Vælg

Referat Magistraten 23-03-2020

  Referat fra Magistratens møde den 16. marts 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  23-03-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Anmodning fra Keld Hvalsø om orlov

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. marts 2020.
  Anmodning fra byrådsmedlem Keld Hvalsø om orlov på ubestemt tid fra den 1. april 2020.
   

  Resumé
  Byrådsmedlem Keld Hvalsø har anmodet om orlov fra sine kommunale hverv på ubestemt tid. Orlovsperioden skal have virkning fra den 1. april 2020.
   
  Det indstilles, at første stedfortræder Peter Hegner Bonfilsindtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
   
  Ovenstående har en række nærmere beskrevne konsekvenser i relation til de faste udvalg mv., som det indstilles, at Aarhus Byråd godkender.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Keld Hvalsø bevilges orlov fra sine kommunale hverv fra den 1. april 2020. 
   
  At 2)     byrådet godkender, at Peter Hegner Bonfils indtræder som stedfortræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden. 
   
  At 3)     byrådet godkender de midlertidige ændringer i de faste udvalg som beskrevet i indstillingens afsnit 3.
   
  Sagens forløb
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. marts 2020.
  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.

  Bilag

  Grøn omstilling af kommunens bilflåde

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 16. marts 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med følgende begrundelse:
  "De op til 50 ladestandere, som den ene million giver mulighed for, rækker ikke langt, når der er 638 kommunale køretøjer på benzin/diesel. Der er med andre ord behov for det 10-dobbelte beløb, hvis vi for alvor skal sikre et tilstrækkeligt grundlag for omstillingen. Jeg vil anbefale at der afsættes 5 mio.
  Den foreslåede først-til-mølle -ordning er uheldig, da man risikerer panikkøb for at få støtten. Jeg mener det skal være Ejendomme, der får ansvaret for udrulning af elladestandere i kommunens bygninger. Dermed får vi fra start af skabt det nødvendige overblik og den nødvendige styring. Både i forhold til hvor vidt bygningernes nuværende elnet kan honorere flere ladestandere og hvordan vi imødekommer behovet bedst muligt.
  En række afledte konsekvenser ved at skifte fra kørselsgodtgørelse til indkøb af elbiler er ikke uddybet, beskrevet. Det vil bl.a. indebære øgede lønudgifter eller lavere produktivitet som følge af en mindre fleksibel arbejdsdag, hvor medarbejderne ikke kan starte og slutte hjemme. Det er i de allerfleste tilfælde en billig ordning for kommunen, at medarbejdere kører tjenestekørsel i egne biler. Det gælder især der, hvor der køres relativt få kilometer, og bilen står stille meget af tiden".
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med henvisning til, at hun ønsker en højere medfinansiering fra Klimafonden.
   
   
  Resumé
  Byrådet vedtog med budget 2020 at Aarhus Kommunes bilflåde skal være omstillet til fossilfri drivmidler senest ultimo 2025, hvilket giver seks år til omstillingen.
   
  I nærværende indstilling er udarbejdet overblik over hvordan udfasningsplanen anbefales at se ud for at målsætningen om fossilfri bilflåde kan imødekommes.
   
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Den beskrevne plan for udfasning af fossilt drevne køretøjer 2020-25 vedtages, og at der årligt følges op på udfasningen i regnskabet.
   
  At 2)     Klimafonden medfinansierer etablering af lade-standere med op til 1 mio. kr. Det skal være en midlertidig ordning, hvori der bliver indbygget en incitamentsmodel, der betyder at ’first movers’ belønnes med det højeste tilskud.
   
  At 3)     De øvrige tiltag under ’grøn transport’ fremsendes senere i 2020. De omfatter indstillinger vedr. flg. punkter:
      a)     Grøn Transportplan fase 2, fælles indstilling fra Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling
      b)     En række forslag fra Direktørgruppen til omlægning af medarbejderes brug af egne fossil-drevne biler i arbejdstiden til fossilfri transport samt til at øge andelen af fossilfri transport for Aarhus Kommunes medarbejderes transport til og fra arbejde.
   
  Sagens forløb
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 16. marts 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med følgende begrundelse:
  "De op til 50 ladestandere, som den ene million giver mulighed for, rækker ikke langt, når der er 638 kommunale køretøjer på benzin/diesel. Der er med andre ord behov for det 10-dobbelte beløb, hvis vi for alvor skal sikre et tilstrækkeligt grundlag for omstillingen. Jeg vil anbefale at der afsættes 5 mio.
  Den foreslåede først-til-mølle -ordning er uheldig, da man risikerer panikkøb for at få støtten. Jeg mener det skal være Ejendomme, der får ansvaret for udrulning af elladestandere i kommunens bygninger. Dermed får vi fra start af skabt det nødvendige overblik og den nødvendige styring. Både i forhold til hvor vidt bygningernes nuværende elnet kan honorere flere ladestandere og hvordan vi imødekommer behovet bedst muligt.
  En række afledte konsekvenser ved at skifte fra kørselsgodtgørelse til indkøb af elbiler er ikke uddybet, beskrevet. Det vil bl.a. indebære øgede lønudgifter eller lavere produktivitet som følge af en mindre fleksibel arbejdsdag, hvor medarbejderne ikke kan starte og slutte hjemme. Det er i de allerfleste tilfælde en billig ordning for kommunen, at medarbejdere kører tjenestekørsel i egne biler. Det gælder især der, hvor der køres relativt få kilometer, og bilen står stille meget af tiden".
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med henvisning til, at hun ønsker en højere medfinansiering fra Klimafonden.
   
   

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Anlægsprogram for trafikal infrastruktur 2020 - 2023

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. marts 2020.
  Rådmand Thomas Medom kan ikke tiltræde anlæg af Marselistunnellen.
  Keld Hvalsø kan ikke tiltræde anlæg af Marselistunnellen samt den østlige del af Beder Bering Vej.
  Muligheden for fremrykning af bl.a. omlægning af Vesterbro Torv belyses til Byråds-/udvalgsbehandlingen.
  Anlægsprogrammet fastlægger mindre investeringer i trafikal infrastruktur for 2020 og giver en status på særskilte anlægsbevillinger til store infrastrukturprojekter i perioden 2021-2023.
  Resumé
  Indstillingen indeholder anlægsprogrammet for trafikal infrastruktur 2020-2023, som omfatter dels forslag til udmøntning af kapitalbevillinger til planlagte mindre projekter i 2020, og dels status på særskilte anlægsbevillinger til store infrastrukturprojekter i perioden 2021-2023.
   
  De foreslåede projekter vil skabe lokal trafiksikkerhed og tryghed for lette trafikanter. I prioriteringen af disse indgår fællesrådenes ønsker og Teknik og Miljøs anbefalinger til forbedring af den trafikale infrastruktur.
   
  Herudover indeholder indstillingen en beskrivelse af tidsmæssige forskydninger af en given bevilling til trafikal infrastruktur.
   
  Den samlede bruttoramme til investeringer i trafikal infrastruktur for de næste fire år er 1.106 mio. kr. Heraf forventes 399 mio. kr. udmøntet i 2020, hvoraf 63 mio. kr. udmøntes til mindre anlægsprojekter.
   
  Teknik og Miljø anmoder om bemyndigelse til at gennemføre åstedsforretninger for projekterne i anlægsprogram 2020.
  Indstilling
  At 1) Kapitalbevillingerne for 2020 til mindre anlægsprojekter, jf. afsnit 5, udmøntes som foreslået til bl.a. hastighedsdæmpende tiltag, opgradering og anlæg af nye stianlæg samt forbedret fremkommelighed på vejnettet.
   
  At 2) Anlægsprogrammet for trafikal infrastruktur for årene 2021-2023 tages til efterretning, både for større anlæg på særskilte anlægsbevillinger jf. bilag 1 samt mindre anlæg via kapitalbevillinger jf. bilag 2.
   
  At 3) Flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling godkendes, jf. afsnit 7, til fremrykning af arbejder omkring Rutebilstationen og udskydelse af visse stianlæg for cyklister og gående.
   
  At 4) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre åstedsforretninger og frivillige aftaler for anlægsprojekterne i det aktuelle anlægsprogram for trafikal infrastruktur.
  Sagens forløb
  19-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. marts 2020.
  Rådmand Thomas Medom kan ikke tiltræde anlæg af Marselistunnellen.
  Keld Hvalsø kan ikke tiltræde anlæg af Marselistunnellen samt den østlige del af Beder Bering Vej.
  Muligheden for fremrykning af bl.a. omlægning af Vesterbro Torv belyses til Byråds-/udvalgsbehandlingen.

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.
   
  Socialistisk Folkepartis byrådsgruppe tog forbehold for at fremskynde arbejdet med Marselistunnelen.
   
  Enhedslisten de Rød-Grønnes byrådsgruppe tog forbehold for anlæg af Marselistunnellen samt den østlige del af Beder Bering Vej.
   
  Alternativets byrådsgruppe tog forbehold for Beder-Bering vej, foranalyse omkring anlæg ved Brendstrup og anlæg af Marselistunnelen.

  Bilag

  Hotel og restaurant - Nørre Alle 72-74

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. marts 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Keld Hvalsø og Mette Skautrup tog forbehold.
  Forslag fra Kulturmiljørådet om mere lukket bebyggelse belyses til Byrådsbehandlingen. Strategi for Hoteludvikling, som der henvises til i indstillingen lægges på dagsordenen.
  Ansøgning om at opføre bebyggelse i fem etager med restaurant/hotelcafé i stueetagen og 16 hotelværelser i de øvrige etager.
  Resumé
  Der er ansøgt om at opføre bebyggelse i fem etager med restaurant/hotelcafé i stueetagen og hotelværelser i de øvrige etager på ejendommene Nørre Alle 72-74.
   
  Ejendommene består i dag af et dobbelthus, der har bevaringsværdier på henholdsvis 5 og 6.
   
  Byggeriet er omfattet af lokalplan 591, der blandet andet har som formål, at ny bebyggelse opføres så der opnås en arkitektonisk og miljømæssig tilfredsstillende helhedsvirkning i området.
   
  Byggeriet fraviger kommuneplanens bestemmelse om husdybde, da bebyggelsens stueplan næsten udfylder matriklen.
   
  En partshøring har medført en række indsigelser om især parkeringsforhold, skygge- og indbliksgener, og at byggeriet ikke er tilpasset gaden og området.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet ikke medfører væsentlige indbliksgener eller skyggegener, og at det er tilpasset både gaden og området.
   
  I Aarhus Kommunes strategi for hoteludvikling er det et pejlemærke at fordoble antal overnatninger i 2025. Strategien forudsætter en løbende kapacitetsudvidelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  1) at byrådet godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  19-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. marts 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Keld Hvalsø og Mette Skautrup tog forbehold.
  Forslag fra Kulturmiljørådet om mere lukket bebyggelse belyses til Byrådsbehandlingen. Strategi for Hoteludvikling, som der henvises til i indstillingen lægges på dagsordenen.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1110, Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53 Aarhus C - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. marts 2020.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø kan ikke tiltræde.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1110, Boliger ved Sandgravvej 3-5 og Skovvejen 53, Aarhus C.
   

  Resumé
  Lokalplanen gælder for et område beliggende i Skovvejskvarteret i bydelen Trøjborg ved Sandgravvej. Lokalplanområdet, der er ca. 1.200 m2 stort, var ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Grundejer har anmodet om udarbejdelse af lokalplanen.
   
  Formålet med lokalplanen er, at bebyggelsen tilpasser sig terrænet og den omkringliggende bebyggelse. Det har samtidig været vigtigt, at den nye bebyggelse forholder sig til kulturmiljøet i Skovvejskvarteret, og at byens udvikling fortsat kan aflæses i den historiske kystskrænt.
   
  Lokalplanen giver mulighed for at etablere en boligbebyggelse med etageboliger og rækkehuse inden for området. Samlet set gives der mulighed for at etablere et etageareal på 2.000 m2 ekskl. kælder inden for området, svarende til ca. 24 boliger. Eksisterende bebyggelse nedrives, herunder den bevaringsværdige bygning Sandgravvej 3-5.
   
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanen.
   
  I høringsperioden er modtaget i alt 18 høringssvar. Teknik og Miljø indstiller, at høringssvarene giver anledning til en ændring i planforslaget vedr. afskærmende hegnsbeplantning.
  Indstilling
  At 1)     forslag til lokalplan nr. 1110 vedtages endeligt, med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4,
   
  At 2)     høringssvar besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.
   
  Sagens forløb
  19-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
   

  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. marts 2020.
  Rådmand Jette Skive og Keld Hvalsø kan ikke tiltræde.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1123, Ny genbrugsstation ved Ølstedvej i Lisbjerg - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. marts 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1123 for en ny genbrugsstation ved Ølstedvej i Lisbjerg samt tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017
  Resumé
  AffaldVarme Aarhus ønsker en ny genbrugsstation ved Affaldscenter Lisbjerg. Planområdet er 1,2 ha stort, kommunalt ejet og i byzone.
  Planområdet bruges til genbrugsstation og slaggedepot. Dele af området består af skov og en cirkulær græsflade.
  Formålet med planen er opførelse af en ny genbrugsstation og anden brug af den nuværende genbrugsstation. Områdets rekreative kvalitet skal desuden højnes.
  I en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen fra 12. nov.- 3. dec. 2019 kom to høringssvar om henholdsvis rekreative muligheder, gener fra pladsen samt trafikale forhold. Det anbefales, at svarene ikke medfører ændringer i planforslaget.
  Forslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da en del af området ligger i en ramme til offentlige rekreativt formål. Tillægget foreslår at nedlægge rammeområdet og i stedet lægge arealet ind under naboområdet til erhvervsformål.
  Planen fremlægges som en kategori B-plan, hvilket betyder, at planen vil blive endeligt vedtaget af Teknik og Miljø uden politisk behandling, hvis der ikke kommer væsentlige indsigelser.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1123 godkendes til offentlig fremlæggelse, som en kategori B-plan,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 67 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse, som tillæg knyttet til en kategori B-plan,
  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.4.
  Sagens forløb
  19-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 6. marts 2020.
  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Orientering fra direktørerne om situationen i forhold til Coronakrisen blev taget til efterretning.
  Sagens forløb
  23-03-2020 Magistraten
  Orientering fra direktørerne om situationen i forhold til Coronakrisen blev taget til efterretning.

  Aktiv erhvervsindsats for at afbøde krise

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 20. marts 2020.
  Oplysninger om ledighedsudviklingen under Coronakrisen lægges på dagsordenen til byrådsbehandlingen.
  Aarhus Kommunes initiativer til at imødegå økonomisk afmatning som følge af corona-virus
  Resumé
  Denne indstilling beskriver Aarhus Kommunes bidrag at holde hånden under dansk erhvervsliv i den aktuelle krisesituation. Det gælder både i form af her-og-nu initiativer, samt i form af mere strukturelle tiltag, der kan være med til at understøtte det generelle aktivitetsniveau til gavn for virksomhederne.
  Der foreslås en række straks-initiativer, som Byrådet umiddelbart kan sætte i gang, en række strukturelle initiativer, som kan iværksættes af Byrådet samt en række øvrige initiativer, der kræver statslig medvirken.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tiltræder følgende initiativer til umiddelbar iværksættelse:
  • straks-betaling (allerede iværksat),
  • fremrykning af investeringer uden betaling af den normale interne rente,
  • månedlig opfølgning på, at der eksekveres,
  • prioritering af interne og eksterne ressourcer til eksekvering,
  • der indledes med det samme en dialog med håndværkererhvervene om eventuelle tiltag, der kan fremme hurtig igangsætning af anlægsarbejder. Det kan fx være dispensation fra politikken om fagentrepriser i konkrete tilfælde indtil videre, hvis det fremmer hurtig eksekvering
  • midlertidig dispensation til Børn og Unge til opførelse af dagtilbud, hvis der i prognosen forventes et behov i et område inden for en 5-års periode
  At 2) Byrådet tiltræder en mulighed for at trække på den finansielle egenkapital med op til 300 mio. kr. med baggrund i den helt ekstraordinære situation
  At 3) Borgmesterens Afdeling i samarbejde med magistratsafdelingerne fremsender en indstilling inden udgangen af april med forslag til investeringer for op til 300 mio. kr., der kan iværksættes inden for en relativt kort tidshorisont. Vægten skal være på initiativer til fremme af den grønne omstilling, og herudover afsættes 30 mio. kr. til bygningsvedligeholdelse og genopretning samt 3 mio. kr. i hvert af årene 2020 og 2021 til øget byggesagsbehandling, lokalplanlægning m.v. for at undgå flaskehalse i myndighedsbehandlingen.
  At 4) Byrådet følger udviklingen nøje, og tilkendegiver, at man indenfor de rammer der ligger for Byrådets virksomhed er indstillet på at gøre det, der skal til for at afbøde de økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser af corona-krisen.
  Sagens forløb
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice samt Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 20. marts 2020.
  Oplysninger om ledighedsudviklingen under Coronakrisen lægges på dagsordenen til byrådsbehandlingen.

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg, Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.

  Bilag

  Ændrede rettigheder og forpligtelser pga. COVID-19

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 20. marts 2020.
  Resumé
  Den 17. marts 2020 blev der udstedt en række bekendtgørelser, som påvirker magistratsafdelingernes håndtering af forskellige opgaver og ydelser i forbindelse med COVID-19 pandemien.
  Formålet med bekendtgørelserne er at sikre, at der på social- sundheds- og ældreområdet i forbindelse med håndteringen af COVID-19 kan foretages en nødvendig prioritering af opgaver og optimal anvendelse af de behandlings- og personalemæssige ressourcer.
  Er behovet til stede, bemyndiges kommunerne til, ud fra en konkret individuel vurdering af borgernes behov, at foretage en hel eller delvis reduktion eller omlægning af hjælpen til borgerne.
  For at sikre smidig anvendelse af nødlovgivningen og mulighed for at reagere hurtigt, bemyndiges magistratsafdelingerne med denne indstilling til at vurdere, om betingelserne er opfyldt samt at gennemføre de nødvendige ændringer i serviceniveauer og opgaveløsning på de områder, der er omfattet af bekendtgørelserne.
  Bemyndigelsen ophører samtidigt med de relevante bekendtgørelser.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) De ansvarlige magistratsafdelinger bemyndiges til at vurdere, om betingelserne for anvendelse af særlovgivningen er opfyldt, samt herunder inden for deres ansvarsområder at justere i serviceniveauet og opgaveløsningen på de områder, der er omfattet af bekendtgørelserne.
  At 2) Bemyndigelsen ophører samtidig med de relevante bekendtgørelser relateret til COVID-19, der udstedes i medfør af epidemilovens bestemmelser.
  Sagens forløb
  20-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 20. marts 2020.
  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at byrådet i sit møde den 25. marts 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 23. marts 2020.

  Bilag