Vælg

Referat Magistraten 10-08-2020

  Referat fra Magistratens møde den 23. juli 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  10-08-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Revisionsberetningerne for 2019 og Endelig godkendelse af regnskab 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. august 2020.
  Resumé
  Borgmesterens Afdeling har modtaget beretningerne om resultatet af revisionen af regnskabet for regnskabsåret 2019.
   
  Beretningerne indeholder ingen revisionsbemærkning, som Byrådet skal besvare overfor Tilsynsrådet.
   
  I revisionens beskrivelse af det udførte revisionsarbejde og afrapporteringen af de udførte revisionsanalyser er der forslag og kommentarer, som har karakter af anbefaling om ændringer af den fremtidige praksis på enkelte områder.
   
  Revisionsberetningerne har været forelagt magistratsafdelingerne til udtalelse. Magistratsafdelingerne har ikke haft væsentlige bemærkninger til revisionsberetningerne.
   
  Borgmesterens Afdeling forventer på den baggrund, at de kommenterede forhold enten er afklarede, eller at der arbejdes på en afklaring heraf snarest muligt.
   
  På den baggrund indstilles, at regnskabet for 2019 godkendes endeligt.
  Indstilling
  På baggrund af revisionens beretninger nr. 8 og 9 vedrørende den afsluttende revision af regnskabet for 2019 indstiller Borgmesterens Afdeling:
   
  At 1) Regnskabet for 2019 godkendes endeligt.
  Sagens forløb
  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 5. august 2020.

  Bilag

  Udvidelse af bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 16. juni 2020.
  Resumé
  Det foreslås, at Aarhus Letbanes bestyrelse udvides med ét eksternt medlem med professionel relevant erhvervserfaring. Baggrunden er bl.a. ønsket om en styrkelse af bestyrelsens faglige kompetencer.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) det godkendes, at bestyrelsen for Aarhus Letbane udvides med ét ekstra medlem med relevant erhvervserfaring.
   
  At 2) Borgmesteren og rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå aftale med Region Midtjylland og Aarhus Letbane om udpegning af medlemmet under hensyn til, at der ønskes repræsentation af begge køn i bestyrelsen.
  Sagens forløb
  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 16. juni 2020.

  Bilag

  Afsluttede anlægsregnskaber for Teknik og Miljø 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Indstillingen vedrører anlægsregnskaber for anlægsprojekter over 50 mio. kr. afsluttet i 2019.
  Resumé
  Teknik og Miljø aflægger et enkelt anlægsregnskab:
   
  AB-13-235-004 Lokalplan 951, Lisbjerg Bygade: Bevillingen omfatter etablering af 1. etape af Lisbjerg Bygade mod øst samt etablering af Letbanen til Lisbjerg Skole. Anlægsregnskabet afsluttes i henhold til Udviklingsplan for Lisbjerg, hvori det er besluttet at opgøre de ældste bevillinger.
   
  Anlægsbevillingen overstiger 50 mio. kr., hvorfor anlægsregnskabet aflægges via særskilt indstilling.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Anlægsregnskabet godkendes med de anførte afvigelser fra bevillingerne. 
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  Bilag

  Visionsplan for Aarhus Midtby

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Det blev præciseret, at der i det videre arbejde skal fokuseres på at involvere udsatte og involvere de unge.
  Resumé
  Byrådet besluttede den 15. maj 2019 dels, at der skulle gennemføres en forundersøgelse af behovet for at udarbejde en visionsplan for Aarhus midtby, og dels, at Byrådet på baggrund heraf skulle forelægges et oplæg til drøftelse af det videre arbejde med en eventuel visionsplan.
   
  Fundamentet for forundersøgelsen udgøres af en interviewrunde blandt nøgleaktører i forhold til udviklingen af Aarhus Midtby. Undersøgelsen har for hvert fokusområde identificeret styrker, muligheder, udfordringer og svagheder ved midtbyen, som den ser ud nu.
   
  Forundersøgelsen har samlet set konkluderet, at der synes et behov for en visionsplan for Aarhus Midtby. På tværs af nøgleaktørerne efterspørges der konkrete handlinger, der adresserer de oplevede udfordringer.
   
  Det blev i juni 2020 besluttet, at der som følge af COVID-19 nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg med deltagelse fra en række repræsentanter fra blandt andet byens restauranter, kulturinstitutioner, turistindustrien og kommunen, som skulle sættes gang i Midtbyen hen over sommeren frem mod Aarhus Festuge. En række af de planlagte tiltag adresserer på kort sigt nogle de behov, der også fremkom i forundersøgelsen til visionsplanen.
   
  På baggrund af forundersøgelsen, anbefaler Teknik og Miljø, at der nu igangsættes en proces, som i tæt og forpligtende samarbejde med relevante interessenter sikrer udarbejdelsen af en visionsplan for midtbyen, som dels viser en langsigtet retning for Aarhus Midtby, dels forpligter alle parter i samarbejdet på konkrete handlinger.
   
  Gennemførelse af en proces for og udarbejdelse af en egentlig visionsplan for Aarhus Midtby, samt afholdelse af en visionskonference, ligger ud over Teknik og Miljøs kerneopgaver. Hvis visionsprocessen skal gennemføres, vil det derfor kræve, at byrådet prioriterer særlige midler hertil, svarende til mellem kr. 500.000 og kr. 1.000.000.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet på baggrund af forundersøgelsen drøfter, hvorvidt der skal gennemføres en visionsproces for Aarhus Midtby.
   
  At 2) Et eventuelt arbejde igangsættes, hvis der afsættes midler hertil i budget 2021, og at arbejdet indledes med en visionskonference.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Jette Skive og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Det blev præciseret, at der i det videre arbejde skal fokuseres på at involvere udsatte og involvere de unge.

  Bilag

  Ændret projektindhold Bautavej 1

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Ændring af projektindhold så Bautavej 1 fremover bliver Østjyllands Brandvæsens hovedlokalitet, og desuden rummer aktiviteter for AffaldVarme Aarhus A/S og ambulancebase for Region Midt.
  Resumé
  AffaldVarme Aarhus A/S kan flytte beholderværkstedet fra Bautavej 1 til affaldscentret i Lisbjerg. Det har givet mulighed for fortsat at imødekomme ønsker fra Østjyllands Brandvæsen om samling af alle sine hovedfunktioner på Bautavej 1, og samtidig imødekomme et ønske fra Region Midt om etablering af en ambulancebase på ejendommen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) det ændrede projektindhold for Bautavej 1 godkendes.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  Bilag

  Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.
  Beslutningsforslag fra ALT
   Byggematerialerne i nye bygninger vejer miljømæssigt langt tungere, end det samlede driftsforbrug i bygningernes levetid. På verdensplan udgør produktion af byggematerialer 10-15% af den samlede udledning af drivhusgasser. Selvom vi i Danmark er langt mere udviklede end mange andre lande, og er blevet dygtige til at bygge energieffektive bygninger, så kan vi gøre det langt bedre. Vi stiller mange krav til energiforbruget, men ingen til de tonsvis beton, stål, isolering og glas, vi bruger til at opføre en bygning. Eksempelvis er betonproduktion ansvarlig for 4-8% af verdens CO2-udledning.  
   
  Vi bliver flere og flere mennesker på planeten, og bygger nye boliger hele tiden. Det er nødvendigt at omstille sig til klimavenlige løsninger, så vi kan opfylde Parisaftalens mål om en global opvarmning på maksimum 1,5 grader. Vi skal sætte en retning og hjælpe byggebranchen med at løse klimaudfordringen og sætte konkrete grænser for, hvor meget CO2 et byggeri må udlede.
   
  Alternativet ønsker desuden at fremme brugen af mere bæredygtige materialer. Træ er et materiale, som har flest fordele, modsat fossile byggematerialer. I træbyggerier binder træet det kulstof, der oprindeligt var bundet i træerne. Derfor holder man kulstoffet fra atmosfæren al den tid, at træhuset er i brug, og endnu længere, hvis materialerne genanvendes. Produktionen kræver relativt lidt energi, er hurtigere at opføre, lettere, og kræver færre kraner. Træet kan altid genanvendes til mange forskellige formål. På sigt kan det blive billigere at bygge.
   
  Bruges der beton, bør det sammensættes på en måde, så det kan genanvendes. Vi kan minimere materialernes miljøbelastning ved at fokusere på lang levetid, og sørge for at konstruktionen kan adskilles helt, uden at skade materialet, så det kan genbruges nemt.
   
  Der indstilles:
  1. Al offentligt byggeri i Aarhus Kommune skal bestå af klimavenlige og genanvendelige byggematerialer, og fremme mere brug af træ i byggerier.
  2. Aarhus Kommune skal stille krav til hvor store emissioner af drivhusgasser, der må være i byggeriet, og lave en miljøcertificering af alt offentligt byggeri.
  3. Aarhus Kommune skal stille krav om, at privat og alment boligbyggeri følger samme principper som 1) og 2).
  4. Aarhus Kommune skal inden 2020 formulere en konkret strategi for at indføre CO2-venlige byggematerialer i fremtidens byggeri. I tæt samarbejde med aktørerne på området.
   
  Forslaget stillet af Alternativet i Aarhus byråd, byrådsmedlem Sander Jensen
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri
  Indstillingen er svar på tre beslutningsforslag vedr. klimavenligt og bæredygtigt byggeri fra SF, ALT, EL og RV.

  Resumé
  På byrådsmøder 24. april 2019 og 11. marts 2020 blev det besluttet, at Teknik og Miljø skulle udarbejde byrådsindstilling på baggrund af forslag fra ALT om klimakrav til byggematerialer, fra SF om bæredygtigt byggeri og fra SF, RV, EL og ALT om bæredygtigt byggeri, anlæg og bedre kapacitetsudnyttelse.
   
  Denne indstilling adresserer alle ovennævnte forslag. De tre beslutningsforslag er alle relevante input til arbejdet med klimavenligt byggeri. Mange af elementerne i forslagene indgår dog allerede i forskellige sammenhænge, herunder i arbejdet med Klimaplanen for 2021-2024 og den 10-årige anlægsinvesteringsplan 2024-2033. Derudover er bæredygtigt og klimavenligt byggeri en dagsorden, som realiseres og udvikles løbende i det tværmagistratslige arbejde på bygningsområdet.
   
  En hovedmålsætning i klimaplanen er at nedbringe CO2- udledningen på bygningsområdet med 70% i 2030 i forhold til 1990.
   
  Målopfyldelsen er afhængig af national byggelovgivning, den markedsmæssige og teknologiske udvikling og kommunens egne krav. Således søger Aarhus Kommune at påvirke både marked, lovgivning og teknologi gennem kommunens adfærd på området.
   
  Nærværende byrådsindstilling giver et overblik over det igangværende arbejde samt ambitionerne for klimavenligtog bæredygtigt byggeri i Aarhus Kommune. Det omfatter bl.a. fokus på energirenovering, implementering af frivillig bæredygtighedsklasse for byggerier samt at medvirke til at skabe fælles nationale modeller, værktøjer og sikre ambitiøse målsætninger for bæredygtigt og klimavenligt byggeri og byudvikling.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø i samarbejde med øvrige magistratsafdelinger i forbindelse med Klimaplan 2021-24 formulerer ambitiøse initiativer, der sikrer, at Aarhus Kommune på bygningsområdet realiserer 70% reduktion af CO2- udledningen i 2030 (i forhold til 1990).
   
  At 2) Teknik og Miljø i samarbejde med øvrige magistratsafdelinger og centrale aktører i byggeriet i Aarhus fortsætter revision af publikationen ’Miljø og energirigtigt byggeri’ og udformer vejledninger og værktøjer til at sikre brugen af bæredygtige og klimavenlige byggematerialer og - metoder.
   
  At 3) Teknik og Miljø i samarbejde med øvrige magistratsafdelinger fastholder dialog og samarbejde med andre kommuner og offentlige organisationer samt øvrige interessenter, i relevante fora, for at medvirke til at skabe fælles nationale modeller, værktøjer og sikre ambitiøse målsætninger for bæredygtigt og klimavenligt byggeri og byudvikling.
  Sagens forløb
  03-04-2019 Aarhus Byråd
   Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 3. april 2019.
  24-04-2019 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den  om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Svar på forslag om bæredygtigt byggeri

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.
  Beslutningsforslag fra SF
  Det foreslås at vi i Aarhus byråd beslutter
  • At Aarhus kommune skal have som målsætning at i 2025 skal CO2 udledningen fra byggeri udført eller bestilt af Aarhus kommune være sænket med 30% og 60% i 2030.
  • At Aarhus kommune indbyder de øvrige seks-byer til et samarbejde om mere bæredygtigt byggeri, og opfordrer de øvrige kommuner til også at fastsætte en målsætning for CO2 udledning ved byggeri.
  • At Borgmesterens Afdeling udarbejder et forslag til hvordan et krav om mindre CO2 udledning ved byggeri kan indarbejdes i kommunens udbud.
  • At der fremover i bygningsreglementet fastsættes en grænseværdi for hvor meget CO2 pr kvadratmeter der må udledes ved opførelsen af bygningen. Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø bedes komme med et bud på hvad denne grænseværdi kunne være.
   
  Bagrund
  Verden står midt i en klimakrise, og det er alvorligt. For at komme ud af krisen skal alle hjælpe til, der bliver lavet store internationale aftaler, men også helt ned på kommuneniveau kan og skal vi gøre noget. Vi har i Aarhus kommune vedtaget et ambitiøst mål om at være CO2 neutral i 2030. For at nå dette, skal vi grundlæggende lave om på store dele af hvordan vi driver kommune, og vi skal hjælpe virksomhederne med at gøre det samme. Vi har to opgaver - selv at blive CO2 neutrale, og at være med til at drive udviklingen af CO2-neutrale alternativer, så vi kan inspirere andre til også at blive mere klimavenlige.
   
  En af de helt store CO2-udledere i verden er produktionen af cement. Vi må og skal bygge mere bæredygtigt, hvis vi skal vende udviklingen på CO2 udledning. Den danske beton- og byggebranche er gået sammen om at ville mindske udledningen af CO2 i initiativet Bæredygtig Beton. Der findes allerede flere bæredygtige former for cement, og danske virksomheder er med til at udvikle disse.
   
  Vi tror på at Danmark kan blive førende på dette område og være med til at inspirere andre lande til også at bygge bæredygtigt. For at understøtte denne udvikling, mener vi, at Aarhus kommune bør stille krav om at bygge bæredygtigt og dermed støtte virksomhedernes udvikling af nye og bedre former for byggeri og særligt for cement, og selvfølgelig også sænke Aarhus kommunes egen udledning af CO2.
   
  Stillet af Jan Ravn Christensen, Thomas Medom og Mette Bjerre
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om bæredygtigt byggeri
  Der henvises til sagen "Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri".

  Sagens forløb
  05-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 5. februar 2020.
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.
   
  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagerne 16 og 29 blev behandlet sammen.
   

  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Svar på forslag om klimavenligt byggeri

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.
  Beslutningsforslag fra SF, RV, EL og ALT
  Tid til klimahandling
  De handlinger og initiativer, der indtil videre er igangsat for at reducere Aarhus Kommunes klimaaftryk, ikke er tilstrækkelige til at indfri vores ambitiøse klimamålsætning. Det er nu, der er forståelse i befolkningen for krisens alvorlighed og derfor også momentum for handling. Akut handling er nødvendig for at reducere og forsinke klimaforandringerne, og det forpligter vi os derfor som byråd til at igangsætte samtidig med, at vi vil skrue gevaldigt op for intensiteten, så borgerne også mærker, at vi griber dette momentum.
   
  Over 900 byer rundt omkring i verden - bl.a. byer i USA, Australien og Europa har erklæret klima nødsituation. Det samme har det britiske parlament og EU parlament. Vi foreslår, at Aarhus også skruer op for handlekraften og følger op med helt konkret klimahandling.
   
  Aarhus byråd har taget en lang række beslutninger på vejen mod det ambitiøse mål at blive CO2 neutrale i 2030. Men seneste beregninger viser, at vi som kommune er udfordret på at nå målet med en manko på ca. 600.000 tons CO2 på trods af kendte ambitiøse planer for reduktion. Og dette forholder sig til vores egen direkte udledning som virksomhed og som samfund (Scope 1 og 2). Vi er også som byråd nødt til at forholde os til forbrugsbaseret udledning som virksomhed og samfund (Scope 3).
   
  Det kalder på, at vi viser politisk ansvar og stiller endnu højere krav til vores egen organisation, virksomhederne og organisationerne i vores kommune og ikke mindst borgerne. Vi skal overholde Parisaftalen, og det kræver akut klimahandling.
   
  Aarhus byråd forpligter sig derfor på konkret og intensiv handling på baggrund af denne erkendelse af, at vi som verdenssamfund står i en klima nødsituation.
   
  Den store udfordring
  Realdania har for byrådet fremlagt en række risici og effekter ved gennemsnitlige globale temperaturstigninger på henholdsvis 1,5 og 2 grader. Ved en 2 graders stigning kan sundhedskonsekvenserne ikke beregnes. Globalt anslås det, at over 350 millioner mennesker vil være eksponerede for dødelige hedebølger i megabyerne som følge af en 1,5 graders temperaturstigning.
   
  Samtidig vil vi risikere at tabe 70-90% af vores økosystemer, herunder koralrev. Stiger den gennemsnitlige temperatur til 2 grader vil tabsrisikoen øges til 99%.
   
  Ved en temperaturstigning på 1,5 grader vil 496 millioner mennesker være under livstruende pres, når det gælder vand. 32-36 millioner vil være berørt af forringet udbytte fra landbrugssektoren. Stiger den globale temperatur med 2 gradervil dette tal stige til 330-396 millioner mennesker.
   
  Disse tal sætter flygtningekrisen i perspektiv. Der bliver tale om uhyggelige masser af klimaflygtninge og en migrantkrise af proportioner som vi hverken kan eller vil forestille os.
   
  Der står udenfor diskussion, at vi også i Aarhus skal løfte vores indsats for at reducere CO2 yderligere. Vi er nødt til at gå målrettet efter de største potentialer for at reducere klimaaftrykket og ressourceforbruget.
   
  Aarhus kommune er godt i gang med at igangsætte meningsfulde tiltag for at opnå 70% reduktion af CO2. Flere forslag om energirigtigt byggeri er fx allerede fremsendt og under behandling.
   
  Klimakrisen kalder på en anderledes tænkning i alle beslutninger og beslutningsgange fremover. Her peger vi på første store skridt. De næste store skridt vil dreje sig om mobilitet og vedvarende energi.
   
  Første store skridt: Bæredygtigt byggeri, anlæg og bedre kapacitetsudnyttelse
  En rapport fra FN´s Miljøorganisation viser, at 39 procent af al energirelateret CO2-udledning på verdensplan kommer direkte eller indirekte fra byggeindustrien.
   
  I Aarhus kommune benytter vi publikationen “Miljø- og energirigtigt byggeri i Aarhus kommune”, når kommunale bygninger renoveres og vedligeholdes. Her er krav til fx el, vand, materialer og affalds klima- og miljøpåvirkning.
   
  Publikationen har rigtig mange fornuftige krav til bæredygtigt byggeri. Partierne ønsker derfor at udbrede publikationens krav til også at omfatte områder, hvor kommunen sælger byggeretter til private developere, så byens udvikling, både på kommunal og privat foranledning, bliver i overensstemmelse med vores klimamål.
   
  Derudover ønsker vi, at der ved hvert bygge- og anlægsprojekt fremlægges CO2 regnskab, der opgør hvad projektets CO2 belastning er, så der er klarhed om, hvor langt vi er fra målet om CO2-neutralitet i 2030, samt om hvordan projektet bidrager til at opfylde vores målsætninger om reduktion af CO2. Opgørelser over fodaftryk er allerede et krav flere steder, og CO2 aftrykket kan bl.a. opgøres ved at benytte Environmental Product Declaration.
   
  Både det offentlige og private energiforbrug er trods energibesparende tiltag for højt og kalder på et markant lavere energiforbrug i både privat og offentlig drift. Vi ved, at godt 40% af al energi forbruges i bygninger og at ca. 20% af CO2-udslippet stammer fra drift af bygninger. Derfor er et af de vigtige tiltag vi som kommune anbefales en bedre kapacitetsudnyttelse af vores bygninger. Vi vil derfor stille større krav til udnyttelsen af vores bygninger. Det betyder, at driftsansvaret også skal omfatte overblik over hvor og hvornår der er ledig kapacitet samt indgåelse af partnerskaber, der kan sikre en bedre kapacitetsudnyttelse. Samtidig med, at vi udnytter vores bygningsmasse bedre skal der i driften arbejdes med energisparetiltag helt ude på gulvet i plejehjem og daginstitutioner. Effekten skal være væsentlig reduktion i energiforbruget samt større viden om hvordan den enkelte kan og skal være med til at spare energi.
   
  Med tanke på den ufravigelige forskning og dertil hørende beslutninger vedrørende den klimakrise vi står overfor, beslutter Aarhus byråd herved:
  1. Ved salg af byggeretter indføres en klausul, der stiller krav til private developere om at efterleve de samme krav som kommunens eget byggeri skal efterleve.
  2. I forbindelse med bygge og anlægsprojekter skal der fremlægges CO2 regnskab for produktion, anlæg og proces som klarlægger hvordan projektet i sin helhed bidrager til at opfylde vores målsætninger om CO2 reduktion.
  3. Der udarbejdes en kommunal energisparepolitik og strategi med henblik på at øge kapacitetsudnyttelsen, andelen af partnerskaber og viden om energibesparende handlemuligheder.
   
  Forslagsstillere:
  Eva Borchorst Mejnertz (Radikale)
  Liv Gro Jensen (Alternativet)
  Mette Bjerre (Socialistisk Folkeparti)
  Keld Hvalsø (Enhedslisten)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  Svar på forslag om klimavenligt byggeri
  Der henvises til sagen "Svar på forslag om klimavenligt og bæredygtigt byggeri".

  Sagens forløb
  26-02-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 26. februar 2020.
  11-03-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 11. marts 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
   
  Sagerne 16 og 29 blev behandlet sammen.
   

  29-07-2020 Teknik og Miljø
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Det bemærkes, at indstillingen ikke er fremsendt rettidigt til Borgmesterens Afdeling i forhold til at kunne nå byrådsbehandling indenfor den fastsatte frist på 3 måneder efter byrådsbehandlingen af beslutningsforslaget.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold og henholder sig til de oprindelige forslag. Forbeholdene gik bl.a. på det tidsmæssige samt mulighederne for at anvende frivillig bæredygtighedsklasse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til Klimaplan 2021-2024

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold. Rådmand Thomas Medom finder, at de overordnede målsætninger bør være mere konkrete og ambitiøse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme. Det blev drøftet at måling på den ene side er vigtigt, men at man også skal have fokus på at begrænse byrden herved.
  Resumé
  Den nuværende klimaplan for Aarhus Kommune udløber med udgangen af 2020 og skal erstattes med en ny klimaplan for 2021-2024.
   
  Bæredygtighedsudvalget har i den sammenhæng udarbejdet anbefalinger (bilag 1) til det spor i den kommende klimaplan, der omhandler borgernes, civilsamfundets og erhvervslivets rolle i omstillingen til et CO2-neutralt samfund. Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger bygger videre på de gode eksisterende indsatser i Klimaplan 2016-2020 inden for det tværgående spor Lokalt Engagement og Vækst, og tilføjer forslag til en række nye indsatser. Anbefalingerne har til formål at understøtte de øvrige mål og indsatser i den samlede klimaplan for 2021-2024.
   
  Bæredygtighedsudvalget anbefaler, at det tværgående spor i den kommende klimaplan kommer til at hedde ’Aarhus omstiller’, da udvalget vurderer, at det bedre dækker indholdet og sender et tydeligere signal til borgere, virksomheder og samarbejdspartnere.
   
  Anbefalingerne fra Bæredygtighedsudvalget skal bidrage til Aarhus Kommunes arbejde med den grønne og klimavenlige omstilling.
   
  Bæredygtighedsudvalgets kommissorium (bilag 2) fastslår, at det er rådmanden for Teknik og Miljø, der fremsender udvalgets anbefalinger til byrådet. Da arbejdet med Lokalt Engagement og Vækst er forankret i Kultur og Borgerservice, sendes anbefalingerne frem sammen med rådmanden for Kultur og Borgerservice.
   
  Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice er grundlæggende positive over for Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger, men det er vurderingen, at flere af anbefalinger bør ses i sammenhæng med andre aktiviteter, herunder også i den kommende klimahandlingsplan, og at der kan være brug for at foretage nærmere politiske drøftelser og prioriteringer i forbindelse med visse af anbefalingerne.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager Bæredygtighedsudvalgets anbefalinger til det tværgående spor ”Aarhus Omstiller” i Klimaplanen til orientering.
   
  At 2) Anbefalingerne fra Bæredygtighedsudvalget indgår i det videre politiske arbejde med Klimaplan 2021-2024 med de opmærksomhedspunkter, som Teknik og Miljø og Kultur og Borgerservice har.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 29. juli 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold. Rådmand Thomas Medom finder, at de overordnede målsætninger bør være mere konkrete og ambitiøse. Forslagene indgår i behandlingen af klimahandlingsplanen, som er på vej til byrådet, og i forbindelse med budgetdrøftelserne, hvor der skal tages stilling til den økonomiske ramme. Det blev drøftet at måling på den ene side er vigtigt, men at man også skal have fokus på at begrænse byrden herved.

  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Fælles Service Center

  Beslutning
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 3. juli 2020.
  Det blev anført, at man måske burde finde en anden fordelingsnøgle til udgifterne fremadrettet, da der er meget at bruge digitaliseringspuljen til.
  Resumé
  Fælles Service Center for Telesundhed (FSC) blev etableret 1. maj 2018 som en fællesoffentlig tværsektoriel driftsenhed og serviceplatform efter en forudgående 3- årig periode som OPI-projekt (Offentlig-Privat Innovation).
   
  Fælles Service Center er etableret for at understøtte telemedicinske – og digitale sundhedsydelser (f.eks. telemedicinsk hjemmemonitorering af borgere med kronisk lungesygdom, virtuel hjemmepleje, digital medicinhåndtering m.m.
   
  Der forventes et større potentiale for, at FSC kan udgøre en platform for andre ydelser, som efterspørges i det nære sundhedsvæsen. Det kan f.eks. være i form af produkter til hjemmebehandling, kropsbårne hjælpemidler m.m. Erfaringerne fra COVID-19 viser, at der er potentialer ved større brug af virtuelle/telemedicinske løsninger - også i den direkte borgerkontakt. Konkret hjælper FSC med at levere de tekniske løsninger til borgerne, installere dem og yde support, hvis der opstår tekniske problemer. For tiden er det primært Sundhed og Omsorg, der har konkrete samarbejdsopgaver ind mod FSC. Indenfor de næste år forventes også andre magistratsafdelinger med fordel at kunne trække på de ydelser, FSC leverer.  
   
  Kommunaldirektørnetværket på tværs af de 19 kommuner i Region Midtjylland har godkendt, at FSC nu omdannes til en forening fra 1. september 2020. Alle kommuner i regionen opfordres til at igangsætte en godkendelsesproces med henblik på indmeldelse i Foreningen Fælles Service Center. Der er frist for indmeldelse 14. august 2020.  
   
  Direktørgruppen i Aarhus Kommune har på møde d. 24. juni 2020 drøftet oplægget, og anbefaler, at Aarhus Kommune melder sig ind i Foreningen Fælles Service Center.
   
  Udgifterne til det årlige kontingent på 1,05 kr. pr. indbygger for perioden 1/9 2020 – 31/12 2021 finansieres indenfor MSOs decentraliserede ramme.
   
  På grund af FSC tværmagistratslige anvendelsesområde foreslås udgifterne fra og med 2022 finansieret tværmagistratsligt via en af digitaliseringspuljerne under Fælles IT.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1)  Magistraten godkender, at Aarhus Kommune indmelder sig i Foreningen af Fælles Service Center pr. 1. september 2020
   
  At 2)  Udgifterne til det årlige kontingent på 1,05 kr. pr. indbygger (i alt ca. 375.000 kr.) for perioden 1/9 2020 – 31/12 2021 finansieres indenfor MSOs decentraliserede ramme.
   
  At 3)  At udgifterne fra og med 2022 finansieres tværmagistratsligt via en af digitaliseringspuljerne under Fælles IT.
   
  At 4)  Den løbende opfølgning på aftalen i Aarhus Kommune, udvikling af potentialerne samt vidensdeling vedr. Fælles Service Center sker i Digitaliseringsstyregruppen med årlig afrapportering til direktørgruppen
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 3. juli 2020.
  Det blev anført, at man måske burde finde en anden fordelingsnøgle til udgifterne fremadrettet, da der er meget at bruge digitaliseringspuljen til.

  Bilag

  Anlægsbevilling vedr. Ny Nedre Foyer, Musikhuset Aarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 23. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.
  Resumé
  Det er lykkedes Musikhuset at sikre fondsbidrag fra Købmand Herman Salling Fonden på 11 mio. kr., der muliggør realiseringen af projektet ’Ny Nedre Foyer’.
   
  Projektet er en længe ventet udvidelse og opgradering af Musikhusets foyer foran Symfonisk Sal, Rytmisk Sal, og Det Jyske Musikkonservatorium, som i takt med Musikhusets udvikling med flere arrangementer og flere gæster er blevet alt for trangt og utidssvarende for de mange gæster til både Musikhusets, Aarhus Symfoniorkesters og konservatoriets koncerter.
   
  Den samlede udgift er på 14 mio. kr. De resterende 3 mio. kr. foreslås finansieret af opsparede midler på anlægsområdet i Musikhuset.
  Indstilling
  1. At der bevilges et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 14 mio. kr. til Ny Nedre Foyer projektet i Musikhuset. Bevillingen finansieres via fondsbidrag fra Herman Salling Fonden på 11 mio. kr. og 3 mio. kr. via opsparede midler på anlægsområdet i Musikhuset.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  10-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 10. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 23. juni 2020 i overensstemmelse med påtegning af 5. august 2020 fra Borgmesterens Afdeling.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  • Direktørerne gav en orientering, og situationen i forhold til corona blev drøftet.
  • Budgetmessen aflyses pga. corona. Borgmesteren/BA vender tilbage mht. øvrige budgetmøder i lyset af coronasituationen.
   
  Sagens forløb
  10-08-2020 Magistraten
  • Direktørerne gav en orientering, og situationen i forhold til corona blev drøftet.
  • Budgetmessen aflyses pga. corona. Borgmesteren/BA vender tilbage mht. øvrige budgetmøder i lyset af coronasituationen.