Vælg

Referat Magistraten 16-03-2020

  Referat fra Magistratens møde den 9. marts 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Ændring af mødeaktivitet og interne frister som følge af COVID-19

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 12. marts 2020.
  Muligheder for at afholde orienteringsmøder og borgermøder digitalt og skriftligt bør vurderes. Der udarbejdes en redegørelse for hjemmelsgrundlaget. Det blev præciseret, at det er vigtigt at være opmærksom på at kommunikere på forskellige måder – ikke kun skriftligt.
   
  Borgmesterens Afdeling foreslår på baggrund af tiltagene tilknyttet COVID-19 (coronavirus), at ændre mødeaktivitet og interne frister på den måde, der er beskrevet nedenfor.
  Indstillingen forelægges byrådet på dets næste møde, men ændringerne træder i kraft allerede fra magistratens beslutning.
  Rammerne for afholdelsen af byrådets møder afklares snarest muligt.

  Resumé
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten afholder sine møder som planlagt. Møderne gennemføres indtil videre på en måde, så fysisk tilstedeværelse ikke er påkrævet.
  At 2) De faste udvalg afholder deres møder som planlagt og prioriterer behandlingen af kritiske forhold. Møderne gennemføres indtil videre på en måde, så fysisk tilstedeværelse ikke er påkrævet.
  At 3) Opgaveudvalgene indtil videre suspenderer deres møder, så forvaltningerne kan omfordele ressourcerne til deres driftsopgaver, herunder kritiske funktioner.
  At 4) Der ikke gives adgang til at få foretræde indtil videre. Interessenterne opfordres til i stedet at indsende skriftlige indlæg.
  At 5) Alle internt fastsatte frister for besvarelse af henvendelser fra byrådets medlemmer suspenderes indtil videre. Dermed får forvaltningerne bedre mulighed for at prioritere deres driftsopgaver, herunder kritiske funktioner.
  At 6) Konsekvenserne af indstillingens pkt. 1-5 varer indtil Magistraten beslutter andet.
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 12. marts 2020.
  Muligheder for at afholde orienteringsmøder og borgermøder digitalt og skriftligt bør vurderes. Der udarbejdes en redegørelse for hjemmelsgrundlaget. Det blev præciseret, at det er vigtigt at være opmærksom på at kommunikere på forskellige måder – ikke kun skriftligt.
   

  Bilag

  Bindende årlige klimamål for Aarhus kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. marts 2020.
  Rådmand Jette skive tog forbehold.
  Det blev præciseret, at det bliver en meget stor udfordring at nå de bindende klimamål, og at det stiller krav til samarbejde og fælles organisering.
   
  Resumé
  Indstillingen fastlægger de årligt bindende mål for CO2e-reduktioner frem til 2030 for Aarhus Kommune som bysamfund og Aarhus Kommune som virksomhed. Hvis målet i de enkelte år ikke nås, forpligter byrådet sig til at igangsætte yderligere initiativer, så målet om CO2e-neutralitet nås i 2030.
  De årligt bindende mål er baseret på et scenarium fra et eksternt firma, der viser, hvor langt man kan nå ved hjælp af en række kendte handlemuligheder. Herudover indgår en forceret omstilling af transportsektoren. Med disse elementer er der foreløbigt anvist en vej til at nedbringe CO2e-udledningen til 400.000 t om året i 2030. Indstillingen peger derudover på, at Aarhus skal satse massivt på Carbon Capture-teknologien. Kun hvis byrådets mål om CO2e-neutralitet ikke kan nås med disse eller andre elementer, skal der kompenseres via køb og annullering af kvoter.
  Indstillingen ’bestiller’ en klimastrategi frem til 2030 og en klimaplan for 2021-2024, som anviser konkrete handlinger til at realisere de bindende klimamål.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet vedtager de årlige mål for CO2e-udledningen frem mod 2030 for Aarhus Kommune som bysamfund og virksomhed.
  At 2) Borgmesterens Afdeling følger op på de bindende mål hvert år i en indstilling i forbindelse med regnskabet, og at Teknik og Miljø i samarbejde med Direktørgruppen i forlængelse heraf anmodes om at foreslå eventuelle nødvendige tiltag i forbindelse med budgettet.
  At 3) Teknik og Miljø anmodes om i samarbejde med Direktørgruppen at udarbejde en Klimaplan for perioden 2021-2024, der lever op til de årlige mål i perioden, samt en strategi for den samlede grønne omstilling for at nå målet i 2030 og håndtering af den opbyggede CO2e-gæld. Det forudsættes, at strategien indebærer en satsning på Carbon Capture-teknologi, samt ekstraordinære reduktioner i transportsektoren i 2025-2030, for at reducere behovet for at kompensere via kvoteopkøb mest muligt.
  At 4) Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling anmodes om i samarbejde med Direktørgruppen at komme med forslag til en fælles organisering på tværs af kommunen, der understøtter kommunens arbejde for den grønne omstilling.
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11. marts 2020.
  Rådmand Jette skive tog forbehold.
  Det blev præciseret, at det bliver en meget stor udfordring at nå de bindende klimamål, og at det stiller krav til samarbejde og fælles organisering.
   

  Bilag

  Aarhusianernes input til den 10-årige anlægsplan

  Beslutning
  Drøftet.
  Magistraten er enig i anbefalingen af at køre borgerinddragelsesprocessen digitalt. Hvis der er behov for det og mulighed for det kan man evt. senere supplere med noget fysisk.
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Drøftet.
  Magistraten er enig i anbefalingen af at køre borgerinddragelsesprocessen digitalt. Hvis der er behov for det og mulighed for det kan man evt. senere supplere med noget fysisk.

  Bilag

  Musik Erhvervs Pulje - rammer og retningslinjer

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020  anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 10. marts 2020.
  Resumé
  I forbindelse med Byrådets vedtagelse af Budgettet for 2020 blev der under overskriften Aarhus som musikby afsat 1. mio. kr. til en styrkelse af Aarhus Kommunes indsats for udviklingen af den rytmiske musik som et kreativt erhverv.
   
  Nærværende indstilling indeholder anbefaling af udmøntningen af bevillingen, herunder den organisatoriske placering i Borgmesterens Afdeling/Erhverv og Bæredygtig Udvikling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice/Kulturforvaltningen.
   
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Bevillingen på 1 mio. kr. udmøntes til beslutning i Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice efter indstilling fra en ekspertgruppe med henblik på oprettelse af en musikerhvervspulje til udvikling af erhvervsrelaterede projekter inden for rytmisk musik.
   
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020  anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 10. marts 2020.

  Bilag

  Udskiftning af tag på ældreboliger på Mosealléen 5-51 i Tilst

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 4. marts 2020.
  Resumé
  Tagene på de almene ældreboliger på Mosealléen 5-51 i Tilst skal udskiftes, idet undertaget er gennemtæret. Udskiftningen sker for at undgå følgeskader på bygningerne.
  Det indstilles, at Sundhed og Omsorg bemyndiges til at optage lån i Kommunekredit. Behovet for at skifte taget sker 20 år tidligere end forventet grundet materialevalg ved undertagets udførelse. Lånet betales tilbage over 30 år via en huslejestigning.
  Der er afholdt afdelingsmøde for beboerne, hvor beboerne har godkendt udskiftningen af taget og den deraf følgende huslejestigning.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Sundhed og Omsorg bemyndiges til at optage lån på op til kr. 4.190.000 i Kommunekredit med en løbetid på 30 år til udskiftning af tag på Mosealléen 5-51, 8381 Tilst.
  Sagens forløb
  12-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesteren Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 4. marts 2020.

  Bilag

  Høringssvar til Region Midtjyllands sundheds- og hospitalsplan

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 5. marts 2020.
  Resumé
  Region Midtjylland har den 31. januar sendt en ny sundheds- og hospitalsplan i høring.
  Den nye plan har 11 prioriterede fokusområder, der lægger op til både en styrkelse af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, samt et større fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde.
  De udvalgte fokusområder er meget relevante, og der er fin sammenhæng til den sundhedsaftale, som Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen har indgået. Ligeledes går mange af planens prioriteringer igen i Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2020-2025.
  Der er udarbejdet et udkast til et samlet høringssvar fra Aarhus Kommune til Magistratens godkendelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten godkender udkast til høringssvar fra Aarhus Kommune til Region Midtjyllands udkast til en ny sundheds- og hospitalsplan
  Sagens forløb
  12-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesteren Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  16-03-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 5. marts 2020.

  Bilag

  Kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet 2020

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 27. februar 2020.
  Der udarbejdes notat til Byrådsbehandlingen som belyser situationen i forhold til MSB's mål for udsatte børn.
  Opfølgning på kvaliteten på 6-18-årsområdet i Børn og Unge med særlig fokus på læringsmiljøer, fravær og faglig udvikling.
   

  Resumé
  Dette er første version af en ny fokuseret kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet. De tre temaer – læringsmiljøer, fravær og faglig udvikling – er besluttet efter inddragelse af ledere i skole, dag- og fritidstilbud efter ønske fra byrådet om en enklere rapport, der er tættere på praksis og lokale erfaringer.
   
  Kvalitetsopfølgningen viser, at der er en sammensat gruppe af sårbare og udsatte børn og unge på kanten af fællesskaberne, som har meget fravær, og hvor de eksisterende læringsmiljøer ikke altid slår til. Men langt de fleste børn og unge klarer sig godt fagligt, trives og udvikler sig og har et stabilt fremmøde inden for gode læringsmiljøer.
   
  Kvalitetsopfølgningen viser, at de tre temaer er tæt forbundne. Børn og unge skal være til stede, før der kan ske faglig udvikling, og læringsmiljøerne skal være motiverende og inspirere til sunde fællesskaber med plads til alle. Udvikling inden for temaerne kalder derfor på nuancerede og sammenhængende indsatser.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     kvalitetsrapporten på 6-18-årsområdet godkendes af byrådet.
   
  At 2)     byrådet tiltræder de anførte tilsynspunkter i bilag 4.
   
  At 3)     byrådet drøfter kvaliteten på skole- og fritids- og ungdomsskoleområdet med særligt fokus på læringsmiljøer, fravær og faglig udvikling.
   
  At 4)     skolerne og FU-områderne frem til foråret 2022 har et særligt fokus på arbejdet med at fremme motiverende, inkluderende læringsmiljøer, nedbringe fraværet og sikre faglig udvikling for alle børn og unge, samt at hver skole og FU-område udvælger en konkret problemstilling under hvert tema.
   
  Sagens forløb
  13-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
   

  16-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 16. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 27. februar 2020.
  Der udarbejdes notat til Byrådsbehandlingen som belyser situationen i forhold til MSB's mål for udsatte børn.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Magistratsdirektørerne gav en redegørelse for beredskabssituationen mht. Covid-19. Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning. Generelt er billedet, at beredskabet fungerer godt.
  Sagens forløb
  16-03-2020 Magistraten
  Magistratsdirektørerne gav en redegørelse for beredskabssituationen mht. Covid-19. Orienteringen blev drøftet og taget til efterretning. Generelt er billedet, at beredskabet fungerer godt.