Vælg

Referat Magistraten 19-10-2020

  Orientering om bandekonflikt v/Østjyllands Politi

  Beslutning
  Til orientering/drøftelse.
  Magistratens møde indledes med møde mellem Magistraten og Østjyllands Politi. Politidirektør, Kirsten Dyrman og chefpolitiinspektør, Klaus Arboe, deltager i mødet. Fra Borgmesterens Afdeling deltager chef for HR, Per Jensen, og konsulent, Nanna Marie Rasmussen. Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse deltager beskæftigelseschef, Vibeke Jensen, og fuldmægtig, Louise Thusgård Hørlück.
  Sagens forløb
  19-10-2020 Magistraten
  Til orientering/drøftelse.

  Bilag

  Referat fra Magistratens møde den 5. oktober 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  19-10-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Opfølgning på øget anlægsaktivitet pr. ultimo september

  Beslutning
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 9. oktober 2020.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø redegør på et kommende magistratsmøde for den beskrevne forsinkelse med hensyn til strategi for ladeinfrastruktur.
  Resumé
  Byrådet har besluttet en række tiltag for at lette situationen for virksomhederne i den aktuelle krise. Et af disse tiltag er at øge anlægsaktiviteten på kort sigt med 250 mio. kr. i 2020. I forlængelse heraf blev det besluttet, at der månedligt skal følges op på udviklingen i det samlede forbrug på anlægsområdet og på fremdriften i de enkelte projekter samt i byggesager og lokalplaner.
  Status pr. ultimo september er, at det samlede anlægsforbrug ligger ca. 275 mio. kr. under måltallet for september. Afvigelsen vedrører primært Teknik og Miljø. Men også i Sundhed og Omsorg, Børn og Unge samt Borgmesterens Afdeling ligger forbruget under måltallet. Afvigelserne vedrører primært tidsforskydninger. En stor del af afvigelserne forventes ikke indhentet inden årets udgang, så det overordnede måltal på 250 mio. kr. forventes nu ikke at kunne realiseres.
  Da indstillingen oprindeligt blev vedtaget, var hovedformålet at holde hånden under byggebranchen. Selvom beskæftigelsessituationen i byggebranchen pt. er tilfredsstillende, er det fortsat relevant at have fokus på aktivitetsniveauet.
  Effekten af de tiltag, der er sat i gang i forhold til byggesager og lokalplaner, kan så småt begyndes at ses.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Magistraten tager den generelle opfølgning til efterretning
  At 2) Magistraten tager Teknik og Miljøs særskilte redegørelse for opfølgning på øget anlægsaktivitet til efterretning, jf. bilag 3.
  Sagens forløb
  19-10-2020 Magistraten
  Tilbagesendes Borgmesterens Afdeling med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 har vedtaget at tiltræde afdelingens indstilling af 9. oktober 2020.
  Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø redegør på et kommende magistratsmøde for den beskrevne forsinkelse med hensyn til strategi for ladeinfrastruktur.

  Bilag

  Udpegning af ny bestyrelsesformand for Aarhus Letbane

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. oktober 2020.
  Resumé
  Bestyrelsesformanden for Aarhus Letbane I/S har besluttet at trække sig tilbage. Steen Stavnsbo tiltrådte i 2018 og har siden varetaget opgaven som bestyrelsesformand for letbanen. Det foreslås, at borgmesteren og rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til sammen med Region Midtjylland at foretage udpegningen af en ny bestyrelsesformand.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Borgmesteren og rådmanden for Teknik og Miljø bemyndiges til at indgå aftale med Region Midtjylland og Aarhus Letbane om udpegning af nyt bestyrelsesmedlem til varetagelse af formandskabet i Aarhus Letbane I/S.
  Sagens forløb
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 5. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ændringsforslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. oktober 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.
  Offentlig fremlæggelse af ændringer til forslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Tillæg nr. 66 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Temaplan for erhvervsarealer er et tillæg til Kommuneplan 2017, der fastlægger nye kommuneplanrammer for byens erhvervsarealer.
  Byrådet vedtog d. 29. april 2020 indstillingen om Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune. Vedtagelsen betød, at forslaget til Temaplan for erhvervsarealer sammen med miljøvurderingen blev sendt i offentlig høring i otte uger. Derudover betød det, at et forslag til en samlet strategi for den fremtidige udvikling af Aarhus Kommunes erhvervsarealer skulle fremlægges for byrådet sammen med indstillingen om endelig vedtagelse af temaplanen.  
  Den offentlige høring af forslag til temaplan for erhvervsarealer har givet anledning til visse ændringer i de foreslåede rammer, der er fremlagt i forbindelse med i temaforslaget.  Derfor foreslås det, at ændringsforslagene sendes i offentlig høring i to uger.
  Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling har udarbejdet et forslag til en samlet strategi- og handlingsplan for udvikling og monitorering af erhvervsarealerne i Aarhus Kommune. Strategien består af følgende fire indsatsområder:
  1. Løbende monitorering af alle erhvervsområder og forstærket dialog med virksomhederne,
  2. Signal om fastholdelse af erhvervsområder,
  3. Udvikling og fortætning af bebyggede erhvervsområder
  4. Udvikling og markedsføring af ubebyggede erhvervsarealer. Med brugen af disse strategiske virkemidler vil Aarhus også i fremtiden have attraktive erhvervsområder.  
  Indstilling
  At 1) de indkomne høringsbidrag fra ”Erhvervsområdernes fremtid” besvares, som det fremgår af bilag 1, og
  At 2) ændringsforslag til Temaplan for erhvervsarealer i Aarhus Kommune, som fremgår af bilag 5, godkendes til offentlig fremlæggelse i to uger, og
  At 3) forslaget til en samlet strategi- og handlingsplan, som fremgår af bilag 6, for den fremtidige udvikling og monitorering af Aarhus Kommunes erhvervsarealer vedtages.     
  Sagens forløb
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. oktober 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold.

  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Ændring af vedtægter ved Aarhus Krisecenter for voldsudsatte kvinder

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 6. oktober 2020.
  Resumé
  Aarhus Krisecenter for voldsudsatte kvinder har sendt forslag til vedtægtsændringer til godkendelse hos Aarhus Kommune. Vedtægterne er godkendt af bestyrelsen for Aarhus Krisecenter samt af Socialtilsyn Midt, som er den tilsynsførende myndighed.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender de ændrede vedtægter ved Aarhus Krisecenter.
  Sagens forløb
  15-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 6. oktober 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Regulativ for husholdnings- og erhvervsaffald 2020

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. september 2020.
  Resumé
  Byrådet besluttede i 2017 at indføre obligatorisk husstandsindsamling af genanvendeligt affald som glas, plast, metal, papir og pap. Med de erfaringer, der er gjort siden, foreslås regulativet for husholdningsaffald tilpasset. Det tilpassede regulativ for husholdningsaffald fremgår af bilag 1.  
  I forbindelse med at AffaldVarme Aarhus A/S pr. 1. januar 2020 blev omdannet til et kommunalejet aktieselskab, er det gældende regulativ for erhvervsaffald justeret i overensstemmelse hermed, bilag 2. 
  Byrådet besluttede 27. maj 2020 at sende regulativerne i offentlig høring i perioden 1. juli – 14. august 2020. Der er i høringsperioden indkommet 2 høringssvar, bilag 4. Begge høringssvar vedrører udfasning af tømningsordning via mobilsug. AffaldVarme Aarhus A/S’ bemærkninger til høringssvarene fremgår af bilag 3, og høringssvarene har ikke medført ændringer i regulativerne.
  Med denne indstilling søges Byrådets endelige godkendelse af regulativerne.
  Indstilling
  Det indstilles, at:
  Ad 1) Byrådet godkender regulativ for husholdningsaffald.
  Ad 2) Byrådet godkender regulativ for erhvervsaffald.
  Sagens forløb
  15-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  19-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 19. oktober anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 24. september 2020.
  04-11-2020 Aarhus Byråd
  Beslutning ikke frigivet

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  19-10-2020 Magistraten
  Intet.