Vælg

Referat Magistraten 28-09-2020

  Referat fra Magistratens møde den 21. september 2020

  Beslutning
  Intet.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  28-09-2020 Magistraten
  Intet.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Grøn Transportplan fase 2

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. september 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Med Klimaplan 2016-2020 vedtog Byrådet, at Aarhus Kommunes egen transport skal være fossilfri i 2030. Med budget 2020 besluttede Byrådet at skærpe denne målsætning, så Aarhus Kommunes egen bilflåde skal være omstillet til fossilfri drift senest ultimo 2025.
  Med denne indstilling leveres anden og afsluttende fase af Grøn Transportplan. Med fase 2 fastlægges milepæle for indkøb og omstilling af forskellige køretøjskategorier frem mod 2025 for egen flåde.
  For transporten i forbindelse med levering af varer og tjenesteydelser vil Aarhus Kommune igennem krav og konkurrenceparametre i udbud og kontrakter påvirke den transport, som følger af opgaven, i en grøn retning.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Grøn Transportplan fase 2 samt nye skærpede minimumskrav for 2021 for både egen flåde og indkøbt transport vedtages
  At 2) Teknik og Miljø udarbejder plan for grøn omstilling af Aarhus Kommunes egne arbejdsmaskiner herunder anvendelse af fossilfrie drivmidler i Entreprenørenheden
  Sagens forløb
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdeling og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 17. september 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Høring af Råstofplan 2020

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. september 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Region Midt har sendt Råstofplan 2020 i høring. Høringsperioden var den 8. juni – 1. september 2020. Teknik og Miljø har med forbehold for Byrådets godkendelse udarbejdet et høringssvar (bilag 1), som er fremsendt til Region Midt.
  I råstofplanen har Region Midt udlagt et areal sydvest for Spørring til råstofgraveområde. Området er i dag af Aarhus Kommune udlagt til skovrejsning, men ønskes udlagt til vedvarende energianlæg. Teknik og Miljø gør i høringssvaret indsigelse mod udpegning af arealet, da Aarhus Kommune er begrænset arealmæssigt i forhold til disse anlæg. Aarhus Kommune kan som høringspart komme med bemærkninger og ønsker, men kan ikke bremse udpegningen til råstofgraveområde, hvis Region Midt fastholder denne.
  Hvis Region Midt fastholder råstofgraveområdet, anmoder Teknik og Miljø i høringssvaret om, at området efterbehandles, så det efterfølgende er muligt at etablere VE-anlæg.
  Region Midt er oplyst om, at høringssvaret er fremsendt med forbehold for byrådets godkendelse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender høringssvar til Råstofplan 2020
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 14. september 2020.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Forslag til temaplan for omstilling til grøn energi (forslag til kommuneplantillæg nr. 81)

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. september 2020.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold, bl.a. med henvisning til formuleringer om biomasse.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
   
  Fremlæggelse af forslag til temaplan for omstilling til grøn energi i offentlig høring.
  Resumé
  Byrådet vedtog den 15. maj 2019 at sende debatoplæg om temaplaner i offentlig høring med henblik på indkaldelse af forslag og idéer. Debatoplægget omfattede bl.a. temaplan for omstilling til grøn energi.
  Temaplanen udarbejdes som en del af revisionen af kommuneplanen i indeværende byrådsperiode. Forslaget til temaplan for omstilling til grøn energi er vedlagt som bilag til indstillingen (bilag 1) med henblik på fremlæggelse i offentlig høring.
  Hensigten med temaplanen er at kvalificere den fysiske planlægning og byggesagsbehandlingen forud for byudvikling og byomdannelse for derigennem at bidrage til at nå målene i Aarhus Kommunes Klimastrategi og Energistrategi Aarhus. Herunder også at understøtte en rettidig og omkostningseffektiv grøn omstilling af det samlede energisystem i Aarhus.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til temaplan for omstilling til grøn energi fremlægges til offentlig debat i 8 uger.
  At 2) arealreservation til deponering (losseplads) mellem Åstrup og Studstrup bliver udtaget af kommuneplanen i forbindelse med forslag til temaplan for omstilling til grøn energi.
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. september 2020.
  Rådmand Thomas Medom og Lone Norlander Smith tog forbehold, bl.a. med henvisning til formuleringer om biomasse.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
   

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Kommuneplantillæg om VE-anlæg

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. september 2020.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Endelig vedtagelse af temaplan om vedvarende energianlæg (VE-anlæg). Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Temaplanen om VE-anlæg udpeger områder, der vurderes at være potentielt egnede til henholdsvis store vindmøller og store solenergianlæg. Andre arealer kan vurderes som egnede efter en konkret vurdering.
  Forslag til temaplan har været i offentlig høring ultimo 2019. Der indkom i alt 263 høringsbidrag, hvor hovedparten er positive i forhold til grøn omstilling, men samtidig forholder sig kritisk til konkrete udpegninger i deres nærområde. På baggrund af høringen foreslås en række justeringer, herunder at udpegning til vindmøller udgår ved hhv. Vosnæs og Havnen, samt tilskæres ved Kasted.
  Herudover foreslås det, at to af udpegningerne til solenergianlæg udgår ved hhv. Elev (område 9) og Framlev (område 13) og udpegningen til solenergianlæg ændres fra ovaludpegninger til mere præcise områder-udpegninger.
  Endvidere foreslås en række øvrige justeringer i temaplanen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Temaplan om VE-anlæg vedtages endeligt som vedlagt i bilag 1 og med de rettelser der fremgår af bilag 2 og 3, herunder reduktion i antal vindmølleområder fra tre til et og områder til solenergianlæg fra 13 til 11.
  At 2) de indkomne høringssvar besvares, som det fremgår af bilag 5.
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 4. september 2020.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, Lone Hindø og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1113, Rolighedsvej 16 A - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. september 2020.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Hindø tog forbehold. Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
   
  Endelig vedtagelse af lokalplan 1113, Rolighedsvej 16A.

  Resumé
  Bygherre har henvendt sig med ønske om at igangsætte planlægning for Delområde 10 i lokalplan 1031, Omdannelse af Psykiatrisk Hospital.
  Delområde 10 i lokalplan 1031 er identisk med matrikel 6pt, Vejlby By, Risskov, Rolighedsvej 16A. Delområdet er i lokalplan 1031 udlagt til én bolig. På matriklen, der er 3.091 m2, ligger ”Strandhuset” med en bevaringsværdi på 3. Matriklen ligger langs Letbanens tracé i det nordvestlige hjørne af det rekreative offentlige område Risskov Strandpark ud mod Aarhusbugten. Ejendommen er privat ejet.
  Bygherre ønsker at udstykke Delområde 10 i lokalplan 1031 i to ejendomme. Den eksisterende bevaringsværdige bygning bevares og tilbygges. På den nye matrikel planlægges opført en yderligere bolig med anneks.
  Den nye matrikel (lokalplanområdets delområde 2) gennemløbes af en regnvandsledning optaget i spildevandsplanen. Det er i forbindelse med planprocessen blevet udarbejdet og tinglyst en betinget deklaration, der bortfalder, hvis lokalplanen ikke vedtages.
  Høringssvar
  I den udvidede offentlige høring fra 9. marts til 15. maj 2020, er der indkommet 180 høringssvar, hvor af flere er på vegne af større afsendergrupper. Samlede høringssvar er vedlagt som bilag 6. Forslag til tematisk besvarelse af bemærkninger fra den offentlige høring er vedlagt som bilag 7. Hovedparten af høringssvarene omhandler den politiske proces, og kun i mindre omfang selve indholdet af lokalplanen. Centralt i høringssvarene med fokus på lokalplanens indhold kan fremhæves: forhold omkring den eksisterende regnvandsledning, kotering/opfyld og korrekthed ved illustrationer samt bevarelsen af Risskov Strandpark og det kulturhistoriske miljø, og endelig kritik af byggeriets mulige barriereeffekt mod Aarhus Bugt.
  Der er i forbindelse med udarbejdelse af lokalplanen foretaget en række faglige vurderinger og valg, og de indkomne høringssvar vedrørende lokalplanens indhold giver ikke anledning til at anbefale ændringer i lokalplanen.
  Udvidet fælles foretræde i forbindelse med udvalgsbehandling
  På byrådsmødet den 13. maj 2020 blev det besluttet, at sagen sendes til behandling i Teknisk Udvalg, hvor udvalgsbehandlingen kombineres med afholdelse af et udvidet fælles foretræde, i forbindelse med lokalplanforslagets forelæggelse for byrådet til endelig vedtagelse. Modellen for foretrædet blev forelagt og tiltrådt af Teknisk Udvalg på møde den 10. august 2020.
  Indstilling
  Det indstilles at:
  1) forslag til lokalplan 1113 godkendes til endelig vedtagelse
  2) de indkomne høringssvar ikke giver anledning til ændringer i lokalplanforslaget
  3) at lokalplanforslaget tilrettes, så det klart fremgår, at lokalplanområdet og  Rolighedsvej 16A ikke er omfattet af det udpegede kulturmiljø ifm. Psykiatrisk Hospital. Den østlige grænse herfor går til og med hospitalsparken og omfatter alene hospitalets område
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 7. september 2020.
  Rådmand Kristian Würtz, rådmand Thomas Medom, rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Hindø tog forbehold. Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
   

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Lokalplan 1116, Trælasten - Daugbjergvej 15-19 og 18-20 - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. september 2020.
  Der blev rejst en række spørgsmål, som ønskes belyst/drøftet i den videre proces:
  • Andelen af almene boliger, hvorfor er det fastsat til 20%, og hvornår fastsættes det højere krav om 25%?
  • Der ønskes kort over påtænkt placering af almene boliger
  • Bør der arbejdes med en rækkefølgebestemmelse?
  • Etagehøjden mod Silkeborgvej og Ringgaden ønskes drøftet/belyst
  • Gaderummets kvalitet ønskes nærmere drøftet/belyst; er forholdet mellem relativt høje bygninger og smalle gader det rigtige?
  • Bredden af fortovs- og cykelstiarealet på Ringgaden og Silkeborgvej ønskes belyst
  • Børn og Unge har fortsat nogle uklarheder - hvordan sikres det, at legepladsen er indrettet med udgangspunkt i børnenes og i daginstitutionens behov? Handicap- og cykel-P i kældrene, kommer det til at fungere?
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til lokalplan 1116, Trælasten, Daugbjergvej 15-19 og 18-20 og Tillæg til kommuneplan nr. 65.

  Resumé
  Forslag til lokalplan 1116 ligger inden for Ringgaden og omfatter Silvans og Starks arealer ved Daugbjergvej 15-19 og 18-20.
  Lokalplanområdet ligger i et byomdannelsesområde og indgår i ”Udviklingsplanen for det nye brokvarter”.
  Den private bygherre har anmodet om en lokalplan til blandet bolig og erhverv med udlæg til daginstitution og almene boliger.
  Lokalplanen har således til formål at udmønte byomdannelsesområdet med tilvejebringelse af boliger og erhverv i en kompakt, bymæssig bebyggelse. Bebyggelsen er med udgangspunkt i bæredygtighed, fællesskaber og det faldende landskab ned mod Aarhus Å en del af ”det nye brokvarter”.
  Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 65. Tillægget sikrer et sammenhængende midtby-område med en omdannelse til blandet bolig og erhverv.
  I forhøringen, afholdt fra 23/5 – 23/6 2019, indkom 13 høringssvar med primær fokus på trafik, bygningshøjder og udsigt, grønne områder og biodiversitet. Temaerne er indgået i den efterfølgende udarbejdelse af lokalplanforslaget.
  Der er udarbejdet udkast til udbygningsaftale.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1116 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 65 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 5) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.8
  Sagens forløb
  23-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  28-09-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 28. september 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 22. september 2020.
  Der blev rejst en række spørgsmål, som ønskes belyst/drøftet i den videre proces:
  • Andelen af almene boliger, hvorfor er det fastsat til 20%, og hvornår fastsættes det højere krav om 25%?
  • Der ønskes kort over påtænkt placering af almene boliger
  • Bør der arbejdes med en rækkefølgebestemmelse?
  • Etagehøjden mod Silkeborgvej og Ringgaden ønskes drøftet/belyst
  • Gaderummets kvalitet ønskes nærmere drøftet/belyst; er forholdet mellem relativt høje bygninger og smalle gader det rigtige?
  • Bredden af fortovs- og cykelstiarealet på Ringgaden og Silkeborgvej ønskes belyst
  • Børn og Unge har fortsat nogle uklarheder - hvordan sikres det, at legepladsen er indrettet med udgangspunkt i børnenes og i daginstitutionens behov? Handicap- og cykel-P i kældrene, kommer det til at fungere?
  Rådmand Rabih Azad-Ahmad og Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Drøftelse af initiativer i forhold til seksuel chikane

  Beslutning
  Drøftet.
  Direktørgruppen arbejder videre med problematikken i forhold til medarbejderne i samråd med FMU. Magistraten orienteres.
  Gruppeformandskredsen anmodes om at se på problematikken i forhold til Byrådet i forlængelse af KLs anbefalinger.
  Sagens forløb
  28-09-2020 Magistraten
  Drøftet.
  Direktørgruppen arbejder videre med problematikken i forhold til medarbejderne i samråd med FMU. Magistraten orienteres.
  Gruppeformandskredsen anmodes om at se på problematikken i forhold til Byrådet i forlængelse af KLs anbefalinger.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.
   
  Sagens forløb
  28-09-2020 Magistraten
  Intet.
  Borgmester Jacob Bundsgaard deltog ikke i sagens behandling.