Vælg

Referat Magistraten 17-02-2020

  Dialogmøde mellem Magistraten og Østjyllands Brandvæsen

  Beslutning
  Drøftet.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i dialogmødet.
  Sagens forløb
  17-02-2020 Magistraten
  Drøftet.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i dialogmødet.

  Bilag

  Referat fra Magistratens møde den 3. februar 2020

  Beslutning
  Intet.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  17-02-2020 Magistraten
  Intet.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Indstilling om forslag fra SF: Etablering af social investeringsfond

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. februar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold for indstillingens "At 3".
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Byrådsforslag fra SF

  Etablering af social investeringsfond

  SF foreslår,
  1)      at der etableres en social investeringsfond, der har til formål at fremme investeringer i indsatser, der på mellemlangt og langt sigte forebygger sociale udfordringer. Investeringerne kan både bidrage til nye og eksisterende indsatser.
  2)      at midlerne til fonden i første omgang finansieres af den forventede økonomiske gevinst ved at Byrådet valgte selvbudgettering i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2018. Herefter skal fonden delvist hvile i sig selv, samt evt. tilføres yderligere midler i forbindelse med budgetforhandlinger.
  3)      at der nedsættes et rådgivende udvalg, der indstiller til Byrådet hvilke projekter og indstillinger, der bør prioriteres.

  Baggrund og uddybning

  Der skal over en årrække opbygges en social investeringsfond i Aarhus Kommune med inspiration fra bl.a. en lang række svenske kommuner. Formålet med fonden er at fremme tværgående og langsigtede indsatser og finde nye løsninger indenfor områder som børn & unge, ældre, socialt udsatte, sundhed og bevægelse. Fonden skal støtte projekter med fokus på tidlige og helhedsorienterede forebyggende indsatser, der eksisterer på tværs af kommunens magistratsafdelinger.

  Det øgede incitament til denne type projekter vil resultere i at flere opnår trivsel og kommer i beskæftigelse og uddannelse samt mindskede omkostninger til overførselsindkomster, behandling, for sene og dyre indsatser mv. En god investering indebærer den rette indsats, på det rette niveau og på det rette tidspunkt. Investeringsfonden vil på sigt være med til at underbygge det øgede fokus, der er i kommunen på tidlig indsats.

  Den sociale investeringsfond skal administreres af de ansvarlige magistratsafdelinger, der vil kunne søge midler af fonden til nye innovative projekter, der falder indenfor fondens formål.

  Socialudvalget i Aarhus har været på studietur til Norrköping for at studere deres gode erfaringer med en social investeringsfond. Fonden blev oprettet for seks år siden, og de projekter har givet så gode resultater, at de sender et økonomisk afkast tilbage til fonden til brug for nye investeringer. Investeringsfondene i de svenske kommuner har betydet, at der er blevet åbnet for nye måder at tænke og finansiere socialpolitikken på. Over hver femte svenske kommune har oprettet en social investeringsfond i et forsøg på at tænke langsigtet. Og lige så mange har planer om at følge efter. Selve beregningsmodellen blev i første omgang lavet af pensions- og forsikringsselskabet Skandia, for at sætte gang i tiltag, der går på tværs af de kommunale forvaltninger. Skandia-modellen er et forsøg på at påvise, om en social investering rent faktisk medfører den ønskede effekt, og ikke mindst hvad prisen bliver set over tid. Modellen anvender egne specifikke data og bygger på at økonomerne sætter sig sammen med fagfolk, når de vurderer et tiltags sandsynlige succesrate

  Midlerne til fonden skal i første omgang komme fra en startkapital bestående af den gevinst som forventes opnået ved valg af selvbudgettering. Derefter er tanken, at de igangsatte projekter skal være med til at sikre et mindre forbrug på andre indsatser og at denne besparelse skal føres ind i fonden fra de respektive områder. På den måde skal fonden på sigt hvile i sig selv økonomisk.

  Stillet af SF’s Byrådsgruppe

  Jan Ravn Christensen og Thomas Medom
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra SF om etablering af social investeringsfond
   

  Resumé
  Med denne indstilling besvares beslutningsforslaget fra SF fra juni 2017 om etablering af en social investeringsfond endeligt.
  Byrådet har foreløbigt taget stilling til forslaget med vedtagelsen af budgetforliget for 2018-2021, hvor der blev afsat 40 mio. kr. til etablering af en social investeringsfond i Aarhus. Formålet er at skabe en ny ramme for langsigtede og helhedsorienterede investeringer med henblik på at forebygge sociale problemer og finde løsninger på eksisterende udfordringer.
  Det foreslås, at den sociale investeringsfond etableres med udgangspunkt i et eksternt råd, der så vidt muligt har beslutningskompetence med hensyn til, hvilke indsatser, der skal igangsættes med henblik på at opnå bedre resultater for borgerne. Fondens midler vil blive reserveret i en pulje i Borgmesterens Afdeling. Rådet vil bestå af tre medlemmer. Borgmesterens Afdeling bemyndiges til formelt at igangsætte de anbefalede indsatser og indgå resultatkontrakter mellem fonden/kommunen og eksterne parter.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender rammerne for Aarhus Kommunes Sociale Investeringsfond, herunder kommissoriet for Rådet for Sociale Investeringer, jf. bilag 2.
  At 2) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til formelt at igangsætte de indsatser, som rådet ønsker igangsat, og i forlængelse heraf indgå resultatkontrakter mellem Fonden/kommunen og eksterne parter.
  At 3) Der afsættes 300.000 kr. årligt i perioden 2020-2024 til sekretariatsbetjening af Rådet for Sociale Investeringer, som finansieres af de afsatte 40 mio. kr.
  At 4) Der afsættes 150.000 kr. årligt til honorarer til medlemmerne af Rådet for Sociale Investeringer. Honorarerne finansieres af de afsatte 40 mio. kr.
  At 5) Borgmesterens Afdeling afrapporterer årligt på igangsatte projekter samt udviklingen i fondens økonomi til byrådet. Første afrapportering vil blive fremsendt til byrådet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen 2020.
  At 6) Borgmesterens Afdeling udarbejder en evaluering af Aarhus Kommunes Sociale Investeringsfond, herunder organiseringen, som forelægges byrådet sammen med regnskabsaflæggelsen for 2023.
  Sagens forløb
  21-06-2017 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 21. juni 2017.
  16-08-2017 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling til udtalelse, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 16. august 2017 om magistratsbehandling af forslaget.
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  11-02-2020 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. februar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold for indstillingens "At 3".
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Afsluttede anlægsregnskaber for Teknik og Miljø, 2017-2018

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. januar 2020.
   
  Der udarbejdes redegørelse for Borgmesterens Afdelings behandling af indstillingen.
  Endvidere belyses behandlingen af beslutningsforslaget om vaskepladser.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Indstillingen vedrører anlægsregnskaber for anlægsprojekter over 50 mio. kr. afsluttet i 2017 og 2018.
  Resumé
  Teknik og Miljø aflægger følgende anlægsregnskaber:
  AB-16-212-014 Frikøb af tilbagekøbsklausul Fridtjof Nansens Vej 9-43: Bevillingen omfatter tilbagekøbsklausul af Fridtjof Nansens Vej 9-43.
  AB-15-253-007 Salg af Valdemarsgade 18: Bevillingen omfatter salg af tidligere kontorareal for Aarhus Kommune på Valdemarsgade 18.
  AB-16-253-001 Køb af Bautavej 1: Bevillingen omfatter købesum for Bautavej 1, med henblik på sikring af bedre fysiske rammer for Østjyllands Brandvæsen.
  AB-07-223-003 Adgangsvejene til Lisbjerg byudviklingsområde: Anlægsregnskabet vedrører byggemodning af adgangsveje i Lisbjerg. Anlægsregnskabet afsluttes i henhold til Udviklingsplan for Lisbjerg, hvori det er besluttet at opgøre de ældste bevillinger.
  AB-18-212-013 Amtssygehusgrunden: Bevillingen vedrører købesum til Region Midtjylland for Amtssygehusgrunden.
  AB-14-294-001 Transmissionsanlæg (Bio), udførelse: Anlægsprojektet omfatter etablering af varmetransmissionsledning fra det biomassefyrede kraftvarmeværk til det overordnede transmissionssystem.
  AB-11-294-006 SSV levetidsforlængelse: Anlægsprojektet omfatter sikring af en fortsat forsyningskapacitet på Studstrupværket.
  Alle anlægsbevillingerne overstiger 50 mio. kr., hvorfor anlægsregnskaberne aflægges via særskilt indstilling. Teknik og Miljø skal herunder meget beklage den sene fremsendelse af anlægsregnskaberne.
  Vedrørende anlægsregnskabet for Amtssygehusgrunden, er der et merforbrug på ca. 1,2 mio. kr., som blandt andet vedrører tinglysningsafgift. Indtægtskravet i 2021 opskrives med merforbruget. 
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) Anlægsregnskaberne godkendes med de anførte afvigelser fra bevillingerne.
  At 2) Indtægtskravet i forbindelse med Amtssygehusgrunden opskrives i 2021 med 1,2 mio. kr., som følge af merudgifter ved købet af grunden. 
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at anlægsregnskaber for anlægsprojekter over 50 mio. kr. skal fremsendes til Magistraten og Byrådet til godkendelse senest 3 måneder efter anlæggets regnskabsmæssige afslutning, jfr. gældende instruks. De afsluttede anlægsregnskaber i indstillingen er afsluttet i 2017 og 2018. Når anlægsregnskabet først forelægges Magistraten og Byrådet i februar 2020, er dette klart utilfredsstillende. Byrådet har krav på en hurtig orientering om det regnskabsmæssige resultat og håndteringen heraf, da afvigelser i forhold til det budgetterede kan have betydelige konsekvenser for den kommunale økonomi. Manglende overholdelse af gældende tidsfrist svækker tilliden til den administrative styring af anlægsprojektet, og øger risikoen for fejlkontering.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. januar 2020.
   
  Der udarbejdes redegørelse for Borgmesterens Afdelings behandling af indstillingen.
  Endvidere belyses behandlingen af beslutningsforslaget om vaskepladser.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling om forslag fra ALT og SF: Indførelse af grøn trængselsring

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 3. februar 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholdt sig til det oprindelige forslag.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Beslutningsforslag fra SF og ALT
   
  Det foreslås
  1. At arbejdet med at indføre en grøn trængselsring i Aarhus senest i 2025 indgår i arbejdet med den kommende klimastrategi.
  2. At den grønne trængselsring skal sikre gratis adgang ind og ud af trængselsringen for el-biler og evt. hybridbiler samt øvrige køretøjer der ikke udleder CO2.
  3. At der for øvrige biler indføres afgifter, der reducerer trængslen i det centrale Aarhus.
  4. At afgiftsniveauet er højest i spidsbelastningsperioder.
  5. At nettoprovenuet fra den grønne trængselsring går til at fremme miljøvenlig transport herunder kollektiv transport og cyklisme
   
  Begrundelse
  Det er gået rigtigt godt med at få høstet de lavere hængende frugter i forhold til at reducere CO2-udslippet i Aarhus. Foran os står nu store udfordringer med at nå i mål med Byrådets ambitiøse målsætning om CO2-neutralitet i 2030. De foreløbige prognoser tyder på at den allerstørste udfordring bliver at reducere CO2-udslippet fra transportsektoren. Aktuelt anslås det at det kun vil være muligt at reducere transportsektorens CO2-udslip i Aarhus fra omkring 600.000 tons til 500.000 tons frem mod 2030. Herudover er det centrale Aarhus præget af massive trængselsproblemer i myldretiden. Derfor er der al mulig grund til at Byrådet skaber rammerne for at reducere trængslen i det centrale Aarhus, samtidigt med at der skabes en tilskyndelse til at flere vælger en elbil næste gang bilen skal skiftes ud.
   
  Stillet af
  Liv Gro Jensen (Å) og Jan Ravn Christensen (SF)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Indstilling om forslag fra ALT og SF: Indførelse af grøn trængselsring

  Resumé
  Alternativet og Socialistisk Folkeparti har fremsat forslag om en grøn trængselsring i Aarhus. Forslaget blev behandlet i Byrådet den 27. november 2019.
   
  Internationale studier af effekten af trængselsringe viser, at antallet af biler, der kører ind i zonerne, falder efter indførelsen af trængselsringene.
   
  En trængselsring har dog også en række negative konsekvenser. En trængselsring vil muligvis medføre øget trængsel rundt om Aarhus, gøre det dyrere at drive erhverv inde i byen og generelt gøre det dyrere at være bilist. I byer, hvor der er stor afhængighed af bilen til daglige gøremål, er risikoen for, at en trængselsring rammer socialt skævt større. Disse forhold kan i sidste ende medføre et fald i arbejdspladser, bosætning og vækst.
   
  Endelig foreligger der ikke det nødvendige lovgrundlag for at indføre en trængselsring, ligesom tilbagemeldingen fra "Kommission for grøn omstilling af personbiler i Danmark" bør afventes.
   
  Teknik og Miljø anbefaler derfor, at forslaget ikke imødekommes, og at der arbejdes videre med kortlægning og senere vurdering af den bredest mulige vifte af CO2-reducerende tiltag på transport- og mobilitetsområdet, som vil blive undersøgt i forlængelse af Klimaplan 2021-2025.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslaget ikke imødekommes og at der arbejdes videre med en kortlægning og senere vurdering af den bredest mulige vifte af CO2-reducerende tiltag på transport- og mobilitetsområdet, som vil blive undersøgt i forlængelse af Klimaplan 2021-2025.
  Sagens forløb
  27-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 27. november 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  03-02-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslaget besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 3. februar 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholdt sig til det oprindelige forslag.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Sikkerhed langs havnearealer og åen

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. februar 2020.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Udmøntning af midler til sikkerhedsinitiativer langs havnearealer og Aarhus å.
  Resumé
  I februar 2019 gennemførte Aarhus Kommune en sikkerhedsvandring langs havnearealer og Aarhus å i samarbejde med Østjyllands Brandvæsen, Østjyllands Politi og Trygfonden, for at undersøge, om strækningen fra Nørreport til DOKK1 og fra DOKK1 til Mølleparken skulle suppleres med yderligere sikkerhedsforanstaltninger. Der blev udarbejdet en rapport med en række anbefalinger til yderligere sikkerhedsforanstaltninger (bilag 1).
   
  Med budgetforliget for 2020 blev der i overslagsårene 2022-2023 afsat 1,9 mio. kr. til at øge sikkerheden langs havnearealer og åen. Disse midler blev efterfølgende fremrykket til 2020 mod betaling af intern rente på 3 %, hvorved der er 1,786 mio. kr. til rådighed.
   
  De nye sikkerhedsforanstaltninger, der ønskes etableret, er blandt andet termiske kameraer, mere belysning, opsætning af flere redningsstiger og redningskranse samt opsætning af sikkerhedswire.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  1) der gives anlægsbevilling på 1,786 mio. kr. til sikkerhedsforanstaltninger langs havnearealer og åen fra Nørreport til DOKK1 og fra DOKK1 til Mølleparken til udmøntning i 2020.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. februar 2020.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  En grønnere og mere børnevenlig by

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. februar 2020.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Udmøntning af anlægsmidler til træer og etablering af børnevenlige elementer.
  Resumé
  I budgetforlig for 2018 blev der afsat 8 mio. kr. til en grønnere og mere børnevenlig by.
   
  Der er udmøntet 2 mio. kr. af midlerne i 2019 til at udføre pilotprojekter med partnerskabstræer, begrønning og klimasikring af byrum, samt initiativer, der understøtter en børnevenlig by. Der resterer således 6 mio. kr. af rådighedsbeløbet til udmøntning.
   
  Disse midler ønskes nu udmøntet under en samlet ramme, så træplantninger og andre børnevenlige initiativer kan planlægges og udføres løbende i synergi med andre projekter i Teknik og Miljø.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der godkendes en anlægsbevilling til træplantninger og legemuligheder på 6,2 mio. kr. (løbende priser), som fordeles med 2 mio. kr. i 2020 og 4 mio. kr. i 2021 (begge i 2020-priser).
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. februar 2020.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1089, Bolig- og erhvervsbebyggelse, Ferdinand Sallings Stræde - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. februar 2020.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1089, Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade og tillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanforslaget gælder for et område ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade. Lokalplanområdet er afgrænset af Søndergade mod vest, Fiskergade mod nord, stormagasinet Salling og parkeringshus mod syd og øst. Centralt i lokalplanområdet ligger Ferdinand Sallings Stræde og Posthussmøgen.
  Planlægningen sker på baggrund af private bygherrers ønsker om at opføre erhvervslokaler og boliger, opført som etagebebyggelse med liberale erhverv i stueetagen. Mod Posthussmøgen ønsker én bygherre yderligere at opføre et byhus, placeret i gården af Fiskergade 42. Det er ny baghus bebyggelse, der foreslås opført i samspil med eksisterende bebyggelse.
  Lokalplanområdet er placeret i Aarhus City og placeret i byzone. Lokalplanområdet udgøres af matrikel nr. 201, 260, 261, 263a, 263b, og 264 og del af vejarealet 7000cb. Matrikel 263b ejes i dag af Aarhus kommune og en del heraf sælges i forbindelse med lokalplanens endelige vedtagelse.
  Lokalplanområdet er ca. 3.250 m2 stort, der foreslås bebyggelse på op til 10.950 m2, inklusiv den eksisterende bebyggelse mod Søndergade og Fiskergade.
  Bebyggelsen fordeles i to delområder. I delområde 1 må der maksimalt opføres 9.900 m2, med boliger ovenpå erhvervslokaler mod Ferdinand Sallings Stræde. I delområde 2 må der maksimalt opføres 1.050 m2, her planlægges der for boliger, dette er den samlede bebyggelse i lokalplanområdet, inklusiv den eksisterende bebyggelse. Den samlede bebyggelsesprocent i lokalplanforslaget er på 337%.
  I perioden fra den 2. juli til den 3. september 2019 har forslagene til lokalplan og kommuneplantillæg været fremlagt offentligt. Der er modtaget i alt 17 høringssvar.
  På baggrund af høringen foreslås en række ændringer, der blandt andet omhandler højder, trappetårne og begrønning af disse samt anvendelsesbestemmelser. Ændringerne afspejler, hvordan byggeriet på baggrund af høringen er bearbejdet, og at der er lagt vægt på den bymæssige sammenhæng, som byggeriet indgår i.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslag til lokalplan 1089, bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade, vedtages endeligt med ændringer som angivet i bilag 4,
  At 2) forslag til kommuneplantillæg nr. 32, bolig- og erhvervsbebyggelse ved Ferdinand Sallings Stræde og Fiskergade, vedtages endeligt,
  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt,
  At 4) byplanvedtægt nr. 16 for Cityområde ved Søndergade, Østergade, Fiskergade og Fredens Torv i Aarhus ophæves for den del der gælder for lokalplanområdet.
  At 5) indsigelser og bemærkninger fremkommet under den offentlige høring besvares som angivet i bilag 3.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. februar 2020.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Røgfrie udearealer og forbud mod tobakssalg til arrangementer mv.

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 29. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Byrådet har tidligere besluttet, at magistratsafdelingerne skulle komme med forslag til, hvor der skal indføres røgfrie udearealer i Aarhus Kommune.
  Det vil sige områder under åben himmel, hvor det ikke længere vil være tilladt at ryge tobak, herunder cigaretter, vandpibe og e-cigaretter mv.
  Magistratsafdelingernes forslag har været i offentlig høring og forlægges nu byrådet til vedtagelse. Udover afdelingernes forslag foreslås også at busstoppesteder også gøres røgfrie, og at der i samarbejde med Strøgforeningen fastlægges en forsøgsperiode hvor Strøget gøres røgfrit.
  Det er i forvejen ikke tilladt at ryge i kommunale institutioner og arbejdspladser, og nogle udearealer er allerede røgfrie f.eks. ved skoler og børnehaver.
  Byrådet besluttede derudover i november 2018, at der skal indføres et forbud mod salg af tobak til kommunalt støttede arrangementer, samt et forbud mod salg af tobak fra kommunalt ejede og lejede bygninger.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) indføre røgfrie udearealer, hvor magistratsafdelingerne har foreslået det       (bilag 1)
  At 2) busstoppestederne ligeledes bliver røgfrie
  At 3) der i samarbejde med Strøgforeningen fastlægges en forsøgsperiode hvor Strøget gøres røgfrit
  At 4) der som en fast del af alle aftaler, som Aarhus Kommune fremadrettet indgår med kulturarrangementer/aktører, forudsættes, at der ikke sælges tobak
  At 5) der indføres et forbud mod salg af tobak i kommunalt ejede ejendomme, kommunalt lejede ejendomme og kommunale institutioner i øvrigt
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 29. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling om forslag fra EL om kunstgræsbaner og gummigranulater

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 4. februar 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes forslag.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Beslutningsforslag fra EL
   
  Beslutning:
  1. Stopper anlæg af nye kunstgræsbaner med gummigranulater. Vælger kunstgræsbaner med nedbrydeligt granulat, (eller helt uden granulat) der ikke har samme negative konsekvenser for miljøet og naturen.
  2. Løbene udskifter granulaterne i eksisterende kunstgræsbaner. Eller helt udskifte banerne.
   
  Baggrund:
  En af de store kilder til mikroplast på land er SBR-gummi, gummigranulat der bruges som underlag på kunstgræsbaner. Det består som regel af gamle bildæk, der hakkes i fine små stykker og derfor betegnes som mikroplast.
   
  Vi ser forbud sprede sig i øjeblikket, bl.a. i Norge hvor disse granulatbaner ikke længere anlægges. Sverige overvejer lige nu et forbud og EU-kommissionen skal tage stilling til anbefalingerne fra Det Europæiske Kemikalieagentur, ECHA, i løbet af foråret 2020.
   
  Dvs. der er initiativer i gang der skal begrænse mikroplast i naturen, hvilket er godt. Vi skal selvfølgelig også, i Århus, bidrage til denne begrænsning især lige nu hvor flere fodboldbaner er på vej, skal vi tænke os rigtigt godt om.
   
  Vi ved der findes alternative materialer på markedet, der er biologisk nedbrydeligt, såsom Kokosnødfibre, gummi lavet af sukkerroer og olivenkærner. Men der findes teknologier helt uden brug af granulat.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
   
  Indstilling på baggrund af forslag fra El om kunstgræsbaner og gummigranulater
   

  Resumé
  Enhedslisten fremsatte ved møde i Aarhus Byråd den 13. november 2019 et forslag om kunstgræsbaner og gummigranulater, hvor gummi ønskes erstattet af alternative muligheder.
  Det vurderes, at der ikke er den nødvendige viden om indholdet af eventuelle miljø- og sundhedsskadelige stoffer i de alternativer muligheder på nuværende tidspunkt.
  I forbindelse med etablering af kunstgræsbaner i Aarhus Kommune stilles der en række miljømæssige krav.
  Ved indstillingen foreslås indført et nyt krav til foreninger, som fremover anmodes om en redegørelse i forbindelse med udskiftning af udtjente kunstgræsbaner.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslaget ikke imødekommes i sin helhed, men at der arbejdes videre med vidensgrundlag for kunstgræsbaner i Aarhus
  At 2) Der indføres krav om en redegørelse fra foreninger i forbindelse med udskiftning af kunstgræstæppe med henblik på at sikre, at de udtjente kunstgræsbaner eller dele af disse håndteres på en forsvarlig vis.
  Sagens forløb
  13-11-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. november 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagen drøftes i Kulturudvalget.

  04-02-2020 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 4. februar 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom og Keld Hvalsø henholdt sig til Enhedslisten de Rød-Grønnes forslag.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 24. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek kunne ikke tiltræde indstillingen, og finder at det er de fastlagte indikatorer og ikke politiske beslutninger, der bør definere hvornår der skal opføres nye skoler.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Byrådet vedtog den 14. august 2019 “Aftale om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven”. Aftalen indebærer, at der skal etableres en ny skole i Gellerup til skoleåret 2025-2026.
  Det foreslås, at skolen bygges i to afdelinger, hvor afdelingen for 0.-3. klasse med SFO placeres i den nordlige del af byparken, mens afdelingen for 4.-9. klasse og fritidscenteret placeres i den sydlige del af byparken.
  Med denne indstilling afsættes midler til projektering af den nye skole og fritidscenter. Projekteringen gennemføres med bred inddragelse af ledelse, medarbejdere, kommende og nye forældre i skole og klubtilbud, lokalområdet, foreninger og øvrige interessenter. Første skridt på vejen er et forløb i første halvår af 2020 med fokus på at afklare den nye skoles profil og pædagogisk program og at udbyde projektet til bygherrerådgivning.
  Inden udgangen af 2021 fremsendes indstilling til byrådet om frigivelse af den samlede anlægsbevilling til projektet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der projekteres en 3-sporet skole i Gellerup til undervisning og fritid med en forventet samlet anlægssum på 294 mio. kr.
  At 2) skolen bygges i to afdelinger i Gellerup, hvor afdelingen for 0.-3. klasse med SFO placeres i den nordlige del af byparken, mens afdelingen for 4.-9. klasse og fritidscenteret placeres i den sydlige del af byparken.
  At 3) der som entrepriseform vælges totalentreprise.
  At 4) rådmanden for Børn og Unge efter en bred involverende proces og med inddragelse af Børn og Unge-udvalget træffer beslutning om skolens profil og pædagogiske program.
  At 5) der gives anlægsbevilling på 15,2 mio. kr. til projektering, herunder intern projektledelse, udarbejdelse af byggeprogram, bygherrerådgivning, totalentreprise- konkurrence, projektering, byggetilladelse og byggesagsbehandling m.v. finansieret af midler afsat til ny skole i Gellerup.
  At 6) der frigives rådighedsbeløb på 15,2 mio. kr. til projektering fordelt med 6,3 mio. kr. i 2020, 4,8 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. i både 2022 og 2023.
  At 7) der frigives rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. til etablerings- og driftsudgifter til genhusning af klubben i Gellerup frem til 2025 fordelt som beskrevet i tabel 3 og finansieret af KB restmidler afsat til administrative fællesskaber.
  At 8) 2 pct. af den samlede anlægssum på 294 mio. kr. til skolebyggeriet i Gellerup svarende til 5,9 mio. kr. anvendes til intern projektledelse og udmøntes ligeligt med 1,0 mio. kr. årligt over 6 år i 2020-2025 til Børn og Unge.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 24. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek kunne ikke tiltræde indstillingen, og finder at det er de fastlagte indikatorer og ikke politiske beslutninger, der bør definere hvornår der skal opføres nye skoler.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Skoledistriktsændringer til ny skole i Gellerup

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 24. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek kunne ikke tiltræde indstillingen, og finder at det er de fastlagte indikatorer og ikke politiske beslutninger, der bør definere hvornår der skal opføres nye skoler.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  I denne indstilling foreslås skoledistriktsændringer til den nye skole i Gellerup fra skoleåret 2025-2026 med henblik på at have et skoledistrikt, som har en tilstrækkelig størrelse og et social balanceret elevgrundlag.
  Resumé
  Aarhus Byråd har den 14. august 2019 godkendt aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. Aftalen indebærer, at der skal bygges en ny skole i Gellerup, som skal være klar til skoleåret 2025-26.
   
  Skolen foreslås placeret i byparken i Gellerup, jf. indstillingen " Ny skole og fritidscenter for Gellerup, Toveshøj og Bispehaven". Med fastlæggelse af skoleplaceringen kan den nye skoles distrikt også afgrænses.
   
  I aftalen om skoletilbuddet i Gellerup er der foreslået distriktsændringer både i forbindelse med fusionen af Tovshøjskolen og Ellekærskolen fra skoleåret 2020-2021 og i forbindelse med åbningen af den nye skole fra skoleåret 2025-2026.
   
  Distriktsændringerne fra 2020-2021 (dog 2021-2022 for den del, som vedrører Gammelgaardsskolen) indgår i indstillingen om fusion af Tovshøjskolen og Ellekærskolen, som blev vedtaget i byrådet den 27. november 2019.
   
  I denne indstilling foreslås distriktsændringerne, som gennemføres samtidig med åbningen af den nye skole i 2025-2026.
   
  Indstillingen har været i høring fra 11. november til 10. december 2019. Høringen giver anledning til, at tidspunktet for distriktsændringen for Svanebyggeriet foreslås rykket frem til skoleåret 2021-2022.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) skoledistriktet for den nye skole i Gellerup består af den fusionerede skoles distrikt, Gellerupdelen af Gammelgaardsskolens, Sødalskolens, Engdalskolens og Åby Skoles distrikter, dog tilføres Svanebyggeriet Sødalskolens distrikt, jf. afsnit 5.
   
  At 2) distriktsændringerne gælder fra skoleåret 2025-2026 for børn, som skal starte i 0. klasse, og for tilflyttere, dog gælder distriktsændringen for Svanebyggeriet for skoleåret 2021-2022 for børn, som skal starte i 0. klasse, og for tilflyttere.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 24. januar 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek kunne ikke tiltræde indstillingen, og finder at det er de fastlagte indikatorer og ikke politiske beslutninger, der bør definere hvornår der skal opføres nye skoler.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  0-18 års specialtilbud på Tovshøjskolen

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 22. januar 2020.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Med denne indstilling flyttes Stensagerskolen til Tovshøjskolens matrikel, og det foreslås at etablere et dagtilbud til børn med særlige behov sammen med skolen.
  Resumé
  Byrådet godkendte den 14. august 2019 aftalen om et attraktivt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven, som indebærer, at der skal bygges en ny skole i Gellerup, som er klar til skoleåret 2025-2026. Fra skoleåret 2020-2021 fusioneres Tovshøjskolen og Ellekærskolen på Ellekærskolens matrikel. Ellekærskolen skal således ikke dele matrikel med specialskolen Stensagerskolen, som i stedet foreslås flyttet til Tovshøjskolen.
   
  Stensagerskolen har givet udtryk for, at den foretrækker, at Tovshøjskolen ombygges til specialskole frem for Ellekærskolen, som tidligere er besluttet af byrådet, blandt andet på grund af varmtvandsbassinet på Tovshøjskolen og tilkørselsforhold. Stensagerskolen vil kunne flytte ind på Tovshøjskolen til skoleåret 2022-2023.
   
  Det foreslås endvidere, at der etableres en 6-gruppers dagtilbudsafdeling til børn, der er berettiget til et tilbud jf. servicelovens § 321 på Tovshøjskolen for at sikre kapacitet til at kunne imødekomme behovet for pasning af børn med særlige behov.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Stensagerskolen flyttes til Tovshøjskolen på Janesvej 2 i Brabrand.
   
  At 2) anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 8,0 mio. kr. til projektering af tvillingeskole til Stensagerskolen på Ellekærskolen anvendes til projektering af Stensagerskolen og specialdagtilbud på Tovshøjskolen.
   
  At 3) projekteringen sker med afsæt i en anlægsramme på 100 mio. kr., der forudsættes finansieret som beskrevet i ressourceafsnittet.
   
  At 4) der gives anlægsbevilling på 3,1 mio. kr. til midlertidigt at oprette en specialafdeling på Karetmagertoften 2 i Højbjerg til 17 børn, der er berettiget til et tilbud jf. servicelovens § 32, som finansieres af mindreudgifter fra etablering af tvillingeskole til Stensagerskolen på Ellekærskolen.
   
  At 5) der frigives rådighedsbeløb på 3,1 mio. kr. i 2020 til at oprette en midlertidig specialafdeling på Karetmagertoften 2.
   
  At 6) 2 procent af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse af anlægsprojekterne.
  Sagens forløb
  13-02-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-02-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. februar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 22. januar 2020.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Der forventes TV2-udsendelse 19. marts, bl.a. med indslag fra Kongsgården.
  Byrådet orienteres.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  17-02-2020 Magistraten
  Der forventes TV2-udsendelse 19. marts, bl.a. med indslag fra Kongsgården.
  Byrådet orienteres.
   
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.