Vælg

Referat Børn og Unge-udvalget 19-08-2020

  Referat fra mødet den 17. juni 2020

  Beslutning
  Referetat blev godkendt.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Børn og Unge-udvalget
  Referetat blev godkendt.

  Bilag

  Svar på forslag om støtte til internationale familier

  Beslutning
  Anders Winnerskjold og Lene Horsbøl kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.
   
  Eva Borchorst Mejnertz, Dorthe Borgkvist og Lone Norlander Smith tog forbehold med bemærkning om, at man anbefaler, at tilbuddet bliver en del af en almen vuggestue.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Beslutningsforslag fra KF
  Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe:
  •  Støtte til internationale familier inden for dagtilbud og ordblindeundervisning.
  •  Mulighed for samme informationsniveau i forhold til børn med særlige behov.
   
  Sagsfremstilling:
  I den netop vedtagne Erhvervsplan "Partnerskab for bæredygtig vækst" er et af fokusområderne tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft, internationale specialister, der er med til at sikre undervisning af høj kvalitet på uddannelsesinstitutioner og special kompetencer i virksomhederne, så regionens virksomheder kan konkurrere på den globale scene.
   
  Rammerne for et godt familieliv er et væsentligt parameter ved tiltrækningen af specialisterne. En god by med tryghed, kultur, natur, pasning af børn der matcher forventningerne til en international familie, tilbud om hjælp til børn med særlige behov og hjælp til ægtefællen kan få et job, er altafgørende. Kort sagt alt det som en ganske almindelig familie i Danmark ønsker, blot med et internationalt perspektiv.
   
  I Det Konservative Folkeparti har vi fokus på internationale familiers trivsel i Aarhus Kommune. Derfor ønsker vi at styrke den internationale indsats.
   
  Der findes allerede flere pasningstilbud til internationale børn. Der er på nuværende tidspunkt et tilbud i en privat børnehave, der en del af Aarhus International School, som er en del af IB skoleprogrammet. Programmet starter ved 3-årsalderen. Der findes ikke et engelsksproget tilbud før børnehavealderen, hverken privat eller offentlig. Manglende pasning til internationale familier betyder at begge forældre ikke har mulighed for at komme på arbejdsmarkedet.
   
  Børn med behov for en særlig indsats findes også blandt de internationale familier. Det er en udfordring for forældre, da de ikke forstår sproget og systemet ved kontakt med fx. PPR. Familierne oplever at der bliver udleveret materiale på dansk, at der ikke er afsat ekstra tid til vigtige samtaler hvor der er tolk på og at diagnoser ikke bliver anerkendt ved ankomsten til Danmark, så der går lang tid inden barnet får den rette hjælp. Referater fra møder er på dansk, så de kan ikke forstå hvad der står og har svært at være forberedt til fremtidige møder. Derfor ønsker vi fokus på hvordan vi kan støtte både personalet i daginstitutioner og skoler, og hjælpe familierne med at forstå processen og blive en værdi i forløbet. Lad os udnytte, at dette er ressourcestærke forældre, som ønsker at sætte sig ind i systemet før mødet med kommunen.
   
  Med dette for øje vil vi have alle informationer oversat til engelsk, både på internettet og fysisk form, samt en undersøgelse af efterspørgslen på informationer om internationale børn med særlige behov. Aarhus kommunes hjemmeside er på engelsk, men der hvor familierne bliver sårbar og skal have en særlig hjælp, er den ikke på engelsk.
   
  Med udgangspunkt i ovenstående foreslår Det Konservative Folkeparti følgende:
  • Der etableres et tilbud om engelsksproget dagtilbud til børn i alderen 0-36 måneder.
  • Materiale der anvendes til internationale forædre udleveres påengelsk.
  • Oversætelse af Aarhus Kommunes hjemmeside omkring ·Bøn med sælige behov·, såforældre kan læse om proces og muligheder hvis de har børn med særlige behov.
  • Skolerne skal tilbyde understøttelse og IT-rygsæk til engelsksprogede ordblinde, på samme vilkår som de danske børn.
  • Beslutninger og aftaler lavet omkring samarbejdet mellem forældre og institutionen skal oversættes, så de er forståelige for alle parter.
   
  Det Konservative Folkeparti
  Mette Skautrup / Peter Sporleder
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge
  Svar på forslag om støtte til internationale familier
  Indstilling om forslag om støtte til internationale familier. Herunder forslag om etablering af international vuggestue og styrket kommunikation på engelsk til internationale familier med børn med særlige behov.
   

  Resumé
  På baggrund af forslag fra KF om støtte til internationale familier behandlet i byrådet den 25. marts 2020, fremsendes indstilling med forslag om at etablere en engelsktalende vuggestue til 24 børn til drøftelse. Vuggestuen etableres som en selvstændig afdeling i et dagtilbud. Den pædagogiske praksis tager afsæt i en dansk vuggestuekultur. Vuggestuen er ikke en del af pasningsgarantien og der tilføjes et supplement til anvisningsreglerne. Med henblik på at sikre pladser til internationale familier, der kommer til byen løbende, indgår vuggestuen ikke i de etablerede garantidistrikter. Ved ledig kapacitet i vuggestuen vil danske forældre til børn på ventelisten få tilbudt plads i vuggestuen jævnfør lighedsprincippet.
  Forslaget er ufinansieret, og kun byrådet eller et parti kan henvise det til budgetdrøftelserne. Når de lovmæssige spørgsmål er endeligt afklaret med ministeriet og der eventuelt er givet budget til opgaven, fremsender Børn og Unge en indstilling til byrådet om anlægsbevilling.
  Indstilling
  Det indstilles, at byrådet drøfter forslaget om
  1) at der oprettes en international vuggestue i kommunalt regi med to stuer af 12 børn (i alt 24 børn)
   2) at vuggestuen er ikke en del af pasningsgarantien for familier, der ikke ønsker plads i vuggestuen
  3) at der udarbejdes et supplement til anvisningsreglerne med henblik på at tilgodese målgruppen
  Sagens forløb
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 25. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  03-06-2020 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  10-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 3. juni 2020.
   
  Indsatser i forhold til ordblindhed for engelsksprogede belyses ved notat til byrådsbehandlingen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 24. juni 2020.
  19-08-2020 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold og Lene Horsbøl kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.
   
  Eva Borchorst Mejnertz, Dorthe Borgkvist og Lone Norlander Smith tog forbehold med bemærkning om, at man anbefaler, at tilbuddet bliver en del af en almen vuggestue.
   
  Peter Sporleder var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  Bilag

  Budget 2021: Belysninger af partiernes budgetforslag

  Beslutning
  Børn og Unge har udarbejdet belysning af alle partiernes budgetforslag til budget 2021 inden for Børn og Ungeområdet. På mødet orienterede forvaltningen kort om alle budgetforslagene, hvorefter udvalget drøftede emnet.
   
  Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde et notat der belyser, hvilke besparelser der allerede er vedtaget for Børn og Unge - som følge af omprioriteringsbidrag, effektiviseringer og besparelser (fx administrative fællesskaber mv) – der enten allerede er gennemført eller skal gennemføres.  
  Sagens forløb
  19-08-2020 Børn og Unge-udvalget
  Børn og Unge har udarbejdet belysning af alle partiernes budgetforslag til budget 2021 inden for Børn og Ungeområdet. På mødet orienterede forvaltningen kort om alle budgetforslagene, hvorefter udvalget drøftede emnet.
   
  Udvalget bad forvaltningen om at udarbejde et notat der belyser, hvilke besparelser der allerede er vedtaget for Børn og Unge - som følge af omprioriteringsbidrag, effektiviseringer og besparelser (fx administrative fællesskaber mv) – der enten allerede er gennemført eller skal gennemføres.  

  Bilag

  Evaluering af ABA

  Beslutning
  Ved sidste års budgetforhandlinger blev det besluttet, at evalueringen af ABA-ordningen skulle rykkes frem, så evalueringen kunne indgå i dette års budgetforhandlinger. Forvaltningen præsenterede udvalget for de vigtigste resultater fra evalueringen og mulige fremtidsscenarier for ABA.
   
  Herefter besvarede forvaltningen spørgsmål fra udvalget vedr. projektet og evalueringen.  To udvalgsmedlemmer anbefalede i den forbindelse, at der (ud fra scenarie 2) tilføjes et scenarie 4 om mulighed for udvidelse af ABA.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Børn og Unge-udvalget
  Ved sidste års budgetforhandlinger blev det besluttet, at evalueringen af ABA-ordningen skulle rykkes frem, så evalueringen kunne indgå i dette års budgetforhandlinger. Forvaltningen præsenterede udvalget for de vigtigste resultater fra evalueringen og mulige fremtidsscenarier for ABA.
   
  Herefter besvarede forvaltningen spørgsmål fra udvalget vedr. projektet og evalueringen.  To udvalgsmedlemmer anbefalede i den forbindelse, at der (ud fra scenarie 2) tilføjes et scenarie 4 om mulighed for udvidelse af ABA.

  Bilag

  Orientering om ny struktur for udskolingen på Katrinebjergskolen

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om ny struktur for udskolingen på Katrinebjergskolen.  
  Sagens forløb
  19-08-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om ny struktur for udskolingen på Katrinebjergskolen.  

  Bilag

  Orientering om status på COVID-19

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om status på COVID-19-situationen i Børn og Unge og besvarede udvalgets spørgsmål herom.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om status på COVID-19-situationen i Børn og Unge og besvarede udvalgets spørgsmål herom.

  Sager på vej

  Beslutning
  Udvalget drøftede fremtidige temadrøftelser og foreslog i den forbindelse følgende nye fremtidige temaer:
  • Hverdagsdiskrimination (som også påpeget af Børn og Unge-byrådet)
  • Analyse af dagtilbuddenes økonomi
  • Inklusion
  • Mad i folkeskolen
  • Chancelighed
  Sagens forløb
  19-08-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget drøftede fremtidige temadrøftelser og foreslog i den forbindelse følgende nye fremtidige temaer:
  • Hverdagsdiskrimination (som også påpeget af Børn og Unge-byrådet)
  • Analyse af dagtilbuddenes økonomi
  • Inklusion
  • Mad i folkeskolen
  • Chancelighed

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede kort udvalget om:
  • Ny arbejdstidsaftale for lærerne og samspillet med Aarhus-aftalen
  • Stor søgning til 10. klasse og etablering af en ekstra 10. klasse i år
  • Uddeling af Chromebooks til elever og medarbejdere i Børn og Unge
   
  Samtidig spurgte udvalget til:
  • Tommer pladser på Netværksskolen
  • Datoer for udvalgsturen, som bliver 21. til 23. oktober.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede kort udvalget om:
  • Ny arbejdstidsaftale for lærerne og samspillet med Aarhus-aftalen
  • Stor søgning til 10. klasse og etablering af en ekstra 10. klasse i år
  • Uddeling af Chromebooks til elever og medarbejdere i Børn og Unge
   
  Samtidig spurgte udvalget til:
  • Tommer pladser på Netværksskolen
  • Datoer for udvalgsturen, som bliver 21. til 23. oktober.