Vælg

Referat Kulturudvalget 16-09-2020

  Godkendelse af referat fra Kulturudvalgsmøde d. 2. september 2020

  Beslutning
  Referatet blev godkendt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Kulturudvalget
  Referatet blev godkendt.

  Bilag

  Dagsorden med bemærkninger

  Beslutning
  Dagsordenen blev godkendt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Kulturudvalget
  Dagsordenen blev godkendt.

  Bilag

  ARoS - The Next Level

  Beslutning
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Peter Sporleder, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens beslutning.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.
  Indstillingen handler om at sætte gang i projektet The Next Level og forandring af Musikhusparken.
  Resumé
  Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice foreslår, at der sættes gang i projektet med The Next Level og forandring af Musikhusparken med Kultur og Borgerservice som bygherre.
  The Next Level, som er en udvidelse af ARoS, består af flere elementer: Et underjordisk udstillingsgalleri på 1000 kvadratmeter og det gigantiske værk The Dome af James Turrell. The Dome vil med sin loftshøjde på 15 meter, en diameter på 40 meter, et kig til det uendelige himmelhvælv, og en inderside af rummet, der oplyses af skiftende farvet lys byde på en international unik kunstoplevelse.
  The Next Level vil give anledning til at samles på de forandrede udendørsarealer omkring The Dome og kunne facilitere udendørs undervisning og tværkulturelle events med alt fra børneteater til naturvejledning, i samspil med kunst, flora og fauna.
  Musikhusparken vil blive et centrum for kulturen i Aarhus og et åndehul for byens borgere og gæster året rundt. Målet er at skabe en fremtidssikret bypark, der byder velkommen, inkluderer og inviterer til nye fællesskaber.
  Opførelsen af The Next Level vil finansieres via fonde, en kommunal bevilling samt konverterede driftsmidler.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  At 1) der gives en anlægsudgiftsrådighedsbeløb/bevilling på 215,017 mio. kr.
  At 2) der gives anlægsindtægtsrådighedsbeløb på 148,017 mio. kr. (ekstern finansiering) – restfinansiering på 67,0 mio. kr. sker som en driftsfinansieret anlægsbevilling jf. afsnit 6.
  At 3) Kultur og Borgerservice oversender anmodning om lokalplanlægning til Teknik og Miljø.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Jævnfør kommunens økonomiske politik kan måltallet for kommunens finansielle egenkapital ændres som følge af større driftsfinansierede anlægsinvesteringer. Borgmesterens Afdeling skal på den baggrund anbefale, at måltallet for kommunens finansielle egenkapital justeres med 67 mio. kr., svarende til kommunens andel af den samlede anlægsinvestering.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 19. august 2020 i overensstemmelse med påtegning af 26. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith mener, at de 0,75 mio. bør findes indenfor Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices eksisterende budget.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
   Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Peter Sporleder, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens beslutning.
   
  Mette Bjerre tog forbehold.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Videreførelse af det temabaseret tilsyn på folkeoplysningsområdet

  Beslutning
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Peter Sporleder, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre tog forbehold for omfanget af tilsyn.
  Resumé
  Jævnfør Folkeoplysningslovens § 33, stk. 5, skal kommunen føre tilsyn med de folkeoplysende foreninger, der modtager tilskud eller anvises lokaler efter denne lov.
  Byrådet besluttede med indstillingen ”Temabaseret tilsyn på folkeoplysningsområdet”, vedtaget d. 21.12.2016, at Kultur og Borgerservices tilsyn med de folkeoplysende foreninger skulle føres med en temabaseret tilgang.
  Jævnfør byrådsindstillingen skal der foretages en evaluering af tilsynsindsatsen efter tre år, hvorefter Byrådet skal tage stilling til om indsatsen skal fortsætte uændret eller justeres.
  Det er Kultur og Borgerservices anbefaling, på baggrund af evalueringen og resultatet af de sidste tre års tilsyn, at det temabaseret tilsyn på folkeoplysningsområdet videreføres på samme niveau som hidtil.
  Kultur og Borgerservice anbefaler derudover, at retningslinjerne for tilsynet videreføres, men at der foretages enkelte ændringer af tilsynsindsatsen, herunder en forenkling af udvælgelsesprocessen.
  Det foreslås blandt andet, at Byrådet med denne indstilling vedtager syv temaer for udvælgelse af foreninger til tilsyn, som forvaltningen kan udvælge foreningerne på baggrund af hvert år, jf. afsnit 5.1.
  De syv temaer tager udgangspunkt i følgende: størrelse på det årlige tilskud, stigning i aktivitets- og tilskudsniveau, udvikling i medlemstal, opmærksomhedspunkter jf. tidligere års tilsyn, tvivl om efterlevelse af folkeoplysningslovens bestemmelser samt tilfældig udvælgelse af foreninger.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet tager evalueringen af ”Det temabaseret tilsyn på folkeoplysningsområdet” til efterretning.
  At 2) Byrådet fastholder det nuværende tilsynsniveau og viderefører ”Det temabaseret tilsyn på folkeoplysningsområdet”
  At 3) Byrådet godkender Kultur & Borgerservices anbefalinger til ændringer af tilsynsindsatsen, herunder at Byrådet fastsætter syv temaer, som forvaltningen kan bruge til udvælgelse af foreninger, med folkeoplysningsudvalget som høringspart.
  Sagens forløb
  26-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 
  31-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 31. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 20. august 2020.
  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Kulturudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 9. september 2020.
  16-09-2020 Kulturudvalget
  Steen Bording Andersen, Hüseyin Arac, Peder Udengaard, Peter Sporleder, Mahad Yussuf og Hans Skou kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Mette Bjerre tog forbehold for omfanget af tilsyn.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Atlas

  Beslutning
  Kulturudvalget fik en orientering fra Musikudvalget i Aarhus Kommune.
   
  Kulturudvalget fik udleveret et notat med Musikudvalgets anbefalinger til det nye Atlas. Forvaltningen arbejder videre ud fra anbefalingerne og vender tilbage til udvalget.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Kulturudvalget
  Kulturudvalget fik en orientering fra Musikudvalget i Aarhus Kommune.
   
  Kulturudvalget fik udleveret et notat med Musikudvalgets anbefalinger til det nye Atlas. Forvaltningen arbejder videre ud fra anbefalingerne og vender tilbage til udvalget.

  Bilag

  Kultur og Sundhedsplan

  Beslutning
  Orienteringen blev taget til efterretning.
   
  Forvaltningen oplyste, at planen nu bliver sendt i høring, og der bliver afholdt et virtuelt borgermøde den 22. september 2020, som udvalget kan deltage i.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Kulturudvalget
  Orienteringen blev taget til efterretning.
   
  Forvaltningen oplyste, at planen nu bliver sendt i høring, og der bliver afholdt et virtuelt borgermøde den 22. september 2020, som udvalget kan deltage i.

  Bilag

  Status på politik for Borgerservice og Biblioteker

  Beslutning
  Forvaltningen gav en kort status på arbejdet med politikken for Borgerservice og Biblioteker.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Kulturudvalget
  Forvaltningen gav en kort status på arbejdet med politikken for Borgerservice og Biblioteker.

  Bilag

  Deltagelse i kurser og konferencer

  Beslutning
  Ikke drøftet.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Kulturudvalget
  Ikke drøftet.

  Bilag

  Sager på vej

  Beslutning
   Ikke drøftet.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Kulturudvalget
   Ikke drøftet.

  Bilag

  Post til udvalget

  Beslutning
   Ikke drøftet.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Kulturudvalget
   Ikke drøftet.

  Eventuelt

  Beslutning
   Ikke drøftet.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Kulturudvalget
   Ikke drøftet.

  Bilag