Vælg

Referat Magistraten 02-06-2020

  Referat fra Magistratens møde den 25. maj 2020

  Beslutning
  Intet.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  02-06-2020 Magistraten
  Intet.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Aarhus Kommunes Eventstrategi 2020-2025

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 20. maj 2020.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Vigtigheden af at eventstrategien har fokus på vækstlagene, på børn og unge, på anerkendelse af de frivillige og på sundhed, herunder blev tobaksforebyggelse fremhævet.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Aarhus er gennem de seneste år blevet en både kendt og anerkendt international eventby, der samlet set har en professionel håndtering af udvikling, planlægning og gennemførelse af events.
  Events bidrager til Aarhus’ vækst og udvikling, og events er med til at gøre Aarhus til en attraktiv by at bo, arbejde, studere, drive virksomhed i eller at besøge som gæst. Events bidrager til at realisere byens overordnede visioner om Aarhus som ’En god by for alle’.
  Eventstrategi 2020-2025 lægger op til at fastholde og udbygge den position og udvikling.
  Der vil fremadrettet være et særligt fokus på fem områder:
  • Bæredygtighed og grøn omstilling
  • Aarhus som attraktiv fysisk ramme for events
  • Den samarbejdende, eksperimenterende by
  • Aarhusregionen som eventdestination
  • En stærk og inkluderende frivilligorganisering
  Den nuværende tværmagistratslige organisering samt forankring og koordinering hos Aarhus Events fastholdes.
  Indstilling
  Det indstilles at:
  1) Eventstrategi 2020-2025 vedtages
  Sagens forløb
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling, Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø samt Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 20. maj 2020.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Vigtigheden af at eventstrategien har fokus på vækstlagene, på børn og unge, på anerkendelse af de frivillige og på sundhed, herunder blev tobaksforebyggelse fremhævet.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Status på udviklingen i udsatte boligområder

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 15. maj 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Generelt var der enighed om vigtigheden af en nuanceret belysning, hvor der også er fokus på de lidt mindre boligområder.
  Til en kommende udvalgsbehandling kan muligheden for at supplere med andre kriterier, herunder børn, der taler et alderssvarende dansk belyses. Borgmesteren vil inden længe efter et møde med Brabrand Boligforening invitere til møde i den politiske styregruppe for Gellerup.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Byrådet har tidligere besluttet, at der foreløbigt i en fireårig periode skal laves en årlig politisk opfølgning på udviklingen i de almene boligområder i Aarhus. Det sker bl.a. med afsæt i BL’s 5. kreds’ og Aarhus Kommunes fælles kategoriseringsmodel.
  Årets billede er, at der samlet set ses en stigende udsathed i de almene boligområder over 500 beboere. Der er positiv udvikling på beskæftigelse og uddannelse, men omvendt negativ udvikling på en række indikatorer i forhold til børn og unge samt tryghed.
  Billedet dækker også over, at der ses fremgang eller stabilitet i nogle boligområder. Det gælder blandt andet Gellerup-Toveshøj, Bispehaven og Viby Syd[1], hvor der er tydelig fremgang på beskæftigelse og uddannelse.
  I andre områder ses imidlertid tilbagegang. Det gælder bl.a. områderne Langkærparken, Skovgårdsparken, Vejlby Vest og Viby C[2], hvor der nu arbejdes med at etablere forebyggende indsatser, som byrådet besluttede med sidste års indstilling om status på udviklingen i udsatte boligområder. 
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) kategoriseringsmodellen for 2020 tages til efterretning (bilag 1).
  At 2) afrapporteringen på målene for områder med en udviklingsplan eller fysisk helhedsplan tages til efterretning (bilag 3).
  At 3) magistratsafdelingerne og Borgmesterens Afdeling sammen med de relevante boligforeninger arbejder videre med forebyggende indsatser i de fem spor som beskrevet (bilag 4).
  At 4) modellen for monitorering af områder under 500 beboere godkendes (bilag 5). 
  Sagens forløb
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 15. maj 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Generelt var der enighed om vigtigheden af en nuanceret belysning, hvor der også er fokus på de lidt mindre boligområder.
  Til en kommende udvalgsbehandling kan muligheden for at supplere med andre kriterier, herunder børn, der taler et alderssvarende dansk belyses. Borgmesteren vil inden længe efter et møde med Brabrand Boligforening invitere til møde i den politiske styregruppe for Gellerup.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Veteranstrategi for Aarhus Kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 11. maj 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med henvisning til, at det er en kerneopgave for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, og at opgaven derfor bør håndteres uanset om der tilføres ekstra ressourcer eller ej.  
  I en kommende udvalgsbehandling belyses det, hvad der kan lade sig gøre uden at der tilføres ressourcer til ansættelse af en koordinator.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Byrådet har besluttet, at en tværmagistratslig arbejdsgruppe skal komme med udkast til en strategi for veteranindsatser, som skal styrke indsatsen for veteraner og pårørende. Strategien har været i offentlig høring i marts-april 2020.
  Arbejdsgruppen anbefaler, at der afsættes midler svarende til 1½ stilling, fordelt på to veteranrådgivere, som forankres i hhv. i Kultur og Borgerservice (1 stilling) og Sociale Forhold og Beskæftigelse (½ stilling). Strategien og de beskrevne aktiviteter forudsætter tilførsel af midler som beskrevet under afsnit 7, ressourcer.
  Veteranrådgiverne får til opgave
  - at være en synlig indgang og vejviser for veteraner og pårørende
  - at styrke den opsøgende indsats ift. de mest udsatte veteraner
  - at understøtte koordinering udadtil og på tværs i kommunen
  - at fungere som indgang også for andre relevante samarbejdsparter
  - at understøtte samarbejdet med relevante eksterne samarbejdsparter
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet tiltræder indstillingen i det omfang, den kan gennemføres inden for de eksisterende budgetmæssige rammer
  At 2) At forslaget fra den tværmagistratslige veteran-arbejdsgruppe om at afsætte 1.150.000 kr. årligt behandles i den kommende budgetproces som et politisk beslutningsforslag.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 11. maj 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold med henvisning til, at det er en kerneopgave for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse, og at opgaven derfor bør håndteres uanset om der tilføres ekstra ressourcer eller ej.  
  I en kommende udvalgsbehandling belyses det, hvad der kan lade sig gøre uden at der tilføres ressourcer til ansættelse af en koordinator.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Aarhus Ø – Byggemodning - Etape 11

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. maj 2020.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Anlægsbevilling til diverse anlægsarbejder på Aarhus Ø.

  Resumé
  Nærværende indstilling omfatter anlægsarbejder i forbindelse med den fortsatte udvikling af Aarhus Ø.
  På baggrund af ”Dispositionsplan for de nordlige områder” og ”Delområdeplanerne for De Bynære Havnearealer” søges anlægsbevilling til kommunale byggemodningsarbejder som en del af de salgsforberedende anlægsarbejder på Aarhus Ø.
  Anlægsarbejderne omfatter etapevis færdiggørelse af de kommunale arealer på Aarhus Ø. Med nærværende indstilling omfatter det bl.a. færdiggørelse af en gade, anlæg af broer, kanaludgravning, etablering af et signalanlæg mm.
  Rådighedsbeløbet til finansiering af anlægsudgiften på 90,5 mio. kr. (2020-priser) tilvejebringes dels via et mindreforbrug på 40 mio. kr. på anlægsbevillingen til ”Rekreativ forbindelse Nord – Aarhus Ø, etape 6” samt udmøntning af de resterende 50,5 mio. kr. fra den afsatte reserve ”De Bynære Havnearealer, byggemodning mv”.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1)  Byrådet godkender igangsætning af projektering og udførelse af de i indstillingen og bilag 1 nævnte anlægsarbejder.
  At 2)  Byrådet giver en projekterings- og anlægsbevilling på i alt 92,3 mio. kr. (løbende priser) til udførelse af de nævnte anlægsarbejder og omkostninger til byggemodning. Anlægsbevillingen til ”Rekreativ forbindelse Nord – Aarhus Ø, etape 6” reduceres med 40,0 mio. kr., svarende til finansieringen til etape 11.
  At 3)  Det tilhørende rådighedsbeløb på 90,5 mio. kr. (2020-priser) tilvejebringes dels via et mindreforbrug på 40 mio. kr. på anlægsbevillingen til ”Rekreativ forbindelse Nord – Aarhus Ø, etape 6”; dels via udmøntning af de resterende 50,5 mio. kr. fra den afsatte reserve ”De Bynære Havnearealer, byggemodning mv”.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. maj 2020.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1129, Ny indgang ved Den Gamle By - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. maj 2020.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1129 Ny indgangsbygning med forplads til Den Gamle By ved Ceres krydset og tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplan 1129 gælder for et område i den sydlige del af Den Gamle By og Botanisk have. Området afgrænses mod nordvest af Dronning Margrethes Gade, som er en intern vej i Den Gamle By, og Botanisk Have. Mod syd / sydvest afgrænses området af Viborgvej samt mod nord og øst af Botanisk Have. Mod syd ligger Cereskrydset.
  Lokalplanområdet er ca. 0,2 ha stort, beliggende i byzone og offentlig ejet, men anvendes af Den Gamle By.
  Den Gamle By er et statsanerkendt, landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, organiseret som selvejende institution.
  På baggrund af anmodning fra den selvejende institution påtænkes der udarbejdet en lokalplan for ovennævnte område.
  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til en ny hovedindgang til Den Gamle By samt en forplads til denne. Forpladsen er overgangen til den sydligste del af Botanisk Have.
  Den nye bygning kan opføres i 3 etager og bliver ca. 1.500 m2 stort.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da det er nødvendigt at justere afgrænsningen mellem to rammeområder. Lokalplanforslaget er derfor ledsaget af et tillæg til kommuneplanen.
  Der har ikke været afholdt en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen, da ændringerne ikke vurderes at være principielle.
  Der vil blive udarbejdet en brugsaftale mellem Den Gamle By og Teknik og Miljø omkring anvendelsen, vedligeholdelsen og udseendet af den sydligste del af Botanisk Have mellem den nye hovedindgang og Cereskrydset.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1129 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til indgåelse af brugsaftale med Den Gamle By
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. maj 2020.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Initiativpakke sports- og fritidsområdet som følge af Covid-19

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 26. maj 2020.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Covid-19 nedlukningen har betydet, at forenings- og fritidslivet for en længere periode har og har haft lukket ned for sine almindelige aktiviteter. Det betyder, at foreningerne i 2020 oplever en væsentlig aktivitetsnedgang og økonomiske tab og udfordringer.
   
  Med henblik på at reducere foreningernes økonomiske udfordringer og sikre, at Covid-19 nedlukningen ikke får negative konsekvenser for foreningernes tilskud fra Aarhus Kommune, foreslås det, at Aarhus Byråd vedtager den vedlagte initiativpakke på sports- og fritidsområdet.
   
  Ved at dispensere fra de normale regler og tildelingskriterier skal pakken sikre, at alle afsatte budgetter for 2020 på de forskellige tilskudsområder fortsat udbetales, uanset at der sker et fald i aktivitetsniveau. Ligeledes skal initiativerne sikre, at foreninger og faciliteter ikke bliver negativt påvirket i kommende år af den aktivitetsnedgang, de forventes at få i 2020.
  Indstilling
  Det indstilles
   
  At 1) Byrådet godkender Covid-19 initiativpakken (som beskrevet i bilag 1) på sports- og fritidsområdet.
  Sagens forløb
  26-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 26. maj 2020.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Tilbagevenden til fysiske møder i Magistraten og generelt i det politiske system drøftet.  Virtuelle møder har på mange måder fungeret godt, og erfaringerne bør tages med, også når der bliver fuldt åbnet op for fysiske møder igen, fx sådan at nogle magistratsmøder afvikles på Teams, og at der arbejdes med blandende møder.
  Borgmesteren orienterede om den indgåede økonomiaftale. Der udarbejdes et notat, som sendes til Byrådet.
  Direktørgruppen drøfter mulighederne for at genoptage de sædvanlige frister for 10 dages forespørgsler.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  02-06-2020 Magistraten
  Tilbagevenden til fysiske møder i Magistraten og generelt i det politiske system drøftet.  Virtuelle møder har på mange måder fungeret godt, og erfaringerne bør tages med, også når der bliver fuldt åbnet op for fysiske møder igen, fx sådan at nogle magistratsmøder afvikles på Teams, og at der arbejdes med blandende møder.
  Borgmesteren orienterede om den indgåede økonomiaftale. Der udarbejdes et notat, som sendes til Byrådet.
  Direktørgruppen drøfter mulighederne for at genoptage de sædvanlige frister for 10 dages forespørgsler.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.

  Styrket samarbejde mellem Børn og Unge og Sociale Forhold og Beskæftigelse om trivsel og elevfravær

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 29. april 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
   
   
  Resumé
  MBU og MSB foreslår, med indstillingen, at der igangsættes et tværgående udviklingsarbejde om øget trivsel og nedbringelse af elevfraværet i tre spor. Et ledelses- og kulturspor med en fælles værdimæssig ramme. En øget systematik i fraværsopfølgningen og en styrkelse af understøttelsen af skolerne og familierne. Herunder bl.a. med forslag om at omprioritere midlerne fra Familieskolen til et fælles tværfagligt trivselsteam. Udviklingsarbejdet ligger i forlængelse af det allerede igangsatte kvalitetsarbejde i MBU og udarbejdelse af en bæredygtighedsplan i MSB.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tiltræder, at MBU og MSB igangsætter et udviklingsarbejde om nedbringelse af elevfraværet, og at Byrådet, som led heri, omprioriterer midlerne fra Familieskolerne over i et nyt tværgående trivselsteam.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 29. april 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Mette Skautrup deltog ikke i sagens behandling.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag