Vælg

Referat Magistraten 07-09-2020

  Referat fra Magistratens møde den 31. august 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  07-09-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Forventet regnskab for 2020 pr. ultimo juni

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 27. august 2020.
  Rådmand Thomas Medom understreger, at mindreforbruget på Børn og Unge hænger sammen med den særlige situation i 1. halvår.
  Småjobs kan ikke videreføres som investeringsmodel, men kan rejses i budgetforhandlingerne.
  Resumé
  Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet for 2020.
  Udarbejdelsen af det forventede regnskab er forbundet med meget stor usikkerhed bl.a. på grund af Covid-19, usikkerhed omkring renterne og efterreguleringen af skatterne. Samlet set vurderes det dog, at det forventede regnskab ikke medfører væsentlige ændringer i forhold til de seneste forudsætninger for budgettet for 2021 til 2024.  
  I forhold til oprindeligt budget 2020 er der umiddelbart en forværring på 1.311 millioner kroner, som dog helt overvejende skyldes tidsforskydninger i forbindelse med anlæg, finansielle tilskud og drift på de decentraliserede områder. Alene tidsforskydningerne på anlæg og finansielle tilskud udgør 1.574 millioner kroner.
  Magistratsafdelingerne forventer merudgifter som følge af Corona på 269 mio. kr. Disse merudgifter er forudsat kompenseret via de generelle tilskud.
  Der forventes - trods merudgifterne som følge af Corona - samlede mindreudgifter til service på 55 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. En del af forklaringen er, at der i budgettet er afsat en ufinansieret merudgiftsreserve, som der ikke bliver brug for, samt en lavere vækst i børnetallet, som vil blive modregnet ved efterregulering af Børn og Unges budgetmodeller. Herudover er der dog også en forventning om et betydeligt mindreforbrug, især på Børn og Unges område.
  På anlægsområdet forventes der i henhold til magistratsafdelingernes indberetninger samlet set et merforbrug på 1.087 mio. kr. svarende til bruttoudgifter på 2.309 mio. kr.
  På baggrund af indstilling om ’Øget anlægsaktivitet for at afbøde krise’ besluttet af Byrådet 29. april 2020 følges der i Magistraten månedligt op på afdelingernes anlægsforbrug. Den seneste opfølgning viser et forbrug pr. ultimo juli på 581 mio. kr. og forventning for hele året på 1,8 mia. kr. Dermed ligger afdelingernes samlede aktuelle forventning for hele året 500 mio. kr. under afdelingernes indberettede budget.
  På de ikke-decentraliserede udgiftsområder forventes mindreudgifter til service på 7 mio. kr. bl.a. vedrørende Børn og Unge. På de ikke-decentraliserede overførselsområder forventes merudgifter på 622 mio. kr. bl.a. vedrørende beskæftigelsesområdet. Merudgifterne til overførslerne er for langt den største del kompenseret via midtvejsreguleringen af de generelle tilskud.
  Indstilling
  At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab generelt tages til efterretning.
  At 2) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab på de ikke-decentraliserede områder tages til efterretning.
  At 3)  Det tages til efterretning, at Borgmesterens Afdelings prognose peger på væsentligt lavere anlægsudgifter i 2020 end magistratsafdelingernes indberetninger af forventede anlægsudgifter udviser.
  At 4)  Redegørelsen vedrørende investeringsmodeller tages til efterretning jf. afsnit 7.2.
  Sagens forløb
  07-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 27. august 2020.
  Rådmand Thomas Medom understreger, at mindreforbruget på Børn og Unge hænger sammen med den særlige situation i 1. halvår.
  Småjobs kan ikke videreføres som investeringsmodel, men kan rejses i budgetforhandlingerne.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. september 2020.

  Bilag

  Tiltag ift. afbødning af negative effekter på Aarhus midtby fra stigning i COVID-19 smitte

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 31. august 2020.
  Fokus skal ikke udelukkende være på Aarhus C.
  Resumé
  Sensommerens genopblusning af COVID-19 tilfælde i Aarhus har store økonomiske konsekvenser for erhvervslivet i Aarhus, ikke mindst detailhandel, restaurationserhverv, hoteller og kulturinstitutioner, som er afhængige af en levende bymidte. Der er derfor fortsat behov for en økonomisk håndsrækning til igangsætning af konkrete initiativer, som på kort sigt kan skabe ”mere gang i byen” under hensyntagen til smitterisici og sundhedsfaglige anbefalinger.
  Som støtte til dette allokerer Aarhus Kommune 1 mio. kr. i 2020 fra Erhvervspuljen.
  Indstilling
  At 1) der bevilges 1 mio. kr. i 2020 fra Erhvervspuljen til igangsætning af aktiviteter.
  Sagens forløb
  07-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 31. august 2020.
  Fokus skal ikke udelukkende være på Aarhus C.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at byrådet i sit møde den 9. september 2020 har vedtaget Magistratens foranstående indstilling af 7. september 2020.
   
  Økonomiudvalget får en opfølgning på indstillingens effekter.

  Bilag

  Etablering af etageboligbebyggelse på Edouard Suensons Gade 3, Trøjborg

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. august 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med henvisning til parkeringsforhold.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Ansøgning om at opføre en etageboligbebyggelse i seks etager til 29 boliger samt kælder.

  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre en etageboligbebyggelse i seks etager samt kælder til samlet 29 nye boliger. Det eksisterende lægehus nedrives.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse på grund af byggeriets omfang og beliggende og på grund af indsigelserne i høringen. Ligesom projektet fraviger kommuneplanens krav om bygningens dybde samt kravet om, at bebyggelse som hovedregel skal opføres som sluttet bebyggelse i facadelinje med nabobebyggelse.
  Projektet er i overensstemmelse med kommuneplanens anvendelse samt etageantal samt kommuneplanens krav om opholdsareal på mindst 30 %.
  I indsigelserne fra de omkringboende peges der hovedsageligt på indbliksgener, skyggegener, udsigtsforhold, bebyggelsens omfang og karakter, parkering og bevarelse af de grønne områder.
  Teknik og Miljø vurderer samlet, at det foreliggende projekt er konkret tilpasset den øvrige bebyggelse på ejendommen, og giver tilfredsstillende opholdsarealer af høj kvalitet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  02-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.

  07-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 7. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. august 2020.
  Rådmand Jette Skive tog forbehold med henvisning til parkeringsforhold.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Restaurations- og nattelivet inviteres til møde med Magistraten.
  Rådmand Bünyamin Simsek orienterede om, at taksationskommissionens kendelse om erstatning i forbindelse med indsatsplaner ankes.
   
  Sagens forløb
  07-09-2020 Magistraten
  Restaurations- og nattelivet inviteres til møde med Magistraten.
  Rådmand Bünyamin Simsek orienterede om, at taksationskommissionens kendelse om erstatning i forbindelse med indsatsplaner ankes.