Vælg

Referat Magistraten 26-10-2020

  Møde mellem Magistraten, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Idrætssamvirket

  Beslutning
  Politisk Årsforum drøftede status på Bevæg dig for Livet Aarhus. Indstillingerne godkendt med bemærkninger, der inddrages i det videre arbejde.
  Magistratsmøde - Mødet indledes med møde mellem Magistraten, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Idrætssamvirket. Følgende deltager:
  Formand for DIF, Niels Nygaard 
  Formand for DGI, Charlotte Bach Thomasson 
  Formand for Idrætssamvirket I Aarhus, Jens Bundgaard
  Kontorchef for Pædagogik og Forebyggelse, Magistratsafdelingen for Børn og Unge, May-Britt Kullberg
  Direktør i DGI Østjylland Flemming Poulsen
  Leder af den kommunale enhed i DIF, Per Nedergaard Rasmussen
  Sagens forløb
  26-10-2020 Magistraten
  Politisk Årsforum drøftede status på Bevæg dig for Livet Aarhus. Indstillingerne godkendt med bemærkninger, der inddrages i det videre arbejde.

  Bilag

  Referat fra Magistratens møde den 19. oktober 2020

  Beslutning
  Mette Skautrup spurgte i forlængelse af sidste uges møde med Østjysk Politi til status på det videre arbejde med folkeregisteradresser for involverede i bandekonflikten. Kirsten Jørgensen oplyste, at der var god dialog mellem Borgerservice og Politiet, og Erik Kaastrup-Hansen oplyste, at udfordringen var taget op i det nationale banderåd.
  Sagens forløb
  26-10-2020 Magistraten
  Mette Skautrup spurgte i forlængelse af sidste uges møde med Østjysk Politi til status på det videre arbejde med folkeregisteradresser for involverede i bandekonflikten. Kirsten Jørgensen oplyste, at der var god dialog mellem Borgerservice og Politiet, og Erik Kaastrup-Hansen oplyste, at udfordringen var taget op i det nationale banderåd.

  Bilag

  Kommunal garanti til overskridelse af anskaffelsessum i forbindelse med Tryghedsrenovering af Bispehaven

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. oktober 2020.
  Resumé
  Boligforeningen Østjysk Bolig er i gang med en tryghedsrenovering af deres afdeling 6, Bispehaven.
  Renoveringen finansieres med støtte fra Landsbyggefonden i henhold til almenboliglovens § 91. Byrådet har tidligere godkendt at yde den forudsatte kommunale garanti hertil.
  Undervejs i renoveringsprocessen er der stødt uforudsete udgifter og ekstraarbejder til for ca. 85 mio. kr.. Landsbyggefonden er indstillet på at yde støtte hertil, og Østjysk Bolig søger hermed Aarhus Kommune om den krævede kommunegaranti til de ekstra 85 mio. kr. støttede lån fra Landsbyggefonden.
  Overskridelsen kan primært henføres til ekstraarbejder og uforudsete udgifter i forbindelse med jordarbejder og nedbrydning af parkeringsdæk.
  Kommunens accept af garantikravet på lånet er en forudsætning for, at Landsbyggefonden kan yde støtte til overskridelsen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet vedtager at yde kommunal garanti på 100 % af det støttede lån på ca. 85 mio. kr. Landsbyggefonden regaranterer 50 % af garantien.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. oktober 2020.

  Bilag

  Bautavej 1 - base for ambulancer

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. oktober 2020.
  Driftsfinansieret anlægsbevilling til ombygning og tilbygning på Bautavej 1 til etablering af ambulancebase for Region Midt.
  Resumé
  Region Midt har ønske om, at der etableres en ambulancebase på Bautavej 1 i faciliteter som AffaldVarme har fraflyttet. Samtidig opføres en mindre tilbygning til garage og personalefaciliteter.
  Projektet er i sig selv økonomisk neutral for kommunen – og det bidrager til at udnytte bygninger og arealer på Bautavej 1, som ellers vil være vanskelige at få i spil.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der meddeles en driftsfinansieret anlægsbevilling i 2021 på 10,2 mio. kr. til etablering af ambulancebase for Region Midt.
  At 2) Tilbagebetalingen, som udgør 1,2 mio. kr. årligt, sker via huslejeaftalen, der har en bindingsperiode på ti år.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 1. oktober 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 - Endelig

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. oktober 2020.
   
  Rådmand Jette Skive, Rabih Azad-Ahmad og Thomas Medom tog forbehold.
   
  Lone Norlander Smith kunne ikke tiltræde indstillingen.
  Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8, samt Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Der er udarbejdet et forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8. Lokalplanen gælder for et område ved Europaplads og Mindegade i Aarhus Midtby.
  Lokalplanområdet har et samlet areal på ca. 2.900 m2 og var ved planens udarbejdelse privatejet og beliggende i byzone.
  Udarbejdelsen af lokalplanen sker med baggrund i et ønske fra en privat ejer om at muliggøre, at lokalplanplanområdet kan anvendes til cityformål og mulighed for fortætning med etagebebyggelse, der rummer kontor­virksomhed, liberale erhverv, butikker, restauranter og lignende med tilhørende opholdsarealer på tage og fællesfaciliteter såsom parkeringskælder.
  Lokalplanen fastlægger en række bestemmelser, der regulerer omfang og placering af bebyggelse, bl.a. ved angivelse af maksimalt etageareal og ved udlæg af byggefelter. Derudover indeholder lokalplanen bestemmelser om bevaring af forhuset på Mindegade 10 og giver mulighed nedrivning af Mindegade 12A.
  Det maksimale bruttoetageareal må ikke overstige 16.820 m² og den maksimale højde er fastsat til 40 m med mulighed for op til 9 etager samt tagterrasse.
  Der er i forbindelse med formgivningen af projektet arbejdet med tilpasning til eksisterende bebyggelse og i særlig grad til kulturmiljøet i Mindegade.
  Lokalplanen for området er i overensstemmelse med kommuneplanens samlede strategi for byudvikling, herunder at skabe mulighed for attraktive arbejdspladser centralt placeret i byen og samtidigt skabe byliv med bylivsskabende aktiviteter i stueetagen. Lokalplanen er imidlertid ikke i overensstemmelse med kommuneplanens konkrete rammer for området og afgrænsning i forhold til høje huse. Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017.
  I perioden fra 2. juli 2020 til den 27. august 2020 har forslag til lokalplan, kommuneplantillæg og miljørapport været fremlagt. Der er modtaget i alt 9 høringssvar.
  Teknik og Miljø foreslår, at høringssvarene ikke giver anledning til væsentlige ændringer i planforslaget.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1124, Bebyggelse til cityformål ved Europaplads 6-8 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.4),
  At 2) forslag til Tillæg nr. 70 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) forslag til sammenfattende redegørelse om miljøvurdering vedtages endeligt (som den fremgår af indstillingens afsnit 5.3) og
  At 4) høringssvarene besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.3.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 20. oktober 2020.
   
  Rådmand Jette Skive, Rabih Azad-Ahmad og Thomas Medom tog forbehold.
   
  Lone Norlander Smith kunne ikke tiltræde indstillingen.

  Bilag

  Lokalplan 1141, Erhverv i Sydhavnen - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. oktober 2020.
  Erhvervsområde i Sydhavnen nord for Jægergårdsgade, indeholder Tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017

  Resumé
  Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af udviklingsplanen for Sydhavnskvarteret, en efterfølgende bydelsplan og vinderprojektet for Kulkransporet. Lokalplanen rummer desuden overordnede rammebestemmelser for et nyt parkeringshus.
  Lokalplan og kommuneplantillæg udlægger området til cityformål, og indeholder bestemmelser, der gør det muligt, at opføre og indrette bebyggelse til kontorer, hoteller, café- og restaurationsformål, butikker, koncert- og spillested, sports- og fritids-formål samt lignende funktioner. Det er ikke muligt at opføre boliger i området.
  Inden for lokalplanområdet er det muligt at opføre 126.150 m² bebyggelse. I højder fra 1 til 26 etager som giver en højde over terræn på op til 111,5 m.
  Gennem området løber den rekreative forbindelse, der forbinder Risskov i nord med Tangkrogen i syd. Og centralt gennem området er desuden det eksisterende Kulkranspor, der bliver bevaret og indrettet som en ny hævet fodgængerforbindelse med en bro over Spanien til Frederiksplads. På terræn bliver området indrettet som et stort ”bygulv” med ophold og adgange til bebyggelserne. Der er adgang for gående og cykler fra alle sider, ærinde- og servicekørsel med biler fra Jægergårdsgade. Bilparkering er i et p-hus for hele området med adgang fra Sydhavnsgade.
  Lokalplanen er udarbejdet i forlængelse af udviklingsplan og bydelsplan for Sydhavnskvarteret, der begge er vedtaget af Byrådet.
  Forslag til Lokalplan nr. 1141 er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Det er derfor nødvendigt at udarbejde et kommuneplantillæg, der øger omfanget af bebyggelse og udvider anvendelsen til erhverv til også at omfatte detailhandel.
  I foråret 2020 er der gennemført en forudgående offentlig høring om at ændre kommuneplanen for området, hvad angår bebyggelsens omfang. Hertil kommer, at der efterfølgende er opstået behov for at muliggøre detailhandel indenfor planområdet, det har også krævet en høring, der er gennemført i løbet af sommeren 2020.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1141 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 87 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 3) forslag til miljørapport godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens afsnit 5.4 og bilag 5.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 9. oktober 2020.

  Bilag

  Nye flydebroer i FTL-havnen

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 9. oktober 2020.
  Udskiftning af udtjente træ- og betonbroer i Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen (FTL-havnen).
  Resumé
  En række bådebroer i FTL-havnen er gamle og udtjente og flere af dem skal skiftes hurtigst muligt, da de kan udgøre en sikkerhedsrisiko.
  Der afsættes en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til udskiftning af broerne. Det konkrete projekt fastlægges efter inddragelse af havnens brugere. Det forventes, at projektet sendes i udbud ca. 1. november og at første etape kan udføres vinteren 2021. Anden etape gennemføres vinteren 2021/2022.
  I budgetforliget for 2021 blev der afsat 7 mio. kr. til projektet. De resterende ca. 8 mio. kr. finansieres via en driftsfinansieret anlægsbevilling. I den forbindelse forventes en takststigning på bådpladserne, som får virkning fra 1. april 2022. Rådmanden for Kultur og Borgerservice er bemyndiget til at fastsætte takster for bådpladser.
  Som en del af projektet er der et ønske om at etablere flere bådpladser på havnens østside. Merindtægten herfra vil i givet fald bidrage til at finansiere projektet og vil reducere behovet for prisstigninger. Samtidig kan et generelt behov for flere bådpladser i Aarhus imødekommes.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives en anlægsbevilling og tilsvarende rådighedsbeløb på 15 mio. kr. til udskiftning af bådebroer i FTL-havnen. Bevillingen afsættes med 9 mio. kr. i 2021 og 6 mio. kr. i 2022.
  At 2) de 7 mio. kr., som i budgetforliget er afsat til projektet i 2024, fremrykkes til 2021.
  Sagens forløb
  22-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  26-10-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 26. oktober 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 9. oktober 2020.

  Bilag

  Håndtering af kontrakter i relation til COVID-19

  Beslutning
  Til orientering.
  Sagens forløb
  26-10-2020 Magistraten
  Til orientering.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Der var en kort orientering om og drøftelse af Coronasituationen.
  Sagens forløb
  26-10-2020 Magistraten
  Der var en kort orientering om og drøftelse af Coronasituationen.