Vælg

Referat Magistraten 08-06-2020

  Referat fra Magistratens møde den 2. juni 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  08-06-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Afdelingernes budget 2021

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 4. juni 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek finder at forudsætningerne om busfremkommelighed er for optimistiske.
  Resumé
  Indstillingen beskriver de økonomiske ændringer og øvrige forhold, der er indeholdt i afdelingernes budgetforslag. Med indstillingen besluttes, hvad der skal indgå i det videre arbejde med budgetforslaget for 2021-2024 på de enkelte afdelingers områder.
  Magistratsafdelingerne har i følgeskrivelserne beskrevet de budgetudfordringer, som tegner sig. Der lægges op til en samlet drøftelse af budgetudfordringerne i Magistraten. Det kan bemærkes, at der særligt i overførselsudgifterne er søgt taget højde for Corona-situationen, men det er vanskeligt at forudsige, hvordan budgettet vil blive påvirket i 2021 og frem.
  Sammen med budgetforslaget har afdelingerne afleveret deres behovsopgørelser og løsningsforslag til den 10-årige anlægsplan 2024-2033. Dette materiale er vedlagt og kommenteret i bilagene til indstillingen.
  Indstilling
  Det indstilles, at det videre arbejde med Magistratens budgetforslag baserer sig på følgende:
  At 1: afdelingernes budgetforslag (herunder afdelingernes bidrag til Budgetredegørelsen samt taksterne) indarbejdes i Magistratens budgetforslag.
  At 2: Magistraten drøfter, hvordan de budgetudfordringer, som er beskrevet i følgebrevene fra magistratsafdelingerne, skal håndteres i den videre budgetlægning.
  At 3: afdelingernes forslag til den 10-årige anlægsplan kvalificeres yderligere efter behov frem til den 3. august.
  Sagens forløb
  08-06-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 4. juni 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek finder at forudsætningerne om busfremkommelighed er for optimistiske.

  Bilag

  Indstilling

  Bilag 1: Budgetredegørelsen - Afdelingernes budget 2021-2024

  Bilag 2: Budgetudfordringer samt ændringer i mål og økonomi i afdelingernes budget 2021

  Bilag 3: Oversigt over budgetudfordringer i magistratsafdelingernes følgebreve

  Bilag 4: Oversigt over ændringer og samlede budget på de ikke-decentraliserede serviceområder i afdelingernes budget 2021-2024

  Bilag 5: Borgmesterens Afdelings bemærkninger til magistratsafdelingernes anlægsforslag til den 10-årige anlægsplan

  Bilag 5.1: Oversigt over magistratsafdelingernes anlægsforslag

  Bilag 6: Følgebrev fra Børn og Unge

  Bilag 7: Følgebrev fra Sociale Forhold og Beskæftigelse

  Bilag 8: Følgebrev fra Sundhed og Omsorg

  Bilag 9: Følgebrev fra Kultur og Borgerservice

  Bilag 10: Følgebrev fra Teknik og Miljø

  Bilag 11: Følgebrev fra Borgmesterens Afdeling

  Bilag 12: Opsummering af Pladsbehov

  Bilag 12.1: Pladsbehov 2021

  Bilag 12.2: MBU: stigende behov for specialdagtilbudspladser i Aarhus Kommune

  Bilag 13: Budgetteringen af forsørgelsesudgifter

  Bilag 14: Forudsætninger for budgettering af ikke-decentraliserede områder

  Bilag 15: Børn og Unges forslag til den 10-årige anlægsplan

  Bilag 16: Sociale Forhold og Beskæftigelses forslag til den 10-årige anlægsplan

  Bilag 17: Sundhed og Omsorgs forslag til den 10-årige anlægsplan

  Bilag 18: Kultur og Borgerservices forslag til den 10-årige anlægsplan

  Bilag 19: Teknik og Miljøs forslag til den 10-årige anlægsplan

  Bilag 20: Borgmesterens Afdelings forslag til den 10-årige anlægsplan

  Bilag 21: Borgerinddragelse i forhold til den 10-årige anlægsplan

  Bilag 21.1: Borgerforslag, afstemninger og kommentarer afgivet i forbindelse med langsigtede prioriteringer

  Bilag 22: Aarhus Kommunes samlede pladsbehov på socialområdet, 2020-2033

  Bilag 23: Serviceniveau 2021 for Sundhed og Omsorg

  Opfølgning på øget anlægsaktivitet pr. ultimo maj 2020

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 3. juni 2020.
  Resumé
  Aarhus Byråd har besluttet en række tiltag for at lette situationen for virksomhederne i den aktuelle krisesituation. Et af disse tiltag er at øge anlægsaktiviteten på kort sigt med 250 mio. kr. i 2020. I forlængelse heraf blev det besluttet, at der skal følges op på udviklingen i det samlede forbrug på anlægsområdet og på fremdriften i de enkelte projekter hver måned samt på fremdriften i byggesager og lokalplaner.
  Magistraten godkendte den 27. april 2020 grundlaget for opfølgningen på den forøgede anlægsaktivitet.
  Status pr. ultimo maj er, at det samlede anlægsforbrug ligger ca. 117 mio. kr. under måltallet for maj. Afvigelsen vedrører primært Teknik og Miljø. Men også i Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge ligger forbruget under måltallet. Frem mod næste opfølgning vil Borgmesterens Afdeling i samarbejde med de relevante afdelinger følge op på årsagerne til afvigelserne. Om nødvendigt vil der blive beskrevet og igangsat korrigerende handlinger. Dette arbejde vil blive afrapporteret i næste opfølgning.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten tager opfølgningen til efterretning
  At 2) Magistraten tager Teknik og Miljøs fremrykninger fra anlægsprogrammet i 2021 til efterretning
  Sagens forløb
  08-06-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 3. juni 2020.

  Bilag

  Gentænkning af Erhvervskontaktudvalget, herunder nye vedtægter for udvalget

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 18. maj 2020.
  Resumé
  Aarhus Kommunes Erhvervskontaktudvalg (EKU) besluttede på dets møde d. 30. september 2019 at igangsætte en gentænkning af EKU. På den baggrund er der gennemført en interviewrunde blandt medlemmerne af EKU samt relevante andre parter, herunder Aalborg og Københavns Kommuner.
  Med afsæt i de gennemførte interviews er der udarbejdet forslag til nye vedtægter for udvalget, som bl.a. rummer ny organisering af EKU i form af et bredere udvalg, suppleret af et forretningsudvalg.
  Forslag til nye vedtægter har været i høring blandt medlemmerne af EKU og deres baglande i perioden 9. marts – 30. april 2020. På baggrund af de indkomne høringssvar er vedtægterne justeret og er efterfølgende blevet godkendt af Erhvervskontaktudvalget på dets møde d. 11. maj 2020.
  Vedtægterne træder i kraft pr. 1. september 2020 og skal evalueres efter et år.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet godkender de nye vedtægter for Erhvervskontaktudvalget, herunder ny organisering af udvalget, med henblik på at vedtægterne træder i kraft pr. 1. september 2020.
  Sagens forløb
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 18. maj 2020.
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Redegørelser for magtanvendelser 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 25. maj 2020.
  Betydningen af personaleudskiftning og medarbejdernes baggrund belyses til byrådsbehandlingen.
  Resumé
  Byrådet skal følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed over for de borgere, som byrådet er ansvarlig for. Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har udarbejdet redegørelser over indberettede magtanvendelser i 2019.
  For Sociale Forhold og Beskæftigelse viser redegørelsen, at der er sket et fald fra 325 registrerede indberetninger om magtanvendelse i 2018 til 231 i 2019 på kommunens egne tilbud samt tilbud der er indgået driftsoverenskomst med. Der er derudover registreret 304 indberetninger om magtanvendelse over for borgere bosat på private og regionale tilbud i Aarhus Kommune samt på private, regionale og kommunale tilbud uden for Aarhus Kommune, hvis handlekommune er Aarhus. Dertil har Familieretshuset i 2019 godkendt kommunens indstilling om flytning uden samtykke af otte borgere.
  For Sundhed og Omsorg viser redegørelsen, at der er registreret 80 indberetninger om magtanvendelse i 2019, herudover to over for en Aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune. I 2018 blev der i alt indberettet 88 magtanvendelser, heraf en på en aarhusborger bosat på tilbud uden for Aarhus Kommune.
  Indstilling
  At 1) Magtanvendelsesredegørelserne for 2019 tages til efterretning (bilag 1 og 2).
  Sagens forløb
  03-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 25. maj 2020.
  Betydningen af personaleudskiftning og medarbejdernes baggrund belyses til byrådsbehandlingen.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. maj 2020.
  Formulering om almene boliger præciseres.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Endelig vedtagelse af Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø med tilhørende miljørapport samt anlægsbevilling til en pulje til aktiviteter – herunder en midlertidig bypark.
  Resumé
  Udviklingsplan for Indre Aarhus Ø (bilag 1) med tilhørende miljørapport (bilag 2) har været fremlagt i offentlig høring i perioden 14. november 2018 til 23. januar 2019.
  Der er modtaget i alt 41 høringssvar. Inden høringsperioden har forvaltningen desuden modtaget henvendelse fra ejeren af Havnens Perle (bilag 4) samt 278 støtteerklæringer.
  Blandt disse høringssvar har høringssvaret fra Fællesrådet for Aarhus Ø givet anledning til en fortløbende dialog med fællesrådet i løbet af 2019. Fremlæggelse af nærværende indstilling har afventet denne dialog.
  På baggrund af dialogen har Fællesrådet for Aarhus Ø fremsendt supplerende høringssvar. Høringssvarene er vedlagt samlet som bilag 3.
  Teknik og Miljøs forslag til besvarelse af de indkomne bemærkninger er vedlagt i sin fulde længde som bilag 5. Derudover er som bilag 6 vedlagt et opsummerende overblik samt resume af forvaltningens bemærkninger.
  Teknik og Miljø anbefaler, at der på baggrund af høringen indarbejdes en ændring i miljørapporten.
  Teknik og Miljø anbefaler desuden under henvisning til de mange høringssvar - herunder fra Fællesrådet - at der i udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø foretages en ændring af udviklingsplanens afsnit vedr. udbud (se nedenfor).
  Endvidere anbefales det, at parkeringsafsnittet side 14 tilrettes i henhold til den gældende parkeringsnorm (se ligeledes nedenfor).
  Af udviklingsplanen fremgår det desuden, at der etableres letbanelinjeføring ud på Aarhus Ø. Det anbefales i denne forbindelse, at det af udviklingsplanen skal fremgå, at dette afhænger af de pågående undersøgelser af højklasset kollektiv trafik, etape 2 (se nedenfor).
  En del af bemærkningerne vil desuden indgå i det efterfølgende arbejde med realisering af udviklingsplanen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Udviklingsplanen for Indre Aarhus Ø med tilhørende forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering godkendes endeligt med de anbefalinger og ændringer, der fremgår af indstillingen samt vedlagte bilag.
  At 2) Bemærkningerne indkommet under den offentlige høring af forslaget besvares som angivet i vedlagte bilag 5.
  At 3) Teknik og Miljø bemyndiges til at gennemføre udbud af byggefelter inden for området.
  At 4) Der gives anlægsbevilling på 2 mio. kr. med tilhørende rådighedsbeløb til Teknik og Miljø i 2020 til en pulje til aktiviteter i forbindelse med udviklingsplanen – herunder den midlertidige bypark på Pier 2.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. maj 2020.
  Formulering om almene boliger præciseres.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Årsrapport 2019 og budget 2021, Østjyllands Brandvæsen

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. juni 2020.
  Orientering til Aarhus Byråd om årsrapport 2019 og bud-get 2021 for Østjyllands Brandvæsen I/S. Orientering om justeret finansieringsmodel.
  Resumé
  Østjyllands Brandvæsen har fremsendt årsrapporten for 2019 og budgettet for 2021 til orientering. Selskabet oplyser om et samlet mindreforbrug på 14,9 mio. kr. i 2019, blandt andet med henvisning til fravær af langvarige indsatser i 2019, flere indtægter end budgetteret fra alarmer og overvågning, og tidsforskydning vedrørende byggeprojekter.
  Budgettet for 2021 er en fremskrivning af budgettet for 2020. Der er balance mellem selskabets budget og de midler, som Aarhus Kommune har afsat til betaling af bidrag til selskabet.
  Der er aftalt en justeret finansieringsmodel for de fire ejerkommuner, med virkning fra 2023. Bidraget fra Aarhus Kommune fastholdes på 2020-niveauet, mens bidraget reduceres for de tre mindre ejerkommuner. Finansieringsmodellen vedlægges til orientering.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Årsrapport 2019, budget 2021 for Østjyllands Brandvæsen I/S og ændret fordelingsmodel fra 2023 tages til efterretning
  Sagens forløb
  04-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. maj 2020.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, samt Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8. Lokalplanen gælder for et område ved Europaplads og Mindegade i Aarhus Midtby.
  Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.900 m2 og var ved planens udarbejdelse privatejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra en privat ejer om at muliggøre, at lokalplanplanområdet kan anvendes til cityformål og mulighed for fortætning med etagebebyggelse, der rummer kontor­virksomhed, liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende med tilhørende opholdsarealer på tage og fællesfaciliteter såsom parkeringskælder.
  Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af bebyggelse, bl.a. ved angivelse af maksimalt etageareal og ved udlæg af byggefelter. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om bevaring af forhuset på Mindegade 10 og giver mulighed nedrivning af Mindegade 12A.
  Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 16.820 m² og den maksimale højde er fastsat til 40 m med mulighed for op til 9 etager samt tagterrasse.
  Der er i forbindelse med formgivningen af projektet arbejdet med tilpasning til eksisterende bebyggelse og i særlig grad til kulturmiljøet i Mindegade.
  Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede strategi for byudvikling, herunder at skabe mulighed for attraktive arbejdspladser centralt placeret i byen og samtidigt skabe byliv med bylivsskabende aktiviteter i stueetagen. Lokalplanen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer for området og afgrænsning i forhold til høje huse. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Der har været gennemført en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen forud for lokalplanlægningen, hvori der er indkommet i alt 9 høringssvar. Høringssvarene er taget med i den efterfølgende bearbejdning af projektet og det tilhørende lokalplanforslag.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.3 og bilag 5.
  Sagens forløb
  27-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. maj 2020.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1128, Tivoli Friheden - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. juni 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Der udarbejdes notat med tidsforløbet frem til nu til byrådsbehandlingen.
   
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1128 Tivoli Friheden og Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 samt forslag til udbygningsaftale.
  Resumé
  Lokalplan 1128 gælder for Tivoli Friheden. Området er afgrænset af vejene Skovbrynet, Stadion Allé og Havreballe Skovvej.
  Området, der er ca. 77.900 m² stort, er privat ejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelse af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra Tivoli Friheden.
  Lokalplanens overordnede formål er at forny plangrundlaget for Tivoli Friheden med henblik på at sikre gode betingelser for fortsat at kunne drive en forlystelsespark. Herunder er formålet med lokalplanen at sikre gode rammer for afholdelse af events ved at muliggøre etablering af en ny udendørs scene med forbedrede rammer for publikum samt opføre en bygning, der bl.a. rummer et indendørs koncerthus.
  Det er dertil formålet med lokalplanen at omdisponere parkens indretning med vandløb, beplantning og høje attraktioner. Der er udarbejdet et forslag til udbygningsaftale – bilag 3.
  Der er også udarbejdet et forslag til brugsaftale – se afsnit 5.4.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer, hvorfor der i perioden d. 12. december 2019 til d. 9. januar 2020 er gennemført en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen for Tivoli Frihedens udviklingsmuligheder – bilag 4. Der blev afgivet 49 høringssvar. Temaerne fra høringssvarene har været behandlet i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanforslaget.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1128 godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 2) forslag til Tillæg nr. 72 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det fremgår af indstillingens afsnit 5.5
  At 6) Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at indgå en brugsaftale med Tivoli Friheden A/S
  Sagens forløb
  04-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. juni 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Der udarbejdes notat med tidsforløbet frem til nu til byrådsbehandlingen.
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Svar på forslag om ophævelse af forbud

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tager Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs vurdering af 28. maj 2020 til efterretning.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
   
   
  Beslutningsforslag fra V
  Forslag: Rådmand Jette Skive, Aarhus Kommune skal – til rette retsinstans – anmode om at få ophævet fogedforbuddet mod at TV2 viser optagelser fra Kongsgården i Viby. Optagelserne er foretaget med skjult kamera og mikrofon hos en 90-årig beboer på plejehjemmet Kongsgården i efteråret 2019.
   
  Begrundelse: Vi finder at offentligheden bør have mulighed for at se optagelserne og vores begrundelse er at Århus Stiftstidende den 22. april 2020 bragte flere artikler, herunder en artikel hvor familien til den konkrete borger beskriver forholdene – sådan som de ser situationen. Endvidere er der i artiklen gengivet uddrag af de klager som familien har fremført. I samme udgave af Århus Stiftstidende er en artikel hvoraf der fremgår at 13 medarbejdere har været kaldt til tjenstlige samtaler. Med henvisning til disse offentliggjorte bør Aarhus Kommune - efter Venstres opfattelse – anmode om at fogedforbuddet straks ophæves.
   
  Venstre har selvfølgelig den tilgang at lovgivningen skal overholdes og lovgivningen gælder også de danske medier.
   
  Som politikere lader vi os gerne belære såfremt ovenstående forslag er ulovligt/strider imod dansk og international lovgivning.
   
  Endvidere ser vi i artikel i Århus Stiftstidende den 24. april 2020 at alle udvalgsmedlemmerne – repræsenterende Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Venstre – i Sundheds- og Omsorgsudvalget gerne vil se optagelserne. Det taler – efter vores opfattelse også for at udsendelsen kan offentliggøres. Sagen udvikler sig – senest med en søn der flytter sin far fra Kongsgården – og derfor skal vi politisk – og på veldokumenteret grund – kunne forholde os til de forhold der beskrives i Århus Stiftstidende den 22. april 2020.
   
  Det er tilliden til hele omsorgen og plejen i Aarhus Kommune der udfordret. Vi har et kæmpe hensyn til alle de ældre og sårbare borgere som vi skal passe på og vi har et kæmpe hensyn til alle de tusindvis af dygtige, engagerede og motiverede medarbejdere og i hundredvis af dygtige ledere, som hver dag leverer en formidabel indsats til vore ældre og sårbare borgere.
   
  Vi ønsker at sagen om Kongsgården behandles så hurtigt det er muligt.
   
  På vegne af Venstres Byrådsgruppe
  Hans Skou.
  Medlem af -Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Politisk ordfører.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg
  Svar på forslag om ophævelse af forbud

  Resumé
  Byrådet behandlede den 13. maj forslag fra Venstre om anmodning om ophævelse af forbud mod visning af optagelser foretaget af TV2 med skjult kamera i en plejehjemsbeboers bolig på Plejehjemmet Kongsgården. Byrådet fremsendte sagen til Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling.
   
  Retten i Aarhus nedlagde den 13. marts 2020 forbud mod, at TV2 viser optagelserne foretaget med skjult kamera. Retten fandt blandt andet at:
   
  "Kommunen har desuden som driftsherre for plejehjemmet Kongsgården ikke alene en forpligtelse som udlejer af plejehjemsboligen, men også en selvstændig forpligtelse som myndighed til at beskytte plejehjemmets beboere mod krænkelser, der måtte opstå under deres ophold på hjemmet.
   
  Kommunen besidder således søgsmålsret i sagen både i forhold til medarbejderne og i forhold til [plejehjemsbeboeren]."
   
  Retten fandt, at behovet for offentliggørelse måtte vige for den meget grove krænkelse af især beboerens rettigheder. Retten i Aarhus nedlagde derfor forbud mod at TV2 viser optagelserne.
   
  TV2 har anket sagen til Landsretten. Landsretten har indkaldt til hovedforhandling den 9. og 10. juni 2020.
   
  Advokatfirmaet Horten har for Aarhus Kommune vurderet hvorvidt Aarhus Byråd kan træffe en beslutning om ophævelse af det meddelte forbud. Advokatfirmaet Horten vurderer:
   
  "Det er således Hortens vurdering, at Aarhus Kommune ikke kan træffe beslutning om ophævelse af det meddelte forbud (tage bekræftende til genmæle), uden at dette samtidig vil være ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens retlige pligter på det materielle grundlag, idet kommunen dermed ikke vil leve op til sin pligt til at beskytte en bruger på en kommunal institution mod grove krænkelser."
   
  I forhold til en eventuel vedtagelse af forslaget fra Venstre skal der gøres opmærksom på, at Horten vurderer, at det vil være "ensbetydende med en tilsidesættelse af kommunens retlige pligter", og at der foreligger mulighed for "en overtrædelse af kommunestyrelseslovens § 61 for de medlemmer af kommunalbestyrelsen, der måtte stemme for en sådan beslutning".
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) tage advokatfirmaets vurdering til efterretning.
  Sagens forløb
  13-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 13. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-05-2020 Sundhed og Omsorg
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg.
  04-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tager Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs vurdering af 28. maj 2020 til efterretning.
  Rådmand Bünyamin Simsek, rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
   
   

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Samarbejdsaftale om IV-behandling mellem Region Midtjylland og de 19 kommuner

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 26. maj 2020 i overensstemmelse med påtegning af 29. maj 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Resumé
  Region Midtjylland og regionens 19 kommuner har i regi af Sundhedsaftalen udarbejdet en samarbejdsaftale om IV-behandling i kommunalt regi. IV-behandling vil sige, at medicin gives direkte ind i blodårerne/venerne. Samarbejdsaftalen er vedlagt som bilag 1.
  Samarbejdsaftalen skal give mulighed for, at IV-behandlingen kan foregå tæt på borgerens hverdag, når der ikke længere er behov for behandling på hospitalet udover med IV.
  Aftalen omfatter alle borgere over tre år, der i forlængelse af hospitalsbehandling har behov for IV-behandling, samt borgere, hvor der med IV-behandling forebygges en hospitalsindlæggelse. Aftalen er begrænset til IV-antibiotika behandling og behandling med isotone væsker. Aftalen forventes at træde i kraft i perioden mellem den 1. juni og 1. september 2020.
  Det vurderes, at samarbejdsaftalen for alle kommuner i Region Midtjylland vil omfatte 4.000 borgere årligt. De samlede omkostninger til selve IV-behandlingen er beregnet til 16,2 mio. kr. årligt, hvor regionen finansierer 70 % svarende til 11,3 mio. kr. og kommunerne 30 % svarende til 4,9 mio. kr.
  For Aarhus Kommune vil det forventede omfang være i alt 1000 IV-behandlinger årligt, hvortil den kommunale udgift vil være 1,2 mio. kr. (30%) og en regional udgift på 2,8 mio. kr. (70%).
  Afregningen dækker alene den tid, som personalet skal bruge til selve behandlingen. Den omfatter ikke udgifter til pleje, praktisk hjælp og evt. sygepleje, som Sundhed og Omsorg skal levere til borgeren som følge af, at borgeren nu behandles lokalt og ikke på hospitalet. Denne udgift er opgjort til 1,7 mio. kr. årligt.
  I alt forventes en merudgift for Aarhus Kommune i 2020 på 1,7 mio. kr. (7 måneders virkning) og fra og med 2021 en varig ny merudgift på 2,9 mio. kr.
  MSO finansierer udgiften til IV behandling i 2020 inden for afdelingens decentraliseringsordning.
  IV-samarbejdsaftalen evalueres løbende i det lokale sundhedsaftalesamarbejde i klyngerne. Det gælder bl.a. for, at aftalen om 4.000 borgere årligt overholdes. På tværs af Region og de 19 kommuner er aftalt, at IV-samarbejdsaftalen evalueres primo 2022.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender, at Aarhus Kommune tiltræder samarbejdsaftalen på IV-området
  At 2) MSO finansierer udgiften på 1,7 mio. kr. indenfor afdelingens decentraliseringsordning.
  At 3) At merudgifterne til IV-samarbejdsaftalen, der årligt udgør 2,9 mio. kr. for MSO behandles i den kommende budgetproces som et politisk beslutningsforslag.
  Sagens forløb
  29-05-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Byrådet har vedtaget, at kun partierne og ikke afdelingerne kan stille udgiftskrævende forslag. Derfor foreslås det at beslutningspunkt 3 udgår, og at Sundhed og Omsorg selv må afholde udgiften, medmindre et eller flere partier stiller forslag, der vedtages i budgetforhandlingerne.
  Borgmesterens Afdeling har derudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  08-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 8. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 26. maj 2020 i overensstemmelse med påtegning af 29. maj 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Til drøftelse: Analyse af budgetmodeller

  Beslutning
  Drøftet.
  Magistraten tager Borgmesterens Afdelings anbefalinger med hensyn til efterregulering og indarbejdelse af enhedsbeløb til efterretning. Spørgsmål om, hvor der skal være budgetmodeller er politisk.
  Sagens forløb
  08-06-2020 Magistraten
  Drøftet.
  Magistraten tager Borgmesterens Afdelings anbefalinger med hensyn til efterregulering og indarbejdelse af enhedsbeløb til efterretning. Spørgsmål om, hvor der skal være budgetmodeller er politisk.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Borgmester Jacob Bundsgaard bemærkede, at der er afsat 266 mio. kr. ekstraordinært til job-og praktikpladser. Beløbet bortfalder, hvis de ikke bruges i år. Direktørgruppen anmodes om at vurdere, hvad kommunen bør gøre i den sammenhæng.
  Sagens forløb
  08-06-2020 Magistraten
  Borgmester Jacob Bundsgaard bemærkede, at der er afsat 266 mio. kr. ekstraordinært til job-og praktikpladser. Beløbet bortfalder, hvis de ikke bruges i år. Direktørgruppen anmodes om at vurdere, hvad kommunen bør gøre i den sammenhæng.