Vælg

Referat Børn og Unge-udvalget 29-01-2020

  Faciliteter til undervisning og fritid på Engdalskolen

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Resumé
  På baggrund af byrådets beslutning fra den 22. marts 2017 om Tilpasning af skolerne til klub i FU-regi for 4. klasse er der udarbejdet en helhedsløsning for Engdalskolen, som understøtter lokalefælleskab imellem skole og FU.
  Forslaget til Helhedsløsning for Engdalskolen omfatter også nye faglokaler til henholdsvis naturfag og musik.
  Byrådet har i 2017 bevilliget 4,2 mio. kr. til at indrette faciliteter til klubtilbud til børn i 4.-6. klasse på skolen.
  Med denne indstilling foreslås et tillæg til anlægsbevillingen på 10,1 mio. kr. Heraf skal 8,5 mio. kr. anvendes til et nyt faglokale til musik og to nye naturfagslokaler. De 8,5 mio. kr. finansieres af pulje til nye faglokaler på 20 mio. kr. til 2020-2021, som byrådet afsatte med Budget 2018.
  De resterende 1,6 mio. kr. skal dække udgifter til nedrivning af gårdtoiletter og etablering af nye toiletter, samt ekstra udgifter til tilgængelighedstiltag og fjernelse af forurenet jord. De 1,6 mio. kr. foreslås finansieret af KB-bevilling til ekstra bygningsrenovering.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives tillæg på 10,1 mio. kr. til anlægsbevillingen til Engdalskolen på 4,2 mio. kr., som dels finansieres af anlægsbudget til nye faglokaler til skolerne, dels af KB-bevilling til ekstra bygningsrenovering.
  At 2) der frigives restrådighedsbeløb på 10,1 mio. kr., og det samlede rådighedsbeløb fordeles med 0,7 mio. kr. i 2019, 7,8 mio. kr. i 2020 og 5,8 mio. kr. i 2021. At 3) 2 procent af den samlede anlægssum til Engdalskolens anlægsprojekt anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  12-12-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-12-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. december 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 26. november 2019.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.

  Bilag

  Budgettildelingsmodel for skoleområdet

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om budgettildelingsmodel for skoleområdet. Herefter drøftede udvalget emnet. Der blev blandt andet drøftet emner vedrørende specialundervisning, hvor der henvises til arbejdsgruppen ”Alle skal med”. Det drejer sig bl.a. om støtte til at hjemtage elever fra specialtilbud, aftaler om mindre indgribende tilbud på naboskoler samt visitation af elever der går på andre skoler end distriktsskolen.  
  Sagens forløb
  29-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om budgettildelingsmodel for skoleområdet. Herefter drøftede udvalget emnet. Der blev blandt andet drøftet emner vedrørende specialundervisning, hvor der henvises til arbejdsgruppen ”Alle skal med”. Det drejer sig bl.a. om støtte til at hjemtage elever fra specialtilbud, aftaler om mindre indgribende tilbud på naboskoler samt visitation af elever der går på andre skoler end distriktsskolen.  

  Bilag

  Budget 2021

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om budget 2021 og om forskellige forslag til budgettemaer. Herefter drøftede udvalget emnet. Udvalget foreslog i den forbindelse at tilføje følgende temaer: egenskoleandel, familier der fratages børnechecken pga. fravær, sundhed og bevægelse, udnyttelse af bygningsmassen, energirenovering og Magistratsafdelingen for Børn og Unge i et bæredygtighedsperspektiv, usynlig eksklusion (mobning), konflikt og samarbejde samt bedre samarbejde med privatskoler/frie skoler.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om budget 2021 og om forskellige forslag til budgettemaer. Herefter drøftede udvalget emnet. Udvalget foreslog i den forbindelse at tilføje følgende temaer: egenskoleandel, familier der fratages børnechecken pga. fravær, sundhed og bevægelse, udnyttelse af bygningsmassen, energirenovering og Magistratsafdelingen for Børn og Unge i et bæredygtighedsperspektiv, usynlig eksklusion (mobning), konflikt og samarbejde samt bedre samarbejde med privatskoler/frie skoler.

  Bilag

  Forberedelse af Børne- og Unge Topmøde den 30. - 31. januar

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om forberedelse af Børne- og Unge-topmødet den 30. og 31. januar.
   
  Børn og Unge har udarbejdet materiale til udvalgsmedlemmerne, som kan forberede dem til de enkelte emner på topmødet.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om forberedelse af Børne- og Unge-topmødet den 30. og 31. januar.
   
  Børn og Unge har udarbejdet materiale til udvalgsmedlemmerne, som kan forberede dem til de enkelte emner på topmødet.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om skriftlige orienteringer siden sidst.
  Bilag 1: Notat til udvalget - Evaluering af Stærkere Læringsfællesskaber
   
  Bilag 2: Notat vedr. vejledning til prioritering af arrangementer om profilen for skole og fritidstilbud i Gellerup
   
  Bilag 3: Undervisning af modtageklasser på Tranbjergskolen

  Sagens forløb
  29-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om skriftlige orienteringer siden sidst.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Forvaltningen oplyste, at studieturen bliver 2-3 dage i uge 43. Der udsendes snarest en kalenderinvitation hertil.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen oplyste, at studieturen bliver 2-3 dage i uge 43. Der udsendes snarest en kalenderinvitation hertil.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udvalget er inviteret til en konference om tidlig indsats den 6 marts. Invitationen gælder også for udvalgsmedlemmernes bagland.
   
  Temaer til udvalgstur drøftes i forlængelse af Børn og Unge-topmødet.
  Sagens forløb
  29-01-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget er inviteret til en konference om tidlig indsats den 6 marts. Invitationen gælder også for udvalgsmedlemmernes bagland.
   
  Temaer til udvalgstur drøftes i forlængelse af Børn og Unge-topmødet.