Vælg

Referat Magistraten 21-09-2020

  Referat fra Magistratens møde den 14. september 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  21-09-2020 Magistraten
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ladeinfrastruktur til nye el-bybusser

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. september 2020.
  Muligheder for samarbejde med private busselskaber om udnyttelse af ladeinfrastrukturen og konsekvenser ved et kommende udbud af busdriften behandles i den kommende udvalgsbehandling.
  Projekterings- og anlægsbevilling til etablering af elladeinfrastruktur på kommunens busanlæg.

  Resumé
  Byrådet har fremrykket beslutningen om omstilling af bybusdriften til el til 2027. De førstkommende 29 elbusser leveres i foråret 2021. Herefter udskiftes ca. 30 dieselbusser med elbusser årligt frem mod 2027.
  Elbusserne kan først sættes i drift, når der er etableret elladeinfrastruktur på busanlæggene.
  Det samlede udgiftsniveau for etablering af ladeinfrastruktur skønnes til ca. 98 mio. kr., mod de 50 mio. kr., som var skønnet ved budgetforhandlingerne for 2020. Derfor foreslås investeringerne i ladeinfrastruktur mv. taget i 3 etaper frem mod 2027.
  Første etape haster at få igangsat fordi den omhandler ladeinfrastruktur til de 29 førstkommende elbusser samt muliggørelse af ladeinfrastruktur til samtlige elbusser.
  Der er afsat 21 mio. kr. til formålet og der foreslås nu yderligere afsat 22,9 mio. kr. fra reserven til ladestandere ved kommunale bygninger og midler afsat til køb af elbusser, så der samlet kan finansieres 43,9 mio. kr. til udførelse af etape 1.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) projektering, omdisponering og ombygning samt etablering af elladeinfrastruktur på busanlæggene på Jegstrupvej 5 og Munkevejen 4 igangsættes.
  At 2) der afsættes et rådighedsbeløb på i alt 43,9 mio. kr. med tilhørende anlægsbevilling til indkøb af ladestandere samt projektering og etablering af ellade-infrastruktur på busanlæggene Jegstrupvej 5 og Munkevejen 4, herunder afledt ombygning og omdisponering af busanlægget Jegstrupvej 5.
  At 3) rådighedsbeløbet på 43,9 finansieres af reserven til formålet på 21,0 mio. kr., af 10 mio. kr. afsat til indkøb af el-busser (driftsmidler) og 12,9 mio. kr. fra reserven, som ellers er afsat til ladestandere til elbiler ved kommunale bygninger. De resterende 7,1 mio. kr. af sidstnævnte reserve reserveres i stedet til finansiering af anden etape i etablering af ladeinfrastruktur til elbusser dvs. at reserveformålet ændres.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-09-2020 Magistraten
  Beslutning ikke frigivet
  23-09-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1129, Ny indgang ved Den Gamle By - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 21. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. september 2020.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan 1129 Ny indgangsbygning med forplads til Den Gamle By ved Cereskrydset og tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplan 1129 gælder for et område i den sydlige del af Den Gamle By og Botanisk have. Området afgrænses mod nordvest af Dronning Margrethes Gade, som er en intern vej i Den Gamle By, og Botanisk Have. Mod syd / sydvest afgrænses området af Viborgvej samt mod nord og øst af Botanisk Have. Mod syd ligger Cereskrydset.
  Lokalplanområdet er ca. 0,2 ha stort, beliggende i byzone og offentlig ejet, men anvendes af Den Gamle By.
  Den Gamle By er et statsanerkendt, landsdækkende kulturhistorisk specialmuseum, organiseret som selvejende institution.
  På baggrund af anmodning fra den selvejende institution er der udarbejdet et forslag til en lokalplan for ovennævnte område.
  Formålet med lokalplanen er at give mulighed for, at området kan anvendes til en ny hovedindgang til Den Gamle By samt en forplads til denne. Forpladsen er overgangen til den sydligste del af Botanisk Have.
  Den nye bygning kan opføres i 3 etager og bliver ca. 1.500 m2 stort.
  Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, da det er nødvendigt at justere afgrænsningen mellem to rammeområder. Lokalplanforslaget er derfor ledsaget af et tillæg til kommuneplanen.
  Der er indgået en brugsaftale mellem Den Gamle By og Teknik og Miljø omkring anvendelsen, vedligeholdelsen og udseendet af den sydligste del af Botanisk Have mellem den nye hovedindgang og Cereskrydset.
  Forslag til lokalplan 1129 og forslag til kommuneplantillæg 73 har været offentlig fremlagt i perioden 25. juni til 20. august 2020. Der fremkom ingen bemærkninger til forslagene. Der foreslås på den baggrund ingen ændringer til planforslagene.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1129 vedtages endeligt med de ændringer, der fremgår af indstillings afsnit 5.6 og,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt.
  Sagens forløb
  16-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  21-09-2020 Magistraten
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Stadsdirektør Niels Højberg gav en kort status på Coronasituationen.
  Direktørgruppen blev bedt om at se på retningslinjerne for sexchikane.
  Sagens forløb
  21-09-2020 Magistraten
  Beslutning ikke frigivet