Vælg

Referat Magistraten 14-04-2020

  Referat fra Magistratens møde den 30. marts 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  14-04-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Tilbagemelding 2019: Nye veje til velfærd og vækst, Innovation i Aarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 1. april 2020. 
   
  Mette Skautrup tog forbehold med hensyn til projekt ”langtidsledige tager teten”.
  Resumé
  Innovationsindsatsen er en fælles ramme for at gentænke den måde, Aarhus Kommune løser sine opgaver på sammen med borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Vi har brug for innovation, fordi vi ikke altid kender den bedste løsning, og fordi ressourcerne måske kan anvendes anderledes for at skabe langsigtede bæredygtige løsninger. Innovationsindsatsen i 2019 – 2022 handler om at udvikle og afprøve ideer, som kan medvirke til, at ressourcerne anvendes der, hvor de skaber den største værdi for borgerne gennem nye løsninger på vores komplekse udfordringer. Med innovationsindsatsen skal vi se på velfærden og væksten gennem borgernes briller, vi skal skabe sammenhæng på tværs af afdelinger og de offentlige sektorer, og vi skal se borgere og virksomheder som vigtige samarbejdspartnere.
  Indstilling
  At 1)  Tilbagemelding 2019: ’Nye veje til velfærd – Innovation i Aarhus’ tages til efterretning som beskrevet i indstillingen.
  Sagens forløb
  14-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 1. april 2020. 
   
  Mette Skautrup tog forbehold med hensyn til projekt ”langtidsledige tager teten”.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Udskydelse af virksomheders betaling af dækningsafgift

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 1. april 2020.
   
  Det belyses til byrådsbehandlingen, hvordan kulturinstitutionerne er stillet med hensyn til betaling af dækningsafgift.
  Virksomheder i Aarhus Kommune får betaling af 2. rate af dækningsafgift for 2020 udskudt fra juli til december 2020.
  Resumé
  Med henblik på at understøtte økonomisk trængte virksomheder som følge af Corona-krisen udskydes virksomhedernes betaling af 2. rate af dækningsafgiften for 2020 fra juli til december 2020.
   
  Dækningsafgiften for erhvervsejendomme trækkes ud af den betaling for ejendomsskat og øvrige afgifter til Aarhus Kommune, som forfalder d. 1. juli 2020, og virksomhederne modtager en særskilt reguleringsskattebillet for 2. rate af dækningsafgiften med forfald d. 1. december 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) betalingen for 2. rate af dækningsafgiften af erhvervsejendomme for 2020 udsættes fra 1. juli 2020 til 1. december 2020.
  Sagens forløb
  14-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 1. april 2020.
   
  Det belyses til byrådsbehandlingen, hvordan kulturinstitutionerne er stillet med hensyn til betaling af dækningsafgift.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. april 2020. 
   
  Borgmesterens Afdeling udarbejder notat.

  22-04-2020 Økonomiudvalget
  Udvalget drøftede sagen.

  Bilag

  Lokalplan 1111, Etageboligbebyggelse på Ceres Allé, Aarhus C - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. marts 2020. 
   
  Rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 1111, Etageboligbebyggelse på Ceres Allé, Aarhus C samt Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet omfatter ejendommen Ceres Allé 11 og stikvejen til Ceres Allé med stiforbindelse til Aarhus Å.
  Bygherre ejer ejendommen Ceres Allé 11 og har anmodet om en lokalplan, der omdanner ejendommen fra erhvervsområde til blandet bolig- og erhvervsområde.
  Formålet med lokalplanen er at kunne opføre en karré i 4-8 etager. Bebyggelsen er 11.650 m2, hvoraf ca. 11.200 m2 er boliger og 450 m2 erhverv og butikker i stueetagen mod Ceres Allé.
  Mindst 30 % af boligerne skal være familieegnede og 20 % af boligarealet almene boliger.
  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens mål, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer. Lokalplanen er derfor ledsaget af Kommuneplantillæg nr. 53, der muliggør, at området ændres fra erhverv til blandet byområde, en højere bebyggelsesprocent samt øget bygningshøjde.
  Der er indgået en frivillig udbygningsaftale med bygherre.
  Lokalplanen med tilhørende kommuneplantillæg, forslag til udbygningsaftale og miljørapport har været i offentlig høring fra den 7. januar til 3. marts 2020. Der er modtaget 4 høringssvar. Teknik og Miljø foreslår, at de indkomne bemærkninger ikke giver anledning til ændringer i planforslagene.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1111 vedtages endeligt,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt,
  At 4) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt, som den fremgår af indstillingens afsnit 5.8 og bilag 5,
  At 5) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8 og bilag 5.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 23. marts 2020. 
   
  Rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Restanceudvikling 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 23. marts 2020.
  Resumé
  Der er i 2019 sket et fald i de skattefinansierede restancer på 2,5% svarende til 9,7 mio. kr. Faldet skyldes primært Gældsstyrelsens afskrivninger på 30,8 mio. kr. Restancerne ville således være steget med hele 5,3% uden styrelsens afskrivninger. Borgerservice har derfor lagt pres på styrelsen med henblik på at sikre, at kommunens krav hurtigt behandles i det nye PSRM-system. Der er også dialog med styrelsen for at sikre, at der modregnes maksimalt i overskydende skatter mv. Borgerservice har valgt at stoppe oversendelse af krav til styrelsen, så kommunen kan prioritere styrkede indsatser. Investeringsmodellen vedtaget den 15. maj 2019 på 1 mio. kr. har givet et nettoprovenu på minimum 5 mio. kr. ved ”Særlig ringeaktivitet” og forebyggende indsatser som ”Smartere Opkrævning”; målrettede skrivelser og Black Friday kampagner mv.
  Efter nedbrud af SKATs inddrivelsessystem, EFI, overtog kommunen i 2016 inddrivelsesopgaven på Ejendomsskat. Restancen er i 2019 reduceret til et historisk lavt niveau på 2,8 mio. kr. svarende til 1 promille af et års skatter. Der udarbejdes nye tiltag for at nedbringe restancerne yderligere i samarbejde med magistratsafdelingerne.
  Indstilling
  At 1) Orienteringen om restanceudviklingen tages til efterretning.
  At 2) Opkrævningen bemyndiges, jf. afsnit 6, til ny praksis med udstedelse af 3. rykkerskrivelse på udvalgte krav.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 23. marts 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Kontrolindsats mod socialt snyd 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 25. marts 2020.
   
  Hvis det er enkelt ud fra kendt viden, belyses det til byrådsbehandlingen i hvor mange af de 1465 afsluttede sager, der har været uregelmæssigheder, samt i hvilket omfang borgere er blevet kontaktet.
  Redegørelse for udviklingen i arbejdet mod socialt snyd i Aarhus Kommune – opgjort pr. 31.12.2019
  Resumé
  Kontrolindsatsen mod socialt snyd blev pr. 1.11.2018 efter byrådsbeslutning samlet i et fælles kontrolteam i Kultur og Borgerservice. Indsatsen var tidligere splittet op i afdelinger i hhv. Sociale Forhold og Beskæftigelse og Kultur og Borgerservice.
  Sammenlægningen har medvirket til mere effektiv kontrol i forhold til antallet af sager, hvor der er blevet afsluttet 1465 sager, hvilket er 59 % flere sager i 2019 end i 2018. Af disse sager har der været provenu på i alt 338 af sagerne.
  Kontrolindsatsen i 2019 opnåede et nettoprovenu på 11,3 mio. kr. Det er et fald på 3 mio. kr. sammenlignet med resultatet for 2018.
  Hovedårsagerne til faldet i provenuet er: Manglende kontrolsager fra Udbetaling Danmark, effektivt præventivt arbejde og implementering af nyt sagssystem, som fremadrettet vil give mulighed for en målrettet kontrolindsats. Det nye system giver ligeledes udvidet ledelsesinformation, som skal sikre bedre prioritering, der forventes at have en positiv virkning på kontrolprovenuet og som skal fungere som et dialogværktøj med magistratsafdelingen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Orienteringen tages til efterretning.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 25. marts 2020.
   
  Hvis det er enkelt ud fra kendt viden, belyses det til byrådsbehandlingen i hvor mange af de 1465 afsluttede sager, der har været uregelmæssigheder, samt i hvilket omfang borgere er blevet kontaktet.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Etablering af Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 25. marts 2020.
   
  Til byrådsbehandlingen laves en uddybende beskrivelse af rollefordelingen mellem foreningen og kommunen.
  Der gives kommunegaranti på op til 12,5 mio. kr. og anlægstilskud på 11,6 mio. kr. til etablering af Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter - et selvstændigt svømme- og aktivitetscenter på kommunal jord ved den eksisterende svømmehal på Lystrup Skole.
  Resumé
  Lystrup IF Svømning har behov for en udvidelse af faciliteterne for at kunne leve op til efterspørgslen fra foreningens ca. 5.000 medlemmer samt borgerne i lokalområdet, som ønsker svømmefaciliteter til et aktivt fritidsliv.
  Lystrup IF Svømning har siden 2013 arbejdet på at etablere Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter, som udspringer af et ønske om at styrke foreningsidrætten og skabe spændende og alsidige foreningsbaserede svømme- og vandaktiviteter for både børn og voksne.
  Lystrup IF Svømning har med henblik på opførelse af svømme- og aktivitetscenteret etableret den almennyttige forening ”Foreningen Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter”, der har til formål at eje og forestå driften af svømme- og aktivitetscenteret.
  Opførelsen af Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter har stor opbakning i Lystrup og gennemføres med støtte fra Aarhus Kommune. For at projektet kan realiseres har Foreningen Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter fra Aarhus Kommune behov for en kommunegaranti for et lån på op til 12,5 mio. kr., et anlægstilskud på ca. 11,6 mio. kr. og en 30-årig grundlejeaftale med Børn og Unge.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der gives anlægstilskud på 11.638.336 kr. til foreningen Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter. Anlægstilskuddet finansieres via afsatte rådighedsbeløb under de to KB-bevillinger ’Anlægspuljen til forenings- og fritidsfaciliteter’ samt ’Puljen til idrætsfaciliteter’.
  At 2) Kultur og Borgerservice i 2020 stiller en kommunegaranti til foreningen Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter for et lån på op til 12,5 mio. kr. Garantien stilles først for en byggekredit i anlægsfasen og konverteres derefter til en lånegaranti for et 30-årigt fastforrentet lån i Kommunekredit.
  At 3) Børn og Unge bemyndiges til at indgå en vederlagsfri 30-årig grundlejeaftale med foreningen Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter.
  At 4) Børn og Unge bemyndiges til at indgå en 30-årig aftale med foreningen Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter om overtagelse og drift af Lystrup Svømme- og Aktivitetscenters vandbehandlingsanlæg, der etableres i teknikrummet i Lystrup Skoles svømmehal.
  Sagens forløb
  01-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 25. marts 2020.
   
  Til byrådsbehandlingen laves en uddybende beskrivelse af rollefordelingen mellem foreningen og kommunen.

  15-04-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Børn og Unge med bemærkning, at byrådet i sit møde den 15. april 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 14. april 2020.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Direktørerne gav en generel orientering om Coronasituationen. Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Rabih Azad-Ahmad orienterede om forventede initiativer på kulturområdet.
  Sagens forløb
  14-04-2020 Magistraten
  Direktørerne gav en generel orientering om Coronasituationen. Borgmester Jacob Bundsgaard og rådmand Rabih Azad-Ahmad orienterede om forventede initiativer på kulturområdet.

  Orientering om digitale borgermøder under Corona

  Beslutning
  Drøftet.
   
  Ønsket om digitale borgermøder skal blandt andet ses i lyset af behovet for at holde hjulene i gang.
  Sagens forløb
  14-04-2020 Magistraten
  Drøftet.
   
  Ønsket om digitale borgermøder skal blandt andet ses i lyset af behovet for at holde hjulene i gang.

  Bilag