Vælg

Referat Aarhus Byråd 18-11-2020

  Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  Resumé
  Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.
  I Rammeaftale 2021-22 er fastsat 2 udviklingsområder: ”Fælles om den nære psykiatri”, med en fortsat udvikling af den nære psykiatri gennem det tværsektorielle samarbejde i Midtjylland ’Alliancen om den nære psykiatri’, samt ”Fælles fokus på borgere med komplekse udfordringer”, med fokus på i fællesskab at ud­vikle tilbudsviften og blive bed­re til at dele videnkapacitet.
  Rammeaftalen indeholder tillige et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.
  I Rammeaftale 2021-22 indgår en fortsættelse af aftalen fra den hidtidige Rammeaftale 2019-20 om udvikling i taksterne i den fireårige periode 2019–22. Aftalen indebærer, at taksterne reduceres med minimum 2% i hele perioden (svarende til 0,5% årligt).
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tiltræder Rammeaftale 2021-22 som forelagt.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 4. november 2020.
  Der udarbejdes et notat til byrådsbehandlingen, der nærmere beskriver takstudvikling m.m.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  25-11-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 - Endelig

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at et flertal byrådet bestående af Socialdemokratiets, Venstres, Radikale Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. oktober 2020 med de ændringer, der fremgår af den Socialdemokratiske byrådsgruppes ændringsforslag.
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper samt Dorthe Borgkvist kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, samt Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8. Lokalplanen gælder for et område ved Europaplads og Mindegade i Aarhus Midtby.
  Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.900 m2 og var ved planens udarbejdelse privatejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra en privat ejer om at muliggøre, at lokalplanplanområdet kan anvendes til cityformål og mulighed for fortætning med etagebebyggelse, der rummer kontor­virksomhed, liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende med tilhørende opholdsarealer på tage og fællesfaciliteter såsom parkeringskælder.
  Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af bebyggelse, bl.a. ved angivelse af maksimalt etageareal og ved udlæg af byggefelter. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om bevaring af forhuset på Mindegade 10 og giver mulighed nedrivning af Mindegade 12A.
  Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 16.820 m² og den maksimale højde er fastsat til 40 m med mulighed for op til 9 etager samt tagterrasse.
  Der er i forbindelse med formgivningen af projektet arbejdet med tilpasning til eksisterende bebyggelse og i særlig grad til kulturmiljøet i Mindegade.
  Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede strategi for byudvikling, herunder at skabe mulighed for attraktive arbejdspladser centralt placeret i byen og samtidigt skabe byliv med bylivsskabende aktiviteter i stueetagen. Lokalplanen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer for området og afgrænsning i forhold til høje huse. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  I perioden fra 2. juli 2020 til den 27. august 2020 har forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport været fremlagt. Der er modtaget i alt 9 høringssvar.
  Teknik og Miljø foreslår, at høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer i planforslaget.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4),
  At 2) forslag til Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt (som den fremgår af indstillingens afsnit 5.3) og
  At 4) høringssvarene besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. oktober 2020.
   
  Rådmand Jette Skive, Rabih Azad-Ahmad og Thomas Medom tog forbehold.
   
  Lone Norlander Smith kunne ikke tiltræde indstillingen.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen fremsender et notat om lokalplanens betydning for trafikafviklingen i området, herunder om der forventes yderligere trafik i området, hvis lokalplanen vedtages, til udvalget. Notatet vil desuden behandle bredden på det overdækkede fortovs- og stiareal samt en kort redegørelse af de højhusbyggerier der tidligere har været i tankerne på arealerne, der grænser op til lokalplanområdet.

  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Ango Winther og Steen Bording Andersen tog forbehold for drøftelse med gruppen.
   
  Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne ikke tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det fremlagte byggeri er for højt.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at et flertal byrådet bestående af Socialdemokratiets, Venstres, Radikale Venstres og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 26. oktober 2020 med de ændringer, der fremgår af den Socialdemokratiske byrådsgruppes ændringsforslag.
   
  Socialistisk Folkepartis, Enhedslisten de Rød-Grønnes og Dansk Folkepartis byrådsgrupper samt Dorthe Borgkvist kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Lokalplanforslag nr. 1124, Bebyggelse til city-formål ved Europaplads 6-8, med tilhørende Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017

  Bilag 2: Miljørapport til Lokalplan nr. 1124 med dertilhørende bilag 2.2-2.10

  Bilag 3: Bemærkninger fra den offentlige høring

  Bilag 4: Forslag til besvarelse af synspunkter og idéer

  Bilag 5: Visualiseringer fra behandling i Teknisk Udvalg 17.06.2020

  Bilag 6: Sammenfattende redegørelse for miljøvurdering af Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, med tilhørende Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 05.11.2020

  Bilag 1: Tillæg til højhuspolitik for et område i midtbyen

  Foretrædemateriale fra Europa Plads ApS (modtaget 09.11.2020)

  Notat MTM 15.11.2020 (tilføjet 16.11.2020)

  Bilag 1 til notat: Uddrag fra Miljørapport til Lokalplan nr 1124 (tilføjet 16.11.2020)

  Bilag 2 til notat: Uddrag fra Miljørapport til Lokalplan 1124 (tilføjet 16.11.2020)

  Bilag 3 til notat: Opdateret materiale fra bygherre (tilføjet 16.11.2020)

  Henvendelse fra Luplau Poulsen Arkitekter, Ardess og Europa Plads ApS

  Revideret projekt (påført 18.11.2020)

  Ændringsforslag S (tilføjet 18.11.2020)

  Lokalplan 1116, Trælasten - Daugbjergvej 15-19 og 18-20 - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. november 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønskede følgende mindretalsudtalese medsendt: "Dansk Folkeparti frygter denne lokalplan er ved at skabe et Ceresbyen 2.0. Tætte byggerier, med smalle gader, massive belægninger af fliser og asfalt og så lige de enkelte buske og træer strategisk placeret for at gøre det “grønt”, har vi set en gang før og resultatet var ikke kønt. Vi ser derfor hellere en ny fordeling i lokalplanen, hvor karrébyggerierne åbnes mere op, afstanden mellem byggerierne forøges og der reduceres til 5 etager på delområde I og IV og maks 3-4 på delområde II, III og V. Vi ser også gerne det grønne ved åen trukket helt op til Daugbjergvej frem for kun til første række huse i den sydlige ende af området, sådan som beboere i området også tidligere har foreslået det. Området skal lægge op til liv i samspil med naturen, ikke mere gråt i gråt uden sjæl."
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1116, Trælasten, Daugbjergvej 15-19 og 18-20 og Tillæg til kommuneplan nr. 65.

  Resumé
  Forslag til lokalplan 1116 ligger inden for Ringgaden og omfatter Silvans og Starks arealer ved Daugbjergvej 15-19 og 18-20.
  Lokalplanområdet ligger i et byomdannelsesområde og indgår i ”Udviklingsplanen for det nye brokvarter”.
  Den private bygherre har anmodet om en lokalplan til blandet bolig og erhverv med udlæg til daginstitution og almene boliger.
  Lokalplanen har således til formål at udmønte byomdannelsesområdet med tilvejebringelse af boliger og erhverv i en kompakt, bymæssig bebyggelse. Bebyggelsen er med udgangspunkt i bæredygtighed, fællesskaber og det faldende landskab ned mod Aarhus Å en del af ”det nye brokvarter”.
  Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 65. Tillægget sikrer et sammenhængende midtby-område med en omdannelse til blandet bolig og erhverv.
  I forhøringen, afholdt fra 23/5 – 23/6 2019, indkom 13 høringssvar med primær fokus på trafik, bygningshøjder og udsigt, grønne områder og biodiversitet. Temaerne er indgået i den efterfølgende udarbejdelse af lokalplanforslaget.
  Der er udarbejdet udkast til udbygningsaftale.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1116 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 65 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. september 2020.
  Der blev rejst en række spørgsmål, som ønskes belyst/drøftet i den videre proces:
  • Andelen af almene boliger, hvorfor er det fastsat til 20%, og hvornår fastsættes det højere krav om 25%?
  • Der ønskes kort over påtænkt placering af almene boliger
  • Bør der arbejdes med en rækkefølgebestemmelse?
  • Etagehøjden mod Silkeborgvej og Ringgaden ønskes drøftet/belyst
  • Gaderummets kvalitet ønskes nærmere drøftet/belyst; er forholdet mellem relativt høje bygninger og smalle gader det rigtige?
  • Bredden af fortovs- og cykelstiarealet på Ringgaden og Silkeborgvej ønskes belyst
  • Børn og Unge har fortsat nogle uklarheder - hvordan sikres det, at legepladsen er indrettet med udgangspunkt i børnenes og i daginstitutionens behov? Handicap- og cykel-P i kældrene, kommer det til at fungere?
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  16-11-2020 Teknisk Udvalg
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling i overensstemmelse med erklæring fra Teknisk Udvalg af 16. november 2020.
   
  Dansk Folkepartis byrådsgruppe ønskede følgende mindretalsudtalese medsendt: "Dansk Folkeparti frygter denne lokalplan er ved at skabe et Ceresbyen 2.0. Tætte byggerier, med smalle gader, massive belægninger af fliser og asfalt og så lige de enkelte buske og træer strategisk placeret for at gøre det “grønt”, har vi set en gang før og resultatet var ikke kønt. Vi ser derfor hellere en ny fordeling i lokalplanen, hvor karrébyggerierne åbnes mere op, afstanden mellem byggerierne forøges og der reduceres til 5 etager på delområde I og IV og maks 3-4 på delområde II, III og V. Vi ser også gerne det grønne ved åen trukket helt op til Daugbjergvej frem for kun til første række huse i den sydlige ende af området, sådan som beboere i området også tidligere har foreslået det. Området skal lægge op til liv i samspil med naturen, ikke mere gråt i gråt uden sjæl."

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Lokalplanforslag 1116 Trælasten, Daugbjergvej 15-19 og 18-20, med tilhørende Tillæg nr. 65 til Kommuneplan 2017

  Bilag 1A: Kortbilag til lokalplanforslag 1116, Trælasten

  Bilag 2: Forslag til udbygningsaftale inkl. bilag

  Bilag 3: Miljøhistorisk redegørelse

  Bilag 4: Regnvandshåndteringsplan

  Bilag 5: Indledende undersøgelse af trafikstøj

  Bilag 6: Udviklingsplan i uddrag, Trælasten

  Bilag 7: 360 graders dialogværktøj

  Bilag 8: Aftaleudkast vedr. almene boliger

  Bilag 9: Debatoplæg, forhøring

  Bilag 10: Indkomne høringsbidrag, forhøring

  Bilag 11: Opsamling og svar på høringsbidrag

  Bilag 12: Screening for Miljøvurdering / SMV

  Bilag 13: Notat, Strategisk Energiplanlægning

  Tilføjelse til forslag til lokalplan 1116 (påført 08.10.2020)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 09.11.2020

  Bilag 1 til notat: Redegørelse Fældning af popler langs Brabrandstien

  Bilag 1a til notat: Praksis for bevaring af gamle træer og dødt ved

  Bilag 2 til notat: Ceresbyen bebyggelsesprocenter

  Meningstilkendegivelse Mikkel Melamies

  Mindretalsudtalelse DF (tilføjet 18.11.2020)

  Svar på forslag om at alle aarhusianere har ret til et hjem – også hjemløse

  Beslutning
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  Beslutningsforslag fra SF
  Alle aarhusianere skal have tag over hovedet. Det er en falliterklæring for Aarhus, at alt for mange er hjemløse, og for unge er det den værst tænkelige start på voksenlivet at leve uden en fast base i form af et hjem. Byrådet har et særligt ansvar overfor denne befolkningsgruppe og Byrådet vedtog da også sidste år Masterplanen på hjemløseområdet der bygger på stærke ambitioner og nyder bred opbakning i Byrådet. Men det er SF’s opfattelse at der er brug for flere initiativer og yderligere finansiering før vi for alvor kan reducere hjemløshed i Aarhus. Vi har været i dialog med en række brugere, medarbejdere og frivillige på hjemløseområdet og foreslår på den baggrund en række konkrete tiltag der kan forbedre og støtte flere hjemløse i Aarhus. Vi foreslår derfor følgende
   
  1. Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
  2. MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
  3. Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
  4. Det foreslås, at bostøtteordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning
   
  Begrundelse
  Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
   
  Når vi taler om Housing First, så er herberget Skrænten, der er etableret ud fra en kollektiv, samskabende og brugerstyret tankegang, et rigtig godt eksempel på en boform, der kan fungere når det drejer sig om hjemløse, der har levet på gaden længe. Dog begynder der at være pladsmangel på Skrænten, idet flere hjemløse ønsker mulighed for at bo i den form for bofællesskab, der findes på stedet.
  Derfor ønsker vi at styrke herberget Skrænten, samt skabe mulighed for at etablere yderligere lignende bofællesskaber for ældre hjemløse. Dette kunne evt. gøres med en mulighed for, at herberget i sommerperioden, hvor der er færre hjemløse der føler behov for bolig, i stedet kan drives som et hostel, hvor det er beboerne selv, der står for driften, med mulighed for at gøre brug af deres sociale frikort.
   
  MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
   
  Beliggenheden på Sydhavnen, tæt på nåleparken og det hårde misbrugsmiljø gør det svært at holde de unge væk fra de hårde stoffer. Det er derfor nødvendigt at overveje, hvordan der kan sættes ind, for at mindske tilgangen af unge til misbrugsmiljøet.
   
  Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
   
  Foreningen for Midtbyens Subkulturer (FMS) yder en stor indsats i arbejdet med de udsatte unge, der har tilholdssted på Sidesporet. Netværket på Sidesporet er med til at sørge for, at de unge holdes væk fra det hårde misbrugsmiljø, samt at de har et tilholdssted, hvor der bliver taget hånd om de problematikker, den enkelte slås med.
  Ledelsen fra FMS har bekræftet, at grunden til, at Housing First ideen ikke har fungeret efter hensigten for de unge, og mange vender tilbage til forsorgshjemmene eller ender på gaden igen, efter at være blevet henvist en bolig, skyldes at de pga. PTSD, angst og andre problemer, har svært ved at rumme ensomheden i en lejlighed. Det er ikke nok, at der blot kommer en bostøtte hos den unge en gang imellem.
   
  Derfor er en gentænkning af boformen i forbindelse med Housing First nødvendig. Der er behov for en boform, der er etableres ud fra en kollektiv og samskabende tankegang, hvor der dels er et netværk der kan tage hånd om de unge, samt en mulighed for, at de unge selv kan være med til at skabe rammerne, de skal bo under. Herudover er det vigtig, at boformen har en hvis grad af selvstyring, idet det er med til at fremme ansvarsfølelsen og selvstændigheden hos de unge. Housing First bør først og fremmest have fokus på det netværk, der er nødvendigt for at støtte og løfte den enkelte. Derfor bør der være et bredere samarbejde mellem det kommunale, og de etablerede organisationer på området, samt græsrodsorganisationer som f.eks. FMS.
   
  Konkret foreslås det at Sidesporet får en permanent placering, hvor det ligger i dag, og at der i tilknytning til Sidesporet etableres skæve ungeboliger. På Godsbanearealet er der på nuværende tidspunkt et antal kontorpavilloner, der bruges til midlertidig genhusning af en børnehave. Når pavillonerne ikke længere anvendes som børnehave, kunne en mulig løsning være, at flytte dem ud på det yderste godsbaneareal, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt byggeri. På den måde kan de unge selv være med til at skabe deres ønskede boform, og de kan tage ejerskab for deres egen bolig ud fra den samme tankegang, der ligger til grund for herberget Skrænten. Dette vil samtidig også få dem i gang med at gøre noget aktivt sammen.
  Som udgangspunkt skal boformen være for unge hjemløse. Dog bør man ikke kun se på alderen, når beboerne udvælges, men også på deres evne til at kunne støtte og løfte de øvrige beboere.
   
  Projekt Udenfors huse ved det gamle amtssygehus kan evt. også tænkes ind i projektet, idet lejeaftalen for arealet hvor disse står udløber, og da der ikke er planer om at forlænge aftalen, hvilket vil gøre beboerne i husene hjemløse igen.
   
  Det foreslås, at bostøtte ordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning.
   
  Mange unge udsatte har behov for en mentor, der er i stand til at sætte sig i deres sted og kender den situation som de står i. Der er derfor behov for at supplere det arbejde, som de kommunale medarbejdere kan tilbyde.
  Dette vil man kunne løse ved, i samarbejde med byens hjemløse organisationer, at etablere en mentor ordning, hvor tidligere alkoholikere og tidligere misbrugere kan fungere som mentorer og vejledere for de udsatte unge, der er på vej ud i misbrug, og støtte dem i at få vendt deres situation. Samtidig vil det give mulighed for anvendelse af det sociale frikort i forbindelse med arbejdet som mentorer for de udsatte unge.
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom (ordfører på sagen)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Svar på forslag om at alle aarhusianere har ret til et hjem - også hjemløse.

  Resumé
  På byrådsmødet d.12. august 2020 besluttedes det, at Sociale Forhold og Beskæftigelse skal udarbejde en besvarelse af SF’s byrådsforslag ” Alle aarhusianere har ret til et hjem – også hjemløse”. SF’s forslag omhandler en udbygning af indsatserne til byens hjemløse. I besvarelsen af SF’s forslag skitseres behovet for en større spredning af de sociale tilbud i midtbyen. Derudover skitseres behovet for at udbygge differentierede bolig-og støtteløsninger til målgruppen af udsatte og hjemløse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager Sociale Forhold og Beskæftigelses besvarelse til efterretning
  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-10-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  05-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 28. oktober 2020.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Social- og Beskæftigelsesudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  25-11-2020 Social- og Beskæftigelsesudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Svar på forslag om trivselsfolder

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. november 2020.
   
  Dorthe Borgkvist henholdte sig til sit oprindelige forslag.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  i samarbejde med organisationer, forældre samt Børn- og Unge-Byrådet.
   
  Trivselsfolderens hovedformål er at styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmet, og den skal ses som et forsøg på at styrke elevernes trivsel, motivation og læring. Den er dermed ikke en løftet pegefinger men i stedet tiltænkt som en guide.
   
  I Aarhus har vi en børn- og unge-politik som siger, at "Alle forældre skal følge sig mødt, set, hørt og respekteret, og alle har noget at bidrage med i samarbejdet". Trivselsfolderen som denne indstilling vil vedtage, er netop endnu et skridt i denne retning. Det vil være en styrkelse af forældresamarbejdet i hele kommunen, hvilket vil udmønte sig på skolerne, hvor børn vil opleve bedre trivsel. Der er således ikke tale om nogen ændringer på folkeskoleområdet. Men i stedet en pixiudgave af lovgivningen med henblik på bedre vilkår for kommunens børn.
   
  På nuværende tidspunkt skal man som forældre selv søge hjælp i Folkeskoleloven for at finde svar på, hvilke muligheder og rettigheder man som forældre, har til at kunne hjælpe sit barn. Det er det, som Trivselsfolderen ønsker et ændre på. Trivselsfolderen skal ses som en håndsrækning til pressede og bekymrede forældre. En folder hvor de, letlæseligt og forståeligt, kan se, hvad de har af handlemuligheder. Uanset køn, alder, uddannelsesniveau, indkomst, overskud, kontakter og lignende fortjener alle forældre og børn de samme muligheder for at sikre en god trivsel.
   
  Flere forskningsprojekter peger på, at samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for børns udvikling og trivsel. En stigning i forældre som ikke kender til de eksisterende muligheder for at hjælpe børn i mistrivsel er dermed en kærkommen hjælp. Forældre som er bekymrede for deres barns trivsel, er i forvejen i en udsat position, hvor de med stor sandsynlighed føler sig presset.
   
  Dorte Kousholt, psykolog, ph.d. og lektor på DPU, Aarhus Universitet, peger også på, at skole/hjem-samarbejdet har stor betydning:
  "Det har i flere forskningsprojekter været tydeligt, hvordan udfordringer i voksnes samarbejde om børns udvikling og trivsel handler om, at problemerne bliver forstået forskelligt, og at der er konflikter om placering af skyld og ansvar. Derfor har der været behov for at undersøge vanskeligheder og konflikter i skolen set fra alle de forskellige involverede parter."
   
  Denne trivselsfolder kan bidrage til et mere ligeværdigt samarbejde mellem skole og hjem, hvor alle kender til mulighederne for barnet. Børn- og Unge-Byrådet samt flere af de foreninger, organisationer og forældre som har vist opbakning til udarbejdelse af denne 2 trivselsfolder, peger ligeledes på, at en guide med et gennemsigtigt og klart overblik er en mangelvare. Folderen giver ligeledes oplysninger om, hvor man som forældre kan søge mere information end det overblik, som den præsenterer.
   
  Det foreslås derfor, at:
  1. Byrådet godkender, at trivselsfolderen bliver lagt på alle skolers hjemmesider og samtidig bliver udleveret til alle forældre, som henvender sig med bekymringer.
  2. Trivselsfolderen oversættes til de sprog som findes nødvendige, så alle forældre får mulighed for at gøre brug af folderen uden sproglige forhindringer (hvilket forventes at kunne gøres inden for budgettet, da det er en meget lille udgift). 
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge
  Svar på forslag om ophævelse af forbud
   

  Resumé
  På byrådsmøde den 12. august 2020 behandlede byrådet ”Forslag fra Dorthe Borgkvist om trivselsfolder, lige muligheder for trivsel og læring til alle børn”. Forslaget blev sendt til behandling i Magistraten.
  Børn og Unge deler forslagets intentioner om at styrke dialogen med forældre til gavn for børns trivsel. Det anbefales dog at brede fokus ud og se på arbejdet for at styrke trivslen i et bredere perspektiv.
  Da Børn og Unge aktuelt arbejder med netop dette, foreslås trivselsfolderens indhold og intentionen bag at indgå som et input i det arbejde.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Indholdet af trivselsfolderen og intentionerne bag arbejdet inddrages og medtænkes i Børn og Unges videre arbejde med at styrke dialogen med borgerne, herunder også klagesagsbehandlingen
  At 2) Resultaterne af Børn og Unges arbejde med at styrke dialogen med borgerne drøftes med Børn og Ungeudvalget
  Sagens forløb
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  22-10-2020 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 22. oktober 2020.
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. november 2020.
   
  Dorthe Borgkvist henholdte sig til sit oprindelige forslag.

  Bilag

  Svar på forslag fra Børne-og ungebyrådet om ret til at kende børn og unges rettigheder

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2020.
  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
  Forslag om ret til at kende børn og unges rettigheder Vi børn og unge har ret til at kende vores rettigheder, og Aarhus kommune skal være med til at sikre at dette sker. Børne- og ungebyrådet oplever, at spørgsmål om rettigheder fylder meget i børn og unges bevidsthed. Når man fylder 18 år – og dermed bliver myndig – er det rimeligt klart hvilke regler og love, der gælder. Men når man er barn og ung under 18 år, er det uklart hvilke rettigheder man har, og hvad man kan gøre, når disse rettigheder ikke overholdes.
   
  Børne- og ungebyrådet ønsker derfor at sætte børn og unges rettigheder på dagsordenen i Aarhus kommune. Alt for mange børn og unge ved ikke, hvordan de er stillet i svære situationer i livet, eller hvor de kan finde information og vejledning i netop deres situation. Nøglen til at løse denne udfordring er at udbrede kendskabet til rettigheder og sikre at disse bliver overholdt. Hvis vi retter fokus mod dette, får vi ikke blot oplyste borgere, men sikrer tryghed blandt børn og unge i Aarhus kommune.
   
  Børn og unges sikkerhed og tryghed er centrale for et godt børneliv. Derfor fremsætter Børne- og ungebyrådet et forslag, der retter fokus mod børn og unges ret til at kende deres egne rettigheder.
   
  Forslag:
  Børne- og ungebyrådet foreslår at:
  1)     Rettighedsundervisning bliver en del af undervisningen i folkeskolerne.
   
  2)     Kommunen skal sikre at tilbuddet om en bisidder for børn og unge er velfungerende.
   
  Motivation af punkt 1:
  Børne- og ungebyrådet mener, at det er centralt for et godt børneliv, at man fra skolealderen er bevidst om sine rettigheder. Det gælder både de mere fundamentale rettigheder, beskrevet i FN’s Børnekonvention fra 19891, samt de lovmæssige rettigheder, som børn og unge har i forbindelse med skole- og familieliv. Derfor foreslår Børne- og ungebyrådet, at Aarhus kommune sætter rettighedsundervisning på skoleskemaet.
   
  En undersøgelse lavet af UNICEF og Institut for Menneskerettigheder i 2019, viste at kun 45% af danske skoleelever kender til Børnekonventionen. Dette billede kan vi i Børne- og ungebyrådet genkende. Det er ligeledes vores opfattelse, at for få børn og unge kender til deres rettigheder som beskrevet i f.eks. Folkeskoleloven eller de rettigheder de har i forbindelse med udfordringer i familielivet.
   
  Alle børn har ret til at kende deres rettigheder – og det er desværre stadig ikke tilfældet selvom vi skriver år 2020. Det mener vi ikke er godt nok. Derfor ønsker Børne- og ungebyrådet, at Aarhus i fremtiden vil agere foregangskommune for rettighedsundervisning. Vi ønsker, at kommunen gør rettighedsundervisning til en del af folkeskolernes undervisning inden eleverne får deres afgangseksamen i 9. klasse, og at muligheden for at indgå samarbejde med organisationer om inputs til denne type undervisning undersøges. Flere børneorganisationer har stor viden om børnerettigheder, og der eksisterer i forvejen både undervisningsforløb og -materiale fra organisationer som Børns Vilkår, Red Barnet og Børnerådet, som eleverne vil have glæde af. Vi foreslår, at rettighedsundervisningen bliver et forløb i fx samfundsfagsundervisningen for de ældre klasser. Vi mener nemlig ikke, at denne viden kan nøjes med at blive udbredt gennem en enkelt lektion, men rettere gennem et forløb eller over flere undervisningsgange i løbet af skolelivet. Børne- og ungebyrådet stiller sig gerne til rådighed, hvis der ønskes inputs til udformningen af undervisningen, så vi sammen kan sikre en kommune, hvor børn og unge kender til deres rettigheder.
   
  Motivation af punkt 2:
  I Børnekonventionens artikel 12 hedder det, at børn og unge har ret til at deres mening bliver hørt i sager, der vedrører dem. Derfor mener Børne- og ungebyrådet, at det er vigtigt at sætte fokus på at sikre en velfungerende bisidderordning i Aarhus kommune.
   
  Der er forskellige grunde til, at børn oplever at få sager behandlet i det offentlige system. Det kan være sager vedrørende en problematisk skilsmisse eller anbringelse uden for hjemmet. I disse tilfælde står der i Serviceloven, at børn og unge har ret til en bisidder, der taler barnets eller den unges sag og varetager dennes interesser. Desværre er det Børne- og ungebyrådets opfattelse, at dette ikke altid er tilfældet i praksis. Både medlemmer af Børne- og ungebyrådet, og unge i vores omgangskreds, har oplevet ikke at få den nødvendige støtte gennem en bisidder, som loven ellers tilskriver. Det er essentielt for børn i svære livssituationer, at der er en upartisk voksen, som hjælper og guider barnet, så situationen bliver forståelig. Endnu vigtigere er det, at denne person også taler barnets sag, så barnets holdning kommer til udtryk. Vi mener, at børn og unge skal høres, da vi – uanset alder – er eksperter i eget liv.
   
  Børne- og ungebyrådet foreslår derfor, at kommunen sikrer og monitorerer en velfungerende bisidderordning, så børn og unges ret til en upartisk voksen efterleves. I tillæg til dette er det vigtigt, at kommunen sikrer, at børn og unge er informerede om bisidderordningen, hvis de får behov for den. På den måde skaber vi det bedste grundlag for at børn og unge bliver hørt. Børne- og ungebyrådet stiller sig gerne til rådighed, hvis der ønskes inputs til dette.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Svar på forslag om ret til at kende børn og unges rettigheder.
   

  Resumé
  Børne- og ungebyrådet har fremsendt forslag om, at børn og un­ge skal kende egne rettigheder. Forslaget skal være med til at sikre, at de fra skolealderen er bevidste om deres fundamentale rettig­heder som beskrevet i FN’s Børnekonvention og lovmæssige rettigheder i forbindelse med familie- og skoleliv. Derfor foreslår Børne- og ungebyrådet
  1. At rettighedsundervisning bliver en del af undervisningen i folkeskolerne
  2. At kommunen skal sikre, at tilbuddet om en bisidder for børn og unge er velfungerende
  Byrådet vedtog 12. august 2020 at fremsende forslaget til Børn og Un­ge med hen­blik på udarbejdelse af en indstilling.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) skolerne som led i deres løbende drøftelser om undervisningens indhold og organisering tager stilling til, hvordan man lokalt indtænker undervisning i børn og unges rettigheder
  At 2) Børn og Unge i regi af ULF etablerer samarbejder med relevante organisationer om undervisningsforløb ift. børn og unges rettigheder
  At 3) Sociale Forhold og Beskæftigelse tilstræber en mere ensartet og systematisk praksis, hvor forvaltningen henvender sig direkte til børn og unge og gør opmærksomme på deres ret til en bisidder
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-10-2020 Flere afdelinger
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 28. oktober 2020.
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2020.

  Bilag

  Politik for fortsat drift

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  Godkendelse af Politik for fortsat drift for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune.

  Resumé
  Østjyllands Brandvæsen har udarbejdet ”Politik for fortsat drift for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommuner”, som vil udgøre en fælles, overordnet ramme for beredskabsplanlægningsarbejdet i de fire ejerkommuner.
  Formålet med politikken er at styrke kommunernes evne til sikring af fortsat drift, så samfundskritiske og livsvigtige ydelser til borgerne kan videreføres i forbindelse med større eller alvorligere trusler eller hændelser.
  Det kan f.eks. være voldsomt vejr (snestorm, skybrud, oversvømmelser), drikkevandsforurening, strejke/lockout, udbrud af smitsomme sygdomme som coro­navirus/COVID-19, brand, nedbrud af it-sy­stemer, leverandørsvigt, hacking og terrorhandlinger.
  De kritiske ydelser i kommunen omfatter bl.a. levering af mad og medicin til hjemmeboende ældre, botilbud til handicappede, misbrugs- og alkoholbehandling, udbetaling af sociale ydelser, nødpasning i dagtilbud og en lang række andre ydelser.
  Med udgangspunkt i ”Politik for fortsat drift” udarbejdes efterfølgende en samlet beredskabsplan for de fire kommuner samt delplaner for hver af de respektive magistratsafdelinger i Aarhus Kommune.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ”Politik for fortsat drift for Sam­sø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune”.
  Sagens forløb
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. oktober 2020.
  Udfordringer og status med hensyn til cybersikkerhed kan drøftes i forbindelse med en udvalgsbehandling.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ny informationssikkerhedspolitik

  Beslutning
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  Resumé
  Aarhus Kommunes nuværende IT-sikkerhedspolitik blev vedtaget af byrådet i juni 2009. Siden da er der sket meget på it- og digitaliseringsområdet og ikke mindst på informationssikkerhedsområdet med bl.a. indførelsen af databeskyttelseslovgivningen og et øget fokus på risikostyring, hvilket afspejles i den nye informationssikkerhedspolitik.
  Informationssikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den risikobaserede tilgang som understøttes af databeskyttelseslovgivningen samt den internationale standard ISO27001.
  Databeskyttelseslovgivningen trådte i kraft i maj 2018, og medførte bl.a. en mere risikobaseret tilgang til beskyttelse af personoplysninger. Det betyder, at de foranstaltninger, der indføres, skal afstemmes i forhold til de risici, som de konkrete behandlinger af personoplysninger medfører.
  Denne risikobaserede tilgang understøttes også i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, hvoraf fremgår, at alle myndigheder skal øge fokus på sikkerhed og at kommunerne skal følge principperne i standard for informationssikkerhed ISO27001, der fastsætter bedste praksis for styring af informationssikkerhed. Det har siden 2016 været obligatorisk for statslige myndigheder at følge sikkerhedsstandarden.
  Med indførelsen af en ny informationssikkerhedspolitik baseret på ISO27001-standarden samt den risikobaserede tilgang i databeskyttelseslovgivningen vil Aarhus Kommune få en afbalanceret og smidig håndtering af informationssikkerhedsarbejdet med fokus på, at borgerne kan bevare en høj grad af tillid og tryghed i forbindelse med kommunens behandling af deres personoplysninger.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Informationssikkerhedspolitikken for Aarhus Kommune vedtages som den overordnede ramme for beskyttelse af Aarhus Kommunes informationer, herunder personoplysninger og andre fortrolige oplysninger fx økonomiske forhold
  At 2) Informationssikkerhedschefen som formand for databeskyttelsesudvalget bemyndiges til at foretage løbende mindre justeringer i informationssikkerhedspolitikken
  Sagens forløb
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. oktober 2020.
  Der blev stillet spørgsmål til kryptering af emails. Der udarbejdes notat, og emnet kan belyses i forbindelse med en eventuel udvalgsbehandling.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  25-11-2020 Økonomiudvalget
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Hjælp til foreningslivet og folkeoplysningen som følge af COVID-19

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2020.
   
  Sagen ønskes drøftet i Kulturudvalget.
   
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.
  Resumé
  Nedlukningen som følge af COVID-19 har store økonomiske konsekvenser for foreningsidrætten, folkeoplysningen, de selvejende idrætsanlæg og talent- og elitearbejdet. Manglende kontingentindtægter, aflyste arrangementer og events, som skal sikre det økonomiske grundlag for områdets virke betyder, at idrætten og folkeoplysningsområdet er hårdt presset økonomisk. Der er behov for en markant økonomisk håndsrækning.  
  Området er karakteriseret ved et stort lokalt engagement med ildsjæle og mange frivillige, der yder en stor indsats for at give børn, unge og voksne muligheder for at være en del af et fællesskab og have et sundt og aktivt fritidsliv. 
  Der er derfor indgået endnu et historisk samarbejde mellem Salling Fondene, Borgmesteren og Rådmanden for Kultur og Borgerservice om en hjælpepakke på i alt 30 mio. kr., der skal sikre, at vi ikke taber vores mange frivillige foreninger og ildsjæle. De kæmper en hård kamp hver eneste dag for at sikre og opretholde et fritids- og foreningsliv til gavn for byens borgere. 
  Salling Fonden allokerer 10 mio. kr. som direkte ekstra støtte til foreningslivet og folkeoplysningen. Aarhus Kommune allokerer dels 10 mio. kr. via opsparingen i Kultur og Borgerservice og dels 10 mio. kr. via COVID19-kassen (kommunekassen). 
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet allokerer 20 mio. kr. i direkte ekstra støtte til forenings- og folkeoplysningslivet. 10 mio. kr. finansieres via opsparingen i Kultur og Borgerservice og 10 mio. kr. finansieres via COVID19-kassen (kommunekassen)
  At 2) Byrådet tiltræder model for udmøntning af hjælpepakken 
  Sagens forløb
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal bemærke, at finansieringen af 10 mio. kr. fra kommunekassen ikke er i tråd med kommunens økonomiske styringsprincipper. Dog skal det anbefales, at byrådet, i denne for samfundet helt ekstraordinære situation skabt af COVID-19, tiltræder indstillingen, så konsekvenserne heraf i bedst muligt omfang afbødes for foreningslivet og folkeoplysningen. Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 2. november 2020.
  Der blev stillet forslag om, at Kulturudvalget eller repræsentanter herfra og evt. andre politiske repræsentanter indgår i prioriteringen. Konkret model kan drøftes nærmere i udvalgsbehandlingen.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2020.
   
  Sagen ønskes drøftet i Kulturudvalget.
   
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse udarbejder notat.

  Bilag

  Fremrykning af renoveringer i almene boligafdelinger i 2020

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. november 2020.
  Udvidelse af administrativ bemyndigelse til godkendelse af renoveringer i almene boligafdelinger i forbindelse med en generel fremrykning af renoveringer afledt af Covid-19.
  Resumé
  I forbindelse med boligforliget, som regeringen indgik i maj 2020, sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Sikandar Siddique (UFG) blev det aftalt at fremrykke midler i Landsbyggefonden til støttetildeling i 2020 og 2021 til renovering af almene boliger, for at afbøde konsekvenserne af Covid-19 krisen for så vidt angår byggebranchen. I Aarhus betyder fremrykningen, at der kan igangsættes renoveringer for op mod ca. 2 mia. kr.
  Det er en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at kommunen er indstillet på at yde den krævede garanti til henholdsvis de støttede og de ustøttede lån i renoveringssagerne.
  Af hensyn til tidspresset for at nå at godkende alle de renoveringssager, der skal have tilsagn inden udgangen af 2020, søges der med denne indstilling bemyndigelse til, at Teknik og Miljø administrativt kan godkende renoveringssagerne og de tilhørende kommunegarantier.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende garantier for støttede lån på 1,05 mia. kr. i forbindelse med fremrykning af renoveringssager i 2020. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen.
  At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende garantier for ustøttede lån på 1 mia. kr. i forbindelse med fremrykning af renoveringssager i 2020.
  At 3) Teknik og Miljø orienterer skriftligt byrådet i starten af 2021 om de godkendte sager og garantier.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. oktober 2020.
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 2. november 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1120, Dagligvarebutik på Herredsvej i Hasle – Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1120, Dagligvarebutik på Herredsvej i Hasle, og Tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet ligger i byzone og har et samlet areal på ca. 4.700 m². Lokalplanområdet ligger på Herredsvej i Hasle, tæt på Hasle Ringvej, og arealet er privat ejet.
  Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra en privat projektudvikler, som ønsker at udvikle området. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en enkeltstående dagligvarebutik til forsyning af nærområdet.
  Lokalplanområdet ligger i kanten af et afgrænset byområde, der i Kommuneplan 2017 er udpeget som underforsynet med dagligvarebutikker. Placeringen af en dagligvarebutik på arealet er således i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 91 om detailhandel.
  Med vedtagelsen af lokalplanen og etableringen af den nye dagligvarebutik bliver dele af de udpegede områder forsynet med en dagligvarebutik. Ændringen af de underforsynede områder skal registreres i kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg.
  I november 2018 blev forslag til ændring af kommuneplanen sendt i forudgående offentlig høring, og der blev holdt borgermøde på Hasle Skole. Der indkom 106 høringssvar, der primært handlede om trafikforholdene og dagligvareforsyningen i området.
  Forslaget til lokalplan er ledsaget af en udbygningsaftale, der skal sikre en fortsat tilfredsstillende og sikker trafikafvikling på Herredsvej samtidig med en god vejbetjening af butikken.
  Indstilling
  Det indstilles, at
  1) forslag til lokalplan nr. 1120 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  2) forslag til Tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse.
  4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens bilag 4.
  Sagens forløb
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, Anders Winnerskjold og Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen, men finder, at detailhandel i området bør udvikles omkring Hasle Torv.
  Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad Ahmad tog forbehold.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. november 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1127, Bydelscenter ved Hovedvejen/Elmetoften, Hasselager - Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2020.
  Resumé
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1127 – Bydelscenter ved Hovedvejen/Elmetoften, Hasselager og Tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2017.
  Lokalplanen gælder for et område i den centrale del af Hasselager. Området er mod nord afgrænset af Hovedvejen og mod øst af Elmetoften. Mod syd og vest grænser området op til eksisterende bebyggelse, herunder en blanding af boliger og erhverv.
  Lokalplanområdet er beliggende i byzone og omfatter en ejendom på ca. 5000 m2, som i dag er bebygget med en lav erhvervsbebyggelse med facade mod Hovedvejen. Syd for bebyggelsen ligger et tilhørende, ubebygget areal, som har adgang fra Elmetoften.
  Lokalplanen sker på baggrund af et ønske fra privat bygherre om, at der inden for området kan opføres ny bebyggelse til en dagligvarebutik, boliger og erhverv, samt tilhørende arealer til adgang, parkering og varelevering.
  Formålet med lokalplanen er således at åbne mulighed for ny bebyggelse til centerformål i den centrale del af Hasselager, herunder etablering af dagligvarebutik i bunden af bebyggelsen samt bolig- og erhvervsbebyggelse oven på butikken.
  Inden for området må der etableres op til 2.020 m² bebyggelse i 2 og 3 etager - 2 etager mod Hovedvejen og 3 etager mod parkeringsarealet i syd. Derudover indrettes tagetagen med opholdsarealer.
  Lokalplanen fastlægger, at der højst må etableres 1.400 m² bruttoetageareal til detailhandel. Dagligvarebutikker må højst have et bruttoetageareal på 1.200 m² og udvalgsvarebutikker højst 400 m² bruttoetageareal.
  Lokalplanen vurderes på den baggrund at være en kategori B-lokalplan, som kan godkendes endeligt af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø uden politisk behandling forudsat, at der i forbindelse med høringsprocessen ikke fremsættes væsentlige indsigelser.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1127 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  Sagens forløb
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. oktober 2020.
   

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1134, Enfamiliehuse ved Solklintvej og Strandhusvej, Egå – Forslag

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1134, Fritliggende enfamiliehuse ved Solklintvej og Strandhusvej, Egå, og tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanområdet ligger i byzone og udgøres af en matrikel på ca. 3.800 m², som er privat ejet.
  Lokalplanområdet ligger ved Egåen, midt i et stort udbygget boligområde. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra ejeren, som ønsker at udvikle området.
  Lokalplanen giver mulighed for at udstykke lokalplanområdet i fire parcelhusgrunde til åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse.
  Lokalplanen overholder kommuneplanens rammebestemmelser i området. Den sydligste del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som oversvømmelsestruet, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg om risikoen for oversvømmelse.
  Tre af de nye grunde får vejadgang via Strandhusvej, og den fjerde grund vil som hidtil have vejadgang via Solklintvej. Ved vedtagelsen af lokalplanen tildeles de nødvendige vejadgange.
  Lokalplanen fremlægges som en kategori B-plan med en offentlighedsfase på 4 uger, hvilket betyder, at såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser, vil planen blive endeligt vedtaget efter beføjelse af Teknik og Miljø uden politisk behandling.
  Indstilling
  Det indstilles, at
  1) forslag til lokalplan nr. 1134 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  2) forslag til Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  Sagens forløb
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. oktober 2020.
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 9. november 2020.

  Bilag

  Kommuneplantillæg om VE-anlæg

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling med de ændringer, der er foreslået af Teknisk Udvalg, jf. udvalgets foranstående erklæring af 11. november 2020.
   
  Et mindretal bestående af Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper samt Rabih Azad-Ahmad, Mahad Yussuf og Dorthe Borgkvist kunne tiltræde erklæringen fra Teknisk Udvalg af 11. november 2020 med den ændring, der fremgår af ændringsforslaget fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe.
   
   
  Endelig vedtagelse af temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Temaplanen om VE-anlæg udpeger områder, der vurderes at være potentielt egnede til henholdsvis store vindmøller og store solenergianlæg. Andre arealer kan vurderes som egnede efter en konkret vurdering.
  Forslag til temaplan har været i offentlig høring ultimo 2019. Der indkom i alt 263 høringsbidrag, hvor hovedparten er positive i forhold til grøn omstilling, men samtidig forholder sig kritisk til konkrete udpegninger i deres nærområde. På baggrund af høringen foreslås en række justeringer, herunder at udpegning til vindmøller udgår ved hhv. Vosnæs og Havnen, samt tilskæres ved Kasted.
  Herudover foreslås det, at to af udpegningerne til solenergianlæg udgår ved hhv. Elev (område 9) og Framlev (område 13) og udpegningen til solenergianlæg ændres fra ovaludpegninger til mere præcise områder-udpegninger.
  Endvidere foreslås en række øvrige justeringer i temaplanen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Temaplan om VE-anlæg vedtages endeligt som vedlagt i bilag 1 og med de rettelser der fremgår af bilag 2 og 3, herunder reduktion i antal vindmølleområder fra tre til et og områder til solenergianlæg fra 13 til 11.
  At 2) de indkomne høringssvar besvares, som det fremgår af bilag 5.
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. september 2020.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 7. oktober 2020.
  28-10-2020 Teknisk Udvalg
  Sagen blev udsat.
   
  Forvaltningen fremsender et notat til udvalget med en oversigt over den forventede energiproduktion for vindmøller af forskellig højde. Oversigten skal udarbejdes på baggrund af forvaltningens beregninger af den forventede energiproduktion og skal tillige angive det antal husstandes gennemsnitlige elforbrug, som vindmøllens forventede energiproduktion svarer til. Endeligt skal i notatet anføres kendte herregårdslandskaber med vindmøller opstillet.
   
  Forvaltningen fremsender desuden et notat om, hvornår i processen Aarhus Kommune plejer at undersøge økonomien i foreslåede vindmølleprojekter, herunder hvad Aarhus Kommune med rette kan have af forventninger til økonomien i sådanne projekter.
   
  I forbindelse med et foretræde blev aftalt, at NRGI fremsender et dokument, som sætter tal på forskellen mellem hav- og landvindmøller, til udvalget.

  11-11-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Steen Bording Andersen, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med den tilføjelse, at ”Havnen – Område C” samt ”Vosnæs – Område A” fastholdes i Temaplan om VE-anlæg. Udover selve temaplanen, så vil Ango Winther, Steen Bording Andersen, Jan Ravn Christensen, Sander Jensen og Peter Hegner Bonfils se velvilligt på konkrete vindmølleprojekter på Aarhus Havn udover dem, der er fremlagt i nærværende temaplan, herunder f.eks. den offentligt fremlagte idé fra Aarhus Vindmøllelaug.
   
  Almaz Mengesha og Gert Bjerregaard kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med bemærkning om, at de ikke kan støtte op om flertallets konklusion, idet effekten fra vindmøller på land, og særligt ved Aarhus Havn, ikke står i mål med de massive gener, som vindmøllerne påfører mennesker og udsigten over bugten. Venstre vil understøtte og arbejde for, at der etableres vindmøller på havet og på energi-øer, hvilket er i overensstemmelse med retningen sat fra Christiansborg. Aarhus Kommune er tætbefolket, hvorfor hensynet til byens vækst, natur og landskabelige herligheder, særligt udsigten ud over bugten, skal beskyttes.
   
  Et enigt udvalg fastholder område 13, solceller ved Framlev, i Temaplan om VE-anlæg, efter at høringssvaret fra Aarhus Universitet er blevet trukket tilbage.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 18. november 2020 har vedtaget Magistratens indstilling med de ændringer, der er foreslået af Teknisk Udvalg, jf. udvalgets foranstående erklæring af 11. november 2020.
   
  Et mindretal bestående af Venstres, Dansk Folkepartis og Det Konservative Folkepartis byrådsgrupper samt Rabih Azad-Ahmad, Mahad Yussuf og Dorthe Borgkvist kunne tiltræde erklæringen fra Teknisk Udvalg af 11. november 2020 med den ændring, der fremgår af ændringsforslaget fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe.
   
   

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Temaplan for VE-anlæg

  Bilag 2: Hovedstrukturkort og udpegninger som udtages

  Bilag 3: Oversigt over justeringer i VE-temaplanen forud for endelig byrådsvedtagelse

  Bilag 4: Konkrete ansøgninger om VE-anlæg

  Bilag 5: Resume og kommentering af indkomne høringssvar

  Bilag 6: Indkomne høringssvar

  Bilag 7: Sammenfattende redegørelse

  Notat MTM 30.09.2020 (påført 05.10.2020)

  Meningstilkendegivelse Aarhus Vindmøllelaug (påført 05.10.2020)

  Meningstilkendegivelse NRGi Renewables (påført 05.10.2020)

  Ændringsforslag DF (påført 07.10.2020)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Notat MTM 09.10.2020

  Foretræde Better Energy Management A/S v/Anders Nielsen (tilføjet 28.10.2020)

  Foretræde NRGi (tilføjet 28.10.2020)

  Foretræde Bestyrelsen i Ejerforeningen AARhus (tilføjet 26.10.2020)

  Foretræde Bestyrelsen i Ejerforeningen AARhus Oplæg (tilføjet 28.10.2020)

  Foretræde Aarhus Vindmøllelaug v/Peter Esmann (tilføjet 27.10.2020)

  Foretræde Danmarks Naturfredningsforening (tilføjet 28.10.2020)

  Foretræde Ole Nørregaard (tilføjet 28.10.2020)

  Meningstilkendegivelse Lars Bjørn Hansen og Jette Delendorf Jensen (tilføjet 28.10.2020)

  Notat MTM 03.11.2020

  Bilag 1 til notat: Eksempler på herregårdslandskaber med vindmøller

  Meningstilkendegivelse Dorte Jensen (tilføjet 09.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Aarhus Vindmøllelaug (tilføjet 10.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Ole Nørregaard (tilføjet 11.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Birthe Jørgensen (tilføjet 11.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Bestyrelsen i Ejerforeningen AARhus (tilføjet 11.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Lars Jensen (tilføjet 16.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Anders Krabbe og Steen Carstens (tilføjet 16.11.2020)

  Ændringsforslag KF (tilføjet 17.11.2020)

  Meningstilkendegivelse, Ole Nørregaard (tilføjet 17.11.2020)

  Meningstilkendegivelse Ejerforeningen AARhus (tilføjet 18.11.2020)

  Salg af 169 ældreboliger

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  Der foreslås salg af 169 ældreboliger med henblik på dels at tilpasse kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel og dels at muliggøre finansiering af de indtægtskrav, som Byrådet tidligere har besluttet.

  Resumé
  Der har gennem en længere periode været overkapacitet på ældreboligområdet, hvorfor der har været arbejdet med forslag til tilpasninger. Det har således været et tema i Boligplan 2016, Boligplan 2017 og Boligplan 2019.
  Ved Budget for 2020 blev det besluttet, at Sundhed og Omsorg i samarbejde med Borgmesterens Afdeling skulle lave en analyse af overkapaciteten på ældreboligområdet, og at en overkapacitet skulle være med til at finansiere udbygningen på plejeboligområdet, specifikt det identificerede udbygningsbehov på pleje-boligområdet i 2022 og 2023.
  Analysen peger i retning af, at der kan sælges 169 ældreboliger mhp. at tilpasse kapaciteten til den aktuelle efterspørgsel. Samtidig kan man finansiere det indtægtskrav, som Byrådet besluttede i forbindelse med Budgetforliget for 2020 samt en forventet manko vedr. indtægtskrav fra tidligere boligplaner. Samlet er ovenstående beløb op mod ca. 121,9 mio. kr.
  Det er følgende afdelinger der foreslås sat til salg:
  • Skovvangsvej 145-163 (64 boliger).
  • Hejredalsvej 2-12 (46 boliger).
  • Torpevænget 41-61 (59 boliger).
  Beboerne i de solgte lejligheder vil beholde deres lejemål, som fremefter reguleres efter lejeloven. Når lejere flytter, må der forventes renoveringer af de tomme boliger og huslejestigninger efter almindelige regler i lejeloven. Efter salget vil kommunen ikke længere kunne visitere til boligerne. Det gælder både for Sundhed og Omsorg og for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  De berørte beboere er orienteret om det foreslåede salg.
  Forslaget om salg af de 169 boliger har været i høring hos Ældrerådet, der ingen bemærkninger har til sagen.
   Sundheds- og Omsorgsudvalget fik en foreløbig orientering om salgsforslaget på et udvalgsmøde den 1. april 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) 169 ældreboliger beliggende på Skovvangsvej, Hejredalsvej og Torpevænget udbydes til salg. Byrådet forelægges indstilling om godkendelse af salget efter gennemførelse af udbud.
  At 2) Der afsættes 1,6 mio. kr. til salgsforberedende opgaver vedr. salg af de tre afdelinger. Finansiering sker dels fra tidligere bevilling til helhedsplan og mulighedsstudier, samt via udlæg fra bevilling til ”Modernisering ældreområdet”.
  At 3) Salgsprovenuet finansierer en stor del af tidligere vedtaget indtægtskrav for Sundhed og Omsorg samt indskud på byudviklingskontoen ifølge gældende regler. Den konkrete udmøntning sker i forbindelse med Byrådets endelige godkendelse af de foreslåede salg.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 12. august 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Svarskrivelse fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, som bl.a. belyser borgernes rettigheder, fremsendes til byrådet.
  Visitationsregler, antal afslag og antal borgere visiteret af Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse belyses.
  Der foretages en opdeling på indtægtskrav på budgetforlig og øvrige forhold.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Sundheds- og Omsorgsudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sagens endelige behandling blev udsat til kommende møde. Hertil belyser forvaltningen forhold omkring økonomi (hvad salgsindtægterne skal dække), visitation samt budgetforlig.

  30-09-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sagens endelige behandling blev udsat til næstkommende møde med henblik på belysning af, dels om man holder sig inden for kommunalfuldmagten, og dels om det er muligt at tinglyse vilkår ift. lejere.

  28-10-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Drøftet. Sagens endelige behandling blev udsat til kommende møde.

  11-11-2020 Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling. Dog kunne Lone Norlander Smith ikke tiltræde den del af indstillingen, som overstiger den økonomi, der lå til grund for Enhedslisten De Rød-Grønnes deltagelse i budgetforliget for 2020. Jan Ravn Christensen tog ligeledes forbehold for den del af indstillingen, som overstiger den økonomi, der vedrører budgetforliget for 2020.
   
  Ango Winther var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 16. september og 11. november 2020. Lone Hindø var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen 28. oktober 2020.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 2: Høringssvar fra Ældrerådet

  Bilag 3: Bevillingsmæssige konsekvenser

  Bilag 4: Forklæde til underskriftsindsamling

  Bilag 5: Underskriftsindsamling

  Notat MSO 03.09.2020 (påført 04.09.2020)

  Bilag 1: Svar fra rådmanden til beboer på Skovvangsvej (påført 04.09.2020)

  Byrådsdebat

  Udvalgserklæring

  Meningstilkendegivelse Anne Morsø

  Notat MSO 11.09.2020

  Notat MSB 14.09.2020 (påført 14.09.2020)

  Svar til Dennis Jensen på henvendelse den 10.9 modtaget i Byrådsservice (påført 15.09.2020)

  Notat MSO 25.09.2020

  Notat fra Borgmesterens Afdeling vedr. budgetforlig

  Notat fra advokat

  Notat MSB 28.09.2020 (eftersendt 29.09.2020)

  Svar til Anne Morsø på henvendelse til byrådets medlemmer (eftersendt 30.09.2020)

  Notat MSO 25.10.2020 (eftersendt 26.10.2020)

  Notat BA 22.10.2020 (eftersendt 26.10.2020)

  Notat MSO 10.11.2020 (eftersendt 10.11.2020)

  Donation af skulptur til de nye havnearealer ved Aarhus Havn

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  Med indstillingen bliver det principbesluttet at modtage en donation fra Kirsten Overgaard Hjortholm Olsen og Gunnar Steen Jakobsens Familiefond i form af en skulptur, der skal placeres på de nye havnearealer ved Aarhus Havn.
  Resumé
  Kirsten Overgaard Hjortholm Olsen og Gunnar Steen Jakobsens Familiefond har rettet henvendelse til Kultur og Borgerservice med et ønske om at donere en skulptur til de nye havnearealer ved Aarhus Havn. Skulpturen vil blive udvalgt på baggrund af sagkyndig assistance fra ARoS Aarhus Kunstmuseum.
  Fondens bestyrelse, der ifølge vedtægterne består af en advokat, den til enhver tid værende direktør for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune og en person med økonomisk erfaring inden for formueforvaltning, har inddraget Kulturforvaltningen i Kultur og Borgerservice, Stadsarkitekten og formanden for Billedkunstudvalget i forhold til spørgsmålet om placering af skulpturen i overensstemmelse med de byrådsvedtagne retningslinjer for modtagelse af kunstgaver.
  Fondens formål er at støtte kunst- og kulturlivet i Aarhus Kommune ved årligt at uddele 4 legater. De enkelte legater er på kr. 250.000 (2016-tal) og uddeles årligt indtil 6. august 2046.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet træffer principbeslutning om at modtage en donation i form af en skulptur, der placeres på de nye havnearealer ved Aarhus Havn.
  At 2) byrådet tager orientering om fonden til efterretning.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 21. oktober 2020.
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.

  Bilag

  Nye flydebroer i FTL-havnen

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  Udskiftning af udtjente træ- og betonbroer i Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen).
  Resumé
  En række bådebroer i FTL-havnen er gamle og udtjente og flere af dem skal skiftes hurtigst muligt, da de kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
  Der afsættes en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til udskiftning af broerne. Det konkrete projekt fastlægges efter inddragelse af havnens brugere. Det forventes, at projektet sendes i udbud ca. 1. november og at første etape kan udføres vinteren 2021. Anden etape gennemføres vinteren 2021/2022.
  I budgetforliget for 2021 blev der afsat 7 mio. kr. til projektet. De resterende ca. 8 mio. kr. finansieres via en driftsfinansieret anlægsbevilling. I den forbindelse forventes en takststigning på bådpladserne, som får virkning fra 1. april 2022. Rådmanden for Kultur og Borgerservice er bemyndiget til at fastsætte takster for bådpladser.
  Som en del af projektet er der et ønske om at etablere flere bådpladser på havnens østside. Merindtægten herfra vil i givet fald bidrage til at finansiere projektet og vil reducere behovet for prisstigninger. Samtidig kan et generelt behov for flere bådpladser i Aarhus imødekommes.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives en anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til udskiftning af bådebroer i FTL-havnen. Bevillingen afsættes med 9 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.
  At 2) de 7 mio. kr., som i budgetforliget er afsat til projektet i 2024, fremrykkes til 2021.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 9. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 4. november 2020.
  11-11-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Lone Hindø, Mette Bjerre, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.

  Bilag

  Imødekommelse af forældreønske om skolegangsudsættelse

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  Med denne indstilling foreslås, at byrådet henstiller til skolelederne, at de fremover som udgangspunkt imødekommer forældreønsker om skolegangsudsættelse.

  Resumé
  Alle børn kan efter folkeskoleloven få skolegangen udsat ét år og dermed først optages i 0. klasse det år, hvor barnet fylder 7 år. I Aarhus Kommune er det skoleleder på barnets distriktsskole, der træffer afgørelsen om skolegangsudsættelse.
  En vedtagelse af indstillingen vil indebære, at byrådet henstiller til skolelederne, at de fremover som udgangspunkt imødekommer forældres ønske om skolegangsudsættelse. Skoleleder skal efter folkeskoleloven foretage en konkret og individuel vurdering af barnets skoleparathed. Skolelederen skal således vurdere, om der er særlige forhold ved barnet, der gør, at skolegangsudsættelsen trods forældrenes ønske ikke bør godkendes, hvor forældres vurdering af deres barns skoleparathed indgår som et helt væsentligt element.
  Det er en forudsætning, at barnet er/bliver optaget i en børnehave, samt at der udarbejdes en pædagogisk handleplan for barnet for at styrke barnets forudsætninger for skolestart. Forældre vil derfor ikke have et ensidigt krav på skolegangsudsættelse af deres barn.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet henstiller til skolelederne på de almene folkeskoler, at forældreønsker om skolegangsudsættelse som udgangspunkt imødekommes. 
  At 2) det almene område følges nøje de kommende år, og finansieringen af flere skolegangsudsatte sker via budgetmodellen som følge af de aftagende udgifter, der har været på området de sidste 5 år.
   At 3) der afsættes 2,9 mio. kr. fra PPR’s budget til støtteforanstaltninger på handicapområdet i 2020 for de to kommende skoleår (21/22 og 22/23) for at dække udgiften til flere skolegangsudsatte i § 32-tilbud. Børn og Unge vil bringe den fremadrettede udgift til flere skolegangsudsatte op i følgeskrivelsen fra Børn og Unge til budgetforslaget til budget 2022.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling skal bemærke, at eventuel finansiering via budgetmodellen på området ikke er i tråd med kommunens økonomiske styringsprincipper. Da der ikke er konkrete forventninger til merudgifterne, og da der over en længere periode har været besparelser på området gennem budgetmodellerne, vil Borgmesterens Afdeling anbefale, at der ses bort herfra.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 9. oktober 2020.
   
  Der var opbakning til at-punkterne, men skepsis overfor den beskrevne forudsætning om, at barnet er/bliver optaget i en børnehave. Der udarbejdes notat til byrådsbehandlingen herom.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.

  Bilag

  Tillæg til kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  Resumé
  Med den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen er der kommet krav om yderligere oplysninger i kvalitetsrapporten til Byrådet.
  Der er krav om, at kvalitetsrapporten fremadrettet indeholder en redegørelse for skolernes praksis for afkortning af skoledagens længde.
  I tillægget til kvalitetsopfølgningen (bilag 1) redegøres der således for skolernes afkortning af undervisningen ved konvertering af understøttende undervisning til to-voksenordning og andre aktiviteter. Redegørelsen omfatter skoleåret 2019/20, og sætter bl.a. fokus på, hvad de frigivne ressourcer i undervisningen er blevet konverteret til.
  Skolerne har gode erfaringer med at afkorte skoledagen ved at konvertere den understøttende undervisning til fx to-voksenordninger. Det er positivt, at skoleledere og skolebestyrelser kan beslutte, hvordan kræfterne bedst bruges lokalt.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) tillæg til kvalitetsopfølgningen 2020 på 6-18-årsområdet godkendes.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 19. oktober 2020.
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.

  Bilag

  Udmøntning af finanslovsmidler til et generelt løft af folkeskolen

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  Resumé
  På finansloven for 2020 blev der afsat midler til folkeskolen til flere lærere med et stigende beløb fra 2021 og frem til 2023. Med byrådets vedtagelse af budgettet for 2021-2024 er midlerne øremærket til et generelt løft af de aarhusianske folkeskoler på 21,2 mio. kr. i 2021, 29,2 mio. kr. i 2022 og 42,8 mio. kr. i 2023 og frem.
  Børn og Unge foreslår, at finanslovsmidlerne, der i budget 2021-2024 er afsat til et løft af skoleområdet, udmøntes til skolerne via budgettildelingsmodellen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) midlerne til et generelt løft af de aarhusianske skoler fordeles via den gældende budgettildelingsmodel.
  Sagens forløb
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 21. oktober 2020.
  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.

  Bilag

  Ankestyrelsens Danmarkskort på det sociale område 2019

  Beslutning
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.
  Resumé
  Byrådet skal årligt skal behandle Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område. Ankestyrelsen har i 2019 behandlet i alt 472 klager over afgørelser fra Aarhus Kommune. I 62 procent af sagerne er Aarhus Kommunes afgørelse blevet stadfæstet. På landsplan er der i 2019 en stadfæstelsesprocent på 59 procent. Sammenlignet med 2018 er der såvel i Aarhus Kommune som på landsplan sket et fald i stadfæstelsesprocenten.
  Indeværende indstilling har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger fra de to råds side.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) Byrådet tager orienteringen om Danmarkskortet på det sociale område for 2019 til efterretning.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Børn og Unges og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 20. oktober 2020.
   
  Til Byrådsbehandlingen søges det belyst, hvordan antallet af sager, der indbringes for ankestyrelsen, relaterer sig til det samlede antal sager og antal afgørelser.
   
  Magistraten drøftede den lange sagsbehandlingstid for sager i Ankestyrelsen og udfordringer i den juridiske ramme, dialogen med Christiansborg og det daglige samarbejde med Ankestyrelsen.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. november 2020.

  Bilag