Vælg

Referat Børn og Unge-udvalget 04-03-2020

  Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

  Beslutning
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lone Norlander Smith og Lene Horsbøl tog forbehold.
  Resumé
  Byrådet vedtog den 14. august 2019 “Aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven”. Aftalen indebærer, at der skal etableres en ny skole i Gellerup til skoleåret 2025-2026.
  Det foreslås, at skolen bygges i to afdelinger, hvor afdelingen for 0.-3. klasse med SFO placeres i den nordlige del af byparken, mens afdelingen for 4.-9. klasse og fritidscenteret placeres i den sydlige del af byparken.
  Med denne indstilling afsættes midler til projektering af den nye skole og fritidscenter. Projekteringen gennemføres med bred inddragelse af ledelse, medarbejdere, kommende og nye forældre i skole og klubtilbud, lokalområdet, foreninger og øvrige interessenter. Første skridt på vejen er et forløb i første halvår af 2020 med fokus på at afklare den nye skoles profil og pædagogisk program og at udbyde projektet til bygherrerådgivning.
  Inden udgangen af 2021 fremsendes indstilling til byrådet om frigivelse af den samlede anlægsbevilling til projektet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der projekteres en 3-sporet skole i Gellerup til undervisning og fritid med en forventet samlet anlægssum på 294 mio. kr.
  At 2) skolen bygges i to afdelinger i Gellerup, hvor afdelingen for 0.-3. klasse med SFO placeres i den nordlige del af byparken, mens afdelingen for 4.-9. klasse og fritidscenteret placeres i den sydlige del af byparken.
  At 3) der som entrepriseform vælges totalentreprise.
  At 4) rådmanden for Børn og Unge efter en bred involverende proces og med inddragelse af Børn og Unge-udvalget træffer beslutning om skolens profil og pædagogiske program.
  At 5) der gives anlægsbevilling på 15,2 mio. kr. til projektering, herunder intern projektledelse, udarbejdelse af byggeprogram, bygherrerådgivning, totalentreprise- konkurrence, projektering, byggetilladelse og byggesagsbehandling m.v. finansieret af midler afsat til ny skole i Gellerup.
  At 6) der frigives rådighedsbeløb på 15,2 mio. kr. til projektering fordelt med 6,3 mio. kr. i 2020, 4,8 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i både 2022 og 2023.
  At 7) der frigives rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til etablerings- og driftsudgifter til genhusning af klubben i Gellerup frem til 2025 fordelt som beskrevet i tabel 3 og finansieret af KB restmidler afsat til administrative fællesskaber.
  At 8) 2 pct. af den samlede anlægssum på 294 mio. kr. til skolebyggeriet i Gellerup svarende til 5,9 mio. kr. anvendes til intern projektledelse og udmøntes ligeligt med 1,0 mio. kr. årligt over 6 år i 2020-2025 til Børn og Unge.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 24. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek kunne ikke tiltræde indstillingen, og finder at det er de fastlagte indikatorer og ikke politiske beslutninger, der bør definere hvornår der skal opføres nye skoler.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 22.

  04-03-2020 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Mette Bjerre og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lone Norlander Smith og Lene Horsbøl tog forbehold.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Skoledistriktsændringer til ny skole i Gellerup

  Beslutning
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl og Peter Sporleder tog forbehold.
  I denne indstilling foreslås skoledistriktsændringer til den nye skole i Gellerup fra skoleåret 2025-2026 med henblik på at have et skoledistrikt, som har en tilstrækkelig størrelse og et social balanceret elevgrundlag.
  Resumé
  Aarhus Byråd har den 14. august 2019 godkendt aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Aftalen indebærer, at der skal bygges en ny skole i Gellerup, som skal være klar til skoleåret 2025-26.
   
  Skolen foreslås placeret i byparken i Gellerup, jf. indstillingen " Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven". Med fastlæggelse af skoleplaceringen kan den nye skoles distrikt også afgrænses.
   
  I aftalen om skoletilbuddet i Gellerup er der foreslået distriktsændringer både i forbindelse med fusionen af Tovshøjskolen og Ellekærskolen fra skoleåret 2020-2021 og i forbindelse med åbningen af den nye skole fra skoleåret 2025-2026.
   
  Distriktsændringerne fra 2020-2021 (dog 2021-2022 for den del, som vedrører Gammelgaardsskolen) indgår i indstillingen om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, som blev vedtaget i byrådet den 27. november 2019.
   
  I denne indstilling foreslås distriktsændringerne, som gennemføres samtidig med åbningen af den nye skole i 2025-2026.
   
  Indstillingen har været i høring fra 11. november til 10. december 2019. Høringen giver anledning til, at tidspunktet for distriktsændringen for Svanebyggeriet foreslås rykket frem til skoleåret 2021-2022.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) skoledistriktet for den nye skole i Gellerup består af den fusionerede skoles distrikt, Gellerupdelen af Gammelgaardsskolens, Sødalskolens, Engdalskolens og Åby Skoles distrikter, dog tilføres Svanebyggeriet Sødalskolens distrikt, jf. afsnit 5.
   
  At 2) distriktsændringerne gælder fra skoleåret 2025-2026 for børn, som skal starte i 0. klasse, og for tilflyttere, dog gælder distriktsændringen for Svanebyggeriet for skoleåret 2021-2022 for børn, som skal starte i 0. klasse, og for tilflyttere.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 24. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek kunne ikke tiltræde indstillingen, og finder at det er de fastlagte indikatorer og ikke politiske beslutninger, der bør definere hvornår der skal opføres nye skoler.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
   
  Sagen blev behandlet sammen med sag 21.

  04-03-2020 Børn og Unge-udvalget
  Eva Borchorst Mejnertz, Anders Winnerskjold, Dorthe Borgkvist, Lone Norlander Smith og Mette Bjerre kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Lene Horsbøl og Peter Sporleder tog forbehold.

  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Studietur for udvalget

  Beslutning
  På baggrund af oplæg fra forvaltningen drøftede udvalget studietur for udvalget.
  Udvalget havde en række forslag og ønsker til, hvordan programmet kunne sammensættes.
  Der var enighed om at arbejde med overskriften ”Trivsel og motivation” som fælles overlægger. Der var samtidig enighed om at arbejde videre med temaerne FU, 10. klasse og mellemformer, ord- og talblindhed samt muligheden for at mødes med Gro Emmertsen. Endelig blev det foreslået, at der inviteres eksterne med på turen, fx repræsentanter fra fx Aarhus Lærerforening og FU-området. 
  Sagens forløb
  04-03-2020 Børn og Unge-udvalget
  På baggrund af oplæg fra forvaltningen drøftede udvalget studietur for udvalget.
  Udvalget havde en række forslag og ønsker til, hvordan programmet kunne sammensættes.
  Der var enighed om at arbejde med overskriften ”Trivsel og motivation” som fælles overlægger. Der var samtidig enighed om at arbejde videre med temaerne FU, 10. klasse og mellemformer, ord- og talblindhed samt muligheden for at mødes med Gro Emmertsen. Endelig blev det foreslået, at der inviteres eksterne med på turen, fx repræsentanter fra fx Aarhus Lærerforening og FU-området. 

  Bilag

  Den tiårige investeringsplan

  Beslutning
  På baggrund af oplæg fra forvaltningen drøftede udvalget den tiårige investeringsplan.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Børn og Unge-udvalget
  På baggrund af oplæg fra forvaltningen drøftede udvalget den tiårige investeringsplan.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om brev til skoler om nationale tests.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om brev til skoler om nationale tests.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget drøftede sager på vej.
  Udvalget besluttede, at udvalgsmødet den 5. august 2020 aflyses.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget drøftede sager på vej.
  Udvalget besluttede, at udvalgsmødet den 5. august 2020 aflyses.

  Bilag

  Referat fra møde den 19. februar 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.  
  Sagens forløb
  04-03-2020 Børn og Unge-udvalget
  Referatet blev godkendt.  

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Forkvinden orienterede om møde med formanden for Aarhus Lærerforening, Jesper Skorstensgaard, blandt andet vedr. bedre inddragelse af lærerne.
  Forvaltningen orienterede udvalget om, hvordan Aarhus Kommune og Børn og Unge håndterer COVID-19-situationen.
  Sagens forløb
  04-03-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forkvinden orienterede om møde med formanden for Aarhus Lærerforening, Jesper Skorstensgaard, blandt andet vedr. bedre inddragelse af lærerne.
  Forvaltningen orienterede udvalget om, hvordan Aarhus Kommune og Børn og Unge håndterer COVID-19-situationen.