Vælg

Referat Magistraten 18-05-2020

  Referat fra Magistratens møde den 11. maj 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  18-05-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Byrådets opgaveudvalg

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11.maj 2020.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.
  Resumé
  Med indstillingen nedsætter byrådet et opgaveudvalg efter Styrelseslovens § 17, stk. 4. Udvalget består af fem byrådsmedlemmer og skal afslutte sit arbejde senest i første kvartal af 2021.
  Formålet med udvalgets arbejde er samlet set at skabe de bedst mulige vilkår for byrådet til at sætte retning for byens udvikling. Udvalgets opgave bliver at evaluere og fremsætte forslag og anbefalinger til byrådet angående:
  1. Byrådets rammer med særligt fokus på politikudvikling i de faste udvalg samt anvendelsen af anvendelsen af opgaveudvalg
  2. Borgernes formelle og uformelle muligheder for indflydelse.
  3. Introduktion af nyt byråd
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet nedsætter et midlertidigt opgaveudvalg med opgaver og tidsplan som beskrevet i denne indstilling.
  At 2) Byrådet udpeger de nævnte fem byrådsmedlemmer til udvalget som beskrevet i denne indstilling.
  Sagens forløb
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 11.maj 2020.
   
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold.

  Bilag

  Anbefalinger fra opgaveudvalg Integration

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 29. april 2020.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2018 at nedsætte det midlertidige §17.4-opgaveudvalg for Integration med deltagelse af byrådsmedlemmer og eksterne medlemmer.
  Udvalgets opgave var at komme med forslag til initiativer, der kan bidrage til at løse to store udfordringer blandt borgere med ikke-vestlig baggrund:
  1) At mange unge ikke er i uddannelse eller job
  2) At mange kvinder har været på offentlig forsørgelse i en årrække  
  Udvalget indstiller, at byrådet tager anbefalingerne fra Opgaveudvalg Integration til efterretning. Anbefalinger kan iværksættes, hvis det besluttes i forbindelse med budgetforhandlingerne 2021-2024.
  Det bemærkes, at anbefalingerne skal ses i lyset af den nye situation som følge af Corona, og således skal perspektiveres i takt med udviklingen i den aktuelle situation.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager anbefalingerne fra Opgaveudvalg Integration til efterretning.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 29. april 2020.
  Rådmand Thomas Medom tog forbehold.

  Bilag

  Psykiatriens Hus – status efter det første års drift

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 4. maj 2020.
  Der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat om antal brugere, samt hvilke grupper det er, der ikke bruger huset. MSO deltager gerne i det videre arbejde.
  Resumé
  Psykiatriens Hus i Aarhus er etableret i et samarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune.
  Den 25. februar 2019 modtog Psykiatriens Hus i Aarhus sin første borger til overnatning i huset, hvorfor man den 25. februar i år fejrede husets 1-års fødselsdag.
  Visionen for Psykiatriens Hus i Aarhus er at etablere et fremtidssikret psykiatritilbud af høj kvalitet. Psykiatriens Hus i Aarhus indeholder en række forskellige indsatser, herunder blandt andet overnatningspladser, åben fleksibel rådgivning, hjemmebehandlerteam, Recovery-skole, Socialvagten og en række gruppeforløb og aktiviteter.
  Det første år i Psykiatriens Hus i Aarhus er forløbet planmæssigt og har vist mange eksempler på, hvor let og smidigt samarbejdet mellem region og kommune kan være til gavn for borgeren, når mulighederne herfor bliver givet. De mange kompetencer i Psykiatriens Hus bidrager til, at man hurtigt kan iværksætte den rette indsats til den enkelte borger.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet tager status efter det først års drift af Psykiatriens Hus til efterretning
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 4. maj 2020.
  Der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat om antal brugere, samt hvilke grupper det er, der ikke bruger huset. MSO deltager gerne i det videre arbejde.

  Bilag

  Høring af nyt regulativ for husholdnings – og erhvervsaffald

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. april 2020.
  De lovgivningsmæssige rammer for affaldsområdet drøftes pt. Indstillingen er udarbejdet på basis af de nugældende rammer.
   
  Offentlig høring for regulativ om husholdningsaffald og erhvervsaffald.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2017 at indføre obligatorisk husstandsindsamling af genanvendeligt affald som glas, plast, metal, papir og pap. Med de erfaringer, der er gjort siden, vurderes det hensigtsmæssigt at tilpasse regulativet for husholdningsaffald.
  De væsentligste forslag til regulativændringer er gennemgået under ”Baggrund” i nærværende indstilling. Der henvises desuden til bilag 1, som er udkastet til det tilpassede regulativ.
  AffaldVarme Aarhus blev med virkning fra den 1. januar 2020 omdannet til et kommunalejet aktieselskab. Det gældende regulativ for erhvervsaffald justeres i overensstemmelse hermed, jf. bilag 2. 
  Med denne indstilling søges Byrådets godkendelse af, at regulativerne sendes i fire ugers offentlig høring. Byrådet vil efterfølgende få forelagt regulativerne til endelig vedtagelse på baggrund af høringen.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  At 1) Byrådet sender regulativ for husholdningsaffald i fire ugers offentlig høring.
  At 2) Byrådet sender regulativ for erhvervsaffald i fire ugers offentlig høring.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. april 2020.
  De lovgivningsmæssige rammer for affaldsområdet drøftes pt. Indstillingen er udarbejdet på basis af de nugældende rammer.
   

  Bilag

  Banegårdskvarteret – mobilitetssystem

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. maj 2020.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold. 
  Det blev præciseret, at der er tale om et forudsætningsnotat, som skal danne rammen for det videre arbejde frem mod indstilling om overdækning og indstilling om helhedsplan for Banegårdsområdet, som kommer senere på året.
  Der blev rejst en række spørgsmål, som indgår i det videre arbejde – herunder hvordan potentialet i Banegårdspladsen bedst kan udnyttes rekreativt, muligheder for i højere grad at ”vende busserne” udenfor Bymidten, og mulighederne for at lave busterminal øst for banegården. Det blev understreget, at det er en kompleks sag, som Byrådet og offentligheden får mulighed for at forholde sig til flere gange i takt med at planlægningen skrider frem. Der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat om muligheden for placering øst for banegården.
  Forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i forbindelse med helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret.
  Resumé
  Indstillingen omhandler det forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i området, der skal indgå i helhedsplanlægningen for Banegårdskvarteret.
  Helhedsplanen bliver det samlende grundlag for den videre byudvikling i området. Forudsætningsgrundlaget udstikker rammerne for, hvordan de enkelte mobilitetsformer skal prioriteres og indpasses i området og det samlede mobilitetssystem. Gennem en samlende mobilitetsplanlægning vil området blive konsolideret og udviklet som det centrale mobilitetsknudepunkt i Aarhus.
  Et centralt element i helhedsplanen er placering af en ny busterminal. Her anbefales det, at en ny busterminal placeres på Rutebilstationsgrunden.
  Forudsætningsgrundlaget for mobilitetssystemet vil blive indarbejdet i det forslag til helhedsplan for Banegårdskvarteret, som Teknik og Miljø senere i 2020 vil fremlægge for byrådet med henblik på en efterfølgende offentlig høring.
  Forudsætningsgrundlaget indgår også i andre byudviklingsopgaver, herunder arbejdet med en eventuel overdækning og byudvikling over Banegraven.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)  forudsætningsgrundlag for mobilitetssystemet i Banegårdskvarteret, som vist i bilag 1, indgår som grundlag i helhedsplanlægning for Banegårdskvarteret og i andre relevante byudviklingsopgaver.
  At 2)  der i helhedsplanen for Banegårdskvarteret arbejdes videre med en placering af ny busterminal på Rutebilstationsgrunden, beskrevet i bilag 3.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. maj 2020.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold. 
  Det blev præciseret, at der er tale om et forudsætningsnotat, som skal danne rammen for det videre arbejde frem mod indstilling om overdækning og indstilling om helhedsplan for Banegårdsområdet, som kommer senere på året.
  Der blev rejst en række spørgsmål, som indgår i det videre arbejde – herunder hvordan potentialet i Banegårdspladsen bedst kan udnyttes rekreativt, muligheder for i højere grad at ”vende busserne” udenfor Bymidten, og mulighederne for at lave busterminal øst for banegården. Det blev understreget, at det er en kompleks sag, som Byrådet og offentligheden får mulighed for at forholde sig til flere gange i takt med at planlægningen skrider frem. Der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat om muligheden for placering øst for banegården.

  Bilag

  Ansøgning om landzonetilladelse, Langengevej 143

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18.maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. maj 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Byrådet anmodes om at bemyndige Teknik og Miljø til at give landzonetilladelse til etablering af et jorddepot/rekreativt naturlandskab på Langengevej 143, Risskov.

  Resumé
  Jord.dk ApS har på vegne af ejeren af Langengevej 143 ansøgt om landzonetilladelse til at etablere et jorddepot, som, når det er fyldt op, vil fremstå som et rekreativt naturlandskab.
  Ansøgningen vedrører et landbrugsareal på cirka 1,4 hektar som ligger imellem erhvervsområdet ved IKEA og erhvervsområdet langs Sindalsvej. 
  Etableringen af jorddepotet/det rekreative naturlandskab kræver landzonetilladelse efter planloven § 35, da området er i landzone. Det er Teknik og Miljøs praksis, at der meddeles landzonetilladelse til etablering af jorddepoter, hvis de øvrige hensyn til etableringen er opfyldt.
  Derudover skal anlægget godkendes efter miljøbeskyttelseslovens § 33, da der er tale om anlæg som nyttiggør ikke-farligt affald.
  Da størrelsen af jorddepotet/det rekreative naturlandskab overstiger sædvanlig praksis, sendes sagen til behandling i Byrådet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At) Aarhus Byråd bemyndiger Teknik og Miljø til at give den nødvendige landzonetilladelse.
  Sagens forløb
  14-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  18-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 18.maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. maj 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Muligheder for at gå tilbage til fysiske møder i udvalg og byråd drøftet. Generelt stemning for at afvente yderligere udmeldinger fra Regeringen, og at gruppeformandskredsen kan drøfte det videre forløb.
  Sagens forløb
  18-05-2020 Magistraten
  Muligheder for at gå tilbage til fysiske møder i udvalg og byråd drøftet. Generelt stemning for at afvente yderligere udmeldinger fra Regeringen, og at gruppeformandskredsen kan drøfte det videre forløb.