Vælg

Referat Magistraten 16-11-2020

  Erfaringsopsamling - Magistraten

  Beslutning
  Drøftet. Der udarbejdes særskilt opfølgning.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Magistraten
  Drøftet. Der udarbejdes særskilt opfølgning.

  Bilag

  Referat fra Magistratens møde den 9. november 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Opfølgning på øget anlægsaktivitet pr. ultimo oktober 2020

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling  med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 9. november 2020.
  Resumé
  Byrådet har besluttet en række tiltag for at lette situationen for virksomhederne i den aktuelle krise. Et af disse tiltag er at øge anlægsaktiviteten på kort sigt med 250 mio. kr. i 2020. I forlængelse heraf blev det besluttet, at der månedligt skal følges op på udviklingen i det samlede forbrug på anlægsområdet og på fremdriften i de enkelte projekter samt i byggesager og lokalplaner.
  Status pr. ultimo oktober er, at det samlede anlægsforbrug ligger ca. 320 mio. kr. under måltallet for september. Afvigelsen vedrører primært Teknik og Miljø. Men også i Sundhed og Omsorg, Kultur og Borgerservice, Børn og Unge samt Borgmesterens Afdeling ligger forbruget under måltallet. Afvigelserne vedrører primært tidsforskydninger. En stor del af afvigelserne forventes ikke indhentet inden årets udgang, så det overordnede måltal på 250 mio. kr. forventes nu ikke at kunne realiseres.
  Da indstillingen oprindeligt blev vedtaget, var hovedformålet at holde hånden under byggebranchen. Da beskæftigelsessituationen i byggebranchen pt. har vist sig at være bedre end ventet, anbefales det at afslutte den månedlige opfølgning. Med den kommende indstilling om Forventet Regnskab for Aarhus Kommune lægges der generelt op til øget fokus på anlægsaktivitet og mere retvisende anlægsbudgetter de kommende år.
  Effekten af de tiltag, der er sat i gang i forhold til byggesager og lokalplaner, kan så småt begyndes at ses.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten tager den generelle opfølgning til efterretning
  At 2) den månedlige opfølgning på forøget anlægsaktivitet afsluttes med denne indstilling
  Sagens forløb
  16-11-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling  med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 9. november 2020.

  Bilag

  Klimasind og Vanebrud

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 6. november 2020.
  Lone Norlander Smith undlod at stemme.  Magistraten understregede, at det ved en evt. skalering var vigtigt med en forankring i organisationen, og at man også burde fokusere på, hvordan man motiverer grupper, der som udgangspunkt er knap så motiverede. 
  Ansøgning om tilskud fra Aarhus Kommunes Klimafond til partnerskab mellem Kultur og Borgerservice og Vanebrudspalæet om færdigudvikle, teste og lancere den digitale facilitator for klimavanebrud for Aarhus Kommunes borgere.
  Resumé
  Det indstilles, at der bevilges 995.000 kr. fra Klimafonden til Kultur og Borgerservice til udvikling og test af en digital facilitator for klimavanebrud. Projektet foregår i et partnerskab med Vanebrudspalæet og løber fra ultimo 2020 til ultimo 2021.
  Den digitale facilitator skal bidrage til at give tusindvis af aarhusianere motivation, klima-kompetence og vanebrudsevne til at reducere sin CO2-udledning. Ambitionen i projektperioden er, at facilitatoren for klimavanebrud medfører en CO2-reduktion 740 tons, svarende til 1 ton pr. deltagende borger. Lykkes ambitionen, vil CO2-reduktionen i projektperioden koste ca. 1.345 kr. pr. ton CO2-reduktion. I en eventuel efterfølgende driftsfase vurderes prisen at komme ned på mellem 100-300 kr. pr. ton CO2-reduktion.
  Vanebrudsfacilitatoren guider borgeren i at vælge og igangsætte vanebrud i hverdagen, som nedbringer borgerens CO2-udledning. De enkelte husstande vælger én eller flere konkrete idéer og støttes i den efterfølgende tid af vanebrudsfacilitatoren til at gøre vanebruddet varigt.
  Undervejs gennemføres aktiviteter til sikring af projektets langsigtede levedygtighed i Aarhus Kommune, herunder i Aarhus Omstillers tiltag i Klimaplanen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 995.000 kr. til Kultur og Borgerservice til brug for Partnerskabet med Vanebrudspalæet om at færdigudvikle, teste og lancere den digitale facilitator for klimavanebrud for Aarhus Kommunes borgere.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 6. november 2020.
  Lone Norlander Smith undlod at stemme.  Magistraten understregede, at det ved en evt. skalering var vigtigt med en forankring i organisationen, og at man også burde fokusere på, hvordan man motiverer grupper, der som udgangspunkt er knap så motiverede. 

  Bilag

  Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022 for det specialiserede socialområde

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 4. november 2020.
  Der udarbejdes et notat til byrådsbehandlingen, der nærmere beskriver takstudvikling m.m.
  Resumé
  Kommunerne og regionen i Midtjylland indgår hvert andet år en rammeaftale om samarbejdet på det specialiserede social- og specialundervisningsområde. Rammeaftalen indeholder aftaler om fælles udviklingstiltag, kapacitet og styring på det sociale område.
  I Rammeaftale 2021-22 er fastsat 2 udviklingsområder: ”Fælles om den nære psykiatri”, med en fortsat udvikling af den nære psykiatri gennem det tværsektorielle samarbejde i Midtjylland ’Alliancen om den nære psykiatri’, samt ”Fælles fokus på borgere med komplekse udfordringer”, med fokus på i fællesskab at ud­vikle tilbudsviften og blive bed­re til at dele videnkapacitet.
  Rammeaftalen indeholder tillige et samlet skøn over behovet for pladser og tilbud. Overordnet set tilkendegiver de midtjyske kommuner, at de oplever sammenhæng mellem behovet for specialiserede tilbud og det samlede udbud af tilbud.
  I Rammeaftale 2021-22 indgår en fortsættelse af aftalen fra den hidtidige Rammeaftale 2019-20 om udvikling i taksterne i den fireårige periode 2019–22. Aftalen indebærer, at taksterne reduceres med minimum 2% i hele perioden (svarende til 0,5% årligt).
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tiltræder Rammeaftale 2021-22 som forelagt.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 4. november 2020.
  Der udarbejdes et notat til byrådsbehandlingen, der nærmere beskriver takstudvikling m.m.

  18-11-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Anlægsbevilling til udvidelse af Viborgvej

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. november 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Bygherreindstilling om endelig vedtagelse af udvidelse af Viborgvej til fire spor og anlægsbevilling til projektering og udførelse.

  Resumé
  Ved seneste byrådsbehandling af projektet om udvidelse af Viborgvej i august 2019 blev et skitseprojekt sendt i offentlig høring. Nu præsenteres et endeligt projektforslag til udførelse.
  Parallelt hermed fremsendes også en myndighedsindstilling om endelig vedtagelse af VVM-tilladelse.
  Høringen har givet anledning til en anbefaling af, at den nuværende mulighed for at køre højre ind/højre ud ved Holmstruphøjvejs tilslutning til Viborgvej bevares.
  Der anmodes om anlægsbevilling til projektering og udførelse af udvidelse af Viborgvej.
  Byrådet har tidligere ønsket mulighed for tilvalg af cykelsti langs Borumvej, hvis der er overskydende midler i projektet. Det forventes der at blive, når der efter projektering, udbud og licitation, forventeligt gennemføres en nedregulering af projektets reserver, og hvis ubrugte midler fra VVM-undersøgelsen overføres til rammen for udvidelse af Viborgvej.
  Derfor anmodes om projekteringsbevilling til cykelstien og at anlæggelsen af den principgodkendes.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1)  Byrådet godkender projektforslaget for udvidelse af Viborgvej, herunder anlæg af højre ind/højre ud tilslutning af Holmstruphøjvej til Viborgvej, samt at Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre nødvendige arealerhvervelser.
  At 2)  der i forlængelse heraf gives anlægsbevilling på 147,2 mio. kr. til detailprojektering og anlæg af udvidelse af Viborgvej (151,3 mio. kr. i løbende priser).
  At 3)  det forventede mindreforbrug på 6,0 mio. kr. vedr. VVM-undersøgelsen overføres til rammen for udvidelse af Viborgvej, i forbindelse med at der aflægges regnskab for VVM-undersøgelsen.
  At 4) der gives projekteringsbevilling på 0,4 mio. kr. til detailprojektering af dobbeltrettet cykelsti langs Borumvej
  At 5) Byrådet træffer principbeslutning om anlæg af cykelstien til Borum, og giver Teknik og Miljø bemyndigelse til nødvendige arealerhvervelser, hvis der samlet er tilstrækkeligt overskydende midler til gennemførelse af projektet.
  Sagens forløb
  11-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  16-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. november 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  Bilag

  VVM for udvidelsen af Viborgvej – valg af løsninger

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. oktober 2020.
  Myndighedsindstilling om Miljøvurdering (VVM) af udvidelsen af Viborgvej til fire spor på strækningen fra Sommervej til Tilst Vestervej.
  Resumé
  Viborgvej er en af de centrale indfaldsveje til Aarhus, og der er kapacitetsproblemer i myldretiden. Der forventes på sigt yderligere trafik, og byrådet har afsat midler til en udvidelse til fire spor.
  Udvidelsen er omfattet af kravene om miljøvurdering, og der er udarbejdet en miljøvurdering af projektet. Hovedemnerne var trafik, barrierevirkning og støj. Miljøvurderingen har været i offentlig høring, og der er kommet 171 bidrag.
  Vurderingen er, at der ikke vil være væsentlige miljøpåvirkninger som følge af udvidelsen, bortset fra støj ved Eldalen, og det kan håndteres med den støjskærm, som er en del af projektet.
  På baggrund af den offentlige høring er der foretaget en tilpasning af projektet, så højre ind og ud på Viborgvej bevares. Løsningen vurderes ikke at have væsentlige miljøpåvirkninger.
  For at begrænse påvirkningerne foreslås det desuden at fastholde hovedforslaget med en parallelvej til Munkemosevej/Bymosevej.
  Indstilling
  At 1) hovedforslaget med lukning af Holmstruphøj suppleret med højre ind, højre ud samt en parallelvej ved Munkemosevej/Bymosevej tiltrædes
  At 2) at der gives VVM-tilladelse til projektet med de vilkår, der fremgår af udkastet til VVM-tilladelse (bilag 3)
  Sagens forløb
  11-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. oktober 2020.

  Bilag

  Kultur & Sundhed – en fælles plan for Aarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgereservices indstilling af 3. november 2020.
  Resumé
  Byrådet besluttede i december 2019, at der skulle udarbejdes en Kultur og Sundhedsplan. I løbet af 2020 er der blevet arbejdet med dette med inddragelse af kultur og sundhedsaktører. Kultur og Sundhedsplanen fremlægges nu for byrådet.
  Kunst og kultur rører noget i os som mennesker og har betydning for vores sundhed og trivsel. Aarhus har et stærkt afsæt for at arbejde mere strategisk med kultur og sundhed i velfærdsopgaverne som en nyskabende tilgang til at skabe mere værdi for borgere.
  Kultur & Sundhedsplanen indeholder tre spor med ti underliggende anbefalinger til, hvordan vi som kommune kan understøtte, styrke og sætte retning for feltet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager ‘Kultur & Sundhed – en fælles plan for Aarhus’ med opbakning til det videre arbejde.
  At 2) Planen bliver udmøntet efter de rammer, der er givet i budgetforligsteksten af 18. september 2020, hvoraf det fremgår, at der er afsat 1,5 mio. kr. årligt i 4 år til Kultur og Sundhed.  
  Sagens forløb
  11-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgereservices indstilling af 3. november 2020.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  16-11-2020 Magistraten
  Intet.