Vælg

Referat Kulturudvalget 20-05-2020

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde d. 6. maj 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Kulturudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsordenen blev godkendt.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenen blev godkendt.

  Bilag

  Musik Erhvervs Pulje - rammer og retningslinjer

  Beslutning
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  Resumé
  I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budgettet for 2020 blev der under overskriften Aarhus som musikby afsat 1. mio. kr. til en styrkelse af Aarhus Kommunes indsats for udviklingen af den rytmiske musik som et kreativt erhverv.
   
  Nærværende indstilling indeholder anbefaling af udmøntningen af bevillingen, herunder den organisatoriske placering i Borgmesterens Afdeling/Erhverv og Bæredygtig Udvikling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice/Kulturforvaltningen.
   
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Bevillingen på 1 mio. kr. udmøntes til beslutning i Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice efter indstilling fra en ekspertgruppe med henblik på oprettelse af en musikerhvervspulje til udvikling af erhvervsrelaterede projekter inden for rytmisk musik.
   
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020  anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 10. marts 2020.
  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 25. marts 2020.
  01-04-2020 Kulturudvalget
  Sagen blev udsat til behandling på udvalgets næste møde.
  Baggrunden for udsættelsen er, at udvalget på næste møde kan tage højde for de nationale tiltag, som regeringen i øjeblikket arbejder på.

  20-05-2020 Kulturudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Status og proces for Kulturpolitik

  Beslutning
  Med udgangspunkt i det fremsendte materiale orienterede forvaltningen om status og revideret proces for kulturpolitikken. Udvalget drøftede herefter sagen.
   
  Forvaltningen undersøger muligheden for at etablere online møder med udvalgte dele af kulturlivet. I samarbejde med demokrati handletanken undersøger forvaltningen desuden mulighederne for at etablere et møde om kulturpolitikken med interesserede borgere. Alle møder afholdes efter normal arbejdstids ophør.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Kulturudvalget
  Med udgangspunkt i det fremsendte materiale orienterede forvaltningen om status og revideret proces for kulturpolitikken. Udvalget drøftede herefter sagen.
   
  Forvaltningen undersøger muligheden for at etablere online møder med udvalgte dele af kulturlivet. I samarbejde med demokrati handletanken undersøger forvaltningen desuden mulighederne for at etablere et møde om kulturpolitikken med interesserede borgere. Alle møder afholdes efter normal arbejdstids ophør.

  Bilag

  Præsentation af ledelsen i Aarhus Symfoniorkester

  Beslutning
  Musikchef Jesper Nordin og administrations- og sponsorchef Thorkild Andreasen præsenterede visionen for Aarhus Symfoniorkester 2021-2025 samt elementer fra sponsor-, publikums- og erhvervsstrategien 2020-2022.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Kulturudvalget
  Musikchef Jesper Nordin og administrations- og sponsorchef Thorkild Andreasen præsenterede visionen for Aarhus Symfoniorkester 2021-2025 samt elementer fra sponsor-, publikums- og erhvervsstrategien 2020-2022.

  Bilag

  Status på genåbning i MKB

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om genåbningen af biblioteker og idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune, samt om de tiltag der gennemføres for at sikre god hygiejne.
  Vedlagte notater beskriver status på genåbningen d. 19/5. Notaterne kan blive opdateret frem mod udvalgsmødet, såfremt forhandlingerne om yderligere genåbning af samfundet (planlagt til d. 20/5) giver anledning hertil.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede om genåbningen af biblioteker og idrætsfaciliteter i Aarhus Kommune, samt om de tiltag der gennemføres for at sikre god hygiejne.

  Bilag

  Opfølgende drøftelse af udpegning af regionale spillesteder

  Beslutning
  Forvaltningen orienterede om status på sagen. Udvalget drøftede herefter den fremrettede proces.
   
  Forvaltningen udarbejder et notat om økonomi og finansiering.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen orienterede om status på sagen. Udvalget drøftede herefter den fremrettede proces.
   
  Forvaltningen udarbejder et notat om økonomi og finansiering.

  Orientering om Musikalske postkort

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen kommentarer til dagsordenspunktet.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Der var ingen post til udvalget
  Sagens forløb
  20-05-2020 Kulturudvalget
  Der var ingen post til udvalget

  Eventuelt

  Beslutning
  Status på kulturinstitutionernes økonomiske situation som følge af COVID-19 blev drøftet.
  Sagens forløb
  20-05-2020 Kulturudvalget
  Status på kulturinstitutionernes økonomiske situation som følge af COVID-19 blev drøftet.