Vælg

Referat Magistraten 22-06-2020

  Fællesmøde mellem Magistraten og Handicaprådet

  Beslutning
  Drøftet.
  Der udarbejdes særskilt referat.
  Magistratens møde indledes med fællesmøde mellem Magistraten og Handicaprådet.
  Deltagere på det fysiske møde:
  • Formand Finn Amby  
  • Næstformand Mette Bjerre (byrådsmedlem)  
  • Medlem Mogens Toustrup
  Embedsmænd:
  • Per Jensen
  • Jane Kallestrup
  Deltagere på det virtuelle møde:
  • Almaz Mengesha  
  • Birte Rerup  
  • Jan Sejersdahl Kirkegaard  
  • Jens Hougesen Lassen
  • Mahad Yussuf  
  • Mette Storgaard Andersen
  • Natascha Mannemar Jensen
  • Nina Rasmussen
  • Peter Bach-Nielsen
  • Sanne Lauridsen  
  • Tine Enkelund
  • Trine Buus Karlsen
  • Lone Agerskov

  Sagens forløb
  22-06-2020 Magistraten
  Drøftet.
  Der udarbejdes særskilt referat.

  Bilag

  Referat fra Magistratens møde den 15. juni 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  22-06-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Etablering af Tilgængelighedsråd

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 28. maj 2020.
  Resumé
  Byrådet vedtog i august 2019 Aarhus Kommunes handicappolitik 2019-2023: ’Aarhus - en god by for alle’. I denne sættes der særligt fokus på, hvordan Aarhus Kommune kan sikre lige adgang og god tilgængelighed for borgere med fysiske og psykiske handicap. Ved tilgængelighed forstås både fysisk, psykisk, sensorisk og kommunikativ tilgængelighed.
  Det indstilles, at byrådet, som et led i udmøntningen af Handicappolitikken, godkender etableringen af et Tilgængelighedsråd. Tilgængelighedsrådet skal bidrage til at god tilgængelighed tænkes fra start i udviklings- og anlægsprojekter i Aarhus Kommune.
  Der etableres en tværmagistartslig koordineringsgruppe, som udvælger og indstiller projekter til Tilgængelighedsrådet.
  Målet er at sikre, at Aarhus er en god by for alle, hvor alle borgere – uanset handicap – kan deltage lige og ligeværdigt i byens muligheder og faciliteter.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet godkender, at der etableres et tilgængelighedsråd
  At 2) byrådet godkender, at der nedsættes en tværmagistratslig koordineringsgruppe, som indstiller projekter til Tilgængelighedsrådet.
  At 3) byrådet godkender, at der gives mulighed for, at der udbetales diæter til repræsentanterne fra handicaporganisationerne, som skal rådgive i tilgængelighed
  Sagens forløb
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 28. maj 2020.

  Bilag

  Undersøgelse af området ved Fredspladsen i Gellerup – bygninger, indhold og økonomi

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 10 juni 2020.
  Undersøgelse af udviklingsmulighederne i og omkring bygningerne på Gudrunsvej 78, 80 og 82, herefter kaldet Fredspladsen. Området syd for Karen Blixens Boulevard.
  Resumé
  Som led i udviklingsplanerne for Gellerup har byrådet december 2019 besluttet at udskyde beslutningen om salg af ejendommene omkring Fredspladsen, Gudrunsvej 78, 80 og 82 i foreløbigt to år mens Helhedsplanens intentioner om bolig- og beboersammensætning realiseres.
  To år som det med denne indstilling foreslås anvendt til en nærmere undersøgelse af såvel bygningernes stand, muligheder, indhold og økonomi. Området omkring Fredspladsen skal bidrage til Gellerups udvikling og sikre, at der i området er bydækkende funktioner, som tiltrækker nye brugere og besøgende og bidrager til at skabe et attraktivt byliv i området.
  Der er en række ideer og potentiale som ønskes behandlet i den kommende periode såvel bygningsmæssigt, indholdsmæssigt som økonomisk. Alle med bæredygtighed som den centrale akse såvel fysisk som socialt og med en bred involvering af en lang række interessenter.
  Der har været en indledende dialog med Realdania, der har vist interesse i evt. at bidrage til en behandling af de nærmere undersøgelser.
  Realdania er indforståede med, at den endelige beslutning fra byrådet kan blive, at bygningerne fjernes og området sælges som byggegrunde.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der arbejdes med undersøgelse af potentialet omkring Fredspladsen i Gellerup som beskrevet.
  At 2) Der fortsat arbejdes med at sikre fondsfinansiering af det beskrevne arbejde.
  Sagens forløb
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 10 juni 2020.

  Bilag

  Hjælp til erhvervslivet i lyset af COVID-19

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020.
  Udvalget skal tage stilling til, om betingelsen for at anvende Servicelovens § 58 er opfyldt.
  Resumé
  Teknik og Miljø ser forskellige muligheder for at understøtte erhvervslivet og bidrage til at afbøde de økonomiske konsekvenser, som COVID-19 pandemien har skabt for de erhvervsdrivende. Dette kan ske ved midlertidigt at annullere betalingsordninger for brug af offentligt vejareal og ved at lempe krav til den forretningsmæssige brug af byens rum.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) opkrævning af betaling for råden over vejareal annulleres i 2020 jf. afsnit 5.
  At 2) den manglende indtægt på ca. 4,2 mio. kr. håndteres i forbindelse med en samlet håndtering af de økonomiske konsekvenser ved COVID-19 for Aarhus Kommune. I det omfang, indtægtstabet ikke kan kompenseres ad denne vej, afholdes mindreindtægten inden for sektorens økonomiske ramme.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020.

  Bilag

  Forslag til Indsatsplan for StorAarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. juni 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Indsatsplan StorAarhus

  Resumé
  Den tilgængelige drikkevandsressource i Aarhus Kommune er fuldt udnyttet, og det er ikke muligt at finde nye vandressourcer i kommunen, hvis grundvandet forurenes. Det er især forurening med pesticider, som er årsag til, at drikkevandet fremover ikke vil kunne leve op til kvalitetskravene, medmindre kommunen sørger for, at grundvandet beskyttes.
  Indsatsplan StorAarhus er den tredje indsatsplan i Aarhus Kommune og bygger på samme principper og retningslinjer, som i de foregående vedtagne indsatsplaner: Indsatsplan Beder (2013) og Indsatsplan StautrupÅbo (2016).
  Det indstilles, at vedlagte forslag fremlægges i offentlig høring i 12 uger, hvorefter byrådet tager endelig stilling til indsatsplanen på grundlag af indkomne bemærkninger.
  Med Indsatsplan StorAarhus vil stort set alle områder i Aarhus Kommune, hvor drikkevandet har særligt behov for at blive beskyttet, være omfattet af indsatsplanlægning. En fjerde indsatsplan for Viby og Stautrup Kildepladserne afventer Statens kortlægning.
  Der er ikke tilført midler til realisering af indsatsplanerne. Det belyses i indstillingen, hvad der skal tilføres af midler for at realisere indsatsplanerne over en 20-årig periode. Tilfører byrådet ikke disse midler, vil indsatsplanerne blive realiseret over en meget lang årrække. Dette vil indebære en stor risiko for drikkevandskvaliteten, og lodsejerne vil ikke kunne få en afklaring indenfor en rimelig tidshorisont.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Forslag til Indsatsplan Stor­­Aarhus godkendes til offentlig høring i 12 uger.
  At 2) Realiseringen af indsatsplanerne sker som beskrevet i afsnit 7.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det er pt. uafklaret i hvilket omfang Aarhus Kommune modtager DUT-midler til den 10-årige plan, som Teknik og Miljø fremfører som rimelig ift. drikkevandskvalitet og lodsejere.
  Borgmesterens Afdeling anbefaler, at kommunale udgifter som ikke dækkes af DUTkompensation findes ved intern omprioritering, jf. de generelle decentraliseringsprincipper, medmindre der tilføres midler til området i det kommende budget.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. juni 2020.

  Bilag

  Opfølgning på Indsatsplan Beder for beskyttelse af drikkevandet

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. maj 2020.
  Vilje til at pålægge rådighedsindskrænkninger.
  Resumé
  Med det formål at beskytte drikkevandet mod forurening vedtog byrådet den 17. april 2013 Indsatsplan Beder. Vandforsyningerne har efter vedtagelsen forsøgt at indgå frivillige aftaler med lodsejere om ikke at benytte pesticider i landbrugsdriften.
  Med denne indstilling udspecificeres de berørte matrikler, hvor Aarhus Kommune er villig til at pålægge rådighedsindskrænkninger, hvis der ikke indgås frivillige aftaler med lodsejerne om ikke at benytte pesticider i landbrugsdriften. Der henvises til matrikellisten og kortet i bilag 1.
  Ved at byrådet udtrykker eksplicit vilje til at pålægge disse konkrete matrikler de nødvendige rådighedsindskrænkninger, sikres der mulighed for at gennemføre den ønskede beskyttelse af drikkevandet med frivillige aftaler. Konsekvensen er også, at de berørte lodsejere kan opnå skattefritagelse for erstatningen ved indgåelse af frivillige aftaler på tilsvarende vis, som hvis rådighedsindskrænkningen skete efter pålæg fra kommunen.
  Indstilling
  At 1) Aarhus Byråd viser villighed til at påbyde rådighedsindskrænkninger efter Miljøbeskyttelseslovens § 24 eller § 26a på de matrikler, som er nævnt i bilag 1, hvis det ikke er muligt for vandforsyninger eller kommunen at indgå frivillige aftaler om tilsvarende rådighedsindskrænkninger.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. maj 2020.

  Bilag

  Rutebilstationen og øvrige parkeringskældre

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 17. juni 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
   
  Borgmesterens Afdeling belyser grundlaget for påtegningen.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat som nærmere beskriver grundlaget for overslaget.
  Beslutning om opfyldning af garageanlæg under rutebilstationen, så den kan fungere midlertidigt, mens områdets fremtid afklares, og orientering om status på øvrige parkeringskældre.

  Resumé
  Garageanlægget under Aarhus Rutebilstation er lukket, og rutebilstationens areal er delvis afspærret på grund af risiko for sammenstyrtning. Reduktionen af rutebilstationens areal er til stor gene for afvikling af busdriften.
  Derfor indstilles det til byrådet, at garageanlægget fyldes op med sand/grus, og arealet oven over retableres til busdrift – gerne med et grønt islæt – indtil byrådet har truffet beslutning om arealets fremtidige anvendelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Parkeringskælderen under rutebilstationen fyldes med sand/grus og arealet over genetableres med vejopbygning, så det igen kan bruges til busdrift. Der indarbejdes et grønt islæt i genetableringen.
  At 2) Teknik og Miljø afholder udgifter, der er forbundet med projektet som forskud, til efterfølgende afregning over udviklingsøkonomien i forbindelse med eventuel senere udvikling af rutebilstationens areal.
  At 3) Der meddeles en anlægsbevilling på 18,6 mio. kr. til opfyld af parkeringskælder og retablering af rutebilstationen og afledte udgifter hertil, hvoraf 0,6 mio. kr. disponeres til etablering af et grønt islæt i projektet.
  At 4) Orientering om status på øvrige parkeringskældre tages til efterretning.  
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at der på det samlede parkeringsområde, herunder også parkeringskældre, i en årrække har været et indtægtsgrundlag, der har muliggjort finansiering af den løbende vedligeholdelsesopgave for både parkering i kælder og på overflade. Dette er ikke sket for en række parkeringskældre, men det anbefales alligevel, at det opståede efterslæb, midlertidige foranstaltninger og genopretningsbehov både generelt for parkeringskældrene og konkret for Rutebilstationen finansieres herfra, så der skabes den rette sammenhæng mellem indtægter og udgifter på området.
  Det anbefales derudover, at Byrådet først ved den konkrete igangsætning af et byudviklingsprojekt – med dertilhørende beslutningsgrundlag – beslutter, om der er udgifter vedrørende opfyldning og reetablering, der er relevante at slutfinansiere fra eventuelle byudviklingsindtægter.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 17. juni 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
   
  Borgmesterens Afdeling belyser grundlaget for påtegningen.
   
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø udarbejder notat som nærmere beskriver grundlaget for overslaget.

  Bilag

  Lokalplan 1122, Boligbebyggelse ved Nørreport, Aarhus C - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. juni 2020.
   
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med hensyn til p-forhold.
   
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1122, Boligbebyggelse ved Nørreport, Aarhus C samt Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet omfatter ejendommene Nørreport 15 og 17, en del af Studsgade og en mindre del af Nørreport.
  Ejer af ejendommene Nørreport 15 og 17 har anmodet om en lokalplan, der omdanner ejendommene til blandet bolig og erhverv.
  Formålet med lokalplanen er at bevare de to eksisterende bygninger, ombygge og udvide dem med 2 etager (samlet 5 etager) mod Nørreport og nedtrappe højden til 3 etager mod de bagvedliggende ejendomme. En del af Studsgade og Nørreport omdannes til nye byrum.
  Der kan opføres op til 4.925 m2. Ejendommene anvendes til boliger med erhverv, caféer og mindre butikker i stueetagen mod Nørreport.
  Lokalplanforslaget er i overensstemmelse med kommuneplanens mål, men ikke med kommuneplanens konkrete rammer. Lokalplanen er derfor ledsaget af Kommuneplantillæg nr. 68, som fastsætter anvendelsen til blandet byområde og muliggør en højere bebyggelsesprocent og højere bebyggelse mod Nørreport.
  I arbejdet med en helhedsplan for Nørreport har der været en forudgående høring. De indkomne høringssvar er delvist indarbejdet i lokalplanen.
  Der er indgået en udbygningsaftale med bygherre om omdannelse af en del af Studsgade og Nørreport.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1122 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 68 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8 og bilag 4.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. juni 2020.
   
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med hensyn til p-forhold.
   
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  Bilag

  Salg af Restaurant Skovmøllen

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 9. juni 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold og ønsker en belysning af Moesgaard Museums økonomi.
   
  Lone Norlander Smith kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Resumé
  Moesgaard Museum har haft planer om et frasalg af Restaurant Skovmøllen siden 2017, hvor en ny drifts- og udviklingsplan for museet blev iværksat, efter den nye bygning blev taget i brug.
  Der er et betinget gaveskøde med en anvendelsesklausul fra overdragelsen af godset Moesgaard Hovedgaard til Moesgaard Museum i 1965. Det fremgår af skødet, at museet skal anvende godset til museumsformål og andre nærmere opregnede forskningsformål. Det er i øvrigt bestemt, at gavegiver kan kræve, at godset helt eller delvist skal falde tilbage til giver, hvis og i det omfang Moesgaard Museum måtte blive anvendt til andet formål end oprindeligt forudsat. Der er således ikke tale om en hjemfaldsklausul, men om en anvendelsesklausul.
  Der ændres ikke på anvendelsen i forbindelse med salget. Bygningen, der drives restaurant fra, er ikke en del af Moesgaard Museums primære aktiviteter. Der har siden overdragelsen til Moesgaard Museum været restaurationsdrift på Skovmøllen, og Skovmøllen fortsætter med en klausul om restaurationsdrift. Provenuet fra salget skal anvendes til videreudvikling af Moesgaard Museum.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender Moesgaard Museums planer om salg af Restaurant Skovmøllen, som derfor kan gennemføres som beskrevet i udkast til deklarationer og vedtægter til ejerforening.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 9. juni 2020.
   
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold og ønsker en belysning af Moesgaard Museums økonomi.
   
  Lone Norlander Smith kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Udbygning og modernisering af Højvangskolen og FU

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 8. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 17. juni 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Resumé
  For Højvangskolen og FU er der projekteret et samlet anlægsprojekt, der omfatter lokalefællesskab mellem undervisning og fritid på Højvangskolen for 4.-6. klasse, nye faglokaler og fælleslokaler til undervisning og fritid til 22,5 mio. kr.
  I 2017 blev der frigivet 7,6 mio. kr. i anlægsmidler i årets priser til etablering af lokalefællesskab mellem undervisning og fritid på Højvangskolen for 4.-6. klasse, nyt håndværk og designlokale samt skoleudbygning af et fælleslokale til undervisning og SFO.
  Højvangskolen mangler allerede i 2020 kapacitet til tre klasser, hvilket stiger i de kommende år. På grundlag af de seneste års elevprognoser er skolens udbygning tilrettelagt som en udbygning med i alt fem fælleslokaler til undervisning og SFO samt et natur- og teknologilokale til indskoling. Etableringen af håndværk og design i det eksisterende sløjdlokale medfører en rokade af faglokaler og nyt naturfagslokale.
  Det foreslås, at der gives tillægsbevilling på 14,5 mio. kr. til det samlede projekt.
  Indstilling
  Det indstilles: At 1) der til anlægsbevilling til Højvangskolen på kr. 8,0 mio. kr. gives tillæg på kr. 14,5 mio. kr. finansieret med 3,1 mio. kr. fra midler afsat til faglokaler, 3,0 mio. kr. fra skoleudbygningsprogrammet, 4,0 mio. kr. fra fremsynet skoleudbygning og 4,4 mio. kr., der er omprioriteret fra et aflyst RULL-dagtilbudsprojekt i Sabro.
  At 2) der frigives restrådighedsbeløb på kr. 14,5 mio. kr., hvorefter det samlede rådighedsbeløb er fordelt med 3,0 mio. kr. i 2020, 11,3 mio. kr. i 2021 og 7,6 mio. kr. i 2022, idet 0,6 mio. kr. er forbrugt i 2019 til projektering.
  At 3) 2 % af den samlede anlægssum til anlægsprojektet anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  17-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Børn og Unge foreslår i indstillingen at bruge 3,9 mio. kr. fra KB til fremsynet skoleudbygning til udbygning af to fælleslokaler, hvor der ikke kan påvises et behov både på nuværende tidspunkt og på 10-års sigt. Denne KB blev oprettet netop for at give mulighed for en udbygning med enkelte lokaler, selvom kravene til finansiering fra Skoleudbygningsprogrammet ikke aktuelt er til stede. Oprindelig var der ca. 10 mio. kr. til rådighed, og der vil over tid blive tilbageført midler fra Skoleudbygningsprogrammet, efterhånden som de finansierede projekter lever op til kravene om behov på 10-års sigt.
  Der er med dette projekt et overtræk på kontoen på ca. 27 mio. kr. Borgmesterens Afdeling anbefaler, at der bliver bragt balance, så KB’en ikke er overtrukket og foreslår derfor efter aftale med Børn og Unge, at Børn og Unge udarbejder en vurdering af behovet for finansiering til KB’en samt en handlingsplan for, hvordan de beløb, der ikke forventes tilbageført fra Skoleudbygningsprogrammet, kan finansieres. Det foreslås, at Børn og Unge eftersender vurderingen som et forslag til den 10-årige anlægsplan, således at byrådet kan tage stilling til udgiftsbehovet på området.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen. 

  22-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 22. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 8. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 17. juni 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Til drøftelse: Planlægning af budgetmessen 7. september 2020

  Beslutning
  Drøftet.  
   
  Der arbejdes videre ud fra retningslinjerne i notatet.
  Ressourceforbruget til messen belyses i forbindelse med evalueringen af budgetprocessen.
  Sagens forløb
  22-06-2020 Magistraten
  Drøftet.  
   
  Der arbejdes videre ud fra retningslinjerne i notatet.
  Ressourceforbruget til messen belyses i forbindelse med evalueringen af budgetprocessen.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Direktør Martin Østergaard Christensen orienterede om at afstandskravet i folkeskolen er afskaffet fra næste skoleår. Planlægningen er i gang.
   
  Direktør Martin Østergaard Christensen orienterede om et par konkrete corona tilfælde, som er håndteret efter retningslinierne, herunder med midlertidig hjemsendelse.
   
  Magistraten noterede,  at der er en række sager på byrådsdagsordenen, som med fordel kan besluttes på onsdag.
  Sagens forløb
  22-06-2020 Magistraten
  Direktør Martin Østergaard Christensen orienterede om at afstandskravet i folkeskolen er afskaffet fra næste skoleår. Planlægningen er i gang.
   
  Direktør Martin Østergaard Christensen orienterede om et par konkrete corona tilfælde, som er håndteret efter retningslinierne, herunder med midlertidig hjemsendelse.
   
  Magistraten noterede,  at der er en række sager på byrådsdagsordenen, som med fordel kan besluttes på onsdag.