Vælg

Referat Magistraten 29-06-2020

  Referat fra Magistratens møde den 22. juni 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  29-06-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Ligestillingsredegørelse Aarhus Kommune 2020

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 18. juni 2020.
   
  Rådmand Jette Skive tog et generelt forbehold i forhold til ligestilling.
  Rådmand Bünyamin Simsek ønsker større fokus på tværs af afdelinger, på at indfri opstillede målsætninger.
  Resumé
  I Ligestillingslovens §4 forpligtes offentlige myndigheder til at arbejde for ligestilling og indarbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.
  Med ligestillingslovens § 5 og 5a forpligtes kommuner, regioner og staten til at indberette en ligestillingsredegørelse, der følger op på deres arbejde med ligestilling.
  Formålet med ligestillingsredegørelsen er at gøre status for arbejdet med kønsligestilling og indsamle god praksis, som inspiration til det videre arbejde med kønsligestilling mellem kvinder og mænd.
  Indberetningen indeholder en besvarelse af ministeriets 20 spørgsmål, som omhandler henholdsvis:
  • Personaleområdet
  • Kommunens kerneydelser generelt
  • Særligt tema om kommunens kerneydelser indenfor beskæftigelsesindsatsen for indvandrerkvinder og -mænd fra ikke-vestlige lande  
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet vedtager ligestillingsredegørelsen 2020 for Aarhus Kommune
  Sagens forløb
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 18. juni 2020.
   
  Rådmand Jette Skive tog et generelt forbehold i forhold til ligestilling.
  Rådmand Bünyamin Simsek ønsker større fokus på tværs af afdelinger, på at indfri opstillede målsætninger.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Initiativ til iværksættere i corona-klemme

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 19. juni 2020.
  Resumé
  Tidligere kriser har vist, at det bliver mere udfordrende at være iværksætter. Det har også vist sig at være tilfældet som følge af corona|covid19, hvor undersøgelser har vist, at 77% af iværksætterne har oplevet fald i omsætningen og 55% har fået problemer med at hente finansiering og kapital. Corona-krisen har også betydet en nedgang i nye iværksættere og har givet iværksætterne udfordringer med at fastholde og ansætte medarbejdere.
  Derfor igangsættes initiativer til at hjælpe og inspirere iværksættere, som er kommet i corona-klemme. Hertil nedsættes et hurtigt arbejdende partnerskab, og det indstilles at allokere 500.000 kr. fra Erhvervspuljen til initiativet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der bevilges kr. 500.000 i 2020 fra Erhvervspuljen til igangsætning af aktiviteter, der skal hjælpe og inspirere iværksættere, som er kommet i corona-klemme.
  Sagens forløb
  29-06-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 19. juni 2020.

  Bilag

  Et sammenhængende Tilst/Langkær

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. juni 2020.
  Rådmand Thomas Medom ønsker belyst, hvordan en pædagogisk ledet legeplads kan indgå i planerne.
  Der ønskes en uddybning af, hvem der har deltaget i udviklingsarbejdet, herunder workshops.
  Resumé
  I 2018 vedtog Byrådet ”Aftale om udsatte boligområder i Aarhus Kommune”. Som led heri blev det besluttet, at der i risikoområder skal udvikles handleplaner med mulighed for fysisk udvikling, så der ikke er flere boligområder, der lander i kategorien ”hårde ghettoer”. Handleplanerne skal udvikles i fællesskab mellem kommune, boligforening og øvrige aktører og skal adressere de lokale udfordringer i de pågældende områder.
  Langkærparken er et af disse områder, og Langkær/Tilst indgik som case i Magistratens temadrøftelse af forebyggende indsatser 2. september 2019.
  Med afsæt i arbejdet med udsatte boligområder er der afholdt workshops med deltagelse af en række lokale interessenter og borgere i Tilst/Langkær. Der er i forløbet peget på en række udfordringer, som handler om mere end Langkærparken. På den baggrund er der udarbejdet et forslag til en ny skitseplan for området.
  De første initiativer er finansieret og igangsættes nu – fase 2, jf. indstillingens afsnit 5. Det drejer sig om bl.a. forbedring af trafik, beskæring og belysning, placering af ny dagtilbudsafdeling ved skolen og udarbejdelse af en samlet plan for Tilst Skole.
  Det foreslås, at skitseplanen danner retningen for den videre udvikling. Mulige initiativer heri kan være opgradering af skolen, flytning og udvikling af regnvandsbassin til rekreativt gadekær, samlet plan for landskab og beplantning med nye mødesteder, udvikling af arealer og fortætning, udvikling af sport- og fritidsområdet m.v.
  Byrådspartierne har mulighed for at lade overslaget over anlægsøkonomien til disse mulige initiativer indgå i den 10-årige anlægsprioritering.
  Der er herudover i forløbet peget på, at der er behov for at arbejde med den sociale sammenhængskraft ved siden af de fysiske spor. Der kan bl.a. arbejdes med dette tema gennem fortsat inddragelse af lokalområdet, ligesom det foreslås at knytte ressourcer og sparringspartnere uden for bydelen til arbejdet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender skitseplanen som retning for det videre arbejde
  At 2) Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling forestår den videre fysiske planlægning og udvikling sammen med øvrige magistratsafdelinger, borgere, interessenter, erhvervsliv m.fl.
  Sagens forløb
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. juni 2020.
  Rådmand Thomas Medom ønsker belyst, hvordan en pædagogisk ledet legeplads kan indgå i planerne.
  Der ønskes en uddybning af, hvem der har deltaget i udviklingsarbejdet, herunder workshops.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Svar på forslag om vaskepladser ved genbrugsstationer

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Hindø tog forbehold.
  Lone Norlander Smith og Mette Skautrup kan ikke tiltræde indstillingen.
  Beslutningsforslag fra S og SF
  Baggrund:
  Mange bilejere - særligt i parcelhuskvartererne - vasker i dag deres biler på deres egen matrikel. Følgevirkninger heraf er, at miljøskadelige stoffer som rengørings- og opløsningsmidler, olier, brændstofrester, motorvæsker, bremsestøv m.m. ledes videre til regnvandsbassiner eller siver urenset ned i grundvandet. Det skader miljøet og naturen. Endvidere er det betænkeligt, at der bruges uforholdsmæssigt meget rent drikkevand ved brug af denne fremgangsmåde.
   
  I EU arbejdes der p.t. på direktiver, der bl.a. skal sætte nye grænser for, hvilke miljøskadelige stoffer, man som privat borger må udlede til vandmiljøet; herunder sprøjtegifte og tagrensningsmidler, som ender i vandmiljøet.
   
  Aarhus kommune skal være på forkant og ændre adfærd i forhold miljøpåvirkning og bæredygtighed samt tænke FN`s klimamål ind i alle relevante tiltag.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og SF:
  At Aarhus Kommune undersøger muligheden for at oprette "vask-selv-pladser" på kommunes genbrugsstationer til private bilejere, herved kan man sikre miljøet og vandet kan renses og genbruges. I samme ombæring ønsker Socialdemokratiet og SF, at forvaltningen peger på en mulig økonomisk model, som forhåbentligt kan hvile i sig selv. Der opfordres til at indhente erfaring fra tankstationer i den udstrækning, det er relevant for ovenstående model.
   
  Genbrugsstationen er et oplagt sted, da mange bilejere, efter at have kørt med affald, kan have brug for en rengøring af bilen, både med vand og sæbe samt støvsugning.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og SF i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Ango Winther og Jan Ravn Christensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø
   
  Svar på forslag om vaskepladser ved genbrugsstationer
  Forslag fra Socialdemokraterne og SF om etablering af vaskepladser ved genbrugsstationerne.

  Resumé
  Socialdemokraterne og SF har foreslået, at der etableres vaskepladser ved genbrugsstationer.
  Forslaget vil have en positiv miljømæssig effekt, under forudsætning af at man reelt flytter bilvask ”fra kantsten” til en vaskeplads. Såfremt forslaget øget frekvensen for bilvask vil dette trække i modsat retning.
  AffaldVarme A/S har oplyst, at selskabet ikke har interesse i at etablere vaskepladser på genbrugsstationerne. Teknik og Miljø foreslår i stedet, at Aarhus Kommune udbyder en erhvervsgrund i Malling til formålet. Grunden ligger lige overfor genbrugspladsen på Holmskovvej.
  De forventede mindreindtægter ved at gennemføre salg eller udleje med en sådan binding – op mod 425.000 kr. - foreslås finansieret af Aarhus Kommunes Klimafond.
  Indstilling
  Teknik og Miljø vurderer, at der i forvejen er god kapacitet i markedet for bilvask, og kan ikke anbefale at gennemføre forslaget i en form, som indebærer, at kommunen skal udføre egentlig erhvervsaktivitet. Det er desuden usikkert, om man med det foreslåede primært flytter bilvask fra etablerede vaskeanlæg til et nyt tilbud eller øger frekvensen hvormed bilejere vasker deres bil. I så fald er den miljømæssige effekt begrænset.
  De efterfølgende indstillingspunkter skal ses i lyset af disse forbehold. De udstikker en ramme, hvorunder forslaget kan søges gennemført, hvis et byrådsflertal skulle ønske dette, konkret ved at muligheden for at etablere en vaskeplads afklares via udbud.
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø udbyder en erhvervsgrund på Holmskovvej i Malling til etablering af en vaskeplads for biler, der har besøgt den nærliggende genbrugsstation.
  At 2) Den forventede mindreindtægt ved at gennemføre salg eller udleje med en sådan binding – op mod 425.000 kr. - finansieres af Aarhus Kommunes Klimafond.
  At 3) Teknik og Miljø gennemfører en kampagne, rettet mod hjemmevask af biler.
  Sagens forløb
  24-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. april 2019.
  15-05-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 15. maj 2019.
  28-05-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 28. maj 2019 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  05-11-2019 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  23-01-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
   
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget. Indstillingen skulle efter planen have været behandlet i byrådet d. 25. september 2019.
   
  Teknik og Miljø afviser forslaget, som efter deres juridiske vurdering er i strid med kommunalfuldmagten.
   
  Borgmesterens Afdeling vurderer, at forslaget lovligt kan gennemføres på følgende grundlag:
   
  Aarhus Kommune kan etablere og drive vaskepladser på genbrugsstationer, da miljøhensyn samt ordningens karakter gør, at etablering af vaskepladserne kan begrundes i almene kommunale interesser.

  27-01-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 27. januar 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. november 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Thomas Medom, rådmand Jette Skive, rådmand Kristian Würtz og Lone Hindø tog forbehold.
  Keld Hvalsø deltog ikke i sagens behandling.

  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 5. februar 2020 om fornyet magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  12-06-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling bemærker, at der i indstillingen foreslås en finansiering, der på en række områder bryder med kommunens styringsprincipper, praksis på jordsalgsområdet og nyligt byrådsvedtagne retningslinjer for udmøntninger fra Klimafonden. For det første anvises der i indstillingen finansiering uden for de decentraliserede rammer som Teknik og Miljø i overensstemmelse med styringsprincipperne kan anvise finansiering inden for. For det andet er praksis på jordsalgsområdet, at et salg til et mindre indbringende formål konkret oplyses til Byrådet, men ikke særskilt finansieres uden for jordsalgsområdet. Dette gør sig gældende, når der sælges til almene frem for private boliger, men vil også kunne blive relevant i tilfælde, hvor der sælges til åbent-lavt frem for tæt-lavt byggeri. For det tredje har Byrådet på indstilling fra Teknik og Miljø samt Borgmesterens Afdeling d. 11. marts 2020 besluttet retningslinjer for udmøntninger fra Klimafonden. Retningslinjerne er ikke fulgt i indstillingen.
  På den baggrund anbefaler Borgmesterens Afdeling, at finansieringen følger styringsprincipper og almindelig praksis på jordsalgsområdet, hvis forslaget om at sælge jord tiltrædes.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger.

  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 12. juni 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, rådmand Jette Skive, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Hindø tog forbehold.
  Lone Norlander Smith og Mette Skautrup kan ikke tiltræde indstillingen.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1109, Skytower - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. juni 2020.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1109, Skytower på Graham Bells Vej i Skejby, og Tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanen gælder for en højhusbebyggelse med anvendelse til centerformål med mulighed for etablering af hotel-, konference- og kontorvirksomhed og lignende. Området ligger centralt placeret ved Skejby Industrikvarter, Skejby, med en beliggenhed på hjørnet af Karl Krøyers Vej og Skejby Nordlandsvej.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra den private ejer om at muliggøre en højhusbebyggelse på arealet. Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 1,5 ha og er ved planens udarbejdelse privat ejet og beliggende i byzone. Området er i dag ubebygget, og med planlægningen ønsker man at understøtte og profilere byen ved at styrke den arkitektoniske oplevelse af området. Højhusbebyggelsen med hotel- og konferencefunktion vil i kraft af dens volumen, højde og arkitektoniske udformning stå som et vartegn i området. Bebyggelsen vil markere overgangen mellem by og land og profilere byen ved ankomst fra Djurslandmotorvejen, fra Nordjyske Motorvej (E45) og fra øvrige veje i det overordnede vejnet.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer. Et tilhørende tillæg til kommuneplanen indeholder en ændring, hvad angår maksimalt etageantal, maksimale bygningshøjder samt ændring af en note om, at parkering ikke må ske på terræn.
  Arbejdet med planprocessen har resulteret i et udkast til en udbygningsaftale om udbygning af infrastrukturanlæg og beplantning.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1109 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  Sagens forløb
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 15. juni 2020.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Svar på forslag om formidling af byens historie

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 18. juni 2020.
  Der ønskes flere data om anvendelse af foreslået app.
  Beslutningsforslag fra S og V
  Baggrund:
  Mennesker fortæller historier. Byrum gør i udgangspunktet ikke, medmindre det aktivt indrettes på en måde, så det inddrager borgere, turister og handlende i de fortællinger, som byrummet gemmer på. Aarhus kan spores tilbage til 700-tallet, hvor byen lød navnet Aros. Der er derfor, helt naturligt, et væld af fortællinger, der kunne være helt oplagte at fortælle i og om vores by. I byens historiske hjerte har vi de gamle torve, der fortæller en historie. Desuden har vi gamle statuer, vejnavne og pladser, hvor man i dag savner en fortælling, når man færdes i byen. Hvem er Peter Sabroe, som står på Østbanetorvet? Hvad er historien bag den jødiske kirkegård ved rådhuset? Hvorfor hedder latinerkvarteret som det gør? Spørgsmål som måske er givet for nogle aarhusianere, men ikke for alle og slet ikke for turister eller besøgende, som lægger vejen forbi vores by. Fortællinger i byrummet kan være en både billig og bæredygtig måde at formidle byens historie på, når vi konkurrerer med andre danske og udenlandske destinationer om, hvor sommerferien skal holdes.
  Udover byrummet, så rummer de kommunale kirkegårde Nordre og Vestre Kirkegård en række gravsteder, der står som monumenter over mennesker, der har haft stor betydning for det Aarhus, som vi kender i dag. Når vi heller ikke på kirkegårdene fortæller eller oplyser, misser vi en oplagt indgang til formidling af vores bys historie.
   
  Som forslagsstillere ønsker vi os en enkelt, let tilgængelig og smidig tilgang til en bedre formidling i det offentlige rum. Vi tror, det kan gøres relativt billigt ved at indgå partnerskaber. I den forbindelse er det oplagt, at vi inddrager nogle af de gode kræfter, som på frivillig basis arbejder med området allerede i dag, samt de professionelle personer og organisationer, der arbejder med byens historie. Herunder bl.a. Aarhus Byhistoriske Fond, Stadsarkivet, Den Gamle By, lokalarkiverne, kirkerne og trossamfundene i Aarhus, Kvinde - og Besættelsesmuseerne samt mange flere. Alle parter, som kan inddrages i arbejdet med at fortælle Aarhus’ historie via kirkegårde, vejnavne, opstillede monumenter, byens torve m.fl. Vi ser en oplagt mulighed for at koordinationen naturligt kunne forankres i organisation omkring Stadsarkivaren. På kulturområdet er det i forvejen en prioritet, at man arbejder i partnerskaber, og da vi allerede har en lang række aktører på området, er det oplagt, at man ikke udelukkende gør det til et kommunalt projekt, men at man indgår i partnerskaber med personer og organisationer. Dette ser vi som en naturlig organisering i et projekt som skal være bredt forankret.
   
  Derfor foreslår Socialdemokratiet og Venstre:
  • At MKB indkalder interesserede professionelle og frivillige kræfter, som vil være med til løfte opgaven med at indsamle viden om og formidle byens historie via byrum, kirkegårde, vejnavne og deslige. Vi forestiller os, at arbejder skal udmunde i en konkret indstilling til byrådet
  • Denne indstilling skal MKB efterfølgende fremlægge for byrådet ift. at skitserer en organisering og økonomisk ramme, så man kan sikre en systematisk formidling af byens historie
  • At MKB i samarbejde med f.eks. Visit Aarhus udarbejder en kommunikationsstrategi, som er let tilgængelig for en bred offentlighed - herunder turister. 
  • At MKB fremlægger en skitse over de bærende historiske Aarhusfortællinger, sådan at der på sigt kan lægges en ramme om formidlingen.
  • At MKB i samarbejde med MTM får lavet et samlet overblik over, hvor markante personer med betydning for byens historie, herunder hvor fhv. borgmestre, ligger begravet, og at det bliver formidlet på en let tilgængelig måde. Endvidere ønsker vi, at der udarbejdes en beskrivelse af de lapidarier, der findes på de kommunale kirkegårde, herunder Søndre Kirkegård, og de jødiske gravminder.
  • Såfremt projektet ikke kan driftes indenfor eksisterende økonomiske rammer, fremsender MKB en indstilling med forslag til finansiering til byrådet.
   
  På vegne af Socialdemokratiet og Venstre i Aarhus Byråd
  Anette Poulsen, Steen Bording Andersen, Lene Horsbøl og Peter Sporleder
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice
  Svar på forslag om Den gode historie i Aarhus - formidling af byens historie gennem byrum og kirkegårde
   

  Resumé
  Projektet har til formål over en treårig periode at udvikle indhold og koncepter til at bringe Aarhus’ historie tydeligere frem i byrummet. Der lægges op til at virkeliggøre dele af formidlingen hurtigst muligt fra begyndelsen af projektet. Det afsluttes med en evaluering og en strategi til fundraising.
  Projektet opererer med opstilling af skilte og andet byrumsinventar, herunder brug af eksisterende og midlertidige skærme og installationer, til fortællinger om byens historie.
  Projektet udvikles i partnerskab mellem Aarhus Kommune (stadsarkivet og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø), byens museer, frivillige, organisationer og andre interessenter. Indhold og services kan også være sponsorerede.
  En del af initiativerne kan gennemføres indenfor de eksisterende rammer, mens andre dele af initiativerne forudsætter, at byrådet tilvejebringer yderligere 500.000 kr. i finansiering for perioden 2021-2023.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Der igangsættes et treårigt forløb med de dele af byrumsformidling af byens historie, der kan holdes inden for den eksisterende økonomi.  
  At 2) Aarhus Stadsarkiv søger sponsoreret samarbejde med private virksomheder og organisationer om udvikling af indhold og formidling af byens historie.
  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat  i byrådets møde den 11. marts 2020.
   

  25-03-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev trukket.
  27-05-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 27. maj 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.

  18-06-2020 Kultur og Borgerservice
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice.
  24-06-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  29-06-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 29. juni 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 18. juni 2020.
  Der ønskes flere data om anvendelse af foreslået app.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad oplyste om proces for rekruttering af ny chef for Sport og Fritid. Morten Pedersen og Heidi Frostholm Holch konstitueres i stillingen.
  Sagens forløb
  29-06-2020 Magistraten
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad oplyste om proces for rekruttering af ny chef for Sport og Fritid. Morten Pedersen og Heidi Frostholm Holch konstitueres i stillingen.