Vælg

Referat Magistraten 27-01-2020

  Referat fra Magistratens møde den 20. januar 2020

  Beslutning
  Intet.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  27-01-2020 Magistraten
  Intet.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra Almaz Mengesha om udbudsstrategi

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. januar 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek henholder sig til det oprindelige forslag.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.
  Beslutningsforslag fra Almaz Mengesha (UFP)
   
  AM har fornyeligt påpeget overfor byrådet, hvordan problemer med kommunens afregningspriser har medført, at flere private virksomheder har trukket sig fra markedet for hjemmepleje. Det er naturligvis uacceptabelt, men desværre kan vi konstatere, at Aarhus Kommune ikke kun halter bagud på udformningen af udbudsmaterialet, men også på mængden af udbudte opgaver. En analyse af Dansk Industri (DI)1 viser, at Aarhus Kommune ikke formår at udnytte sit potentiale, når det kommer til at konkurrenceudsætte egnede opgaver. I 2017 var det kun 24,8% af de udbudsegnede opgaver i Aarhus som blev konkurrenceudsat, hvilket er langt fra Best Practice på 41,9 pct., der svarer til gennemsnittet for de 10 kommuner, der indenfor hvert hovedkontor konkurrenceudsætter den største andel af udbudsegnede opgaver.
   
  Jeg har en vision om, at Aarhus skal være den mest erhvervsvenlige kommune i hele Danmark. Vi bør lade os inspirere af forskellige kommuner, herunder Gribskov, Hørsholm, Jammerbugt, Greve og Middelfart kommune. Kun ved udbud sikrer vi nemlig, at der bliver skabt den nødvendige konkurrence om de offentlige opgaver, der sikrer, at borgerne får mest mulig kvalitet for skattekronerne og størst mulig valgfrihed. For at kunne understøtte denne ambition på længere sigt, så bør byrådet følge DI’s anbefalinger, og vedtage en udbudsstrategi, der kan skabe retning og sikre effektivitet i kommunens udbud af offentlige opgaver.
   
  En udbudsstrategi angiver, hvornår udbud og konkurrenceudsættelse skal anvendes og med hvilket formål. En udbudsstrategi bidrager til at skabe konkurrence om kommunens opgaver via udbud, og sikrer dermed en effektiv ressourceudnyttelse og styrker samtidig kernevældfærden ved at udnytte dynamikken, idéerne og udviklingen fra det frie marked i produktionen og leveringen af velfærden. Andre fordele er, at en udbudsstrategi minimerer risikoen for misforståelser i samarbejdet mellem kommunen og det private erhvervsliv, fordi kommunens forventninger til samarbejdet bliver tydelige i strategien. Samtidig bidrager strategien til at skabe et mere sammenhængende og gennemtænkt udbudsmateriale, hvor kommunen får mulighed for tænke flere opgaver på tværs af kommunale området, hvilket styrker velfærds- og effektiviseringsgevinsterne ved udbuddet. Tilsvarende bliver det nemmere for private virksomheder at skræddersy deres tilbud, fordi de kan fokusere direkte på kommunens ønsker og nemmere kan forudsige fremtidige udbudsopgaver, fordi der er klarhed om proceduren og forventningerne.
   
  De kommuner, som har vedtaget en udbudsstrategi, meddeler om stor succes. Bl.a. udtaler Borgmester Carsten Rasmussen (S) i Næstved at en sådan udbudsstrategi har givet kommunen klare effektiviseringsfordele, uden at det er gået ud over kvaliteten af den offentlige service, som kommunen kan tilbyde dens borgere (DI)2. På tværs af partierne og kommuner, er der altså eksempler på, at en udbudsstrategi har både velfærds- og effektiviseringsgevinster, som i sidste gavner borgerne i kommunen.
   
  Jeg mener derfor, at Aarhus Kommune bør være åbne overfor DI’s anbefalinger og lære af succeshistorierne fra de andre kommuner. Jeg har en klar forventning om, at partierne i byrådet vil støtte forslaget om at forpligte magistraten på at udarbejde en udbudsstrategi, der skal forelægges byrådets godkendelse, og efterfølgende evalueres hvert fjerde år. Jeg mener, at udbudsstrategien bør indeholde en realistisk og ambitiøs målsætning: Aarhus skal have en konkurrenceudsætningsindikator (IKU) på 35 pct. i 2025. Jeg mener, at udbudsstrategien skal bidrage til innovative, effektive og bæredygtige løsninger på kommunens opgaver, og at løsningerne derfor skal evalueres i forhold til et totalomkostningsprincip (TCO). Dette indebærer, at kommunen ikke blot skal se på anskaffelsesprisen, men se på de samlede omkostninger i hele ydelses eller produktets levetid.
   
  Almaz Mengesha foreslår dermed følgende:
  1. At byrådet forpligter magistraten til at udarbejde en udbudsstrategi for Aarhus Kommune, der skal forelægges byrådets godkendelse.
  2. At udbudsstrategien skal indeholde en kortlægning af de gevinster, som Aarhus Kommune allerede har opnået ved udbud og offentlig-privat samarbejde.
  3. At udbudsstrategien skal indeholde en gennemgang af potentialerne for øget konkurrenceudsættelse.
  4. At udbudsstrategien inddrager princippet om at udbud af kommunale opgaver skal anskues efter et totalomkostningsprincip i overensstemmelse med FN’s verdensmål nr. 12
  5. At udbudsstrategien skal indeholde en realistisk og ambitiøs målsætning om at Aarhus Kommune opnår en konkurrenceudsætningsindikator (IKU) på 35 pct. i 2025.
   
  Almaz Mengesha
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Indstilling på baggrund af forslag fra Almaz Mengesha om udbudsstrategi
   

  Resumé
  Almaz Mengesha, Venstre (AM) har i byrådet d. 30. oktober 2019 fremsat forslag om, at Aarhus Kommune udarbejder en udbudsstrategi, som bl.a. skal sikre, at der bliver skabt den nødvendige konkurrence om offentlige opgaver.
   
  Byrådet besluttede at fremsende forslaget til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. oktober 2019 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen skal tilbagesendes byrådet via Magistraten.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) det fremsatte forslag om at udarbejde en (ny) udbudsstrategi ikke tiltrædes.
  Sagens forløb
  30-10-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 30. oktober 2019 om magistratsbehandling af forslaget.


  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  15-01-2020 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Det bemærkes, at forslaget er stillet af Almaz Mengesha mens hun stod uden for partierne.
   
  Det kan desuden oplyses, at DI's opdaterede tal for IKU viser, at Aarhus i 2018 konkurrenceudsatte 23,6 % af egnede opgaver. Dette placerer Aarhus som nummer 82 over kommuner med højeste IKU.
   
  Forslaget fra Almaz Mengesha ligner den tidligere regerings udspil i forbindelse med økonomiforhandlingerne 2018, hvori man ligeledes ønskede at fastsætte en IKU på 35 % i kommunerne. Med modstand fra KL blev faste måltal droppet, men der var enighed om at øge graden af konkurrenceudsættelse og have fokus på offentlig-privat samarbejde til understøttelse af innovation i velfærdsløsninger.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. januar 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek henholder sig til det oprindelige forslag.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling om forslag fra S og SF om vaskepladser ved genbrugsstationer

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. november 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, rådmand Kristian Würtz og Lone Hindø tog forbehold.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.
  Beslutningsforslag fra S og SF
  Baggrund:
  Mange bilejere - særligt i parcelhuskvartererne - vasker i dag deres biler på deres egen matrikel. Følgevirkninger heraf er, at miljøskadelige stoffer som rengørings- og opløsningsmidler, olier, brændstofrester, motorvæsker, bremsestøv m.m. ledes videre til regnvandsbassiner eller siver urenset ned i grundvandet. Det skader miljøet og naturen. Endvidere er det betænkeligt, at der bruges uforholdsmæssigt meget rent drikkevand ved brug af denne fremgangsmåde.
   
  I EU arbejdes der p.t. på direktiver, der bl.a. skal sætte nye grænser for, hvilke miljøskadelige stoffer, man som privat borger må udlede til vandmiljøet; herunder sprøjtegifte og tagrensningsmidler, som ender i vandmiljøet.
   
  Aarhus kommune skal være på forkant og ændre adfærd i forhold miljøpåvirkning og bæredygtighed samt tænke FN`s klimamål ind i alle relevante tiltag.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF:
  At Aarhus Kommune undersøger muligheden for at oprette "vask-selv-pladser" på kommunes genbrugsstationer til private bilejere, herved kan man sikre miljøet og vandet kan renses og genbruges. I samme ombæring ønsker Socialdemokratiet og SF, at forvaltningen peger på en mulig økonomisk model, som forhåbentligt kan hvile i sig selv. Der opfordres til at indhente erfaring fra tankstationer i den udstrækning, det er relevant for ovenstående model.
   
  Genbrugsstationen er et oplagt sted, da mange bilejere, efter at have kørt med affald, kan have brug for en rengøring af bilen, både med vand og sæbe samt støvsugning.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og SF i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Ango Winther og Jan Ravn Christensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling om forslag fra S og SF om vaskepladser ved genbrugsstationer
  Forslag fra Socialdemokraterne og SF om etablering af vaskepladser ved genbrugsstationerne.

  Resumé
  Socialdemokraterne og SF har foreslået, at der etableres vaskepladser ved genbrugsstationer. Forslaget begrundes i miljøhensyn.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at kommunalfuldmagtsreglerne hindrer, at kommunen selv påtager sig opgaven. Forslaget anbefales derfor ikke gennemført.
   
  Ønsker Byrådet alligevel at arbejde for forslaget, forudsætter det afhændelse eller langvarigt udleje af en del af genbrugsstationernes matrikler til privat køber, med krav om etablering af vaskeplads. Det vil dog betyde at man begrænser genbrugsstationernes muligheder for senere at omlægge og udvide egne aktiviteter. Teknik og Miljø vurderer desuden, at det er usikkert, om der er en markedsmæssig interesse i at indgå i en sådan ordning. Teknik og Miljø foreslår, at der i stedet gennemføres en kampagne rettet mod hjemmevask af biler. Tilsvarende kampagner er tidligere gennemført i andre kommuner.
   
  Indstillingen har afventet dialog med potentielle private aktører og er derfor fremsendt senere end forudsat.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Forslaget fra Socialdemokraterne og SF ikke tiltrædes.
   
  At 2) Teknik og Miljø gennemfører en kampagne, rettet mod hjemmevask af biler.
  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  05-11-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 25. september 2019.
   
  Teknik og Miljø afviser forslaget, som efter deres juridiske vurdering er i strid med kommunalfuldmagten.
   
  Borgmesterens Afdeling vurderer, at forslaget lovligt kan gennemføres på følgende grundlag:
   
  Aarhus Kommune kan etablere og drive vaskepladser på genbrugsstationer, da miljøhensyn samt ordningens karakter gør, at etablering af vaskepladserne kan begrundes i almene kommunale interesser.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. november 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, rådmand Kristian Würtz og Lone Hindø tog forbehold.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Om- og nybyggeri ved Marselisborg Centret, nye træningsfaciliteter

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 14. januar 2020.
  Der ønskes en visualisering og en belysning af, hvad det betyder for parken. Den store overskridelse af det oprindelige overslag blev drøftet. Forvaltningen oplyste, at det vil være muligt at effektivisere og dermed opnå besparelser, der kan finansiere merudgiften, på grund af bedre kapacitetsudnyttelse.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til finansieringen.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Byrådet har 15. maj 2019 bevilget 16,1 mio. kr. til at ombygge og udvide Bygning 20 på Marselisborg Centeret så kapaciteten af genoptræningspladser og rehabiliteringsforløb kan øges.
   
  Bygning 20 vil herefter rumme: ?
  • De nuværende rehabiliteringsforløb til borgere med kronisk sygdom ved Folkesundhed Midt, som pt er beliggende på Ceres Allé. Det er bl.a. hospitaler og praktiserende læger, der henviser til disse tilbud. Den stigende efterspørgsel efter rehabiliteringsfor-løb samt lovændring efter § 140 gør, at pladsforholdene på Ceres Allé er blevet for trængte og der er stort behov for kapacitetsudvidelse. ?
  • Flere og større træningssale som mere fleksibelt kan benyttes af både Folkesundhed Midt, Ortopædisk Genoptræningscenter og Aarhus Kommunes Neurocenter til genoptræning af borgere efter udskrivelse fra hospital. Større træningssale muliggør, at der i højere grad kan tilbydes genoptræning på hold, og dermed en bedre ressourceudnyttelse ?
  • Aarhus Kommunes Neurocenter flytter fra bygning 14 til bygning 20 på Marselisborg Centret, så der sker en samling af de kommunale genoptræningstilbud.
   
  Der har nu fundet en yderligere brugerinddragelse samt detailprojektering sted herunder er det valgt at fremtidssikre tilbygningen, så tagkonstruktionen over stueplan er forberedt for en senere fuld udbygning af 1. salen. Det har ført til at der er afdækket et behov for en meranlægsbevilling på 8,4 mio. kr. for at realisere og fremtidssikre byggeriet, efter at der er indarbejdet mulige besparelser.
   
  Meranlægsbehovet skyldes ikke alene indarbejdede forbedringer, men i høj grad at projektets rådgiver i de tidlige faser har estimeret anlægsudgiften alt for optimistisk. I bilag 2 er redegjort nærmere for anlægsudgiftsniveauet – som trods merudgiften stadig vurderes at være på et acceptabelt og rimeligt niveau.
   
  Den ekstra anlægsudgift til Folkesundheds udflytning til samt optimering af de samlede genoptræningsfaciliteter ved Marselisborg Centret finansieres som driftsfinansieret anlæg ved træk på MSO-driftsmidler til nedbringelse af ventetid på genoptræning (Sundhedslovens § 140) med årlige udgifter på 0,42 mio. kr.
   
  Finansiering med driftsmidler begrundes i at de forbedrede træningsfaciliteter vil give mulighed for større hold og dermed mere rehabilitering pr. personaleressource.
   
  De nye træningsfaciliteter forventes at kunne tages i brug henholdsvis april og oktober 2021.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Sundhed og Omsorg om- og tilbygger Marselisborg Centret bygning 20 med henblik på at skabe bedre træningsfaciliteter.
   
  At 2) Merudgiften på ca. 8,4 mio. kr., finansieres som driftsfinansieret anlæg i Sundhed og Omsorg ved træk på driftsmidler til nedbringelse af ventetid på genoptræning (Sundhedslovens § 140) med årlige udgifter på 0,42 mio. kr.
  Sagens forløb
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 14. januar 2020.
  Der ønskes en visualisering og en belysning af, hvad det betyder for parken. Den store overskridelse af det oprindelige overslag blev drøftet. Forvaltningen oplyste, at det vil være muligt at effektivisere og dermed opnå besparelser, der kan finansiere merudgiften, på grund af bedre kapacitetsudnyttelse.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold med hensyn til finansieringen.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Samarbejdsaftale vedr. kræftrehabilitering

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 16. januar 2020.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Regionen og de midtjyske kommuner har udarbejdet forslag til en samarbejdsaftale om kræftrehabilitering på baggrund af Sundhedsstyrelsens ”forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft”, der udkom i sommeren 2018.
  Udkast til samarbejdsaftale om kræftrehabilitering er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget i efteråret 2019, og sendes nu til politisk behandling i Regionsrådet og i de 19 kommuner.
  Samarbejdsaftalen om kræftrehabilitering omfatter bl.a. fysisk træning og hjælp og støtte til at vende tilbage til arbejde. I Aarhus Kommune leveres tilbud om kræftrehabilitering ved Folkesundhed Aarhus.
  I takt med at flere borgere overlever kræftsygdom ses en stigning i antal henvendelser fra borgere, der oplever forskellige senfølger (sene bivirkninger) efter kræftsygdommen f.eks. træthed, angst og bekymringer, føleforstyrrelser m.m. Dette medfører dårlig livskvalitet for borgerne Rådmanden for Sundhed og Omsorg har sat politisk fokus på senfølgeproblematikken, og Sundhed og Omsorg er på baggrund af det og udfordringen i gang med at undersøge nærmere. Det stigende antal borgere med senfølger presser dels kapaciteten ved Folkesundhed Aarhus. Herudover er der usikkerhed om hvem der er ansvarlig og hvad, det rette tilbud er til borgerne. Der er tæt dialog med Aarhus Universitetshospital, Københavns Kommune herom. Det er herudover også en problemstilling, der er rejst i KL regi.
  Der er ikke økonomi forbundet med at indgå samarbejdsaftalen. I det omfang, at Sundhed og Omsorg oplever væsentlige ændringer i tilgang af borgere til sundhedsforløb i kraft af de forpligtigelser, der ligger i aftalen, vil der blive udarbejdet en redegørelse og eventuel indstilling til Magistraten.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten godkender, at Aarhus Kommune tilslutter sig samarbejdsaftalen mellem Region Midtjylland og de midtjyske kommuner om borgere, der er omfattet af forløbsprogrammet og har behov for kræftrehabilitering
  At 2) Magistraten tager til efterretning, at der ikke er økonomi forbundet ved at indgå samarbejdsaftalen. I det omfang, at Sundhed og Omsorg oplever væsentlige ændringer i tilgang af borgere til sundhedsforløb i kraft af de forpligtigelser, der ligger i aftalen, vil der blive udarbejdet en redegørelse og eventuel indstilling til Magistraten.
  Sagens forløb
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  27-01-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 16. januar 2020.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Initiativer ift. at understøtte børn og unges samspil med offentlig digitalisering

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 7. januar 2020.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Byrådet behandlede på byrådsmødet d. 20. marts 2019 et forslag fra Børn- og unge byrådet. Forslaget havde til hensigt at imødekomme de unges udfordringer med nemID, Digital Post og offentlig digitalisering. Forslaget var todelt hhv. omhandlede uddannelse i brug af digitale platforme samt udvikling af en borgerserviceportal for unge på Aarhus Kommunes hjemmeside.
   
  På byrådsmøde d. 14. august 2019 blev det besluttet, at Kultur og Borgerservice skulle vende tilbage til byrådet med forslag der adresserer problemstillingen med de unge og offentlig digitalisering.
   
  Kultur og Borgerservice har på den baggrund foreslået tre konkrete indsatser:
  • Samarbejdsforum mellem Borgerservice og de unge
  • Borgersamling om unge og digitalisering
  • Undervisningskonceptet om offentlig digitalisering: Nemt – Nemmere - Nemmest- NemID
   
  Ydermere findes der to bredere handlinger i politikken for Borgerservice og Biblioteker 2019-2022 - Digitalt medborgerskab og Film X, som også adresserer problemstillingerne. Initiativerne er endnu i konceptudviklingsfasen, men forventes igangsat i løbet af 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tiltræder de igangsatte og foreslåede initiativer ift. at imødegå de unges udfordringer med offentlig digitalisering.
  Sagens forløb
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 7. januar 2020.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  27-01-2020 Magistraten
  Intet.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.