Vælg

Referat Magistraten 23-11-2020

  Referat fra Magistratens møde den 16. november 2020

  Beslutning
  Intet.
  Sagens forløb
  23-11-2020 Magistraten
  Intet.

  Bilag

  Forventet regnskab 2020 for Aarhus Kommune

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. november 2020.
  Der blev spurgt indtil om mindreudgifterne i bl.a. Magistratsafdelingen for Børn og Unge skyldes Corona, og hvad det betyder for den samlede opsparing. Mindreudgifterne i Magistratsafdelingen for Børn og Unge kan i stor udstrækning henføres til aktiviteter, der er udskudt, aflyst eller nedskaleret pga. Corona, og de vedrører især perioden fra marts til august. Det ser pt. ud til, at den samlede opsparing holder sig lidt under 5 %. Der udarbejdes i forbindelse med regnskabet en samlet opgørelse over mer- og mindreudgifter som følge af Corona.
  Resumé
  På baggrund af indberetninger fra magistratsafdelingerne er der udarbejdet et forventet regnskab. Det forventede regnskab viser samlede merudgifter på 710 mio. kr. Merudgifterne vedrører primært forskydninger på anlægsområdet – herunder finansielle tilskud og merudgifter til overførsler primært som følge af coronakrisen.
  I forhold til forudsætningerne i budget 2021-2023 vurderes det, at det forventede regnskab, vil medføre en forbedring på omkring 20 til 40 mio. kr. Denne konklusion forudsætter dog, at de aktuelle forudsætninger vedrørende renter, kompensation for udgifter som følge af coronakrisen m.v. kan fastholdes. Det er dog usikkert, om Aarhus Kommune kan forvente fuld kompensation for coronamerudgifterne.
  I det forventede regnskab skønner afdelingerne, at serviceudgifterne vil udgøre 14.071 mio. kr. imod et budget på 14.294 mio. kr. Det svarer til mindreudgifter på 223 mio. kr.  Denne forventning vil alt andet lige medføre en væsentlig forøgelse af opsparing på de decentraliserede områder når der tages højde for den forventede kompensation for magistratsafdelingernes merudgifter som følge af coronakrisen. Med det forventede udgiftsniveau er der ikke udsigt til overskridelse af Aarhus Kommunes andel af serviceudgiftsrammen.
  Borgmesterens Afdelings prognose for serviceudgifterne er på niveau med magistratsafdelingernes skøn.
  På anlægsområdet forventer afdelingerne nettoudgifter på 1.245 mio. kr. Opgøres de samlede udgifterne brutto, kan de opgøres til 1.900 mio. kr.
  Borgmesterens Afdelings prognoser på anlægsom­rådet peger i lighed med de tilsvarende prognoser for de seneste år på, at de anlægsudgifter der rent faktisk vil blive realiseret i 2020, vil ligge på et væsentligt lavere niveau – formentligt i samme størrelsesorden som i 2019, hvor de var på 1.100 mio. kr.
  Indstilling
  At 1) Resultatet af det udarbejdede forventede regnskab for 2020 tages til efterretning jf. bilag 1.
  At 2) Ansøgte tillægsbevillinger og anlægsbevillinger jf. afsnit 7.2 og bilag 2 godkendes.
  Sagens forløb
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. november 2020.
  Der blev spurgt indtil om mindreudgifterne i bl.a. Magistratsafdelingen for Børn og Unge skyldes Corona, og hvad det betyder for den samlede opsparing. Mindreudgifterne i Magistratsafdelingen for Børn og Unge kan i stor udstrækning henføres til aktiviteter, der er udskudt, aflyst eller nedskaleret pga. Corona, og de vedrører især perioden fra marts til august. Det ser pt. ud til, at den samlede opsparing holder sig lidt under 5 %. Der udarbejdes i forbindelse med regnskabet en samlet opgørelse over mer- og mindreudgifter som følge af Corona.

  Bilag

  Diverse forhold med relation til forventet regnskab 2020

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. november 2020.
  Der udarbejdes inden budget 2022 en samlet analyse af Ejendommes økonomi med henblik på at sikre større gennemskuelighed. Der igangsættes med indstillingen et arbejde med mere realistisk periodisering af anlægsbudgetter, som kan drøftes nærmere i en evt. udvalgsbehandling.
  Resumé
  I tilknytning til forventet regnskabet for 2020 er konstateret en række forhold, som det er hensigtsmæssigt eller nødvendigt at Byrådet tager stilling til i forbindelse med aflæggelse af regnskabet. Disse forhold er nærmere beskrevet i denne indstillings punkt 7.1 og i bilag 1 til bilag 7.
  Indstilling
  På baggrund af bemærkningerne til forventet regnskab for 2020 indstilles:
  At 1) Der gives i 2020 udgiftsanlægsbevilling med tilhørende rådighedsbeløb på 261.592.234 kr. til Teknik og Miljø til køb af Pier 3 fra Aarhus Havn. Rådighedsbeløb udmøntes fra kassen, jf. punkt 7.1.1.
  At 2) ”Trappestigningsmodellen” på grundsalgsområdet samt grundbevillingen til udgifter hos grundsalg indberettes ikke for 2020 jf. afsnit 7.1.2.
  At 3) Borgmesterens Afdeling bemyndiges til i samarbejde med magistratsafdelingerne at arbejde hen imod realistiske anlægsbudgetter og, at incitamenterne i relation til overførsler af anlægsmidler mellem årene justeres som beskrevet jf. punkt 7.1.3 og bilag 7.
  At 4) Forslag til handleplan for genopretningen af Ejendommes økonomi godkendes som beskrevet i punkt 7.1.4 og i bilag 4.
  At 5) Der udmøntes 2,1 mio. kr. fra anlægsreserven til salg af administrationsejendomme vedrørende salget af Valdemarsgade 18. Beløbet udmøntes til KB-bevillingen Skitseprojekter Grundsalg jf. punkt 7.1.5.
  At 6) Afrapportering på gennemførte tilbagekøbsklausuler og tilførelsen af beløbet til Mobilitets- og Vejfonden godkendes jf. punkt 7.1.6.
  At 7) Gennemførte grundsalg godkendes, jf. afsnit 7.1.7.
  At 8) Ændringen af indtægtskravet ved salg vedrørende Det Grønlandske Hus ændres til opkrævning via huslejen jf. punkt 7.1.8 og bilag 5.
  At 9) Forslaget til modellen for portoafregning godkendes jf. punkt 7.1.9.
  At 10) Nedlæggelse af sektor 2.42 Anvisning af Jord og finansieringen af sektorens gæld godkendes jf. punkt 7.1.10.
  At 11) Afrapportering vedr. Aa+ midlerne tages til efterretning jf. punkt 7.1.11.
  At 12) De beskrevne bevillingsændringer vedrørende den driftsfinansierede energirenovering af vejbelysningen godkendes jf. punkt 7.1.12.
  At 13) De beskrevne takstændringer godkendes jf. punkt 7.1.13 og bilag 6.
  At 14) Forudsætningen om et trafikspring svarende til øgede passagerindtægter på Letbanen på i alt 4 mio. kr. fordelt på Region og Kommune i 2021 fastholdes i budgettet som det udgangspunkt, der ville være gældende i en situation uden Corona jf. punkt 7.1.14.
  At 15) Der fremrykkes 1,5 mio. kr. til 2021 fra puljen til øget tilgængelighed, hvor der med den 10 årige investeringsplan er afsat 4 mio. kr. årligt fra 2024-2033 jf. punkt 7.1.15.
  At 16) Vedlagte notat om vederlagsfri fysioterapi på plejehjem udgør foreløbigt udgangspunkt for en endelig justering af investeringsmodellen/budgettet i 2021 og efterregulering for 2020 jf. punkt 7.1.16 og bilag 3.
  At 17) Der bevilliges 1,0 mio. kr. til en forlængelse af ’Investering i tobaksforebyggelse’ finansieret af rest-midler under ”Fælles om nye løsninger” jf. punkt 7.1.17.
  At 18) Den manglende kompensation af Midttrafik vedrørende Gældsstyrelsens kompensation for afskrevne fordringer i Aarhus Kommune og finansieringen heraf godkendes jf. punkt 7.1.18.
  At 19) Kultur og Borgerservice kompenseres med 1 mio. kr. årligt (under anlæg) vedrørende besparelsen på konsulentudgifterne på baggrund af fejlregistreringen og at afdelingen har løftet et fælles ansvar i relation til DOKK1 jf. punkt 7.1.19.
  At 20) Der gives anlægsbevilling på 1 mio. kr. af det afsatte rådighedsbeløb til The Next Level samt, at et rådighedsbeløb på 0,15 mio. kr. fremrykkes til 2020 jf. afsnit 7.1.20.
  At 21) Børn og Unge finansierer mindreindtægten på 0,4 mio. kr. fra erstatningssagen vedrørende tagudskiftning på Malling Skole fra KB folkeskoler, Vedligehold jf. punkt 7.1.21.
  At 22) Byrådet tiltræder at evalueringen af reduceret kontingent i udsatte boligområder forelægges byrådet i 2021 frem for 2020 jf. punkt 7.1.22.
  At 23) Forslaget om samling af Omsorgstandpleje, Specialtandpleje og Socialmedicinsk Tandklinik i Børn og Unge godkendes jf. punkt 7.1.23.
  At 24) Budgettet til seniorjob for 2021 til 2024 tilpasses det aktuelle antal seniorjob som beskrevet i punkt 7.1.24.
  At 25) Der overføres 5,6 mio. kr. fra anlægsbevillingen i 2020 vedrørende Helhedsplanen Gellerup til lønbudgettet i Integrations og Bydelsudvikling med 1,9 mio. kr. i 2020, 2,3 mio. kr. i 2021 og 1,4 mio. kr. i 2022. jf. punkt 7.1.25.
  At 26) Der overføres 1,7 mio. kr. fra anlægsbevillingen i 2020 vedrørende Helhedsplanen Gellerup til Integration og Bydelsudviklings driftsafsnit med 0,6 mio. kr. i 2021, 0,6 mio. kr. i 2022, 0,25 mio. kr. i 2023 og 0,25 mio. kr. i 2024 jf. punkt 7.1.26.
  At 27) Der overføres 2,4 mio. kr. fra anlægsprojektet ”Udbudsjuridiske kompetencer” til anlægsprojektet vedrørende Tangkrogen jf. punkt 7.1.27.
  At 28.1) Der flyttes 40,1 mio. kr. fra 2020 til efterfølgende år vedrørende ”Den Sociale Investeringsfond”, 12,7 mio. kr. vedrørende diverse integrationsprojekter samt 13,0 mio. kr. vedrørende IT-projekterne ”Fælles om nye løsninger”. Derudover flyttes 48,3 mio. kr. fra 2021 til efterfølgende år vedrørende Klimafonden jf. punkt 7.1.28.
  At 28.2) Hvis Borgmesterens Afdeling i 2020 og frem oplever overskridelse af opsparingens max-grænse på 10 %, vil eventuel opsparing på ovennævnte områder ikke indgå i beregningen af opsparingens max-grænse jf. punkt 7.1.28.
  At 29.1) 4 mio. kr. tilbageføres til ERP-området med henblik på at forberede et kommende udbud, som skal sikre mere sammenhængende, brugervenlige og tilgængelige løsninger end i dag og med henblik på sammenkobling mellem MS-miljø og ERP-system jf. punkt 7.1.29. 
  At 29.2) 4 mio. kr. målrettes implementering af nyt ESDH system, herunder finansiering af et årsværk i alle magistratsafdelinger til at sikre tilbundsgående implementering jf. punkt 7.1.29. 
  At 29.3) 3,5 mio. kr. målrettes til yderligere udvikling af ServiceNow som Service management platform i Aarhus Kommune. Platformen anvendes bredt i Fælles Service, men også på en række andre områder fx. support til omsorgssystemet Cura og CSC Social. Platformen har potentiale til at understøtte en bred leverance af drifts- og serviceleverancer på tværs af Aarhus Kommune, og udbygges gradvist til flere og flere områder jf. punkt 7.1.29.
  At 30) Et eventuelt overskud og dermed opsparing vedrørende afregning af værnemidler ikke indgår i beregningen af Borgmesterens Afdelings max-grænse for opsparing jf. punkt 7.1.30.
  At 31) Den afsatte reserve vedrørende erstatning som følge af konkurs på kørselsområdet nedskrives som foreslået i punkt 7.1.31.
  At 32) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til at optage lån vedrørende lånerammen for 2020 og 2021 indenfor rammerne af det finansielle administrationsgrundlag, jf. afsnit 7.1.32.
  At 33) Byrådet giver Borgmesterens Afdeling bemyndigelse til frem til ultimo 2021 at give Aarhus Vand A/S en kommunegaranti, jf. afsnit 7.1.33.
  At 34) Aarhus Kommune søger Social- og Indenrigsministeriet om overflytning til statsgaranti for 2020 jf. punkt 7.1.34.
  At 35) Byrådet giver Borgmesterens Afdelinger bemyndigelse til at Teknik og Miljø kan anvende en kalkulationsrente på 2,0% for det specifikke projekt jf. punkt 7.1.35.
  At 36) Afrapporteringen af status samt de bevillingsmæssige konsekvenser for kommunens fem større byudviklings-projekter tages til efterretning, herunder at måltallet for den finansielle egenkapital justeres for den bevillingsmæssige forbedring der i perioden 2020-2024 er på i alt 175,5 mio. kr., jf. afsnit 7.1.36 og bilag 2.
  Sagens forløb
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 19. november 2020.
  Der udarbejdes inden budget 2022 en samlet analyse af Ejendommes økonomi med henblik på at sikre større gennemskuelighed. Der igangsættes med indstillingen et arbejde med mere realistisk periodisering af anlægsbudgetter, som kan drøftes nærmere i en evt. udvalgsbehandling.

  Bilag

  Svar på forslag fra Børne- og ungebyrådet om fejring af mangfoldigheden i Aarhus

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 9. november 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek og rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold. Det blev anført, at indstillingen primært havde et indadvendt fokus i forhold til magistratsafdelingerne, men at det var vigtigt at se mangfoldighed i hele bysamfundets perspektiv.
   
   
  Beslutningsforslag fra Børne- og ungebyrådet
  Aarhus er en kommune med stor diversitet blandt kommunens knap 350.000 borgere. Når du går en tur i f.eks. Latinerkvarteret, Risskov eller Brabrand, kan du møde mange mennesker med forskellige kulturer, sprog, religioner, kønsidentiteter og meget andet, der gør Aarhus til en mangfoldig og farverig by og kommune. Netop dette mener Børne- og ungebyrådet, er med til at gøre Aarhus til en fantastisk by at bo i. Samtidig har vi et ansvar for at sikre at disse forskelligheder ikke fører til diskrimination. Desværre er der mange, der oplever hverdagsracisme og diskrimination både i Aarhus og i resten af verden. Nu, mere end nogensinde før, er det aktuelt, at vi alle bliver bevidstgjort om, hvordan vi kan blive bedre til at styrke mangfoldigheden i Aarhus – både som kommune og som individer.
  Vi ønsker, at der skabes bedre muligheder for at udforske og fejre de mange forskelligheder i kommunen, så der skabes forståelse og respekt på tværs af forskellighederne. Derfor foreslår Børne- og ungebyrådet en årlig fejring af mangfoldigheden i Aarhus Kommune, som skal have til formål at nedbryde fordomme og udbrede viden om de forskellige mennesker og kulturer i Aarhus.
   
  Forslag:
  Børne- og ungebyrådet foreslår:
  1) En årlig mangfoldighedsfejring i Aarhus Kommune.
   
  Motivation af forslaget:
  Børne- og ungebyrådet oplever desværre, at fordomme og diskrimination lever i bedste velgående – også i Aarhus. Dette er både rettet mod mennesker med en anden kulturel eller religiøs baggrund, LGBT-personer og andre, der er en del af en minoritet i Danmark. Vi mener, at disse fordomme bør udfordres, og at Aarhus Kommune har en forpligtelse til at bidrage til at fordommene nedbrydes. Det mener vi er centralt for at skabe en endnu bedre, mere rummelig og inkluderende kommune og by for alle nuværende og fremtidige aarhusianere. Vi mener, at den bedste måde at gøre dette, er ved at rette fokus på og fejre alle de gode ting som mangfoldighed bidrager med i samfundet.
   
  Børne- og ungebyrådet ønsker at sætte fokus på vores forskelligheder og at hylde mangfoldigheden i Aarhus. Derfor foreslår vi, at Aarhus Kommune i samarbejde med relevante foreninger og aktører i kommunen er ansvarlige for afholdelsen af en årligt tilbagevendende mangfoldighedsfejring.
   
  Fordomme og diskrimination er et tungt, men vigtigt emne. Derfor mener vi, at en fejring af mangfoldigheden netop kan bidrage med den viden og fællesskabsfølelse, der skal til for at sikre at vi fortsat har en kommune, hvor der er plads til alle. Fejringen skal foregå i midtbyen, hvor relevante lokale foreninger og aktører får mulighed for at præsentere deres bidrag til et mangfoldigt Aarhus. Det kan f.eks. være mad, kunst, musik eller noget helt fjerde. Vi ønsker en årlig fejring, da vi mener at det både nu og i fremtiden vil være vigtigt at rette fokus på mangfoldigheden – det kunne være som en del af Aarhus Festuge eller en weekend for sig.
   
  Den årlige fejring skal have til formål at nedbryde fordomme og barrierer i kommunen. Dette er en omfangsrig opgave, og derfor mener vi at der til formålet bør nedsættes en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Byrådet, Børne- og ungebyrådet, samt lokale foreninger og aktører bredt repræsenteret på tværs af etnicitet, kultur, seksualitet og andre for følgegruppen relevante hensyn. Børne- og ungebyrådet foreslår desuden at fejringen det første år skal evalueres af følgegruppen og justeres på baggrund af erfaringerne.
   
  Indstilling fra Borgmesterens Afdeling
  Svar på forslag fra Børn og ungebyrådet om fejring af mangfoldigheden  i Aarhus.

  Resumé
  Børne- og Ungebyrådet har foreslået Byrådet at lave en årlig fejring af mangfoldigheden i Aarhus med det formål at nedbryde fordomme og diskrimination. 
  Sagen har været behandlet i Byrådet og efterfølgende i Børn og unge-udvalget, hvor der har været ros til Børne- og ungebyrådets fokus på at nedbryde diskrimination og fordomme. Der har dog generelt ikke været opbakning til at løse udfordringerne ved at lave en årlig mangfoldighedsfejring.
  Derfor foreslår Borgmesterens Afdeling, at der ikke laves en årlig mangfoldighedsfejring, men at Byrådet i stedet bakker op om de mangfoldighedsarrangementer og -fejringer der allerede finder sted. Blandt andet Byrådets årlige uddeling af integrationsprisen ”Go Glocal” som FO-Aarhus modtog i 2019.
  Endvidere anbefaler Borgmesterens Afdeling at Magistratsafdelingerne fortsætter med at prioritere ressourcer og kræfter på de mange initiativer og tiltag der er i gang i de respektive afdelinger og på tværs af afdelingerne for at skabe et mangfoldigt og rummeligt Aarhus og arbejdsplads.
  Indstilling
  At 1) Aarhus Kommune arrangerer ikke en årlig fejring af mangfoldigheden.
  Sagens forløb
  12-08-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Børn og Unge-udvalget til behandling i henhold til beslutning i byrådets møde den 12. august 2020.
  02-09-2020 Børn og Unge-udvalget
  Udvalget anbefalede, at forslaget fra Børn og Unge-byrådet behandles i Magistraten med fokus på den problemstilling, som Børn og Unge-byrådet rejser. Udvalget er ikke enige om, at en fejring vil løse de problemer med hverdagsracisme og ligeværd, som Børn og Unge-byrådet påpeger. Udvalget anbefaler derfor, at relevante magistratsafdelinger belyser, hvorledes de arbejder med problemstillingen, og hvilke relevante tiltag man kan igangsætte for at komme problemet til livs. Børn og Unge-udvalget påpeger desuden, at en fejring af mangfoldigheden kan finde sted i forbindelse med både Pride og Aarhus festuge, uden at der træffes en byrådsbeslutning herom.
  Lene Horsbøl, Peter Sporleder og Lone Norlander Smith, var forhindrede i at deltage i udvalgets behandling af sagen.

  09-09-2020 Aarhus Byråd
  Fremsendes til Borgmesterens Afdeling med henblik på udarbejdelse af en indstilling, jf. byrådets vedtagelse i mødet den 9. september 2020 om magistratsbehandling af forslaget.

  Sagen bedes tilbagesendt byrådet via Magistraten.
  09-11-2020 Borgmesterens Afdeling
  Beslutningsforslag besvaret med indstilling fra Borgmesterens Afdeling.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Borgmesterens Afdelings indstilling af 9. november 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek og rådmand Rabih Azad-Ahmad tog forbehold. Det blev anført, at indstillingen primært havde et indadvendt fokus i forhold til magistratsafdelingerne, men at det var vigtigt at se mangfoldighed i hele bysamfundets perspektiv.
   
   

  Bilag

  Beskæftigelsesplan 2021

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 13. november 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek kan ikke tiltræde indstillingen med følgende begrundelse: Planen følger ikke op på sidste/forrige års plan og målsætning. Hvilke er indfriet og ikke indfriet, hvordan konkret vil man sikrer at de nye initiativer virker og indfries i denne plan. Planen forholder sig IKKE til Erhvervsplanen og dens temaer, hvordan spiller den sammen med denne. I Benchmarking er Aarhus placeret som nr. 94, i bunden. Samlet set lover planen mange fine indsatser, uden at betrygge Byrådet gennem konkrete måltal fra sidste plan, som er indfriet eller udfordret på. På det grundlag kan jeg ikke anbefale indstillingen tiltrådt.
  Forbehold fra Rådmand Jette Skive, rådmand Thomas Medom, Mette Skautrup og Lone Norlander Smith. Til Byrådsbehandlingen udarbejdes supplerende notater, som bl.a. belyser:
  • Hvem det er, der samarbejdes med fra lokalsamfund og frivillige organisationer ( side 25 i beskæftigelsesplanen),
  • Virksomhedspraktik i detailhandel i forhold til risiko for fortrængning af rigtige jobs,
  • Kommentarer til FOs benchmarkanalyse – og en bredere belysning i forhold til andre og mere dækkende benchmarks, budgetforudsætninger mm.
  • Opfølgning på de senere års beskæftigelsesplaner
  • Baggrunden for faldende anvendelse af revalidering og forrevalidering.
  • Initiativer for at sikre lokal beskæftigelse i forbindelse med helhedsplaner mm.
  Resumé
  I 2020 er der arbejdet intensivt med en række indsatser, der har sikret mange borgere et ordinært job, et fleksjob eller opstart på en uddannelse med jobcentrets hjælp.
  Covid-19 krisen har haft store konsekvenser for erhvervslivet og dermed også beskæftigelsen i Aarhus, hvor ledigheden i foråret 2020 steg markant på tværs af målgrupper. Særligt jobparate ledige er ramt af krisen, herunder (unge) ufaglærte, fx fra hotel- og restaurationsbranchen, og ikke mindst nyuddannede dimittender. Borgere, som er længere væk fra arbejdsmarkedet, er også påvirket af krisen, fx fordi de er blevet afskediget fra et fleksjob.     
  Beskæftigelsesplanen for 2021 sætter en konkret retning for kommunens prioriterede indsatser på beskæftigelsesområdet og skal medvirke til, at ledighedskurven bliver vendt.
  For at understøtte indsatserne, er der med budgetforliget for 2021 afsat netto 20 mio. kr. til investeringer på beskæftigelsesområdet. Derudover er der afsat 120 mio. kr. til en erhvervspakke, der ud fra virksomhedernes behov, skal omsættes til konkrete investeringer, som skal sikre øget vækst og beskæftigelse i Aarhus.
  Et tæt samarbejde med byens aktører - virksomheder, erhvervsorganisationer, uddannelsesinstitutioner mv. - bliver afgørende for udmøntningen af indsatserne og for, at Aarhus kommer godt ud på den anden side af krisen. 
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Beskæftigelsesplan for 2021 for Aarhus Kommune godkendes.
  Sagens forløb
  18-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelses indstilling af 13. november 2020.
  Rådmand Bünyamin Simsek kan ikke tiltræde indstillingen med følgende begrundelse: Planen følger ikke op på sidste/forrige års plan og målsætning. Hvilke er indfriet og ikke indfriet, hvordan konkret vil man sikrer at de nye initiativer virker og indfries i denne plan. Planen forholder sig IKKE til Erhvervsplanen og dens temaer, hvordan spiller den sammen med denne. I Benchmarking er Aarhus placeret som nr. 94, i bunden. Samlet set lover planen mange fine indsatser, uden at betrygge Byrådet gennem konkrete måltal fra sidste plan, som er indfriet eller udfordret på. På det grundlag kan jeg ikke anbefale indstillingen tiltrådt.
  Forbehold fra Rådmand Jette Skive, rådmand Thomas Medom, Mette Skautrup og Lone Norlander Smith. Til Byrådsbehandlingen udarbejdes supplerende notater, som bl.a. belyser:
  • Hvem det er, der samarbejdes med fra lokalsamfund og frivillige organisationer ( side 25 i beskæftigelsesplanen),
  • Virksomhedspraktik i detailhandel i forhold til risiko for fortrængning af rigtige jobs,
  • Kommentarer til FOs benchmarkanalyse – og en bredere belysning i forhold til andre og mere dækkende benchmarks, budgetforudsætninger mm.
  • Opfølgning på de senere års beskæftigelsesplaner
  • Baggrunden for faldende anvendelse af revalidering og forrevalidering.
  • Initiativer for at sikre lokal beskæftigelse i forbindelse med helhedsplaner mm.

  Bilag

  Affaldstakster for AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S 2021

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. november 2020.
  Resumé
  Byrådet skal vedtage affaldstaksterne i AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S gældende pr. 1. januar 2021. Da de enkelte takstområder følger ”hvile-i-sig-selv-princippet”, er der hvert år små ændringer af nuværende takster, som følge af ændringer i budgetterne.
  De væsentligste ændringer ses ved gebyret for husholdningsaffald og er:
  For en standard villakunde med en 190 liters beholder til dagrenovation med 14 dages tømning og en 240 liters todelt beholder til genanvendeligt affald med tømning hver 4. uge, stiger renovationsgebyret med 95 kr. fra 2.065 kr. til 2.160 kr. inkl. moms.
  For en lejlighed tilsluttet de nedgravede beholdere på offentligt areal i midtbyen for dagrenovation og genanvendeligt affald, stiger renovationsgebyret med 50 kr. fra 1.315 kr. til 1.365 kr. inkl. moms.
  For de øvrige områder er der tale om uændrede eller alene små ændringer i taksterne.
  Derudover er det nu muligt for selskabet at inddrive restancer via private firmaer i stedet for Gældsstyrelsen efter selskabsgørelsen af AffaldVarme Aarhus. Det betyder, at nye takster for opkrævning ved manglende indbetalinger skal vedtages af byrådet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) Byrådet godkender de nye takster for inddrivning af restancer
  At 2) Byrådet godkender de resterende takstmæssige ændringer for AffaldVarme Aarhus Genbrug P/S pr. 1. januar 2021.
  Sagens forløb
  18-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 11. november 2020.

  Bilag

  Lisbjerg - Byggemodningsarbejder - Etape 1.3

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. november 2020.
  Det blev noteret, at omkostningerne lå relativt højt, men at det nok var velbegrundet i forhold til LAR ( principper for lokal afledning af regnvand), høj kvalitet med fx anvendelse af granit i st. for beton mm. Kan drøftes nærmere i en evt. udvalgsbehandling.
  Det blev med tilfredshed noteret, at der er ved at være godt gang i udviklingen i Lisbjerg, og der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat, der belyser, hvad det betyder for antal boliger.
  Anlægsbevilling til diverse byggemodningsarbejder (Etape 1.3) i realiseringen af Udviklingsplanen ”Lisbjerg – en del af Aarhus midt i landskabet”, august 2018.
  Resumé
  Nærværende indstilling har sit afsæt i den fortsatte realisering af ”Udviklingsplan Lisbjerg – en del af Aarhus midt i landskabet”.
  Som en del af det salgsforberedende arbejde søges der om anlægsbevilling til etablering af yderligere fordelingsgader, adgangsveje og boliggader, herunder etablering af fire signalregulerede kryds.
  Rådighedsbeløbet til finansiering af anlægsudgiften på netto 113,2 mio. kr. (2020-priser) udmøntes fra den afsatte reserve ”Lisbjerg – byggemodning”.
  Desuden foreslås det, at Trille Nielsens Gade, Jørgen Clevins Gade, Ebba Stranges Gade og Poul Kjøllers Allé optages som offentlige veje, når de er færdigetablerede.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der udmøntes af 113,2 mio. kr. fra anlægsreserven med tilhørende anlægsbevilling til udførelse af anlægsarbejder. Der reserveres en central reserve på 17,8 mio. kr. til etape 1.3 under anlægsreserven.
  At 2) Trille Nielsens Gade, Jørgen Clevins Gade, Ebba Stranges Gade og fordelingsvejen Poul Kjøllers Allé opklassificeres til offentlig vej, når de er færdigetablerede.
  Sagens forløb
  18-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 2. november 2020.
  Det blev noteret, at omkostningerne lå relativt højt, men at det nok var velbegrundet i forhold til LAR ( principper for lokal afledning af regnvand), høj kvalitet med fx anvendelse af granit i st. for beton mm. Kan drøftes nærmere i en evt. udvalgsbehandling.
  Det blev med tilfredshed noteret, at der er ved at være godt gang i udviklingen i Lisbjerg, og der udarbejdes til Byrådsbehandlingen et notat, der belyser, hvad det betyder for antal boliger.

  Bilag

  Lokalplan 1114, Boliger og erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg - endelig vedtagelse

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. oktober 2020.
  Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1114 - Boliger og erhverv ved Solbjerg Hedevej, Solbjerg, og tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017.

  Resumé
  Lokalplanområdet ligger i byzone og er ca. 2,6 ha stort. Baggrunden for udarbejdelsen er en henvendelse fra den private bygherre.
  Med lokalplanen kan der etableres et torv omkranset af dagligvarebutik, erhverv, etageboliger og rækkehuse. Derudover ca. 100 etageboliger.
  Lokalplanen er i overensstemmelse med målsætningerne i KP 2017 om byvækst og fortætning.
  Lokalplanforslaget ledsages af et forslag til kommuneplantillæg og udbygningsaftale.
  I december 2019 blev forslag til kommuneplantillæg sendt i forhøring. Der indkom 15 svar med forslag om indpasning i eksisterende miljø og max. højde på tre etager. Forslaget blev justeret for at imødekomme høringssvarene.
  Fra 24. juni til 2. september 2020 var forslaget i offentlig høring. Der indkom tre høringssvar om disponering af grunden, trafik og idrætsfaciliteter.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) forslag til lokalplan nr. 1114 vedtages endeligt (med de ændringer, der fremgår af indstillingens afsnit 5.7),
  At 2) forslag til Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2017 vedtages endeligt,
  At 3) forslag til udbygningsaftale vedtages endeligt,
  At 4) indsigelser besvares, som det fremgår af indstillingens afsnit 5.7.
  Sagens forløb
  18-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling af 30. oktober 2020.

  Bilag

  Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Garantidistrikt Viborgvej

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 9. november 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold. 
  Til Byrådsbehandlingen udarbejdes notat om størrelsen på de enkelte dagtilbud på tværs i kommunen og udviklingen heri, ledelsesspænd i dagtilbuddene og de enkelte afdelinger, mm.
   
  Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i garantidistrikt Viborgvej med 13 nye dagtilbudsgrupper til fortsat sikring af pasningsgarantien.

  Resumé
  I Aarhus Kommune stiger befolkningstallet og mange nye byudviklingsprojekter er igangsat. Det afspejler sig i antallet af børn i garantidistrikt Viborgvej, hvor børnetallet alene på fem års sigt forventes at stige med 531 børn i dagtilbudsalderen.
  For fortsat at sikre pasningsgarantien og sikre aktuel lokal pasning foreslås det at udvide dagtilbudskapaciteten med 13 nye dagtilbudsgrupper i tre forskellige anvisningsdistrikter i garantidistrikt Viborgvej: etablering af fire dagtilbudsgrupper på Sabro Skolevej 2 i Sabro anvisningsdistrikt, etablering af otte dagtilbudsgrupper på Holmstrupgårdvej 34, der organiseres under Tilst dagtilbud, og en udvidelse af en eksisterende dagtilbudsafdeling på Græsvangen 48 i Tilst anvisningsdistrikt, med én gruppe.
  Anlægsudgifterne til udvidelsen af dagtilbudskapaciteten forventes at udgøre 46,5 mio. kr., som finansieres af midler afsat af pasningsgarantien samt en KB-bevilling på 1 mio. kr. til særligt vanskeligt dagtilbudsbyggeri.
  Sagens forløb
  18-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 9. november 2020.
  Lone Norlander Smith tog forbehold. 
  Til Byrådsbehandlingen udarbejdes notat om størrelsen på de enkelte dagtilbud på tværs i kommunen og udviklingen heri, ledelsesspænd i dagtilbuddene og de enkelte afdelinger, mm.
   

  Bilag

  Stensagerskolens fremtidige rammer

  Beslutning
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 9. november 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold med hensyn til økonomien.
  Til Byrådsbehandlingen belyses hvilke reduktioner, der allerede er gennemført i projekterne, og det beskrives hvori de skærpede myndighedskrav præcist består, og hvornår de er indført.
  Det indstilles, at der gives anlægsbevilling og tillægsbevilling til byrådsbeslutning om flytning af Stensagerskolen til Tovshøjskolens matrikel og etablering af et dagtilbud til børn med særlige behov sammen med skolen.
  Resumé
  Byrådet vedtog den 26. februar 2020 igangsætning af omdannelsen af Tovshøjskolen til Stensagerskolen og etablering af ny specialdaginstitution ved frigivelse af projekteringsbevilling.
  Stensagerskolen har ikke kapacitet til at rumme alle elever, der er berettiget til skolens tilbud, og skolens fysiske rammer er ikke velegnede til målgruppen. Tovshøjskolen har gode adgangsforhold og er bygget i klynger, som er meget velegnet til Stensagerskolens målgruppe.
  Ved licitation den 23.09.2020 er modtaget fire tilbud på gennemførelse af hovedentreprisen på Stensagerprojektet. De tilbudte entreprisesummer viser en væsentlig budgetoverskridelse i et spænd fra 16 % for laveste tilbud til 45 % for højeste tilbud. Budgetoverskridelserne skyldes merudgifter til brandsikring af bygningen på grund af ændret anvendelse, høje risikotillæg på grund af opgavens kompleksitet i et nervøst og travlt marked for bygge og anlægsopgaver samt et større behov for moderniseringer af Tovshøjskolen end forventet.
  Anlægsudgifterne til specialtilbuddet på Tovshøjskolen forventes at udgøre 121 mio. kr. finansieret som beskrevet i ressourceafsnittet.
  Indstilling
  Det indstilles:
  At 1) der gives anlægsbevilling på 100 mio. kr. til modernisering af Tovshøjskolen i forbindelse med flytning af Stensagerskolen til Tovshøjskolen og etablering af specialdagtilbud, finansieret som beskrevet i ressourceafsnittet.
  At 2) der gives tillæg på 4,6 mio. kr. til anlægsbevilling på 100 mio. kr., til brandsikring af Tovshøjskolen på grund af skærpede myndighedskrav vedrørende brandkrav til bygninger, hvor brugerne ikke selv kan bringe sig i sikkerhed ved brand. Beløbet foreslås medtaget i drøftelserne, når der sker prioritering af anlægsbufferen. Hvis der ikke kan prioriteres midler fra anlægsbufferen, finansieres beløbet af besparelser i projektet.
  At 3) der gives tillæg på 8 mio. kr. til anlægsbevilling på 100 mio. kr. til et øget moderniseringsbehov til forbedringer af indeklimaforholdene og de sanitære forhold på Tovshøjskolen, finansieret af fremrykkede midler afsat i pulje til indeklima, modernisering, toiletter og arbejdsmiljø i investeringsplanen 2024-2033.
  At 4) det samlede rådighedsbeløb på 121 mio. kr., der udgøres af anlægsbevilling på 100 mio. kr. og tillægsbevillinger på 12,6 mio. kr. samt 5 mio. kr. finansieret af MTM genopretningsmidler, 2,5 mio. kr. finansieret af midler til Aa+ og 0,7 mio. kr. finansieret af midler afsat til coronainvesteringer, frigives fordelt med 5,7 mio. kr. i 2020, 69,1 mio. kr. i 2021, 46,0 mio. kr. i 2022.
  At 5) to procent af den samlede anlægssum anvendes til intern projektledelse.
  Sagens forløb
  18-11-2020 Borgmesterens Afdeling påtegning
  Fremsendes til Magistraten. Borgmesterens Afdeling har ingen bemærkninger til indstillingen.
  23-11-2020 Magistraten
  Fremsendes til Aarhus Byråd med bemærkning, at Magistraten i mødet den 23. november 2020 anbefaler, at byrådet tiltræder Magistratsafdelingen for Børn og Unges indstilling af 9. november 2020.
  Rådmand Jette Skive, rådmand Bünyamin Simsek og Mette Skautrup tog forbehold med hensyn til økonomien.
  Til Byrådsbehandlingen belyses hvilke reduktioner, der allerede er gennemført i projekterne, og det beskrives hvori de skærpede myndighedskrav præcist består, og hvornår de er indført.

  Bilag

  Eventuelt

  Beslutning
  Generel orientering om situationen mht. Corona.
  Der var opbakning til, at der til næste Magistratsmøde udarbejdes en indstilling med forslag til initiativer til fremme af trivsel i lyset af Coronasituationen. Der afsættes en budgetramme på 10 mio. finansieret af mer- og mindreudgifter ved Corona.
  Magistraten drøftede opfølgning på Byrådets temamøde om den nye forståelsesramme. Der var enighed om, at den virtuelle form til et komplekst emne var vanskelig, og at det er vigtigt at forståelsesrammen nu drøftes grundigt igennem i de politiske partier og i udvalgene.
  Sagens forløb
  23-11-2020 Magistraten
  Generel orientering om situationen mht. Corona.
  Der var opbakning til, at der til næste Magistratsmøde udarbejdes en indstilling med forslag til initiativer til fremme af trivsel i lyset af Coronasituationen. Der afsættes en budgetramme på 10 mio. finansieret af mer- og mindreudgifter ved Corona.
  Magistraten drøftede opfølgning på Byrådets temamøde om den nye forståelsesramme. Der var enighed om, at den virtuelle form til et komplekst emne var vanskelig, og at det er vigtigt at forståelsesrammen nu drøftes grundigt igennem i de politiske partier og i udvalgene.