Vælg

Referat Magistraten 27-04-2020

  Referat fra Magistratens møde den 20. april 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  27-04-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Øget anlægsaktivitet for at afbøde krise

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. april 2020.
  Resumé
  Aarhus Byråd har besluttet en række ekstraordinære tiltag for at lette situationen for virksomhederne i den aktuelle krisesituation. Byrådet har blandt andet besluttet at øge anlægsaktiviteten på kort sigt med 250 mio. kr. i 2020 samt at frigive yderligere 300 mio. kr. til øgede investeringer for at også at øge aktiviteten på mellemlangt sigt.
  I denne indstilling foreslås de 300 mio. kr. anvendt til følgende:
  • Bygningsvedligeholdelse: 30 mio. kr.
  • Kloakseparering, kommunale bygninger: 10 mio. kr.
  • Energirenoveringsprojekter: 100 mio. kr.
  • Ladestandere til elbiler ved kommunale bygninger: 35 mio. kr.
  • Byggesagsbehandlere mv. i Teknik og Miljø: 3 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021
  • Kollektiv trafik, busprioritering: 19 mio. kr.
  • Ramme til modernisering eller teknisk opgradering af bygninger, indeklima og lignende – fx via udvidelse af allerede planlagte bygningsprojekter: 100 mio. kr.
  Realiseringen af det øgede anlægsniveau på 250 mio. kr. forudsætter blandt andet, at der fremrykkes bevillinger fra perioden 2021-2024 til 2020. Der fremrykkes i alt 186,6 mio. kr. til 2020. Heraf udgør udmøntningen fra anlægsreserven 3 mio. kr.
  Indstilling
  • Det indstilles: At 1) Byrådet tiltræder følgende fordeling af de 300 mio. kr. i øgede investeringer:
  • Bygningsvedligeholdelse: 30 mio. kr. afsættes i KB-bevilling i Teknik og Miljø
  • Kloakseparering: 10 mio. kr. afsættes i KB-bevilling i Teknik og Miljø
  • Energirenoveringsprojekter: 100 mio. kr. afsættes i KB-bevilling i Teknik og Miljø
  • Ladestandere til elbiler ved kommunale bygninger: 35 mio. kr. Heraf afsættes 15 mio. kr. i KB-bevilling i Teknik og Miljø og 20 mio. kr. på reservekontoen.
  • Byggesagsbehandlere mv.: 3 mio. kr. i 2020 og 3 mio. kr. i 2021 afsættes på driftsbudgettet i Teknik og Miljø
  • Kollektiv trafik, busprioritering: Rådighedsbeløb på 19 mio. kr. afsættes i Teknik og Miljø
  • Ramme til modernisering eller teknisk opgradering af bygninger, indeklima og lignende – fx via udvidelse af allerede planlagte bygningsprojekter: 100 mio. kr. fordeles på KB-bevillinger i 2020:
  • Børn og Unge, 55 mio. kr.
  • Kultur og Borgerservice, 15 mio. kr.
  • Sociale forhold og Beskæftigelse, 9 mio.kr.
  • Sundhed og Omsorg, 12 mio. kr.
  • Teknik og Miljø, 9 mio. kr.
  Hvis beløbene ikke er anvendt ved udgangen af 2020, vil fordelingen af rammebeløbet blive revurderet.
  At 2) Byrådet godkender de nødvendige fremrykninger af rådighedsbeløb, jf. afsnit 7. Ressourcer
  Sagens forløb
  27-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. april 2020.
  29-04-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Opfølgning på øget anlægsaktivitet

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. april 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 23. april 2020.
  Resumé
  Aarhus Byråd har besluttet en række ekstraordinære tiltag for at lette situationen for virksomhederne i den aktuelle krisesituation. Et af disse tiltag er at øge anlægsaktiviteten på kort sigt med 250 mio. kr. i 2020.
  Magistratsafdelingerne har meldt deres forventede forbrug af anlægsmidler ind til Borgmesterens Afdeling. Med baggrund heri vurderes det realistisk at nå måltallet på 250 mio. kr. i forøget anlægsaktivitet i 2020.
  Indstillingen anviser en konkret plan for opfølgningen på det øgede anlægsniveau i 2020 samt afdelingernes indmeldte forventninger til anlægsniveauet i 2020 eksklusiv de 300 mio. kr., som byrådet har bevilget til at igangsætte nye initiativer.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten godkender grundlaget for opfølgningen på den forøgede anlægsaktivitet.
  Sagens forløb
  27-04-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. april 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 23. april 2020.

  Bilag

  Byrådets mødeplan for 2021

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 21. april 2020.
  Indstilling
  Det indstilles, at byrådet vedtager mødeplanen for 2021:
  20. januar
  3. februar
  24. februar
  10. marts
  24. marts
  14. april
  28. april
  12. maj
  26. maj
  9. juni
  10. juni – torsdag
  22. juni – tirsdag
  18. august
  1. september
  15. september inkl. 1. behandling af budgettet
  29. september
  13. oktober inkl. 2. behandling af budgettet
  10. november
  1. december
  2. december – torsdag
  7. december – konstituerende byrådsmøde
  15. december
  Der er kommunalvalg tirsdag d. 16. november 2021.
  Sagens forløb
  27-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 21. april 2020.

  Bilag

  Forberedelse af helhedsplan for Skovgårdsparken

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. april 2020.
   
  Lone Norland Smith tog forbehold.
   
  Til byrådsbehandlingen beskrives de initiativer, der har været taget siden 2019, herunder på beskæftigelsesområdet. Lone Norlander Smidth fremsender eventuelt spørgsmål inden byrådsbehandlingen. Det belyses til byrådsbehandlingen, hvor meget boligsammensætningen skal ændres (nedrivninger, nybyggeri mm), hvis Skovgårdsparken kommer på den hårde ghettoliste.
  Resumé
  Skovgårdsparken har siden 2016 været karakteriseret som en ”ghetto” og blev 1. december 2019 for fjerde gang udpeget som sådan af Transport- og Boligministeriet. Området er i alvorlig risiko for at blive udpeget for femte gang 1. december 2020.
  Herefter vil boligområdet som ”hård ghetto” blive mødt med et krav om, at der skal udarbejdes en udviklingsplan, der sikrer, at boligområdet i 2030 maksimalt omfatter 40 % almene familieboliger.
  Uanset om området udpeges som ”ghetto” igen, er der behov for at igangsætte et forberedende arbejde med at lave en samlet og helhedsorienteret plan for området, som kan sikre en varig forandring af området, så det i fremtiden har en blandet beboersammensætning og både består af attraktive almene boliger og private boliger.
  I stedet for at afvente næste ”ghettoliste”, foreslås det, at arbejdet igangsættes nu ud fra de angivne pejlemærker.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  At 1) det forberedende arbejde med en helhedsplan for Skovgårdsparken, der omfatter fysiske og sociale tiltag, påbegyndes
  At 2) arbejdet tilrettelægges ud fra de angivne pejlemærker
  Sagens forløb
  27-04-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. april 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. april 2020.
   
  Lone Norland Smith tog forbehold.
   
  Til byrådsbehandlingen beskrives de initiativer, der har været taget siden 2019, herunder på beskæftigelsesområdet. Lone Norlander Smidth fremsender eventuelt spørgsmål inden byrådsbehandlingen. Det belyses til byrådsbehandlingen, hvor meget boligsammensætningen skal ændres (nedrivninger, nybyggeri mm), hvis Skovgårdsparken kommer på den hårde ghettoliste.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Rådmand Jette Skive orienterede om situationen med hensyn til Kongsgården.
   
  På forespørgsel blev det præciseret, at der godt kan sendes forespørgsler, selvom 10-dages fristen for besvarelser er suspenderet.
   
  Det blev drøftet, at der i lyset af erfaringerne under Coronakrisen er brug for en status på gruppeformandskredsenes drøftelse af effektiviseringsmuligheder i forbindelse med byrådsmøder, sagsgange omkring politiske møder og forespørgsler mm.  Endvidere er der brug for en generel vurdering af nye arbejdsformer mm. i lyset af bl.a. erfaringerne med anvendelse af Teams.
  Der er vedlagt notat til drøftelse vedrørende en evt. dispensation fra Aarhus Kommunes indkøbsaftaler grundet Covid 19 situationen.
  Sagens forløb
  27-04-2020 Magistraten
  Rådmand Jette Skive orienterede om situationen med hensyn til Kongsgården.
   
  På forespørgsel blev det præciseret, at der godt kan sendes forespørgsler, selvom 10-dages fristen for besvarelser er suspenderet.
   
  Det blev drøftet, at der i lyset af erfaringerne under Coronakrisen er brug for en status på gruppeformandskredsenes drøftelse af effektiviseringsmuligheder i forbindelse med byrådsmøder, sagsgange omkring politiske møder og forespørgsler mm.  Endvidere er der brug for en generel vurdering af nye arbejdsformer mm. i lyset af bl.a. erfaringerne med anvendelse af Teams.

  Bilag