Vælg

Referat Magistraten 20-04-2020

  Referat fra Magistratens møde 14. april 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Aarhus Kommunes regnskab for 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. april 2020.
  Resumé
  På de skattefinansierede driftsområder har der i 2019 været merudgifter på 26 mio. kr. i forhold til budgettet.
   
  Der er mindreudgifter vedrørende den egentlige drift på 72 mio. kr., som især skyldes en ufinansieret reserve, som ikke er bragt i anvendelse samt lavere udgifter til overførsler og ikke decentraliseret service (primært på børn og unge området og vedrørende danskundervisning). De decentraliserede udgifter under et er meget tæt på budgettet.
   
  Til gengæld er der merudgifter og mindreindtægter vedrørende især Finansielle tilskud (45 mio. kr.), og Generelle tilskud (49 mio. kr.).
   
  På grund af tidsforskydninger har der været mindreindtægter på anlægsområdet på 298 mio. kr.
   
  Samlet set er der tale om en formindskelse af det budgetterede overskud med 324 mio. kr. til et overskud på 316 mio. kr. imod et budgetteret overskud på 640 mio. kr.
   
  På baggrund af det opgjorte regnskabsresultat skønnes det, at regnskab 2019 udviser en mindre engangsforbedring på skønsmæssigt 60 mio. kr.
   
  Forbedringen vedrører primært en engangsgevinst som følge af forskydning i modregningen af P-afgifter, mindre-udgifter vedrørende Børn og Unges ikke-decentraliserede områder og mindreudgifter på de øvrige ikke-decentraliserede områder m.v.
   
  Denne gevinst modsvares for en dels vedkommende af merudgifter, som foreslås bevilget i indstillingen "Diverse forhold med relation til regnskab 2019".
   
  Forbedringen er beskeden i forhold til de meget store udfordringer og usikkerheder som følge af Coronakrisen.
   
  Hertil kommer usikkerhed om en kommende udligningsreform.
   
  Aarhus Kommunes regnskab for 2019 er uddybende beskrevet i en årsberetning og i et egentligt regnskab. Herudover er regnskabet beskrevet i afsnittet "Økonomiske nøgletal for Aarhus Kommune" i Targit.
  Indstilling
  På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2019 indstilles:
   
  At 1) At Byrådet godkender årsberetningen for 2019 jf. bilag 1.
   
  At 2) At Byrådet godkender, at regnskab 2019 oversendes til revision.
   
  At 3) De i regnskabet konstaterede afvigelser på bevillingskonti godkendes jf. regnskabsoversigten i regnskabets bilag 2.
   
  At 4) De beskrevne budget- og rammeændringer og saldokorrektioner godkendes jf. bilag 3.
   
  At 5) 217 KB-bevillinger og anlægsarbejder, som er afsluttet i løbet af 2019 med et samlet nettoforbrug på 1.159 mio. kr. og en samlet nettobevilling på 1.288 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.4.3 og bilag 4.
   
  At 6) Der som følge af tidsforskydninger af anlægsprojekter og heraf afledt behov for priskorrektioner sker justeringer af de tilknyttede anlægsbevillinger jf. bilag 3.
   
  At 7) Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender på i alt 25 mio. kr. samt kassedifferencer (overskud) på ca. 0,5 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.4.5 og regnskab 2019 (bilag 2).
   
  At 8) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2020 at give AVA Koncernens selskaber en kommunegaranti. Kommunegarantien omfatter lån, der apportindskydes i forbindelse med stiftelsen af selskaberne i AVA koncernen, lån der efter stiftelsen omlægges samt nye lån, der optages efter stiftelsen af AVA Koncernens selskaber jf. Afsnit 7.4.1.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. april 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Diverse forhold med relation til regnskab 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. april 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog generelt forbehold, særligt bilag 13 og bilag 14.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Jette Skive, Mette Skautrup og Lone Norlander Smith tog generelt forhold.
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde at-punkt 19.
  Til at-punkt 35 har rådmand Bünyamin Simsek følgende bemærkninger: "Jeg er fundamentalt uenig med MBA i logikken omkring vejområdets økonomi. At budgettet er i balance, er ikke det samme som, at vejkapitalen ikke udhules. Jeg mener at et fokus på vejvedligeholdelse på bekostning af forhold for gående og cyklister ikke er i overensstemmelse med de prioriteringer, byrådet har på mobilitetsområdet. Jeg kan ikke støtte MBA´s forslag om at man så bare kan fokusere på vejbanerne, og nedprioritere indsatsen for fortove, cykelstier, begrønning samt trygheds- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Det er IKKE borgernes forventninger til Byrådet. Cityassistenternes primære opgave er ikke at udskrive p-afgifter, men at vejlede bilisterne til at parkere korrekt. Udskrivelse af afgifter er således ikke et mål, men et nødvendigt middel til adfærdsændring, såfremt det ikke er muligt at komme i dialog med bilisterne. MTM har det princip, at cityassistenterne er mere tilstede i de områder af byen, hvor der opleves størst problemer med at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Et sådant fokus bidrager til at sikre parkeringskontrollens legitimitet i byen og betyder, at de naturligvis også vil være til stede i de dele af byen, hvor vi oplever problemer – også når området udvides. Det foreslås af MBA, at man kan ansætte flere cityassistenter (skrive flere afgifter) og hæve parkeringstaksterne for at få flere penge i kassen. Det er betænkeligt, at MBA på den måde har mere fokus på indtægter end på at regulere adfærd – er dette ulovligt? Det er denne logik, der har medført, at Staten tager endnu større del af indtægterne fra kommunerne, dermed slår MBA fast, at Aarhus Kommune bl.a. selv er årsag til at miste en støtte del af indtægterne til Staten.En udvidelse af antallet af cityassistenter kan jeg ikke støtte.
  Bilag 14:
  Kompensationer i forhold til selskabsgørelse af AffaldVarme – til BA og MTM. Beløbet til MTM (7,7 mio. kr.) er ikke medtaget. Beløbet er indberettet til MBA, i øvrigt efter aftale med MBA".
  Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad har et specifikt forbehold til at-punkt 2.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for prioritering af midler til finansiering af indkøringsomkostninger for datakvalitetsprogrammet i at 27, og peger på, at dette i stedet kunne finansieres af BAs opsparing.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for beskrivelsen mht. konsulentudgifter (at-punkt 32.1).
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for at-punkt 23.
  Rådmand Thomas Medom præciserede til at-punkt 7, at det i lyset af Corona krisen var meget vigtigt, at et kommende udbud havde stort fokus på kvaliteten af rengøringsydelsen. Forvaltningen bekræftede, at dette ville være tilfældet, og at der også vil blive forsøgt at sætte fokus på at der bliver holdt rent, og ikke bare gjort rent.
  Forvaltningen oplyste på forespørgsel,
  • at at-punkt 11 alene er af teknisk karakter. Fordi en mindre del af udgifterne ( 15 mio.)  ikke nåede at komme med i leasingaftalen vedr. Blixens gives der i stedet en anlægsbevilling, og leasingaftalen reduceres tilsvarende,
  • at-punkt 10 alene er den bevillingsmæssige implementering af Byrådets beslutning i forbindelse med selskabsgørelsen af Affald Varme. Det er en fejl, at bevillingsændring vedr. ikke falde bort omkostninger til MTM ikke fremgår af bilag 14. Det bliver rettet.
  Der udarbejdes uddybende notat til Byrådsbehandlingen vedr. Saltholmsgade ( at-punkt 20)
  Resumé
  I tilknytning til regnskabet for 2019 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 og i bilag 1 til bilag 14.
  Indstilling
  På baggrund af bemærkningerne til regnskabsaflæggelsen for 2019 indstilles:
   
  At 1) Notat om kørselsordningens økonomi 2019 samt den tilbudte kompensation i 2020 på 8,0 mio. kr. godkendes jf. afsnit 7.1.1 og bilag 1.
   
  At 2) Teknik og Miljø kompenseres for udgifter på sammenlagt 2,0 mio. kr. til advokatundersøgelse af Brabrand Boligforening jf. afsnit 7.1.2.
   
  At 3) Redegørelsen for status på opgørelse af indtægtskrav i magistratsafdelingerne tages til efterretning jf. afsnit 7.1.3 og bilag 2.
   
  At 4) Redegørelsen for status på finansieringen af MOVE tages til efterretning jf. afsnit 7.1.4.
   
  At 5) Notat med retningslinjer vedrørende overtagelse af arealer til dagtilbud mv. i lokalplaner med privatejede arealer godkendes jf. afsnit 7.1.5 og bilag 3.
   
  At 6) Byrådet annullerer målet om at få 3.000 færre på offentlig forsørgelse, På den baggrund foreslås det, at målet annulleres med det det samme, og at der fastlægges et nyt mål i budget 2021-2024 jf. afsnit 7.1.6.
   
  At 7) Byrådet tilkendegiver, at evt. dokumenterede merudgifter for samme rengøringsydelse vil kunne dækkes gennem dokumenterede gevinster på beskæftigelsesområdet efter nærmere oplæg fra Økonomistyregruppen, og efter konkret Byrådsbeslutning, såfremt det bliver aktuelt, jf. nærmere beskrivelse i afsnit 7.1.7 og bi-lag 4.
   
  At 8) Den skitserede finansieringsmodel for Sociale Forhold og Beskæftigelses merudgifter til KD-Net tages til efterretning jf. afsnit 7.1.8.
   
  At 9) Budgettet for Sociale Forhold og Beskæftigelse justeres teknisk uden rammeeffekt med -30 mio. kr. i 2020, så der budgetteres med en udgift der svarer til rammen for 2020. jf. afsnit 7.1.9.
   
  At 10) Redegørelsen vedrørende tabte overhead-betalinger og kompensationer i forbindelse med selskabsgørelsen af AffaldVarme tages til efterretning jf. afsnit 7.1.10.
   
  At 11) Anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 15 mio. kr. vedrørende afslutning af byggeriet Karen Blixens Boulevard 7 godkendes jf. afsnit 7.1.11.
   
  At 12) Der udmøntes 9,1 mio. kr. fra reserven til Marselistunlen til finansiering af diverse restarbejder og skadesudbedringer jf. afsnit 7.1.12.
   
  At 13) administrationen bemyndiges til at indgå aftale med de andre kommuner om en ændret fordelingsnøgle for ordinære driftsmæssige omkostninger og ekstraordinære udgifter for Østjyllands Brandvæsen jf. afsnit 7.1.13.
   
  At 14) Forslaget til finansiering merudgifterne til genopretning af de grønne områder og redegørelse for entreprenørenhedens opgaveløsning i Midtbyen godkendes jf. afsnit 7.1.14.
   
  At 15) De bevillingsmæssige ændringer i forlængelse af byrådets behandling af anlægsbevilling for Bering-bedervejen tiltrædes jf. afsnit 7.1.15.
   
  At 16.1) Salg foretaget under administrationsgrundlaget og redegørelser vedr. de økonomiske resultater for 2019 tages til efterretning jf. afsnit 7.1.16 og bilag 5.
   
  At 16.2) Redegørelser vedrørende ledelsesinformation og økonomi på arealudviklingsområdet tages til efterretning og de økonomiske konsekvenser for arealudviklingsøkonomien godkendes - herunder at Borgmesterens Afdeling bemyndiges til i samarbejde med Teknik og Miljø – efter byrådets vedtagelse af indstillingen - at indberette de afledte bevillingsmæssige konsekvenser til økonomisystemet. jf. afsnit 7.1.16, bilag 5 og bilag 6.
   
  At 17) Der godkendes indtægtsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 37,8 mio. kr. vedrørende salg af areal på godsbaneområdet jf. afsnit 7.1.17.
   
  At 18) Byrådet tager til efterretning, at merudgifterne vedrørende "Nygårdsvej Plejeboliger" lånefinansieres jf. afsnit 7.1.18.
   
  At 19) Projektet under fælles om nye løsninger vedrørende forsøg med Exo-skeletter nedlægges, da det ikke havde den forventede effekt jf. afsnit 7.1.19.
   
  At 20) Det optagne udgiftsrådighedsbeløb på anlægsre-serven vedr. Saltholmsgade til kompensation til køber for jordbundsforhold på 20,9 mio. kr. udmøntes til Kultur og Borgerservice og der gives anlægsbevilling hertil. Der refunderes i første omgang ca. 1,7 mio. kr. til køber sfa. jordbundsforhold jf. afsnit 7.1.20.
   
  At 21) Orienteringen om konsekvenserne for Aarhus Kommune af en posteringsfejl hos Udbetaling Danmark tages til efterretning jf. afsnit 7.1.21.
   
  At 22) Lån på 65.000 kr. til Aarhus Garden afskrives jf. afsnit 7.1.22.
   
  At 23) Kultur og Borgerservice bemyndiges til at hjælpe de selvejende institutioner med deres likviditetsstyring som beskrevet i afsnit 7.1.23.
   
  At 24) Forhøjelsen af kommunegarantien til Mårslet Multihal forhøjes fra 10 mio. kr. til 12 mio. kr. jf. afsnit 7.1.24.
   
  At 25) Moesgaard Museum salg af Skovmøllen godkendes jf. afsnit 7.1.25.
   
  At 26) Finansieringen de resterende udgifter til driften af byparken i Gellerup og Toveshøj godkendes jf. afsnit 7.1.26.
   
  At 27) Nettogevinsten ved datakvalitetsprojektet som er beskrevet i indstillingen "Datakvalitet og ledelsesinformation i 2019" disponeres som beskrevet i afsnit 7.1.27.
   
  At 28) Nulstillingen af Aarhus Kommunes kapitalskud vedrørende Letbanen tages til efterretning jf. afsnit 7.1.28.
   
  At 29) Den hidtidige praksis med udstedelse af garantier for kautionslån i bankerne ændres til ydelse af kommunelån vedrørende beboerindskud i almene boliger jf. afsnit 7.1.29 og bilag 7.
   
  At 30) Redegørelsen for og status over Aarhus Kom-munes kapitalforvaltningsaftaler tages til efterretning jf. afsnit 7.30 og bilag 8.
   
  At 31) At opfølgningen på investeringsmodellerne, herunder forslag til forlængelse og opfølgning, godkendes, jf. bilag 9. Forlængelsen indebærer, at der flyttes 12,5 mio. kr. fra aktivitetsbestemt medfinansiering til indsatser i Børn og Unge og Sundhed og Omsorg i Afdelingernes Budget 2021 jf. afsnit 7.31 og bilag 98.
   
  At 32.1) Vedlagte forslag til model for gennemsigtighed ved anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune anvendes fremadrettet jf. afsnit 7.32, bilag 10 og bilag 11.
   
  At 32.2) Vedlagte status på arbejdet med anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune tages til efterretning jf. afsnit 7.32, bilag 10 og bilag 11.
   
  At 32.3) Økonomiudvalget forelægges løbende status på de initiativer, der er iværksat med indstillingen om anvendelse af eksterne konsulenter i Aarhus kommune jf. afsnit 7.32, bilag 10 og bilag 11.
   
  At 33) Redegørelsen for status på arbejdet omkring modernisering af instruktioner tages til efterretning jf. afsnit 7.1.33.
   
  At 34) Status på udvikling af de sydlige Godsbanearealer tages til efterretning jf. afsnit 7.34 og bilag 12.
   
  At 35) Analyse af parkeringsområdets økonomi tages til efterretning jf. afsnit 7.35 og bilag 13.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 15. april 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog generelt forbehold, særligt bilag 13 og bilag 14.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Jette Skive, Mette Skautrup og Lone Norlander Smith tog generelt forhold.
  Rådmand Jette Skive kan ikke tiltræde at-punkt 19.
  Til at-punkt 35 har rådmand Bünyamin Simsek følgende bemærkninger: "Jeg er fundamentalt uenig med MBA i logikken omkring vejområdets økonomi. At budgettet er i balance, er ikke det samme som, at vejkapitalen ikke udhules. Jeg mener at et fokus på vejvedligeholdelse på bekostning af forhold for gående og cyklister ikke er i overensstemmelse med de prioriteringer, byrådet har på mobilitetsområdet. Jeg kan ikke støtte MBA´s forslag om at man så bare kan fokusere på vejbanerne, og nedprioritere indsatsen for fortove, cykelstier, begrønning samt trygheds- og trafiksikkerhedsmæssige tiltag. Det er IKKE borgernes forventninger til Byrådet. Cityassistenternes primære opgave er ikke at udskrive p-afgifter, men at vejlede bilisterne til at parkere korrekt. Udskrivelse af afgifter er således ikke et mål, men et nødvendigt middel til adfærdsændring, såfremt det ikke er muligt at komme i dialog med bilisterne. MTM har det princip, at cityassistenterne er mere tilstede i de områder af byen, hvor der opleves størst problemer med at sikre fremkommelighed og trafiksikkerhed. Et sådant fokus bidrager til at sikre parkeringskontrollens legitimitet i byen og betyder, at de naturligvis også vil være til stede i de dele af byen, hvor vi oplever problemer – også når området udvides. Det foreslås af MBA, at man kan ansætte flere cityassistenter (skrive flere afgifter) og hæve parkeringstaksterne for at få flere penge i kassen. Det er betænkeligt, at MBA på den måde har mere fokus på indtægter end på at regulere adfærd – er dette ulovligt? Det er denne logik, der har medført, at Staten tager endnu større del af indtægterne fra kommunerne, dermed slår MBA fast, at Aarhus Kommune bl.a. selv er årsag til at miste en støtte del af indtægterne til Staten.En udvidelse af antallet af cityassistenter kan jeg ikke støtte.
  Bilag 14:
  Kompensationer i forhold til selskabsgørelse af AffaldVarme – til BA og MTM. Beløbet til MTM (7,7 mio. kr.) er ikke medtaget. Beløbet er indberettet til MBA, i øvrigt efter aftale med MBA".
  Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad har et specifikt forbehold til at-punkt 2.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for prioritering af midler til finansiering af indkøringsomkostninger for datakvalitetsprogrammet i at 27, og peger på, at dette i stedet kunne finansieres af BAs opsparing.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for beskrivelsen mht. konsulentudgifter (at-punkt 32.1).
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold for at-punkt 23.
  Rådmand Thomas Medom præciserede til at-punkt 7, at det i lyset af Corona krisen var meget vigtigt, at et kommende udbud havde stort fokus på kvaliteten af rengøringsydelsen. Forvaltningen bekræftede, at dette ville være tilfældet, og at der også vil blive forsøgt at sætte fokus på at der bliver holdt rent, og ikke bare gjort rent.
  Forvaltningen oplyste på forespørgsel,
  • at at-punkt 11 alene er af teknisk karakter. Fordi en mindre del af udgifterne ( 15 mio.)  ikke nåede at komme med i leasingaftalen vedr. Blixens gives der i stedet en anlægsbevilling, og leasingaftalen reduceres tilsvarende,
  • at-punkt 10 alene er den bevillingsmæssige implementering af Byrådets beslutning i forbindelse med selskabsgørelsen af Affald Varme. Det er en fejl, at bevillingsændring vedr. ikke falde bort omkostninger til MTM ikke fremgår af bilag 14. Det bliver rettet.
  Der udarbejdes uddybende notat til Byrådsbehandlingen vedr. Saltholmsgade ( at-punkt 20)

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Afdelingernes planer for anvendelse af opsparing 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. april 2020.
  Resumé
  Med regnskabsaflæggelsen for 2019 er afdelingernes samlede opsparing ultimo 2019 400 mio. kr. Der er et samlet fald i afdelingernes opsparing fra 2018 til 2019 på 235 mio. kr. Med denne indstilling er der udarbejdet et fælles grundlag for en drøftelse af retningen for rådmændenes disponering af opsparing.
   
  Børn og Unge har reduceret sin opsparing med 88 mio. kr., så den nu udgør 221 mio. kr.
   
  Sociale Forhold og Beskæftigelse har reduceret sin opsparing med 155 mio. kr., så der nu er en gæld på 40 mio. kr. Afdelingen foreslår med denne indstilling at øge gælden med yderligere 15 mio. kr. som følge af et ønske om at overføre 15 mio. kr. til anlæg. Ønsket sker for at forøge selvforsyningsgraden og dermed opnå en langsigtet effektivisering og besparelse på driftsudgifterne.
   
  Sundhed og Omsorg har reduceret sin opsparing med 25 mio. kr., så den nu udgør 140 mio. kr.
   
  Kultur og Borgerservice har reduceret sin opsparing med 42 mio. kr., så den nu udgør 32 mio. kr. Afdelingen foreslår, at der fra opsparingen overføres 10 mio. kr. til KB-anlæg i 2020-2022.
   
  Teknik og Miljø har samlet set nedbragt sin gæld med 43 mio. kr., så den nu udgør 10 mio. kr.
   
  Borgmesterens Afdelings opsparing er forøget med 18 mio. kr., så den nu udgør 44 mio. kr. Herved er udsvingsgrænsen for sektoren overskredet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Sociale Forhold og Beskæftigelses forslag om at overføre 14,390 mio. kr. fra opsparingen til anlæg i 2020 godkendes.
   
  At 2)     Kultur og Borgerservices forslag om at overføre 10 mio. kr. fra opsparingen til KB-anlæg i 2020-2022 godkendes.
   
  At 3)     Borgmesterens Afdelings opsparing vedrørende midler fra KMD-salg på 13,3 mio. kr. fordeles til afdelingerne som anført i afsnit 7.3.
   
  At 4)     Opsparingen primo 2020 på sektor 9.31 Borgmesterens Afdeling på 11,5 mio. kr., der ligger udover udsvingsgrænserne reserveres på en budgetreserve til imødegåelse af budgetudfordringer på Borgmesterens Afdelings område.
   
  At 5)     Teknik og Miljø anmodes om at udarbejde en handleplan for, hvordan økonomien på sektor 2.51 Ejendomme, Drift kan bringes i balance. Handleplanen bedes afleveret i forbindelse med forventet regnskab 2020.
   
  At 6)     Afdelingernes planer for brug af opsparing i øvrigt drøftes i de relevante fagudvalg.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 14. april 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Aarhus Kommunes bæredygtige møbelstrategi

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2020.
  Det blev præciseret, at der ved kommende udbud også skulle være fokus på møblernes rengøringsvenlighed og flytbarhed, samt på ergonomi.
  Resumé
  Byrådet vedtog med budgetforliget 2018, at Borgmesterens Afdeling skal arbejde med cirkulære handlinger og sætte markant fokus på cirkulær økonomi i forbindelse med de kommende udbud af møbler.
   
  På den baggrund har Borgmesterens Afdeling i samarbejde med magistratsafdelingerne udarbejdet en bæredygtig møbelstrategi gældende for Aarhus Kommune. Strategien sætter rammen for udviklingsarbejdet mod visionen:
   
  "Vi har bæredygtige møbler og indretningsløsninger, som inspirerer og får os til at trives, mens vi tager ansvar for jordens ressourcer."
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tiltræder Aarhus Kommunes bæredygtige møbelstrategi
   
  At 2) at Aarhus Kommune arbejder for at skabe cirkulær økonomi og bæredygtig omstilling på møbelområdet
   
  At 3) det gode møbelvalg fremover sker ud fra et samlet hensyn til arbejdsmiljø, funktion, æstetik såvel som miljø-mæssig, social og økonomisk bæredygtighed
   
  At 4) det strategiske fokus for at nå visionen er på: ?
  • Brugernes behov
  • Bæredygtighed
  • Erhvervssamarbejde
  • Professionalisme
   
  At 5) der udpeges følgende indsatsområder: ?
  • Kommunikation og synliggørelse
  • Bæredygtige udbud og forbrug ?
  • Social bæredygtighed i møbelbranchen
  • Bæredygtige kompetencer og adfærd
  • Økonomi
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 3. april 2020.
  Det blev præciseret, at der ved kommende udbud også skulle være fokus på møblernes rengøringsvenlighed og flytbarhed, samt på ergonomi.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 16. april 2020.
  Henvisningen på side 41 rettes.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Temaplan for erhvervsarealer er et tillæg til Kommuneplan 2017, der fastlægger nye kommuneplanrammer for byens erhvervsarealer.
   
  Formålet er optimering af arealanvendelsen i både de etablerede og de ubebyggede erhvervsområder samt sikring af større hensyntagen til produktionserhvervene jf. ændringen af Planloven fra juni 2017.
   
  På baggrund af en analyse af byens erhvervsområder redegøres der med temaplanen for, hvilke arealer der kan opfylde de forskellige virksomhedstypers behov. Vurderingen er, at der med de nye rammer vil være områder, der dækker langt de fleste virksomhedstypers behov.   
   
  I temaplanen beskrives, hvordan miljøkonflikter fremover skal søges forebygget ved hjælp af fastlæggelse af konsekvenszoner rundt om områder forbeholdt produktionserhverv, og hvordan en modernisering og fortætning i nogle af de ældre, etablerede erhvervsområder muliggøres.
   
  Som opfølgning på temaplanen foreslås udarbejdet en fremadrettet strategi for udvikling og monitorering af erhvervsarealerne i Aarhus Kommune.  
  Indstilling
  At 1) forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune som fremgår af bilag 1 og 2 godkendes til offentlig fremlæggelse i otte uger,
   
  At 2) miljøvurdering af forslag til Temaplan for erhvervsarealer, som fremgår af bilag 3, godkendes til offentliggørelse sammen med temaplanforslaget,  
   
  At 3) de indkomne bidrag fra ”Indkaldelse af idéer og forslag til temaplanlægningen” besvares, som det fremgår af bilag 4
   
  At 4) forslag til Temaplan for erhvervsarealer suppleres af en strategi for den fremtidige udvikling og monitorering af erhvervsarealer, der fremsendes til byrådet sammen med indstilling om den endelige vedtagelse af temaplanen.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 16. april 2020.
  Henvisningen på side 41 rettes.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Orientering om anvendelse af velfærdsteknologiske udviklingspulje (VTU) samt evaluering

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 2. april 2020.
  Resumé
  Den tværgående velfærdsteknologiske udviklingspuljes (VTU) mål er at understøtte udvikling, afprøvning og udbredelse af brugen af velfærdsteknologi inden for alle Aarhus Kommunes serviceområder til gavn for borgerne, erhvervslivet og kommunens ansatte, samt fremme effektivisering af kommunens drift.
   
  Byrådet orienteres hermed om anvendelsen af de tværgående midler i forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2019.
   
  Puljen er på 6 mio. kr. årligt. Der er pr. 31.12.2019 disponeret 41,2 mio. ud af de 51,2 mio. der har været afsat til projektpuljen.
   
  Samtidig fremsendes en evaluering af den tværgående velfærdsteknologiske udviklingsindsats i Aarhus Kommune 2018-2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) orienteringen om anvendelse af den Tværgående Velfærdsteknologiske Udviklingspulje samt evalueringen tages til efterretning.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 2. april 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling om forslag fra RV: forebyggelse af vold og familie-relaterede drab

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 1. april 2020.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til oprindelige forslag.

  Beslutningsforslag fra RV
  Mandag den 25. november er FN’s Internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder… som spiller sammen med FN’s Verdensmål 5, herunder, at vi skal eliminere alle former for vold mod alle piger og kvinder, både i det private og det offentlige liv (…).
   
  Familiedrab fylder mere end nogen anden form for drab i statistikkerne.
   
  Hvert fjerde drab i Danmark begås af partneren, og kvinderne er de primære ofre. Mere end to tredjedele af de dræbte er kvinder eller pigebørn i familien. Over en periode på 25 år er 79 mænd desuden blevet dræbt af deres partner, oftest efter forudgående trusler og vold mod kvinden (kilde: Aarhus Universitet)
   
  Ifølge Lisbeth Jessen fra krisecentret Danner er der hvert år ca 38.000 kvinder der udsættes for vold. 10-15 af dem ender med at blive dræbt af deres partner eller ekspartner.
   
  300 af de 536 kvinder, der blev dræbt mellem 1992 og 2016, blev slået ihjel af deres partner. Der hvor man har størst risiko for at blive slået ihjel, er, hvis man er kvinde og er gift med en mand. Og som oftest er vold med døden til følge kulminationen på et forhold med en voldelig mand. 38% af disse drab sker i forbindelse med skilsmisse og jalousi.
   
  Denne type drab og vold kan i høj grad forebygges.
   
  I Aarhus kommune kan vi især gøre mere i forhold til at forebygge volden.
   
  Radikale Venstre foreslår derfor efter flere 10-dages forespørgsler, debat og dialog med bl.a. Aarhus krisecenter og Dialog mod vold følgende:
  1. Når en kvinde (m/k) er kommet på krisecenter, kontaktes voldsudøveren med tilbud om hjælp, så voldsudøveren kan få hjælp til at forandre sin adfærd.
  2. Aarhus kommune tilbyder gratis parterapi til par med konfliktfyldte forhold, herunder navnlig børnefamilier. Terapien kan tilbydes via Aarhus krisecenter, der har to parterapeuter ansat med fokus på dette område. Gratis parterapi har man bl.a. haft meget positive resultater med i Ringkøbing-Skjern kommune.
  3. Det afdækkes hvordan man i andre kommuner eller lande som Norge og Australien arbejder med at få flere i civilsamfundet til at reagere, hvis de får kendskab til vold eller familier, hvor der er noget helt galt. Med baggrund i dette iværksættes en indsats i Aarhus kommune, for at der gribes ind i tide.
  4. Aarhus kommune indgår samarbejdsaftale og stiller garanti for, at familier og voldsudøvere fra Aarhus kommune kan få behandling hos Dialog mod vold med en maksimal ventetid på 3 måneder. For øjeblikket er der en venteliste på 1-2,5 år for de over 200 personer, der er skrevet op til behandlingsforløb.
   
  /Eva Borchorst Mejnertz & Rabih Azad-Ahmad, Radikale.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Indstilling på baggrund af forslag fra RV om forebyggelse af vold og familie-relaterede drab    

  Resumé
  På byrådsmødet den 22. januar 2020 fremsatte Radikale Venstre fire forslag om forebyggelse af vold og familie-relaterede drab (bilag 1).
   
  Byrådet besluttede, at forslaget fremsendes til behandling i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
   
  Sociale Forhold og Beskæftigelse er enige i Radikale Venstres fokus på, at der er behov for at arbejde kontinuerligt og målrettet i forhold til forebyggelse af vold og familie-relaterede drab. Samtidig er det også kommunens opgave at sikre støtte til de personer, familier og børn, som har været udsat for vold, eller som lever med vold i hjemmet. Det er forvaltningens vurdering, at hvis indsatserne på området i Aarhus Kommune skal udvides, vil det være af stor betydning, hvis der blev afsat ressourcer til at tilbyde mere hjælp til den voldsudøvende part, som også er en del af forslaget fra Radikale Venstre.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     beslutningsforslagets punkt 1 og 4 ikke tiltrædes idet det vil forudsætte tilførsel af ekstra ressourcer at styrke hjælpen til den voldsudøvende part)
   
  At 2)     Byrådet ikke godkender forslag 2 om gratis parterapi. Der henvises til, at der i forbindelse med Budget2019 blev afsat midler til forebyggelse af vold, som blandt andet bruges til at igangsætte en indsats med åben anonym rådgivning ift. partnervold, som er et supplement til parterapi (jf. afsnit 3).
   
  At 3)     Aarhus Kommune fremadrettet har fokus på at dele og udbrede de kampagner, der er på området, men at der på nuværende tidspunkt ikke udarbejdes en særskilt kommunikationsindsats i Aarhus Kommune (Forslag 3). Der henvises i stedet til de kommunikationsindsatser, der igangsættes på baggrund af midler afsat i forbindelse med Budget2019 (jf. afsnit 3), nationale kommunikationskampagner mv. 
  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  01-04-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 1. april 2020.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad henholder sig til oprindelige forslag.


  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Indstilling om forslag fra SF: bedre hjælpe- og exitpakker til mennesker i prostitution

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 14. april 2020.
   
  Beslutningsforslag fra SF
   
  Det foreslås at: ?
  • byrådet beslutter at Rådmanden for Sociale forhold og Beskæftigelse i samarbejde med en eller flere relevante NGO’er etablerer en hjælpe- og exitindsats for prostituerede i Aarhus. ?
  • byrådet beslutter at der søges statslige midler til indsatserne.
   
  Prostitution har mange negative følgevirkninger. Det kan være isolation, samfundsmæssig eksklusion og sygdom. Der er blandt mennesker, som lever af prostitution, langt flere der lever med misbrug, er socialt udsatte og udsættes for vold. Mange prostituerede har hårde og barske liv og kortlægning af prostitutionsmiljøet viser at mange gerne vil forlade miljøet, men ikke kan. Samtidig har prostitution udviklet sig og antager i dag mange forskellige former. Det spænder fra kvinder, som er handlet som sexslaver og lever deres liv i kældre og skal betjene mange mænd, til helt unge aarhusianske mænd og kvinder der er i gråzoneprostitution over internettet. Det er vigtigt at indsatserne tilrettelægges, så der også arbejdes med exit og forebyggelse for de aarhusianere som befinder sig i gråzoneprostitution, så en tidlig indsats kan hjælpe flest muligt.
   
  Mange vil gerne forlade prostitutionsmiljøet, men de har svært ved det. Derfor skal vi række ud med en hjælpe- og exitindsats der tilrettelæggelses med udgangspunkt i de erfaringer der allerede findes i Aarhus og på landsplan fra eksempelvis "exit prostitution". For mange som lever af prostitution, er det svært at komme ud, fordi man har følt sig alene med beslutningen. De færreste har oplevet støtte fra miljøet i forbindelse med at forlade det. Ikke mindst fordi man netop i prostitutionsmiljøet har svært ved at anerkende at mange prostituerede med tiden rammes af nogle massive negative følger.
   
  Tidligere prostituerede fortæller at mange, som har forladt miljøet, har udviklet angst, depression og har lavt selvværd. Derfor er der stor usikkerhed omkring hvordan man begår sig, når man ikke længere lever af prostitution. Mange har oplevet nogle økonomiske problemer som følge af at forlade prostitutionsmiljøet, ligesom der kan være et misbrug, der bliver svært at finansiere eller kommer ud af.
   
  Langt flere aarhusianere, som lever af prostitution, fortjener bedre adgang til hjælp til at leve et tåleligt liv i prostitution eller til at forlade miljøet og kommer i gang med en anden levevej. Hjælpen skal være langt mere tilgængelig, målrettet og specialiseret end den har været tidligere. Der er behov for opsøgende rådgivningsarbejde, der er lokalt forankret, så der er et sted at gå hen og tale med nogen, hvis man ønsker hjælp til at forlade prostitution.
   
  Med vedtagelsen af "Aftale om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023" blev der afsat 55. mio. kr. til en exitpakke til mennesker i prostitution. Det er penge, som kommunerne i samarbejde med NGO’er kan søge, og som vi i Aarhus bør forsøge at få del i.
   
  Alt for mange aarhusianere lever hårde og utrygge liv i prostitutionsmiljøet og får ikke den hjælp, de gerne vil have til at forlade prostitutionsmiljøet. Derfor skal vi bruge de afsatte statslige midler til at etablere en bedre hjælpeindsats. Af hensyn til den alvorlige økonomiske situation i MSB ansøges der kun om pengene, hvis der ikke kræves kommunal medfinansiering.
   
  Stillet af Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom, ordfører på sagen.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Indstilling på baggrund af forslag fra SF om bedre hjælpe- og exitpakker til mennesker i prostitution
   

  Resumé
  SF har fremsat beslutningsforslag til Aarhus Byråd om, at Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) ansøger Socialstyrelsen om midler til at etablere bedre hjælpe- og exitpakker til mennesker i prostitution i Aarhus Kommune. Dette er blandt andet på baggrund af erfaringerne fra det tidligere projekt Exit Prostitution.
   
  MSB indstiller, at der arbejdes videre med at ansøge om midler fra Socialstyrelsens ansøgningspulje om exitpakke til mennesker i prostitution. Der er i puljeudmeldingen ikke krav om medfinansiering fra Aarhus Kommunes side.
   
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     MSB arbejder videre med at ansøge Socialstyrelsen om midler til etablering exitpakke til mennesker i prostitution i samarbejde med lokal NGO.
   
  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  14-04-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 14. april 2020.
   

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Etablering af etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. marts 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Ansøgning om at opføre en boligbebyggelse i fem etager i baggården – fire etager til bolig samt en tagterrasse på den femte etage.
  Resumé
  Der er ansøgt om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse på Marstrandsgade 15b med otte boliger i fem etager til erstatning for det eksisterende baghus i 2½ etage, som nedrives.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse på grund af byggeriets omfang og beliggenhed og på grund af indsigelserne i høringen. Ligesom projektet fraviger kommuneplanens krav om bygningens dybde samt kravet om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse.
   
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelse og etageantal samt kommuneplanens krav om opholdsareal på mindst 30 %.
   
  I indsigelserne fra de omkringboende peges der hovedsageligt på indbliksgener, skyggegener, udsigtsforhold, bebyggelsens omfang, karakter og adgangsforhold.
   
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet, er tilpasset arkitektonisk, og at skygge- og indbliksgener ikke ligger udover det forventelige i den tæt bebyggede midtby.
  Indstilling
  Det indstilles:
   
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. marts 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Etablering af Harlev Idræts- og Kulturcenter

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 2. april 2020.
  Med indstillingen gives kommunegaranti og tilskud til et lokalt forankret Idræts- og Kulturcenter i Harlev ved Næshøjskolen.
  Resumé
  Harlev er et lokalområde i vækst, hvor der er behov for flere idræts- og kulturfaciliteter.
   
  Derfor ønsker Den Selvejende Institution (S/I) Harlev Idræts- og Kulturcenter at etablere Harlev Idræts- og Kulturcenter. Med Harlev Idræts- og Kulturcenter etableres et fælles samlingssted for alle borgere i Harlev. Harlev Idræts- & Kulturcenter bygger på en idé om at skabe et samlingspunkt i Harlev i form af et nyt idræts- og kulturcenter, som skal integreres i det eksisterende miljø omkring Næshøjskolen, hvor der skal være plads til idræt i skoletiden og en bred vifte af tilbud inden for idræt og kultur i foreningstiden.
   
  Projektet har stor opbakning i Harlev og gennemføres med støtte fra Aarhus Kommune, MKB, MSO og MBU.
   
  For at projektet kan realiseres er der behov for en kommunegaranti på op til 10 mio. kr., en 30-årig grundlejeaftale og et tilskud på ca. 7,17 mio. kr. fra Aarhus Kommune.
   
  Der tages forbehold for myndighedsgodkendelse af anlægsprojektet.
   
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)     Kultur og Borgerservice i 2020 stiller en kommunegaranti til S/I Harlev Idræts- & Kulturcenter til et lån på op til 10 mio. kr.
   
  At 2)     Børn og Unge i forbindelse med projektet indgår en vederlagsfri 30-årig grundlejeaftale med S/I Harlev Idræts- og Kulturcenter.
   
  At 3)     Børn og Unge overfører 1 mio. kr. til Kultur og Borgerservice i form af Børn og Unges tilskud på 1 mio. kr. fra KB til idrætsfaciliteter.
   
  At 4)     Sundhed og Omsorg overfører 1 mio. kr. fra opsparingen til Kultur og Borgerservice i form af Sundhed og Omsorgs tilskud til projektet.
   
  At 5)     der gives anlægsbevilling til Kultur og Borgerservice på 3 mio. kr. og rådighedsbeløbet frigives i 2020. Byrådet har tidligere bevilget 4,17 mio. kr. til Harlev Idræts- og Kulturcenter. Således kan op til 7,17 mio. kr. udbetales som tilskud til S/I Harlev Idræts- og Kulturcenter til etablering af Harlev Idræts- og Kulturcenter.
   
  Sagens forløb
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 2. april 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Dagtilbudslov: Rammer og retningslinjer for dagtilbud

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 27. marts 2020.
  Udmøntning af dagtilbudslov: Rammer for dagtilbud og retningslinjer for samarbejde og videregivelse af oplysninger
  Resumé
  Større og mere tydelige sammenhænge i 0-6-årige børns liv er et centralt punkt i dagtilbudsloven (pr. 1/7 2018). Der skal politisk defineres rammer for kommunens dagtilbud og vedtages retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og skole, PPR og sundhedsplejen, samt retningslinjer for videregivelse af oplysninger.
   
  Kommunens rammer for dagtilbud udgøres af børne- og ungepolitikken, strategier, fælles pædagogisk grundlag for dagtilbud i Aarhus Kommune mv.
   
  Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og skole har fokus på systematik i overgangen for det enkelte barn i en kontekst, hvor dagtilbud og skoler samarbejder på tværs af byen.
   
  Retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og PPR samt dagtilbud og sundhedsplejen ligger i tråd med eksisterende samarbejde. Som noget nyt udarbejdes der årligt samarbejdsaftaler mellem sundhedsplejen og det enkelte dagtilbud.
   
  Videregivelse af oplysninger ved børns overgange foregår altid med afsæt i gældende regler og lovgivning.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet godkender kommunens rammer for dagtilbud og retningslinjer for samarbejde mellem dagtilbud og relevante parter (jf. bilag 1).
   
  At 2) byrådet godkender, at rådmanden for Børn og Unge efterfølgende, i samarbejde med de relevante parter og med inddragelse af Børn og Unge-udvalget, udmønter retningslinjerne i bindende minimumskrav til samarbejde mellem dagtilbud og skole.
  Sagens forløb
  16-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 27. marts 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Direktørerne gav en generel orientering om situationen mht. Corona.
  Mette Skautrup efterlyste en drøftelse af muligheder og rammer for at købe ind udenfor indkøbsaftalerne. Borgmester Jacob Bundsgaard gav tilsagn om at følge op.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad omtalte en henvendelse om bilræs på Aarhus Ø. Henrik Seiding orienterede om, at der var dialog med politiet, og at der arbejdes med at etablere chikaner mm.
  Sagens forløb
  20-04-2020 Magistraten
  Direktørerne gav en generel orientering om situationen mht. Corona.
  Mette Skautrup efterlyste en drøftelse af muligheder og rammer for at købe ind udenfor indkøbsaftalerne. Borgmester Jacob Bundsgaard gav tilsagn om at følge op.
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad omtalte en henvendelse om bilræs på Aarhus Ø. Henrik Seiding orienterede om, at der var dialog med politiet, og at der arbejdes med at etablere chikaner mm.

  Hjælp til kulturlivet som følge af COVID-19

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 16. april 2020.
  Der blev fra flere sider taget forbehold for finansieringen af de ekstra 25 mio. kroner i tilskud. Borgmesteren bemærkede, at det var vanskeligt at lave en endelig aftale herom på nuværende tidspunkt, inden der var fuld klarhed over statslige hjælpepakker og en aftale mellem regeringen og KL om håndteringen af regningen efter Coronakrisen 
  Resumé
  Nedlukningen som følge af COVID-19 har store økonomiske konsekvenser for kulturlivet i Aarhus. Manglende billetindtægter, aflyste arrangementer m.v. betyder at institutionerne er hårdt pressede, og der er behov for en hurtig og markant økonomisk håndsrækning. Der er derfor indgået et historisk samarbejde mellem Salling Fondene, Borgmesteren og Rådmanden for Kultur og Borgerservice om en hjælpepakke på 75 mio. kr., der skal sikre, at vi ikke taber de sidste mange års udvikling på gulvet, og at byen kan opretholde sit stærke kulturliv til gavn for borgere, besøgende og byens udvikling.
   
  Salling Fonden allokerer 25 mio. kr. som direkte ekstra støtte til kulturlivet. Aarhus Kommune allokerer i alt 50 mio. kr. via direkte ekstra kulturstøtte samt via rente- og afdragsfrie lån.
  Indstilling
  1) At Byrådet allokerer 25 mio. kr. i direkte ekstra støtte til kulturlivet
   
  2) At Byrådet allokerer yderligere 25 mio. kr. som rente- og afdragsfrit lån
   
  3) At Byrådet tiltræder kriterierne for udmøntning af hjælpepakken
   
  4) At det samlede udlæg til rente- og afdragsfrie lån opgøres i forbindelse med regnskab 2022
   
  5) At finansingen af udlæggene til de rente- og afdragsfrie lån indgår i de politiske drøftelser for budget 2024
  Sagens forløb
  17-04-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Borgmesterens Afdeling skal bemærke, at finansieringen af 25 mio. kr. fra kommunekassen ikke er i tråd med kommunens økonomiske styringsprincipper. Dog skal det anbefales, at byrådet, i denne for samfundet helt ekstraordinære situation skabt af COVID-19, tiltræder indstillingen, så konsekvenserne heraf i bedst muligt omfang afbødes for kulturinstitutionerne.
   
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  20-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 20. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 16. april 2020.
  Der blev fra flere sider taget forbehold for finansieringen af de ekstra 25 mio. kroner i tilskud. Borgmesteren bemærkede, at det var vanskeligt at lave en endelig aftale herom på nuværende tidspunkt, inden der var fuld klarhed over statslige hjælpepakker og en aftale mellem regeringen og KL om håndteringen af regningen efter Coronakrisen 

  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag