Vælg

Referat Magistraten 15-06-2020

  Kredsrådsmøde mellem Østjyllands Politi og Aarhus Kommune v/Magistraten

  Beslutning
  Drøftet.
  Der udarbejdes særskilt referat.
  Magistratens møde indledes med kredsrådsmøde mellem Østjyllands Politi og Aarhus kommune v/Magistraten.
  Fra Østjyllands Politi deltager:
  • Politidirektør Kirsten Dyrman
  • Chefpolitiinspektør Klaus Arboe Rasmussen
  • Juridisk konsulent Chanett Vodder Chor

  Sagens forløb
  15-06-2020 Magistraten
  Drøftet.
  Der udarbejdes særskilt referat.

  Bilag

  Referat fra Magistratens møde den 8. juni 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  15-06-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Årlig status på personaleområdet 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. juni 2020.
  Personale politiske målsætninger og den attraktive arbejdsplads
  Resumé
  Siden 2003 har Byrådet hvert år fået forelagt en personaleredegørelse med status på personaleområdet. Efter tidligere beslutninger i byrådet udarbejdes der ikke længere en samlet personaleredegørelse, som vi kender fra tidligere år. Med et forenklet materiale og data fra kommunens ledelsesinformationssystem (Aarhus i Tal) lægges der op til, at byrådet behandler årlig status på personaleområdet og fælles strategisk udvikling af den attraktive arbejdsplads.
  Indstillingen belyser en række personalemæssige forhold i Aarhus Kommune, som bidrag til Byrådets årlige status på personaleområdet.
  Dygtige og højt motiverede medarbejdere og ledere er Aarhus Kommunes vigtigste ressource i forhold til at kunne løse opgaverne og skabe værdi for og sammen med aarhusianerne, herunder bidrage til visionen ’Aarhus – en god by for alle’. Vi skal kunne tiltrække og fastholde de bedste. Velkvalificerede og engagerede medarbejdere, der har lyst til og evner at arbejde, samarbejde og tage aktiv del i løbende at udvikle vores velfærd er afgørende for, at Aarhus Kommune lykkes med Aarhus-målene under visionen ’En god by for alle’. Det er derfor vigtigt med et vedvarende fokus på personalepolitikkens og arbejdsmiljøpolitikkens målsætninger om attraktive og bæredygtige arbejdspladser
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager afrapporteringen af politiske målsætninger til efterretning samt drøfter Aarhus Kommune som arbejdsplads, herunder om politiske målsætninger, fokus og retninger er de rigtige i forhold til at løfte fremtidens velfærdsopgaver og personalepolitikkens målsætning om attraktive arbejdspladser.
  Sagens forløb
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. juni 2020.

  Bilag

  Tiltag ift. afbødning af negative effekter af COVID-19 på Aarhus midtby

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. juni 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom bemærkede, at også mulige initiativer i forhold til kollektiv trafik bør belyses.
  Resumé
  Nedlukningen som følge af COVID-19 har store økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i Aarhus, ikke mindst detailhandel, restaurationserhverv, hoteller og kulturinstitutioner, som er afhængige af en levende bymidte. Der er behov for en økonomisk håndsrækning til igangsætning af konkrete initiativer, som på kort sigt kan skabe ”mere gang i byen”.
  Som støtte til dette allokerer Aarhus Kommune 1 mio. kr. i 2020 fra Erhvervspuljen.
  Indstilling
  At 1) der bevilges 1 mio. kr. i 2020 fra Erhvervspuljen til igangsætning af aktiviteter.
  Sagens forløb
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. juni 2020.
   
  Rådmand Thomas Medom bemærkede, at også mulige initiativer i forhold til kollektiv trafik bør belyses.

  Bilag

  Klimaambassadører

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 8. juni 2020.
   
  Ved fremtidige ansøgninger udarbejdes oversigt over tidligere bevillinger og eventuelt bevillinger i pipelinen.
  Ansøgning om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond
  Resumé
  Kultur og Borgerservice har ansøgt Klimafonden om 950.000 kr. til udvikling af et koncept og uddannelsesforløb for børn og unge kaldet Klimaambassadører. Det udvikles i samarbejde med bl.a. Børn og Unge, Klimasekretariatet og BioScience på Aarhus Universitet.
  Formålet med projektet er at udnytte børn og unges aktivisme og engagement, så de med den rette information og viden kan gå foran i den grønne omstilling. De skal uddannes til at være ambassadører for den grønne omstilling og vise, at klimavenlige handlinger kan gå hånd-i-hånd med et normalt liv.
  Kort sagt skal ambassadørerne mobilisere andre unge, forældre m.v. til at handle mere klimavenligt i hverdagen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 950.000 kr. til at støtte projektet fra Kultur og Borgerservice om Klimaambassadører
  Sagens forløb
  15-06-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 8. juni 2020.
   
  Ved fremtidige ansøgninger udarbejdes oversigt over tidligere bevillinger og eventuelt bevillinger i pipelinen.

  Bilag

  Styrkelse af grønt iværksætteri og grøn innovation

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. april 2020.
  Resumé
  Det indstilles, at der bevilges i alt 4,0 mio. kr. fra Klimafonden til en styrket indsats rettet mod grønt iværksætteri og grøn innovation – til gennemførelse i årene 2020 og 2021.
  Hovedparten af midlerne – 3,5 mio. kr. – går til etableringen af en investeringspulje målrettet grønne startup-virksomheder. En pulje, der kan medfinansiere aarhusianske iværksætteres arbejde med udvikling, test og/eller demonstration af nye grønne løsninger - og således kan bidrage til de grønne startsups udvikling, vækst og jobskabelse. Puljen kan alene støtte grønne projekter og løsninger, der kan være med til at sikre en mere grøn og bæredygtig kommunal drift/serviceproduktion og/eller kan bidrage til realiseringen af klimamålene for Aarhus - som bysamfund og som virksomhed/organisation. Dette vil udgøre en strategisk mulighed for grønne startups, at de har Aarhus Kommune som reference samt hurtigt at kunne fremvise storskala projekter i en by af Aarhus’ størrelse. Midler fra puljen tildeles efter ansøgning – og der kan maksimalt søges op til 250.000 kr.
  Det resterende beløb på 0,5 mio. kr. anvendes til aktiviteter, der skal udvikle og brande økosystemet for grønne iværksættere. Målet for den del af indsatsen er at sørge for, at de mange nationalt rettede tiltag, projekter, investeringer, støttemidler etc., som allerede findes og tilbydes til grønne iværksættere, i højere grad kommer de grønne iværksættere i Aarhusområdet til gavn.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) der fra Klimafonden bevilges 4,0 mio. kr. til en styrket indsats for grønt iværksætteri og grøn innovation
  At 2) 3,5 mio. kr. af beløbet anvendes til etableringen af en investeringspulje, der skal understøtte grønne iværksættere i Aarhusområdet
  At 3) de resterende 0,5 mio. kr. anvendes til at videreudvikle og brande økosystemet for grønne iværksættere i Aarhus
  At 4) en styregruppe bestående af stadsdirektøren og direktøren for Teknik og Miljø bemyndiges til at bevilge midler af de to puljer
  Sagens forløb
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. april 2020.

  Bilag

  Helhedsplan og Kommuneplantillæg nr. 60 for Ø-gadekvarteret - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. maj 2020.
   
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til helhedsplan for Ø-gadekvarteret, kvartererne i kvarteret samt tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Helhedsplanen og kommuneplantillægget gælder for det område af Midtbyen, der betegnes Ø-gadekvarteret.
  Området har en størrelse på ca. 482.000 m2 og ligger i byzone.
  En stor del af området er udpeget som kulturmiljø i Kommuneplan 2017.
  Teknik og Miljø har gennemført en omfattende, tværgående proces som er mundet ud i en helhedsplan, der ledsages af et detaljeret kommuneplantillæg.
  Formålet med helhedsplan og kommuneplantillæg er et mere præcist plangrundlag for lokalplanlægning og byggesagsbehandling samt at gøre det tydeligere for både borgere og udviklere hvilke retningslinjer og muligheder, der er gældende fremover.
  Et mere præcist plangrundlag forventes at begrænse antallet af enkeltsager, der fremsendes til behandling i byrådet samt større effektivitet og mindre ressourceforbrug i sagsbehandlingen af lokalplansager.
  Planen består af to dele; en redegørende del og tillægget med ændringer af de konkrete bygningsregulerende rammebestemmelser samt en opdateret SAVE registrering af alle områdets bygninger.
  Der er gennemført en forudgående offentlig høring om ændringen af Kommuneplanen. Der kom 21 bemærkninger i høringsperioden. Bemærkningerne er indgået som en del af grundlaget for arbejdet med helhedsplanen og kommuneplantillægget.
  Indstilling
  At 1) forslag til Helhedsplan for Ø-gadekvarteret, kvartererne i kvarteret godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til tillæg nr. 60 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.5.
  Sagens forløb
  09-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. maj 2020.
   
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  Bilag

  Svar på forslag om beskyttelse af vores træer og fritagelse af træer fra valgkamp

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. maj 2020.
  Beslutningsforslag fra RV
   
  Det stikker altid lidt i hjertet, når der i hver valgkamp sættes valgplakater op på de mange gamle som helt unge træer, der findes rundt omkring i kommunen. Dette er dog ikke ulovligt, og det fremgår således af vejloven og privatvejloven, at træer godt må benyttes til at hænge valgplakater op i, så længe, der ikke gøres skade på træet.
   
  Dette mener vi dog ikke bliver håndhævet tilstrækkeligt, og vi er især nervøse for den skade, vi risikerer at gøre på vores gamle såvel som helt nyplantede træer.
   
  De gamle træer er desuden enormt vigtige, da de er meget effektive til at lagre CO2 og har stor betydning for biodiversiteten. Vi ser rundt omkring i kommunen, at de gamle træer ikke passes og plejes i overensstemmelse med den ekstra værdi de har for os som CO2 lagre og hjemsted for biodiversitet.
   
  I Radikale ønsker vi derfor at tage de nødvendige skridt for at ’fritage træerne fra valgkampen’, hvad end det skal gøres her i kommunen eller i det relevante ministerium. Derudover ønsker vi, at vi i højere grad sætter handling bag vores flotte ord om at øge biodiversiteten.
   
  Vi foreslår derfor:
  1) Aarhus Kommune vedtager et lokalt forbud om at hænge valgplakater i træer
  eller
  2) Aarhus Kommune indgår i dialog med det relevante ministerium om en lovændring, der forbyder kandidater at ophænge valgplakater i træer
  og
  3) Aarhus kommune laver en handlingsplan for hvordan vi passer, plejer og beskytter de ældre træer i vores kommune - i særlig grad de gamle træer der er placeret i udsatte positioner ud til store indfaldsveje som fx Viborgvej.
   
  Venlig hilsen
  Eva Borchorst Mejnertz og Rabih Azad-Ahmad, Radikale
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om beskyttelse af træer og fritagelse af træer for valgplakater i forbindelse med valgkamp

  Resumé
  Byrådet vedtog den 22. januar 2020, at Teknik og Miljø skulle udarbejde en indstilling i forhold til forslag fra Det Radikale Venstre om ”beskyttelse af træer og fritagelse af træer for valgplakater i forbindelse med valgkamp”.
  Teknik og Miljø vurderer som udgangspunkt ikke, at vejtræer tager skade af opsætning af valgplakater. Dog skal eksisterende retningslinjer følges, så der udvises forsigtighed, når plakater sættes op og tages ned. Det anbefales imidlertid at partiforeningerne i Aarhus i fællesskab indgår en aftale om, at vejtræer ikke benyttes til valgplakater.
  Teknik og Miljø fremsender medio 2020 en indstilling om en samlet vision for naturen og det grønne i Aarhus Kommune, ”Et grønnere Aarhus”. Hensigten er, at visionen og tilhørende mål og indsatser i de kommende år vil danne rammen for udviklingen af naturen og det grønne i Aarhus Kommune. Udgangspunktet er således, at alle ”grønne indsatser” kobles sammen med denne vision. Det gælder også for indsatsen for beskyttelse af kommunens træer.
  Teknik og Miljø har allerede forskellige velfungerende administrationsgrundlag for beskyttelse og bevarelse af træer langs vejene og i byens grønne områder.
  Teknik og Miljø foreslår, at der med udgangspunkt i Teknik og Miljøs nuværende administrationsgrundlag og visionen ”Et grønnere Aarhus” udarbejdes en vejledning til beskyttelse og bevarelse af træer, som retter sig til både private og offentlige grundejere.
  Det bemærkes, at besvarelsen er blevet forsinket, hvilket skyldes, at emnet har mange faglige forgreninger, som har skullet koordineres på tværs.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø udarbejder ”vejledning til beskyttelse og bevarelse af træer” og stiller sig til rådighed for dialog med de øvrige magistratsafdelinger i forhold til at arbejde med beskyttelse og bevarelse af træer.
  At 2) de generelle regler for ophængning af valgplakater fastholdes.
  At 3) partiforeningerne i Aarhus opfordres til at indgå en aftale om, at vejtræer ikke benyttes til plakatophængning.
  Sagens forløb
  18-12-2019 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 18. december 2019.
  22-01-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 22. januar 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  20-05-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  10-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Byrådssekretariatet i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i Byrådet d. 29. april 2020.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. maj 2020.

  Bilag

  Svar på forslag om støtte til internationale familier

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 3. juni 2020.
   
  Indsatser i forhold til ordblindhed for engelsksprogede belyses ved notat til byrådsbehandlingen.
  Beslutningsforslag fra KF
  Forslag til byrådsbeslutning fra Det Konservative Folkepartis byrådsgruppe:
  •  Støtte til internationale familier inden for dagtilbud og ordblindeundervisning.
  •  Mulighed for samme informationsniveau i forhold til børn med særlige behov.
   
  Sagsfremstilling:
  I den netop vedtagne Erhvervsplan "Partnerskab for bæredygtig vækst" er et af fokusområderne tiltrækning og fastholdelse af international arbejdskraft, internationale specialister, der er med til at sikre undervisning af høj kvalitet på uddannelsesinstitutioner og special kompetencer i virksomhederne, så regionens virksomheder kan konkurrere på den globale scene.
   
  Rammerne for et godt familieliv er et væsentligt parameter ved tiltrækningen af specialisterne. En god by med tryghed, kultur, natur, pasning af børn der matcher forventningerne til en international familie, tilbud om hjælp til børn med særlige behov og hjælp til ægtefællen kan få et job, er altafgørende. Kort sagt alt det som en ganske almindelig familie i Danmark ønsker, blot med et internationalt perspektiv.
   
  I Det Konservative Folkeparti har vi fokus på internationale familiers trivsel i Aarhus Kommune. Derfor ønsker vi at styrke den internationale indsats.
   
  Der findes allerede flere pasningstilbud til internationale børn. Der er på nuværende tidspunkt et tilbud i en privat børnehave, der en del af Aarhus International School, som er en del af IB skoleprogrammet. Programmet starter ved 3-årsalderen. Der findes ikke et engelsksproget tilbud før børnehavealderen, hverken privat eller offentlig. Manglende pasning til internationale familier betyder at begge forældre ikke har mulighed for at komme på arbejdsmarkedet.
   
  Børn med behov for en særlig indsats findes også blandt de internationale familier. Det er en udfordring for forældre, da de ikke forstår sproget og systemet ved kontakt med fx. PPR. Familierne oplever at der bliver udleveret materiale på dansk, at der ikke er afsat ekstra tid til vigtige samtaler hvor der er tolk på og at diagnoser ikke bliver anerkendt ved ankomsten til Danmark, så der går lang tid inden barnet får den rette hjælp. Referater fra møder er på dansk, så de kan ikke forstå hvad der står og har svært at være forberedt til fremtidige møder. Derfor ønsker vi fokus på hvordan vi kan støtte både personalet i daginstitutioner og skoler, og hjælpe familierne med at forstå processen og blive en værdi i forløbet. Lad os udnytte, at dette er ressourcestærke forældre, som ønsker at sætte sig ind i systemet før mødet med kommunen.
   
  Med dette for øje vil vi have alle informationer oversat til engelsk, både på internettet og fysisk form, samt en undersøgelse af efterspørgslen på informationer om internationale børn med særlige behov. Aarhus kommunes hjemmeside er på engelsk, men der hvor familierne bliver sårbar og skal have en særlig hjælp, er den ikke på engelsk.
   
  Med udgangspunkt i ovenstående foreslår Det Konservative Folkeparti følgende:
  • Der etableres et tilbud om engelsksproget dagtilbud til børn i alderen 0-36 måneder.
  • Materiale der anvendes til internationale forædre udleveres påengelsk.
  • Oversætelse af Aarhus Kommunes hjemmeside omkring ·Bøn med sælige behov·, såforældre kan læse om proces og muligheder hvis de har børn med særlige behov.
  • Skolerne skal tilbyde understøttelse og IT-rygsæk til engelsksprogede ordblinde, på samme vilkår som de danske børn.
  • Beslutninger og aftaler lavet omkring samarbejdet mellem forældre og institutionen skal oversættes, så de er forståelige for alle parter.
   
  Det Konservative Folkeparti
  Mette Skautrup / Peter Sporleder
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge
  Svar på forslag om støtte til internationale familier
  Indstilling om forslag om støtte til internationale familier. Herunder forslag om etablering af international vuggestue og styrket kommunikation på engelsk til internationale familier med børn med særlige behov.
   

  Resumé
  På baggrund af forslag fra KF om støtte til internationale familier behandlet i byrådet den 25. marts 2020, fremsendes indstilling med forslag om at etablere en engelsktalende vuggestue til 24 børn til drøftelse. Vuggestuen etableres som en selvstændig afdeling i et dagtilbud. Den pædagogiske praksis tager afsæt i en dansk vuggestuekultur. Vuggestuen er ikke en del af pasningsgarantien og der tilføjes et supplement til anvisningsreglerne. Med henblik på at sikre pladser til internationale familier, der kommer til byen løbende, indgår vuggestuen ikke i de etablerede garantidistrikter. Ved ledig kapacitet i vuggestuen vil danske forældre til børn på ventelisten få tilbudt plads i vuggestuen jævnfør lighedsprincippet.
  Forslaget er ufinansieret, og kun byrådet eller et parti kan henvise det til budgetdrøftelserne. Når de lovmæssige spørgsmål er endeligt afklaret med ministeriet og der eventuelt er givet budget til opgaven, fremsender Børn og Unge en indstilling til byrådet om anlægsbevilling.
  Indstilling
  Det indstilles, at byrådet drøfter forslaget om
  1) at der oprettes en international vuggestue i kommunalt regi med to stuer af 12 børn (i alt 24 børn)
   2) at vuggestuen er ikke en del af pasningsgarantien for familier, der ikke ønsker plads i vuggestuen
  3) at der udarbejdes et supplement til anvisningsreglerne med henblik på at tilgodese målgruppen
  Sagens forløb
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 25. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  03-06-2020 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  10-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  15-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 15. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 3. juni 2020.
   
  Indsatser i forhold til ordblindhed for engelsksprogede belyses ved notat til byrådsbehandlingen.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  15-06-2020 Magistraten
  Intet.