Vælg

Referat Børn og Unge-udvalget 15-01-2020

  Faglige indsatser i forbindelse med skoletilbuddet i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Forslag om faglige indsatser målrettet børnenes tidlige sproglige kompetencer samt forældreansvar og -kompetencer i forbindelse med udmøntningen af et attraktivt skoletilbud.
  Resumé
  Partierne i Aarhus Byråd har den 22. maj 2019 indgået en aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Skoletilbuddet skal bidrage til, at bydelene udvikler sig i social balance, hvor børnene går på den lokale skole. Samtidig skal børnene have muligheder for at klare sig lige så godt som børn i resten af kommunen.
  Byrådet har den 14. august 2019 vedtaget aftalen og besluttet, at aftalen gennemføres via en række byrådsbeslutninger i de kommende år, herunder om faglige indsatser.
  Med afsæt i aftalen iværksættes ekstra sundhedsplejeforløb, forældreforløb og hjemmebesøg, som skal bidrage til, at børnene i bydelene får en god start på livet, udvikler gode sprogkundskaber, samt at forældreansvar og -kompetencer styrkes. Der er solid viden om, at det er vigtigt for børnenes videre læring, udvikling og trivsel, at der sættes tidligt ind allerede i de første leveår.
  Det indstilles hermed, at indsatserne godkendes og udmøntes som beskrevet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der iværksættes tilbud om ekstra sundhedsplejebesøg til familier med 0-1-årige børn i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
  At 2) at der iværksættes tilbud om forældreforløb til forældre til børn i dagtilbuddene i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
  At 3) at der iværksættes hjemmebesøg hos familier til børn i dagtilbud og indskoling i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.
  Sagens forløb
  28-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 20. november 2019.
   

  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 18. december 2019.
  15-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Stærkere læringsfællesskaber

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen, herunder medarbejdere fra Virupskolen, jf. vedlagte notat.
  Forvaltningen udarbejder notat med overblik over feedback og midtvejsevalueringer, herunder kort beskrivelse af hvordan der evalueres.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen, herunder medarbejdere fra Virupskolen, jf. vedlagte notat.
  Forvaltningen udarbejder notat med overblik over feedback og midtvejsevalueringer, herunder kort beskrivelse af hvordan der evalueres.

  Bilag

  Indeklimastrategi for skolerne

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen, jf. vedlagte notat.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget blev orienteret af forvaltningen, jf. vedlagte notat.

  Bilag

  Udvikling af ny model for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret til forberedelse af temadrøftelsen om udvikling af model for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn, som finder sted på næste udvalgsmøde 29. januar. Udviklingsseminaret for udvalg, ledere, medarbejdere og andre interessenter, der bygger videre på temadrøftelsen, er flyttet til 18. marts.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget blev orienteret til forberedelse af temadrøftelsen om udvikling af model for lokal kvalitetsopfølgning og tilsyn, som finder sted på næste udvalgsmøde 29. januar. Udviklingsseminaret for udvalg, ledere, medarbejdere og andre interessenter, der bygger videre på temadrøftelsen, er flyttet til 18. marts.

  Bilag

  Studietur

  Beslutning
  Indledende input til emner og steder fra udvalget:
  • København: Gode til at engagere folk i at vælge folkeskolen, også i udsatte boligområder.
  • Ord/talblindeindsats, fx i Ballerup.
  • Kort program, gerne lokalt i Danmark. Hvis udenlands fx Estland (piger stærke i naturfag), Finland (generelt højt niveau for skolerne), Japan (indsatser vedr. ordblindhed)
  • Skolehjemsamarbejde v/ Gro Emmertsen Lund.
  • Fritidsområdet og overgange.
  • Mest realistisk at foretage turen i 2. halvår af 2020, f.eks. i to-tre dage efter budgetprocessen.
  Studietursemner og -steder drøftes igen efter Børnetopmødet.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Indledende input til emner og steder fra udvalget:
  • København: Gode til at engagere folk i at vælge folkeskolen, også i udsatte boligområder.
  • Ord/talblindeindsats, fx i Ballerup.
  • Kort program, gerne lokalt i Danmark. Hvis udenlands fx Estland (piger stærke i naturfag), Finland (generelt højt niveau for skolerne), Japan (indsatser vedr. ordblindhed)
  • Skolehjemsamarbejde v/ Gro Emmertsen Lund.
  • Fritidsområdet og overgange.
  • Mest realistisk at foretage turen i 2. halvår af 2020, f.eks. i to-tre dage efter budgetprocessen.
  Studietursemner og -steder drøftes igen efter Børnetopmødet.

  Bilag

  Opfølgning på modtagelsesklasser

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret og drøftede emnet.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget blev orienteret og drøftede emnet.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Orienteringerne blev taget til efterretning.
  Bilag 1 - Notat til udvalget om Lærerkommissionen og Aarhusaftalen
   
  Bilag 2 - Orienteringsbrev fra Folketingets Børne- og undervisningsudvalg om høring om lovkravet om motion i folkeskolen
   
  Bilag 3 - (LUKKET)  Notat til udvalget vedrørende læringsplatform
   
  Bilag 4 - Skriftlig orientering udvalgsmøde - Fremtidens Skoletoiletter
   
  Bilag 5 - Fremtidens Skoletoiletter - præsentation til B&U udvalget
   
  Bilag 6 - Rapport om fremtidens skoletoiletter - pilotprojekt
   
  Bilag 7 - Orientering om høring vedr. kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet 2020
   
  Bilag 8 - Udkast til kvalitetsrapport på 6-18-årsområdet
   
  Bilag 9 - Obligatoriske oplysninger i kvalitetsrapporten

  Sagens forløb
  15-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Orienteringerne blev taget til efterretning.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  • Børnetopmøde: Udvalget orienteres nærmere på udvalgsmødet 29. januar, hvor der også uddeles informationsfolder til brug på topmødet. Man kan sende mail til Hans van Binsbergen, hvis man vil deltage i fælles transport.
  • Der har været afholdt morgenmøde med de tre forvaltningschefer, som blev transmitteret via Facebook. Næste transmission sker 28. januar med deltagelse af MTM’s direktør, Henrik Seiding.
  • Social kapital-målingen fylder på de aktuelle MED-møder. Der opleves bred tilfredshed med den måde, målingerne bruges på i organisationen.
  • Gellerupproces:  Vejledning fremsendes til udvalget.
  • 69 familier i kommunen har mistet børn- og unge-ydelser pga. fravær. Forvaltningen udarbejder notat.
  Sagens forløb
  15-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  • Børnetopmøde: Udvalget orienteres nærmere på udvalgsmødet 29. januar, hvor der også uddeles informationsfolder til brug på topmødet. Man kan sende mail til Hans van Binsbergen, hvis man vil deltage i fælles transport.
  • Der har været afholdt morgenmøde med de tre forvaltningschefer, som blev transmitteret via Facebook. Næste transmission sker 28. januar med deltagelse af MTM’s direktør, Henrik Seiding.
  • Social kapital-målingen fylder på de aktuelle MED-møder. Der opleves bred tilfredshed med den måde, målingerne bruges på i organisationen.
  • Gellerupproces:  Vejledning fremsendes til udvalget.
  • 69 familier i kommunen har mistet børn- og unge-ydelser pga. fravær. Forvaltningen udarbejder notat.