Vælg

Referat Magistraten 30-03-2020

  Referat fra Magistratens møde den 23. marts 2020

  Beslutning
  Mette Skautrup havde forbehold til sag 5 "Hotel og restaurant, Nørre Alle 72 - 74".
  Sagens forløb
  30-03-2020 Magistraten
  Mette Skautrup havde forbehold til sag 5 "Hotel og restaurant, Nørre Alle 72 - 74".

  Bilag

  Effektiviseringsopfølgning 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. marts 2020.
  Katalog over udvalgte effektiviseringsprojekter i 2019 til inspiration samt efterlevelse af Aarhus Kommunes økonomiske politik.
  Resumé
  Kataloget indeholder udvalgte projekter fra alle magistratsafdelinger samt projekter, der er blevet til i fællesskab.
  Målsætningen i den økonomiske politik er, at der i kommunen samlet set skal effektiviseres med 1% af de decentraliserede rammer i årligt gennemsnit, svarende til 122,4 mio. kr. ved fuld indfasning. Over de seneste fire regnskabsår er målet sammenlagt 496,43 mio. kr.
  På den lange bane forventes projekterne i dette års katalog at kunne indhøste gevinster for 69,9 mio. kr. Dette beløb skal ses i forhold til, at der er arbejdet på ”Fælles om Nye Løsninger”, hvilket har medført mindre tid til øvrige effektiviseringsprojekter.
  Over de seneste fire effektiviseringskataloger samt ”Fælles om Nye Løsninger”, er de varige gevinster på 587 mio. kr., der dermed opfylder 1%-målet for fire år.
  Effektiviseringsgevinsterne beholdes på de enkelte decentraliserede områder, som følge af Aarhus Kommunes økonomiske politik. Det skal ses i sammenhæng med, at de decentrale budgetter løbende reduceres som følge af finansieringsbidraget, der også er en del af den økonomiske politik.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager Effektiviseringskatalog 2019 til efterretning
  Sagens forløb
  30-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. marts 2020.

  Bilag

  Datakvalitet og ledelsesinformation i 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. marts 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for prioritering af gevinster.
  Resumé
  Programmet omfatter 1) ledelsesinformation til Aarhus Byråd, 2) Fælleskommunalt Ledelsesinformationssystem (FLIS) og 3) datakvalitetsprojekter til sikring af korrekt dataregistrering.
  Aarhus i Tal har i 2019 fået tilføjet 11 nye analyser og der har i alt været 209.824 sidevisninger (11% flere end i 2018). FLIS er nu i så stabil drift, at data leveres til tiden og med færre tekniske fejl.
  I 2019 er der gennemført 11 datakvalitetsprojekter til sikring af korrekt dataregistrering, som har fundet og rettet 38.387 fejl i data, hvilket giver en beregnet gevinst for 2019 på 68,3 mio. kr.
  Nettogevinsten på 62,4 mio. kr. udmøntes i den supplerende regnskabsindstilling til allerede prioriterede områder, samt det foreslås hvorledes en del af de resterende gevinster anvendes og programmet justeres.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) afrapporteringen på programmet ’Datakvalitet og ledelsesinformation’ og nettogevinsten på 62,4 mio. kr. i 2019 tages til efterretning.
  Sagens forløb
  30-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. marts 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for prioritering af gevinster.

  Bilag

  Lokalplan 1108, Boligområde Skæring Strand - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. marts 2020.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1108, Boligområde Skæring Strand – overførsel fra sommerhusområde til byzone samt Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanen gælder for et 130 ha stort område, der indeholder sommerhusområdet Skæring Strand samt det rekreative område, Mindelunden. Området ligger nord for og i umiddelbar tilknytning til Skæring By.
  Lokalplanen er igangsat på baggrund af en afstemning i efteråret 2017 blandt alle de private grundejere om interessen for at overføre sommerhusområdet til byzone.
  Lokalplanens formål er at muliggøre en anvendelse til boligformål til lav boligbebyggelse med fritliggende enfamilieboliger til helårsbeboelse.
  Lokalplanen er ikke i overensstemmelse med gældende kommuneplanrammer. Lokalplanen er derfor ledsaget af Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017, der muliggør, en anvendelse til boligformål med en maksimal bebyggelsesprocent på 20 til 25%, en bygningshøjde på maks. 6,5 m samt ændrede mindstegrundstørrelser.
  Lokalplanforslaget har været offentligt fremlagt. Der indkom i alt 133 høringssvar, som hovedsageligt omhandler bygningsregulerende bestemmelser, placering, bebyggelsesprocent, højder, det grønne udtryk, trafikale forhold samt flere forhold uden for lokalplanen.
  Høringssvarene er vedlagt indstillingen som bilag 4. Forslag til besvarelse af høringssvarene indgår i bilag 5.
  På baggrund af høringen foreslås en række præciseringer af lokalplanforslaget.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan 1108 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.6 og bilag 6,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) den sammenfattende redegørelse om miljøvurdering af lokalplan nr. 1108 med Tillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017, vedtages og indgår som en del af lokalplanens og kommuneplantillæggets redegørelse. Den sammenfattende redegørelse fremgår af bilag 3.
  At 4) bemærkninger fra den offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.5 og bilag 5,
  Sagens forløb
  25-03-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  30-03-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. marts 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. marts 2020.
   
  Keld Hvalsø tog forbehold.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Der blev givet kort status på situationen med hensyn til Coronaberedskab.
   
  Keld Hvalsø blev takket for samarbejdet i Magistraten.
  Sagens forløb
  30-03-2020 Magistraten
  Der blev givet kort status på situationen med hensyn til Coronaberedskab.
   
  Keld Hvalsø blev takket for samarbejdet i Magistraten.

  Revurdering af budgetprocessen

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. marts 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 27. marts 2020.
   
  Vigtigheden af at sikre en god inddragelsesproces vedrørende det tiårige anlægsprogram – trods Coronakrisen – blev understreget.
  I lyset af den aktuelle situation som følger af covid-19 epidemien foreslås det, at Magistraten drøfter budgetprocessen.
  Resumé
  Som følge af den aktuelle situation, hvor covid-19 epidemien har lukket store dele af samfundet, oplever mange institutioner og afdelinger store ændringer i deres økonomi. I lyset af den store usikkerhed foreslås det at aflyse opkrævningen af finansieringsbidraget til budgetmodellerne i budgettet for 2021. Det indebærer, at de rammereduktioner, som Byrådet har besluttet i budgetproceduren for budget 2021, ikke indarbejdes i afdelingernes budget. Finansieringsbidraget på 1,04 % forventes at kunne genoptages i budget 2022.
  Den 10-årige investeringsplan udarbejdes fortsat med den proces, som Byrådet besluttede i budgetproceduren. Magistraten har taget initiativ til, at borgerinddragelsen ikke sker via fysiske møder, men omstilles til en digital borgerinddragelse. Der ændres ikke på det forberedende arbejde, men der kan efter behov ændres i den politiske proces og / eller i det efterfølgende arbejde med at udfolde investeringsplanen i konkrete projekter.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) finansieringsbidraget til budgetmodellerne aflyses i 2021 og genoptages i budget 2022
  Sagens forløb
  30-03-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 30. marts 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 27. marts 2020.
   
  Vigtigheden af at sikre en god inddragelsesproces vedrørende det tiårige anlægsprogram – trods Coronakrisen – blev understreget.

  Bilag