Vælg

Referat Magistraten 02-11-2020

  Referat fra Magistratens møde den 26. oktober 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  02-11-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Ankestyrelsens Danmarkskort på det sociale område 2019

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Børn og Unges og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 20. oktober 2020.
   
  Til Byrådsbehandlingen søges det belyst, hvordan antallet af sager, der indbringes for ankestyrelsen relaterer sig til det samlede antal sager og antal afgørelser.
   
  Magistraten drøftede den lange sagsbehandlingstid for sager i Ankestyrelsen og udfordringer i den juridiske ramme, dialogen med Christiansborg og det daglige samarbejde med Ankestyrelsen.
  Resumé
  Byrådet skal årligt skal behandle Danmarkskortet over Ankestyrelsens afgørelser på det sociale område. Ankestyrelsen har i 2019 behandlet i alt 472 klager over afgørelser fra Aarhus Kommune. I 62 procent af sagerne er Aarhus Kommunes afgørelse blevet stadfæstet. På landsplan er der i 2019 en stadfæstelsesprocent på 59 procent. Sammenlignet med 2018 er der såvel i Aarhus Kommune som på landsplan sket et fald i stadfæstelsesprocenten.
  Indeværende indstilling har været til høring i Handicaprådet og Ældrerådet. Dette har ikke givet anledning til bemærkninger fra de to råds side.
  Indstilling
  Det indstilles,
  At 1) Byrådet tager orienteringen om Danmarkskortet på det sociale område for 2019 til efterretning.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses, Magistratsafdelingen for Børn og Unges og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs indstilling af 20. oktober 2020.
   
  Til Byrådsbehandlingen søges det belyst, hvordan antallet af sager, der indbringes for ankestyrelsen relaterer sig til det samlede antal sager og antal afgørelser.
   
  Magistraten drøftede den lange sagsbehandlingstid for sager i Ankestyrelsen og udfordringer i den juridiske ramme, dialogen med Christiansborg og det daglige samarbejde med Ankestyrelsen.

  Bilag

  Fremrykning af renoveringer i almene boligafdelinger i 2020

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. oktober 2020.
  Udvidelse af administrativ bemyndigelse til godkendelse af renoveringer i almene boligafdelinger i forbindelse med en generel fremrykning af renoveringer afledt af Covid-19.
  Resumé
  I forbindelse med boligforliget, som regeringen indgik i maj 2020, sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Alternativet, Sikandar Siddique (UFG) blev det aftalt at fremrykke midler i Landsbyggefonden til støttetildeling i 2020 og 2021 til renovering af almene boliger, for at afbøde konsekvenserne af Covid-19 krisen for så vidt angår byggebranchen. I Aarhus betyder fremrykningen, at der kan igangsættes renoveringer for op mod ca. 2 mia. kr.
  Det er en forudsætning for støtte fra Landsbyggefonden, at kommunen er indstillet på at yde den krævede garanti til henholdsvis de støttede og de ustøttede lån i renoveringssagerne.
  Af hensyn til tidspresset for at nå at godkende alle de renoveringssager, der skal have tilsagn inden udgangen af 2020, søges der med denne indstilling bemyndigelse til, at Teknik og Miljø administrativt kan godkende renoveringssagerne og de tilhørende kommunegarantier.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende garantier for støttede lån på 1,05 mia. kr. i forbindelse med fremrykning af renoveringssager i 2020. Landsbyggefonden regaranterer for halvdelen.
  At 2) Teknik og Miljø bemyndiges til administrativt at godkende garantier for ustøttede lån på 1 mia. kr. i forbindelse med fremrykning af renoveringssager i 2020.
  At 3) Teknik og Miljø orienterer skriftligt byrådet i starten af 2021 om de godkendte sager og garantier.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. oktober 2020.

  Bilag

  Donation af skulptur til de nye havnearealer ved Aarhus Havn

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 21. oktober 2020.
  Med indstillingen bliver det principbesluttet at modtage en donation fra Kirsten Overgaard Hjortholm Olsen og Gunnar Steen Jakobsens Familiefond i form af en skulptur, der skal placeres på de nye havnearealer ved Aarhus Havn.
  Resumé
  Kirsten Overgaard Hjortholm Olsen og Gunnar Steen Jakobsens Familiefond har rettet henvendelse til Kultur og Borgerservice med et ønske om at donere en skulptur til de nye havnearealer ved Aarhus Havn. Skulpturen vil blive udvalgt på baggrund af sagkyndig assistance fra ARoS Aarhus Kunstmuseum.
  Fondens bestyrelse, der ifølge vedtægterne består af en advokat, den til enhver tid værende direktør for Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune og en person med økonomisk erfaring inden for formueforvaltning, har inddraget Kulturforvaltningen i Kultur og Borgerservice, Stadsarkitekten og formanden for Billedkunstudvalget i forhold til spørgsmålet om placering af skulpturen i overensstemmelse med de byrådsvedtagne retningslinjer for modtagelse af kunstgaver.
  Fondens formål er at støtte kunst- og kulturlivet i Aarhus Kommune ved årligt at uddele 4 legater. De enkelte legater er på kr. 250.000 (2016-tal) og uddeles årligt indtil 6. august 2046.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet træffer principbeslutning om at modtage en donation i form af en skulptur, der placeres på de nye havnearealer ved Aarhus Havn.
  At 2) byrådet tager orientering om fonden til efterretning.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 21. oktober 2020.

  Bilag

  Tillæg til kvalitetsopfølgning på 6-18-årsområdet

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 19. oktober 2020.
  Resumé
  Med den nye bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen er der kommet krav om yderligere oplysninger i kvalitetsrapporten til Byrådet.
  Der er krav om, at kvalitetsrapporten fremadrettet indeholder en redegørelse for skolernes praksis for afkortning af skoledagens længde.
  I tillægget til kvalitetsopfølgningen (bilag 1) redegøres der således for skolernes afkortning af undervisningen ved konvertering af understøttende undervisning til to-voksenordning og andre aktiviteter. Redegørelsen omfatter skoleåret 2019/20, og sætter bl.a. fokus på, hvad de frigivne ressourcer i undervisningen er blevet konverteret til.
  Skolerne har gode erfaringer med at afkorte skoledagen ved at konvertere den understøttende undervisning til fx to-voksenordninger. Det er positivt, at skoleledere og skolebestyrelser kan beslutte, hvordan kræfterne bedst bruges lokalt.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) tillæg til kvalitetsopfølgningen 2020 på 6-18-årsområdet godkendes.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 19. oktober 2020.

  Bilag

  Imødekommelse af forældreønske om skolegangsudsættelse

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 9. oktober 2020.
   
  Der var opbakning til at-punkterne, men skepsis overfor den beskrevne forudsætning om, at barnet er/bliver optaget i en børnehave. Der udarbejdes notat til byrådsbehandlingen herom.
  Med denne indstilling foreslås, at byrådet henstiller til skolelederne, at de fremover som udgangspunkt imødekommer forældreønsker om skolegangsudsættelse.

  Resumé
  Alle børn kan efter folkeskoleloven få skolegangen udsat ét år og dermed først optages i 0. klasse det år, hvor barnet fylder 7 år. I Aarhus Kommune er det skoleleder på barnets distriktsskole, der træffer afgørelsen om skolegangsudsættelse.
  En vedtagelse af indstillingen vil indebære, at byrådet henstiller til skolelederne, at de fremover som udgangspunkt imødekommer forældres ønske om skolegangsudsættelse. Skoleleder skal efter folkeskoleloven foretage en konkret og individuel vurdering af barnets skoleparathed. Skolelederen skal således vurdere, om der er særlige forhold ved barnet, der gør, at skolegangsudsættelsen trods forældrenes ønske ikke bør godkendes, hvor forældres vurdering af deres barns skoleparathed indgår som et helt væsentligt element.
  Det er en forudsætning, at barnet er/bliver optaget i en børnehave, samt at der udarbejdes en pædagogisk handleplan for barnet for at styrke barnets forudsætninger for skolestart. Forældre vil derfor ikke have et ensidigt krav på skolegangsudsættelse af deres barn.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) byrådet henstiller til skolelederne på de almene folkeskoler, at forældreønsker om skolegangsudsættelse som udgangspunkt imødekommes. 
  At 2) det almene område følges nøje de kommende år, og finansieringen af flere skolegangsudsatte sker via budgetmodellen som følge af de aftagende udgifter, der har været på området de sidste 5 år.
   At 3) der afsættes 2,9 mio. kr. fra PPR’s budget til støtteforanstaltninger på handicapområdet i 2020 for de to kommende skoleår (21/22 og 22/23) for at dække udgiften til flere skolegangsudsatte i § 32-tilbud. Børn og Unge vil bringe den fremadrettede udgift til flere skolegangsudsatte op i følgeskrivelsen fra Børn og Unge til budgetforslaget til budget 2022.
  Sagens forløb
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling skal bemærke, at eventuel finansiering via budgetmodellen på området ikke er i tråd med kommunens økonomiske styringsprincipper. Da der ikke er konkrete forventninger til merudgifterne, og da der over en længere periode har været besparelser på området gennem budgetmodellerne, vil Borgmesterens Afdeling anbefale, at der ses bort herfra.
  Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 9. oktober 2020.
   
  Der var opbakning til at-punkterne, men skepsis overfor den beskrevne forudsætning om, at barnet er/bliver optaget i en børnehave. Der udarbejdes notat til byrådsbehandlingen herom.

  Bilag

  Svar på forslag om trivselsfolder

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 22. oktober 2020.
  Beslutningsforslag fra Dorthe Borgkvist
  i samarbejde med organisationer, forældre samt Børn- og Unge-Byrådet.
   
  Trivselsfolderens hovedformål er at styrke samarbejdet mellem skolen og hjemmet, og den skal ses som et forsøg på at styrke elevernes trivsel, motivation og læring. Den er dermed ikke en løftet pegefinger men i stedet tiltænkt som en guide.
   
  I Aarhus har vi en børn- og unge-politik som siger, at "Alle forældre skal følge sig mødt, set, hørt og respekteret, og alle har noget at bidrage med i samarbejdet". Trivselsfolderen som denne indstilling vil vedtage, er netop endnu et skridt i denne retning. Det vil være en styrkelse af forældresamarbejdet i hele kommunen, hvilket vil udmønte sig på skolerne, hvor børn vil opleve bedre trivsel. Der er således ikke tale om nogen ændringer på folkeskoleområdet. Men i stedet en pixiudgave af lovgivningen med henblik på bedre vilkår for kommunens børn.
   
  På nuværende tidspunkt skal man som forældre selv søge hjælp i Folkeskoleloven for at finde svar på, hvilke muligheder og rettigheder man som forældre, har til at kunne hjælpe sit barn. Det er det, som Trivselsfolderen ønsker et ændre på. Trivselsfolderen skal ses som en håndsrækning til pressede og bekymrede forældre. En folder hvor de, letlæseligt og forståeligt, kan se, hvad de har af handlemuligheder. Uanset køn, alder, uddannelsesniveau, indkomst, overskud, kontakter og lignende fortjener alle forældre og børn de samme muligheder for at sikre en god trivsel.
   
  Flere forskningsprojekter peger på, at samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for børns udvikling og trivsel. En stigning i forældre som ikke kender til de eksisterende muligheder for at hjælpe børn i mistrivsel er dermed en kærkommen hjælp. Forældre som er bekymrede for deres barns trivsel, er i forvejen i en udsat position, hvor de med stor sandsynlighed føler sig presset.
   
  Dorte Kousholt, psykolog, ph.d. og lektor på DPU, Aarhus Universitet, peger også på, at skole/hjem-samarbejdet har stor betydning:
  "Det har i flere forskningsprojekter været tydeligt, hvordan udfordringer i voksnes samarbejde om børns udvikling og trivsel handler om, at problemerne bliver forstået forskelligt, og at der er konflikter om placering af skyld og ansvar. Derfor har der været behov for at undersøge vanskeligheder og konflikter i skolen set fra alle de forskellige involverede parter."
   
  Denne trivselsfolder kan bidrage til et mere ligeværdigt samarbejde mellem skole og hjem, hvor alle kender til mulighederne for barnet. Børn- og Unge-Byrådet samt flere af de foreninger, organisationer og forældre som har vist opbakning til udarbejdelse af denne 2 trivselsfolder, peger ligeledes på, at en guide med et gennemsigtigt og klart overblik er en mangelvare. Folderen giver ligeledes oplysninger om, hvor man som forældre kan søge mere information end det overblik, som den præsenterer.
   
  Det foreslås derfor, at:
  1. Byrådet godkender, at trivselsfolderen bliver lagt på alle skolers hjemmesider og samtidig bliver udleveret til alle forældre, som henvender sig med bekymringer.
  2. Trivselsfolderen oversættes til de sprog som findes nødvendige, så alle forældre får mulighed for at gøre brug af folderen uden sproglige forhindringer (hvilket forventes at kunne gøres inden for budgettet, da det er en meget lille udgift). 
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge
  Svar på forslag om ophævelse af forbud
   

  Resumé
  På byrådsmøde den 12. august 2020 behandlede byrådet ”Forslag fra Dorthe Borgkvist om trivselsfolder, lige muligheder for trivsel og læring til alle børn”. Forslaget blev sendt til behandling i Magistraten.
  Børn og Unge deler forslagets intentioner om at styrke dialogen med forældre til gavn for børns trivsel. Det anbefales dog at brede fokus ud og se på arbejdet for at styrke trivslen i et bredere perspektiv.
  Da Børn og Unge aktuelt arbejder med netop dette, foreslås trivselsfolderens indhold og intentionen bag at indgå som et input i det arbejde.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Indholdet af trivselsfolderen og intentionerne bag arbejdet inddrages og medtænkes i Børn og Unges videre arbejde med at styrke dialogen med borgerne, herunder også klagesagsbehandlingen
  At 2) Resultaterne af Børn og Unges arbejde med at styrke dialogen med borgerne drøftes med Børn og Ungeudvalget
  Sagens forløb
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  22-10-2020 Børn og Unge
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge.
  28-10-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  02-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 2. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 22. oktober 2020.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Magistraten tilsluttede sig planen (fremsendt på mail) for en temadrøftelse om den nye forståelsesramme i forbindelse med byrådsmødet den 18. november, herunder at drøftelsen gennemføres virtuelt. Det blev understreget, at der også var mulighed for at give input til forståelsesrammen - og at temamødet ikke kun handler om politikerroller i forhold hertil.
   
  Der var en generel drøftelse af virtuelle/fysiske møder, og opmærksomhed på at ikke alt er lige egnet til virtuelle møder.
  Sagens forløb
  02-11-2020 Magistraten
  Magistraten tilsluttede sig planen (fremsendt på mail) for en temadrøftelse om den nye forståelsesramme i forbindelse med byrådsmødet den 18. november, herunder at drøftelsen gennemføres virtuelt. Det blev understreget, at der også var mulighed for at give input til forståelsesrammen - og at temamødet ikke kun handler om politikerroller i forhold hertil.
   
  Der var en generel drøftelse af virtuelle/fysiske møder, og opmærksomhed på at ikke alt er lige egnet til virtuelle møder.

  Bilag