, der ikke bliver behandlet i udvalget.
   
  Derudover udarbejder forvaltningen et notat om et sammenligneligt byggeri på hjørnet af Thunøgade og Sjællandsgade, som tidligere har modtaget afslag.

  19-10-2020 Teknisk Udvalg
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Louise Lindskrog og Ango Winther tog forbehold for drøftelse i gruppen.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 ikke kunne tiltræde indstillingen af 15. maj 2019 fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
   
  Venstres byrådsgruppe kunne tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Oversigtskort

  Bilag 2: Skitseprojekt inkl. skyggediagram

  Bilag 3: Indsigelser

  Bilag 4: Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 5: Dataark

  Notat MTM 06.06.2019

  Meningstilkendegivelse, Midtbyens Fællesråd

  Notat MTM 12.06.2019 (tilføjet 12.06.2019)

  Bilag 1 til notat: Udtalelse fra Lokalt Kulturmiljøråd (tilføjet 12.06.2019)

  Bilag 2 til notat: Udtalelse fra Team Kulturmiljø (tilføjet 12.06.2019)

  Byrådsdebat 12.06.2019

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 18.06.2019

  Bilag 1 til notat: Oversigt over opholdsarealer

  Foretræde E+N Arkitektur

  Foretræde Dorthe Iversen og Morten Kyndrup

  Foretræde Midtbyen Fællesråd for Latinerkvarteret, Øgaderne og Nørre Stenbro

  Foretræde Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret

  Foretræde Vibeke Skjøttgaard

  Notat MTM, 30.07.20

  Bilag 1 Tegningsmateriale (dateret februar 2020)

  Bilag 2 Reviderede tegninger efter høringen

  Bilag 3 Indsigelser

  Bilag 4 Ansøgers kommentarer til indsigelserne

  Bilag 5 Udtalelse fra Lokalt Kulturmiljøråd

  Bilag 6 - Dataark

  Foretræde Midtbyens Fællesråd

  Foretræde Dorthe Iversen og Morten Kyndrup

  Foretræde Vibeke Skjøttgaard

  Foretræde Jette Harboe

  Foretræde Kirsten Skov

  Foretræde Poul Gregersen

  Meningstilkendegivelse Beboerforeningen for Sjællandsgadekvarteret

  Meningstilkendegivelse Beboerforeningen for Øgaderne

  Notat MTM 31.08.2020

  Bilag 1: Revideret projektmateriale

  Meningstilkendegivelse Beboerforeningen for Øgaderne pr. 04.09.2020

  Meningstilkendegivelse Dorthe Iversen og Morten Kyndrup (eftersendt 22.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Vibeke Skjøttgaard (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Marianne Glien Nielsen & Ib Andersen (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Jette Meldgaard Harboe (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Midtbyens Fællesråd (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Peter Brøgger Christensen (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Klaus Bjerre (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Beboerforeningen i Øgadekvarteret (eftersendt 23.09.2020)

  Meningstilkendegivelse Helle Dalgaard (eftersendt 23.09.2020)

  Notat MTM 22.09.2020 (eftersendt 23.09.2020)

  Åbent brev om sagen på Sølystgade 21 (eftersendt 23.09.2020)

  Byrådsdebat 23.09.2020

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 29.09.2020

  Foretræde Vibeke Skjøttgaard

  Foretræde Midtbyens Fællesråd (tilføjet 05.10.2020)

  Foretræde Jette M. Harboe

  Foretræde Morten Kyndrup og Dorthe Iversen (tilføjet 05.10.2020)

  Foretræde Morten Kyndrup og Dorthe Iversen BILAG (tilføjet 05.10.2020)

  Foretræde Klaus Bjerre (tilføjet 05.10.2020)

  Foretræde Poul Gregersen (tilføjet 05.10.2020)

  Foretræde Marianne Glien Nielsen og Ib Andersen

  Foretræde Peter Brøgger Christensen

  Foretræde Bente Gregersen (tilføjet 05.10.2020)

  Foretræde Kirsten Skov

  Notat MTM 12.10.2020 (eftersendt 14.10.2020)

  Grøn Transportplan fase 2

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 28. oktober 2020.
  Resumé
  Med Klimaplan 2016-2020 vedtog Byrådet, at Aarhus Kommunes egen transport skal være fossilfri i 2030. Med budget 2020 besluttede Byrådet at skærpe denne målsætning, så Aarhus Kommunes egen bilflåde skal være omstillet til fossilfri drift senest ultimo 2025.
  Med denne indstilling leveres anden og afsluttende fase af Grøn Transportplan. Med fase 2 fastlægges milepæle for indkøb og omstilling af forskellige køretøjskategorier frem mod 2025 for egen flåde.
  For transporten i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser vil Aarhus Kommune igennem krav og konkurrenceparametre i udbud og kontrakter påvirke den transport, som følger af opgaven, i en grøn retning.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Grøn Transportplan fase 2 samt nye skærpede minimumskrav for 2021 for både egen flåde og indkøbt transport vedtages
  At 2) Teknik og Miljø udarbejder plan for grøn omstilling af Aarhus Kommunes egne arbejdsmaskiner herunder anvendelse af fossilfrie drivmidler i Entreprenørenheden
  Sagens forløb
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. september 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  28-10-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 28. oktober 2020.

  Bilag

  Nye flydebroer i FTL-havnen

  Beslutning
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  Udskiftning af udtjente træ- og betonbroer i Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen).
  Resumé
  En række bådebroer i FTL-havnen er gamle og udtjente og flere af dem skal skiftes hurtigst muligt, da de kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
  Der afsættes en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til udskiftning af broerne. Det konkrete projekt fastlægges efter inddragelse af havnens brugere. Det forventes, at projektet sendes i udbud ca. 1. november og at første etape kan udføres vinteren 2021. Anden etape gennemføres vinteren 2021/2022.
  I budgetforliget for 2021 blev der afsat 7 mio. kr. til projektet. De resterende ca. 8 mio. kr. finansieres via en driftsfinansieret anlægsbevilling. I den forbindelse forventes en takststigning på bådpladserne, som får virkning fra 1. april 2022. Rådmanden for Kultur og Borgerservice er bemyndiget til at fastsætte takster for bådpladser.
  Som en del af projektet er der et ønske om at etablere flere bådpladser på havnens østside. Merindtægten herfra vil i givet fald bidrage til at finansiere projektet og vil reducere behovet for prisstigninger. Samtidig kan et generelt behov for flere bådpladser i Aarhus imødekommes.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives en anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til udskiftning af bådebroer i FTL-havnen. Bevillingen afsættes med 9 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.
  At 2) de 7 mio. kr., som i budgetforliget er afsat til projektet i 2024, fremrykkes til 2021.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 9. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om overblik over indkomne klager

  Beslutning
  Fremsendes til byrådets opgaveudvalg til drøftelse i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  En klage er ikke et negativt indspark. En klage er en mulighed for at blive endnu bedre til det, vi gør.
   
  Der er ikke noget økonomi i forslaget. I stedet er det et spørgsmål om en kulturændring. Jeg mener, at det er nødvendigt, at indkomne klager registreres i hver enkel magistratsafdeling. Der skal kigges på, hvilke retningslinjer og arbejdsgange magistratsafdelingerne har i dag i forhold til klager. På den måde kan vi også undgå, at sager som dem fra Kongsgården og bofællesskaberne opstår, hvor klager ikke er blevet opsamlet, handleplaner ikke er blevet udarbejdet og udmøntet i flere år og derefter ender i pressen. I stedet er det vigtigt, at vi får retningslinjer omkring indkomne klager, så der handles på klagerne.
   
  Det behøver ikke nødvendigvis være en samlet klagebank, men det er nødvendigt, at alle magistratsafdelinger hvert år opgøre deres klager og hvilke områder klagerne finder afsæt i, så der kan foretages tidlige indsatser og opspores eventuelle røde tråde, og byrådet kan få indblik ved behov. Jeg synes derfor, at det er nødvendigt med nedskrevne retningslinjer for klagehåndtering i kommunen. Bl.a. er det vigtigt, at magistratsdirektørerne som minimum har et overblik over, hvilke områder der klages over eller som er grund til frustration blandt borgerne  i deres afdelinger. Af respekt for borgerne bør vi lytte til dem, når de fortæller os, at der er noget som ikke fungerer og ligge handleplaner.
  I min optik er dette forslag fuldstændig essentielt for, at vi kan gøre vores velfærdsopgave godt nok over for borgerne.

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til byrådets opgaveudvalg til drøftelse i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvis om SORAS-projektet som en døgnordning

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  SORAS kan have glæde af de nye økonomiske rammer i MSB:
   
  SORAS-projektet, men som en døgnordning, så borgerne kan få den hjælp, som de har brug for hele døgnet. Fx kan psykotiske anfald, selvskadende adfærd mv. lige så vel ske om natten som om dagen. Omvendt kan nogle med autisme+ sagtens bo i egen lejlighed og fungere i det, men hvor de i stedet har brug for at være en del af et socialt fællesskab som er tilpasset deres behov.
   
  Hvad er SORAS:
  • Bostøtte til borgere i austime-spekteret med egen bolig med henblik på at blive mere selvhjulpen, der har behov for varierende hjælp fx 1x hver anden uge eller 3 gange pr. uge til indkøb, madlavning, rengøring eller lign.
  • Bostøtte Støtten foregår mellem kl. 8-19.
  • Der hjælpes ikke aften og nat i denne ramme
  • Antal borger er steget fra oktober 2016 / 250 borger til nu juli 2020 / 450 borgere, der er tilknyttet
  • Samme ramme trods en næsten fordobling af brugere, kun få ekstra bevillinger
  • Alle socialpædagogers kalender er fuldt booket med støttende borgerbesøg
  • Dermed kan nu ikke hjælpes i nødsituationer uden at faste besøg aflyses
   
  Budgetforslaget omhandler derfor:
  Ad 1: Ekstra rammebevilling til døgnbemyndiget SORAS, der nu skal klare næsten dobbelt så mange borgere inden for samme ramme. Med et stigende antal borger over 18 år med autisme, der har behov for den velfungerende og roste bostøtte.
   
  Forslag til finansiering:
  1. Hvad koster et magistratsstyr? Det virket som et tungt system og giver lang behandlingstid og tager flere gang i byrådet, Vi kan så give rådmands lignende egenskaber til udvalgsformænd/-kvinder/-personer så der stadig er en bred og demokratisk styring. Jeg tænker der ligger en stor besparelse her, der kan få udløst penge til mere trivsel og velfærd?
  2. Opsparinger over 5 % fjernes og går til borgerforslag.
  3. Opsparingen på 10 mio. til velfærdsteknologi halveres.
  4. Direktørgruppens innovationsmidler en opsparing på 5 mio. halveres
  5. Nedsæt central opsparing fra 2 % til ½ % (vil give ca. 42 mio.)

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om “Tættere på Familien” skal være fast efter 2021

  Beslutning
   Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  Omhandler det gode projekt “Tættere på Familien”, der med god følgeforskning fra “MetodeCenteret”, skal indsættes i daglig drift, når pilotprojektet udløber 2021.
  SverigeModellen omsat til dansk model “Tættere på Familien” tager udgangspunkt i familier med handicappede børn. Det, at møde familien hvor den er, og lave en indsatstrappe på både barnet men også familien. At man lytter til, hvad barnet siger, observerer barnet og beder familien beskrive deres behov er grundtankerne i “Tættere på Familien”.
   
  Dette har affødt tæt og personlig kontakt mellem det administrative personale og familierne. Det har en positiv indvirkning på borgernes følelse af, at de bliver lyttet til. De bliver mødt af personale som kender til lige præcis deres familie, sagens essentielle områder samt det pågældende specialområde. Dette har bevirket færre klager, højere støttetilfredshed samt afrapportering med gode datakilder. 
   
  Så familier med fx et barn med autisme, bliver mødt af en rådgiver som ved noget om netop det område. Eller familier med børn med fysiske handicaps bliver mødt af rådgivere som kan vejlede og guide i netop det område. Det er ikke kun barnet der tages hånd om, fx en mor der er system stressramt hjælpes retur på arbejdsmarkedet og ved en fx skilsmisse og søskende der bliver påvirket tages med i samme billede. Eller at familier kan blive tryg i plej og aktivitet, så de kan komme på besøg, hos deres større børn på fx et bosted, uden at blive bekymret over rengøring, pleje og trivsel.
   
  Feltprojekt fik afsat penge til 2021 - budgetforslaget handler om, at Tættere på Familien skal være fast et fast tilbud også efter 2021. Og allerede her i 2020 udvides projektet, så alle familier kan få gavn af det.  
   
  Ligeledes ønskes den borgerinddragende og anerkendende tilgang skal overføres til andre magistrater. 
   
  Forslag til finansiering:
  1. Hvad koster et magistratsstyr? Det virket som et tungt system og giver lang behandlingstid og tager flere gang i byrådet, Vi kan så give rådmands lignende egenskaber til udvalgsformænd/-kvinder/-personer så der stadig er en bred og demokratisk styring. Jeg tænker der ligger en stor besparelse her, der kan få udløst penge til mere trivsel og velfærd?
  2. Opsparinger over 5 % fjernes og går til borgerforslag.
  3. Opsparingen på 10 mio. til velfærdsteknologi halveres.
  4. Direktørgruppens innovationsmidler en opsparing på 5 mio. halveres
  5. Nedsæt central opsparing fra 2 % til ½ % (vil give ca. 42 mio.)

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
   Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om oversigt over magtanvendelser 0-18 års området

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
   
  Der skal årligt udarbejdes en rapport, hvori magtanvendelser overfor 0-18-årige opgøres. Rapporten kan med fordel tage udgangspunkt i den, som bliver udarbejdet for ældre- og handicapområdet. Oversigten skal hvert år indsendes til byrådsbehandling med henblik på orientering og eventuel drøftelse i Børn- og Unge-Udvalget.
  Det er vigtigt, at dette område bliver belyst, så vi kan sikre, at børn og unge oplever en anerkendende tilgang i deres dagligdag uden brug af unødvendige magtanvendelser. Det er derfor også vigtigt, at man kan kigge på en udvikling og sammenligne resultaterne år for år, så der kan tages hånd om det ved eksempelvis en stigning i brugen af magtanvendelser.

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om støttetimer til børn og unge med særlige udfordringer

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
   
  I Aarhus kommune, har vi en folkeskole som er presset. De nye økonomiske rammer kan gøre en forskel. Alle lærere, pædagoger, skoleledere osv. gør uden tvivl deres allerbedste for at få det hele til at lykkes, men de skulle nu have flere ressourcer. I Kvalitetsrapporten 2020, så vi, at elevfravær, kedsomhed i undervisningen, manglende støtte og inklusion er nogle af de hovedpunkter, som mangler midler. Flere skolebestyrelser pegede ligeledes i deres udtalelser på, at skolerne er presset på disse parametre. I den nyeste forældretilfredshedsundersøgelsen så vi lignende resultater, da forældretilfredsheden med skolens faglige støtte til barnet ligger på 55,8% [1] og forældretilfredsheden med skole-/hjemsamarbejdet ligger på 63% [2] At hver 8. barn (12%.) i Aarhus Kommune ikke opnår 02 i dansk og matematik peger ligeledes i samme retning – skolerne mangler midler. Undersøgelser viser, at en tidligere indsats har effekt og det handler derfor om at hjælpe eleverne så hurtigt så muligt, både socialt og økonomisk.
   
  Det foreslås derfor, at man i kommunen afsætter midler til at sikre, at de 12% af børnene i kommunen kan få støttetimerne så snart lærere eller forældre ser besværet jf. Folkeskoleloven §3, så de kan opnå 02 i dansk og matematik.
   
  I den nyeste inklusionsopgørelse ser vi samtidig, at skolerne sender flere elever i specialtilbud end tidligere. Dette viser også, at skolerne har brug for flere ressourcer, så de kan tilbyde eleverne den støtte, som de har brug. I Folkeskolelovens §3 [3] står der, at elever, der ikke kan gennemføre den almindelige undervisning uden støttetimer, har krav på 9 timer/12 lektioners støtte. Det er de timer som dette forslag gerne vil sikre, at børnene får.
   
  I Kend Din Kommune 2020[4] ses det, at vi i Aarhus har en udgift på 80.682 kr. pr. skoleelev. Den gennemsnitlige udgift blandt kommuner er 87.639 kr. Altså er vi i Aarhus 6.957 kr. under de gennemsnitlige udgifter pr. skoleelev i kommunen. Matchede man i stedet gennemsnitsudgiften pr. skoleelev, ville skolerne få mulighed for at sikre de nødvendige rammer til at højne den sociale og faglige trivsel i skolerne. Hvis vi bare tog en mindre procentdel af det beløb, som kommunen ligger under gennemsnitsudgiften pr. skoleelev, ville man kunne tilbyde langt flere børn og unge i folkeskolerne de lovpligtige støttetimer, så de ville opnå bedre resultater både fagligt og socialt. Når vi ikke tilbyder denne støtte, så vælter vi ikke kun barnet, vi vælter også familien, som har et barn der er enormt presset og i mistrivsel. Flere forældre beretter nemlig, at når man som forældre har et barn i mistrivsel, så påvirker det hele hjemmet, forældrenes arbejdsliv og kan i sidste ende føre til sygemeldinger hos forældrene.
   
  Det foreslås, at sygefravær samt forældrehenvendelser angående enten faglig eller social mistrivsel skal være en udløsende faktor for, at der bliver bevilliget støttetimer til eleven.  Samtidig vil en tidligere indsats også kunne føre til, at støttetimerne kan have kortere varighed end det ville være tilfældet med en senere indsats. Ligeledes skal lærerteamets og klassepædagogens vurdering også optræde som en udløsende faktor. Som det er i dag kan der gå 1-2 år med afklaring og udredning og evt. det ofte skal forbi Ankeklagenævnet for Specialundervisning, eleven bør støttes i denne periode og støtten kan efter udredning tilpasses til det nøjagtige behov.
   
  Forslag til finansiering:
  1. Hvad koster et magistratsstyr? Det virket som et tungt system og giver lang behandlingstid og tager flere gang i byrådet, Vi kan så give rådmands lignende egenskaber til udvalgsformænd/-kvinder/-personer så der stadig er en bred og demokratisk styring. Jeg tænker der ligger en stor besparelse her, der kan få udløst penge til mere trivsel og velfærd?
  2. Opsparinger over 5 % fjernes og går til borgerforslag.
  3. Opsparingen på 10 mio. til velfærdsteknologi halveres.
  4. Direktørgruppens innovationsmidler en opsparing på 5 mio. halveres
  5. Nedsæt central opsparing fra 2 % til ½ % (vil give ca. 42 mio.)

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om sikker skolevej for Gl. Egå og Gl. Harlev

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  Både Gl. Egå og Gl. Harlevs børn og unge er udsat for tung og farlig trafik til og fra skole, da de ikke har en sikker skolevej. Fra forskningen ved vi, at nærheden til grønne områder og muligheden for at bevæge sig ud til disse trygt og sikkert har stor betydning for, hvor meget borgerne bruger områderne. Jo tættere på og jo bedre forbindelse - jo mere opholder borgerne sig ude, hvilket er godt for vores fysiske og særligt mentale sundhed.
   
  Rådet for Sikker Trafik anbefaler forældre, at de finder en skolevej til deres børn, hvor de netop skal krydse så få veje som overhovedet muligt. Problematikken for børnene i Gl. Harlev og Gl. Egå er bare, at det ikke er en mulighed. De bliver nødt til at krydse stærkt trafikerede veje for at komme frem til skole. Udfordringerne omkring sikker skolevej kræver derfor en løsning nu, inden det går galt.
   
  I Gl. Egå bliver børnene i stedet nødt til at cykle på fortovene, hvis de skal føle sig sikre. Det bliver vi nødt til at ændre på, så vi sikre, at børnene i både Gl. Harlev og Gl. Egå kan komme sikkert til og fra skole uden at måtte springe til siden af frygt for at blive kørt ned. Bump på vejen i Gl.Egå bevirker at biler køre helt ud til fortovskanten så cyklister ikke kan være der. Der har længe været en omfartsvej på tegnebrættet og beboerne har været meget tålmodige trods usikkerheden for deres børns skolevej. De ønsker nu handling.
   
  I stedet for, at forældre bliver tvunget til at køre deres børn til og fra skole, hvilket skaber endnu mere tæt trafik omkring skolerne, så vil vi jo netop gerne have, at børnene cykler eller går til skole. Det skaber en positiv start på dagen med bevægelse, hvilket er godt for deres trivsel og sundhed. Men den gode start på dagen forsvinder, hvis børnene ikke får en sikker vej til skole.
   
  Fra Gl. Harlev cykler børn og unge på landeveje, hvor mange trafikanter suser afsted lige om ørerne på dem. Samtidig skal de krydse Stillingvejen, der fungerer som en erstatning for motorvejen. Børnene skal dermed krydse vejen i myldretiden, hvor borgere fra Harlev samtidig ikke kan få lov til at komme ud på Stillingvejen pga. den tætte trafik, dette kryds har kostet menneskeliv. Ved at etablere en stitunnel under Stillingvej også vil forbedre borgernes mulighed for at komme trygt og sikkert ud i de rekreative og grønne områder i Åbo skov, Årslev Engsø og Brabrand søen. Det vil forbedre den grønne/blå forbindelsen fra Harlev, langs søerne helt ind til Århus midtby, hvilket understøttet Cykelhandlingsplanen og den nye by og arkitekturpolitik.
   
  En rundkørsel vil kunne forbedre afviklingen af trafikken i og omkring Harlev, hvilket er vigtigt ift. sikker skolevej, samt sikker udkørsel for byens beboer når de skal på arbejde men også for bosætning og udviklingen af lokalområdet samt udvikling af erhvervslivet (temaplan om erhvervsarealer, hvor et stort område nord for Harlev vil give øget trafik på Stillingvej og dermed øge behovet for sikker overgang).
   
  Det foreslås derfor, at der skal budgetteres med følgende:
  At 1: Der etableres en sikker skolevej for børnene fra Gl. Egå gennem den omfartsvej, der har været på tegnebrættet af flere omgange
  At 2: Der etableres en sikker skolevej for børnene fra Gl. Harlev til Harlev med tunnel under Stilling/Hadsten-vejen og en rundkørsel ved Ketting Parkvejs tilkørsel til Stilling/Hadsten-vejen
   
  Forslag til finansiering:
  1. Hvad koster et magistratsstyr? Det virket som et tungt system og giver lang behandlingstid og tager flere gang i byrådet, Vi kan så give rådmands lignende egenskaber til udvalgsformænd/-kvinder/-personer så der stadig er en bred og demokratisk styring. Jeg tænker der ligger en stor besparelse her, der kan få udløst penge til mere trivsel og velfærd?
  2. Opsparinger over 5 % fjernes og går til borgerforslag.
  3. Opsparingen på 10 mio. til velfærdsteknologi halveres.
  4. Direktørgruppens innovationsmidler en opsparing på 5 mio. halveres
  5. Nedsæt central opsparing fra 2 % til ½ % (vil give ca. 42 mio.)

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om solceller på kommunale bygninger

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
   
  For at opnå målet om 70 pct. reduktion inden 2030 er det nødvendigt, at hele Danmark samarbejder. Her er solceller et afgørende skridt i retningen mod fremtidens vedvarende energikilder. Det skal kommunerne have lov til at kunne bidrage med. Vi har simpelthen ikke tid og råd til at lade vær!
   
  Kommunernes Landsforenings klimaudspil viser med al tydelighed, at kommunerne er klar til at opføre solcelleanlæg og andre vedvarende energiformer. Men lovgivningen spænder ben for, at kommunerne kan gå i den retning.
   
  Målet er påvirke lovgivning evt. med frikommuneforsøg så der kan opføres solceller på kommunale bygninger, fra klimafonden. Samtidig ønskes det, at der bliver lagt et markant pres på regeringen for ændring af lovgivningen, så andre kommunerne også får mulighed for at bidrage med vedvarende energi uden benspænd.
   
  https://www.altinget.dk/energi/artikel/energifond-solcelle-regler-er-bureaukratiske-benspaend-for-kommunerne

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.

  Bilag

  Forslag fra Dorthe Borgkvist om at bevare Familieskolen

  Beslutning
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  Fraværs- og AKT-teams (Adfærd, Kontakt og Trivsel) har prøvet at hjælpe på skolerne i mange år uden succes. Det skal læres af Familieskolernes succes blandt medarbejdere, børn og deres forældre - og det er det, der skal udvides.
   
  Familieskolerne skal køre videre, og der skal være en god og medinddragende behandling i udvalgene for Social og Beskæftigelse samt Børn og Unge. Det skal være muligt for alle skoler at kunne deltage i Familieskoler. Alle skoler skal derfor også have mulighed for at få hjælp til deres elever gennem Familieskolerne, evt. med familieklasser på de enkelte skoler som en mellemform. Opleves det, at børnene har behov for at komme væk fra stamskolen for at komme i trivsel, kan nærliggende skolerne bytte indbyrdes.
   
  Samtidig skal der være krav om, at kommunen følger projektet langt mere kontrolleret end det tidligere har været tilfældet. Både SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) og FIT (Feedback Informed Treatment) skal gennemføres blandt alle medarbejdere, elever og forældre, så resultaterne kan bruges, vurderes og fremlægges.
   
  Familieskolen har været det eneste tilbud, hvor medarbejdere fra "BørneTelefonen" har kunne henvise børn med stress, angst, selvmordstanker m.m. til. Det at få barnet væk fra den skole, hvor mistrivslen eller fraværet er, har vist sig at være godt. Børnenes arbejde med deres individuelle udfordringer to dage om ugen, i trygge rammer, med familie opbakning og så hjem på egen skole i tre dage og prøve om de værktøjer, der er tillært, var nok. Og efterfølgende gentage dette i de uger der var behov for. Der er lige nu børn, der står og venter på at komme på Familieskolen til januar 2021. Disse børn i mistrivsel kan ikke få et andet tilbud til den tid, hvis Familieskolerne lukkes uden etablering af et velafprøvet tilbud med gode resultater.
   
  Disse høringssvar taler for sig selv:
   
  Morten Højbjerre, tidligere medarbejder i Familieskolen samt nuværende tillidsrepræsentant på Sødalskolen 
  • "Gennem mine 3 år i familieskolen lærte jeg meget, af familieskolens dygtige medarbejdere, om værdien af flerfamilieterapi. Og jeg har ved selvsyn set, hvor mange familier der har haft stort udbytte af at komme i Familieskolen. Det har de, fordi formålet for familieskolen har været: øget inklusion, læring og trivsel samt et styrket samarbejde mellem forældre og lærere/skole og at Indsatsen har skulle bidrage til at undgå mere indgribende indsatser og til at eleven fortsætter i almenklassen."
   
  Aarhus Lærerforening
  • "Foreningen udtrykker dog bekymring for, om det store fokus på fravær alene bliver styrende for de indsatser, der skal til for at hjælpe børnene, de unge og deres familier. Det tilbud, der er ved Familieskolen i Aarhus Kommune, har mange facetter. Fravær er en del af udfordringen for de børn og familier, der går på familieskolen, men det er vigtigt at forholde sig til, at der bag højt fravær ligger årsager og udfordringer som mistrivsel, manglende relationer og venskaber og eller manglende større og forståelse fra familien."
   
  Aarhus Skolelederforening
  • "Kvaliteten ved Familieskolen er det tætte samarbejde mellem barn, forældre og de professionelle. Aarhus Skolelederforening har oplevet, at familieskolen har været med til at sætte struktur på barnets og familiens dag og styrket forældrerollen. Familieskolen er blevet evalueret men evalueringen sker på et spinkelt grundlag hvilket også° fremgår af evalueringsmaterialet. Umiddelbart kan det være svært at forstå° at Elevtrivselsmålingen indgår som valid data i evalueringen. For hvad svarer barnet ind i "hjemklassen", "Familieskolen" eller noget helt tredje?"
   
  Forslag til finansiering:
  1. Hvad koster et magistratsstyr? Det virket som et tungt system og giver lang behandlingstid og tager flere gang i byrådet, Vi kan så give rådmands lignende egenskaber til udvalgsformænd/-kvinder/-personer så der stadig er en bred og demokratisk styring. Jeg tænker der ligger en stor besparelse her, der kan få udløst penge til mere trivsel og velfærd?
  2. Opsparinger over 5 % fjernes og går til borgerforslag.
  3. Opsparingen på 10 mio. til velfærdsteknologi halveres.
  4. Direktørgruppens innovationsmidler en opsparing på 5 mio. halveres
  5. Nedsæt central opsparing fra 2 % til ½ % (vil give ca. 42 mio.)

  Sagens forløb
  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Byrådet kunne ikke tiltræde forslaget i byrådets møde den 4. november 2020.

  Bilag

  Ændringer på udvalgsposter mv.

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. november 2020.
  Resumé
  Louise Lindskrog er forhindret i at varetage sine kommunale hverv i perioden fra 4. november 2020 til 31. januar 2021 på grund af sine studier. I den forbindelse er 1. stedfortræder Michael Krog Hansen indkaldt. Byrådet skal vurdere, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.
   
  Socialdemokratiet har desuden ønsket ændringer på flere udvalgsposter.
   
  Udskiftningen på udvalgsposter mv., jf. indstillingens beslutningspunkter, sker med samtykke fra 21-mandsvalggruppen i Aarhus Byråd samt de enkelte byrådsmedlemmer.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) der med virkning fra den 5. november 2020 sker følgende ændringer på udvalgsposter mv.:
  • Anette Poulsen indtræder i Udvalget for Besættelse af Udvalg i stedet for Lone Hindø.
  • Anders Winnerskjold indtræder i Magistraten uden portefølje i stedet for Lone Hindø.
  • Steen Bording Andersen indtræder i Teknisk Udvalg i stedet for Louise Lindskrog.
  • Peder Udengaard indtræder i Sundhed- og Omsorgsudvalget i stedet for Lone Hindø.
  • Lone Hindø indtræder i Social- og Beskæftigelsesudvalget i stedet for Steen Bording Andersen samt i Kulturudvalget i stedet for Peder Udengaard.
  • Hüseyin Arac indtræder i Social- og Beskæftigelsesudvalget i stedet for Anette Poulsen.
   
  At 2) Stedfortræder Michael Krogh Hansen indtræder på vegne af Louise Lindskrog i perioden fra den 4. november 2020 til og med den 31. januar 2021.
  Sagens forløb
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 4. november 2020 har vedtaget Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. november 2020.

  Bilag