Vælg

Referat Magistraten 14-09-2020

  Forståelsesrammen "Styrket fokus på værdi - for og med borgerne"

  Beslutning
  Drøftet.
  Resumé
  Aarhus Byråd besluttede den 6. marts 2019, at Virksomhedsmodellen (ROYE) erstattes af en ny fælles forståelsesramme. Den nye ramme skal hjælpe med at sætte styrket fokus på den værdi, vi som kommune er med til at skabe for – og ikke mindst sammen med – borgerne og det omgivende samfund.
  Forløbet er opdelt i et formidlings-, forankrings- og politisk spor. I formidlingssporet er der udarbejdet et udkast til storyline for den publikation, der danner udgangspunkt for formidlingen af initiativet.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) Magistraten drøfter udkast til Storyline
  At 2) Magistraten medvirker som interviewpersoner i publikationens tilblivelse Der vil, som led i det fortsatte arbejde med publikationen, blive tilrettelagt en fortsat aktiv involvering og inddragelse af medarbejdere og ledere i processen. Det sker blandt andet via dialoger i/med Den Kommunale Fællesrepræsentation, AC og MED-systemet.
  Dialogen understøttes af en aktiv kommunikationsindsats, som tilrettelægges og understøttes på Aarhus Kommunes eksisterende kommunikationsplatforme.
  Sagens forløb
  14-09-2020 Magistraten
  Drøftet.

  Bilag

  Referat fra Magistratens møde den 7. september 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  14-09-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Opfølgning på øget anlægsaktivitet pr. ultimo august 2020

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 8. september 2020.
  Resumé
  Byrådet har besluttet en række tiltag for at lette situationen for virksomhederne i den aktuelle krise. Et af disse tiltag er at øge anlægsaktiviteten på kort sigt med 250 mio. kr. i 2020. I forlængelse heraf blev det besluttet, at der månedligt skal følges op på udviklingen i det samlede forbrug på anlægsområdet og på fremdriften i de enkelte projekter samt i byggesager og lokalplaner.
  Status pr. ultimo august er, at det samlede anlægsforbrug ligger ca. 211 mio. kr. under måltallet for august. Afvigelsen vedrører primært Teknik og Miljø. Men også i Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge ligger forbruget under måltallet. Afvigelserne vedrører primært tidsforskydninger. Størstedelen af afvigelserne forventes dog indhentet inden årets udgang, så det overordnede måltal på 250 mio. kr. forventes fortsat at kunne realiseres.
  Børn og Unge samt Sociale forhold og Beskæftigelse forventer nu relativt store afvigelser fra deres oprindeligt indmeldte måltal. Hvis forventningen fastholdes, vil Magistraten skulle forholde sig til hvordan afdelingernes andel af de kb-midler, som de blev tildelt i indstillingen ”Øget anlægsaktivitet for at afbøde krise”, bør reduceres. Dette afklares ved behandlingen af forventet regnskab. Også Borgmesterens Afdeling forventer et relativt set stort mindreforbrug, men afdelingen er ikke tildelt KB-midler, som kan reduceres.
  Teknik og Miljø forventer at indhente mindreforbruget, men da der pt er en stor afvigelse, anbefales det, at Magistraten bestiller en nærmere redegørelse for hvordan dette realiseres.
  Effekten af de tiltag, der er sat i gang i forhold til byggesager og lokalplaner, kan så småt begyndes at ses. I forhold til lokalplaner betyder den lange proces for disse sager dog, at effekten først ville kunne ses fuldt ud i løbet af 2021 og 2022.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten tager opfølgningen til efterretning
  At 2) Teknik og Miljø anmodes om en redegørelse for hvordan de forventer måltallet opnået.
  Sagens forløb
  14-09-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 8. september 2020.

  Bilag

  Energiparker og CO2-fangst

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. september 2020.
  Ansøgning om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond
  Resumé
  Teknik og Miljø ansøger Klimafonden om op til 5 mio. til en taskforce, der skal bidrage til udviklingen af en eller flere energiparker – inklusiv CO2-fangst – i Aarhus.  
  Indsatsen bidrager til Aarhus Kommunes grønne omstilling og Aarhus-målet om CO2-neutralitet i 2030. Med bidraget til etablering af et energiparkdemonstrationsprojekt vil indsatsen reducere CO2-udledningen med nogle tusind tons årligt og i fuldskalaniveau 600.000 tons årligt samtidig med produktion af electro fuels fra CO2-fangsten, der kan bruges som brændsler i den tunge transport.
  Projektet vil komme til at foregå i partnerskab med private virksomheder og vil kunne udvikle Aarhus Kommunes erhvervsmæssige styrker inden for grønne løsninger. Projekter som dette vil desuden være med til at fremme udbygningen af Aarhus’ sektor for vedvarende energi, hvilket også er til gavn for den grønne erhvervsudvikling i Aarhus.
  Indstilling
  Det indstilles:
  1) At Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 5 mio. kr. til at støtte projektet fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø vedr. en taskforce til fremrykket indsats om energiparker og CO2-fangst.
  Sagens forløb
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 4. september 2020.

  Bilag

  Svar til Ankestyrelsen om konsulenter på socialområdet

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 31. august 2020.
  Indstillingen omhandler svar til Ankestyrelsen vedr. opfølgning på tilsynsudtalelse om brug af konsulenter på det sociale område.
  Resumé
  Sociale Forhold og Beskæftigelse har udarbejdet svar til Ankestyrelsen på baggrund af Ankestyrelsens henvendelse vedr. opfølgning på tidligere byrådsgodkendt tilsynsudtalelse. Tilsynsudtalelsen omhandlede brugen af private konsulenter på det sociale område, hvor konsulenterne aflønnes efter ”no cure no pay”-princippet. Ankestyrelsen beder nu Aarhus Byråd om at besvare en række yderligere spørgsmål i sagen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender vedlagte svar til Ankestyrelsen.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 31. august 2020.

  Bilag

  Bedre by i Viby – Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. august 2020.
  Offentlig fremlæggelse af ’Bedre by i Viby – Strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej’ med tilhørende miljørapport og kommuneplantillæg.
  Resumé
  Forslaget til helhedsplanen omfatter et stort areal i Viby, der strækker sig ca. 5 km langs Skanderborgvej fra Øllegårdsvej i sydvest til Marselis Boulevard i nordøst og fra Holmevej i sydøst til Aarhus Syd Motorvejen i nordvest.
  Baggrunden for helhedsplanen er udpegningen af Skanderborgvej som vækstakse i Kommuneplan 2017 og de mange projektønsker især i området omkring Viby Torv. 
  Helhedsplanen skal sætte retningen for den fremtidige byudvikling i Viby. Med byudviklingsindsatser, klima- og infrastrukturprojekter skal bydelen opgraderes, så Viby bliver en bedre og mere sammenhængende bydel med et trygt og blomstrende byliv. Helhedsplanen fungerer både som strategisk plan for byudviklingen og som klimastrategi for regnvandshåndtering.
  Forud har der været gennemført en inddragende proces med borgermøde og en lang række workshops med magistratsafdelinger, private interessenter, borgere, Viby Fællesråd, grundejerforeninger, Viby Kirke mm. Den inddragende proces er baggrunden for indholdet i helhedsplanens 5 strategier.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til ’Bedre by i Viby – strategisk helhedsplan for byudvikling langs Skanderborgvej’ godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til miljørapport for helhedsplanen godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det fremgår af indstillingens afsnit 5.6.
  At 4) forslag til Tillæg nr. 84 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. august 2020.

  Bilag

  Høringssvar, VVM for udbygning af E45 til seks spor

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. august.
   
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith ønsker i stedet et øget statsligt engagement i den kollektive trafik.
  Aarhus Kommunes høringssvar til VVM-undersøgelser for udbygning af E45 mellem henholdsvis Aarhus S og Aarhus N samt Aarhus N og Randers N.
  Resumé
  Vejdirektoratet har gennemført to VVM-undersøgelser for udbygning af E45 til seks spor for strækninger beliggende i Aarhus Kommune. Dette høringssvar er ét samlet bidrag til VVM-undersøgelsen for udbygning af E45 mellem Aarhus S og Aarhus N samt VVM-undersøgelsen mellem Aarhus N og Randers N.
  Høringssvaret fokuserer på strækningerne indenfor Aarhus Kommune. Høringssvaret opfordrer Vejdirektoratet til at påbegynde en udbygning af E45 hurtigst muligt begyndende med strækningen mellem Aarhus S og Aarhus N. I forbindelse med udbygningen påpeges hvilke tekniske løsninger, som anses for bedst egnede i forhold til trafikafviklingen samt koordineringen med øvrige vejprojekter såsom Bering-Bedervejen, udbygning af Viborgvej samt byudviklingen omkring Trige og Lisbjerg.
  Høringssvaret opfordrer desuden til at tilpasse projektet bedst muligt i forhold til miljø- og naturinteresser samt at reducere støjpåvirkningen af borgere og naturområder i Aarhus Kommune.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Udkastet til høringssvar fremsendes til Vejdirektoratet som Aarhus Kommunes høringssvar på VVM-redegørelserne for de to strækninger Aarhus S til Aarhus N og Aarhus N til Randers N.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. august.
   
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith ønsker i stedet et øget statsligt engagement i den kollektive trafik.

  Bilag

  Nye offentlige veje og stier samt bemyndigelse til åstedsforretning

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. august 2020.
  Optagelse af visse veje og stier som offentlige samt anmodning om bemyndigelse af Teknik og Miljø til afholdelse af åstedsforretning forud for ekspropriation til vejanlæg.

  Resumé
  Indstillingen omhandler forslag om optagelse af en række veje og stier som offentlige: en sidevej til Blomstervej i Tilst, Egevej i Skødstrup og kommende shuntforbindelse fra Randersvej til Dusager i Skejby som offentlig vej, samt en sti mellem Ringvej Syd og Bushøjvej i Holme og en sti ved Fuglebakkevej i Hasle som offentlig sti.
  Indstillingen omhandler herudover forslag om bemyndigelse af Teknik og Miljø til afholdelse af nødvendig åstedsforretning som indledning til ekspropriation til vejanlæg, der er fremrykket på grund af coronakrisen. Det gælder buslommer på Brendstrupgårdsvej i Skejby, cykelsti mellem Solbjerg og Tranbjerg og cykelsti langs Kærbyvej i Kasted
  Indstilling
  At 1)  Byrådet, jf. Vejlovens §15, godkender optagelse af den private fællesvej, Blomstervej (ved Blomstervej 8-72, ca. 440 m), og den kommende shuntforbindelse (inkl. sti) fra nyt højresvingsspor på Randersvej til den private fællesvej Dusager (ca. 175 m), som offentlig vej.
  At 2   Byrådet, jf. Vejlovens § 15, som følge af Privatvejslovens § 58, stk. 3, godkender, at den private fællesvej Egevej i Skødstrup (ca. 375 m) optages som offentlig vej på vilkår, som fremgår af indstillingens afsnit 3.
  At 3)  At Byrådet, jf. Vejlovens § 15, godkender optagelsen af sti i Holme mellem Ringvej Syd og Bushøjvej (ca. 250 m) og sti mellem Haslevangsvej og Fuglebakkevej (ca. 50 m) som offentlige stier.
  At 4)  At Byrådet bemyndiger Teknik og Miljø til at afholde åstedsforretninger, jf. Vejlovens § 100, som forberedelse til eventuel ekspropriation af nødvendige arealer til de vejanlæg, som Byrådet har fremrykket til udførelse i 2020/21 på grund coronakrisen jf. oplistning sidst i afsnit 5
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. august 2020.

  Bilag

  Etablering af etagebebyggelse på Vestergade 50

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. august 2020.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold.
  Ansøgning om at opføre en etagebebyggelse i fem etager med fem boliger og erhverv i stueetagen på Vestergade 50.

  Resumé
  Der er søgt om tilladelse til at opføre en etagebebyggelse på Vestergade 50 i fem etager til erstatning for det eksisterende forhus i 2 ½ etager, som nedrives.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har væsentlig politisk interesse grundet bebyggelsens beliggenhed i Vestergade, på grund af indsigelserne i høringen samt Lokalt Kulturmiljøråds udtalelse til sagen.
  Projektet er i overensstemmelse med lokalplanen og kommuneplanrammen for området.
  I indsigelserne fra de omkringboende og Lokalt Kulturmiljøråd peges der hovedsageligt på Vestergades charme og karakter og det forhold, at gadeforløbet udgør en samlet bevaringsværdig helhed, som projektet vil forringe. Derudover peges på indbliksgener, forringelse af lysforhold samt opholdsarealer.
  Teknik og Miljø vurderer, at projektet har høj kvalitet, at bebyggelsen er tilpasset de øvrige bebyggelser og er indpasset den historiske gade, og at lys- og indbliksgener ikke ligger udover det forventelige i den tæt bebyggede midtby.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Aarhus Byråd godkender det ansøgte projekt og bemyndiger Teknik og Miljø til at meddele de nødvendige tilladelser.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 25. august 2020.
  Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad, rådmand Jette Skive og Mette Skautrup tog forbehold.

  Bilag

  Lokalplan 1136, Erhverv ved Hasselager Centervej, Hasselager - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. september 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1136, Erhverv ved Hasselager Centervej og Hasselager Allé, Hasselager, samt Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017.

   


  Resumé
  Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1136, Erhverv ved Hasselager Centervej og Hasselager Allé. Lokalplanen gælder for et område ved Hasselager Centervej og Hasselager Allé i den nordlige del af bydelen ”Hasselager Center” ved Skanderborgvej og Genvejen.
  Lokalplanområdet, der er ca. 3,7 ha stort, var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og beliggende i landzone.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra Aarhus Vand om at muliggøre, at lokalplanområdet kan anvendes til erhvervsformål og med mulighed for opførelsen af et nyt domicil med plads til virksomhedens kontor- og servicebaserede medarbejdere.
  Lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål, og giver mulighed for opførelse af ny bebyggelse i 1-4 etager samt kælder.
  Lokalplanområdet er disponeret til at indeholde byggefelter til ny bebyggelse, opholds-, service- og parkeringsarealer samt friareal i form af et vandhul, omfattet af naturbeskyttelseslovens §3.
  Lokalplanen indeholder bestemmelser om maksimal bygningshøjde, etageantal og arkitektonisk udtryk for de enkelte byggefelter, samt bestemmelser for karakteren af udendørsarealer i lokalplanområdet.
  Samlet set må der inden for lokalplanen opføres maks. 11.500 m² etageareal, svarende til en bebyggelsesprocent på ca. 44.
  Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede strategi for byudvikling og at kunne tilbyde attraktive arealer til erhvervsformål. Lokalplanen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer for området og afgrænsning. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017.
  Der har ikke været gennemført en forudgående offentlig høring om ændring af kommuneplanen forud for lokalplanlægningen. Det vurderes, at ændringen af kommuneplanens rammer ikke vil medføre en væsentlig ændring af områdets karakter eller fremtidige udvikling.    
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1136, Erhverv ved Hasselager Centervej og Hasselager Allé, Hasselager, godkendes til offentlig fremlæggelse i fire uger,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 80 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse i fire uger,
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. september 2020.

  Bilag

  Klimavenligt dagtilbudsbyggeri i Åbyhøj, Brabrand og Malling

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 17. august 2020.
  Muligheder for at arbejde med et mindre antal koncepter for daginstitutionsbyggeri generelt undersøges.
  Resumé
  Aarhus Byråd har med Budget 2020-2023 sat klima på dagsordenen. 
  Byforandringen som følge af helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj medfører fraflytning af flere eksisterende dagtilbudsafdelinger i området, herunder på Lenesvej, Janesvej og Gudrunsvej.
  I Beder-Malling anvisningsdistrikt er det nødvendigt at anvise børn fra Malling uden for anvisningsdistriktet i garantidistrikt Oddervej.
  For at få erfaringer med klimavenligt byggeri og fortsat at kunne fastholde pasningsgarantien, og tilbyde en bedre fordeling af pasningspladser, foreslås det, at bygge tre dagtilbudsafdelinger klimavenligt inden for rammerne af forventet tilskud fra RealDania.
  Det omfatter en ny dagtilbudsafdeling i Malling, og to afdelinger i Brabrand og Åbyhøj, der erstatter fraflyttede dagtilbudsafdelinger i Gellerup.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 21,0 mio. kr. til planlægning, projektering og etablering af seks nye dagtilbudsgrupper på Lokesvej i Åby-Gammelgaard anvisningsdistrikt, finansieret af reserven til sikring af pasningsgarantien i Aarhus Kommune.
  At 2) der gives anlægsbevilling på 15,0 mio. kr. til planlægning, projektering og etablering af fire nye dagtilbudsgrupper på Høiriisgårdsvej 2 i Brabrand, hvor 14,0 mio. kr. finansieres af KB til genhusning af 10 dagtilbudsgrupper fra Gellerup-Toveshøj og 1,0 mio. kr. til oprensning af forurenet jord m.v. finansieres af KB til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri.
  At 3) der gives anlægsbevilling på 14,0 mio. kr. til planlægning, projektering og etablering af fire nye dagtilbudsgrupper på Mallinggårdsvej, finansieret af reserven til sikring af pasningsgarantien i Aarhus Kommune.
  At 4) der til at afprøve anlægsmæssige tiltag til at begrænse klimaaftrykket ved dagtilbudsbyggeri på de ovennævnte tre dagtilbudsbyggerier gives indtægtsbevilling på 2,5 mio. kr. til forventet tilskud fra RealDania og udgiftsbevilling på 2,5 mio. kr. til en tværgående klimaindsats.
  At 5) der frigives rådighedsbeløb på 52,5 mio. kr. fordelt med 3,2 mio. kr. i 2020, 26,6 mio. kr. i 2021 og 22,7 mio. kr. i 2022 fordelt på de tre bevillinger som beskrevet i afsnit 7.
  At 6) to procent af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 17. august 2020.
  Muligheder for at arbejde med et mindre antal koncepter for daginstitutionsbyggeri generelt undersøges.

  Bilag

  Etablering af erstatningskapacitet på Louisevej 37

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 17. august 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold i forhold til 5 grupper.
  På Louisevej bygges fire dagtilbudsgrupper som erstatningskapacitet i Engdal-Sødal-Ellehøj anvisningsdistrikt og én dagtilbudsgruppe som udvidelse af dagtilbudskapaciteten til fortsat sikring af pasningsgarantien.
  Resumé
  En del af byforandringen i Gellerup som følge af Helhedsplanen for Gellerup og Toveshøj medfører, at Børn og Unge bliver opsagt fra en firegruppers dagtilbudsafdeling på Gudrunsvej 66A i Ellehøj skoledistrikt til oktober 2022.
  Det foreslås i stedet at oprette en ny dagtilbudsafdeling for lokalområdet på Louisevej 37 i Sødal skoledistrikt, hvor Børn og Unge tidligere har haft en SFO-bygning.
  For at Aarhus Kommune fortsat kan sikre pasningsgarantien, foreslås det desuden, at det stigende børnetal i garantidistrikt Silkeborgvej på femårs sigt imødekommes ved at udvide dagtilbudskapaciteten i området med én ekstra dagtilbudsgruppe, så den nye dagtilbudsafdeling på Louisevej rummer fem pasningsgrupper til ca. 84 børn. 
  Anlægsudgifterne til udvidelsen af dagtilbudskapaciteten forventes at udgøre 17,5 mio. kr., som finansieres af reserven til sikring af pasningsgarantien.
  Programmering og projektering af de fem nye dagtilbuds-grupper kan begynde medio 2020, så bygningen forventes at være klar til, ibrugtagning i slutningen af 2021.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 17,5 mio. kr. til planlægning, projektering og etablering af fem nye dagtilbudsgrupper på Louisevej 37, finansieret af midler afsat på reserven til sikring af pasningsgarantien.
  At 2) der frigives KB bevilling på 1,6 mio. kr. til eventuelle udgifter til at flytte bygningen og reetablering af den lejede grund Gudrunsvej 66A finansieret ved en kapitalisering af de nuværende lejeudgifter.
  At 3) det samlede rådighedsbeløb på 19,1 mio. kr. frigives fordelt med 2 mio. kr. i 2020, 15 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. i 2022.
  At 4) to procent af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  09-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  14-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 14. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 17. august 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold i forhold til 5 grupper.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  14-09-2020 Magistraten
  Intet.