Vælg

Referat Magistraten 11-05-2020

  Referat fra Magistratens møde den 4. maj 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  11-05-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Indkøb af værnemidler og drift af lager

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. maj 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingernes indstilling af 4. maj 2020.
  Resumé
  Som følge af coronapandemien er behovet for værnemidler steget overalt i verden. Det har gjort det besværligt og dyrt at anskaffe de nødvendige værnemidler.
  De sædvanlige leverandører kan kun i begrænset omfang levere, og Lægemiddelstyrelsen har bedt leverandørerne prioritere regionerne.
  I Aarhus Kommune besluttede Kriseledelsen at centralisere indkøbet og oprette et fælles lager for værnemidler for hele Aarhus Kommune. Det fælles lager har til opgave at bestille, kvalitetskontrollere og fordele værnemidler til Aarhus Kommunes decentrale institutioner, administrationsbygninger mv.
  Det forventes, at det i løbet af 1-2 måneder bliver muligt at skaffe tilstrækkeligt med værnemidler. Det vil dog afhænge af genåbningens betydning for COVID-19 forekomst og spredning.
  Der er tale om betydelige merudgifter til værnemidler for alle magistratsafdelinger. Størrelsen på merudgifterne afhænger af genåbningen, sundhedsstyrelsens retningslinjer, pandemiens udvikling og produktionen af værnemidler. Pga. usikkerheden foreslås det at udgiften betragtes om ikke-decentral og dækkes af kommunekassen.
  Lager- og logistikopgaven har nu vokset sig så stor at det indstilles at Aarhus Kommune entrerer med en ekstern lager- og logistikpartner, som kan stå for opbevaring og distribution.
  Inden årets udgang vil byrådet blive forelagt forslag til hvordan et kommende fast lager for Aarhus Kommune skal organiseres, og hvilken størrelse det skal have. Logistik- og lageropgaven vil skulle i udbud.
  Indstilling
  Det indstilles: At 1) Merudgifterne til værnemidler finansieres af kommunekassen  for alle magistratsafdelingers vedkommende.  
  At 2) Direktørgruppen bemyndiges til at entrere med en ekstern lager- og logistikpartner
  At 3) Udgiften til lager- og logistikpartner finansieres af kommunekassen.
  At 4) Inden årets udgang forelægges Byrådet indstilling om den fremtidige størrelse, organisering og finansiering af værnemidler.
  Generelt vil kommunernes merudgifter som følge af Covid-19 blive dækket af staten. Men den konkrete udmøntning vil først blive fastlagt senere – formodentlig i forbindelse med økonomiforhandlingerne, og der kan ikke forventes en 1 til 1 dækning af merudgifter i Aarhus. Borgmesterens Afdeling laver et samlet oplæg til håndtering af merudgifter og mindre-indtægter, herunder også vedrørende værnemidler, når rammerne herfor er kendte.
  Sagens forløb
  11-05-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. maj 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingernes indstilling af 4. maj 2020.

  Bilag

  Belysningsstrategi

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. april 2020
  Muligheder for lokale solcelleanlæg vil blive belyst i forbindelse med klimahandlingsplanen.
  Belysningsstrategi for Aarhus Kommune.
  Resumé
  Teknik og Miljø foreslår en ”Belysningsstrategi for Aarhus Kommune”, som beskriver visioner og målsætninger, samt tekniske og designmæssige krav til såvel funktions- og effektbelysning.
  Formålet med en belysningsstrategi for Aarhus Kommune er overordnet at sikre trafiksikkerhed og tryghed. Derudover skal strategien understøtte udviklingen af byens rum, hvor der bl.a. ønskes mere aktivitet i de mørke timer. Belysningsstrategiens tre målsætninger er følgende:
  • Tryghed – Lys skal skabe trafiksikkerhed, tryghed og tilgængelighed i hverdagen.
  • Byliv – Lys skal skabe stemning og identitet ved at fremhæve de særlige karaktertræk i vores kommune og understøtte aktivitet, ophold og rekreation.  
  • Teknik – Lys skal bruges med omtanke for miljø og ressourcer. Vi skal balancere udvikling og drift, for at sikre teknisk velfungerende anlæg.
  Strategien erstatter den tidligere plan fra 2002: ”Overordnet belysningsplan for Århus Kommune”.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender Belysningsstrategien for Aarhus Kommune.
  Sagens forløb
  06-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  11-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 11. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. april 2020
  Muligheder for lokale solcelleanlæg vil blive belyst i forbindelse med klimahandlingsplanen.

  Bilag

  Til drøftelse: Temperaturmåling 2020

  Beslutning
  Magistraten blev orienteret.
  Til drøftelse
  Sagens forløb
  11-05-2020 Magistraten
  Magistraten blev orienteret.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Genåbning drøftet. Herunder blev det understreget, at der kunne være behov for en gradvis genåbning.
  Thomas Medom oplyste, at der på møde i Børn og Unges kriseledelse torsdag den 7. maj er truffet beslutning om følgende:
  1. Børn og Unge-cheferne bemyndiges til i særlige tilfælde ud fra en konkret vurdering at give tilladelse til, at legepladser lukkes midlertidig.
  2. Muligheden for lukning ud fra en konkret vurdering er kun gældende i perioden, hvor de aktuelle forhold omkring håndtering af COVID-19 er gældende.
  Princippet i Børn og Unge har hidtil været, at legepladserne er åbne for offentligheden uden for institutionernes åbningstid. Og specifikt har byrådet i 2010 truffet beslutning om, at dette skal gælde for midtbyen.
  Imidlertid har der den seneste tid været udfordringer med dette flere steder i byen, hvilket har medført behov for ekstra oprydningsarbejde på institutionerne. Problematikken har også været drøftet i Børn og Unge-udvalget den 6. maj.
  Sagens forløb
  11-05-2020 Magistraten
  Genåbning drøftet. Herunder blev det understreget, at der kunne være behov for en gradvis genåbning.
  Thomas Medom oplyste, at der på møde i Børn og Unges kriseledelse torsdag den 7. maj er truffet beslutning om følgende:
  1. Børn og Unge-cheferne bemyndiges til i særlige tilfælde ud fra en konkret vurdering at give tilladelse til, at legepladser lukkes midlertidig.
  2. Muligheden for lukning ud fra en konkret vurdering er kun gældende i perioden, hvor de aktuelle forhold omkring håndtering af COVID-19 er gældende.
  Princippet i Børn og Unge har hidtil været, at legepladserne er åbne for offentligheden uden for institutionernes åbningstid. Og specifikt har byrådet i 2010 truffet beslutning om, at dette skal gælde for midtbyen.
  Imidlertid har der den seneste tid været udfordringer med dette flere steder i byen, hvilket har medført behov for ekstra oprydningsarbejde på institutionerne. Problematikken har også været drøftet i Børn og Unge-udvalget den 6. maj.