Vælg

Referat Magistraten 25-05-2020

  Referat fra Magistratens møde den 18. maj 2020

  Beslutning
  Intet.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Magistraten
  Intet.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Landstrøm til krydstogtskibe i Aarhus Havn

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. maj 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Lone Norlander Smith og Mette Skautrup tog forbehold.
  Til byrådsbehandlingen udarbejdes et notat som beskriver, hvad havnen selv bidrager med af finansiering og mulighederne for finansiering fra brugerne. Endvidere beskrives muligheder for at bruge anlægget til andet end krydstogtsskibe.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Ansøgning om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond

  Resumé
  Aarhus Havn har indsendt en ansøgning til Klimafonden om medfinansiering til etablering af et landstrømsanlæg til krydstogtskibe.
  Et landstrømsanlæg vil kunne tilbyde krydstogtskibene at anvende el, fremfor olie, til at genere den energi, der anvendes, mens skibene ligger til kaj. Ved at erstatte det fossile brændstof med el fra den kollektive forsyning kan der opnås en CO2-reduktion konservativt anslået til 1.775 tons CO2 om året i 2030.
  Det er usikkert, om kommuner har hjemmel til at yde støtte til denne type anlæg. Derfor er der rettet henvendelse til Transportministeriet for en afklaring af, om havneloven eller anden lovgivning er til hinder for, at Aarhus Kommune giver tilskud til, at Aarhus Havn kan etablere et landstrømsanlæg til krydstogtskibe.
  Under forudsætning af en positiv afklaring af ovenstående indstilles det, at Aarhus Kommune yder et tilskud på 8 mio. kr. fra Klimafonden. Siden det ansøgte beløb er over 1 mio. kr., skal dette vedtages i byrådet jf. rammerne for Klimafonden.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 8 mio. kr. til at støtte projektet fra Aarhus Havn om etablering af landstrømsanlæg til krydstogtskibe, under forudsætning af at Aarhus Kommune har hjemmel til at yde støtten.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. maj 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Rabih Azad-Ahmad, Lone Norlander Smith og Mette Skautrup tog forbehold.
  Til byrådsbehandlingen udarbejdes et notat som beskriver, hvad havnen selv bidrager med af finansiering og mulighederne for finansiering fra brugerne. Endvidere beskrives muligheder for at bruge anlægget til andet end krydstogtsskibe.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Anlægsregnskab for 14 almene boliger på Tingagergården i Tilst

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 29. april 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse fremsender hermed anlægsregnskaber for:
  • 14 boliger på Tingagergården i Tilst – bevilling på 23.764.000 kr.
  • Serviceareal tilknyttet de 14 boliger – bevilling 1.824.000 kr.
   
  Tabel 1: Anskaffelsessum for 14 almene boliger samt serviceareal
  Projekt (beløb i kr.)
  Anskaffelsessum boliger, inkl. moms
  Anskaffelsessum serviceareal ekskl. moms
  14 almene boliger i Tilst
  21.043.631 kr.
  1.508.650 kr.
   
  Samlet set er der for de to regnskaber tale om en samlet kommunal netto mindreudgift på 587.387 kr., som primært kan henføres til et positivt licitationsresultat samt de valgte bygningsløsninger i forbindelse med ombygning af de eksisterende bygninger. Mindreforbruget betyder en økonomisk fordel for de 14 lejemål, da den månedlige husleje reduceres med brutto ca. 400 kr. pr. måned.
  Indstilling
  At 1) Byrådet godkender anlægsregnskaberne med de anførte afvigelser fra bevillingerne.
  At 2) Anskaffelsessummen som fremgår af tabel 1 godkendes
  At 3) Mindreforbruget afregnes i forhold til MSB’s ”Rammebevilling til realisering af anlægsplanen”, statuskontoen ifm. beboerindskud samt låneoptag i Kommunekredit.
  Sagens forløb
  19-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 29. april 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Ændrede vedtægter for Metodecentret

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 29. april 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Metodecentrets medarbejdere blev den 1. januar virksomhedsoverdraget fra Region Midtjylland til Metodecentret, hvilket har medført behov for godkendelse af justerede vedtægter for Metodecentret.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Vedhæftede udkast til justerede vedtægter for Metodecentret godkendes.
  Sagens forløb
  19-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  25-05-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 25. maj 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 29. april 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Status på Coronasituationen, herunder muligheder og udfordringer ved at genåbne administrationsbygninger, som drøftes i kriseledelsen senere i dag, men hvor der stadig mangler nationale retningslinjer.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  25-05-2020 Magistraten
  Status på Coronasituationen, herunder muligheder og udfordringer ved at genåbne administrationsbygninger, som drøftes i kriseledelsen senere i dag, men hvor der stadig mangler nationale retningslinjer.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.