Vælg

Referat Kulturudvalget 19-08-2020

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde d. 5. august 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsorden blev godkendt.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Dagsorden blev godkendt.

  Bilag

  Svar på forslag om formidling af byens historie

  Beslutning
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf, Mette Bjerre og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkning:
  At det er op til partierne at stille forslag om evt. øget finansiering til de ikke-finansierede aktiviteter.
   
  Hans Skou tog forbehold.
  Beslutningsforslag fra S og V
  Baggrund:
  Mennesker fortæller historier. Byrum gør i udgangspunktet ikke, medmindre det aktivt indrettes på en måde, så det inddrager borgere, turister og handlende i de fortællinger, som byrummet gemmer på. Aarhus kan spores tilbage til 700-tallet, hvor byen lød navnet Aros. Der er derfor, helt naturligt, et væld af fortællinger, der kunne være helt oplagte at fortælle i og om vores by. I byens historiske hjerte har vi de gamle torve, der fortæller en historie. Desuden har vi gamle statuer, vejnavne og pladser, hvor man i dag savner en fortælling, når man færdes i byen. Hvem er Peter Sabroe, som står på Østbanetorvet? Hvad er historien bag den jødiske kirkegård ved rådhuset? Hvorfor hedder latinerkvarteret som det gør? Spørgsmål som måske er givet for nogle aarhusianere, men ikke for alle og slet ikke for turister eller besøgende, som lægger vejen forbi vores by. Fortællinger i byrummet kan være en både billig og bæredygtig måde at formidle byens historie på, når vi konkurrerer med andre danske og udenlandske destinationer om, hvor sommerferien skal holdes.
  Udover byrummet, så rummer de kommunale kirkegårde Nordre og Vestre Kirkegård en række gravsteder, der står som monumenter over mennesker, der har haft stor betydning for det Aarhus, som vi kender i dag. Når vi heller ikke på kirkegårdene fortæller eller oplyser, misser vi en oplagt indgang til formidling af vores bys historie.
   
  Som forslagsstillere ønsker vi os en enkelt, let tilgængelig og smidig tilgang til en bedre formidling i det offentlige rum. Vi tror, det kan gøres relativt billigt ved at indgå partnerskaber. I den forbindelse er det oplagt, at vi inddrager nogle af de gode kræfter, som på frivillig basis arbejder med området allerede i dag, samt de professionelle personer og organisationer, der arbejder med byens historie. Herunder bl.a. Aarhus Byhistoriske Fond, Stadsarkivet, Den Gamle By, lokalarkiverne, kirkerne og trossamfundene i Aarhus, Kvinde - og Besættelsesmuseerne samt mange flere. Alle parter, som kan inddrages i arbejdet med at fortælle Aarhus’ historie via kirkegårde, vejnavne, opstillede monumenter, byens torve m.fl. Vi ser en oplagt mulighed for at koordinationen naturligt kunne forankres i organisation omkring Stadsarkivaren. På kulturområdet er det i forvejen en prioritet, at man arbejder i partnerskaber, og da vi allerede har en lang række aktører på området, er det oplagt, at man ikke udelukkende gør det til et kommunalt projekt, men at man indgår i partnerskaber med personer og organisationer. Dette ser vi som en naturlig organisering i et projekt som skal være bredt forankret.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og Venstre:
  • At MKB indkalder interesserede professionelle og frivillige kræfter, som vil være med til løfte opgaven med at indsamle viden om og formidle byens historie via byrum, kirkegårde, vejnavne og deslige. Vi forestiller os, at arbejder skal udmunde i en konkret indstilling til byrådet
  • Denne indstilling skal MKB efterfølgende fremlægge for byrådet ift. at skitserer en organisering og økonomisk ramme, så man kan sikre en systematisk formidling af byens historie
  • At MKB i samarbejde med f.eks. Visit Aarhus udarbejder en kommunikationsstrategi, som er let tilgængelig for en bred offentlighed - herunder turister. 
  • At MKB fremlægger en skitse over de bærende historiske Aarhusfortællinger, sådan at der på sigt kan lægges en ramme om formidlingen.
  • At MKB i samarbejde med MTM får lavet et samlet overblik over, hvor markante personer med betydning for byens historie, herunder hvor fhv. borgmestre, ligger begravet, og at det bliver formidlet på en let tilgængelig måde. Endvidere ønsker vi, at der udarbejdes en beskrivelse af de lapidarier, der findes på de kommunale kirkegårde, herunder Søndre Kirkegård, og de jødiske gravminder.
  • Såfremt projektet ikke kan driftes indenfor eksisterende økonomiske rammer, fremsender MKB en indstilling med forslag til finansiering til byrådet.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og Venstre i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Lene Horsbøl og Peter Sporleder
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
  Svar på forslag om Den gode historie i Aarhus - formidling af byens historie gennem byrum og kirkegårde
   

  Resumé
  Projektet har til formål over en treårig periode at udvikle indhold og koncepter til at bringe Aarhus’ historie tydeligere frem i byrummet. Der lægges op til at virkeliggøre dele af formidlingen hurtigst muligt fra begyndelsen af projektet. Det afsluttes med en evaluering og en strategi til fundraising.
  Projektet opererer med opstilling af skilte og andet byrumsinventar, herunder brug af eksisterende og midlertidige skærme og installationer, til fortællinger om byens historie.
  Projektet udvikles i partnerskab mellem Aarhus Kommune (stadsarkivet og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø), byens museer, frivillige, organisationer og andre interessenter. Indhold og services kan også være sponsorerede.
  En del af initiativerne kan gennemføres indenfor de eksisterende rammer, mens andre dele af initiativerne forudsætter, at byrådet tilvejebringer yderligere 500.000 kr. i finansiering for perioden 2021-2023.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der igangsættes et treårigt forløb med de dele af byrumsformidling af byens historie, der kan holdes inden for den eksisterende økonomi.  
  At 2) Aarhus Stadsarkiv søger sponsoreret samarbejde med private virksomheder og organisationer om udvikling af indhold og formidling af byens historie.
  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev trukket.
  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 27. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  18-06-2020 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 18. juni 2020.
  Der ønskes flere data om anvendelse af foreslået app.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Mahad Yussuf, Mette Bjerre og Peter Sporleder kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling med følgende bemærkning:
  At det er op til partierne at stille forslag om evt. øget finansiering til de ikke-finansierede aktiviteter.
   
  Hans Skou tog forbehold.

  Bilag

  De Kunstfaglige Råds Evaluering 2020

  Beslutning
  Gunvor Ganer Krejbjerg og Kasper Daugaard Poulsen præsenterede de kunstfaglige råds evaluering 2020. Udvalget var meget tilfredse med evalueringen og præsentationen heraf. Evalueringen blev taget til efterretning.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Gunvor Ganer Krejbjerg og Kasper Daugaard Poulsen præsenterede de kunstfaglige råds evaluering 2020. Udvalget var meget tilfredse med evalueringen og præsentationen heraf. Evalueringen blev taget til efterretning.

  Bilag

  Belysninger af budgetforslag på MKBs område

  Beslutning
  Udvalget blev orienteret af de enkelte forvaltningschefer om partiernes ideer til budget 2021 og forvaltningens behandling af forslagene. Der var stor tilfredshed med en god behandling af forslagene.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Udvalget blev orienteret af de enkelte forvaltningschefer om partiernes ideer til budget 2021 og forvaltningens behandling af forslagene. Der var stor tilfredshed med en god behandling af forslagene.

  Bilag

  Kunstprojekt Filmby 3

  Beslutning
  Forvaltningen fremlagde en visualisering og beskrivelse af den nye bygning / kunstprojekt i Filmbyen og redegjorde for de indkomne fondsmidler til støtte af det markante og nytænkende projekt for Aarhus.
   
  Steen Bording Andersen ønskede et notat fra Magistratsafdelingen Teknik og Miljø om, hvilke byggeplaner der er for arealet umiddelbart foran filmby 3 projektet
  Sagens forløb
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen fremlagde en visualisering og beskrivelse af den nye bygning / kunstprojekt i Filmbyen og redegjorde for de indkomne fondsmidler til støtte af det markante og nytænkende projekt for Aarhus.
   
  Steen Bording Andersen ønskede et notat fra Magistratsafdelingen Teknik og Miljø om, hvilke byggeplaner der er for arealet umiddelbart foran filmby 3 projektet

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Taget til efterretning.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Taget til efterretning.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
  Formanden for udvalget og rådmanden for Kultur og Borgerservice orienterede om, at Kulturpolitikken udsættes lidt på grund af coronakrisen.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Formanden for udvalget og rådmanden for Kultur og Borgerservice orienterede om, at Kulturpolitikken udsættes lidt på grund af coronakrisen.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
  Ikke behandlet
  Sagens forløb
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Ikke behandlet

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  19-08-2020 Kulturudvalget
  Intet.