Vælg

Referat Magistraten 17-08-2020

  Til drøftelse: Sygefraværsanalyse for Aarhus Kommune i 2018 og 2019

  Beslutning
  Erik Friisgård orienterede, og sagen blev drøftet.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
  Fra Aarhus Kommune deltager:
  Per Jensen, Borgmesterens Afdeling
  Erik Frisgaard, Kultur og Borgerservice
  Ida Uhrenholt, Borgmesterens Afdeling
  Martin Ahlstrøm Hellfritzsch, Sociale Forhold og Beskæftigelse

  Sagens forløb
  17-08-2020 Magistraten
  Erik Friisgård orienterede, og sagen blev drøftet.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Referat fra Magistratens møde den 10. august 2020

  Beslutning
  Intet.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  17-08-2020 Magistraten
  Intet.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Anmodning fra Liv Gro Jensen om orlov

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. august 2020.
  Fejl mht. ophørsdato for orlov rettes til 31. januar 2021.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
  Anmodning fra byrådsmedlem Liv Gro Jensen om barselsorlov fra den 26. august 2020 til den 31. januar 2021 (begge dage inklusive).
  Resumé
  Byrådsmedlem Liv Gro Jensen har anmodet om barselsorlov fra sine kommunale hverv i perioden fra den 26. august 2020 til den 31. januar 2021 (begge dage inklusive).
  Det indstilles, at første stedfortræder Sander Jensen, indtræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
  Ovenstående har en række nærmere beskrevne konsekvenser i relation til de faste udvalg mv., som det indstilles, at Aarhus Byråd godkender.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Liv Gro Jensen bevilges orlov fra sine kommunale hverv fra den 26. august 2020 til den 31. januar 2021 (begge dage inklusive).
  At 2) Sander Jensen indtræder som stedfortræder i Aarhus Byråd i orlovsperioden.
  At 3) de midlertidige ændringer i de faste udvalg mv., som er beskrevet i indstillingens afsnit 3, gennemføres.
  Sagens forløb
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. august 2020.
  Fejl mht. ophørsdato for orlov rettes til 31. januar 2021.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Opfølgning på øget anlægsaktivitet pr. ultimo juli 2020

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 11. august 2020.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Aarhus Byråd har besluttet en række tiltag for at lette situationen for virksomhederne i den aktuelle krisesituation. Et af disse tiltag er at øge anlægsaktiviteten på kort sigt med 250 mio. kr. i 2020. I forlængelse heraf blev det besluttet, at der skal følges op på udviklingen i det samlede forbrug på anlægsområdet og på fremdriften i de enkelte projekter hver måned samt på fremdriften i byggesager og lokalplaner.
  Status pr. ultimo juli er, at det samlede anlægsforbrug ligger ca. 182 mio. kr. under måltallet for juli. Afvigelsen vedrører primært Teknik og Miljø. Men også i Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge ligger forbruget under måltallet. Afvigelserne vedrører primært tidsforskydninger.  Størstedelen af afvigelserne forventes dog indhentet inden årets udgang, så det overordnede måltal på 250 mio. kr. forventes fortsat at kunne realiseres.
  Effekten af de tiltag, der er sat i gang i forhold til byggesager og lokalplaner, kan så småt begyndes at ses. I forhold til lokalplaner betyder den lange proces for disse sager dog, at effekten først ville kunne ses fuldt ud i løbet af 2021 og 2022.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten tager opfølgningen til efterretning
  Sagens forløb
  17-08-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 11. august 2020.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Deltagerbudgetter i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. august 2020.
  Rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog for behold. Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad anbefaler, at det indgår i budgetforhandlingerne, at en fast del af budgettet reserveres til deltagerbudgetter.
   
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Som følge af medborgerskabspolitikken er der i 2020 gennemført en evaluering af kommunens anvendelse af deltagerbudgetter. Det sker som opfølgning på den første evaluering, som blev gennemført i 2017, og som viste de foreløbige erfaringer med metoden og arbejdet.
  Formålet med deltagerbudgetter i Aarhus er at sikre bedre løsninger, engagere bredere og styrke samarbejdet mellem borgere, politikere og kommune.
  ”Evaluering af brugen af deltagerbudgetter i Aarhus Kommune” del 2 samler op på erfaringerne med deltagerbudgetter fra 2017 og frem til i dag. Den gennemgår de oplevede effekter af arbejdet med metoden, med fokus på blandt andet den demokratiske proces, værdiskabelse for borgerne og medborgerskab. Den kommer også med fremadrettede anbefalinger for det videre arbejde med deltagerbudgetter i Aarhus Kommune.
  Med denne indstilling beslutter byrådet om der også fremadrettet skal arbejdes med deltagerbudgetter i Aarhus Kommune, og den fremtidige organisering heraf.
  Sagens forløb
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 6. august 2020.
  Rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog for behold. Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad-Ahmad anbefaler, at det indgår i budgetforhandlingerne, at en fast del af budgettet reserveres til deltagerbudgetter.
   
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Fremrykket ladeinfrastrukturindsats

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. august 2020.
   
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
  Ansøgning om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond
  Resumé
  Teknik og Miljø ansøger Klimafonden om op til 5 mio. til en task force, der som demoprojekt skal etablere ladestandere til elbiler og udarbejde planer for fossilfrie tankstationer i Aarhus.
  Indsatsen bidrager til Aarhus Kommunes grønne omstilling og Aarhus-målet om CO2-neutralitet i 2030. Selvom ladeinfrastruktur ikke i sig selv har nogen direkte CO2-reducerende effekt, er rettidig og nødvendig udbygning af infrastruktur dog en forudsætning for transportsektorens omstilling til el og vedvarende energi.
  Projektet vil komme til at foregå i partnerskab med private virksomheder og vil kunne udvikle Aarhus Kommunes erhvervsmæssige styrker inden for grønne løsninger. Projekter som dette vil desuden være med til at fremme udbygningen af Aarhus’ sektor for vedvarende energi, hvilket også er til gavn for den grønne erhvervsudvikling i Aarhus.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 5 mio. kr. til at støtte projektet fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø vedr. en fremrykket indsats omkring ladeinfrastruktur.
  Sagens forløb
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. august 2020.
   
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Udvidelse af Aarhus Havn – opsamling på forudgående høring

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. juli 2020.
  Mette Skautrup tog forbehold.
  Der blev rejst en række spørgsmål og temaer, som indgår i den videre behandling – herunder mulighederne for vindmøller, økonomi i og vurdering af en kanal, vandkvalitet og biodiversitet, sports- og fritidsaktiviteter, belysning af alternativ moleplacering og optimering i forhold til anlæg af Marselistunnel.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
  Opsamling på forudgående offentlig høring om udvidelse af Aarhus Havn (Yderhavnen) som grundlag for udarbejdelse af kommuneplantillæg og miljøvurdering.
  Resumé
  Teknik og Miljø har afholdt en offentlig høring om udvidelse af Aarhus Havn for at indkalde idéer og forslag til dels udarbejdelse af kommuneplantillæg (og lokalplan), dels gennemførelse af miljøvurderingsprocedure (VVM).
  Der er indkommet 99 høringssvar. Emnerne er bl.a. Aarhus Havns konkurrenceevne, arealbehov og havnens udformning, vandsport og anden rekreativ anvendelse, trafik, miljø og natur.
  Der er overvejende opbakning til udvidelsen blandt erhvervsorganisationer, virksomheder og enkelte privatpersoner. Mange søsportsforeninger og privatpersoner er imod udvidelsen.
  Teknik og Miljø foreslår at gå videre med planlægningen for en havneudvidelse, der omfatter containerterminal, kraner, pakhuse, tankanlæg og vejstruktur samt et offentligt tilgængeligt rekreativt område, ”Blueline”, ved den nye mole.
  Byrådet skal fastlægge, hvad der skal belyses i miljøvurdering af planerne og i den del af miljøvurderingen (VVM), der vedrører landdelen af det konkrete havneprojekt. De øvrige dele af havneudvidelsen, der foregår på søterritoriet, har statslige VVM-myndigheder (Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, Kystdirektoratet og Miljøstyrelsen).
  Teknik og Miljø foreslår, at hovedparten af miljøemnerne i høringssvarene indgår i vurderingen af landdelen. Dog foreslås det ikke at medtage forslaget om en sejlbar kanal, der kan give kajakker og roere adgang til at sejle ”indenom” havnen, da byrådet tidligere har afvist at etablere en kanal på denne strækning.
  Størrelsen af havneudvidelsen og konsekvenserne for udsigten til Aarhus Bugt og Mols er vigtige emner. Det er Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, der afgør, hvor meget havnen kan udvides, herunder placering af ydermolen. Teknik og Miljø foreslår, at Aarhus Kommune anbefaler Aarhus Havn og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen at belyse en alternativ placering af ydermolen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der udarbejdes forslag til lokalplan og kommuneplantillæg med tilhørende miljøvurdering af planerne og det konkrete havneprojekt som beskrevet i afsnit 5,
  At 2) miljøvurderingen for landdelen af havneprojektet indeholder alternativer og hovedemner som beskrevet i afsnit 5 med tilhørende bilag, samt
  At 3) der videregives miljøemner til de statslige myndigheder og anbefales, at Aarhus Havn og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen belyser en alternativ moleplacering som beskrevet i afsnit 5.
  Sagens forløb
  05-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. juli 2020.
  Mette Skautrup tog forbehold.
  Der blev rejst en række spørgsmål og temaer, som indgår i den videre behandling – herunder mulighederne for vindmøller, økonomi i og vurdering af en kanal, vandkvalitet og biodiversitet, sports- og fritidsaktiviteter, belysning af alternativ moleplacering og optimering i forhold til anlæg af Marselistunnel.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Klimastrategi og klimahandlingsplan i høring

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. juli 2020.
  Der var ros til et gennemarbejdet oplæg med et højt ambitionsniveau – og det blev fremhævet, at der forud havde været en god og grundig involveringsproces. Rådmand Thomas Medom fremhævede fokus på scope 3 og holdningen til som udgangspunkt ikke at købe kvoter som positivt, men tog forbehold mht. biomasse, carbon capture, indsats mod drivhusgasser fra landbruget og stærkere fokus på cyklisme mm. Det blev understreget, at der skal ske en økonomisk prioritering i forbindelse med budgetdrøftelserne.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
   
  Offentlig høring af udkast til klimastrategi 2030 og klimahandlingsplan 2021-2024.

  Resumé
  Byrådet vedtog for 12 år siden en vision om et CO2-neutralt samfund i 2030. En vision der har til formål at bidrage til løsningen af de globale klimaudfordringer.
  For at nå denne vision vedtog Byrådet 29. april 2020 årlige bindende klimamål, og bad Teknik og Miljø i samarbejde med Direktørgruppen at udarbejde en plan for at nå målet om et CO2-neutralt samfund i 2030.
  Byrådet præsenteres nu for et udkast til en klimastrategi frem til 2030 og en klimahandlingsplan for perioden frem til 2024 inklusiv et indsatskatalog (bilag 2-4). Udkastet er udarbejdet af seks tværmagistratslige arbejdsgrupper med bred involvering af ledere og medarbejdere samt en række eksterne parter.
  Byrådet præsenteres for klimastrategi og klimahandlingsplan med henblik på at sende materialet i offentlig høring i fire uger.
  Byrådets endelige vedtagelse vil således kunne ske på baggrund af indkomne høringssvar fra borgere, virksomheder og interesseorganisationer.
  Indstilling
  Det indstilles;
  At 1) følgende udkast til dokumenter sendes i fire ugers offentlig høring:
  - Klimastrategi 2030 ”På vejen mod fossilfrihed”
  - Klimahandlingsplan 2021-2024 ”Grøn genstart”
  - Indsatskatalog 2021-2024
  At 2) ovenstående materiale sendes til AffaldVarme Aarhus A/S med henblik på at sikre selskabets tilslutning til de dele som forudsættes varetaget af selskabet.
  Sagens forløb
  13-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. juli 2020.
  Der var ros til et gennemarbejdet oplæg med et højt ambitionsniveau – og det blev fremhævet, at der forud havde været en god og grundig involveringsproces. Rådmand Thomas Medom fremhævede fokus på scope 3 og holdningen til som udgangspunkt ikke at købe kvoter som positivt, men tog forbehold mht. biomasse, carbon capture, indsats mod drivhusgasser fra landbruget og stærkere fokus på cyklisme mm. Det blev understreget, at der skal ske en økonomisk prioritering i forbindelse med budgetdrøftelserne.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
   

  Bilag

  Energistrategi Aarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. juli 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
  Aarhus Kommune har i samarbejde med de fire energiforsyningsselskaber formuleret en fælles energistrategi med ti fokusområder for udvikling af et aarhusiansk energisystem, så det understøtter et samfund på 100 % vedvarende energi.
  Resumé
  Et energisystem, der understøtter 100% vedvarende energi, er en forudsætning for at gennemføre en fuldstændig grøn omstilling af samfundet. Energisystemet er i dag ikke forberedt til dette, og som situationen er i dag har ingen det samlede ansvar herfor.
  Med vedtagelsen af klimaplan 2016-20 bestilte Byrådet derfor en strategi for rettidig og omkostningseffektiv udvikling af det samlede energisystem i Aarhus. ’Energistrategi Aarhus’ er nu udarbejdet og forelægges Byrådet. Strategien er et produkt af et partnerskab mellem Aarhus Kommune og ejerne af energisystemet: AffaldVarme Aarhus A/S, NRGi A/S, Aura Energi A/S og Ørsted A/S.
  Strategien fastlægger en fælles ramme og identificerer snitflader, synergimuligheder og innovationsindsatser i forbindelse med grøn omstilling indenfor energisektoren og Aarhus Kommunes byudvikling.
  Strategisk energiplanlægning er i dag ikke en lovbunden opgave i Danmark, og partnernes engagement i udvikling af Energistrategien er derfor på frivillig basis. Godkendelse af ’Energistrategi Aarhus’ foregår parallelt i energiselskaberne samtidig med Byrådets behandling.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) Byrådet vedtager ’Energistrategi Aarhus’ som strategisk ramme for udvikling af energisystemet frem mod 2030 
  At 2) Teknik og Miljø i 2021 fremlægger en sag for Byrådet, der anviser, hvorledes brugen af biomasse kan reduceres mest muligt. 
  Sagens forløb
  13-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 8. juli 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Principper for det kommunale frokostmåltid i dagtilbud

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 5. august 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
   
  Resumé
  Siden 2008 har udgangspunktet i Dagtilbudsloven været, at alle børn i dagtilbud skal tilbydes et sundt frokostmåltid.
  I 2010 vedtog Aarhus Byråd indstillingen omkring principperne for den fremtidige organisering af frokostmåltidet i dagtilbud fra 1. januar 2011.
  Reglerne betyder bl.a., at forældrene hvert andet år har mulighed for fravalg af frokostordningen via en afstemning blandt forældrene i den enkelte dagtilbudsafdeling. Et af principperne ved afstemningen om den kommunale frokostordning er, at dagtilbud med flere afdelinger, der er aldersintegrerede, som udgangspunkt skal afholde to afstemninger.
  • Afstemning 1:Forældrene vælger, om de ønsker, at frokostvalget skal deles op i alder.
  • Afstemning 2: Den egentlige afstemning, hvor forældrene vælger, om de ønsker, der skal være et frokostmåltid i dagtilbudsafdelingen.
  Århus Forældreorganisation og Dagtilbudslederforeningen i Aarhus har stillet forslag om, at afstemning 1 vedr. et aldersopdelt valg ændres fra at være obligatorisk til i stedet at være en beslutning dagtilbudsbestyrelsen kan træffe.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) principperne for afstemning om det kommunale frokostmåltid blandt forældre vedr. aldersopdelt valg ændres til følgende:
  ”I dagtilbud med flere afdelinger afgøres det af dagtilbudsbestyrelsen, om afstemningen om det kommunale frokostmåltid i aldersintegrerede afdelinger skal foretages for hele afdelingen, eller om afstemningen skal deles op i alder, så forældre til børn i vuggestuen stemmer om et tilbud i vuggestuen, og forældre til børn i børnehaven stemmer om et tilbud i børnehaven.”
  Sagens forløb
  13-08-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  17-08-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 17. august 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 5. august 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek tog forbehold.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
   

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Stadsdirektør Niels Højberg m.fl. gav en generel orientering om Coronasituationen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede på baggrund af det udsendte materiale om den økonomiske situation forud for budgetlægningen, som er noget vanskeligere, end forventet.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
   
  Sagens forløb
  17-08-2020 Magistraten
  Stadsdirektør Niels Højberg m.fl. gav en generel orientering om Coronasituationen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard orienterede på baggrund af det udsendte materiale om den økonomiske situation forud for budgetlægningen, som er noget vanskeligere, end forventet.
  Lone Norlander Smith deltog ikke i sagens behandling.
   

  Bilag