Vælg

Referat Magistraten 09-11-2020

  Referat fra Magistratens møde den 2. november 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  09-11-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Politik for fortsat drift

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. oktober 2020.
  Udfordringer og status med hensyn til cybersikkerhed kan drøftes i forbindelse med en udvalgsbehandling.
  Godkendelse af Politik for fortsat drift for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune.

  Resumé
  Østjyllands Brandvæsen har udarbejdet ”Politik for fortsat drift for Samsø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommuner”, som vil udgøre en fælles, overordnet ramme for beredskabsplanlægningsarbejdet i de fire ejerkommuner.
  Formålet med politikken er at styrke kommunernes evne til sikring af fortsat drift, så samfundskritiske og livsvigtige ydelser til borgerne kan videreføres i forbindelse med større eller alvorligere trusler eller hændelser.
  Det kan f.eks. være voldsomt vejr (snestorm, skybrud, oversvømmelser), drikkevandsforurening, strejke/lockout, udbrud af smitsomme sygdomme som coro­navirus/COVID-19, brand, nedbrud af it-sy­stemer, leverandørsvigt, hacking og terrorhandlinger.
  De kritiske ydelser i kommunen omfatter bl.a. levering af mad og medicin til hjemmeboende ældre, botilbud til handicappede, misbrugs- og alkoholbehandling, udbetaling af sociale ydelser, nødpasning i dagtilbud og en lang række andre ydelser.
  Med udgangspunkt i ”Politik for fortsat drift” udarbejdes efterfølgende en samlet beredskabsplan for de fire kommuner samt delplaner for hver af de respektive magistratsafdelinger i Aarhus Kommune.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender ”Politik for fortsat drift for Sam­sø, Odder, Skanderborg og Aarhus Kommune”.
  Sagens forløb
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 20. oktober 2020.
  Udfordringer og status med hensyn til cybersikkerhed kan drøftes i forbindelse med en udvalgsbehandling.

  Bilag

  Ny informationssikkerhedspolitik

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. oktober 2020.
  Der blev stillet spørgsmål til kryptering af emails. Der udarbejdes notat, og emnet kan belyses i forbindelse med en eventuel udvalgsbehandling.
  Resumé
  Aarhus Kommunes nuværende IT-sikkerhedspolitik blev vedtaget af byrådet i juni 2009. Siden da er der sket meget på it- og digitaliseringsområdet og ikke mindst på informationssikkerhedsområdet med bl.a. indførelsen af databeskyttelseslovgivningen og et øget fokus på risikostyring, hvilket afspejles i den nye informationssikkerhedspolitik.
  Informationssikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i den risikobaserede tilgang som understøttes af databeskyttelseslovgivningen samt den internationale standard ISO27001.
  Databeskyttelseslovgivningen trådte i kraft i maj 2018, og medførte bl.a. en mere risikobaseret tilgang til beskyttelse af personoplysninger. Det betyder, at de foranstaltninger, der indføres, skal afstemmes i forhold til de risici, som de konkrete behandlinger af personoplysninger medfører.
  Denne risikobaserede tilgang understøttes også i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020, hvoraf fremgår, at alle myndigheder skal øge fokus på sikkerhed og at kommunerne skal følge principperne i standard for informationssikkerhed ISO27001, der fastsætter bedste praksis for styring af informationssikkerhed. Det har siden 2016 været obligatorisk for statslige myndigheder at følge sikkerhedsstandarden.
  Med indførelsen af en ny informationssikkerhedspolitik baseret på ISO27001-standarden samt den risikobaserede tilgang i databeskyttelseslovgivningen vil Aarhus Kommune få en afbalanceret og smidig håndtering af informationssikkerhedsarbejdet med fokus på, at borgerne kan bevare en høj grad af tillid og tryghed i forbindelse med kommunens behandling af deres personoplysninger.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Informationssikkerhedspolitikken for Aarhus Kommune vedtages som den overordnede ramme for beskyttelse af Aarhus Kommunes informationer, herunder personoplysninger og andre fortrolige oplysninger fx økonomiske forhold
  At 2) Informationssikkerhedschefen som formand for databeskyttelsesudvalget bemyndiges til at foretage løbende mindre justeringer i informationssikkerhedspolitikken
  Sagens forløb
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 29. oktober 2020.
  Der blev stillet spørgsmål til kryptering af emails. Der udarbejdes notat, og emnet kan belyses i forbindelse med en eventuel udvalgsbehandling.

  Bilag

  Hjælp til foreningslivet og folkeoplysningen som følge af COVID-19

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 2. november 2020.
  Der blev stillet forslag om, at Kulturudvalget eller repræsentanter herfra og evt. andre politiske repræsentanter indgår i prioriteringen. Konkret model kan drøftes nærmere i udvalgsbehandlingen.
  Resumé
  Nedlukningen som følge af COVID-19 har store økonomiske konsekvenser for foreningsidrætten, folkeoplysningen, de selvejende idrætsanlæg og talent- og elitearbejdet. Manglende kontingentindtægter, aflyste arrangementer og events, som skal sikre det økonomiske grundlag for områdets virke betyder, at idrætten og folkeoplysningsområdet er hårdt presset økonomisk. Der er behov for en markant økonomisk håndsrækning.  
  Området er karakteriseret ved et stort lokalt engagement med ildsjæle og mange frivillige, der yder en stor indsats for at give børn, unge og voksne muligheder for at være en del af et fællesskab og have et sundt og aktivt fritidsliv. 
  Der er derfor indgået endnu et historisk samarbejde mellem Salling Fondene, Borgmesteren og Rådmanden for Kultur og Borgerservice om en hjælpepakke på i alt 30 mio. kr., der skal sikre, at vi ikke taber vores mange frivillige foreninger og ildsjæle. De kæmper en hård kamp hver eneste dag for at sikre og opretholde et fritids- og foreningsliv til gavn for byens borgere. 
  Salling Fonden allokerer 10 mio. kr. som direkte ekstra støtte til foreningslivet og folkeoplysningen. Aarhus Kommune allokerer dels 10 mio. kr. via opsparingen i Kultur og Borgerservice og dels 10 mio. kr. via COVID19-kassen (kommunekassen). 
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet allokerer 20 mio. kr. i direkte ekstra støtte til forenings- og folkeoplysningslivet. 10 mio. kr. finansieres via opsparingen i Kultur og Borgerservice og 10 mio. kr. finansieres via COVID19-kassen (kommunekassen)
  At 2) Byrådet tiltræder model for udmøntning af hjælpepakken 
  Sagens forløb
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten.
  Borgmesterens Afdeling skal bemærke, at finansieringen af 10 mio. kr. fra kommunekassen ikke er i tråd med kommunens økonomiske styringsprincipper. Dog skal det anbefales, at byrådet, i denne for samfundet helt ekstraordinære situation skabt af COVID-19, tiltræder indstillingen, så konsekvenserne heraf i bedst muligt omfang afbødes for foreningslivet og folkeoplysningen. Borgmesterens Afdeling har herudover ingen bemærkninger til indstillingen.

  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings og Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservices indstilling af 2. november 2020.
  Der blev stillet forslag om, at Kulturudvalget eller repræsentanter herfra og evt. andre politiske repræsentanter indgår i prioriteringen. Konkret model kan drøftes nærmere i udvalgsbehandlingen.

  Bilag

  Svar på forslag om at alle aarhusianere har ret til et hjem – også hjemløse

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 28. oktober 2020.
  Beslutningsforslag fra SF
  Alle aarhusianere skal have tag over hovedet. Det er en falliterklæring for Aarhus, at alt for mange er hjemløse, og for unge er det den værst tænkelige start på voksenlivet at leve uden en fast base i form af et hjem. Byrådet har et særligt ansvar overfor denne befolkningsgruppe og Byrådet vedtog da også sidste år Masterplanen på hjemløseområdet der bygger på stærke ambitioner og nyder bred opbakning i Byrådet. Men det er SF’s opfattelse at der er brug for flere initiativer og yderligere finansiering før vi for alvor kan reducere hjemløshed i Aarhus. Vi har været i dialog med en række brugere, medarbejdere og frivillige på hjemløseområdet og foreslår på den baggrund en række konkrete tiltag der kan forbedre og støtte flere hjemløse i Aarhus. Vi foreslår derfor følgende
   
  1. Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
  2. MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
  3. Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
  4. Det foreslås, at bostøtteordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning
   
  Begrundelse
  Der ønskes en styrkelse af herberget Skrænten, samt mulighed for etablering af en lignende boform for ældre hjemløse.
   
  Når vi taler om Housing First, så er herberget Skrænten, der er etableret ud fra en kollektiv, samskabende og brugerstyret tankegang, et rigtig godt eksempel på en boform, der kan fungere når det drejer sig om hjemløse, der har levet på gaden længe. Dog begynder der at være pladsmangel på Skrænten, idet flere hjemløse ønsker mulighed for at bo i den form for bofællesskab, der findes på stedet.
  Derfor ønsker vi at styrke herberget Skrænten, samt skabe mulighed for at etablere yderligere lignende bofællesskaber for ældre hjemløse. Dette kunne evt. gøres med en mulighed for, at herberget i sommerperioden, hvor der er færre hjemløse der føler behov for bolig, i stedet kan drives som et hostel, hvor det er beboerne selv, der står for driften, med mulighed for at gøre brug af deres sociale frikort.
   
  MSB bedes sammen med Kirkens Korshær beskrive hvad der skal til for at undgå at brugerne af ungeherberget i Sydhavnen tiltrækkes af det hårde misbrugsmiljø i Sydhavnen. Der bedes beskrives hvilke tiltag der kan etableres med den nuværende placering samt beskrive perspektiver og økonomi ved at finde en anden beliggenhed til ungeherberget.
   
  Beliggenheden på Sydhavnen, tæt på nåleparken og det hårde misbrugsmiljø gør det svært at holde de unge væk fra de hårde stoffer. Det er derfor nødvendigt at overveje, hvordan der kan sættes ind, for at mindske tilgangen af unge til misbrugsmiljøet.
   
  Der foreslås en permanentgørelse/fredning af Sidesporet på P. Hjort Lorenzens vej og etablering af skæve ungeboliger i området.
   
  Foreningen for Midtbyens Subkulturer (FMS) yder en stor indsats i arbejdet med de udsatte unge, der har tilholdssted på Sidesporet. Netværket på Sidesporet er med til at sørge for, at de unge holdes væk fra det hårde misbrugsmiljø, samt at de har et tilholdssted, hvor der bliver taget hånd om de problematikker, den enkelte slås med.
  Ledelsen fra FMS har bekræftet, at grunden til, at Housing First ideen ikke har fungeret efter hensigten for de unge, og mange vender tilbage til forsorgshjemmene eller ender på gaden igen, efter at være blevet henvist en bolig, skyldes at de pga. PTSD, angst og andre problemer, har svært ved at rumme ensomheden i en lejlighed. Det er ikke nok, at der blot kommer en bostøtte hos den unge en gang imellem.
   
  Derfor er en gentænkning af boformen i forbindelse med Housing First nødvendig. Der er behov for en boform, der er etableres ud fra en kollektiv og samskabende tankegang, hvor der dels er et netværk der kan tage hånd om de unge, samt en mulighed for, at de unge selv kan være med til at skabe rammerne, de skal bo under. Herudover er det vigtig, at boformen har en hvis grad af selvstyring, idet det er med til at fremme ansvarsfølelsen og selvstændigheden hos de unge. Housing First bør først og fremmest have fokus på det netværk, der er nødvendigt for at støtte og løfte den enkelte. Derfor bør der være et bredere samarbejde mellem det kommunale, og de etablerede organisationer på området, samt græsrodsorganisationer som f.eks. FMS.
   
  Konkret foreslås det at Sidesporet får en permanent placering, hvor det ligger i dag, og at der i tilknytning til Sidesporet etableres skæve ungeboliger. På Godsbanearealet er der på nuværende tidspunkt et antal kontorpavilloner, der bruges til midlertidig genhusning af en børnehave. Når pavillonerne ikke længere anvendes som børnehave, kunne en mulig løsning være, at flytte dem ud på det yderste godsbaneareal, hvor der på nuværende tidspunkt ikke er planlagt byggeri. På den måde kan de unge selv være med til at skabe deres ønskede boform, og de kan tage ejerskab for deres egen bolig ud fra den samme tankegang, der ligger til grund for herberget Skrænten. Dette vil samtidig også få dem i gang med at gøre noget aktivt sammen.
  Som udgangspunkt skal boformen være for unge hjemløse. Dog bør man ikke kun se på alderen, når beboerne udvælges, men også på deres evne til at kunne støtte og løfte de øvrige beboere.
   
  Projekt Udenfors huse ved det gamle amtssygehus kan evt. også tænkes ind i projektet, idet lejeaftalen for arealet hvor disse står udløber, og da der ikke er planer om at forlænge aftalen, hvilket vil gøre beboerne i husene hjemløse igen.
   
  Det foreslås, at bostøtte ordningen suppleres med en speciel misbrugs mentor ordning.
   
  Mange unge udsatte har behov for en mentor, der er i stand til at sætte sig i deres sted og kender den situation som de står i. Der er derfor behov for at supplere det arbejde, som de kommunale medarbejdere kan tilbyde.
  Dette vil man kunne løse ved, i samarbejde med byens hjemløse organisationer, at etablere en mentor ordning, hvor tidligere alkoholikere og tidligere misbrugere kan fungere som mentorer og vejledere for de udsatte unge, der er på vej ud i misbrug, og støtte dem i at få vendt deres situation. Samtidig vil det give mulighed for anvendelse af det sociale frikort i forbindelse med arbejdet som mentorer for de udsatte unge.
   
  Stillet af SF’s Byrådsgruppe
  Mette Bjerre, Jan Ravn Christensen og Thomas Medom (ordfører på sagen)
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Svar på forslag om at alle aarhusianere har ret til et hjem - også hjemløse.

  Resumé
  På byrådsmødet d.12. august 2020 besluttedes det, at Sociale Forhold og Beskæftigelse skal udarbejde en besvarelse af SF’s byrådsforslag ” Alle aarhusianere har ret til et hjem – også hjemløse”. SF’s forslag omhandler en udbygning af indsatserne til byens hjemløse. I besvarelsen af SF’s forslag skitseres behovet for en større spredning af de sociale tilbud i midtbyen. Derudover skitseres behovet for at udbygge differentierede bolig-og støtteløsninger til målgruppen af udsatte og hjemløse.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet tager Sociale Forhold og Beskæftigelses besvarelse til efterretning
  Sagens forløb
  10-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 10. juni 2020.
  24-06-2020 Aarhus Byråd
  Sagens behandling blev udsat i byrådets møde den 24. juni 2020.
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-10-2020 Sociale Forhold og Beskæftigelse
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  05-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 28. oktober 2020.

  Bilag

  Lokalplan 1120, Dagligvarebutik på Herredsvej i Hasle – Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, Anders Winnerskjold og Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen, men finder, at detailhandel i området bør udvikles omkring Hasle Torv.
  Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad Ahmad tog forbehold.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1120, Dagligvarebutik på Herredsvej i Hasle, og Tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017.
  Resumé
  Lokalplanområdet ligger i byzone og har et samlet areal på ca. 4.700 m². Lokalplanområdet ligger på Herredsvej i Hasle, tæt på Hasle Ringvej, og arealet er privat ejet.
  Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra en privat projektudvikler, som ønsker at udvikle området. Lokalplanen giver mulighed for at etablere en enkeltstående dagligvarebutik til forsyning af nærområdet.
  Lokalplanområdet ligger i kanten af et afgrænset byområde, der i Kommuneplan 2017 er udpeget som underforsynet med dagligvarebutikker. Placeringen af en dagligvarebutik på arealet er således i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinje 91 om detailhandel.
  Med vedtagelsen af lokalplanen og etableringen af den nye dagligvarebutik bliver dele af de udpegede områder forsynet med en dagligvarebutik. Ændringen af de underforsynede områder skal registreres i kommuneplanen, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg.
  I november 2018 blev forslag til ændring af kommuneplanen sendt i forudgående offentlig høring, og der blev holdt borgermøde på Hasle Skole. Der indkom 106 høringssvar, der primært handlede om trafikforholdene og dagligvareforsyningen i området.
  Forslaget til lokalplan er ledsaget af en udbygningsaftale, der skal sikre en fortsat tilfredsstillende og sikker trafikafvikling på Herredsvej samtidig med en god vejbetjening af butikken.
  Indstilling
  Det indstilles, at
  1) forslag til lokalplan nr. 1120 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  2) forslag til Tillæg nr. 71 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  3) forslag til udbygningsaftale godkendes til offentlig fremlæggelse.
  4) bemærkninger fra den forudgående offentlige høring besvares som det det fremgår af indstillingens bilag 4.
  Sagens forløb
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd.
  Borgmester Jacob Bundsgaard, rådmand Kristian Würtz, Anders Winnerskjold og Lone Norlander Smith kan ikke tiltræde indstillingen, men finder, at detailhandel i området bør udvikles omkring Hasle Torv.
  Rådmand Thomas Medom og rådmand Rabih Azad Ahmad tog forbehold.

  Bilag

  Lokalplan 1127, Bydelscenter ved Hovedvejen/Elmetoften, Hasselager - Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. oktober 2020.
   
  Resumé
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 1127 – Bydelscenter ved Hovedvejen/Elmetoften, Hasselager og Tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2017.
  Lokalplanen gælder for et område i den centrale del af Hasselager. Området er mod nord afgrænset af Hovedvejen og mod øst af Elmetoften. Mod syd og vest grænser området op til eksisterende bebyggelse, herunder en blanding af boliger og erhverv.
  Lokalplanområdet er beliggende i byzone og omfatter en ejendom på ca. 5000 m2, som i dag er bebygget med en lav erhvervsbebyggelse med facade mod Hovedvejen. Syd for bebyggelsen ligger et tilhørende, ubebygget areal, som har adgang fra Elmetoften.
  Lokalplanen sker på baggrund af et ønske fra privat bygherre om, at der inden for området kan opføres ny bebyggelse til en dagligvarebutik, boliger og erhverv, samt tilhørende arealer til adgang, parkering og varelevering.
  Formålet med lokalplanen er således at åbne mulighed for ny bebyggelse til centerformål i den centrale del af Hasselager, herunder etablering af dagligvarebutik i bunden af bebyggelsen samt bolig- og erhvervsbebyggelse oven på butikken.
  Inden for området må der etableres op til 2.020 m² bebyggelse i 2 og 3 etager - 2 etager mod Hovedvejen og 3 etager mod parkeringsarealet i syd. Derudover indrettes tagetagen med opholdsarealer.
  Lokalplanen fastlægger, at der højst må etableres 1.400 m² bruttoetageareal til detailhandel. Dagligvarebutikker må højst have et bruttoetageareal på 1.200 m² og udvalgsvarebutikker højst 400 m² bruttoetageareal.
  Lokalplanen vurderes på den baggrund at være en kategori B-lokalplan, som kan godkendes endeligt af Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø uden politisk behandling forudsat, at der i forbindelse med høringsprocessen ikke fremsættes væsentlige indsigelser.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til Lokalplan nr. 1127 godkendes til offentlig fremlæggelse,
  At 2) forslag til Tillæg nr. 79 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  Sagens forløb
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 28. oktober 2020.
   

  Bilag

  Lokalplan 1134, Enfamiliehuse ved Solklintvej og Strandhusvej, Egå – Forslag

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. oktober 2020.
  Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan nr. 1134, Fritliggende enfamiliehuse ved Solklintvej og Strandhusvej, Egå, og tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanområdet ligger i byzone og udgøres af en matrikel på ca. 3.800 m², som er privat ejet.
  Lokalplanområdet ligger ved Egåen, midt i et stort udbygget boligområde. Baggrunden for lokalplanens udarbejdelse er en henvendelse fra ejeren, som ønsker at udvikle området.
  Lokalplanen giver mulighed for at udstykke lokalplanområdet i fire parcelhusgrunde til åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse.
  Lokalplanen overholder kommuneplanens rammebestemmelser i området. Den sydligste del af lokalplanområdet er i Kommuneplan 2017 udpeget som oversvømmelsestruet, og der er derfor udarbejdet et kommuneplantillæg om risikoen for oversvømmelse.
  Tre af de nye grunde får vejadgang via Strandhusvej, og den fjerde grund vil som hidtil have vejadgang via Solklintvej. Ved vedtagelsen af lokalplanen tildeles de nødvendige vejadgange.
  Lokalplanen fremlægges som en kategori B-plan med en offentlighedsfase på 4 uger, hvilket betyder, at såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser, vil planen blive endeligt vedtaget efter beføjelse af Teknik og Miljø uden politisk behandling.
  Indstilling
  Det indstilles, at
  1) forslag til lokalplan nr. 1134 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  2) forslag til Tillæg nr. 78 til Kommuneplan 2017 godkendes til offentlig fremlæggelse.
  Sagens forløb
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 26. oktober 2020.

  Bilag

  Udmøntning af finanslovsmidler til et generelt løft af folkeskolen

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 21. oktober 2020.
  Resumé
  På finansloven for 2020 blev der afsat midler til folkeskolen til flere lærere med et stigende beløb fra 2021 og frem til 2023. Med byrådets vedtagelse af budgettet for 2021-2024 er midlerne øremærket til et generelt løft af de aarhusianske folkeskoler på 21,2 mio. kr. i 2021, 29,2 mio. kr. i 2022 og 42,8 mio. kr. i 2023 og frem.
  Børn og Unge foreslår, at finanslovsmidlerne, der i budget 2021-2024 er afsat til et løft af skoleområdet, udmøntes til skolerne via budgettildelingsmodellen.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) midlerne til et generelt løft af de aarhusianske skoler fordeles via den gældende budgettildelingsmodel.
  Sagens forløb
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 21. oktober 2020.

  Bilag

  Svar på forslag fra Børne-og ungebyrådet om ret til at kende børn og unges rettigheder

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 28. oktober 2020.
  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
  Forslag om ret til at kende børn og unges rettigheder Vi børn og unge har ret til at kende vores rettigheder, og Aarhus kommune skal være med til at sikre at dette sker. Børne- og ungebyrådet oplever, at spørgsmål om rettigheder fylder meget i børn og unges bevidsthed. Når man fylder 18 år – og dermed bliver myndig – er det rimeligt klart hvilke regler og love, der gælder. Men når man er barn og ung under 18 år, er det uklart hvilke rettigheder man har, og hvad man kan gøre, når disse rettigheder ikke overholdes.
   
  Børne- og ungebyrådet ønsker derfor at sætte børn og unges rettigheder på dagsordenen i Aarhus kommune. Alt for mange børn og unge ved ikke, hvordan de er stillet i svære situationer i livet, eller hvor de kan finde information og vejledning i netop deres situation. Nøglen til at løse denne udfordring er at udbrede kendskabet til rettigheder og sikre at disse bliver overholdt. Hvis vi retter fokus mod dette, får vi ikke blot oplyste borgere, men sikrer tryghed blandt børn og unge i Aarhus kommune.
   
  Børn og unges sikkerhed og tryghed er centrale for et godt børneliv. Derfor fremsætter Børne- og ungebyrådet et forslag, der retter fokus mod børn og unges ret til at kende deres egne rettigheder.
   
  Forslag:
  Børne- og ungebyrådet foreslår at:
  1)     Rettighedsundervisning bliver en del af undervisningen i folkeskolerne.
   
  2)     Kommunen skal sikre at tilbuddet om en bisidder for børn og unge er velfungerende.
   
  Motivation af punkt 1:
  Børne- og ungebyrådet mener, at det er centralt for et godt børneliv, at man fra skolealderen er bevidst om sine rettigheder. Det gælder både de mere fundamentale rettigheder, beskrevet i FN’s Børnekonvention fra 19891, samt de lovmæssige rettigheder, som børn og unge har i forbindelse med skole- og familieliv. Derfor foreslår Børne- og ungebyrådet, at Aarhus kommune sætter rettighedsundervisning på skoleskemaet.
   
  En undersøgelse lavet af UNICEF og Institut for Menneskerettigheder i 2019, viste at kun 45% af danske skoleelever kender til Børnekonventionen. Dette billede kan vi i Børne- og ungebyrådet genkende. Det er ligeledes vores opfattelse, at for få børn og unge kender til deres rettigheder som beskrevet i f.eks. Folkeskoleloven eller de rettigheder de har i forbindelse med udfordringer i familielivet.
   
  Alle børn har ret til at kende deres rettigheder – og det er desværre stadig ikke tilfældet selvom vi skriver år 2020. Det mener vi ikke er godt nok. Derfor ønsker Børne- og ungebyrådet, at Aarhus i fremtiden vil agere foregangskommune for rettighedsundervisning. Vi ønsker, at kommunen gør rettighedsundervisning til en del af folkeskolernes undervisning inden eleverne får deres afgangseksamen i 9. klasse, og at muligheden for at indgå samarbejde med organisationer om inputs til denne type undervisning undersøges. Flere børneorganisationer har stor viden om børnerettigheder, og der eksisterer i forvejen både undervisningsforløb og -materiale fra organisationer som Børns Vilkår, Red Barnet og Børnerådet, som eleverne vil have glæde af. Vi foreslår, at rettighedsundervisningen bliver et forløb i fx samfundsfagsundervisningen for de ældre klasser. Vi mener nemlig ikke, at denne viden kan nøjes med at blive udbredt gennem en enkelt lektion, men rettere gennem et forløb eller over flere undervisningsgange i løbet af skolelivet. Børne- og ungebyrådet stiller sig gerne til rådighed, hvis der ønskes inputs til udformningen af undervisningen, så vi sammen kan sikre en kommune, hvor børn og unge kender til deres rettigheder.
   
  Motivation af punkt 2:
  I Børnekonventionens artikel 12 hedder det, at børn og unge har ret til at deres mening bliver hørt i sager, der vedrører dem. Derfor mener Børne- og ungebyrådet, at det er vigtigt at sætte fokus på at sikre en velfungerende bisidderordning i Aarhus kommune.
   
  Der er forskellige grunde til, at børn oplever at få sager behandlet i det offentlige system. Det kan være sager vedrørende en problematisk skilsmisse eller anbringelse uden for hjemmet. I disse tilfælde står der i Serviceloven, at børn og unge har ret til en bisidder, der taler barnets eller den unges sag og varetager dennes interesser. Desværre er det Børne- og ungebyrådets opfattelse, at dette ikke altid er tilfældet i praksis. Både medlemmer af Børne- og ungebyrådet, og unge i vores omgangskreds, har oplevet ikke at få den nødvendige støtte gennem en bisidder, som loven ellers tilskriver. Det er essentielt for børn i svære livssituationer, at der er en upartisk voksen, som hjælper og guider barnet, så situationen bliver forståelig. Endnu vigtigere er det, at denne person også taler barnets sag, så barnets holdning kommer til udtryk. Vi mener, at børn og unge skal høres, da vi – uanset alder – er eksperter i eget liv.
   
  Børne- og ungebyrådet foreslår derfor, at kommunen sikrer og monitorerer en velfungerende bisidderordning, så børn og unges ret til en upartisk voksen efterleves. I tillæg til dette er det vigtigt, at kommunen sikrer, at børn og unge er informerede om bisidderordningen, hvis de får behov for den. På den måde skaber vi det bedste grundlag for at børn og unge bliver hørt. Børne- og ungebyrådet stiller sig gerne til rådighed, hvis der ønskes inputs til dette.
   
  Indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse
   
  Svar på forslag om ret til at kende børn og unges rettigheder.
   

  Resumé
  Børne- og ungebyrådet har fremsendt forslag om, at børn og un­ge skal kende egne rettigheder. Forslaget skal være med til at sikre, at de fra skolealderen er bevidste om deres fundamentale rettig­heder som beskrevet i FN’s Børnekonvention og lovmæssige rettigheder i forbindelse med familie- og skoleliv. Derfor foreslår Børne- og ungebyrådet
  1. At rettighedsundervisning bliver en del af undervisningen i folkeskolerne
  2. At kommunen skal sikre, at tilbuddet om en bisidder for børn og unge er velfungerende
  Byrådet vedtog 12. august 2020 at fremsende forslaget til Børn og Un­ge med hen­blik på udarbejdelse af en indstilling.
  Indstilling
  Det indstilles
  At 1) skolerne som led i deres løbende drøftelser om undervisningens indhold og organisering tager stilling til, hvordan man lokalt indtænker undervisning i børn og unges rettigheder
  At 2) Børn og Unge i regi af ULF etablerer samarbejder med relevante organisationer om undervisningsforløb ift. børn og unges rettigheder
  At 3) Sociale Forhold og Beskæftigelse tilstræber en mere ensartet og systematisk praksis, hvor forvaltningen henvender sig direkte til børn og unge og gør opmærksomme på deres ret til en bisidder
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Magistratsafdelingen for Børn og Unge med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 12. august 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  28-10-2020 Flere afdelinger
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
  04-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  09-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 9. november anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges og Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses indstilling af 28. oktober 2020.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Der blev givet en generel orientering om Coronasituationen.
  Sagens forløb
  09-11-2020 Magistraten
  Der blev givet en generel orientering om Coronasituationen.