Vælg

Referat Magistraten 05-10-2020

  Referat fra Magistratens møde den 28. september 2020

  Beslutning
  Intet.
  Lone Hindø deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  05-10-2020 Magistraten
  Intet.
  Lone Hindø deltog ikke i sagens behandling.

  Bilag

  Klimafondsansøgning - Grøn strøm i Eskelunden

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. september 2020.
  Lone Hindø deltog ikke i sagens behandling.
  Resumé
  Teknik og Miljø ansøger i samarbejde med Kultur og Borgerservice og NorthSide Festival Aarhus Kommunes Klimafond om 2,1 mio. kr. til færdigetableringen af elforsyning i det nye event- og naturområde Eskelunden.
  Indsatsen bidrager til Aarhus Kommunes grønne omstilling og Aarhus-målet om CO2-neutralitet i 2030. Fx vil man ifm. afholdelse af NorthSide Festival – der for første gang finder sted i Eskelunden i 2021 – kunne spare ca. 88 tons CO2 ved at erstatte festivalens dieselgeneratorer med adgang til grøn strøm.
  Ejerskabet over elinstallationerne vil ligge hos Aarhus Kommune, og strømforsyningen vil derfor være tilgængelig for alle kommende events i Eskelunden med et krav om, at indkøb af grøn strøm er en forudsætning for at leje arealet. Udover den direkte CO2-besparelse ved at erstatte dieselgeneratorer med adgang til grøn strøm kan projektet også bidrage til den grønne omstilling i bredere forstand ved at brande Aarhus som grøn foregangsby, ved at skabe forudsætningerne for andre dele af den grønne omstilling og ved at inspirere Eskelundens gæster til at tilvælge grøn strøm også privat.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 2,1 mio. kr. til Teknik og Miljø til projektet med at færdigetablere strømforsyningen i Eskelunden. 
  At 2) der godkendes en anlægsbevilling til Teknik og Miljø på 2,1 mio. til projektet.
  At 3) der frigives et rådighedsbeløb til projektet på 2,1 mio. kr. i 2020. 
  Sagens forløb
  30-09-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  05-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 23. september 2020.
  Lone Hindø deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Brint som drivmiddel i køretøjer

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. september 2020.
  Lone Hindø deltog ikke i sagens behandling.
  Ansøgning om støtte fra Aarhus Kommunes Klimafond – et udviklingsprojekt med sigte på erhvervskørslen
  Resumé
  Teknik og Miljø, Mobilitet har indsendt en ansøgning til Klimafonden om finansiering til et udviklingsprojekt omkring brint som drivmiddel med sigte på erhvervskørslen i kommunen.
  Eksterne aktører har henvendt sig til Aarhus Kommune om mulig støtte til projekter, der skal fremme brintinfrastrukturen og understøtte udviklingen af markedet.
  I projektet indsamler og udveksler Aarhus Kommune erfaringer med brint-infrastrukturen og anvendelsen af brint som drivmiddel i en Aarhus Kommune kontekst.
  Konkret vil Aarhus Kommune i perioden 2021-2024 finansiere forskellen i drivmiddelprisen mellem brint og diesel på et forhåndsbestemt antal kørte kilometer indenfor kommunens grænser pr. brintbil pr. kvartal udbetalt til støttede virksomheder efter de kan dokumentere kørslen.
  Dette vil, udover at give en direkte CO2-reduktion samt miljø- og sundhedsmæssige effekter via fortrængningen af dieseldrevne køretøjer, kunne skabe gnisten til en større grøn omstilling af erhvervsbilparken i Aarhus Kommune.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ansøgningen til Klimafonden og yder et tilskud på 5 mio. kr. til udviklingsprojektet fra Teknik og Miljø omhandlende brint som drivmiddel med sigte på erhvervskørslen.
  Sagens forløb
  05-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 5. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. september 2020.
  Lone Hindø deltog ikke i sagens behandling.

  07-10-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Der blev givet en kort status på Corona-situationen.
  Der er pt. en bekymrende udvikling i bandekonflikten mellem Trillegårdsbanden og Brabrand banden. Østjyllands Politi inviteres til næste magistratsmøde for at orientere om situationen.
  Lone Hindø deltog ikke i sagens behandling.
  Sagens forløb
  05-10-2020 Magistraten
  Der blev givet en kort status på Corona-situationen.
  Der er pt. en bekymrende udvikling i bandekonflikten mellem Trillegårdsbanden og Brabrand banden. Østjyllands Politi inviteres til næste magistratsmøde for at orientere om situationen.
  Lone Hindø deltog ikke i sagens behandling.