Vælg

Referat Magistraten 13-01-2020

  Referat fra Magistratens møde den 16. december 2019

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  13-01-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Budgetprocedure for budget 2021-2024

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 9. januar 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Magistraten understregede behovet for en grundig evaluering af budgetmessen, herunder deltagerantal m.m.
  Resumé
  Indstillingen beskriver budgetlægningen for Budget 2021.
  Særlige fokuspunkter i dette års procedure er:
  • Nye former for borgerinddragelse,
  • udarbejdelse og vedtagelse af en ny 10-årig investeringsplan,
  • arbejdet med klimamålsætningerne i budget- og regnskabsprocessen
  • udvalgenes drøftelser af udfordringer og prioriteringsmuligheder
  • samt Magistratens behandling af budgetudfordringer på tværs af områder.
  I indstillingen lægges der konkret op til, at:
  • der som led i budgetlægningen udarbejdes og vedtages en ny 10-årig investeringsplan gældende for perioden 2024-2033. Udover visionskonferencen for byrådet i november 2019 forberedes planen ved, at der afholdes et temamøde vedr. finansiering, et anlægsseminar hvor magistratsafdelingernes fremsendte behovs- og løsningsforslag præsenteres, samt at Byrådets partier får lejlighed til at fremsende deres prioriteringer og anlægsforslag, så disse kan indgå i budgetdrøftelserne. Sideløbende vil borgerne blive inddraget i udarbejdelsen af investeringsplanen via budgetmessen og borgerworkshops eller lignende.
  • borgerne inddrages i og oplyses om budgetlægningen og udarbejdelsen af investeringsplanen på en budgetmesse som afholdes den 8. september 2020.
  • Magistraten behandler budgetudfordringer i et tværgående perspektiv på et temamøde om budgetforslaget den 2. juni 2020
  • direktørgruppen arbejder videre med ”Fælles om nye løsninger” og vurderer hvorvidt de kan bidrage til at realisere finansieringsbidraget til budgetmodellerne.
  Indstillingen vil blive suppleret af en indstilling i marts 2020 om fastlæggelse af årlige klimamål samt opfølgningen på disse i budget- og regnskabsprocessen.
  Indstilling
  At 1) Byrådet godkender budgetproceduren og vedlagte tidsplan for Budget 2021.
  At 2) Byrådet godkender den beskrevne proces for udarbejdelsen af den 10-årige investeringsplan.
  At 3) der afholdes en budgetmesse tirsdag den 8. september 2019 kl. 17-20.
  Sagens forløb
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 9. januar 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Magistraten understregede behovet for en grundig evaluering af budgetmessen, herunder deltagerantal m.m.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Økonomiudvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget kunne enstemmigt tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Planstrategi 2019 – endelig vedtagelse

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. november 2020.
  Mette Skautrup tog forbehold.
  Endelig vedtagelse af forslag til Planstrategi 2019 og besvarelse af indkomne høringsbidrag.
  Resumé
  Forslag til Planstrategi 2019 ”Klog vækst frem mod 2050– Fokus på udvalgte temaer” viderefører den overordnede strategi for byudviklingen, der blev fastlagt med Planstrategi 2015 og Kommuneplan 2017. Samtidig lægger forslaget op til en delvis revision af kommuneplanen via 10 temaplaner.
  Under den offentlige høring om forslag til Planstrategi 2019 indkom 31 høringsbidrag.
  Der er ikke indkommet høringsbidrag, der sætter spørgsmålstegn ved den foreslåede revision af kommuneplanen via temaplaner. Der er dog flere, som udtrykker kritik af strategien om klog vækst eller kritik af den måde, som strategien implementeres på i det daglige. Det gælder særligt i forhold til manglende bevarelse af kulturmiljøer, manglende bevarelse og etablering af grønne områder samt manglende etablering af idræts- og fritidsanlæg i forbindelse med byudvikling.
  Det anbefales, at strategien vedtages endeligt med en række justeringer. Det foreslås blandt andet, at indsatsen med at sikre arealer til offentlige formål fremhæves, at der indføjes et afsnit om ny politik for arkitektur og bykvalitet, samt at det tydeliggøres, at byudviklingen ikke kun skal finde sted i Midtbyen.
  Endvidere forslås det, at Grundvandsredegørelsen udgår som byrådsbehandlet temaplan, da redegørelsen ikke medfører ændringer i områdeudlæg eller områdeudpegninger og primært fokuserer på intern administrationspraksis.
  En række høringsbidrag knytter sig til arbejdet med de temaplaner, som byrådet har iværksat med henblik på revision af kommuneplanen, herunder Arealer til alle boligtyper, En grønnere by med mere blåt, Landskabet, Sammenhængende naturområder, Omstilling til grøn energi samt Erhvervstemaplanen. Disse høringsbidrag foreslås inddraget og vurderet i arbejdet med de relevante temaplaner.
  Indstilling
  At 1) Planstrategi 2019 vedtages endeligt med ændringer som beskrevet i afsnit 5.
  At 2) De indkomne høringsbidrag besvares i overensstemmelse med Bilag 2.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. november 2020.
  Mette Skautrup tog forbehold.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.

  Bilag

  Trafikal fredeliggørelse i midtbyen

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. november 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Indsatskortet forenkles til byrådsbehandlingen.
  Udmøntning af midler til fredeliggørelse af lokalområder i forlængelse af Mobilitetsplanen for Aarhus Midtby.
  Resumé
  I maj 2018 vedtog Byrådet ”Mobilitetsplan for Aarhus Midtby”. Planen indeholder et tema om ”Fredeliggørelse af lokalområder”. Byrådet har samlet afsat 20,8 mio. kr. i budget 2018 og 2020 til dette formål.
  Disse midler foreslås nu udmøntet i en samlet ramme til række konkrete projekter, der bl.a. indebærer ensretning af gader, udvidede gadehjørner og gennemgående fortove, reduktion af gennemkørende trafik og hastighedsdæmpning. Samtidig indrettes gaderum, som er trygge, grønne og rolige, og som i højere grad indbyder til ophold. Dermed skabes bedre rammer for byliv.
  Projekterne vil tage højde for behov for flere nedgravede affaldscontainere, ønsket om flere træer samt optimering af parkeringsforhold. De planlægges og udføres i samarbejde med de lokale fællesråd.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 20,8 mio. kr. (løbende priser) jævnfør Mobilitetsplan for Aarhus Midtby og Budget 2020 til trafikal fredeliggørelse af lokalområder.
  At 2) der overføres rådighedsbeløb på 4,8 mio. kr. fra 2020 til 2021 jf. afsnit 7, Ressourcer.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. november 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Indsatskortet forenkles til byrådsbehandlingen.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.

  Bilag

  Beboelses- og erhvervsbygning, Rosenkrantzgade 24

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. januar 2020.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold i forhold til højde og sidebygning.
  Ansøgning om at opføre en forhusbebyggelse (5 etager mod gade og 6 etager mod gård) med erhverv i stueetagen og boliger i de øvrige etager og en sidebygning med boliger.
  Resumé
  Der er søgt om at opføre bebyggelse i 5/6 etager med erhverv i stueetagen, beboelse i de øvrige etager, en sidebygning med beboelse samt overdækket gårdareal med ophold ovenpå.
  Ejendommen er i dag bebygget med en hjørnebygning og en bygning i én etage.
  Byggeriet er omfattet af lokalplan 591, der bl.a. stiller krav om arkitektonisk tilpasning. Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelse om anvendelse og bebyggelsesprocent.
  Projektet fraviger kommuneplanens bestemmelse om maksimalt etageantal og hovedreglen om, at ny bebyggelse skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse, idet projektet mod gårdsiden er i 6 etager, grunden er bebygget i hele stueetagen, og der etableres en sidebygning ind mod gården.
  En partshøring har medført en række indsigelser. I indsigelserne peges der bl.a. på indbliksgener, skyggegener og parkeringsforhold.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet er tilpasset arkitektonisk, og at det vil medføre skyggegener, men at disse ikke er væsentlige henset til, at der er tale om tæt bebygget midtby.
  Teknik og Miljø vurderer desuden, at vilkår om, at der alene må etableres smalle vinduespartier samt højtliggende vinduesbånd i sidebygningen, medfører, at indbliksgener fra ophold i sidebygningen ikke er at betragte som væsentlige.
  Endeligt vurderer Teknik og Miljø, at vilkår om, at der skal sikres beplantning ved skel på tagterrassen (det overdækkede gårdareal), medfører, at indbliksgener fra opholdsarealerne ikke er at betragte som væsentlige.
  Indstilling
  At 1) byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. januar 2020.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø tog forbehold i forhold til højde og sidebygning.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1105, Udvidelse af Storcenter Nord, Aarhus N - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. december 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 1105, udvidelse af Storcenter Nord og Tillæg nr. 49 til kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanen gælder for Storcenter Nord på Katrinebjerg. Lokalplanområdet er ca. 32.000 m2 stort, ligger i byzone og er ved planens udarbejdelse privatejet.
  Lokalplanen er udarbejdet med baggrund i Storcenter Nords ønsker om at ombygge og udvide med flere butikker, biograf, erhverv og boliger.
  Ombygningen og udvidelsen vurderes – i overensstemmelse med målsætningerne i Kommuneplan 2017 - at løfte kvaliteten af det omgivende bymiljø og skabe et godt byliv.
  Storcenteret udvides i østlig retning mod Finlandsgade og nordlig retning mod Helsingforsgade med butikker og erhverv. Ovenpå centeret etableres en biograf med flere sale og boligbebyggelse i varierende højde på 5 og 6 etager mod Finlandsgade og Helsingforsgade.
  Bruttoetagearealet for lokalplanområdet må ikke overstige 56.000 m2 inklusiv det eksisterende storcenter svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 175. Lokalplanen giver mulighed for i alt 20.400 m2 til detailhandel, og der gives mulighed for opførelse af op til 4.000 m2 til erhvervsformål og 14.200 m2 til boligformål svarende i dette projekt til ca. 250 boliger i varierende størrelser. 30 % af boligerne er familieboliger. Der er ikke stillet krav om etablering af almene boliger, da et todelt ejerskab vil vanskeliggøre opførelse, drift og udvikling af centeret.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer, da projektet overskrider højden og tætheden på den gældende ramme og der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017.
  Lokalplanforslag og kommuneplantillæg har været i 8 ugers offentlig høring, og der er indkommet 3 høringssvar. Et svar uden bemærkninger til projektet, et svar stiller spørgsmålstegn ved parkeringsnormerne og et svar med ønske om afvisning af projektet.
  Der er i forbindelse med lokalplan og kommuneplantillæg indgået en udbygningsaftale mellem kommune og bygherre omhandlende infrastrukturanlæg i nærområdet samt etablering af træbeplantning langs Finlandsgade.     
  Indstilling
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1105 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 godkendes til endelig vedtagelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til endelig vedtagelse,
  At 4) bemærkninger fra den offentlige høring besvares, som det det fremgår af afsnit 5.8.
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. december 2020.
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Teknisk Udvalg til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 22. januar 2020.
  29-01-2020 Teknisk Udvalg
  Ango Winther, Louise Lindskrog, Gert Bjerregaard, Almaz Mengesha og Jan Ravn Christensen kunne tiltræde indstillingen i overensstemmelse med Magistratens anbefaling.
   
  Keld Hvalsø kunne ikke tiltræde indstillingen.
   
  Liv Gro Jensen var forhindret i at deltage i udvalgets behandling af sagen.
   
   

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 20. december 2020.
  Der bør også fokuseres på familier med stofmisbrug.
  Resumé
  Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024 ”Aarhus smiler” er udarbejdet på tværs af magistratsafdelinger og med inddragelse af borger, fagudvalg, herunder det midlertidige opgaveudvalg ’Sundhedsfremme i et 0-100 års perspektiv’ og udvalgte råd.
  I Aarhus Kommune forstår vi sundhed som en sidegevinst af at leve et godt og aktivt liv, hvor vi alle skal have lige muligheder for at være sunde og trives.
  Visionen for sundhedspolitikken er derfor, at alle skal have lige muligheder for:
  • At have det godt mentalt, socialt og fysisk
  • At udnytte egne evner og potentialer
  • At deltage i meningsfulde fællesskaber
  • At fremme egen sundhed og trivsel
  Målet for sundhedspolitikken er at forbedre sundheden mere i Aarhus end i resten af landet fra 2020 til 2024. Det måles ud fra de tre velfærdsmål i Aarhusmålene om:
  • En by hvor alle er sunde og trives
  • En by med fællesskab og medborgerskab
  • En by med brug for alle
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Aarhus Byråd vedtager Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2020-2024 ”Aarhus smiler”
  Sagens forløb
  09-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 20. december 2020.
  Der bør også fokuseres på familier med stofmisbrug.

  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. januar 2020.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  • Rådmand Bünyamin Simsek bemærkede, at der havde været en fin åbning af maskinrummet på Aarhus Ø.
  • Status på sikkerheden ved å og havn drøftet.
  Sagens forløb
  13-01-2020 Magistraten
  • Rådmand Bünyamin Simsek bemærkede, at der havde været en fin åbning af maskinrummet på Aarhus Ø.
  • Status på sikkerheden ved å og havn drøftet.

  Anmodning fra Louise Lindskrog om orlov

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. januar 2020.
  Resumé
  Byrådsmedlem Louise Lindskrog anmoder om orlov i perioden 1. februar 2020 til og med 23. juni 2020.
  Det indstilles, at første stedfortræder Michael Krogh Hansen indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Louise Lindskrog bevilges orlov fra sine kommunale hverv i perioden fra 1. februar 2020 til og med 23. juni 2020.
  At 2) Michael Krogh Hansen indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
  At 3) byrådet godkender de midlertidige ændringer som beskrevet i indstillingens afsnit 3.  
  Sagens forløb
  13-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 13. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. januar 2020.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 22. januar 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 13. januar 2020.

  Bilag