Vælg

Referat Magistraten 18-11-2019

  Referat fra Magistratens møde den 11. november 2019

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  18-11-2019 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Forventet regnskab 2019 for Aarhus Kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. november 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Resumé
  På baggrund af indberetninger fra magistratsafdelingerne er der udarbejdet et forventet regnskab. Det forventede regnskab viser samlede merudgifter på 507 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært forbrug af opsparing på de decentraliserede områder – herunder på socialområdet, forskydninger på anlægsområdet og forskydninger vedrørende finansielle tilskud.
  I forhold til forudsætningerne i budget 2020-2023 vurderes det ikke, at det forventede regnskab medfører væsentlige ændringer. Denne konklusion forudsætter dog, at de aktuelle forudsætninger vedrørende renter og efterreguleringer på overførselsområdet kan fastholdes.
  I det forventede regnskab skønner afdelingerne, at serviceudgifterne vil udgøre 13.741 mio. kr. imod et budget på 13.499 mio. kr. Det svarer til merudgifter på 241 mio. kr.  Denne forventning vil alt andet lige svare til et betydeligt forbrug af opsparing på de decentraliserede områder og en mindre overskridelse af Aarhus Kommunes andel af serviceudgiftsrammen.
  Borgmesterens Afdelings prognose for serviceudgifterne viser dog, at man kan forvente et forbrug der er ca. 200 mio. kr. lavere end skønnet af magistratsafdelingerne.
  På anlægsområdet forventer afdelingerne nettomerudgift i 2019 på 122 mio. kr. Opgøres de samlede udgifterne brutto, kan de opgøres til 1.220 mio. kr. Da Aarhus Kommune har et bruttoanlægsbudget (bruttoanlægsramme)  på 1.284 mio. kr., viser det forventede regnskab alt andet lige mindreudgifter i forhold til anlægsrammen.
  Borgmesterens Afdelings prognoser på anlægsom­rådet peger i samme retning svarende til en forventning om, at anlægsbudgettet kan overholdes for 2019.
  Indstilling
  At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab for 2019 tages til efterretning jf. bilag 1.
  At 2) Ansøgte tillægsbevillinger og anlægsbevillinger jf. afsnit 7.2 og bilag 2 godkendes.
  Sagens forløb
  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. november 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  Bilag

  Diverse forhold med relation til forventet regnskab 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. november 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Økonomien for Godsbanearealerne belyses igen ved regnskabsindstillingen.
  Resumé
  I indstillingen ”Forventet regnskab 2019 for Aarhus Kommune” er resultatet af det udarbejdede forventede regnskabet for 2019 beskrevet.
  I tilknytning til det forventede regnskab er konstateret en række forhold, som det skønnes hensigtsmæssigt eller nødvendigt at byrådet tager stilling til i forlængelse af behandlingen af det forventede regnskab. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 til 7.19 og i bilag 1 til bilag 3.
  Indstilling
  På baggrund af vurderingen af det forventede regnskab for 2019 indstilles:
  At 1)       Gennemførte frikøb af tilbagekøbsklausuler samt indarbejdelse af provenuet i Mobilitets- og Vejfonden godkendes, jf. afsnit 7.1.
  At 2)       Gennemførte grundsalg godkendes, jf. afsnit 7.2.
  At 3)       Afrapportering vedr. Aa+ tages til efterretning, jf. afsnit 7.3.
  At 4)       Reduktion af indtægtskrav vedr. salg til almene boliger ved Risskov Brynet godkendes jf. afsnit 7.4.
  At 5)       Udmøntning af løn fra anlæg vedrørende kommunens bygninger godkendes, jf. afsnit 7.5.
  At 6)       Forøgelse af tilskudsprocent til energiprojekter i selvejende idrætshaller godkendes, jf. afsnit 7.6.
  At 7)       Generhvervelsesmidler på 5,6 mio. kr. i forbindelse med salget af erhvervsgrund i Hasselager til Aarhus Vand A/S overføres til Byudviklingskontoen, jf. afsnit 7.7.
  At 8)       Der som følge af en større forskydning mod det kommunale tilbud vedrørende vederlagsfri fysioterapi flyttes yderligere 0,6 mio. kr. fra sektor 3.35 til sektor 3.31 i 2019 og frem, jf. afsnit 7.8.
  At 9)       Anlægsbevillingen vedrørende renovering af salen ved Risskov Bibliotek med tilhørende rådighedsbeløb på 2,125 mio. kr. fremrykkes fra 2022 til 2020, jf. afsnit 7.9. 
  At 10)     Styrkelsen af opkrævning af Midttrafiks krav godkendes, jf. afsnit 7.10.
  At 11)     Kompensation for manglende gebyrindtægter i opkrævningen godkendes, jf. afsnit 7.11.
  At 12)     ARoS’ forretningsudvikling og triennalen i 2020 får hævet kreditrammen fra Aarhus Kommune med 4 mio. kr. til 12 mio. kr., jf. afsnit 7.12.
  At 13)     Placering af Den Vestdanske Filmpuljes likviditet i Aarhus Kommune for at undgå negative rente godkendes, jf. afsnit 7.13.
  At 14)     Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til at optage lån vedrørende lånerammen for 2019 og 2020 indenfor rammerne af det finansielle administrationsgrundlag, jf. afsnit 7.14.
  At 15)     Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2020 at give Aarhus Vand A/S en kommunegaranti, jf. afsnit 7.15.
  At 16)     Der flyttes bevilling og rådighedsbeløb på 1,1 mio. kr. fra bevillingen til udbud og arealudvikling til KB-bevillingen vedrørende helhedsplan Gellerup og Toveshøj, jf. afsnit 7.16.
  At 17)     Køb af del af areal ved Gudrunsvej Nord af Brabrand Boligforening godkendes, jf. afsnit 7.17.
  At 18)     Afrapporteringen af status samt de bevillingsmæssige konsekvenser for kommunens fem større byudviklingsprojekter tages til efterretning, jf. afsnit 7.18 og bilag 2.
  At 19)     Oplægget til afrapporteringen vedrørende økonomi- og ledelsesinformation i relation til opkøbs- og grundsalgsstrategien tages til efterretning, jf. afsnit 7.19 og bilag 3.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har følgende bemærkninger til indstillingen.
  I forbindelse med salg af grund ved Risskov Brynet, er salgsindtægten indregnet i reserven vedrørende udvikling af den kollektive trafik. Denne reserve bliver udmøntet til sektoren for kollektiv trafik i forbindelse med denne indstilling. Ved en fejl er salgsindtægten indarbejdet i reserven to gange.
  Hvis udmøntningen af reserven til den kollektive trafik skal være bevillingsmæssig neutral, skal udmøntningen principielt reduceres med den for meget indregnede indtægt.
  På baggrund af udfordringerne i den kollektive trafik kan Borgmesterens Afdeling tiltræde, at den for meget indregnede indtægt i stedet finansieres ved at opskrive indtægtskravet for salg af øvrige ejendomme.
  Gældsstyrelsens inddrivelse af kontrolafgifter har ikke fungeret i en årrække. Dette har givet et betydeligt indtægtstab for den kollektive trafik. En styrkelse af opkrævningen i forhold til Midttrafiks krav fremgår af budgetaftalen om budget 2019, som et af de punkter der skal sikre balance for den kollektive trafik. Ved en fejl er der i budgettet ikke afsat midler hertil.
  På den baggrund kan Borgmesterens Afdeling tiltræde, at rammen for opkrævningen forøges med 0,5 mio. kr. i 2020 og 2021 finansieret af kassen.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. november 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Økonomien for Godsbanearealerne belyses igen ved regnskabsindstillingen.

  Bilag

  Selskabsgørelse af AffaldVarme Aarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. november 2019.
   
  Resumé
  Aahus Byråd tiltrådte 13. november 2019 en indstilling om selskabsgørelse af AffaldVarme Aarhus pr. 31. december 2019. Det var forudsat, at Byrådet inden årsskiftet ville få forelagt en yderligere indstilling vedr. rammerne for selskabsgørelsen.
  Byrådet fastlægger med denne indstilling rammerne for den videre proces frem mod selskabsgørelsen pr. 31. december 2019 (bilag 2), herunder rammerne for indgåelse af overdragelsesaftaler, overdragelse og udlån af medarbejdere, kapitalforhøjelser, vedtægter, etc. Hertil kommer endelig godkendelse af koncernstruktur og navne på de enkelte selskaber i koncernen samt bemyndigelse til gennemførelse af selskabsgørelsen.
  Indstilling
  Det indstilles: At 1) Byrådet godkender koncernstrukturen med navne for selskaberne som beskrevet i bilag 1
  At 2) Byrådet godkender rammerne for selskabsgørelsen, som beskrevet i ’Notat om rammerne for etableringen af AffaldVarme Aarhus-koncernen’ (”Notatet”) (bilag 2)
  At 3) Byrådet bemyndiger Borgmester, Jacob Bundsgaard, Rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, stadsdirektør, Niels Højberg og direktør for Teknik og Miljø, Henrik Seiding, til at gennemføre selskabsgørelsen af AffaldVarme Aarhus inden for rammerne af Notatet, herunder ved indgåelse af overdragelsesaftaler, overdragelse og udlån af medarbejdere, kapitalforhøjelser, vedtægter, etc., og foretage de justeringer i forhold til Notatet, som de bemyndigede måtte skønne nødvendige, samt foretage de øvrige fornødne foranstaltninger til at sikre gennemførelse af selskabsgørelsen pr. 31. december 2019.
  At 4) Byrådet godkender, at der gives bevilling på 1,0 mio. kr. svarende til i alt to årsværk til varetagelse af ejerrollen og drift af selskabssekretariatet fordelt med et i henholdsvis Teknik og Miljø og et i Borgmesterens Afdeling med virkning fra 1. januar 2020. Bevillingen finansieres af forventede indtægter fra garantiprovision og håndteres med regnskab 2019.
  Sagens forløb
  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. november 2019.
   

  Bilag

  Udvidelse af Aarhus Havn - høringsmateriale

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. oktober 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Forslag til folder som oplæg til debat om udvidelse af Aarhus Havn.
  Resumé
  Aarhus Havn ønsker at udvide havnen med en ny molearm og nye kajer ud i havet mod øst. De har derfor ansøgt om en ændring af kommuneplanen i form af et kommuneplantillæg, der gør det muligt.
   
  Aarhus Havn har en vigtig infrastrukturel rolle i forhold til byens og regionens forbindelse med omverdenen. En udvidelse af Aarhus Havn kan således ses som et bidrag til den positive økonomiske udvikling i den østjyske region og til at udvikle transportinfrastrukturen mod mere energieffektiv og miljøvenlig godstransport.
   
  Samtidig er kysten med til at gøre Aarhus attraktiv og unik. Det er derfor også et mål, at planlægningen skal beskytte de landskabelige værdier, naturkvaliteterne og de rekreative interesser, der knytter sig til kystområdet.
   
  Byrådet vedtog i september 2018 at igangsætte plan- og miljøvurderingsprocessen for den ønskede havneudvidelse, herunder at byrådet skal forelægges debatoplægget om ændring af kommuneplanen inden udsendelse.
   
  Debatoplægget er vedhæftet som bilag. Det beskriver udvidelsen og inviterer til en bred debat om havneudvidelsen og til at indsende idéer og forslag til planlægningsarbejdet, herunder til hvad der skal indgå i miljøvurderingerne.
   
  Siden den første ansøgning har Aarhus Havn reduceret landanlægget med kajer fra 140 ha. til 100 ha. Den omkransende dækmole har stort set samme placering og omfang som først ansøgt.
  Indstilling
  At 1) forslag til høringsfolder godkendes til offentlig fremlæggelse.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. oktober 2019.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  Bilag

  Lisbjerg - Byggemodningsarbejder - Etape 1.2

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. november 2019.
  Anlægsbevilling til mindre byggemodningsarbejder (projektering og udførelse) i Lisbjerg. Anlægsarbejderne er anden etape (herefter benævnt Etape 1.2) i realiseringen af Udviklingsplanen "Lisbjerg – en del af Aarhus midt i landskabet", august 2018.
  Resumé
  Nærværende indstilling omfatter mindre, men presserende projekterings- og anlægsarbejder i forbindelse med den fortsatte realisering af udviklingsplanen for Lisbjerg.
   
  På baggrund af "Udviklingsplan, Lisbjerg" og "Lisbjerg, etape 1" søges anlægsbevilling til kommunale byggemodningsarbejder, som en del af det salgsforberedende anlægsarbejde i Lisbjerg.
   
  Anlægsbevilling søges til nedrivning af alle bygningerne på Smoven 5-7 og 9 samt pilotprojekt med fokus på genbrug og bæredygtighed i området.
   
  Rådighedsbeløbet til finansiering af anlægsudgiften på 11,9 mio. kr. udmøntes fra den afsatte reserve "Lisbjerg – byggemodning".
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Byrådet godkender udmøntning af 11,9 mio. kr. fra anlægsreserven og giver en tilsvarende projekterings- og anlægsbevilling på 12,6 mio. kr. (løbende priser) til udførelse af de nævnte anlægsarbejder og omkostninger til byggemodning.
   
  At 2) Magistraten bemyndiges til at udmønte fra den centralt afsatte reserve på 20% af byggemodningsudgiften, svarende til 1,8 mio. kr. til uforudsete udgifter, jf. afsnit 7.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. november 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1111, Etageboligbebyggelse på Ceres Allé - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. november 2019.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1111, Etageboligbebyggelse på Ceres Allé, Aarhus C samt Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet omfatter ejendommen Ceres Allé 11 og stikvejen til Ceres Allé med stiforbindelse til Aarhus Å.
   
  Bygherre ejer ejendommen Ceres Allé 11 og har anmodet om en lokalplan, der omdanner ejendommen fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde.
   
  Formålet med lokalplanen er at kunne opføre en karré i 4-8 etager. Bebyggelsen er 11.650 m2, hvoraf ca. 11.200 m2 er boliger og 450 m2 erhverv og butikker i stueetagen mod Ceres Allé.
   
  Mindst 30 % af boligerne skal være familieegnede og 20 % af boligarealet almene boliger.
   
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens mål, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer. Lokalplanen er derfor ledsaget af kommuneplantillæg nr. 53, der muliggør, at området ændres fra erhverv til blandet byområde, en højere bebyggelsesprocent samt øget bygningshøjde.
   
  Der har været forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen forud for lokalplanlægningen. De indkomne høringssvar er delvis indarbejdet i lokalplanen.
   
  Der er indgået en frivillig udbygningsaftale med bygherre.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1111 godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 2) forslag til Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
   
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det fremgår af indstillingens afsnit 5.7 og bilag 5.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. november 2019.

  Bilag

  Lokalplan 1112, Eskelunden, natur- og eventområde - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. november 2019.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 1112, Eskelunden, natur- og eventområde, samt Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet ligger ved Eskelund, omkranset af Aarhus Å, Viby Ringvej og Åhavevej. Området er kommunalt ejet og udgør ca. 32 ha og planlægges overført til byzone.
   
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et ønske fra Aarhus Kommune om, at området skal kunne fungere som kombineret natur- og eventområde.
   
  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at der i området kan opføres anlæg, der er nødvendige for områdets drift og udvikling som natur- og eventområde.
   
  Den eksisterende infrastruktur skal udbygges med nye indkørsler, veje og stier.
   
  Bebyggelse til hverdag kan omfatte shelters, bålhytter og lignende. Til events er det scener, pavilloner og lignende.
   
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med rammerne i Kommuneplan 2017, derfor er der udarbejdet et forslag til Tillæg nr. 56. Der er også udarbejdet miljørapport.
   
  Forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport har været fremlagt i offentlig høring fra den 20. august til den 15. oktober 2019. Der er modtaget 19 høringssvar, der især omhandler trafik, parkering og støj ifm. events.
   
  Teknik og Miljø indstiller, at høringssvarene giver anledning til tre ændringer i planforslagene, vedr. antennemaster, stiforløb og beplantning.
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1112 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4),
   
  At 2) forslag til Tillæg nr. 56 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
   
  At 3) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt (som den fremgår af indstillingens afsnit 5.5) og
   
  At 4) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. november 2019.

  Bilag

  Eskelunden, natur- og eventområde

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 5. november 2019.
  Tillægsbevilling til etablering af Eskelunden til natur- og eventområde.
  Resumé
  Indstillingen har til formål at frigive midler til anlægsarbejder i forbindelse med etablering af Eskelunden.
   
  Eskelunden bliver et attraktivt rekreativt område, der fungerer året rundt, og kan samtidig - i begrænsede perioder - anvendes til koncerter, kulturelle arrangementer eller motionsbegivenheder.
   
  Anlægsarbejderne består af følgende delarbejder:
  1. Etablering af vejtilslutninger, veje og stier i området og anlæggelse af sceneområder og pladser.
  2. Faciliteter til hverdagsoplevelsen og formidling af om-rådet. 
  3. Etablering af forsyning i form af brugsvand, el og fiber samt håndtering af regnvand og spildevand. Herunder tilslutningsbidrag for de nævnte.
   
  Tidsplanen for det samlede projekt er udfordret, da det af hensyn til afholdelse af NorthSide i 2021 er vigtigt, at pladsen kan anvendes fra maj 2021.
   
  Tillægsbevillingen finansieres af rådighedsbeløbet til etablering af Eskelunden, som er afsat i forbindelse med budgetforliget 2020, samt af fondsdonation på 11 mio. kr. fra Salling Fondene.
   
  Mod sædvane er der ikke afsat midler til en risikoreserve. Hvis eventuelle uforudsete udgifter, herunder arkæologi og jordbundsforhold, ikke kan afholdes inden for den samlede økonomi eller via mindre tilpasninger af projektet, fremsender Teknik og Miljø samt Kultur og Borgerservice en indstilling til byrådet om ændring af det samlede projekt, og/eller om forslag til finansiering af merudgifterne. Dette kan give en tidsmæssig udfordring i forhold til, at projektet ønskes færdigt inden udgangen af første halvår 2021.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender videre projektering og udførelse af de i indstillingen nævnte anlægsarbejder.
   
  At 2) Byrådet godkender modtagelsen af fondsdonation på 11 mio. kr. fra Salling Fondene.
   
  At 3) Byrådet godkender tillægsbevilling og rådighedsbeløb på i alt 29,1 mio. kr. i udgift og 9,1 mio. kr. indtægt (tilskud ekskl. moms).
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 5. november 2019.

  Bilag

  Forlængelse af offentlig-privat samarbejde om Bøgeskovhus

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 4. oktober 2019.
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Thomas Medom ønsker, at driften overgår til kommunen.
  Resumé
  Forenede Care har siden 2014 drevet Bøgeskovhus i Viby med 122 pleje- og ældreboliger og lokalcenter. Kontrakten med Forenede Care udløber den 31. august 2020. Aarhus Kommune har dog en option på at forlænge kontrakten med 2x24 måneder.
   
  En evaluering fra juni 2019 viser, at Bøgeskovhus i hovedtræk ligger på niveau med kommunale plejehjem – jfr. Bilag 1.
   
  Sundhed og Omsorg indstiller, at optionen benyttes.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Kontrakten med Forenede Care om driften af Bøgeskovhus med tilhørende faciliteter forlænges i 2 år gældende fra 1. september 2020 til og med 31. august 2022.
   
  At 2) Sundhed og Omsorg bemyndiges til om 2 år at tage stilling til en eventuel yderligere forlængelse i 2 år, fra 1. september 2022 til og med 31. august 2024.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 4. oktober 2019.
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Rådmand Thomas Medom ønsker, at driften overgår til kommunen.

  Bilag

  Anlægsbevilling til Sports- og Kulturcampus

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 7. november 2019.
  Resumé
  Efter afholdelsen af en arkitektkonkurrence for det samlede Sports- og Kulturcampus i 2017 og efterfølgende projektering, overgår arbejdet med Aarhus’ nye Sports- og Kulturcampus i Gellerup nu til anlægsfasen. Bevægelseshuset, Gellerup Bibliotek (indeholdende Folkesundhed og Art Factory) og Brabrand Boligforenings beboerhus, skal nu anlægges. Den centrale plads, Verdenspladsen, skal ligeledes anlægges.
   
  I foråret 2019 er projektet udbudt i hovedentreprise, og der indgås en aftale med en hovedentreprenør i december 2019. Første spadestik forventes i april 2020.
   
  Der søges om en anlægsbevilling til de kommunale bygninger: Gellerup Bibliotek og Bevægelseshuset samt Verdenspladsen. Anlægsarbejdet løber fra april 2020 til november 2021.
  Indstilling
  1) At der bevilliges 102,4 mio. kr. (rådighedsbeløb og anlægsbevilling) til Kultur og Borgerservice til anlæggelse af Bevægelseshus og Bibliotek (indeholdende Art Factory og Folkesundhed) som en del af Sports- og Kulturcampus. Udgifterne er fordelt med 45,9 i 2020 og 56,5 i 2021. Anlægsbevillingen finansieres som beskrevet i tabel 1 afsnit 7.
   
  2) At der gives en indtægtsbevilling på 32,6 mio. kr. som følge af indtægter fra fonde. Indtægten er fordelt med 20,6 mio. kr. i 2020 og 12 mio. kr. i 2021.
   
  3) At Nordgårdshallen sættes til salg og op til netto 5,1 mio. kr. fra salgsindtægterne efter afholdelse af salgsudgifter, herunder udgifter til nedrivning af bygningen, overføres til Kultur og Borgerservice idet Kultur og Borgerservice mellemfinansierer 5,1 mio. kr. fra KB-midler.
   
  4) At der til lokaler til lokalcenteraktiviteter samt til familieindsatsen i Folkesundhed Vest, som Sundhed og Omsorg indgår med i projektet, er en medfinansiering på 2,8 mio. kr., som finansieres af moderniseringspuljen i Sundhed og Omsorg. Når Lokalcenter Gellerup på Gudrunsvej 80 lukkes, tilbageføres 2,8 mio. kr. fra den sparede husleje i en periode på fire år til moderniseringspuljen.
   
  5) At der er en medfinansiering fra Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj på 2,5 mio. kr. til Bevægelseshuset og 1 mio. kr. til Art Factory (en del af biblioteket).
   
  6) At der bevilliges 8,2 mio. kr. (rådighedsbeløb og anlægsbevilling) til Kultur og Borgerservice til anlæggelse af Verdenspladsen, det centrale midtpunkt i Sports- og Kulturcampus. Verdenspladsen finansieres som beskrevet i tabel 2 afsnit 7.
   
  7) At Børn og Unge fra 2022 overfører 0,6 mio. kr. til Kultur og Borgerservice, som tilskud til drift af Bevægelseshuset, hvilket dækker alle Børn og Unges driftsudgifter forbundet med Cirkus Tværs’ anvendelse af Bevægelseshuset - ud fra den aktuelle situation. I 2021 overfører Børn og Unge en forholdsmæssig andel heraf svarende til perioden fra idrifttagelse til årets udgang.
  Sagens forløb
  14-11-2019 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  18-11-2019 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. november 2019 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 7. november 2019.

  Bilag

  Til drøftelse: Evaluering af budgetprocessen for budget 2020

  Beslutning
  Drøftet.
  De fremførte betragtninger indarbejdes i arbejdet med den nye budgetprocedure.
  Sagens forløb
  18-11-2019 Magistraten
  Drøftet.
  De fremførte betragtninger indarbejdes i arbejdet med den nye budgetprocedure.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede om samarbejdet med "Bo Trygt". Der har været afholdt en række møder med meget stor deltagelse, herunder 2 x 500 i rådhushallen.
  Sagens forløb
  18-11-2019 Magistraten
  Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede om samarbejdet med "Bo Trygt". Der har været afholdt en række møder med meget stor deltagelse, herunder 2 x 500 i rådhushallen.