Vælg

Referat Børn og Unge-udvalget 16-09-2020

  Referat fra møde den 2. september 2020

  Beslutning
  Indledningsvis på mødet orienterede direktør Martin Østergaard kort om den nye arbejdstidsaftale for lærere.
  Herefter godkendte udvalget referatet fra mødet den 2. september.  
  Sagens forløb
  16-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Indledningsvis på mødet orienterede direktør Martin Østergaard kort om den nye arbejdstidsaftale for lærere.
  Herefter godkendte udvalget referatet fra mødet den 2. september.  

  Bilag

  Bedre tid til børnene i en kortere åbningstid

  Beslutning
  Anders Winnerskjold, Lene Horsbøl, Mette Bjerre, Lone Norlander Smith og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Eva Borchorst Mejnertz og Dorthe Borgkvist kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det er vigtigt, at de midler, der frigives, går til bedre normeringer og ikke besparelser.
   
  Rammer for at forkorte åbningstiden i dagtilbud med henblik på at have flere voksne til stede, mens de fleste børn er til stede.
  Resumé
  Indstillingen udmønter byrådsbeslutningen i budgetforliget, Budget 2020, om dagtilbudsbestyrelsers mulighed for at placere den ugentlige åbningstid i dagtilbud. Hensigten er at undgå at anvende medarbejderressourcer på ydertidspunkter, hvor der er få eller ingen børn. Det forventes, at det pædagogiske arbejde med kvalitet kan styrkes ved en øget tilstedeværelse af pædagogisk personale, mens de fleste børn er til stede.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) bestyrelser i kommunale og i selvejende dagtilbud kan beslutte at nedsætte den ugentlige åbningstid fra 52 timer til minimum 50,75 timer i udvalgte dagtilbudsafdelinger. De derved sparede lønkroner skal bruges til pædagogisk personale i den reducerede åbningstid i de pågældende dagtilbudsafdelinger.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 19. august 2020.
  Det belyses, hvor mange, der benytter sig af deltidspladser.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Anders Winnerskjold, Lene Horsbøl, Mette Bjerre, Lone Norlander Smith og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Eva Borchorst Mejnertz og Dorthe Borgkvist kunne tiltræde indstillingen med bemærkning om, at det er vigtigt, at de midler, der frigives, går til bedre normeringer og ikke besparelser.
   

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forberedelse af møde og seminar 30.09.2020

  Beslutning
  Med afsæt i de slides, der er vedlagt dagsordenen, orienterede forvaltningen udvalget om seminar og udvalgsmøde om ramme for lokal kvalitetsopfølgning.
  Ud over det, der fremgår af slidesene, oplyste forvaltningen på spørgsmål fra udvalget blandt andet,
  • at læringsobservationer er anmeldte,
  • at dagtilbud selv kan initiere og bede om sparring, samt  
  • at materialet vil blive detaljeret yderligere, når det er vedtaget, så det bliver mere praksisnært.  
  Det blev aftalt, at forvaltningen undersøger, om organisationer mv., der ikke er plads til på selve seminaret pga. COVID-19, kan deltage virtuelt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Med afsæt i de slides, der er vedlagt dagsordenen, orienterede forvaltningen udvalget om seminar og udvalgsmøde om ramme for lokal kvalitetsopfølgning.
  Ud over det, der fremgår af slidesene, oplyste forvaltningen på spørgsmål fra udvalget blandt andet,
  • at læringsobservationer er anmeldte,
  • at dagtilbud selv kan initiere og bede om sparring, samt  
  • at materialet vil blive detaljeret yderligere, når det er vedtaget, så det bliver mere praksisnært.  
  Det blev aftalt, at forvaltningen undersøger, om organisationer mv., der ikke er plads til på selve seminaret pga. COVID-19, kan deltage virtuelt.

  Bilag

  Studietur for udvalget

  Beslutning
  Med afsæt i de slides, der er vedlagt dagsordenen, orienterede forvaltningen udvalget om forslag til fagligt program for studieturen.
  På grund af den nuværende COVID-19-situation drøftede udvalget herefter, hvilke alternativer der er til at tage på tur til København.
  Det blev aftalt, at forvaltningen arbejder videre med en løsning, hvor turen konverteres til et endags-arrangement i Aarhus onsdag den 21. oktober.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Med afsæt i de slides, der er vedlagt dagsordenen, orienterede forvaltningen udvalget om forslag til fagligt program for studieturen.
  På grund af den nuværende COVID-19-situation drøftede udvalget herefter, hvilke alternativer der er til at tage på tur til København.
  Det blev aftalt, at forvaltningen arbejder videre med en løsning, hvor turen konverteres til et endags-arrangement i Aarhus onsdag den 21. oktober.

  Bilag

  Budget 2021

  Beslutning
  Forvaltningen gjorde opmærksom på, at der d.d. er udsendt bilag, der viser konsekvenserne af gennemførelse af Fællesbidrag i stedet for Finansieringsbidrag.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen gjorde opmærksom på, at der d.d. er udsendt bilag, der viser konsekvenserne af gennemførelse af Fællesbidrag i stedet for Finansieringsbidrag.

  Bilag

  Skriftlige orienteringer

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget.
  Sag 6 Bilag 1 - Orientering om pressemeddelelse tidligere skoleindskrivning
  Sag 6 Bilag 2 - Orientering om besparelser og udvidelser i Børn og Unge med uddybende forklaring til tabeller
  Sag 6 Bilag 3 - Besparelser og udvidelser - Dagtilbud detaljeret
  Sag 6 Bilag 4 - Besparelser og udvidelser - Skoler detaljeret
  Sag 6 Bilag 5 - Besparelser og udvidelser – oversigter
  Sag 6 Bilag 6 - Skriftlig orientering om projekt i forhold til elevgrundlaget til ny skole for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven
  Sag 6 Bilag 7 - Opsamling af tværgående indsigter & personprofiler
  Sag 6 Bilag 8 - Proces for andet halvår 2020 for ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven
  Sag 6 Bilag 9 - Proces Ny skole og fritidscenter andet halvår 2020
  Sag 6 Bilag 10 - Besvarelse om sammenligning af udgift mellem privatskoleelev og folkeskoleelev
  Sag 6 Bilag 11 - Orientering af Børn og Ungeudvalget om strategi for mental sundhed
  Sag 6 Bilag 12 -  Informationsark - strategi for mental sundhed
  Sag 6 Bilag 13 - Procesplan - strategi for mental sundhed

  Sagens forløb
  16-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om to indstillinger om dagtilbudsbyggeri, der kommer i byrådet den 23. september. Forvaltningen udarbejder inden byrådsbehandlingen uddybende materiale – blandt andet om den fysiske placering på Louisevej.
  På spørgsmål fra udvalget orienterede forvaltningen desuden om, hvordan man tænker erfaringerne fra COVID-19 (adgangsforhold, hygiejne mv) ind i kommende byggerier.
  Det blev aftalt, at der senere arrangeres en temadrøftelse om klimavenligt/bæredygtigt byggeri.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Forvaltningen orienterede om to indstillinger om dagtilbudsbyggeri, der kommer i byrådet den 23. september. Forvaltningen udarbejder inden byrådsbehandlingen uddybende materiale – blandt andet om den fysiske placering på Louisevej.
  På spørgsmål fra udvalget orienterede forvaltningen desuden om, hvordan man tænker erfaringerne fra COVID-19 (adgangsforhold, hygiejne mv) ind i kommende byggerier.
  Det blev aftalt, at der senere arrangeres en temadrøftelse om klimavenligt/bæredygtigt byggeri.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Direktør Martin Østergaard orienterede kort om, at man forventer, at tidsplanen for nogle af de største indsatser skubbes lidt, så alle relevante parter kan inddrages tilstrækkeligt.
  Udvalget spurgte til et opfølgningsnotat vedr. samtalerne med de børn fra modtageklasserne, der ikke har fået den undervisning, de skulle have. Forvaltningen oplyste, at notatet er lavet og fremsendes til udvalget inden længe.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Direktør Martin Østergaard orienterede kort om, at man forventer, at tidsplanen for nogle af de største indsatser skubbes lidt, så alle relevante parter kan inddrages tilstrækkeligt.
  Udvalget spurgte til et opfølgningsnotat vedr. samtalerne med de børn fra modtageklasserne, der ikke har fået den undervisning, de skulle have. Forvaltningen oplyste, at notatet er lavet og fremsendes til udvalget inden længe.

  Kultur & Sundhed - en fælles plan for Aarhus

  Beslutning
  Embedsfolk fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg orienterede udvalget om Kultur og Sundhedsplan for Aarhus.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Embedsfolk fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg orienterede udvalget om Kultur og Sundhedsplan for Aarhus.

  Bilag