Vælg

Referat Magistraten 03-02-2020

  Magistraten møder Børne- og ungebyrådets borgmester og viceborgmestre

  Beslutning
  Drøftet.
  Fra Børne- og ungebyrådet deltager:
  Børne- og ungeborgmester Alberthe Anna Jarvig
  Børne- og ungeviceborgmester Benjamin Johansen
  Børne- og ungeviceborgmester Nanna Jessen
  Børne- og ungebyrådssekretær Stine Alkert
  Sekretariatsleder hos A°rhus Ungdommens Fællesråd Sara Springborg

  Sagens forløb
  03-02-2020 Magistraten
  Drøftet.

  Bilag

  Referat fra Magistratens møde den 27. januar 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  03-02-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Vision Kongelunden

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 30. januar 2020.
   
  Forligskredsen fra 2013 træder sammen og tilpasser forliget, så det understøtter arbejdet med "Vision Kongelunden".
  Resumé
  Byrådet har over længere tid ønsket afklaring af muligheder for at udvikle Aarhus Stadion og området omkring. På baggrund af Vision Kongelunden og hensigtserklæringer om kommende donationer fra Købmand Herman Sallings Fond samt Lind Invest på hver 250 mio. kr. er der skabt en enestående mulighed for at udvikle et bynært og rekreativt område med et enormt potentiale samt sikre tilblivelsen af et nyt moderne fodboldstadion.
  Kongelunden skal fortsat indeholde og kombinere en lang række forskellige funktioner, der understøtter aktivitet, larm og fest på den ene side samt ro, eftertænksomhed og fordybelse på den anden side. Området skal dog undergå en udvikling efter en række bystrategiske pejlemærker, der omhandler destinationsskabelse, mere bevægelse, fællesskaber, centrum for events samt vidensfunktioner. Dette skal ske samtidig med at området åbnes, aktiveres for flere og dermed demokratiseres. Målet er at skabe ’Hele Aarhus’ legeplads’.
  Med udgangspunkt i projektets administrative styregruppe arbejdes der videre med at virkeliggøre visionen for Kongelunden.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Vision Kongelunden udgør den fremadrettede ramme for udvikling af området og styregruppernes videre arbejde.
  At 2) Der oprettes en politisk følgegruppe bestående af medlemmer af Byrådet, der kan følge og drøfte fremdrift i projektet. De ansvarlige afdelinger fremsender senere et oplæg til sammensætning af følgegruppen.
  At 3) Den resterende bevilling på ca. 1 mio. kr. fra budgetforliget for 2018 samt de 2 mio. kr. fra budgetforliget for 2020 anvendes til arbejdet med at virkeliggøre visionen for Kongelunden.
  At 4) Donation til forarbejder og inddragelsesproces fra Købmand Herman Sallings Fond på 5 mio. kr. tillægsbevilges under Borgmesterens Afdeling.
  Sagens forløb
  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 30. januar 2020.
   
  Forligskredsen fra 2013 træder sammen og tilpasser forliget, så det understøtter arbejdet med "Vision Kongelunden".

  Bilag

  Aarhus Kommunes Klimafond - rammer og indsatsområder

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. januar 2020.
   
  Til byrådsbehandlingen udarbejder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø et teknisk ændringsforslag med henblik på bevilling til elbusser.
  Resumé
  Med denne indstilling etableres Aarhus Kommunes Klimafond, som blev besluttet i forbindelse med budget 2020. Startkapitalen er 116 mio. kr.
  Formålet med Klimafonden er at bidrage til den grønne omstilling ved at stille risikovillig kapital til rådighed til finansiering af bl.a. prøvehandlinger, test af nye teknologier samt igangsætning af holdningsbearbejdende initiativer. Fonden skal således bidrage til, at Aarhus-målet om CO2-neutralitet i 2030 nås.
  Rammerne for Aarhus Kommunes Klimafond fremgår af bilag 1.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet godkender rammerne for Aarhus Kommunes Klimafond, jf. bilag 1
  At 2) der gives en anlægsbevilling på 10 mio. kr. til indkøb af elbusser i 2021, finansieret fra Klimafonden
  At 3) der frigives rådighedsbeløb hertil på 10 mio. kr. i 2021
  Sagens forløb
  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. januar 2020.
   
  Til byrådsbehandlingen udarbejder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø et teknisk ændringsforslag med henblik på bevilling til elbusser.

  Bilag

  Anlægsbevilling til Bering-Beder vejen

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. januar 2020 i overensstemmelse med påtegning af 30. januar 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Frigivelse af midler til anlæg af Bering-Beder vejen, anvendelse af klimavenlig asfalt, betaling fra Banedanmark og bemyndigelse til ekspropriationsproces.
  Resumé
  I forlængelse af byrådets godkendelse af projektet i august 2019 blev det samlede anlægsarbejde for Bering-Beder vejen sendt i udbud med henblik på opstart april 2020 for at kunne overholde den fremrykkede tidsplan.
  Der er siden august 2019 gennemført en tredje parts kvalitetssikring af projektet med henblik på at kvalificere beslutningsgrundlag for Byrådet. Kvalitetssikringsteamet peger på besparelser ved ikke at forberede dele af vejen til 2+1, men kun anlægge en 2-sporet landevej (1+1). Desuden peges der på, at byrådet kan undlade at tilvælge den første af to optioner, strækningen til Beder Landevej.
  Der anmodes nu om anlægsbevilling til Bering-Beder vejen, idet Teknik og Miljø ikke kan anbefale, at der sker reduktioner i det tidligere besluttede projekt. Dette skyldes, at der er gennemført ekspropriationer med baggrund i beslutningen om 2+1-vej og de to optioner. Desuden vil et fravalg af forberedelsen til 2+1 betyde, at udbuddet skal annulleres og at projektet vil blive væsentligt forsinket.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) der udmøntes 249,4 mio. kr. fra anlægsreserven og gives anlægsbevilling på 373,8 mio. kr. til anlæg af Bering-Beder vejen, herunder
  • at vejtraceet forberedes til ”2+1-vej”,
  • at strækningen til Beder Landevej (krydsning af Oddervej) anlægges,
  • at strækningen til Obstrupvej anlægges.
  Anlægsbevillingens sammensætning og efterfølgende tilpasning fremgår af afsnit 7.
  At 2) der godkendes både udgifts- og indtægtsbevilling på op til 18,5 mio. kr. (løbende priser) med tilhørende rådighedsbeløb for udførelse af banebro for Banedanmark, som indgår i finansieringen af det samlede projekt.
  At 3) der i anlæg af Bering-Beder vejen anvendes klimavenlig asfalt til udførelse af slidlaget.
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at forberede stiforbindelsen mellem Beder og Malling, herunder gennemføre åstedsforretningen for erhvervelse af nødvendige arealer og påbegynde eventuelle ekspropriationsprocesser.
  Sagens forløb
  30-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at Byrådet ved Budget 2018 besluttede at anlægge Bering-Beder vejen inden for en maksimal økonomisk ramme på 470 mio. kr. (489 mio. kr. i 2020-priser). Derudover blev der konstateret et højt udgiftsniveau for vejen sammenlignet med lignende vejprojekter, hvorfor der også blev anmodet om at få undersøgt og nedbragt udgifterne. Dette fremgår af bilag 8 til Magistratens budgetforslag 2018.
  Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø har i fællesskab fået udarbejdet en ekstern konsulentrapport som, med udgangspunkt i en 3. parts vurdering af vejprojektet, er resulteret i en kvalitetssikringsrapport og et senere tilføjet addendum, der indeholder en række fremadrettede læringspunkter angående styringsprocesser for store anlæg i Teknik og Miljø, herunder sikring af sporbarhed og gennemskuelighed i detailbudgetteringen, risici forbundet med tids- og udbudsprocessen samt styrkede muligheder for politisk prioritering. Rapporten er udarbejdet af KPMG og Niras og Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø vil i fællesskab arbejde videre med læringspunkterne.
  Dette kommer i forlængelse af, at det fremadrettet i forbindelse med budget 2020 er vedtaget, at der med inspiration i Statens principper for anlægsstyring kan indføres normer for, hvordan større anlægsarbejder forberedes og gennemføres med Byrådet som centrum for de vigtigste afvejninger mellem omfang, kvalitet og økonomi. Dette fremgår af bilag 18 til Magistratens budgetforslag.
  Udover de fremadrettede læringspunkter belyser KPMG og Niras også nogle handlemuligheder med henblik på omkostningsminimering i det konkrete projekt. Nogle af handlemulighederne vil kræve, at det igangsatte udbud går om. Hvis Byrådet ikke ønsker dette, anbefaler Borgmesterens Afdeling, at der arbejdes med et forstærket omkostningsfokus i projektets videre liv. Dette gøres konkret ved 1) at nedskrive den økonomiske ramme svarende til indtægten fra Banedanmark, så Byrådets oprindelige beslutning om en maksimal økonomisk ramme på 470 mio. kr. (489 mio. kr. i 2020-priser) fastholdes, og indtægten fra Banedanmark i stedet tilføres MOVE-midlerne, 2) at den projektnære reserve ikke udmøntes, men forbliver som en reserve Byrådet kan udmønte, hvis der viser sig behov herfor, 3) at resultatet fra entrepriseudbuddet som foreslået af Teknik og Miljø overføres til en projektreserve styret af Byrådet, hvis der bliver tale om lavere end forventede priser, samt 4) der søges omkostningsoptimering i budgetposten vedrørende Projektering, Administration og Tilsyn og at denne under alle omstændigheder maksimalt kommer til at udgøre det estimerede i indstillingen.
  Borgmesterens Afdeling gør opmærksom på, at den fulde effekt af Bering Beder-vejen forudsætter, at Vejdirektoratet anlægger nye kryds og motorvejsramper ved Torshøjvej. Der er endnu ikke indgået aftale med Vejdirektoratet vedrørende finansiering af ramper, og det fremlagte anlægsprojekt risikerer derfor at ende i uafklarede flaskehalsproblematikker eller merudgifter, som der ikke er taget højde for i indstillingen. Ved et eventuelt kommunalt finansieringsbehov anbefaler Borgmesterens Afdeling, at det sker ud fra en fornyet politisk prioritering i Byrådet og med udgangspunkt i realiseringen af ovennævnte tiltag til omkostningsfokus.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. januar 2020 i overensstemmelse med påtegning af 30. januar 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Højklasset kollektiv trafik, etape 2

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. januar 2020.
   
  Rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.
  Præcisering af opgave, valg og fravalg af alternativer mv. med henblik på projektafklaring, anlægsoverslag, miljøvurdering (VVM) mm.
  Resumé
  Med henblik på at sikre gode rammer for bæredygtig vækst har Aarhus Byråd prioriteret udvikling af attraktiv og højklasset kollektiv transport i Aarhus-området.
  Byrådet traf i maj 2018 en bygherrebeslutning om det videre arbejde med projekterne og en myndighedsbeslutning om planlægning og miljøvurdering (VVM). Beslutningerne indebar en trinvis afklaring af projektet.
  For at målrette rådgivningsopgaven lægges der nu op til beslutninger om målsætninger for projektet, afgrænsning af undersøgelsernes indhold samt valg og fravalg af alternativer. Desuden lægges op til beslutning om en strategi for udvikling af depot og servicecentre.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Projektafklaring og miljøvurderinger fortsat tager udgangspunkt i målsætninger om, at realisere højklasset og attraktiv kollektiv trafik, jf. afsnit 5.1.
  At 2) Projekt og miljøvurdering for strækningerne ”Aarhus Ø-Banegården” og ”Lisbjergskolen–E45” har letbane som hovedforslag jf. afsnit 5.2.
  At 3) Strækningen ”Spanien–Brabrand” har letbane som hovedforslag og en bus-rapid-transit løsning (BRT) som alternativ. Begge belyses med afsæt i identiske målsætninger, jf. afsnit 5.2.
  At 4) Teknik og Miljøs kortlægning af berørte byrum indgår i grundlaget for det videre arbejde, jf. afsnit 5.3.
  At 5) Projektet fremlægger forslag til hvordan allé-beplantning på Viborgvej kan fastholdes og styrkes.
  At 6) Anbefalingerne vedr. trafikoplæg samt strategi for depoter og servicecentre tiltrædes. Som konsekvens heraf undersøges supplerende decentrale løsninger og udviklingsmuligheder for faciliteterne i Banegraven, og spor til depot og værksted via Carl Blochs Gade udgår af projektet, jf. afsnit 5.4.
  At 7) Undersøgelserne af en fremskudt realisering af Aarhus Ø belyser alternative driftssituationer og afledte behov for sporarbejder i området øst for Aarhus H og i Nørreportkrydset.
  At 8) Anbefalingerne vedr. valg og fravalg af alternativer tiltrædes som grundlag for det videre arbejde, så udgangspunktet herefter er et justeret hovedforslag og et alternativ ved Thorvaldsensgade, jf. afsnit 5.5.
  Sagens forløb
  30-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. januar 2020.
   
  Rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1103, Blandet byområde ved Åby Ringvej, Edwin Rahrsvej og Gudrunsvej i Gellerup, Brabrand – Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. januar 2020.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 1103 - Blandet byområde ved Åby Ringvej, Edwin Rahrs Vej og Gudrunsvej i Gellerup, Brabrand - samt tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område i Gellerup. Området afgrænses mod øst af Åby Ringvej, mod nord af Edwin Rahrs Vej og mod vest og syd af Gudrunsvej.
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af anmodning fra Brabrand Boligforening, en privat udvikler samt flere magistratsafdelinger i Aarhus Kommune. Lokalplanområdet på ca. 6,9 ha. er beliggende i byzone.
  Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til blandet boliger, erhverv og dagligvarebutik samt offentlige formål i form af daginstitution, sundhedshus og idrætshal.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, hvad angår den maksimale bebyggelsesprocent og bygningshøjde, og der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017.
  I perioden fra 17. september - 12. november 2019 har forslag til lokalplan og kommuneplantillæg været fremlagt. Der er modtaget i alt fem bemærkninger.
  Høringssvarene har givet anledning til, at der foreslås en mindre ændring i lokalplanforslaget vedrørende delområdegrænse, vejadgang og parkering på arealet ved det nordøstlige hjørne af Globus1.
  Høringssvarene har også givet anledning til, at der er foretaget en supplerende beregning for at sikre, at den påtænkte regnvandshåndtering i området kan etableres som planlagt.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1103 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.8),
  At 2) forslag til Tillæg nr. 45 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.8),
  At 3) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.7.
  Sagens forløb
  30-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  03-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 3. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 13. januar 2020.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Udspil til omlægning af udligningssystemet drøftet. Der sendes notat til byrådet, når de konkretet beregninger kendes.
   
  Rådmand Jette Skive redegjorde for TV2's brug af skjult kamera på Kongsgården Plejehjem.
   
  Rådmand Thomas Medom orienterede om, at Magistratsafdelingen for Børn og Unge i denne uge fastlægger en ny budgettildelingsmodel til skolerne.
   
  Regionen har truffet beslutning om fordeling af antal klasser på gymnasierne.
  Sagens forløb
  03-02-2020 Magistraten
  Udspil til omlægning af udligningssystemet drøftet. Der sendes notat til byrådet, når de konkretet beregninger kendes.
   
  Rådmand Jette Skive redegjorde for TV2's brug af skjult kamera på Kongsgården Plejehjem.
   
  Rådmand Thomas Medom orienterede om, at Magistratsafdelingen for Børn og Unge i denne uge fastlægger en ny budgettildelingsmodel til skolerne.
   
  Regionen har truffet beslutning om fordeling af antal klasser på gymnasierne.