Vælg

Referat Kulturudvalget 18-03-2020

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde d. 4. marts 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Kulturudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsordenen blev godkendt.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenen blev godkendt.

  Bilag

  Initiativer ift. at understøtte børn og unges samspil med offentlig digitalisering

  Beslutning
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Mahad Yussuf, Peter Sporleder og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Bjerre tog forbehold.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   
  Resumé
  Byrådet behandlede på byrådsmødet d. 20. marts 2019 et forslag fra Børn- og unge byrådet. Forslaget havde til hensigt at imødekomme de unges udfordringer med nemID, Digital Post og offentlig digitalisering. Forslaget var todelt hhv. omhandlede uddannelse i brug af digitale platforme samt udvikling af en borgerserviceportal for unge på Aarhus Kommunes hjemmeside.
   
  På byrådsmøde d. 14. august 2019 blev det besluttet, at Kultur og Borgerservice skulle vende tilbage til byrådet med forslag der adresserer problemstillingen med de unge og offentlig digitalisering.
   
  Kultur og Borgerservice har på den baggrund foreslået tre konkrete indsatser:
  • Samarbejdsforum mellem Borgerservice og de unge
  • Borgersamling om unge og digitalisering
  • Undervisningskonceptet om offentlig digitalisering: Nemt – Nemmere - Nemmest- NemID
   
  Ydermere findes der to bredere handlinger i politikken for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 - Digitalt medborgerskab og Film X, som også adresserer problemstillingerne. Initiativerne er endnu i konceptudviklingsfasen, men forventes igangsat i løbet af 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tiltræder de igangsatte og foreslåede initiativer ift. at imødegå de unges udfordringer med offentlig digitalisering.
  Sagens forløb
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 7. januar 2020.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 5. februar 2020.
  18-03-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Mahad Yussuf, Peter Sporleder og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Bjerre tog forbehold.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  Bilag

  Indstilling om forslag fra EL om kunstgræsbaner og gummigranulater

  Beslutning
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Mahad Yussuf, Peter Sporleder og Hans Skou kunne tiltræde indstillingens punkt 1 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Bjerre tog forbehold vedrørende indstillingens punkt 1 med den bemærkning, at SF støtter punkt 1 i Enhedslistens oprindelige forslag.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingens punkt 2 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Kulturudvalget anerkender, at der aktuelt er behov for mere viden om kunstgræsbaner, herunder om deres påvirkning af omgivelserne f.eks. i form af spredning af mikroplast. På den baggrund er der oprettet en ny videnspulje på i alt 4 mio. kr. til alternative løsninger for kunstgræsbaner.
  Puljen oprettes med henblik på at understøtte de foreninger, som i forbindelse med etablering af deres kunstgræsbane gerne vil afprøve en alternativ løsning og derved bidrage til vidensgrundlag for kunstgræsbaner i Aarhus. Puljen er målrettet de otte foreninger, som på nuværende tidspunkt er i gang med projekter med etablering af kunstgræsbaner, som der er bevilget et kommunalt tilskud til.
  Puljen finansieres af restbeløb fra tilskud til de allerede anlagte kunstgræsbaner samt midler fra helhedsplan for kunstgræsbaner. Helhedsplanen finansieres af midler, som vil fremkomme via provenu fra salg af Kolt Skole og Kolt Idrætsanlæg jf. byrådsbeslutningen af 28. august 2019. Eventuelle ubrugte midler vil blive tilbageført til de midler, der er afsat til udarbejdelse af helhedsplan for kunstgræsbaner. Udvalget involveres i udarbejdelsen af helhedsplanen, som vil blive forelagt Byrådet. 
  Udvalget anbefaler, at Kultur og Borgerservice får bemyndigelse til at udbetale tilskud fra videnspuljen, idet det samlede tilskud til nogle projekter kan overstige den generelle bemyndigelse til at yde anlægstilskud.
   
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Beslutning:
  1. Stopper anlæg af nye kunstgræsbaner med gummigranulater. Vælger kunstgræsbaner med nedbrydeligt granulat, (eller helt uden granulat) der ikke har samme negative konsekvenser for miljøet og naturen.
  2. Løbene udskifter granulaterne i eksisterende kunstgræsbaner. Eller helt udskifte banerne.
   
  Baggrund:
  En af de store kilder til mikroplast på land er SBR-gummi, gummigranulat der bruges som underlag på kunstgræsbaner. Det består som regel af gamle bildæk, der hakkes i fine små stykker og derfor betegnes som mikroplast.
   
  Vi ser forbud sprede sig i øjeblikket, bl.a. i Norge hvor disse granulatbaner ikke længere anlægges. Sverige overvejer lige nu et forbud og EU-kommissionen skal tage stilling til anbefalingerne fra Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, i løbet af foråret 2020.
   
  Dvs. der er initiativer i gang der skal begrænse mikroplast i naturen, hvilket er godt. Vi skal selvfølgelig også, i Århus, bidrage til denne begrænsning især lige nu hvor flere fodboldbaner er på vej, skal vi tænke os rigtigt godt om.
   
  Vi ved der findes alternative materialer på markedet, der er biologisk nedbrydeligt, såsom Kokosnødfibre, gummi lavet af sukkerroer og olivenkærner. Men der findes teknologier helt uden brug af granulat.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra El om kunstgræsbaner og gummigranulater
   

  Resumé
  Enhedslisten fremsatte ved møde i Aarhus Byråd den 13. november 2019 et forslag om kunstgræsbaner og gummigranulater, hvor gummi ønskes erstattet af alternative muligheder.
  Det vurderes, at der ikke er den nødvendige viden om indholdet af eventuelle miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de alternativer muligheder på nuværende tidspunkt.
  I forbindelse med etablering af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune stilles der en række miljømæssige krav.
  Ved indstillingen foreslås indført et nyt krav til foreninger, som fremover anmodes om en redegørelse i forbindelse med udskiftning af udtjente kunstgræsbaner.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslaget ikke imødekommes i sin helhed, men at der arbejdes videre med vidensgrundlag for kunstgræsbaner i Aarhus
  At 2) Der indføres krav om en redegørelse fra foreninger i forbindelse med udskiftning af kunstgræstæppe med henblik på at sikre, at de udtjente kunstgræsbaner eller dele af disse håndteres på en forsvarlig vis.
  Sagens forløb
  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. november 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagen drøftes i Kulturudvalget.

  04-02-2020 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 4. februar 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes forslag.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 26. februar 2020.
  04-03-2020 Kulturudvalget
  Udvalget kunne ikke konkludere endeligt på sagen. Sagen behandles på udvalgets kommende møde.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  18-03-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Mahad Yussuf, Peter Sporleder og Hans Skou kunne tiltræde indstillingens punkt 1 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Mette Bjerre tog forbehold vedrørende indstillingens punkt 1 med den bemærkning, at SF støtter punkt 1 i Enhedslistens oprindelige forslag.
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingens punkt 2 i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Peder Udengaard var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
  Kulturudvalget anerkender, at der aktuelt er behov for mere viden om kunstgræsbaner, herunder om deres påvirkning af omgivelserne f.eks. i form af spredning af mikroplast. På den baggrund er der oprettet en ny videnspulje på i alt 4 mio. kr. til alternative løsninger for kunstgræsbaner.
  Puljen oprettes med henblik på at understøtte de foreninger, som i forbindelse med etablering af deres kunstgræsbane gerne vil afprøve en alternativ løsning og derved bidrage til vidensgrundlag for kunstgræsbaner i Aarhus. Puljen er målrettet de otte foreninger, som på nuværende tidspunkt er i gang med projekter med etablering af kunstgræsbaner, som der er bevilget et kommunalt tilskud til.
  Puljen finansieres af restbeløb fra tilskud til de allerede anlagte kunstgræsbaner samt midler fra helhedsplan for kunstgræsbaner. Helhedsplanen finansieres af midler, som vil fremkomme via provenu fra salg af Kolt Skole og Kolt Idrætsanlæg jf. byrådsbeslutningen af 28. august 2019. Eventuelle ubrugte midler vil blive tilbageført til de midler, der er afsat til udarbejdelse af helhedsplan for kunstgræsbaner. Udvalget involveres i udarbejdelsen af helhedsplanen, som vil blive forelagt Byrådet. 
  Udvalget anbefaler, at Kultur og Borgerservice får bemyndigelse til at udbetale tilskud fra videnspuljen, idet det samlede tilskud til nogle projekter kan overstige den generelle bemyndigelse til at yde anlægstilskud.
   

  Bilag

  Status på Covid-19 i Kultur og Borgerservice

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede udvalget om de konsekvenser, som COVID-19 har for kulturinstitutionerne, Kulturforvaltningen og kommende arrangementer.
  Udvalget vil fremadrettet blive orienteret om udviklingen, herunder de økonomiske konsekvenser.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede udvalget om de konsekvenser, som COVID-19 har for kulturinstitutionerne, Kulturforvaltningen og kommende arrangementer.
  Udvalget vil fremadrettet blive orienteret om udviklingen, herunder de økonomiske konsekvenser.

  Julefrokost

  Beslutning
  Det er besluttet at holde en samlet julefrokost for hele byrådet i 2020.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Kulturudvalget
  Det er besluttet at holde en samlet julefrokost for hele byrådet i 2020.

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til det fremsendte materiale.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til det fremsendte materiale.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Arrangementet med Sir Richard Reese d. 1. april er aflyst som følge af COVID-19.
  Forvaltningen vender tilbage med forslag til proces for kulturpolitikken.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Kulturudvalget
  Arrangementet med Sir Richard Reese d. 1. april er aflyst som følge af COVID-19.
  Forvaltningen vender tilbage med forslag til proces for kulturpolitikken.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Ingen post til udvalget
  Sagens forløb
  18-03-2020 Kulturudvalget
  Ingen post til udvalget

  Eventuelt

  Beslutning
  Den kommende udvalgstur vil muligvis blive aflyst som følge af COVID-19. Forvaltningen følger situationen og orienterer udvalget på et senere tidspunkt.
  Sagens forløb
  18-03-2020 Kulturudvalget
  Den kommende udvalgstur vil muligvis blive aflyst som følge af COVID-19. Forvaltningen følger situationen og orienterer udvalget på et senere tidspunkt.